24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, partner, BDO

Menadžment Centar Beograd
Menadžment Centar BeogradManagement Consultant For Controlling à Menadžment Centar Beograd
OPTIMIZACIJA TROŠKOVA - PUT DO EFIKASNOG POSLOVANJA
UROŠ ĆAMILOVIĆ, PARTNER
BDO BUSINESS ADVISORY DOO
18. novembar 2015.
1
SADRŽAJ
• Uvod u optimizaciju troškova
• Metodologija realizacije
• Optimizacija troškova
• Primeri iz prakse
UVOD U OPTIMIZACIJU TROŠKOVA
3
Osnovni ciljevi
Optimizacija troškova predstavlja izradu i implementaciju mera efikasnosti sa ciljem postizanja sledećeg:
• Poboljšanje efikasnosti poslovanja
• Povećanje profitabilnosti
• Ostvarivanje pozitivnih novčanih tokova
• Stvaranje osnove za budući rast poslovanja i održiv razvoj
UVOD U OPTIMIZACIJU TROŠKOVA
Optimizacija troškova je najčešće potrebna kada se kompanija nalazi u zreloj fazi ili fazi opadanja tj.
stabilnosti, kao i u periodima kriza i negativnog poslovanja koji se mogu javiti u svim fazama razvoja.
4
Uporedna analiza
Smanjenje troškova
• Smanjenje troškova kao primarna mera u slučaju neefikasnog poslovanja i realizacije poslovnih gubitaka
• Relativna lakoća sprovođenja smanjenja operativnih troškova
• Opasnosti od smanjenja troškova u smislu prospekata budućeg rasta poslovanja i razvoja kompanije
Optimizacija troškova
• Optimizacija troškova kao kompleksan pristup povećanju efikasnosti poslovanja i generisanju poslovnih dobitaka
• Pozitivni efekti optimizacije na kratkoročne i dugoročne prospekte rasta poslovanja i razvoja kompanije
• Kompleksnost i neophodno vreme za sprovođenje optimizacije
UVOD U OPTIMIZACIJU TROŠKOVA
SMANJENJE TROŠKOVA OPTIMIZACIJA TROŠKOVAVS.
METODOLOGIJA REALIZACIJE
6
Optimizacija troškova: metodološki pristup
Metodološki pristup se deli na tri osnovne i sveobuhvatne faze:
Ključne tačke u procesu optimizacije troškova:
• izrada detaljne analize strukture troškova, radnog kapitala i upravljanja imovinom i obavezama u cilju razumevanja zašto Društvo
nije u mogućnosti da generiše veće dobitke i više gotovine;
• analiza postojećih procesa upravljanja poslovanjem i pratećih procedura (od nabavke do prodaje uključujući planiranje);
• kvantifikovanje i definisanje mera za povećanje efikasnosti poslovanja, poboljšanje upravljanja radnim kapitalom;
• implementacija ili podrška u sprovođenju preporučenih mera za poboljšanje kroz utvrđen program i upravljanje projektom podrške.
METODOLOGIJA REALIZACIJE
INICIJALNI PREGLED I
TRŽIŠNA ANALIZAFaza 1
DIJAGNOSTIČKA ANALIZA I
PREDLOG MERA
Faza 2
IMPLEMENTACIJAFaza 3
SUPERVIZIJAPOSLOVANJA*
Ključni rezultati: Dijagnostika postojećeg stanja, kvantifikacija
potencijalnih pozitivnih efekata optimizacije i izrada mera za
implementaciju
Ključni rezultati: povećanje profitabilnosti, generisanje većih
iznosa gotovine, efikasnije upravljanje resursima
FAZA 3 – IMPLEMENTACIJA
FAZA 2 – DIJAGNOSTIČKA ANALIZA I PREDLOG MERA
Ključni rezultati: Analiza i pregled ključnih elemenata koji utiču
na alokaciju troškova i generisanje pozitivnih poslovnih rezultata
FAZA 1 – INICIJALNI PREGLED I TRŽIŠNA ANALIZA
*Tokom procesa analize i definisanja mera optimizacije troškova
potrebna je kontinuirana supervizija rezultata poslovanja
OPTIMIZACIJA TROŠKOVA
8
Osnovni pregled
OPTIMIZACIJA TROŠKOVA
OPERATIVNA EFIKASNOST
POSLOVANJA
SISTEMI I PROCEDURE
NABAVKE
UPRAVLJANJE RADNIM
KAPITALOM
PREGLED KLJUČNIH PROCESA I MESTA ZA OPTIMIZACIJU TROŠKOVA
UPRAVLJANJE
DOBAVLJAČIMA
Proces od nabavke do
plaćanja (Purchase to Pay
– P2P)
Proces od tražnje do
prodaje (Demand to
Fullfilment – D2F)
Proces od prodaje do
gotovine (Customer to
Cash – C2C)
Analiza trenutne
strukture troškova
poslovanja
Relativni odnos troškova,
poslovnih rezultata i
marži u odnosu na tržiše
„Lean manufacturing“
procesi
Mere racionalizacije i
optimizacije
Ugovoreni uslovi sa
dobavljačima
Transparentnost procesa
Monitoring i kontrola
Raspored i organizacija
mreže dobavljača
Upravljanje procesima
Prognoza i planiranje
tražnje
Planiranje potreba
Skladištenje, praćenje i
kontrola
P2P D2F C2C BENCHMARKING
TRANSPARENTNOST
PLANIRANJE
9
PREGLED PROCESA REALIZACIJE
OPTIMIZACIJA TROŠKOVA
Analiza izvora finansiranja
Analiza trenutne strukture troškova
Definisanje generatora troškova
Optimizacija aktivnosti i procesa
Transformacija kanala nabavke
Minimalizacija troškova administracije
Identifikacija mogućnosti za OUTSOURCING
Analiza procedura upravljanja troškovima
MOGUĆNOSTI I POTENCIJALNE KORISTI
Stvaranje dodatne vrednosti za vlasnike
kapitala
Rešavanje trenutnih finansijskih problema
Generisanje boljih poslovnih rezultata
Postizanje konkurentne pozicije na tržištu
Stvaranje dugoroćno održivog poslovanja
Poboljšanje performansi poslovnog modela
Pregled procesa realizacije i potencijalnih koristi
Otvaranje zajedničkih uslužnih centara
PRIMERI IZ PRAKSE
11
PRIMERI OPTIMIZACIJE TROŠKOVA
KLIJENT OPIS PROBLEMA REŠENJE REZULTAT UŠTEDA
Kompanija
za
proizvodnju
ambalaže
• Neintegrisan menadžment
informacioni sistem
• Nedokumentovan i
nesistematizovana
komunikacija između
org.delova
• Neintegrisanost celokupnog
proizvodnog procesa,
posebno skladišta
• Nedovoljan nivo
formalizacije poslovanja
• Odsustvo koordinacije i
integracije između
organizacionih jedinica i
poslovnih funkcija
• Izostanak kontinuiranog
planiranja na nivou celog
sistema
• Niz neefikasnosti, stvaranje
duplih troškova
• Integracija pojedinih zavisnih
društava u zaseban poslovni
subjekat
• Uvođenje integrisanog sistema
upravljanja i izveštavanja svih
činilaca u procesu proizvodnje,
od nabavke materijala do
isporuke proizvoda
• Efikasna departmanizacija
povezivanjem delova strukture
u celinu uspostavljanjem
optimalnog broja horizontalnih
i vertikalnih veza
• Uspostavljanje efektivnog
sistema osnovnih veličina za
kontrolu tokova u procesima
rada i funkcija
• Implementacija novog rešenja
priručnih skladišta
• Brojne uštede, vremenske i
finansijske, u procesu
proizvodnje
• Veći stepen centralizacije
poslovanja
• Outsourcing određenih
segmenata finalizacije
(pakovanje, transport)
• Veća vertikalna i
horizontalna kooperacija i
integracija delova
• Mobilisanje postojećih
snaga i resursa sa
maksimalnom upošljenošću
postojećih kapaciteta
• Koncentracija postojećih
resursa i postojećih znanja
7% ukupnih
troškova
zarada
+
6% ostalih
poslovnih
rashoda
Pregled inicijativa i uspešnih optimizacija
12
PRIMERI OPTIMIZACIJE TROŠKOVA
KLIJENT OPIS PROBLEMA REŠENJE REZULTAT UŠTEDA
Kompanija
za
proizvodnju
i preradu
gvožđa i
sličnog
• Odsustvo procedura i
sistema za upravljanje
radnim kapitalom
• Značajni opšti troškovi i
poslovni gubici
• Neefikasnost procesa
proizvodnje
• Značajan uticaj ručnog
upravljanja i rukovanja
• Operativna neefikasnost u
pogledu većih troškova
poslovanja u odnosu na
tržišne norme
• Uspostavljanje sistema za
planiranje, upravljanje,
praćenje i kontrolu realizacije
sva tri procesa P2P, D2F, C2C
• Poboljšanja u organizaciji
proizvodnje i rada zaposlenih
• Stvaranje posebnih integrisanih
mesta troškova
• Uspostavljanje sistema
upravljanja
• Brojne realokacije troškova
kombinovane sa unapređenjem
organizacione strukture
• Značajne uštede u
segmentu opštih troškova
• Uspostvaljeni sistemi
upravljanja i kontrole
operativnih troškova i
radnog kapitala
• Efikasna naplata
potraživanja i poslovanje
sa dobavljačima
• Svođenje troškovnih
kategorija i strukture u
sklad sa tržišnim prosecima
i dobrom praksom
4% ukupne
vrednosti
nabavke
i
3% opštih
troškova
Pregled inicijativa i uspešnih optimizacija
13
PRIMERI OPTIMIZACIJE TROŠKOVA
KLIJENT OPIS PROBLEMA REŠENJE REZULTAT UŠTEDA
Finansijska
institucija
(banka)
• Brojne operativne i
sistemske neefikasnosti
• Nedostatak operativnih
procedura
• Neusklađenost
organizacione strukture sa
strategijom razvoja
poslovanja
• Nepostojanje procesa
planiranja, kao ni
sprovođenja nabavki
(neformalnosti pri
realizaciji poslovanja)
• Značajni realizovani gubici
iz poslovanja
• Uvođenje procedura planiranja,
budžetiranja i supervizije
poslovanja
• Uvođenje sistema za
izveštavanje menadžmenta i
vlasnika
• Organizacija procesa nabavke
• Unapređenje organizacione
strukture u skladu sa
strategijom i potrebama ciljnog
tržišta
• Stvaranje posebnih integrisanih
mesta troškova
• Smanjenje određenih
kategorija opštih troškova
• Brojne i značajne
operativne uštede kroz
unapređenu oranizacionu
strukturu
• Unapređena infrastruktura
za interne kapacitete
• Visok nivo efikasnosti i
transpatentnosti planiranja
i praćenja poslovanja
• Outsourcing određenih
segmenata poslovanja
3% ukupnih
troškova
nabavke
i
2%
operativnih
troškova
Pregled inicijativa i uspešnih optimizacija
14
HVALA NA PAŽNJI.
Uroš Ćamilović
Partner
BDO Business Advisory d.o.o.
Knez Mihailova 10
11000 Belgrade, Serbia
Tel: +381 (0) 11 3281 288
Fax:+381 (0) 11 3281 808
E-mail: uros.camilovic@bdo.co.rs
1 sur 15

Recommandé

Seminarski diplomskiproces strategijske-kontrole par
Seminarski diplomskiproces strategijske-kontroleSeminarski diplomskiproces strategijske-kontrole
Seminarski diplomskiproces strategijske-kontrolemasterski
11 vues2 diapositives
Ciljevi kvaliteta i povezivanje sa performansama procesa par
Ciljevi kvaliteta i povezivanje sa performansama procesaCiljevi kvaliteta i povezivanje sa performansama procesa
Ciljevi kvaliteta i povezivanje sa performansama procesaMiodrag Vukovic, PhD
2.8K vues6 diapositives
MCB-Menadžment Centar Beograd - Akademija controllinga par
MCB-Menadžment Centar Beograd - Akademija controllingaMCB-Menadžment Centar Beograd - Akademija controllinga
MCB-Menadžment Centar Beograd - Akademija controllingaMenadžment Centar Beograd
291 vues2 diapositives
Patalia Chem Industries, Jamnagar, Silica Gel par
Patalia Chem Industries, Jamnagar, Silica GelPatalia Chem Industries, Jamnagar, Silica Gel
Patalia Chem Industries, Jamnagar, Silica GelIndiaMART InterMESH Limited
246 vues8 diapositives
shabbir cv par
shabbir cvshabbir cv
shabbir cvshabbir mohammed
263 vues4 diapositives
Перекрестные продажи для интернет-магазинов par
Перекрестные продажи для интернет-магазиновПерекрестные продажи для интернет-магазинов
Перекрестные продажи для интернет-магазиновКристина Мруць
297 vues8 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Most Promissing Digital Transformation_poll_results par
Most Promissing Digital Transformation_poll_resultsMost Promissing Digital Transformation_poll_results
Most Promissing Digital Transformation_poll_resultsricarcampos
145 vues7 diapositives
What it takes to use Kentico EMS in a multichannel strategy par
What it takes to use Kentico EMS in a multichannel strategyWhat it takes to use Kentico EMS in a multichannel strategy
What it takes to use Kentico EMS in a multichannel strategyLAB51
308 vues42 diapositives
Epokaliptus 3 par
Epokaliptus 3Epokaliptus 3
Epokaliptus 3Elizabeta Filipova
798 vues15 diapositives
Рациональное питание par
Рациональное питаниеРациональное питание
Рациональное питаниеAlena Topcheeva
696 vues41 diapositives
Future forward and option par
Future forward and optionFuture forward and option
Future forward and optionStudent
8.5K vues60 diapositives
Louise Hanratty Design Thesis par
Louise Hanratty Design ThesisLouise Hanratty Design Thesis
Louise Hanratty Design ThesisLouise Hanratty
310 vues17 diapositives

En vedette(7)

Most Promissing Digital Transformation_poll_results par ricarcampos
Most Promissing Digital Transformation_poll_resultsMost Promissing Digital Transformation_poll_results
Most Promissing Digital Transformation_poll_results
ricarcampos145 vues
What it takes to use Kentico EMS in a multichannel strategy par LAB51
What it takes to use Kentico EMS in a multichannel strategyWhat it takes to use Kentico EMS in a multichannel strategy
What it takes to use Kentico EMS in a multichannel strategy
LAB51308 vues
Рациональное питание par Alena Topcheeva
Рациональное питаниеРациональное питание
Рациональное питание
Alena Topcheeva696 vues
Future forward and option par Student
Future forward and optionFuture forward and option
Future forward and option
Student8.5K vues

Similaire à 24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, partner, BDO

Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptx par
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptxKontrola kao funkcija menadžmenta.pptx
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptxBrankaCulibrk
147 vues37 diapositives
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakse par
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakseŽivotni ciklus BI projekata - primer iz prakse
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakseITDogadjaji.com
1.2K vues19 diapositives
1.ICV Kongres controllera Srbije, 17.5.2013, Dr Vojislav Marjanović Univerzit... par
1.ICV Kongres controllera Srbije, 17.5.2013, Dr Vojislav Marjanović Univerzit...1.ICV Kongres controllera Srbije, 17.5.2013, Dr Vojislav Marjanović Univerzit...
1.ICV Kongres controllera Srbije, 17.5.2013, Dr Vojislav Marjanović Univerzit...Menadžment Centar Beograd
356 vues17 diapositives
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, dr Vojislav Marjanović, profesor cont... par
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, dr Vojislav Marjanović, profesor cont...1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, dr Vojislav Marjanović, profesor cont...
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, dr Vojislav Marjanović, profesor cont...Menadžment Centar Beograd
551 vues17 diapositives
Nenad Radunović - Plazma controlling, Controlling magazin 02 par
Nenad Radunović - Plazma controlling, Controlling magazin 02Nenad Radunović - Plazma controlling, Controlling magazin 02
Nenad Radunović - Plazma controlling, Controlling magazin 02Menadžment Centar Beograd
527 vues3 diapositives
21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2... par
21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...
21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...Menadžment Centar Beograd
454 vues28 diapositives

Similaire à 24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, partner, BDO(20)

Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptx par BrankaCulibrk
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptxKontrola kao funkcija menadžmenta.pptx
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptx
BrankaCulibrk147 vues
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakse par ITDogadjaji.com
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakseŽivotni ciklus BI projekata - primer iz prakse
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakse
ITDogadjaji.com1.2K vues
1.ICV Kongres controllera Srbije, 17.5.2013, Dr Vojislav Marjanović Univerzit... par Menadžment Centar Beograd
1.ICV Kongres controllera Srbije, 17.5.2013, Dr Vojislav Marjanović Univerzit...1.ICV Kongres controllera Srbije, 17.5.2013, Dr Vojislav Marjanović Univerzit...
1.ICV Kongres controllera Srbije, 17.5.2013, Dr Vojislav Marjanović Univerzit...
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, dr Vojislav Marjanović, profesor cont... par Menadžment Centar Beograd
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, dr Vojislav Marjanović, profesor cont...1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, dr Vojislav Marjanović, profesor cont...
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, dr Vojislav Marjanović, profesor cont...
Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230... par goranvranic
Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230...Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230...
Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230...
goranvranic1.4K vues
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) par Maksim Sestic
INOVA Company Objectives Driver (iCOD)INOVA Company Objectives Driver (iCOD)
INOVA Company Objectives Driver (iCOD)
Maksim Sestic466 vues
Predavanja reinzenjering par djakica
Predavanja reinzenjeringPredavanja reinzenjering
Predavanja reinzenjering
djakica1.5K vues
Qms implementation srb par nemesysfam
Qms implementation srbQms implementation srb
Qms implementation srb
nemesysfam676 vues

Plus de Menadžment Centar Beograd

3.KAIZEN™ kongres, Hotel Crowne Plaza, 23-24.9.2019. par
3.KAIZEN™ kongres, Hotel Crowne Plaza, 23-24.9.2019.3.KAIZEN™ kongres, Hotel Crowne Plaza, 23-24.9.2019.
3.KAIZEN™ kongres, Hotel Crowne Plaza, 23-24.9.2019.Menadžment Centar Beograd
1.1K vues13 diapositives
6.Kongres controllera 2018. Dalibor Kitanović Falke Serbia par
6.Kongres controllera 2018.  Dalibor Kitanović Falke Serbia6.Kongres controllera 2018.  Dalibor Kitanović Falke Serbia
6.Kongres controllera 2018. Dalibor Kitanović Falke SerbiaMenadžment Centar Beograd
333 vues26 diapositives
6. Kongres controllera 2018. Dragan Vještica DR OETKER par
6. Kongres controllera 2018.  Dragan Vještica DR OETKER6. Kongres controllera 2018.  Dragan Vještica DR OETKER
6. Kongres controllera 2018. Dragan Vještica DR OETKERMenadžment Centar Beograd
656 vues12 diapositives
6. Kongres controllera 2018. Ivana Višnjić Roaming networks par
6. Kongres controllera 2018.  Ivana Višnjić Roaming networks6. Kongres controllera 2018.  Ivana Višnjić Roaming networks
6. Kongres controllera 2018. Ivana Višnjić Roaming networksMenadžment Centar Beograd
256 vues23 diapositives
6. Kongres controllera 2018. Jasna Smiljanić Telekom Srbija par
6. Kongres controllera 2018.  Jasna Smiljanić Telekom Srbija6. Kongres controllera 2018.  Jasna Smiljanić Telekom Srbija
6. Kongres controllera 2018. Jasna Smiljanić Telekom SrbijaMenadžment Centar Beograd
214 vues10 diapositives
6. Kongres controllera 2018. Vuk Guberinić CAR:GO par
6. Kongres controllera 2018.  Vuk Guberinić CAR:GO6. Kongres controllera 2018.  Vuk Guberinić CAR:GO
6. Kongres controllera 2018. Vuk Guberinić CAR:GOMenadžment Centar Beograd
184 vues13 diapositives

Plus de Menadžment Centar Beograd(20)

24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, partner, BDO

 • 1. OPTIMIZACIJA TROŠKOVA - PUT DO EFIKASNOG POSLOVANJA UROŠ ĆAMILOVIĆ, PARTNER BDO BUSINESS ADVISORY DOO 18. novembar 2015.
 • 2. 1 SADRŽAJ • Uvod u optimizaciju troškova • Metodologija realizacije • Optimizacija troškova • Primeri iz prakse
 • 4. 3 Osnovni ciljevi Optimizacija troškova predstavlja izradu i implementaciju mera efikasnosti sa ciljem postizanja sledećeg: • Poboljšanje efikasnosti poslovanja • Povećanje profitabilnosti • Ostvarivanje pozitivnih novčanih tokova • Stvaranje osnove za budući rast poslovanja i održiv razvoj UVOD U OPTIMIZACIJU TROŠKOVA Optimizacija troškova je najčešće potrebna kada se kompanija nalazi u zreloj fazi ili fazi opadanja tj. stabilnosti, kao i u periodima kriza i negativnog poslovanja koji se mogu javiti u svim fazama razvoja.
 • 5. 4 Uporedna analiza Smanjenje troškova • Smanjenje troškova kao primarna mera u slučaju neefikasnog poslovanja i realizacije poslovnih gubitaka • Relativna lakoća sprovođenja smanjenja operativnih troškova • Opasnosti od smanjenja troškova u smislu prospekata budućeg rasta poslovanja i razvoja kompanije Optimizacija troškova • Optimizacija troškova kao kompleksan pristup povećanju efikasnosti poslovanja i generisanju poslovnih dobitaka • Pozitivni efekti optimizacije na kratkoročne i dugoročne prospekte rasta poslovanja i razvoja kompanije • Kompleksnost i neophodno vreme za sprovođenje optimizacije UVOD U OPTIMIZACIJU TROŠKOVA SMANJENJE TROŠKOVA OPTIMIZACIJA TROŠKOVAVS.
 • 7. 6 Optimizacija troškova: metodološki pristup Metodološki pristup se deli na tri osnovne i sveobuhvatne faze: Ključne tačke u procesu optimizacije troškova: • izrada detaljne analize strukture troškova, radnog kapitala i upravljanja imovinom i obavezama u cilju razumevanja zašto Društvo nije u mogućnosti da generiše veće dobitke i više gotovine; • analiza postojećih procesa upravljanja poslovanjem i pratećih procedura (od nabavke do prodaje uključujući planiranje); • kvantifikovanje i definisanje mera za povećanje efikasnosti poslovanja, poboljšanje upravljanja radnim kapitalom; • implementacija ili podrška u sprovođenju preporučenih mera za poboljšanje kroz utvrđen program i upravljanje projektom podrške. METODOLOGIJA REALIZACIJE INICIJALNI PREGLED I TRŽIŠNA ANALIZAFaza 1 DIJAGNOSTIČKA ANALIZA I PREDLOG MERA Faza 2 IMPLEMENTACIJAFaza 3 SUPERVIZIJAPOSLOVANJA* Ključni rezultati: Dijagnostika postojećeg stanja, kvantifikacija potencijalnih pozitivnih efekata optimizacije i izrada mera za implementaciju Ključni rezultati: povećanje profitabilnosti, generisanje većih iznosa gotovine, efikasnije upravljanje resursima FAZA 3 – IMPLEMENTACIJA FAZA 2 – DIJAGNOSTIČKA ANALIZA I PREDLOG MERA Ključni rezultati: Analiza i pregled ključnih elemenata koji utiču na alokaciju troškova i generisanje pozitivnih poslovnih rezultata FAZA 1 – INICIJALNI PREGLED I TRŽIŠNA ANALIZA *Tokom procesa analize i definisanja mera optimizacije troškova potrebna je kontinuirana supervizija rezultata poslovanja
 • 9. 8 Osnovni pregled OPTIMIZACIJA TROŠKOVA OPERATIVNA EFIKASNOST POSLOVANJA SISTEMI I PROCEDURE NABAVKE UPRAVLJANJE RADNIM KAPITALOM PREGLED KLJUČNIH PROCESA I MESTA ZA OPTIMIZACIJU TROŠKOVA UPRAVLJANJE DOBAVLJAČIMA Proces od nabavke do plaćanja (Purchase to Pay – P2P) Proces od tražnje do prodaje (Demand to Fullfilment – D2F) Proces od prodaje do gotovine (Customer to Cash – C2C) Analiza trenutne strukture troškova poslovanja Relativni odnos troškova, poslovnih rezultata i marži u odnosu na tržiše „Lean manufacturing“ procesi Mere racionalizacije i optimizacije Ugovoreni uslovi sa dobavljačima Transparentnost procesa Monitoring i kontrola Raspored i organizacija mreže dobavljača Upravljanje procesima Prognoza i planiranje tražnje Planiranje potreba Skladištenje, praćenje i kontrola P2P D2F C2C BENCHMARKING TRANSPARENTNOST PLANIRANJE
 • 10. 9 PREGLED PROCESA REALIZACIJE OPTIMIZACIJA TROŠKOVA Analiza izvora finansiranja Analiza trenutne strukture troškova Definisanje generatora troškova Optimizacija aktivnosti i procesa Transformacija kanala nabavke Minimalizacija troškova administracije Identifikacija mogućnosti za OUTSOURCING Analiza procedura upravljanja troškovima MOGUĆNOSTI I POTENCIJALNE KORISTI Stvaranje dodatne vrednosti za vlasnike kapitala Rešavanje trenutnih finansijskih problema Generisanje boljih poslovnih rezultata Postizanje konkurentne pozicije na tržištu Stvaranje dugoroćno održivog poslovanja Poboljšanje performansi poslovnog modela Pregled procesa realizacije i potencijalnih koristi Otvaranje zajedničkih uslužnih centara
 • 12. 11 PRIMERI OPTIMIZACIJE TROŠKOVA KLIJENT OPIS PROBLEMA REŠENJE REZULTAT UŠTEDA Kompanija za proizvodnju ambalaže • Neintegrisan menadžment informacioni sistem • Nedokumentovan i nesistematizovana komunikacija između org.delova • Neintegrisanost celokupnog proizvodnog procesa, posebno skladišta • Nedovoljan nivo formalizacije poslovanja • Odsustvo koordinacije i integracije između organizacionih jedinica i poslovnih funkcija • Izostanak kontinuiranog planiranja na nivou celog sistema • Niz neefikasnosti, stvaranje duplih troškova • Integracija pojedinih zavisnih društava u zaseban poslovni subjekat • Uvođenje integrisanog sistema upravljanja i izveštavanja svih činilaca u procesu proizvodnje, od nabavke materijala do isporuke proizvoda • Efikasna departmanizacija povezivanjem delova strukture u celinu uspostavljanjem optimalnog broja horizontalnih i vertikalnih veza • Uspostavljanje efektivnog sistema osnovnih veličina za kontrolu tokova u procesima rada i funkcija • Implementacija novog rešenja priručnih skladišta • Brojne uštede, vremenske i finansijske, u procesu proizvodnje • Veći stepen centralizacije poslovanja • Outsourcing određenih segmenata finalizacije (pakovanje, transport) • Veća vertikalna i horizontalna kooperacija i integracija delova • Mobilisanje postojećih snaga i resursa sa maksimalnom upošljenošću postojećih kapaciteta • Koncentracija postojećih resursa i postojećih znanja 7% ukupnih troškova zarada + 6% ostalih poslovnih rashoda Pregled inicijativa i uspešnih optimizacija
 • 13. 12 PRIMERI OPTIMIZACIJE TROŠKOVA KLIJENT OPIS PROBLEMA REŠENJE REZULTAT UŠTEDA Kompanija za proizvodnju i preradu gvožđa i sličnog • Odsustvo procedura i sistema za upravljanje radnim kapitalom • Značajni opšti troškovi i poslovni gubici • Neefikasnost procesa proizvodnje • Značajan uticaj ručnog upravljanja i rukovanja • Operativna neefikasnost u pogledu većih troškova poslovanja u odnosu na tržišne norme • Uspostavljanje sistema za planiranje, upravljanje, praćenje i kontrolu realizacije sva tri procesa P2P, D2F, C2C • Poboljšanja u organizaciji proizvodnje i rada zaposlenih • Stvaranje posebnih integrisanih mesta troškova • Uspostavljanje sistema upravljanja • Brojne realokacije troškova kombinovane sa unapređenjem organizacione strukture • Značajne uštede u segmentu opštih troškova • Uspostvaljeni sistemi upravljanja i kontrole operativnih troškova i radnog kapitala • Efikasna naplata potraživanja i poslovanje sa dobavljačima • Svođenje troškovnih kategorija i strukture u sklad sa tržišnim prosecima i dobrom praksom 4% ukupne vrednosti nabavke i 3% opštih troškova Pregled inicijativa i uspešnih optimizacija
 • 14. 13 PRIMERI OPTIMIZACIJE TROŠKOVA KLIJENT OPIS PROBLEMA REŠENJE REZULTAT UŠTEDA Finansijska institucija (banka) • Brojne operativne i sistemske neefikasnosti • Nedostatak operativnih procedura • Neusklađenost organizacione strukture sa strategijom razvoja poslovanja • Nepostojanje procesa planiranja, kao ni sprovođenja nabavki (neformalnosti pri realizaciji poslovanja) • Značajni realizovani gubici iz poslovanja • Uvođenje procedura planiranja, budžetiranja i supervizije poslovanja • Uvođenje sistema za izveštavanje menadžmenta i vlasnika • Organizacija procesa nabavke • Unapređenje organizacione strukture u skladu sa strategijom i potrebama ciljnog tržišta • Stvaranje posebnih integrisanih mesta troškova • Smanjenje određenih kategorija opštih troškova • Brojne i značajne operativne uštede kroz unapređenu oranizacionu strukturu • Unapređena infrastruktura za interne kapacitete • Visok nivo efikasnosti i transpatentnosti planiranja i praćenja poslovanja • Outsourcing određenih segmenata poslovanja 3% ukupnih troškova nabavke i 2% operativnih troškova Pregled inicijativa i uspešnih optimizacija
 • 15. 14 HVALA NA PAŽNJI. Uroš Ćamilović Partner BDO Business Advisory d.o.o. Knez Mihailova 10 11000 Belgrade, Serbia Tel: +381 (0) 11 3281 288 Fax:+381 (0) 11 3281 808 E-mail: uros.camilovic@bdo.co.rs