Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

16ขั้นตอน กว่าจะเป็นภาพจำลองรอยเลื่อนและแผ่นดินไหว

1 959 vues

Publié le

ขั้นตอนการสร้างภาพจำลองรอยเลื่อนและแผ่นดินไหว จากเหตุการณ์วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย
เพื่อใช้เป็นภาพประกอบสารคดีพิเศษในนิตยสารสารคดี
ฉบับ 353 เดือนกรกฎาคม 2557

Publié dans : Design
 • Soyez le premier à commenter

16ขั้นตอน กว่าจะเป็นภาพจำลองรอยเลื่อนและแผ่นดินไหว

 1. 1. แสดงขั้นตอนการจัดทาโดย : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ ภาพวาดจาลองแผ่นดินไหว : กานต์ รัตนจุล ข้อมูลรอยเลื่อนและที่ปรึกษา : ดร. สุคนธ์เมธ จิตรมหันตกุล ประสานงานและจัดทาต้นแบบ : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ ออกแบบกราฟิกบนหน้านิตยสาร : บุญส่ง สามารถ ขั้นตอน กว่าจะเป็นภาพจาลองแผ่นดินไหวและรอยเลื่อน จังหวัดเชียงราย วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ภาพประกอบสารคดีพิเศษในนิตยสารสารคดี ฉบับ 353 เดือนกรกฎาคม 2557
 2. 2. เริ่มต้นศึกษาจากภาพวาดของต่างประเทศ ทาให้เห็นองค์ประกอบ ที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น จุดเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหว (epicenter) ระนาบรอยเลื่อน (fault) 1
 3. 3. ศึกษาข้อมูลรอยเลื่อนและแผนที่แผ่นดินไหวครั้งนี้จากนักธรณีวิทยา 2
 4. 4. กาหนดพื้นที่บริเวณรอยเลื่อนและจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวของเหตุการณ์ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ อ้างอิงตามข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา 3
 5. 5. สร้างแผนผังต้นแบบจาลองคร่าวๆ ครั้งแรก เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับรอยเลื่อนและจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว ได้ข้อมูลจากนักธรณีวิทยาว่าระนาบรอยเลื่อนค่อนข้างตั้งฉากกับระนาบพื้นดิน 4
 6. 6. เริ่มจัดทาต้นแบบที่จะใช้งานจริง โดยเลือกใช้ Google Map เป็นแผนที่พื้นฐาน ประกอบข้อมูลรอยเลื่อนและจุดกาเนิดแผ่นดินไหวจากนักธรณีวิทยา (ส่วนที่เห็นเป็นผืนสี่เหลี่ยมสีเทา) 5
 7. 7. ซูมแผนที่เข้าไปบริเวณพื้นที่อาเภอพานและอาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับทดลองบิดทิศเฉียงเล็กน้อยในมุมต่างๆ เพื่อให้ได้มุมระหว่างรอยเลื่อนย่อยแม่ลาวและรอยเลื่อนย่อยพาน 6
 8. 8. ทดลองบิดมุมเงยในมุมต่างๆ เพื่อสร้าง perspective ให้เห็นระดับภูเขา แนวรอยเลื่อน และลึกเข้าไปถึงตัวเมืองเชียงราย 7
 9. 9. วางภาพข้อมูลรอยเลื่อนจากนักธรณีวิทยาทาบกับแผนที่อีกครั้ง ตรวจเช็คว่าได้ระยะและมุมที่สื่อความหมายเหมาะสม รอยเลื่อนย่อยแม่ลาวคือเส้นสีแดงทางด้านซ้ายของภูเขากลางภาพ และรอยเลื่อนย่อยพานคือเส้นสีแดงทางด้านขวา จุดดาวแดงแสดงตาแหน่งจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว อ้างอิงข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา 8
 10. 10. ทดลองหาตาแหน่งการผ่าภาคตัดขวางเพื่อแสดงชั้นใต้ดินและระนาบรอยเลื่อน ตั้งฉากกับพื้นดิน ประกอบกับการวางจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว ข้อมูลจากนักธรณีวิทยาทาให้พบว่าต้องขยับตาแหน่งระนาบ ของภาคตัดขวางใหม่ ให้ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวออกมา เพื่อให้เห็นแนวรอยเลื่อนชัดเจน และไม่ควรวาดแบ่งชั้นหินใต้ดินเป็นชั้นตะกอน 9
 11. 11. หลังจากปรับปรุงตามคาแนะนาของนักธรณีวิทยา ได้เป็นต้นแบบแผนผังให้นักวาดภาพประกอบ นาไปวาดต่อ เส้นสีแดงคือแนวรอยเลื่อน เส้นลูกศรแสดงทิศทางการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน โดยรอยเลื่อนย่อยแม่ลาวจะเคลื่อนที่ตามแนวระดับไปทางซ้าย ส่วนรอยเลื่อนย่อยพานจะ เคลื่อนที่ไปทางขวา ทาให้ก้อนแผ่นดินตรงกลางขยับขึ้นไปทางทิศเหนือตามลูกศร 10
 12. 12. นักวาดภาพประกอบร่างแบบด้วยดินสอ จากแผนผังต้นแบบโดยมีการ ขยับมุม perspective ให้เห็นระนาบแผ่นดินกว้างขึ้น 11
 13. 13. หลังจากแก้ไขภาพร่างดินสอจนถูกต้องแล้ว นักวาดภาพประกอบจึงเริ่ม วาดภาพลงสีจริง โดยวาดส่วนภูมิประเทศให้เรียบร้อยก่อน 12
 14. 14. เมื่อลงรายละเอียดถนน หมู่บ้าน พื้นดิน ท้องนา ตัวเมือง และเน้นเส้นรอยเลื่อน กับไล่สี ภาคตัดขวางใต้ดิน ภาพจาลองแผนดินไหวก็เสร็จสมบูรณ์ก่อนนาไปจัดประกอบบนหน้าหนังสือ 13
 15. 15. จัดทาข้อมูลประกอบภาพจาลอง แสดงตาแหน่งของจุดสาคัญต่างๆ เพื่อนาไปใช้สาหรับการออกแบบจัดหน้า 14
 16. 16. นักออกแบบรูปเล่มจัดวางกราฟิกประกอบข้อมูลเพื่อทาให้ภาพจาลองสื่อความหมาย โดยเฉพาะการแสดง ตาแหน่งจุดเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวและจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่อยู่ลึกใต้ดิน ๗ กิโลเมตร 15
 17. 17. ตรวจสอบและปรับปรุง ทั้งการออกแบบกราฟิกและข้อความต่างๆ เพื่อความถูกต้องและสวยงาม เพิ่มลูกศรแสดงลักษณะการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนย่อยทั้งสองรอยเลื่อน และทิศของแผนผัง จนสาเร็จเป็นภาพจาลองที่สมบูรณ์สาหรับสารคดีพิเศษ ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ 16

×