Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
กรณีธรรมกายบทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสรางสรรคสังคมไทย      ฉบับเพิ่มเติม-จัดลําดับใหม         พ...
กรณีธรรมกายบทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสรางสรรคสังคมไทย© พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)ISBN : 974-86986-4-5พิมพ...
บันทึกในการพิมพ       ฉบับเพิ่มเติม-จัดลําดับใหม    หนังสือ “กรณีธรรมกาย” เปนงานเขียนเฉพาะหนา ออกมาในเวลาเร...
คําปรารภ   หนังสือเลมนี้เกิดขึ้นดวยปรารภเหตุเฉพาะหนา คือในปลายป ๒๕๔๑ เมื่อเกิดกรณีปญหาวัดพระธรรมกายขึ้นไมนาน ไดม...
ที่จะมีโอกาสมาแกปญหาหรือฟนฟูกูพระศาสนา อยางนอยก็ชวยใหรูเขาใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นแลวครั้งหนึ่ง     เนื้อหาท...
สารบัญยอกรณีธรรมกาย  บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสรางสรรคสังคมไทย ..... ๑ตนเรื่อง .............................
สารบัญพิสดารบันทึกในการพิมพฉบับเพิ่มเติม-จัดลําดับใหม .............................................. ฉคําปรารภ.............
ถาตีรวนพระไตรปฎกได ก็ถอนรากพระสงฆไทยสําเร็จ ..............................๒๘เมื่อชาวพุทธยังนับถือพระไตรปฎก  ก็ยังเค...
อางฝรั่ง ๒: ทัศนะนักวิชาการตะวันตก เรื่องนิพพาน อัตตา - อนัตตา.......๗๘นักปราชญชาวตะวันตกก็นายกยองอยู   แตตองรูจ...
เปนธรรมดามนุษยปุถุชน เมื่อตัวตนที่เคยยึดไวจะหลุดหาย  ยอมดิ้นรนหาอัตตาที่จะเอามายึดใหม ................................
ความซื่อตรงตอหลักพระศาสนา และมีเมตตาตอประชาชน  คือหัวใจของการรักษาระบบไตรสิกขาไวใหแกประชาสังคม..................๑๖๓ม...
ธรรมกายเปนอัตตา เปนเรื่องธรรมดาของคําอุปมาอุปไมย..................................................๒๑๔จะเอาธรรมกายของพระ...
ภาค ๒             บุญ–บารมี ที่จะกูแผนดินไทยบุญกิริยา บุญ เพื่อสรางสรรคชีวิตและชุมชน.......................
ทาน ศีล ภาวนา   คือระบบการพัฒนาชีวิต ที่ตองครบองครวม.......................................๓๓๐พัฒนาจิตใจ มีคุณใหญอนัน...
ทําบุญดวยบูชาก็ดี แตไมใชบารมี อยาสับสน  บูชาที่ดี ตองใหผลเกิดมี แกชีวิตและชุมชน.....................................
กรณีธรรมกาย             ตนเรื่องกรณีธรรมกาย ถึงขั้นจวงจาบพระธรรมวินัย     เมื่อ ๙ วันที่ผา นมานี้ คือ ว...
๒                             กรณีธรรมกายเชิง ที่จ ะทําใหผูอา นเกิด ความเขาใจไปวา หลัก กา...
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)                 ๓ออกไปในหมูประชาชน ซึ่งจะนําไปสูความสั่นคลอนของพระพุทธศา...
๔                              กรณีธรรมกายบั ด นี้ แ ละเบื้ อ งหน า ยั ง สามารถได รั บ ประ...
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)                      ๕เขาใจงายวา การทําพระธรรมวินัยใหวปริต ซึ่งร...
๖                                  กรณีธรรมกายนิพพานเปนอนัตตา เรียกวา เปน การเห็นผิด ...
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)                            ๗    การกลาวอางเชนนี้ ตองระว...
๘                             กรณีธรรมกายนอกจากจะตําหนิไดวาเปนการกอใหเกิดความเขาใจผิดแล...
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)                          ๙    ขอให จําตระหนั ก ต น เรื่ อ ...
๑๐                               กรณีธรรมกาย     ขอใหจําตระหนักไววา ที่พระพุทธศาสนาดํ...
ปญหาของวัดพระธรรมกาย    สวนที่กระทบตอพระธรรมวินัย   วัดพระธรรมกาย เผยแพรคําสอนคลาดเคลื่อนไปจากหลักพระพุทธศาสนาหลา...
๑๒                               กรณีธรรมกาย    ยิ่ง กวานั้น เพื่อ ใหสําเร็จวัต ถุป ร...
รูจักพระไตรปฎกพระพุทธศาสนาไมใชปรัชญา    เบื้องแรกตองรูความแตกตางระหวางศาสนากับปรัชญากอนปรัชญาเปนเรื่องของการค...
๑๔                           กรณีธรรมกายและก็ตองถามตอไปวาจะยอมรับหลักการที่บุคคลผูใดไดคนพบ...
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)                ๑๕รวบรวมคนไทย ตั้งกรุงธนบุรีสําเร็จ ก็ทรงดําเนินงานใหญในกา...
๑๖                             กรณีธรรมกาย    เพราะฉะนั้น หลักการที่สาคัญนี้ พระศาสดาจะตอ...
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
 หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์

28 908 vues

Publié le

หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์

Publié dans : Spirituel
 • Soyez le premier à commenter

หนังสือ-กรณีธรรมกาย-ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่-โดยพระพรหมคุณาภรณ์

 1. 1. กรณีธรรมกายบทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสรางสรรคสังคมไทย ฉบับเพิ่มเติม-จัดลําดับใหม พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) เอกสารเพื่อพระธรรมวินัย
 2. 2. กรณีธรรมกายบทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสรางสรรคสังคมไทย© พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)ISBN : 974-86986-4-5พิมพครั้งที่ ๒๔ — มกราคม ๒๕๕๑ ๑,๐๐๐ เลม(=ฉบับขยาย พิมพครั้งที่ ๙)(=ฉบับเพิ่มเติม-จัดลําดับใหม พิมพครั้งที่ ๒ และปรับแก-เติมเล็กนอย)- สมาคมโพธิธรรม ๑,๐๐๐ เลมปก : พระชัยยศ พุทฺธิวโรพิมพที่
 3. 3. บันทึกในการพิมพ ฉบับเพิ่มเติม-จัดลําดับใหม หนังสือ “กรณีธรรมกาย” เปนงานเขียนเฉพาะหนา ออกมาในเวลาเรงดวน เพื่อแกปญหาถอยคําจาบจวงพระธรรมวินัย มุงสรางความเขาใจเฉพาะจุดที่ถูกทําใหสับสน ซึ่งมักเปนหลักธรรมหรือขอธรรมที่หนัก ผูอานทั่วไปที่มีพื้นฐานไมพอ อาจจับความไดยาก เมื่อเวลาผานไปจึงเขียนขยายความและแทรกเพิ่มตามโอกาสอีกทั้งมีบางทานแจงวาไดใชเปนอุปกรณในการศึกษาพระพุทธ-ศาสนา จึ ง เห็ น ควรเพิ่ ม เติ ม คําอธิ บ ายบางตอนให มี เ นื้ อ ความครบถวน ในการพิม พค รั้ง ใหมนี้ ไดเ ขีย นแทรกเสริม เพิ่ม ความใหชั ด เจนและได เ นื้ อ หาสาระมากขึ้ น โดยเฉพาะในตอนว า ด ว ย“นิพพานเปนอนัตตา” เพิ่มขึ้นมาประมาณ ๒๕ หนา และทายเรื่อง“บุญ-บารมี” อีก ๒ หนา สวนในที่อ่ืน ๆ ก็ไดแ ทรกเสริมปรับปรุงเล็กๆ นอยๆ กระจายทั่วไป อนึ่ง สวนที่เขียนแทรกเพิ่ม มีตอนเล็กตอนนอยหลายแหงทําใหดูลักลั่น เมื่อจะพิมพใหมคราวนี้ จึงจัดแบงบท-ภาค และลําดับเนื้อหาใหมทั้งหมด พระธรรมปฎก ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๒ ก
 4. 4. คําปรารภ หนังสือเลมนี้เกิดขึ้นดวยปรารภเหตุเฉพาะหนา คือในปลายป ๒๕๔๑ เมื่อเกิดกรณีปญหาวัดพระธรรมกายขึ้นไมนาน ไดมีเอกสารของวัด พระธรรมกาย ที่พ ยายามสรางความชอบธรรมแกคําสอนและกิจกรรมของสํานัก เผยแพรออกไปจํานวนมากมายอยางกวางขวาง เมื่อไดอานแมเพียงบางสวน ก็เห็นเนื้อหาที่จะกอความเขาใจผิดพลาดสับสนแกประชาชนถึงขั้นทําใหพระศาสนาสั่นคลอนได จึงไดเรงเขียนคําชี้แจงขึ้นมาจนเสร็จไปขั้นหนึ่ง นอกจากเหตุเฉพาะหนานั้นก็มีเหตุผลระยะยาววา ไมวาจะ เกิดกรณีปญหาเชนนี้ขึ้นก็ตาม ไมเกิดขึ้นก็ตาม การสรางเสริมปญญาดวยการเผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตอง ยอมมีความสําคัญในตัวของมันเอง เพราะความรูเห็น ถูกตองเปนฐานของพฤติกรรม จิตใจ และกิจการทุกอยาง ที่จะดําเนินไปไดโดยถูกตองและปลอดโปรงโลงเบา เกื้อกูลตอการแกปญหาและการสรางสรรคทั้งปวง หลังจากงานเรงเฉพาะหนาเสร็จไปขั้นหนึ่งแลว จึงไดเขียนแทรกเสริมเพิ่มความตอมาใหชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น ดังปรากฏเปนหนังสือเลมขยายในบัดนี้ ซึ่งแมจะพยายามเขียนใหสั้นก็ยังยาวเกินคาดหมายไปมาก แมหากการแกปญหาของสวนรวมในบัดนี้ไมลุลวง สาระที่จัดรวมไวกอาจชวยเอือแกคนรุนหลัง หรือปจฉิมาชนตา ผูมปญญา ็ ้   ี  ข
 5. 5. ที่จะมีโอกาสมาแกปญหาหรือฟนฟูกูพระศาสนา อยางนอยก็ชวยใหรูเขาใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นแลวครั้งหนึ่ง เนื้อหาที่นํามาเสนอไว มุงที่ขอมูลความรูและหลักการตามหลักฐานที่ยอมรับกันวาเปนมาตรฐานกลางของพระพุทธศาสนาเถรวาท พรอมทั้งคําอธิบายพอเชื่อมโยงระหวางฐานขอมูล โดยแยกทัศนะหรือความคิดเห็นออกไวตางหาก และใหมีเพียงแตนอย ดวยเหตุที่เปนหนังสือเลมขยาย ซึ่งเขียนเพิ่มเติม โดยแทรกเขาในหลายแหงของเลมเดิม มิใชเขียนตอเนื่องในคราวเดียว จึงอาจมีเนื้อความที่ลักลั่นและซ้ําซอนบาง เนื่องจากเปนเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีปญหาเฉพาะ แมมิจงใจใหกระทบกระทั่ง แตเมื่อจะใหเกิดความชัดเจน ก็จําเปนตองมีคําและความบางสวนที่พาดพิงถึงสํานักพระธรรมกาย และทานผูเกี่ยวของ จึงขออภัยไว ณ ที่นี้ดวย โดยขอใหถือวามาชวยกันทําประโยชนเพื่อพระศาสนาและสังคมสวนรวม หวังวาหนังสือเลมนี้จะเปนสวนรวมอยางหนึ่ง ที่จะใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง เปนสัมมาทัศนะ ที่จะเปนฐานแหงความมั่นคงยั่งยืนของพระธรรมวินัย และความเจริญแพรหลายแหงประโยชนสุขของประชาชน สืบตอไป พระธรรมปฎก ๑๐ เมษายน ๒๕๔๒ ค
 6. 6. สารบัญยอกรณีธรรมกาย บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสรางสรรคสังคมไทย ..... ๑ตนเรื่อง ...................................................................................................... ๑ปญหาของวัดพระธรรมกาย สวนที่กระทบตอพระธรรมวินัย ..........................๑๑รูจักพระไตรปฎก......................................................................................๑๓เบ็ดเตล็ด ๑ รูจักพระไตรปฎกอยางชาวบาน ........................................... ๕๓ ก) องคุลิมาลไมไดอานพระไตรปฎก .................................................................. ๕๓ ข) ติดพระไตรปฎก - ติดตํารา ...........................................................................๕๙เบ็ดเตล็ด ๒ อางฝรั่ง ...............................................................................๖๕ อางฝรั่ง ๑......................................................................................................๖๖ อางฝรั่ง ๒.....................................................................................................๗๘ภาค ๑: อนัตตา–ธรรมกาย–อายตนนิพพาน...............๙๕นิพพานเปนอนัตตา ...................................................................................๙๕ธรรมกาย เรื่องสูงที่ไมใหญ.....................................................................๑๗๔อายตนนิพพาน คือดับอายตนะ ............................................................. ๒๒๔ขอพิจารณา............................................................................................๒๔๑บทสงทาย..............................................................................................๒๖๔ผนวก ๑ เอกสารของวัดพระธรรมกาย............................................ ๒๗๑ภาค ๒: บุญ–บารมี ที่จะกูแผนดินไทย.................. ๒๘๕บุญกิริยา: บุญ เพื่อสรางสรรคชีวิตและชุมชน .....................................๒๘๕เมตตาภาวนา – อหิงสา: บุญ เพื่อสรางสรรคโลก ............................๓๕๓บารมี: บุญ เพื่อสรางสรรคโลกแหงอิสรภาพ........................................๓๕๘ผนวก ๑ ปญหาเรื่องวัดพระธรรมกาย ................................... ๓๙๒ผนวก ๒ ถาม-ตอบเบ็ดเตล็ด เรื่องขนาด และ จํานวน ................... ๔๐๑ ง
 7. 7. สารบัญพิสดารบันทึกในการพิมพฉบับเพิ่มเติม-จัดลําดับใหม .............................................. ฉคําปรารภ.....................................................................................................ขกรณีธรรมกาย บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสรางสรรคสังคมไทย ......๑ตนเรื่อง ......................................................................................... ๑กรณีธรรมกาย ถึงขั้นจวงจาบพระธรรมวินัย................................................. ๑ประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย ก็ราย แตทําพระธรรมวินัยใหวิปริต รายยิ่งกวา..................................................๔ไมควรยอมเสียพระศาสนา เพื่อรักษาตัวของตน........................................... ๖จับประเด็นใหชัด วางทาทีปฏิบัติใหตรงตามตนเรื่อง............................................................๘ปญหาของวัดพระธรรมกาย สวนที่กระทบตอพระธรรมวินัย ..... ๑๑รูจักพระไตรปฎก .........................................................................๑๓พระพุทธศาสนาไมใชปรัชญา .................................................................... ๑๓พระไตรปฎก คือที่สถิตของพระศาสดา ......................................................๑๔พระไตรปฎกสําคัญตอพระพุทธศาสนา ยิ่งกวาที่รัฐธรรมนูญสําคัญตอประเทศชาติ............................................ ๑๗พระไตรปฎกบาลีท่คนไทยนับถือ ี คือฉบับเดิมแท เกาแก และสมบูรณที่สุด...............................................๑๙เพราะไมรักษาคําสอนเดิมของพระพุทธเจาไว มหายานจึงตางกันเองหางไกล ยิ่งกวาตางจากเถรวาทอยางไทย.............. ๒๔ จ
 8. 8. ถาตีรวนพระไตรปฎกได ก็ถอนรากพระสงฆไทยสําเร็จ ..............................๒๘เมื่อชาวพุทธยังนับถือพระไตรปฎก ก็ยังเคารพพระพุทธเจา และมีพระศาสดาองคเดียวกัน ..........................๓๒ถาหลักคําสอนยังมีมาตรฐานรักษา พระพุทธศาสนาก็อยูไปไดถึงลูกหลาน .................................................. ๓๕นอกจากหลักฐาน ยังมีหลักการ ที่เปนมาตรฐานสําหรับวัดคําสอน..........................................................๓๘เพราะยังมีพระไตรปฎกเถรวาทไวเปนมาตรฐาน พระมหายานจึงมีโอกาสยอนกลับมาหาพุทธพจนที่แท ............................๔๐สิ่งควรทําที่แท คือ เรงชวนกันหันมายกเอาพระไตรปฎกของเราขึ้นศึกษา .............................๔๔เบ็ดเตล็ด ๑ รูจักพระไตรปฎกอยางชาวบาน ................................๕๓ ก) องคุลิมาลไมไดอานพระไตรปฎก................................................... ๕๓ ข) ติดพระไตรปฎก - ติดตํารา............................................................๕๙เบ็ดเตล็ด ๒ อางฝรั่ง ......................................................................๖๕อางฝรั่ง ๑: พระไตรปฎกอักษรโรมันของ PALI TEXT SOCIETY เปนฉบับสากล? ๖๖สมาคมบาลีปกรณพิมพพระไตรปฎกอักษรโรมันได ก็เพราะมีพระไตรปฎกของพวกเราใหเขาคัดลอก....................................๖๖ถึงแมมีความเพียร แตเพราะขาดกําลังและประสบการณ พระไตรปฎกอักษรโรมัน จึงลักลั่นไมเปนระบบ......................................๖๙พระไตรปฎกบาลีฉบับสากลโดยรูปแบบ ยังไมมี แตโดยเนื้อหา พระไตรปฎกบาลีเปนสากลตลอดมา............................... ๗๑หันจากพระไตรปฎกแปลของ PALI TEXT SOCIETY ชาวตะวันตกที่ศึกษาพุทธศาสนา เหออกมาสูทางเลือกอื่น ...................... ๗๕ ฉ
 9. 9. อางฝรั่ง ๒: ทัศนะนักวิชาการตะวันตก เรื่องนิพพาน อัตตา - อนัตตา.......๗๘นักปราชญชาวตะวันตกก็นายกยองอยู แตตองรูจักเขาใหพอดีกับที่เขาเปนจริง .................................................๗๘ปราชญพุทธศาสนาตะวันตกรุนเกา ยังเขาใจสับสน ระหวางพุทธธรรม กับความคิดเดิมในวัฒนธรรมของตน....................... ๘๐รูถึงตามทันวาคนนอกเขาคิดเขาใจไปแคไหน แตไมใชรอใหเขามาวินจฉัยหลักการของเรา........................................... ๘๔ ิพอชาวตะวันตกมาบวชเปนพระฝรั่ง ความรูพุทธธรรมก็เริ่มเขาสูทางที่ถูกตอง............................................... ๘๕นาอนุโมทนาที่แมจะชาสักหนอย แตในที่สุดปราชญตะวันตกก็ตามจับหลักพุทธได ..................................๘๘ ภาค ๑ อนัตตา–ธรรมกาย–อายตนนิพพานนิพพานเปนอนัตตา.................................................................... ๙๕นิพพาน ไมใชปญหาอภิปรัชญา..................................................................๙๕แหลงความรูที่ชัดเจนมีอยู ก็ไมเอา กลับไปหาทางเดารวมกับพวกที่ยังสับสน............................................. ๑๐๐พระพุทธเจาตรัสไวแนนอนเด็ดขาด วาลัทธิถืออัตตา ไมใชคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ....................... ๑๐๔แทจริงนั้น ไมมีอัตตา ที่จะยกมาถกเถียง วานิพพานเปนอัตตาหรือไม ................................................................ ๑๐๖คนธรรมดายึดถืออัตตา พราหมณยิ่งพัฒนาอัตตาที่ยึดไวใหวิเศษ พระพุทธเจามา ใหเลิกยึดถืออัตตา แลวมองเห็นธรรม ........................ ๑๐๙ ช
 10. 10. เปนธรรมดามนุษยปุถุชน เมื่อตัวตนที่เคยยึดไวจะหลุดหาย ยอมดิ้นรนหาอัตตาที่จะเอามายึดใหม ................................................. ๑๑๑พุทธพจนตรัสไว อัตตาจบแคขันธ ๕ นิพพาน ผานพนขันธ ๕ ไมมอัตตาที่ตองมาพูดถึง ..............................๑๑๓ ี ถึงจะนึกเลยไปนอกขันธ ๕ ก็ไมมีอะไรที่พระอริยะมองเห็นเปนอัตตา............................................๑๑๗จะยึดอะไรก็ตามเปนอัตตา ก็คือยืนยันวายังไมรูจักนิพพาน ..........................................................๑๑๙พระอรหันตไมมี “มัญญนา” ที่จะใหมามองนิพพานเปนอัตตา .........................................................๑๒๑ยังยึดถืออัตตา ก็ไมรูจักนิพพาน พอบรรลุนิพพาน ก็ละอัตตาเสียแลว...................................................๑๒๕พระไตรปฎกและอรรถกถาระบุวา นิพพานเปนอนัตตา ............................๑๒๘การหาทางตีความ ใหนิพพานเปนอัตตา...................................................๑๓๖การใชตรรกะที่ผิด เพื่อใหคิดวานิพพานเปนอัตตา ...................................๑๔๒การจับคําความที่ผิดมาอางเปนหลักฐาน เพื่อใหนิพพานเปนอัตตา ....................................................................๑๔๕เมื่อจํานนดวยหลักฐาน ก็หาทางทําใหสับสน............................................๑๔๙เมื่อหลักฐานก็ไมมี ตีความก็ไมได ก็หันไปอางผลจากการปฏิบัติ.............................................................. ๑๕๑เพราะไมเห็นแกพระธรรมวินัย จึงตองหาทางดิ้นรนเพื่อหนีใหพนสัจจะ............................................... ๑๕๕พระพุทธศาสนา คือศาสนาของพระพุทธเจา จึงตองหาคําสอนของพระองคมาเปนมาตรฐานใหได ............................๑๕๗จะรักษาพระพุทธศาสนาได พุทธบริษัทตองมีคุณสมบัติที่นาไววางใจ............................................. ๑๖๐ ซ
 11. 11. ความซื่อตรงตอหลักพระศาสนา และมีเมตตาตอประชาชน คือหัวใจของการรักษาระบบไตรสิกขาไวใหแกประชาสังคม..................๑๖๓มีทศนะสวนตัวไดไมเสียหาย ั แตอยาเลยไปถึงขั้นจาบจวงธรรมวินัย ................................................ ๑๖๕พูดกันไป พูดกันมา ระวังอยาหลงคําวา “อนัตตา”..............................................................๑๖๗พูดกันไป พูดกันมา ระวังอยาหลงประเด็น ........................................................................ ๑๖๙ธรรมกาย เรื่องสูงที่ไมใหญ .......................................................๑๗๔ธรรมกายแบบไหน ก็มีความหมายชัดเจนของแบบนั้น ......................................................๑๗๔ชวยกันระวังไว อยาไพลเอาพุทธถอย ลงไปเขาลัทธิลึกลับ ........................................................................... ๑๗๘ธรรมกายเดิมแทในพุทธกาล...................................................................๑๘๕บํารุงเลี้ยงบริหารรางกายไว รูปกายก็เจริญงอกงาม หมั่นบําเพ็ญศีลสมาธิปญญา ธรรมกายก็เติบโตขึ้นมาเอง..................... ๑๙๐พบคําเทียบเคียงและคําประพันธ ก็ควรรูทัน เพื่อไดประโยชนที่แทจริง...................................................๑๙๓จะมองดูรูปกาย ก็อาศัยเพียงตาเนื้อ แตตองมีตาปญญา จึงจะมองเห็นธรรมกาย ........................................๑๙๗“ธรรมกาย” ตามวิชชา ที่ทานวาเพิ่งคนพบใหม ......................................................................๒๐๑ธรรมกายแบบเดิม เกิดจากการเพิ่มคุณภาพในตัวของเรา ........................๒๐๖ธรรมกายเปนอัตตา ไมเขากับหลักวิชชาธรรมกาย..............................................................๒๑๑ ฌ
 12. 12. ธรรมกายเปนอัตตา เปนเรื่องธรรมดาของคําอุปมาอุปไมย..................................................๒๑๔จะเอาธรรมกายของพระพุทธเจา หรือธรรมกายแบบไหน ก็มีเสรีภาพเลือกได แตขอใหบอกไปตามตรง..................................... ๒๒๐อายตนนิพพาน คือดับอายตนะ................................................๒๒๔“อัตตา” ไมมีโดยปรมัตถ เปนเรื่องที่ชัดเจนไปแลว .................................. ๒๒๔“อายตนนิพพาน” ไมมีโดยบาลีนิยม ก็ชัดเจนเชนกัน .................................................................................๒๒๗ที่วานิพพานเปนอายตนะ ก็เปนคนละเรื่องกันกับอายตนนิพพาน................................................๒๓๐อายตนนิพพาน ไมมี แตแปลใหมใหดีก็ไดความหมาย นิพพานายตนะ ถึงจะใชเปนศัพทได แตไมใหความหมายที่ดี .............. ๒๓๔อายตนนิพพานแท ที่นี่ เดี๋ยวนี้................................................................๒๓๖ใจหมดโลภโกรธหลง สวางโลงสดใส เมื่อไร ก็ไดเห็นนิพพานของพระพุทธเจา เมื่อนั้นทันที ................................... ๒๓๘ขอพิจารณา............................................................๒๔๑ปญหาพฤติการณตอหลักการ ................................................................ ๒๔๒ปญหาพฤติการณที่สืบเนื่องจากหลักการ .................................................๒๕๐การใชหลักฐานแกปญหาเกี่ยวกับหลักการ...............................................๒๕๙บทสงทาย..............................................................๒๖๔ผนวก ๑ เอกสารของวัดพระธรรมกาย............................๒๗๑ ญ
 13. 13. ภาค ๒ บุญ–บารมี ที่จะกูแผนดินไทยบุญกิริยา บุญ เพื่อสรางสรรคชีวิตและชุมชน........................... ๒๘๕หลักการใหญที่ตองรูไว เพื่อทําบุญใหถูกตอง......................................................................... ๒๘๕ทําไมบุญจึงเนนทาน และเริ่มดวยทาน.................................................... ๒๘๘ทานในระบบของการทําบุญ.....................................................................๒๙๐เหตุใดทําบุญ จึงนิยมถวายแกพระสงฆ ...................................................๒๙๔เกณฑวัดและตัดสินบุญ ........................................................................ ๒๙๘บุญขั้นพื้นฐาน เพื่อสรางสรรคชีวิตและชุมชน.............................................................๓๐๐จะเห็นคุณคาของ “บุญ” กวางขวาง เมื่อรูภูมิหลังหรือที่มาของบุญ .............................................................๓๐๔พุทธศาสนามา คนเลิกบูชายัญ หันมารวมกันทําบุญ ...................................................๓๐๙พุทธศาสนาลางเลือน คติการทําบุญก็เขว แคบ เคลื่อน ........................................................๓๑๓เมื่อวัดเปนนาบุญ ก็จะมีชุมชนดีที่สรางขึ้นดวยบุญ .........................................................๓๑๖ทําบุญอยางเปนระบบ ใหบุญพัฒนาครบ อยางเต็มกระบวน..................................................๓๒๐ทําบุญใหครบ ๑๐ แลวตรวจสอบใหครบ ๓....................................................................๓๒๖ ฎ
 14. 14. ทาน ศีล ภาวนา คือระบบการพัฒนาชีวิต ที่ตองครบองครวม.......................................๓๓๐พัฒนาจิตใจ มีคุณใหญอนันต แตถาขาดปญญา อาจมีโทษมหันต .................................................... ๓๓๒ปญญาเปนยอดรวม ใหทุกอยางลงตัวไดที่ .........................................................................๓๓๖ตองไมขาดกิจกรรมเสริมปญญา พุทธศาสนาจึงจะมีชีวิตชีวา ไมแหงเฉา............................................... ๓๓๘“บุญ” กับ “ยัญ” หมั่นเทียบกันไว ความเขาใจจะไดไมถอยหลังลงหลุมพราหมณ .....................................๓๔๓ถาพระไมสอนหลักการทําบุญใหตรงไว ไมชาคนไทยคงหันไปบูชายัญ ............................................................ ๓๔๗กูวัดใหกลับเปนนาบุญ ก็จะมีทุนสรางชุมชนที่ดี......................................................................๓๕๐เมตตาภาวนา – อหิงสา บุญ เพื่อสรางสรรคโลก...............................................๓๕๓มนุษยก็เปนพรหมสรางสรรคโลกได ไมตองรอใหพระพรหมมาเสกสรรบันดาล ...........................................๓๕๓บารมี บุญ เพื่อสรางสรรคโลกแหงอิสรภาพ.......................... ๓๕๘ความเขาใจพื้นฐาน ในการจะบําเพ็ญบารมี........................................................................๓๖๐ใหอยางไรแคไหน จึงจะเรียกไดวา “ทานบารมี” ...............................................................๓๖๕ ฏ
 15. 15. ทําบุญดวยบูชาก็ดี แตไมใชบารมี อยาสับสน บูชาที่ดี ตองใหผลเกิดมี แกชีวิตและชุมชน.........................................๓๖๙บุญกิริยา - อหิงสา - บารมี ระดับการสรางสรรคความดีที่เลือกได ................................................๓๗๓ถาสรางชีวิตและชุมชนแหงบุญได ก็กูชีพสังคมไทยสําเร็จ ......................................................................๓๗๘หมายเหตุ: ขอสังเกตแถมทาย ...................................... ๓๘๔ ๑. รนถอย หรือรอยตอ ...................................................................๓๘๔ ๒. จากยัญ สูบุญ/จากอาตมัน สูอนัตตา.......................................... ๓๘๘ผนวก ๑ ปญหาเรื่องวัดพระธรรมกาย .................................... ๓๙๒เรื่องอิทธิปาฏิหาริย .................................................................................๓๙๓เรื่องการทําบุญ .......................................................................................๓๙๔เรื่องสิ่งกอสรางใหญโต ...........................................................................๓๙๖เรื่องการระดมทุน ...................................................................................๓๙๘ผนวก ๒ ถาม-ตอบเบ็ดเตล็ด เรื่องขนาด และ จํานวน..............๔๐๑สิ่งมหัศจรรยของโลก..............................................................................๔๐๑ชาวพุทธโบราณก็สรางเจดียใหญโต.........................................................๔๐๘สมัยพุทธกาลก็มีวัดใหญโต ....................................................................๔๑๕ชวนคนมาทําดีมากๆ.............................................................................. ๔๒๒ประชาธิปไตย จะใหศรัทธามากลากไป หรือใหสิกขามานําไป..........................................................................๔๓๐ปมปญหาในอิทธิปาฏิหาริย .....................................................................๔๓๘ ฐ
 16. 16. กรณีธรรมกาย ตนเรื่องกรณีธรรมกาย ถึงขั้นจวงจาบพระธรรมวินัย เมื่อ ๙ วันที่ผา นมานี้ คือ วัน ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๒ ไดมีผูสอขาว จากสือมวลชนตาง ๆ มาถามปญหาเกียวกับเรืองวัดพระ  ื่ ่ ่ ่ธรรมกาย และผูสื่อขาวคนหนึ่งไดถวายหนังสือ ชื่อวา “เจาะลึกวัดพระธรรมกาย ขอมูลทีไมเคยเปดเผยทีใดมากอน ลับสุดยอด” ่ ่ ตอมาไดเปดหนังสือ นี้อา นดูบ างสว น โดยเฉพาะ“คําถามคําตอบที่นา สนใจ” เมื่อพลิกดูผา นๆ ไปจนจบ ปรากฏวา ๒ ขอสุ ด ท า ยเปนคําถามเกี่ยวกับเรื่องนิพพานเปนอัตตาหรือ อนัตตาและเรื่องธรรมกาย ในขอเกี่ยวกับนิพพานนั้นตั้งเปนคําถามวา “มีการถกเถียงกันวา นิพพานเปนอัตตาหรืออนัตตา ไมทราบ จริง ๆ เปนอยางไร?” และขอสุดทายวา “ธรรมกาย มีในพระไตรปฎกหรือไม?” สองขอนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการ หรือหลักธรรมสําคัญของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะขอที่วาดวยเรื่อง นิพพานเปนอัตตา หรืออนัตตา เมื่ออานดูลักษณะการเขียนคําตอบเปนไปใน
 17. 17. ๒ กรณีธรรมกายเชิง ที่จ ะทําใหผูอา นเกิด ความเขาใจไปวา หลัก การสําคัญของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องนิพพานนั้น ไมชัดเจน ไมแนนอนยังหาขอสรุปไมได เปนเรื่องของความคิดเห็น การเขียนเชนนี้ถือไดวาถึงขั้นที่จวงจาบพระธรรมวินัย เปนเรื่องสําคัญมาก และเปนเอกสารซึ่งจะคงอยูยาวนาน อาจกอผลกวางไกล จึงสมควรรีบชีแจงไว เพือสรางความรูความเขาใจทีถกตอง ้ ่  ู่ ตอมาอีก ๒-๓ วัน ก็มพระนําเอาหนังสือพิมพมติชนรายวัน ีฉบับวันพุธ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๒ มาใหดู โดยเฉพาะหนา ๑๒“สุขสรรค” มีบ ทความเรื่อ ง “สายตรงจากธรรมกาย นิพพานเปนอัตตาหรืออนัตตา” โดย พระสมชาย านวุฑฺโฒ บทความนี้เมื่ อ อ า นแล ว จะยิ่ ง สร า งความสั บ สนต อ หลั ก การสํ า คั ญ ของพระพุทธศาสนาที่กลาวมานั้นยิ่งขึ้น อีก ๒-๓ วันตอมาก็มีรายงานขาวของหนังสือพิมพ มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตยที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๒ กลาวถึงอดีตขาราชการชั้นผูใหญทานหนึ่ง ซึ่งเขามาเกี่ยวของกับการแกปญหาวั ด พระธรรมกาย ได ก ล า วถึ ง ป ญ หาบางอย า งที่ จ ะต อ งแก ไ ขตอนหนึ่งไดกลาววา “เรื่องนิพพานเปนความคิดที่หลากหลาย”การที่ทานกลาวอยางนี้ จะเปนผลจากการเผยแพรเอกสารของวัดพระธรรมกาย หรือไมก็ตาม แตเปนเรื่องที่ตองเอาใจใสอยางยิ่ง ที่พูดนี้มิใชจะวากลาวขาราชการผูนั้น เพราะทานไมไดทําความผิดอะไร แตคาพูดนันเทากับเปนสัญญาณเตือนภัยวา อันตราย ํ ้ทีรายแรงกําลังเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา เพราะความสับสนหรือ ่เขาใจผิดตอหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา กําลังแผขยาย
 18. 18. พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓ออกไปในหมูประชาชน ซึ่งจะนําไปสูความสั่นคลอนของพระพุทธศาสนาถึงขั้นรากฐานเลยทีเดียว ที่จริงนั้น หลักการสําคัญของพระพุทธศาสนามีความชัดเจนแนนอน และไมใชเปนเพียงเรื่องของความคิดเห็น แตเปนเรื่องของหลักฐานที่ชาวพุทธถือกันวามาจากพระพุทธเจาโดยตรง คือมาในพระไตรปฎก และมีคัมภีรอรรถกถาเปนตน อธิบายประกอบซึงชาวพุทธทุกยุคสมัย ถือวาเปนเนือเปนตัวของพระศาสนา เปนหลัก ่ ้สําคัญที่สุด และไดเพียรพยายามอยางยิ่งที่จะรักษาไวใหแมนยําดวยการทรงจํา ศึกษาเลาเรียน และมีการสังคายนาเปนงานใหญหลายยุคสมัยตลอดมา เมื่อมีเหตุการณรายเกิดขึ้นแกพระศาสนา ชาวพุทธก็ควรตื่นตัวขึ้นมา ชวยกันขจัดภัยและปกปองรักษาพระศาสนาไว อยางนอยก็ใชเปนโอกาสที่จะไดศึกษา สรางเสริม หรือแมแตชําระสะสางความรูความเขาใจในพระศาสนาที่ตนนับถือ ทําความเห็นใหถูกตอง ใหไดช่ือวาสามารถถือเอาประโยชนจากสถานการณที่ผานเขามา และผานพนปญหาไปอยางไดปญญา ในการชี้แจงตอไปนี้ จําเปนตองพูดพาดพิง ถาขอความที่กลาวจะเปนเหตุใหทานผูเกี่ยวของไมสบายใจ ก็ขออภัยไวกอนแตขอใหตั้งใจรวมกันวา เราจะทําการนี้เพื่อดํารงรักษาพระพุทธ-ศาสนาใหบ ริสุทธิ์บ ริบูร ณที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อใหพระพุทธ-ศาสนาที่บรรพบุรุษไดรักษาสืบตอตกทอดกันมาจนถึงเรา โดยอาศัยกําลังความเพียรพยายาม เรี่ยวแรง ความอุตสาหะและศรัทธาเปนอยางยิ่ง มิใหสูญเสียไป และเพื่อใหประชาชนทั้งใน
 19. 19. ๔ กรณีธรรมกายบั ด นี้ แ ละเบื้ อ งหน า ยั ง สามารถได รั บ ประโยชน ที่ แ ท จ ริ ง จากพระพุทธศาสนา คือ มุงเพื่อรักษาพระธรรมวินัยและประโยชนสุขของประชาชนประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย ก็รายแตทาพระธรรมวินัยใหวิปริต รายยิ่งกวา ํ ปญหาเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายที่กําลังไดรับการวิพากษวิจารณกันอยูนี้มีหลายเรื่อง แยกไดหลายแงหลายประเด็น เชนเรืองความประพฤติสวนตัวของพระ เรืองการดําเนินงานขององคกร ่  ่คือวัดและมูลนิธิ เกี่ยวกับการครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เปนตนตลอดจนการดําเนินธุรกิจตางๆ การแสวงหาเงินทอง โดยวิธีซึ่งเปนที่สงสัยวาจะไมถูกตอง ในแงกฎหมายบาง ในแงพระวินัยบางโดยเฉพาะการยกอิทธิฤ ทธิ์ป าฏิห าริยขึ้น มาเผยแพรในลักษณะที่เปนการชักจูงใหคนบริจาคเงิน การใชวิธีกึ่งเกณฑใหเด็กนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนขาราชการ เปนตน จํานวนมากๆ มารวมกิจกรรมโดยมีเปาหมายที่นาสงสัยวาจะมุงไปที่การใหบริจาคเงินหรือไม สุดทายก็คอ ปญหาทีเ่ กียวกับพระธรรมวินยโดยตรง โดยเฉพาะ ื ่ ัการแสดงหลักการของพระพุทธศาสนา เรืองนิพพานเปนอัตตา เรื่อง ่ธรรมกาย และเรื่องอายตนนิพพาน ปญหาทั้งหมดนั้น ลวนมีความสําคัญ และจะตองแกไขดวยวิธีที่เหมาะสมใหถูกตองแตละอยาง แตเมื่อพิจารณาในแงของการดํารงรักษาพระศาสนา ปญหาสําคัญที่สุดก็คือ ปญหาเกี่ยวกับพระธรรมวินัย ซึ่งกระทบถึงหลักการของพระพุทธศาสนา พูดให
 20. 20. พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕เขาใจงายวา การทําพระธรรมวินัยใหวปริต ซึ่งรายแรงยิ่งกวาการ ิประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย ๑. ประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย หรือทําตัววิปริตจากพระธรรมวินัย หมายความวา พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวอยางไรก็ไมประพฤติปฏิบัติตามนั้น ละเมิดพุทธบัญญัติ แตยังรูตัวหรือยอมรับวาการทําอยางนั้นเปนความผิด ๒. ทําพระธรรมวินัยใหวิปริต หมายความวา พระพุทธเจาสั่งสอนไวอยางหนึ่ง กลับบอกวาพระพุทธเจาสั่งสอนไวอีกอยางหนึ่ง สิ่งที่พระพุทธเจาสอนไว กลับบอกวาพระพุทธเจาไมไดสอนสิ่งที่พระพุทธเจาไมไดสอน กลับบอกวาพระพุทธเจาสอน สิ่งที่พระพุทธเจาสอนวาชั่วราย ผิด กลับสอนวาดีงาม ถูกตอง สิ่งที่พระพุทธเจาสอนวาดีงาม ถูกตอง กลับสอนวาชั่วราย ผิด เปนตนปฏิเสธ ลบลาง หรือบิดเบือนคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ยกตัวอยางดานพระวินัย เชน วินัยบัญญัติไมใหภิกษุดื่มสุราไม ใ ห เ สพเมถุ น แต ภิ ก ษุ นั้ น ดื่ ม สุ ร า หรื อ เสพเมถุ น เรี ย กว าประพฤติวิป ริต จากพระธรรมวินัย ก็ตอ งแกไ ขโดยดําเนิน การลงโทษไปเปนสวนเฉพาะบุคคล แตถามีพระภิกษุยึดถือประกาศขึ้นมาหรือเผยแพรวา การดื่มสุราก็ดี การเสพเมถุนก็ดี ไมผิดวินัย พระพุทธเจาไมไดหามไวก็เ ปน ปญ หาถึง ขั้น ทําพระธรรมวินัย ใหวิป ริต ซึ่ง เปนเรื่อ งใหญถึงกับทําใหเกิดมีการสังคายนา ยกตัวอยางดานธรรม เชน พระไตรปฎกระบุไววา นิพพานเปนอนัตตา ถามีภิกษุเห็นวานิพพานเปนอัตตา หรือไมยอมรับวา
 21. 21. ๖ กรณีธรรมกายนิพพานเปนอนัตตา เรียกวา เปน การเห็นผิด จากพระธรรมวินัยก็ ต อ งแก ไ ขด ว ยการให ศึ ก ษาหรื อ ทําความเข า ใจกั น ให ถู ก ต อ งเปนสวนเฉพาะตัวของภิกษุนั้น แต ถ า มี พ ระภิ ก ษุ ยึ ด ถื อ ประกาศขึ้ น มาหรื อ เผยแพร ว าพระพุทธเจาสอน หรือพระไตรปฎกระบุไววานิพพานเปนอัตตาเปนสถานที่ดินแดนมีขนาดวัดได หรือบอกวาพระไตรปฎกที่ระบุวา นิพพานเปนอนัตตา เปนหลักฐานที่เ ชื่อ ถือ ไมไ ด ก็เ ปน ปญ หาถึงขั้นทําพระธรรมวินัยใหวิปริต ซึ่งเปนเรื่องใหญถึงกับทําใหตองมีการสังคายนาไมควรยอมเสียพระศาสนา เพื่อรักษาตัวของตน ยอนกลับไปขางตน ปญหาเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายที่วา มีหลายเรือง หลายแง หลายดาน หลายประเด็นนัน มีขอนาสังเกตวา ่ ้ เมือเรืองเกิดขึนแลว ทางวัดโดยเฉพาะเจาอาวาส เงียบอยู และไดมี ่ ่ ้ผูเ รียกรองขอใหทานเจาอาวาสมาชีแจง ตอมาทางวัดมีพระทีออกมา  ้ ่พูดกลาวตอบทํานองวา “เรายึดแนวพระพุทธเจาจะชนะดวยความสงบนิ่ง . . . พระ พุทธเจามีผูหญิงมากลาวหาวามีทองกับพระพุทธเจา บางทีมี คนจางคนมารุมดาสองขางทาง พระองคแกอยางไร พระพุทธ เจานิ่งตลอด บอกไวเลยวาชนะไดดวยความสงบนิ่ง แลว ความจริงก็ปรากฏในที่สุด พระพุทธเจาไมเคยแกขาว อยูดวย ความนิ่งสงบ และสุดทายก็ชนะ ความจริงจะปรากฏ เราเองก็ เลยใชวิธีการเดียวกัน” (หนังสือพิมพมติชนรายวัน วันอาทิตยที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๒)
 22. 22. พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗ การกลาวอางเชนนี้ ตองระวังมาก เพราะจะทําใหคนเขาใจผิดตอพระพุทธเจา ความจริงพระพุทธเจาไมไดใชวธสงบนิงอยางเดียว ิี ่ทรงใชวิธีปฏิบัติใหเหมาะสมกับสถานการณ ที่จะใหเรื่องจบสิ้นลงดวยดี ดวยความถูกตองและชัดเจน พุทธศาสนิกชนทีคนเคยวัด คงจะไดยนพระสวดมนตบทหนึง ่ ุ ิ ่อยูเสมอ เวลามีงานเจริญพระพุทธมนตหรือสวดพระพุทธมนตกอนฉันเพลพระภิกษุสงฆก็จะสวดบทสวดสําคัญบทหนึ่ง เรียกกันวา บทพาหุง หรือ พาหุง ๘ บท เรียกเปนภาษาทางการวาชยมังคลัฏฐกคาถา บทสวดนี้ทานรวบรวมขึ้นไวเพื่อแสดงถึงวิธีที่พระพุทธเจาทรงมีชัยชนะผานพนเหตุการณราย โดยทรงแกปญหาดวยวิธีปฏิบัติตางๆ กัน ดังคําบาลีวา “พาหุ สหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺตํ . . .” เปนตน ในเหตุการณและปญหาเหลานี้ บางเรืองพระพุทธเจาทรงแก่ดวยวิธีเมตตา บางเรื่องทรงแกดวยขันติ บางเรื่องทรงแกดวยอิทธิปาฏิหาริย บางเรื่องทรงแกดวยวิธีแหงอาการสงบ บางเรื่องทรงแกดวยความลึกซึ้งแหงการใชปญญา บางเรื่องทรงแกดวยการชี้แจงแสดงความจริง หรือแสดงธรรม การที่มากลาวอยางขางตนวา “เรายึดแนวพระพุทธเจา จะชนะดวยความสงบนิ่ง” นั้นเปนคําที่กํากวม อาจจะทําใหผูคนเกิดความเขาใจวา มีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นพระพุทธเจาก็ทรงนิ่งเฉย ซึ่งนอกจากจะทําใหคนเขาใจผิดตอพระพุทธเจาแลว อาจจะเปนการเสื่อมเสียตอพระพุทธคุณ สําหรั บ ผู ที่ รู เ รื่ อ งพุ ท ธประวั ติ ดี เมื่ อ ได ยิ น ได ฟ ง อย า งนี้
 23. 23. ๘ กรณีธรรมกายนอกจากจะตําหนิไดวาเปนการกอใหเกิดความเขาใจผิดแลว ก็ยังจะรูสกไดวา ทานผูกลาวนันมุงแตจะรักษาตัวเอง โดยไมคานึงวา  ึ   ้  ํการกระทําของตน จะเปนการกอใหเ กิดความเสียหายตอองคพระพุทธเจาและเสื่อมเสียตอศรัทธาในพระพุทธคุณ ที่ถูกนั้น ควรยอมสละตัวเราเพือรักษาพระศาสนา ไมใชยอมใหเสียแกพระศาสนา ่เพื่อรักษาตัวเราจับประเด็นใหชัดวางทาทีปฏิบัติใหตรงตามตนเรื่อง สิงทีจะพูดตอไปนี้ ไมใชเรืองความคิดเห็น นีเ้ ปนขอสําคัญทีตอง ่ ่ ่ ่ย้าไวกอน เพราะเอกสารของวัดพระธรรมกายทีเ่ ผยแพรออกมานัน ํ  ้มีลักษณะที่ทําใหเกิดความสับสน เชน เอาเรื่องขอเท็จจริงบางหลักฐานบาง เหตุผลความคิดเห็นตางๆ บาง มาปะปนกันไปหมดจนทําใหคนเกิดความรูสกทีมองวา แมแตพระไตรปฎกก็เปนเรืองของ ึ ่ ่ความคิดเห็น จะตองแยกใหชดวา ขณะนีกาลังพูดถึงหลักฐาน กําลังพูดถึง ั ้ํพระไตรปฎก เปนตน หรือกําลังพูดถึงความคิดเห็นของบุคคล ขอเขียนตอไปนี้ หรือคําชีแจงตอไปนี้ จะแสดงเฉพาะหลักฐาน ้ทีมาในคัมภีร เริมดวยพระไตรปฎกและอรรถกถา ถามีความคิดเห็น ่ ่ก็จะบอกไวดวยวาเปนความคิดเห็น มีบางทานพูดทํานองวา ควรจะปลอยใหตางคนตางทําไปเพราะเกรงวาจะทําใหเกิดความแตกแยก เรื่องนี้จะตองระวังรักษาทาทีใหถูกตอง
 24. 24. พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙ ขอให จําตระหนั ก ต น เรื่ อ งเดิ ม ไว ใ ห ดี ว า ไม ใ ช เ ป น เรื่ อ งของคนที่เ ปน ฝก เปน ฝา ยมาโตเถียงทะเลาะกัน แตเรื่อ งอยูที่วามีปญหาเกิดขึ้น ในที่แหงหนึ่ง โดยมีบุคคลหรือกลุมคนกลุมหนึ่งทําความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมที่นาสงสัยวาจะเปนความผิดหรือเปนภัย มีผูพ บเห็น แลวนํามารองเรียนแกเจาหนาที่ และบอกกลาวแกมหาชน เจาหนาที่และประชาชนทั้งหลายจึงตองมาชวยกันแกไขระงับปญหา โดยเฉพาะกรณีนี้ก็คือ มีกลุมคนที่มีพฤติการณอันทําใหเกิดความสงสัยกันวากําลังกระทําความเสียหายตอพระธรรมวินัย และตอประโยชนสุข โดยเฉพาะผลประโยชนทางปญญาของประชาชนจึงเปนหนาที่ของชาวพุทธและประชาชนทุกคน ที่จะตองสนใจชวยกันปกปองรักษาธรรมวินัยไว ขอสําคัญอยูทวา จะตองระวังรักษาทาทีทถกตองนีไว อยาทํา  ี่  ี่ ู ้ด ว ยความรู สึ ก เป น ฝ ก ฝ า ย แต ทํ า ด ว ยเจตนาที่ มุ ง จะดํ า รงพระพุทธศาสนา รักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจาไวใหบริสทธิ์ ุ ในเรื่องพระธรรมวินัยนั้น การรักษาไวใหบริสุทธิ์บริบูรณที่สุดเทาที่จะทําได เปนเรื่องสําคัญที่สุด เพราะพระพุทธศาสนาอยูไดดวยพระธรรมวินัยนั้น ไมตองพูดถึงเรืองใหญโต แมแตเพียงวามีภกษุดมสุรา ชาวพุทธ  ่ ิ ื่ก็ตองสนใจหาทางแกไข ไมใชบอกวาปลอยทานเถิด ใครอยากประพฤติอยางไร ก็ตางคนตางประพฤติไป ถาไปวากลาวหรือทําอะไร เดี๋ยวจะเกิดความแตกแยก ถาชาวพุทธมีทาทีหรือทัศนคติอยางนี้พุทธศาสนาก็จะดํารงอยูไมได คงจะสูญไปในไมชา  
 25. 25. ๑๐ กรณีธรรมกาย ขอใหจําตระหนักไววา ที่พระพุทธศาสนาดํารงอยูยืนยาวมาถึงพวกเราได ก็เพราะพุทธบริษัททุกยุคทุกสมัย ถือวาการรักษาธรรมวินัย เปนแกนกลางของการรักษาพระพุทธศาสนา เมื่อ พระพุ ท ธเจ า ปริ นิ พ พานใหม ๆ เพี ย งมี ภิ ก ษุ รู ป หนึ่ งพู ด ว า พระพุทธเจาปรินพพานแลว ตอไปไมมใครจะคอยวากลาว ิ ีเราจะไดทําอะไรโดยสะดวก พระมหากัสสปะไดฟงคําเพียงเทานี้ก็เรง ชักชวนพระอรหันตทั้งหลายมาประชุมกันสังคายนา รวบรวมคําสังสอนของพระพุทธเจาวางไวเปนหลักของพระศาสนา ดังปรากฏ ่อยูในพระไตรปฎกสืบมา ความจริงนั้นเปนหนึ่งเดียว และเมื่อเขาถึงความจริง คนก็จะเปน อัน หนึ่ง อัน เดีย วกัน โดยความจริง นั้น ไมมีอ ะไรที่จ ะทําใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดจริงเทากับความจริง เพื่อใหพิจารณาเรื่องราวไดชัดเจน ขอโอกาสนําเอาเอกสารของวัดพระธรรมกายที่ไดเผยแพร ซึ่งอางถึงขางตนนั้น มาลงพิมพไวดวย (ดู ผนวก ๑ ทายภาค ๑) และขออภัยอีกครังหนึง ทีบางครังจะตอง  ้ ่ ่ ้ยกขึ้นมาเปนบทตั้งในการพิจารณา ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความชัดเจน
 26. 26. ปญหาของวัดพระธรรมกาย สวนที่กระทบตอพระธรรมวินัย วัดพระธรรมกาย เผยแพรคําสอนคลาดเคลื่อนไปจากหลักพระพุทธศาสนาหลายประการ เชน ๑. สอนวานิพพานเปนอัตตา ๒. สอนเรืองธรรมกายอยางเปนภาพนิมต และใหมธรรมกาย ทีเปนตัว ่ ิ ี ่ตนเปนอัตตาของพระพุทธเจามากมายหลายพระองค ไปรวมกันอยูในอายตน-นิพพาน ๓. สอนเรืองอายตนนิพพาน ทีปรุงถอยคําขึนมาเองใหม ใหเปนดินแดน ่ ่ ้ที่จะเขาสมาธิไปเฝาพระพุทธเจาได ถึงกับมีพิธีถวายขาวพระ ที่จะนําขาวบูชาไปถวายแดพระพุทธเจาในอายตนนิพพานนั้น คําสอนเหลานี้ ทางสํานักพระธรรมกายสอนขึ้นใหม ผิดเพี้ยนออกไปจากธรรมวินัยของพระพุทธเจา แตแทนที่จะใหรูกันตามตรงวาเปนหลักคําสอนและการปฏิบัติของครูอาจารย ทางวัดพระธรรมกายกลับพยายามนําเอาคําสอนใหมของตนเขามาสับสนปะปนหรือจะแทนทีหลักคําสอนเดิมทีแทของพระพุทธศาสนา ่ ่
 27. 27. ๑๒ กรณีธรรมกาย ยิ่ง กวานั้น เพื่อ ใหสําเร็จวัต ถุป ระสงคขางตน วัดพระธรรมกายยังไดเผยแพรเอกสาร ที่จว งจาบพระธรรมวินัย ชักจูง ใหคนเขาใจผิด สับ สน หรือแมแตลบหลูพระไตรปฎกบาลี ที่เปนหลักของพระพุทธศาสนาเถรวาท เชน – ใหเขาใจวาพระไตรปฎกบาลี บันทึกคําสอนไวตกหลน หรือมีฐานะ เปนเพียงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เชื่อถือหรือใชเปนมาตรฐานไมได – ใหนําเอาพระไตรปฎกฉบับอื่นๆ เชน พระไตรปฎกภาษาจีน และคํา สอนอื่นๆ ภายนอก มารวมวินิจฉัยพระพุทธศาสนาเถรวาท – ใหเขาใจเขวไปวาหลักการของพระพุทธศาสนาเปนเรื่องอภิปรัชญา ขึนตอการตีความ และความคิดเห็น ตลอดจนการถกเถียงทางวิชาการ ้ – อางนักวิชาการตางประเทศ และการปฏิบัติของตน ดังวาจะใชวินิจฉัย หลักพระพุทธศาสนาได ฯลฯ อีกทั้งสิ่งที่ยกมาอาง เชน คัมภีรของมหายาน และทัศนะของนักวิชาการ ตะวันตก ก็ไมตรงตามความเปนจริง หรือไมก็เลื่อนลอย นอกจากนั้น ยังนําคําวา “บุญ” มาใชในลักษณะที่ชัก จูง ประชาชนใหวนเวียนจมอยูกับการบริจาคทรัพย เพื่อวัตถุประสงคตางๆ ชนิดที่สงเสริมความ ยึดติดถือมั่นในตัวตนและในตัวบุคคล อันอาจกลายเปนแนวโนมที่บ่นรอนสังคม ัไทยในระยะยาว พรอมทั้งทําพระธรรมวินัยใหลางเลือนไปดวย พฤติการณของสํานักวัดพระธรรมกายอยางนี้ เปนการจาบจวง ลบหลูย่ํายีพระธรรมวินัย สรางความสับสนไขวเขวและความหลงผิดแกประชาชน ขอความบรรยายตอไปนี้ ไดเขียนไวเพื่อเปนทางแหงการศึกษา ใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง พรอมทั้ง เปนเหมือนคําขอรองตอชาววัดพระธรรมกาย ผูยังเห็นแกพระพุทธศาสนา เมื่อรูเขาใจแลว จะไดหันมารวมกันทําบุญที่ยิ่งใหญ และสนองพระคุณบรรพบุรุษไทย ดวยการรักษาพระธรรมวินัยใหบริสุทธิ์สืบไป
 28. 28. รูจักพระไตรปฎกพระพุทธศาสนาไมใชปรัชญา เบื้องแรกตองรูความแตกตางระหวางศาสนากับปรัชญากอนปรัชญาเปนเรื่องของการคิดหาเหตุผล และถกเถียงกันในเรื่องเหตุผลนั้นเพื่อสันนิษฐานความจริง เรื่องที่ถกเถียงนั้นอาจจะไมเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตที่เปนอยู เชน นักปรัชญาอาจจะถกเถียงกันวา จักรวาลหรือจักรภพเกิดขึ้นเมื่อไรและจะไปสิ้นสุดเมื่อไรโลกจะแตกเมื่อไร ชีวิตเกิดขึ้นเมื่อไร เปนตน นอกจากนั้ น นั ก ปรั ช ญาก็ ไ ม จําเปนตองดําเนินชีวิตตามหลักการอะไร หรือแมแตใหสอดคลองกับสิ่งที่ตนคิด เขาคิดหาเหตุผลหาความจริงของเขาไป โดยที่วาชีวิตสวนตัวอาจจะเปนไปในทางที่ตรงขามก็ได เชน นักปรัชญาบางคนอาจจะเปนคนคุมดี-คุมราย บางคนสํามะเลเทเมา บางคนมีทุกขจนกระทั่งฆาตัวตาย แตศาสนาเปนเรื่องของการปฏิบัติ เรื่องของการดําเนินชีวิตหรือการนํามาใชใหเปนประโยชนในชีวิตจริง การปฏิบัตินั้นตองมีหลักการที่แนนอนอยางใดอยางหนึ่ง และจะตองมีจุดหมายชัดเจนดวยวาตองการอะไร การที่ตอ งมีขอ ปฏิบัติที่แ นน อนและตองมีจุดหมายทีชดเจนนัน ผูปฏิบตกตองยอมรับหลักการอยางใดอยางหนึง ่ั ้  ัิ็ ่
 29. 29. ๑๔ กรณีธรรมกายและก็ตองถามตอไปวาจะยอมรับหลักการที่บุคคลผูใดไดคนพบหรือแสดงไว ซึ่งเราเรียกวาพระ “ศาสดา” เพราะฉะนั้น ผูปฏิบัติคือศาสนิกชน เริ่มตนก็ตองยอมรับหรือเชื่อการตรัสรูหรือการคนพบความจริงขององคพระศาสดา หรือยอมรับหลักการที่ศาสนานั้นไดแสดงไว ซึ่งเราเรียกวาคําสอนเพราะฉะนั้นศาสนิกจึงมุงไปที่ตัว คําสอนของพระศาสดา หรือหลักการที่ศาสนาวางไว คําสอนของพระศาสดานั้นก็รวบรวมและรักษาสืบทอดกันไวในสิ่งที่เรียกกันวาคัมภีร ในพระพุทธศาสนา เรียกคัมภีรทรกษาคําสอนของพระพุทธเจา  ี่ ัซึ่งเปนพระศาสดาของพระพุทธศาสนาวา “พระไตรปฎก”พระไตรปฎก คือที่สถิตของพระศาสดา คัมภีรศาสนา เชน ในพระพุทธศาสนาคือพระไตรปฎกนี้เปนมาตรฐาน เปนเกณฑตัดสินความเชื่อและการประพฤติปฏิบัติเปนที่มา เปนแหลงรักษาหลักการของศาสนานั้นๆ ถาคําสอนหรือหลั ก การที่ แ ท ข องพระศาสดาที่ รั ก ษาไว ใ นพระไตรป ฎ กหรื อ ในคัมภีรนั้น สูญสิ้นหมดไป ก็ถือวาศาสนานั้นสูญสิ้น ดังนั้น ศาสนาทั้งหลายจึงถือการรักษาคัมภีรศาสนาของตนเปนเรื่องสําคัญที่สุด และพระพุทธศาสนาก็ถือวาการรักษาคัมภีรพระไตรปฎกเปนเรื่องใหญที่สุด แมแตในประวัติศาสตรชาติไทยของเรา มองยอนหลังไป ไมตองยาวไกล เพียงแคยุคกรุงธนบุรี และยุครัตนโกสินทร หลังกรุงเกาแตก เมื่อพระเจาตากสินมหาราชกูอิสรภาพได
 30. 30. พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๕รวบรวมคนไทย ตั้งกรุงธนบุรีสําเร็จ ก็ทรงดําเนินงานใหญในการฟนฟูพระพุทธศาสนา คือ โปรดฯใหรวบรวมคัมภีรพระไตรปฎกจากหัวเมืองตางๆ มาคัดจัดตั้งเปนฉบับหลวง ที่จะเปนหลักของพระศาสนาสืบไป เมื่อพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงตั้งกรุงเทพฯเปนเมืองหลวงใหมเสร็จ จัดบานเมืองเรียบรอยแลว ก็โปรดฯใหมีการสังคายนา และคัดพระไตรปฎกฉบับหลวงขึ้นตั้งไว เปนหลักคูบานคูเมือง พระพุทธเจาเองไดตรัสไววา เมื่อพระองคปรินพพานไปแลว ิธรรมวินัยที่ทรงแสดงแลวและบัญญัติแลว แกสาวกทั้งหลายนั้นจะเปนศาสดาแทนพระองคสืบตอไป ธรรมวินัยนั้นเวลานี้อยูที่ไหนก็รักษาไวในพระไตรปฎก ธรรมวินัย ก็คือหลักการและหลักเกณฑของพระพุทธศาสนาที่มาจากพุทธพจนและพุทธบัญญัติ ซึ่งเปนบรรทัดฐานที่ชัดเจน ยิ่งหลักการที่สาคัญ อยางนิพพานซึ่งเปนจุดหมายสูงสุดของ ํพระพุทธศาสนาดวยแลว ก็จะตองมีความแนนอนวาเปนอยางไรเพราะวาศาสนิกหรือผูปฏิบัติทั้งหลาย ยังไมอาจรูเขาใจหลักการนี้ดวยประสบการณของตนเอง พระศาสดาจึงตองแสดงไวใหชัดเทาที่จะใชภาษาสื่อสารใหสติปญญาของผูปฏิบัติรูเขาใจได ถามิฉะนั้น เมื่อปฏิบัติไป แทนที่จะบรรลุนิพพานของพระพุทธศาสนา ก็อาจจะกลายเปนนิพพานของฮินดูไป หรืออาจจะเขาถึงฌานสมาบัติ แลวก็เขาใจวานีเ่ ปนนิพพาน หรือปฏิบัติไป รูสึกวาจิตไปเขารวมกับสภาวะอยางใดอยางหนึ่ง แลวก็นึกวานั่นเปนนิพพาน
 31. 31. ๑๖ กรณีธรรมกาย เพราะฉะนั้น หลักการที่สาคัญนี้ พระศาสดาจะตองวางไว ํอยางชัดเจนที่สุด เทาที่สติปญญาของคนที่ปฏิบติซึ่งยังไมรูไดดวย ัตนเอง จะเขาใจได พระไตรปฎกเปนแหลงรวมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ที่เรียกวา “ธรรมวินย” นี้ ตังแตเรืองนิพพานซึงเปนจุดหมายสูงสุดลงมา ั ้ ่ ่ทังคําสอนทางปญญา อยางไตรลักษณ ปฏิจจสมุปบาท ทังขอปฏิบติ ้ ้ ัคือไตรสิกขา ตลอดจนวินยเชนทีเ่ รียกวาศีล ๒๒๗ ของพระภิกษุสงฆ ัศีล ๑๐ ของสามเณร และศีล ๕ ศีล ๘ ของอุบาสกอุบาสิกา ทังหมดนี้้อาศัยพระไตรปฎกเปนแหลงรวบรวมไว และเปนมาตรฐานทั้งสิ้น ควรจะยกพุทธพจนที่ต รัส เมื่อจะปรินิพพาน มาย้ําเตือ นพุทธศาสนิกชนกันไวเสมอๆ วา โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปฺตฺโต, โส โว มมจฺจเยน สตฺถา (ที.ม.๑๐/๑๔๑/๑๗๘) แปลวา: “ดูกอนอานนท ธรรมและวินัยใดที่เราไดแสดง แลว บัญญัติแลว แกเธอทั้งหลาย,ธรรมและวินัยนั้น เปน ศาสดาของเธอทั้งหลาย เมื่อเราลวงลับไป” เวลานี้ ธรรมวินยทีทรงตังไวเปนศาสดาแทนพระองคอยูทไหน ั ่ ้  ี่ก็อยูในพระไตรปฎก เพราะฉะนั้นจึงถือวา พระไตรปฎกเปนที่สถิตของพระพุทธเจา

×