Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

MEHUTA YA MADIRI. (SEPEDI PRESENTATION).pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
SEPEDI (HL).pptx
SEPEDI (HL).pptx
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 18 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Plus récents (20)

Publicité

MEHUTA YA MADIRI. (SEPEDI PRESENTATION).pptx

 1. 1. SEPEDI (HL) SESOTHO SA LEBOA. THUTO YA MPHATO WA LESOME (10). MORUTIŠI: MNA. MASHABA BF. 1
 2. 2. BOLELA GORE O BONA GO DIRAGALA ENG MO SESWANTšHONG. 6/20/2022 Mna. MASHABA BF. 2
 3. 3. BOLELA GORE O BONA GO DIRAGALA ENG MO SESWANTšHONG. 6/20/2022 Mna. MASHABA BF. 3
 4. 4. BOLELA GORE O BONA GO DIRAGALA ENG MO SESWANTšHONG. 6/20/2022 Mna. MASHABA BF. 4
 5. 5. BOLELA GORE O BONA GO DIRAGALA ENG MO SESWANTšHONG 6/20/2022 Mna. MASHABA BF. 5
 6. 6. BOLELA GORE O BONA GO DIRAGALA ENG MO SESWANTšHONG 6/20/2022 Mna. MASHABA BF. 6
 7. 7. Ditiro tšeo di diragalago mola diswantšhong tša morago.  AGA.  IPOFA.  NYAKIŠIŠA.  AGELA.  RATANA. 6/20/2022 Mna. MASHABA BF. 7
 8. 8. LEDIRI.  Ke lentšu leo le laetšago modiro wo o dirwago ke sediri mo lefokong, ekaba leinantšu goba lešalašala.  Kwano magareng ga sediri le lediri e tlišwa ke lekgokedi leo le bitšwago “Lekgokasediri”.  Lekgokasediri le dumelana le lentšu leo e lego sediri.  Mohlala: Basadi ba nwa mokgope.  Malome o gataka mpša ka ge e utswetše nama ya gage.  Maphodisa a nyakišiša ka molato wa polao.  Re kwele seo se dirwago ke basadi, malome le maphodisa. 6/20/2022 8
 9. 9. Lediri la go ba le hlogo.  Re na le hlogo ye ebitšwago -i.  Etla pele ga kutu ya lediri,  Eupša dingwalwa e le selo se tee.  Mohlala: ipofa. Mosadi o ipofa seeta.  Ge hlogo ya –i e bewa pele ga kutu ya lediri, modumo wa mathomo wa kutu ya lediri o šuthelela modumo wa go thatafala.  Mhl: direla> itirela d>t.  Fepa> iphepa f>ph.  Lediri la go bopša ka tsela ye le bitšwa “Leitiri”. 6/20/2022 9
 10. 10. Kutu ya lediri.  Kutu e bopiwa ka modu wa lediri le –a ya mafelelo.  Mohlala: -dul- + -a dula. • :-rat- + -a rata. 6/20/2022 10
 11. 11. Moselana wa lediri.  Moselana wa lediri o tlhomelwa magareng ga “modu” le “-a” ya mafelelo.  O tliša tlhalošo ye nngwe ya modiro.  O tswala lentšu le lepsa.  Mohlala: monna o agela barutwana ntlwana ya botshwelamare.  Go aga le go agela go a fapana.  Sediri se dira legatong la sedirelwa. 6/20/2022 Mna. MASHABA BF. 11
 12. 12. Mehuta ya madiri. 1. Leitiri. • Ke lediri leo le tšeago hlogo ya i- gomme tiro e wela godimo ga sediri. • Baithuti a bafe mehlala.  Barutwana ba hlama lefoko le tee le tee la goba le Leitiri gomme ba ngwala godimo ga pampišana.  Efa yo a dutšego kgauswi le wena gore a balele morutiši le barutwana ba bangwe seo morutwana a sengwadilego.  Swaya go laetša gore o kgonne goba aowa. 6/20/2022 Mna. MASHABA BF. 12
 13. 13. Mehuta ya madiri. • 2. Ledirani.  Ke lediri leo le bontšhago gore tiragalo e hlakanetšwe ka bobedi goba sehlopha.  Lona re le bona ka moselana wa –an-.  Mohlala: • Hlaba – hlabana. • Banna ba hlabana ka marumo. 6/20/2022 13
 14. 14. Mehuta ya madiri. • 3. Ledirišiši. • Le laetša gore seo se dirwago, se dirwa ka phišagalelo.  Go hlomosetšwa moselana -išiš- pele ga –a ya mafelelo.  Mohlala: tseba> tsebišiša. 6/20/2022 Mna. MASHABA BF. 14
 15. 15. Mehuta ya madiri 4. Ledirolle. Go hlomesetšwa mosela wa –ol- le wa –oll- pele ga –a ya mafelelo ya lediri: Mohlala: Nyakolla. Kgelolla. Fetola.
 16. 16. Thumo. Ntšha mehuta ya madiri go “Puzzle” gomme o tlhame mafoko ka ona, o laetše le mesalana ya o na. MOŠOMO WA GAE. N C H E F O I A D F Y J F I P O N A S O A A O J A T T G H V Z V K D S A P E V S J R I A R N N L K V H H L Z N H T A Y K W E Š I Š A E R I
 17. 17. MEMORANTAMO. MOŠOMO WA GAE. N F B W Y K U A J W X Y O T I P O N A H Z H A F D A T I L D D K K E H O A K Y H E U A L M B S F O E T A N U N W P F O G H Y O A O H G O D K W E Š I Š A A S 6/20/2022 Mna. MASHABA BF. 17
 18. 18. KEA LEBOGA KERE “ŠHATE!” 6/20/2022 Mna.MASHABA 18

×