12.ICV sastanak controllera Srbija Nikola Turkan NIS

Menadžment Centar Beograd
Menadžment Centar BeogradManagement Consultant For Controlling à Menadžment Centar Beograd
Конфиденциально

„HYPERION PLANNING“ (HP)
Jedinstveni sistem budžetiranja
i konsolidacije upravljačkih izveštaja

Beograd, 31.1.2014
1/7
Конфиденциально

AGENDA

1. Šta je potrebno imati u vidu prilikom donošenja odluke o
automatizaciji procesa Budžetiranja i konsolidacije?

2. Definisanje strategije razvoja sistema upravljačkog izveštavanja
na nivou Grupe kompanije

3. Definisanje plana razvoja sistema budžetiranja i konsolidacije
upravljačkih izveštaja Grupe kompanije

2
Конфиденциально

Šta je potrebno imati u vidu prilikom donošenja odluke o
automatizaciji procesa Budžetiranja i konsolidacije?
Budžetiranje i konsolidacija upravljačkih izveštaja su sastavni deo
kompleksnog sistema upravljačkog izveštavanja Kompanije i njihov razvoj
ne bi trebalo razmatrati odvojeno od ostalih ključnih oblasti sistema
upravljačkog izveštavanja.

Tokom izrade ciljnog modela i definisanja procesa će se identifikovati sve
slabosti procesa i greške postojećeg procesa budžetiranja i konsolidacije
upravljačkih izveštaja.

Definisanje procesa i ciljne strukture modela budžetiranja zahteva aktivno
učešće svih relevantnih predstavnika biznisa.

Ponovnim definisanjem kontnog okvira i elemenata finansijske strukture
otključaćete dodatne vrednosti vašeg sistema upravljačkog izveštavanja.

3
Конфиденциально

Definisanje strategije razvoja sistema
upravljačkog izveštavanja na nivou
Grupe kompanije

4
Конфиденциально

Neophodno je izvršiti inventarizaciju izveštaja po ključnim
oblastima sistema upravljačkog izveštavanja kompanije
Ciklusi
KO
Računovodstvo
Potraživanja i
obaveze
Kontroling
Finansije
Ljudski resursi
Zalihe
Investicije
Nabavka
Nabavka non-bulk
Proizvodnja
Prodaja usluga
Prodaja proizvoda

5

Razvoj i
realizacija biznis
plana

Operativno
planiranje i
realizacija

Operativne
smernice

Finansijske
smernice

Regulatorna
usklađenost

Ukupno
Конфиденциально

Izvršiti analizu odstupanja, definisati predloge
neophodnih izmena
Odstupanje 1: Glas korisnika

Odstupanje 4: KPI univerzum i
konzistentnost

6

Odstupanje 2: Usklađenost odstupanja

Odstupanje 5: Unapređenja sistema ERP

Odstupanje 3: Stratifikacija izveštaja

Odstupanje 6: Proces donošenja odluka
Конфиденциально

Odrediti konceptualni model kojim će biti definisana struktura
operativnih i finansijskih pokazatelja za sve ključne oblasti sistema
upravljačkog izveštavanja kompanije

jug

7
Конфиденциально

Kreiranje arhitekture proizvoda za sve ključne oblasti

Strategy
Management

BI Foundation Suite

Business
Planning &
Budgeting

Financial
Consolidation

BI Foundation Suite

Hyperion Planning

Data management and repositories
(DATA WAREHOUSE & META DATA LATER)
Data Transformation and Integrity
(ETL - extraction, transformation and load)

CORE TRANSACTION
SYSTEMS

Operational data extraction
EXTENDED ERP SYSTEM
ERP CORE BACK-OFFICE FUNCTIONALITIES

CRM
LOYALTY

Order to Cash

General Ledger

Procure to Pay

Managing Financial Resources
(Investment projects, Treasury)
Integration

Emerging NIS core transactional systems*
8

SCM
EAM

Operational reports

TBC

Costing &
Profitability

BI Foundation Suite

Planning
data

Balanced
scorecard

Costing and
Profitability
reports

Analytical &
Management
reports

Corporate Performance
Management

BI/EPM SYSTEM

Analytics &
Reporting

Data
corrections

Portal

BI Foundation Suite
Конфиденциально

Realizovati komparativnu analiza potencijalnih dobavljača BI
tehnologija. Izbor optimalnog rešenja za proces budžetiranja i
konsolidacije je u slučaju NIS proizvod Oracle Hyperion planning
Definisanje kriterijuma za izbor dobavljača i matrice za ocenjivanje:

Oblast

Kategorija

Pod-kategorija

1. Funkcionalnost
proizvoda

1.1.1 Data mining
1.1.2 Analitika
1.1.3 Real time (u realnom
vremenu)
1.1.4 Predvidljivost

2. Tehnička prednost

2.1 Pogodnost arhitekture

2.1.1 DW/OLAP
2.1.2 Platforma
2.1.3 Standardi i jezici
2.1.4 ……………

3. Profil dobavljača

3.1 Internacionalizacija/
lokalizacija

……………….

4. Ukupni trošak
vlasništva

4.1 Cena licence po
korisniku

…………………

5. ………

9

1.1 Data mining i analitika

……………………..

…………………

Ocena

Ponderisana
ocena
Конфиденциально

Definisanje plana razvoja sistema
budžetiranja i konsolidacije upravljačkih
izveštaja Grupe kompanije

10
Конфиденциально

Ciklusi planiranja (scenarija) u NIS-u i usklađenost

Preliminarno
stanje

Strateški plan
Nastanak
strategije

C.4
Operativno
planiranje i
realizacija

Kritični
poslovni
zahtevi

Biznis plan,
godina n

C1. Razvoj
strategije

Ažurirani MOP

Godišnje
poslovno
planiranje

(3 godine)

Biznis plan,
godina n+1
Godišnji
pregled
biznis
plana

C.2 Izrada
biznis plana
(godišnje)

Mesečna
realizacija

Mesečno
planiranje

C. 5 Operativne i
finansijske
smernice

Dinamička
usklađenost

MOP
Nedeljno
planiranje

Kvartalno
planiranje

C.3 Realizacija
biznis plana
(kvartalno)

Kvartalna analiza
poslovanja

Kvartalni
pregled

QPR

11

Dnevno
planiranje

Dinamički
rebalans

Usklađenost
operativnog
planiranja

Usklađenost
strateškog
planiranja
Конфиденциально

Identifikovali smo izazove koje je neophodno rešiti
Šta je potrebno uraditi?
Realizovati implementaciju novog sistema
planiranja Hyperion, novog korporativnog
kontnog plana i standardizovati proces na nivou
Gazpromneft i NIS Grupe.

Rešenja
Kreirati novi model budžetiranja i konsolidacije,
Izmeniti osnovni kontni plan i
definisati novu matricu knjiženja prema novom
korporativnom kontnom planu, radi dobijanja
detaljnih informacija – niži nivo analitike.

Proširiti finansijsku strukturu sa postojećih 45 nivoa
Izveštavanja (Bilans uspeha) na 170 nivoa, u cilju
podrške razvoja biznisa i dobijanja većeg nivoa
detalja analitike.

Kreirati model zasnovan na proširenoj
finansijskoj hijerarhiji koji će omogućiti praćenje
finansijskog rezultata i materijalnog bilansa na 170
nivoa i konsolidaciju članova finansijske hijerarhije.

Standardizovati budžetne forme za sve Segmente
Poslovanja, vertikalno integrisane na nivou Grupe u
skladu sa potrebama planiranja na nižem nivou od
kontnog okvira.

Kreirati funkcionalne i grupne budžete za različite
segmente poslovanja, jedinstvenog formata i
strukture podataka (investicioni program, materijalni bilans,
kreditni portfolio), proširiti analitiku kontnog okvira.

Izvršiti Optimizaciju neophodnog vremena
za realizaciju Biznis Plana u novoj finansijskoj strukturi.

Implementirati programsko rešenje Hyperion planning,
koje će omogućiti efikasno praćenje statusa unosa
i usaglašavanja, svakog funkcionalnog i grupnog
budžeta u okviru Sistema.
Centralizovati upravljanje pretpostavkama planiranja u
okviru sistema Hyperion planning (kursevi, cene,
naturalni pokazatelji, kotacije, kamatne stope, marže)

Kontrolisati usklađenost svih parametara Biznis
Planiranja sa strateškim pretpostavkama,
centralizovati unos, vrednovanje i kontrolu
izmena / prava pristupa.
Upravljati i kontrolisati statuse usaglašavanja
Budžeta, na svim nivoima finansijske hijerarhije
Realizacija neophodnih izmena u postojećem
ERP i BI sistemu, u cilju integracije podataka za
ostvarenje sa sistemom Hyperion planning.
12

Implementacija poslovnog procesa usaglašavanja,
upravljanja i kontrole statusa u okviru sistema
Hyperion planning.
Definisanje neophodnih tehničkih specifikacija,
pokretanje procesa izrade neophodnih formi za integraciju
ostvarenja sa sistemom Hyperion planning.
Конфиденциально

Prvi korak: Izrada modela konsolidacije i budžetiranja finansijskih
izveštaja,izrada koncepcije modela, implementacija i dokumentovanje
procesa
Finansijska struktura
Usaglašavanje

NIS Group
NISAD

OFS

REF

UPS
SRB

PRO

ENR

Grupni budžeti

NC

ANG

SEV

SRD

BAC

GMT
1

GMT
2

GMT
3

ELM

Funkcionalni budžeti

Model parametara
Model za kalkulaciju cena
Model za konsolidaciju
(eliminacije i korekcije)
Model za kalkulaciju cene
koštanja
Model za obračuna KPI

Usaglašavanje

Model
budžetiranja

Budžeti najvišeg nivoa
P&L

BS

WC

CF

•

Bilans Uspeha se formira na svakom nivou finansijske
hijerarhije

•

Model registara

BS, WS, CF (indirektni) i FA se formiraju na nivou
NIS Grupe

Standard Biznis planiranja
13

FA
Конфиденциально

Drugi korak: Implementacija modela u odgovarajući BI sistem,
prilagođavanje modela funkcionalnim mogućnostima BI rešenja

Predaja modela,
potvrda tehničkog
zadatka i specifikacija
radova

Prilagođavanje modela
funkcionalnošću
Hyperion planning,
dizajn arhitekture
modela,
dokumentovanje
procesa.

Implementacija modela
u sistemu Hyperion
planning i testiranje
funkcionalnosti

Trening korisnika i
opciono trening
administratora za
Hyperion planning

Početak rada u
produkcionom sistemu,
post produkciona
podrška od strane
konsultanata

Administracija sistema
sopstveni resursi obučeni Funkcionalni i
IT administratori za
Hyperion planning

Administracija sistema
eksterni resursi –
Ugovor o održavanju

14
Конфиденциально

Q&A

15
1 sur 15

Recommandé

Životni ciklus BI projekata - primer iz prakse par
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakseŽivotni ciklus BI projekata - primer iz prakse
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakseITDogadjaji.com
1.2K vues19 diapositives
MCB-Menadžment Centar Beograd - Akademija controllinga par
MCB-Menadžment Centar Beograd - Akademija controllingaMCB-Menadžment Centar Beograd - Akademija controllinga
MCB-Menadžment Centar Beograd - Akademija controllingaMenadžment Centar Beograd
291 vues2 diapositives
Ciljevi kvaliteta i povezivanje sa performansama procesa par
Ciljevi kvaliteta i povezivanje sa performansama procesaCiljevi kvaliteta i povezivanje sa performansama procesa
Ciljevi kvaliteta i povezivanje sa performansama procesaMiodrag Vukovic, PhD
2.8K vues6 diapositives
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Slaviša Lečić, senior presales, SAP par
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Slaviša Lečić, senior presales, SAP1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Slaviša Lečić, senior presales, SAP
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Slaviša Lečić, senior presales, SAPMenadžment Centar Beograd
592 vues9 diapositives
21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2... par
21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...
21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...Menadžment Centar Beograd
454 vues28 diapositives
Danijela Popović - To BI, or not to BI, Controlling magazin 02 par
Danijela Popović - To BI, or not to BI, Controlling magazin 02Danijela Popović - To BI, or not to BI, Controlling magazin 02
Danijela Popović - To BI, or not to BI, Controlling magazin 02Menadžment Centar Beograd
234 vues3 diapositives

Contenu connexe

Similaire à 12.ICV sastanak controllera Srbija Nikola Turkan NIS

KPI u Jugoimport-SDPR-u par
KPI u Jugoimport-SDPR-uKPI u Jugoimport-SDPR-u
KPI u Jugoimport-SDPR-uSlobodanKrstic
618 vues36 diapositives
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) Specifications par
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) SpecificationsINOVA Company Objectives Driver (iCOD) Specifications
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) SpecificationsMaksim Sestic
457 vues33 diapositives
Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230... par
Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230...Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230...
Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230...goranvranic
1.4K vues32 diapositives
02. ICV sastanak (više tema) Siniša Avram S&T Serbia par
02. ICV sastanak (više tema) Siniša Avram S&T Serbia02. ICV sastanak (više tema) Siniša Avram S&T Serbia
02. ICV sastanak (više tema) Siniša Avram S&T SerbiaMenadžment Centar Beograd
339 vues20 diapositives
Softver Budgeting&Controlling - SEMOS par
Softver Budgeting&Controlling - SEMOSSoftver Budgeting&Controlling - SEMOS
Softver Budgeting&Controlling - SEMOSMenadžment Centar Beograd
260 vues26 diapositives
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ... par
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...Menadžment Centar Beograd
289 vues15 diapositives

Similaire à 12.ICV sastanak controllera Srbija Nikola Turkan NIS(20)

INOVA Company Objectives Driver (iCOD) Specifications par Maksim Sestic
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) SpecificationsINOVA Company Objectives Driver (iCOD) Specifications
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) Specifications
Maksim Sestic457 vues
Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230... par goranvranic
Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230...Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230...
Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230...
goranvranic1.4K vues
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ... par Menadžment Centar Beograd
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...
Preduzetnistvo biznis plan par Ceca Savic
Preduzetnistvo biznis planPreduzetnistvo biznis plan
Preduzetnistvo biznis plan
Ceca Savic12.1K vues
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Natalija Mihajlović, head of controll... par Menadžment Centar Beograd
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Natalija Mihajlović, head of controll...1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Natalija Mihajlović, head of controll...
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Natalija Mihajlović, head of controll...
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptx par BrankaCulibrk
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptxKontrola kao funkcija menadžmenta.pptx
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptx
BrankaCulibrk156 vues
1.ICV Kongres controllera Srbije, 17.5.2013, Dr Vojislav Marjanović Univerzit... par Menadžment Centar Beograd
1.ICV Kongres controllera Srbije, 17.5.2013, Dr Vojislav Marjanović Univerzit...1.ICV Kongres controllera Srbije, 17.5.2013, Dr Vojislav Marjanović Univerzit...
1.ICV Kongres controllera Srbije, 17.5.2013, Dr Vojislav Marjanović Univerzit...
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, dr Vojislav Marjanović, profesor cont... par Menadžment Centar Beograd
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, dr Vojislav Marjanović, profesor cont...1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, dr Vojislav Marjanović, profesor cont...
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, dr Vojislav Marjanović, profesor cont...
T 2 zivotni ciklus i metodologije razvoja softvera par Zoran Jeremic
 T 2 zivotni ciklus i metodologije razvoja softvera T 2 zivotni ciklus i metodologije razvoja softvera
T 2 zivotni ciklus i metodologije razvoja softvera
Zoran Jeremic3.4K vues
Samir Mesić prezentacija par komorabl
Samir Mesić prezentacijaSamir Mesić prezentacija
Samir Mesić prezentacija
komorabl1.6K vues
7. INFORMACIONI SISTEMI NAMENJENI IZVRŠIOCIMA.pdf par Ljiljana24
7. INFORMACIONI SISTEMI NAMENJENI IZVRŠIOCIMA.pdf7. INFORMACIONI SISTEMI NAMENJENI IZVRŠIOCIMA.pdf
7. INFORMACIONI SISTEMI NAMENJENI IZVRŠIOCIMA.pdf
Ljiljana244 vues

Plus de Menadžment Centar Beograd

3.KAIZEN™ kongres, Hotel Crowne Plaza, 23-24.9.2019. par
3.KAIZEN™ kongres, Hotel Crowne Plaza, 23-24.9.2019.3.KAIZEN™ kongres, Hotel Crowne Plaza, 23-24.9.2019.
3.KAIZEN™ kongres, Hotel Crowne Plaza, 23-24.9.2019.Menadžment Centar Beograd
1.1K vues13 diapositives
6.Kongres controllera 2018. Dalibor Kitanović Falke Serbia par
6.Kongres controllera 2018.  Dalibor Kitanović Falke Serbia6.Kongres controllera 2018.  Dalibor Kitanović Falke Serbia
6.Kongres controllera 2018. Dalibor Kitanović Falke SerbiaMenadžment Centar Beograd
333 vues26 diapositives
6. Kongres controllera 2018. Dragan Vještica DR OETKER par
6. Kongres controllera 2018.  Dragan Vještica DR OETKER6. Kongres controllera 2018.  Dragan Vještica DR OETKER
6. Kongres controllera 2018. Dragan Vještica DR OETKERMenadžment Centar Beograd
656 vues12 diapositives
6. Kongres controllera 2018. Ivana Višnjić Roaming networks par
6. Kongres controllera 2018.  Ivana Višnjić Roaming networks6. Kongres controllera 2018.  Ivana Višnjić Roaming networks
6. Kongres controllera 2018. Ivana Višnjić Roaming networksMenadžment Centar Beograd
256 vues23 diapositives
6. Kongres controllera 2018. Jasna Smiljanić Telekom Srbija par
6. Kongres controllera 2018.  Jasna Smiljanić Telekom Srbija6. Kongres controllera 2018.  Jasna Smiljanić Telekom Srbija
6. Kongres controllera 2018. Jasna Smiljanić Telekom SrbijaMenadžment Centar Beograd
214 vues10 diapositives
6. Kongres controllera 2018. Vuk Guberinić CAR:GO par
6. Kongres controllera 2018.  Vuk Guberinić CAR:GO6. Kongres controllera 2018.  Vuk Guberinić CAR:GO
6. Kongres controllera 2018. Vuk Guberinić CAR:GOMenadžment Centar Beograd
184 vues13 diapositives

Plus de Menadžment Centar Beograd(20)

12.ICV sastanak controllera Srbija Nikola Turkan NIS

 • 1. Конфиденциально „HYPERION PLANNING“ (HP) Jedinstveni sistem budžetiranja i konsolidacije upravljačkih izveštaja Beograd, 31.1.2014 1/7
 • 2. Конфиденциально AGENDA 1. Šta je potrebno imati u vidu prilikom donošenja odluke o automatizaciji procesa Budžetiranja i konsolidacije? 2. Definisanje strategije razvoja sistema upravljačkog izveštavanja na nivou Grupe kompanije 3. Definisanje plana razvoja sistema budžetiranja i konsolidacije upravljačkih izveštaja Grupe kompanije 2
 • 3. Конфиденциально Šta je potrebno imati u vidu prilikom donošenja odluke o automatizaciji procesa Budžetiranja i konsolidacije? Budžetiranje i konsolidacija upravljačkih izveštaja su sastavni deo kompleksnog sistema upravljačkog izveštavanja Kompanije i njihov razvoj ne bi trebalo razmatrati odvojeno od ostalih ključnih oblasti sistema upravljačkog izveštavanja. Tokom izrade ciljnog modela i definisanja procesa će se identifikovati sve slabosti procesa i greške postojećeg procesa budžetiranja i konsolidacije upravljačkih izveštaja. Definisanje procesa i ciljne strukture modela budžetiranja zahteva aktivno učešće svih relevantnih predstavnika biznisa. Ponovnim definisanjem kontnog okvira i elemenata finansijske strukture otključaćete dodatne vrednosti vašeg sistema upravljačkog izveštavanja. 3
 • 4. Конфиденциально Definisanje strategije razvoja sistema upravljačkog izveštavanja na nivou Grupe kompanije 4
 • 5. Конфиденциально Neophodno je izvršiti inventarizaciju izveštaja po ključnim oblastima sistema upravljačkog izveštavanja kompanije Ciklusi KO Računovodstvo Potraživanja i obaveze Kontroling Finansije Ljudski resursi Zalihe Investicije Nabavka Nabavka non-bulk Proizvodnja Prodaja usluga Prodaja proizvoda 5 Razvoj i realizacija biznis plana Operativno planiranje i realizacija Operativne smernice Finansijske smernice Regulatorna usklađenost Ukupno
 • 6. Конфиденциально Izvršiti analizu odstupanja, definisati predloge neophodnih izmena Odstupanje 1: Glas korisnika Odstupanje 4: KPI univerzum i konzistentnost 6 Odstupanje 2: Usklađenost odstupanja Odstupanje 5: Unapređenja sistema ERP Odstupanje 3: Stratifikacija izveštaja Odstupanje 6: Proces donošenja odluka
 • 7. Конфиденциально Odrediti konceptualni model kojim će biti definisana struktura operativnih i finansijskih pokazatelja za sve ključne oblasti sistema upravljačkog izveštavanja kompanije jug 7
 • 8. Конфиденциально Kreiranje arhitekture proizvoda za sve ključne oblasti Strategy Management BI Foundation Suite Business Planning & Budgeting Financial Consolidation BI Foundation Suite Hyperion Planning Data management and repositories (DATA WAREHOUSE & META DATA LATER) Data Transformation and Integrity (ETL - extraction, transformation and load) CORE TRANSACTION SYSTEMS Operational data extraction EXTENDED ERP SYSTEM ERP CORE BACK-OFFICE FUNCTIONALITIES CRM LOYALTY Order to Cash General Ledger Procure to Pay Managing Financial Resources (Investment projects, Treasury) Integration Emerging NIS core transactional systems* 8 SCM EAM Operational reports TBC Costing & Profitability BI Foundation Suite Planning data Balanced scorecard Costing and Profitability reports Analytical & Management reports Corporate Performance Management BI/EPM SYSTEM Analytics & Reporting Data corrections Portal BI Foundation Suite
 • 9. Конфиденциально Realizovati komparativnu analiza potencijalnih dobavljača BI tehnologija. Izbor optimalnog rešenja za proces budžetiranja i konsolidacije je u slučaju NIS proizvod Oracle Hyperion planning Definisanje kriterijuma za izbor dobavljača i matrice za ocenjivanje: Oblast Kategorija Pod-kategorija 1. Funkcionalnost proizvoda 1.1.1 Data mining 1.1.2 Analitika 1.1.3 Real time (u realnom vremenu) 1.1.4 Predvidljivost 2. Tehnička prednost 2.1 Pogodnost arhitekture 2.1.1 DW/OLAP 2.1.2 Platforma 2.1.3 Standardi i jezici 2.1.4 …………… 3. Profil dobavljača 3.1 Internacionalizacija/ lokalizacija ………………. 4. Ukupni trošak vlasništva 4.1 Cena licence po korisniku ………………… 5. ……… 9 1.1 Data mining i analitika …………………….. ………………… Ocena Ponderisana ocena
 • 10. Конфиденциально Definisanje plana razvoja sistema budžetiranja i konsolidacije upravljačkih izveštaja Grupe kompanije 10
 • 11. Конфиденциально Ciklusi planiranja (scenarija) u NIS-u i usklađenost Preliminarno stanje Strateški plan Nastanak strategije C.4 Operativno planiranje i realizacija Kritični poslovni zahtevi Biznis plan, godina n C1. Razvoj strategije Ažurirani MOP Godišnje poslovno planiranje (3 godine) Biznis plan, godina n+1 Godišnji pregled biznis plana C.2 Izrada biznis plana (godišnje) Mesečna realizacija Mesečno planiranje C. 5 Operativne i finansijske smernice Dinamička usklađenost MOP Nedeljno planiranje Kvartalno planiranje C.3 Realizacija biznis plana (kvartalno) Kvartalna analiza poslovanja Kvartalni pregled QPR 11 Dnevno planiranje Dinamički rebalans Usklađenost operativnog planiranja Usklađenost strateškog planiranja
 • 12. Конфиденциально Identifikovali smo izazove koje je neophodno rešiti Šta je potrebno uraditi? Realizovati implementaciju novog sistema planiranja Hyperion, novog korporativnog kontnog plana i standardizovati proces na nivou Gazpromneft i NIS Grupe. Rešenja Kreirati novi model budžetiranja i konsolidacije, Izmeniti osnovni kontni plan i definisati novu matricu knjiženja prema novom korporativnom kontnom planu, radi dobijanja detaljnih informacija – niži nivo analitike. Proširiti finansijsku strukturu sa postojećih 45 nivoa Izveštavanja (Bilans uspeha) na 170 nivoa, u cilju podrške razvoja biznisa i dobijanja većeg nivoa detalja analitike. Kreirati model zasnovan na proširenoj finansijskoj hijerarhiji koji će omogućiti praćenje finansijskog rezultata i materijalnog bilansa na 170 nivoa i konsolidaciju članova finansijske hijerarhije. Standardizovati budžetne forme za sve Segmente Poslovanja, vertikalno integrisane na nivou Grupe u skladu sa potrebama planiranja na nižem nivou od kontnog okvira. Kreirati funkcionalne i grupne budžete za različite segmente poslovanja, jedinstvenog formata i strukture podataka (investicioni program, materijalni bilans, kreditni portfolio), proširiti analitiku kontnog okvira. Izvršiti Optimizaciju neophodnog vremena za realizaciju Biznis Plana u novoj finansijskoj strukturi. Implementirati programsko rešenje Hyperion planning, koje će omogućiti efikasno praćenje statusa unosa i usaglašavanja, svakog funkcionalnog i grupnog budžeta u okviru Sistema. Centralizovati upravljanje pretpostavkama planiranja u okviru sistema Hyperion planning (kursevi, cene, naturalni pokazatelji, kotacije, kamatne stope, marže) Kontrolisati usklađenost svih parametara Biznis Planiranja sa strateškim pretpostavkama, centralizovati unos, vrednovanje i kontrolu izmena / prava pristupa. Upravljati i kontrolisati statuse usaglašavanja Budžeta, na svim nivoima finansijske hijerarhije Realizacija neophodnih izmena u postojećem ERP i BI sistemu, u cilju integracije podataka za ostvarenje sa sistemom Hyperion planning. 12 Implementacija poslovnog procesa usaglašavanja, upravljanja i kontrole statusa u okviru sistema Hyperion planning. Definisanje neophodnih tehničkih specifikacija, pokretanje procesa izrade neophodnih formi za integraciju ostvarenja sa sistemom Hyperion planning.
 • 13. Конфиденциально Prvi korak: Izrada modela konsolidacije i budžetiranja finansijskih izveštaja,izrada koncepcije modela, implementacija i dokumentovanje procesa Finansijska struktura Usaglašavanje NIS Group NISAD OFS REF UPS SRB PRO ENR Grupni budžeti NC ANG SEV SRD BAC GMT 1 GMT 2 GMT 3 ELM Funkcionalni budžeti Model parametara Model za kalkulaciju cena Model za konsolidaciju (eliminacije i korekcije) Model za kalkulaciju cene koštanja Model za obračuna KPI Usaglašavanje Model budžetiranja Budžeti najvišeg nivoa P&L BS WC CF • Bilans Uspeha se formira na svakom nivou finansijske hijerarhije • Model registara BS, WS, CF (indirektni) i FA se formiraju na nivou NIS Grupe Standard Biznis planiranja 13 FA
 • 14. Конфиденциально Drugi korak: Implementacija modela u odgovarajući BI sistem, prilagođavanje modela funkcionalnim mogućnostima BI rešenja Predaja modela, potvrda tehničkog zadatka i specifikacija radova Prilagođavanje modela funkcionalnošću Hyperion planning, dizajn arhitekture modela, dokumentovanje procesa. Implementacija modela u sistemu Hyperion planning i testiranje funkcionalnosti Trening korisnika i opciono trening administratora za Hyperion planning Početak rada u produkcionom sistemu, post produkciona podrška od strane konsultanata Administracija sistema sopstveni resursi obučeni Funkcionalni i IT administratori za Hyperion planning Administracija sistema eksterni resursi – Ugovor o održavanju 14