Danijela Popović - To BI, or not to BI, Controlling magazin 02

Menadžment Centar Beograd
Menadžment Centar BeogradManagement Consultant For Controlling à Menadžment Centar Beograd

Danijela Popović, finansijski direktor Peštan, piše o načinima primene poslovnih softvera i efektima koje imaju na poslovanje kompanije.

controlling iz prve ruke
38 decembar 2014.
Danijela Popović
Finansijski direktor,
PEŠTAN
Koautori:
Đorđe Milinković,
Aleksandar
Tanasković,
Stevan Moretić i
Marko Novaković,
controlling tim
Peštan
To BI, or not to BI
Uvidevši da u eri ICT-a snažni poslovni softveri predstavljaju neophodan uslov,
kako za operativnu efikasnost tako i za stratešku efektivnost, kompanija Peštan
je 2010. godine implementirala SAP ERP. Instalirani su moduli MM (materijalno),
PP (proizvodnja), SD (prodaja), WMS (skladište) i FI i CO (finansije i controlling).
Danas za Peštan ne postoji dilema – Business Intelligence SAP BO 4.0 je moćan
controllerski alat
Mnoštvo podataka koje je potrebno pre-
točiti u kvalitetne informacije, kao osnov
za dobre poslovne odluke, zahteva kvalitetne
ljudske resurse širokog spektra znanja i oštrog
poslovnog fokusa – vešte controllere. Odeljenje
controllinga u Peštanu pripada sektoru finansija
i sa svoja četiri člana fokus usmerava na:
redovno i ad-hoc izveštavanje me-
nadžmenta
budžetiranje i praćenje ostvarivanja
budžeta
praćenje proizvodnje i obračun cene ko-
štanja, uključujući sve zavisne elemente
tog procesa
analizu prodaje i profitabilnosti prodaje
upravljanje rizikom i potraživanjima ku-
paca
održavanje matičnih podataka controllinga.
Implementacijom SAP rešenja controlling
odeljenju postali su raspoloživi svi zabeleženi
podaci u poslovnim procesima kompanije, čime
je dostignut primaran cilj postojanja kvalitetnih
podataka. Razvojem funkcije controllinga stvo-
rila se potreba za bržom obradom, jednostavni-
jim dolaskom do podataka, većom standard-
izacijom, sa krajnjim ciljem - manje utrošenog
vremena za obradu a više za analizu podataka,
interpretaciju i korišćenje. Kao odgovor na
ovakve izazove odluka menadžmenta je bila da
se implementira SAP-ov Business Intelligence
alat, odnosno SAP Business Objects 4.0. alat
za upite, izveštavanje i analize. Konsultant za
implementaciju bila je beogradska kompanija
ITBO IT Business Oriented.
Implementacija je trajala devet meseci;
šest meseci efektivnog rada i tri meseca finog
podešavanja sistema. Kako bi se identifikovali
potrebni podaci započelo se od ključnih indika-
tora perfomansi (KPI) razvijenih u okviru istog
projekta, kao nečega što želimo da izračuna-
mo i posedujemo u obliku gotovog izveštaja.
Zatim su definisani njihovi SAP ERP i/ili neSAP
izvori podataka (Excel baze, drugi softveri…) i
započelo se sa integracijom podatka u jedin-
stveni izvor podataka – skladište podataka
(Data Warehouse). Tokom objedinjavanja po-
dataka bilo nam je omogućeno da sprovedemo
primarnu obradu podataka, sređivanje, fil-
triranje, mini-kalkulacije... Kao rezultat, dobili
smo jedinstven izvor koji sadrži sve podatke
za definisane KPI-jeve, ali i mnoštvo drugih
podataka raspoloživih za obradu, a koji će naći
primenu u daljem radu. Drugi krug kalkulacija
urađen je u kasnijim fazama pri izradi izveštaja
i pripremi novih mera (obrađenih ulaznih poda-
taka).
controlling iz prve ruke
39 decembar 2014.
Svi podaci iz izvornih baza podataka se
tokom noći „prevlače“ u BI bazu, da bi nam
u 8.00 časova bili na raspolaganju, sa jasnim
presekom stanja jučerašnjeg dana. Objedinili
smo sve podatke iz poslovanja u jednu bazu
(prodaja proizvoda, proizvodni nalozi, troškovi
sa podacima o mestima i elementima troška,
kartice kupaca, dobavljača, Excel budžeti, lo-
kalni transportni softver...), a nakon ugrađenih
kalukalcija dobili smo nove mere koje daju novu
dimenziju objedinjenoj bazi i prošireni spektar
korišćenja.
BI je omogućio tri osnovna načina korišćenja
podataka:
Standardne izveštaje o ključnim indikato-
rima učinaka (KPI Izveštaji)
Kontrolne table (Dashboards) predstav-
ljaju izveštaje prevashodno namenjen
menadžmentu, koji na jednom mestu, sa
grafičkom podrškom, prikazuju veliki broj
informacija
OLAP kocke predstavljaju alat koji contro-
llerima omogućava samostalno kreiranje
izveštaja i analiza, koristeći uvučene po-
datke i izračunate nove mere
Osim navedenog, BI omogućava i kreiranje
novih izveštaja, automatsko pokretanje izveštaja
sa korisničkim parametrima, dostavu na imejl u
tačno definisano vreme, grafičke i ad-hoc izve-
štaje sa novim kalkulacijama, uslovno formatira-
nje, sortiranje, filtriranje i još mnogo toga.
controlling iz prve ruke
40 decembar 2014.
Podaci o prodaji, zajedno sa analizom pro-
fitabilnosti omogućili su, ne samo controllingu
već i vlasničkoj i menadžerskoj strukturi, brz alat
za analizu prodaje. Omogućeno je jednostavnije
prikazivanje ostvarene prodaje, poređenje sa
prethodnim godinama i budžetom, i to po različi-
tim kriterijumima: tržišta, kupci, grupe proizvoda
i pojedinačni proizvodi. Analiza profitabilnosti
urađena je na nivou tri kontribucije (contribution
margin), sa alokacijom svih troškova na najnižu
jedinicu kupac-proizvod-mesec. Sve alokacije
programirane su u okviru BI (raspodela prihoda,
razbijanje zbirnih odobrenja na proizvode, alok-
acija transportnih troškova na proizvode, alok-
acija prodajnih, marketinških i svih drugih troško-
va) po ključevima koji su adekvatni Peštanu. Na
taj način su na jednom mestu dostupni podaci
o prodaji i profitabilnosti prodaje, sve do nivoa
kupac-proizvod. Osim toga, u BI su uvučene i
sve kartice kupaca, tako da su omogućeni podaci
o stanju potraživanja na jedan dan, prosečnom
potraživanju, prosečnim ponderisanim valutama
za izdate, plaćene ili fakture u kašnjenju, kaš-
njenje kupaca, fakturisanoj vrednosti, prilivima i
slično, što zajedno sa pregledima o vrsti i iznosu
obezbeđenja kupaca (garancija, aofi, menica...
) predstavlja dobru bazu za upravljanje po-
traživanjima i rizicima naplate.
U BI proizvodni deo integrisali smo podatke
iz SAP-a o potvrđenim količinama sirovina po
radnim nalozima, satima zastoja, budžetiranim
vrednostima i cenama koštanja iz Knjige ma-
terijala. Uz pomoć nekoliko „klikova“ imamo
prikaz vrednosti prerade sirovina po proizvod-
nim pogonima, po mesecima i po grupama
proizvoda i njihove kumulativne vrednostima za
tekuću godinu u odnosu na budžetirane vred-
nosti i vrednosti od prošle godine, kao i njihove
trendove. BI nam daje i prikaz o zastojima u
proizvodnji, ceni koštanja na nivou grupe proiz-
voda i na nivou meseca, poređenje stanja zaliha
po grupama materijala u odnosu na vrednosti iz
prošle godine…
Osim dve pomenute celine, BI obuhvata i
podatke o logistici, finansijske racio brojeve,
dashboard za top menadžment koji integriše
informacije iz svih glavnih sektorskih izveštaja,
kao i mnogo drugih informacija o poslovnim
procesima.
Implementirani BI odmah je našao prak-
tičnu primenu u svakodnevnom radu, tako da je
instaliranje ovog sistema bilo apsolutno opra-
vdano. Takođe se ističu i brzina, jednostavnost
i tačnost kao njegove najveće prednosti, što ga
preporučuje svim controllerima, menadžerima i
drugim korisnicima.

Recommandé

VI Simgen 2008 par
VI Simgen 2008 VI Simgen 2008
VI Simgen 2008 Paulo Jose
375 vues16 diapositives
As tic, a web 2.0 e as be par
As tic, a web 2.0 e as beAs tic, a web 2.0 e as be
As tic, a web 2.0 e as beMarisa Neves
277 vues10 diapositives
O filho do dono. Roteiro para filme de Marco Aurelio Santos roteirista locutor par
O filho do dono. Roteiro para filme de Marco Aurelio Santos roteirista locutorO filho do dono. Roteiro para filme de Marco Aurelio Santos roteirista locutor
O filho do dono. Roteiro para filme de Marco Aurelio Santos roteirista locutorMarco Aurelio Santos Roteirista - Autor - Locutor
234 vues4 diapositives
Pavs destaca 01 par
Pavs destaca 01Pavs destaca 01
Pavs destaca 01SantaMarcelinaMeioAmbiente
281 vues3 diapositives
Dia dos pais 2013 par
Dia dos pais 2013Dia dos pais 2013
Dia dos pais 2013Sérgio De Pádua Ribeiro
184 vues10 diapositives
Certidão do Dissídio Coletivo em 8/10/2013 par
Certidão do Dissídio Coletivo em 8/10/2013Certidão do Dissídio Coletivo em 8/10/2013
Certidão do Dissídio Coletivo em 8/10/2013comunicacaomtc
426 vues39 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Isaías almeida par
Isaías almeidaIsaías almeida
Isaías almeidaRosângela Rodrigues
384 vues12 diapositives
3DMaster Comanda - Cadastro de Produtos e Receitas par
3DMaster Comanda - Cadastro de Produtos e Receitas3DMaster Comanda - Cadastro de Produtos e Receitas
3DMaster Comanda - Cadastro de Produtos e Receitas3D Master
528 vues11 diapositives
Cadencia harmonica par
Cadencia harmonicaCadencia harmonica
Cadencia harmonicaHenrique Issacar
815 vues3 diapositives
Protagonistas SGM - USB par
Protagonistas SGM - USBProtagonistas SGM - USB
Protagonistas SGM - USBFacebook
221 vues11 diapositives
cidadania -aula par
cidadania -aulacidadania -aula
cidadania -aulaprofvania123
420 vues14 diapositives
Catálogo de produtos demonstração par
Catálogo de produtos demonstraçãoCatálogo de produtos demonstração
Catálogo de produtos demonstraçãokleber rodrigues
302 vues44 diapositives

En vedette(20)

3DMaster Comanda - Cadastro de Produtos e Receitas par 3D Master
3DMaster Comanda - Cadastro de Produtos e Receitas3DMaster Comanda - Cadastro de Produtos e Receitas
3DMaster Comanda - Cadastro de Produtos e Receitas
3D Master528 vues
Protagonistas SGM - USB par Facebook
Protagonistas SGM - USBProtagonistas SGM - USB
Protagonistas SGM - USB
Facebook221 vues
Curso Aplicações Criativas em Economia (Aula 1 - "Introdução") par Matheus Albergaria
Curso Aplicações Criativas em Economia (Aula 1 - "Introdução")Curso Aplicações Criativas em Economia (Aula 1 - "Introdução")
Curso Aplicações Criativas em Economia (Aula 1 - "Introdução")
La voz de la canal 3ºedición 12 13 par lolitatapia5
La voz de la canal 3ºedición 12 13La voz de la canal 3ºedición 12 13
La voz de la canal 3ºedición 12 13
lolitatapia5307 vues
Frontal 10..a sua loja!!! Inovando!!! Sempre pra melhor atendê-lo!!! par Frontal Magazne
Frontal 10..a sua loja!!! Inovando!!! Sempre pra melhor atendê-lo!!!Frontal 10..a sua loja!!! Inovando!!! Sempre pra melhor atendê-lo!!!
Frontal 10..a sua loja!!! Inovando!!! Sempre pra melhor atendê-lo!!!
Frontal Magazne918 vues
Recuperação palestina2 par Lenne Silva
Recuperação palestina2Recuperação palestina2
Recuperação palestina2
Lenne Silva281 vues
Transporte no brasil 00 par Google
Transporte no brasil 00Transporte no brasil 00
Transporte no brasil 00
Google323 vues

Similaire à Danijela Popović - To BI, or not to BI, Controlling magazin 02

21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2... par
21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...
21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...Menadžment Centar Beograd
454 vues28 diapositives
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Slaviša Lečić, senior presales, SAP par
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Slaviša Lečić, senior presales, SAP1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Slaviša Lečić, senior presales, SAP
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Slaviša Lečić, senior presales, SAPMenadžment Centar Beograd
592 vues9 diapositives
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakse par
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakseŽivotni ciklus BI projekata - primer iz prakse
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakseITDogadjaji.com
1.2K vues19 diapositives
12.ICV sastanak controllera Srbija Nikola Turkan NIS par
12.ICV sastanak controllera Srbija Nikola Turkan NIS12.ICV sastanak controllera Srbija Nikola Turkan NIS
12.ICV sastanak controllera Srbija Nikola Turkan NISMenadžment Centar Beograd
530 vues15 diapositives
CUBE Risk Management Solutions par
CUBE Risk Management SolutionsCUBE Risk Management Solutions
CUBE Risk Management SolutionsCUBE Risk Management Solutions
288 vues10 diapositives
CUBE Risk Management Solutions par
CUBE Risk Management SolutionsCUBE Risk Management Solutions
CUBE Risk Management SolutionsCUBE Team
719 vues10 diapositives

Similaire à Danijela Popović - To BI, or not to BI, Controlling magazin 02(20)

Životni ciklus BI projekata - primer iz prakse par ITDogadjaji.com
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakseŽivotni ciklus BI projekata - primer iz prakse
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakse
ITDogadjaji.com1.2K vues
CUBE Risk Management Solutions par CUBE Team
CUBE Risk Management SolutionsCUBE Risk Management Solutions
CUBE Risk Management Solutions
CUBE Team719 vues
Business Intelligence Strategies and its role in corporate development par Angelina Njegus
Business Intelligence Strategies and its role in corporate developmentBusiness Intelligence Strategies and its role in corporate development
Business Intelligence Strategies and its role in corporate development
Angelina Njegus167 vues
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) par Maksim Sestic
INOVA Company Objectives Driver (iCOD)INOVA Company Objectives Driver (iCOD)
INOVA Company Objectives Driver (iCOD)
Maksim Sestic466 vues
Upoznajte Gorana - Odoo Irvas iskustvo par Ljubiša Jovev
Upoznajte Gorana - Odoo Irvas iskustvoUpoznajte Gorana - Odoo Irvas iskustvo
Upoznajte Gorana - Odoo Irvas iskustvo
Ljubiša Jovev48 vues
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) Specifications par Maksim Sestic
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) SpecificationsINOVA Company Objectives Driver (iCOD) Specifications
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) Specifications
Maksim Sestic457 vues
Samir Mesić prezentacija par komorabl
Samir Mesić prezentacijaSamir Mesić prezentacija
Samir Mesić prezentacija
komorabl1.6K vues

Plus de Menadžment Centar Beograd

3.KAIZEN™ kongres, Hotel Crowne Plaza, 23-24.9.2019. par
3.KAIZEN™ kongres, Hotel Crowne Plaza, 23-24.9.2019.3.KAIZEN™ kongres, Hotel Crowne Plaza, 23-24.9.2019.
3.KAIZEN™ kongres, Hotel Crowne Plaza, 23-24.9.2019.Menadžment Centar Beograd
1.1K vues13 diapositives
6.Kongres controllera 2018. Dalibor Kitanović Falke Serbia par
6.Kongres controllera 2018.  Dalibor Kitanović Falke Serbia6.Kongres controllera 2018.  Dalibor Kitanović Falke Serbia
6.Kongres controllera 2018. Dalibor Kitanović Falke SerbiaMenadžment Centar Beograd
333 vues26 diapositives
6. Kongres controllera 2018. Dragan Vještica DR OETKER par
6. Kongres controllera 2018.  Dragan Vještica DR OETKER6. Kongres controllera 2018.  Dragan Vještica DR OETKER
6. Kongres controllera 2018. Dragan Vještica DR OETKERMenadžment Centar Beograd
656 vues12 diapositives
6. Kongres controllera 2018. Ivana Višnjić Roaming networks par
6. Kongres controllera 2018.  Ivana Višnjić Roaming networks6. Kongres controllera 2018.  Ivana Višnjić Roaming networks
6. Kongres controllera 2018. Ivana Višnjić Roaming networksMenadžment Centar Beograd
256 vues23 diapositives
6. Kongres controllera 2018. Jasna Smiljanić Telekom Srbija par
6. Kongres controllera 2018.  Jasna Smiljanić Telekom Srbija6. Kongres controllera 2018.  Jasna Smiljanić Telekom Srbija
6. Kongres controllera 2018. Jasna Smiljanić Telekom SrbijaMenadžment Centar Beograd
214 vues10 diapositives
6. Kongres controllera 2018. Vuk Guberinić CAR:GO par
6. Kongres controllera 2018.  Vuk Guberinić CAR:GO6. Kongres controllera 2018.  Vuk Guberinić CAR:GO
6. Kongres controllera 2018. Vuk Guberinić CAR:GOMenadžment Centar Beograd
184 vues13 diapositives

Plus de Menadžment Centar Beograd(20)

Danijela Popović - To BI, or not to BI, Controlling magazin 02

 • 1. controlling iz prve ruke 38 decembar 2014. Danijela Popović Finansijski direktor, PEŠTAN Koautori: Đorđe Milinković, Aleksandar Tanasković, Stevan Moretić i Marko Novaković, controlling tim Peštan To BI, or not to BI Uvidevši da u eri ICT-a snažni poslovni softveri predstavljaju neophodan uslov, kako za operativnu efikasnost tako i za stratešku efektivnost, kompanija Peštan je 2010. godine implementirala SAP ERP. Instalirani su moduli MM (materijalno), PP (proizvodnja), SD (prodaja), WMS (skladište) i FI i CO (finansije i controlling). Danas za Peštan ne postoji dilema – Business Intelligence SAP BO 4.0 je moćan controllerski alat Mnoštvo podataka koje je potrebno pre- točiti u kvalitetne informacije, kao osnov za dobre poslovne odluke, zahteva kvalitetne ljudske resurse širokog spektra znanja i oštrog poslovnog fokusa – vešte controllere. Odeljenje controllinga u Peštanu pripada sektoru finansija i sa svoja četiri člana fokus usmerava na: redovno i ad-hoc izveštavanje me- nadžmenta budžetiranje i praćenje ostvarivanja budžeta praćenje proizvodnje i obračun cene ko- štanja, uključujući sve zavisne elemente tog procesa analizu prodaje i profitabilnosti prodaje upravljanje rizikom i potraživanjima ku- paca održavanje matičnih podataka controllinga. Implementacijom SAP rešenja controlling odeljenju postali su raspoloživi svi zabeleženi podaci u poslovnim procesima kompanije, čime je dostignut primaran cilj postojanja kvalitetnih podataka. Razvojem funkcije controllinga stvo- rila se potreba za bržom obradom, jednostavni- jim dolaskom do podataka, većom standard- izacijom, sa krajnjim ciljem - manje utrošenog vremena za obradu a više za analizu podataka, interpretaciju i korišćenje. Kao odgovor na ovakve izazove odluka menadžmenta je bila da se implementira SAP-ov Business Intelligence alat, odnosno SAP Business Objects 4.0. alat za upite, izveštavanje i analize. Konsultant za implementaciju bila je beogradska kompanija ITBO IT Business Oriented. Implementacija je trajala devet meseci; šest meseci efektivnog rada i tri meseca finog podešavanja sistema. Kako bi se identifikovali potrebni podaci započelo se od ključnih indika- tora perfomansi (KPI) razvijenih u okviru istog projekta, kao nečega što želimo da izračuna- mo i posedujemo u obliku gotovog izveštaja. Zatim su definisani njihovi SAP ERP i/ili neSAP izvori podataka (Excel baze, drugi softveri…) i započelo se sa integracijom podatka u jedin- stveni izvor podataka – skladište podataka (Data Warehouse). Tokom objedinjavanja po- dataka bilo nam je omogućeno da sprovedemo primarnu obradu podataka, sređivanje, fil- triranje, mini-kalkulacije... Kao rezultat, dobili smo jedinstven izvor koji sadrži sve podatke za definisane KPI-jeve, ali i mnoštvo drugih podataka raspoloživih za obradu, a koji će naći primenu u daljem radu. Drugi krug kalkulacija urađen je u kasnijim fazama pri izradi izveštaja i pripremi novih mera (obrađenih ulaznih poda- taka).
 • 2. controlling iz prve ruke 39 decembar 2014. Svi podaci iz izvornih baza podataka se tokom noći „prevlače“ u BI bazu, da bi nam u 8.00 časova bili na raspolaganju, sa jasnim presekom stanja jučerašnjeg dana. Objedinili smo sve podatke iz poslovanja u jednu bazu (prodaja proizvoda, proizvodni nalozi, troškovi sa podacima o mestima i elementima troška, kartice kupaca, dobavljača, Excel budžeti, lo- kalni transportni softver...), a nakon ugrađenih kalukalcija dobili smo nove mere koje daju novu dimenziju objedinjenoj bazi i prošireni spektar korišćenja. BI je omogućio tri osnovna načina korišćenja podataka: Standardne izveštaje o ključnim indikato- rima učinaka (KPI Izveštaji) Kontrolne table (Dashboards) predstav- ljaju izveštaje prevashodno namenjen menadžmentu, koji na jednom mestu, sa grafičkom podrškom, prikazuju veliki broj informacija OLAP kocke predstavljaju alat koji contro- llerima omogućava samostalno kreiranje izveštaja i analiza, koristeći uvučene po- datke i izračunate nove mere Osim navedenog, BI omogućava i kreiranje novih izveštaja, automatsko pokretanje izveštaja sa korisničkim parametrima, dostavu na imejl u tačno definisano vreme, grafičke i ad-hoc izve- štaje sa novim kalkulacijama, uslovno formatira- nje, sortiranje, filtriranje i još mnogo toga.
 • 3. controlling iz prve ruke 40 decembar 2014. Podaci o prodaji, zajedno sa analizom pro- fitabilnosti omogućili su, ne samo controllingu već i vlasničkoj i menadžerskoj strukturi, brz alat za analizu prodaje. Omogućeno je jednostavnije prikazivanje ostvarene prodaje, poređenje sa prethodnim godinama i budžetom, i to po različi- tim kriterijumima: tržišta, kupci, grupe proizvoda i pojedinačni proizvodi. Analiza profitabilnosti urađena je na nivou tri kontribucije (contribution margin), sa alokacijom svih troškova na najnižu jedinicu kupac-proizvod-mesec. Sve alokacije programirane su u okviru BI (raspodela prihoda, razbijanje zbirnih odobrenja na proizvode, alok- acija transportnih troškova na proizvode, alok- acija prodajnih, marketinških i svih drugih troško- va) po ključevima koji su adekvatni Peštanu. Na taj način su na jednom mestu dostupni podaci o prodaji i profitabilnosti prodaje, sve do nivoa kupac-proizvod. Osim toga, u BI su uvučene i sve kartice kupaca, tako da su omogućeni podaci o stanju potraživanja na jedan dan, prosečnom potraživanju, prosečnim ponderisanim valutama za izdate, plaćene ili fakture u kašnjenju, kaš- njenje kupaca, fakturisanoj vrednosti, prilivima i slično, što zajedno sa pregledima o vrsti i iznosu obezbeđenja kupaca (garancija, aofi, menica... ) predstavlja dobru bazu za upravljanje po- traživanjima i rizicima naplate. U BI proizvodni deo integrisali smo podatke iz SAP-a o potvrđenim količinama sirovina po radnim nalozima, satima zastoja, budžetiranim vrednostima i cenama koštanja iz Knjige ma- terijala. Uz pomoć nekoliko „klikova“ imamo prikaz vrednosti prerade sirovina po proizvod- nim pogonima, po mesecima i po grupama proizvoda i njihove kumulativne vrednostima za tekuću godinu u odnosu na budžetirane vred- nosti i vrednosti od prošle godine, kao i njihove trendove. BI nam daje i prikaz o zastojima u proizvodnji, ceni koštanja na nivou grupe proiz- voda i na nivou meseca, poređenje stanja zaliha po grupama materijala u odnosu na vrednosti iz prošle godine… Osim dve pomenute celine, BI obuhvata i podatke o logistici, finansijske racio brojeve, dashboard za top menadžment koji integriše informacije iz svih glavnih sektorskih izveštaja, kao i mnogo drugih informacija o poslovnim procesima. Implementirani BI odmah je našao prak- tičnu primenu u svakodnevnom radu, tako da je instaliranje ovog sistema bilo apsolutno opra- vdano. Takođe se ističu i brzina, jednostavnost i tačnost kao njegove najveće prednosti, što ga preporučuje svim controllerima, menadžerima i drugim korisnicima.