Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Отворено законодателство

1 119 vues

Publié le

Как законодателството и законодателния процес в България да стане по-прозрачен и достъпен за гражданите

 • Soyez le premier à commenter

Отворено законодателство

 1. 1. Отворено законодателство Божидар Божанов
 2. 2. За мен ● Софтуерен инженер (абе...програмист) ● Бивш съветник за електронно управление ● Съавтор на няколко закона и наредби ● Founder @ LogSentinel.com ● Twitter: @bozhobg ● https://techblog.bozho.net , https://blog.bozho.net
 3. 3. Нормативни актове ● Закони, кодекси, наредби, правилници, инструкции, постановления, решения...директиви, регламенти ○ Ще говорим основно за закони ● Законите уреждат обществените отношения в дадена сфера ● Над 300 действащи закона ● Чести изменения (2009-2016): ○ Министерски съвет: 661 законопроекта, 15,798,837 символа. ○ Народни представители: 178 законопроекта, 2,550,760 символа
 4. 4. Защо е важно законодателството да е достъпно? ● Ignorantia juris non excusat (незнанието на закона не е извинение) ● Позволява да си отстояваме правата ● Крайно време е законодателството да влезе в 21-ви век
 5. 5. „Законите са като надениците – по-добре е човек да не знае как се правят” Ото фон Бисмарк
 6. 6. Законодателен процес ● ...ох (и това важи за всички държави) ● Законодателна инициатива - МС, НС ● Обсъждане и гласуване - комисии, работни групи, пленарна зала ○ Предложения “на колянце” ○ “Колеги, да пуснем записа” ○ Доклади на комисии - track changes е само началото… ○ Предложения, параграфи, приети, оттеглени, отхвърлени ○ Кой какво е прочел, какво и как гласува... ● Edge cases ○ внасяш два закона, като втория зависи от изменения в първия. Кой ще мине първи?
 7. 7. Законотворчеството е като програмирането ● Формализиран език ● Спецификация (ЗНА) ● Предефинирана структура (закони, секции, членове, алинеи, изменителни разпоредби) ● Минимизиране на повторенията ● Описание на (правила за) поведение ● if’s and for’s - “Ако … то”. “За всеки … “ ● Версии и diff-ове ● Code reviews ● Legacy
 8. 8. ЗИД?? ● “Закон за изменение и допълнение” ● Всяко изменение е нов закон ○ Първо появяване на закон (initial commit) ○ ЗИД-ове (diffs) ● Изменителни vs консолидирани ○ Формално няма понятие “консолидирана версия”
 9. 9. ЗИД “§ 1. Създавава се нов чл. 31а със следното съдържание: ..” “§ 2. В чл. 37, ал. 2, изречение второ след думите “...” се добавят думите “...”” “§ 3. В чл. 41 се създава нова алинея 2 със следния текст ... , а настоящите алинеи 2 и 3 стават съответно алинеи 3 и 4”” “§ 4. Навсякъде думите “..” се заменяет с думите “...”” “§ 5. В Закона за … се правят следните изменения и допълнения: ...” “§ 6. Този закон влиза в сила три месеца след обнародването му, освен параграф 2, който влиза в сила шест месеца след обнародването”
 10. 10. Отворени ли са законите? ● Не ● Държавен вестник е публичен ○ … в PDF ● Консолидираните версии - не ● Изменителните текстове са безполезни за гражданите ● Доклад на финландското министерство на правосъдието: ○ Само България, Гърция и Ирландия нямат публични консолидирани версии
 11. 11. Къде има консолидирани версии? ● Сиела, Апис, Дакси, Лакорда, Експертис ○ Има какво да се желае откъм функционалност ● Ръчен труд по консолидиране и описване на връзките ● Затворени, с платен достъп ● Lex.bg - безплатно ○ Без препратки, без историческа информация ● Редакция “Нормативни актове” ○ Закрита 2009-та
 12. 12. Отворено законодателство по света ● UK https://www.legislation.gov.uk ● Естония https://www.riigiteataja.ee/en/ ● Ню Йорк http://legislation.nysenate.gov/ ● Германия https://github.com/bundestag/gesetze
 13. 13. Авторско право ● Няма авторско право върху нормативни актове ● … но има върху “бази данни” от нормативни актове ○ Съзнателни грешки - маркери ○ Дело: “Апис с/у Лакорда” ● Може ли държавата да публикува всички консолидирани версии? ● FUBAR ○ (е, хората някак се оправят)
 14. 14. Отначало... ● Как бихме направили процеса, ако можеше да го направим отначало? ● Компоненти: ○ Законодателен процес (работна група, обществено обсъждане, МС, НС, комисии, зала) ○ Колаборативно нормотворчество (като Google docs) ○ Модел на данните ○ Автоматизирано генериране на консолидирани версии ○ Отворен достъп - търсене, API, връзки, исторически поглед ● Проект в пътната карта за е-управление. “Далечно бъдеще”
 15. 15. Просто е, да ползваме git?
 16. 16. Source: Quora
 17. 17. “Rebase-ни си член 3-ти”
 18. 18. Не е толкова просто... ● Ползваемост ● Текст към даден момент vs текст в сила към даден момент ● Връзки между нормативните актове ● Refactoring / ПЗР ● Отменени текстове от КС/ВАС ● => Само git не стига
 19. 19. Предложение: проект OpenLex https://github.com/Glamdring/OpenLex/
 20. 20. Първа стъпка ● Събиране на изменителни текстове (scraping) ○ По-лесно би било да ги получаваме в машинно-четим вид... ● Избор на модел за представяне на нормативните актове ○ Legislation.gov.uk? ● Трансформиране на изменителни параграфи в diff ○ Трудната част… ● Автоматично прилагане на diffs => консолидирани версии ● Достъп до законите: ○ Връзки ○ Търсене ○ Исторически поглед ○ API
 21. 21. Технически решения и стандарти ● Стандарти/формати: ○ LegalXML/LegalDocumentML ○ MetaLex http://www.metalex.eu/ ○ RDF? https://www.legislation.gov.uk/developer/formats/rdf ● Git? Graph database? ● Отворени интерфейси: ○ OpenLegislation http://openlegislation.readthedocs.io/en/latest/ ● Инструменети за колаборативно законотворчество: ○ LEOS https://ec.europa.eu/isa2/solutions/leos_en
 22. 22. Допълнителна функционалност ● Named entity recognition ○ Органи на власт (министри) ○ Институции ○ Други закони ● Анотиране или идентифициране на: ○ Основни елементи на правните норми (хипотеза, диспозиция, санкция) ○ Видове правни норми: регулиращи, охранителни, задължаващи и т.н. ● (не, Prolog няма да замени съда)
 23. 23. Как би се движил OpenLex? ● Търсят се: координатори, програмисти (в свободното си време) ● Моята роля: консултации, контакти, код ● Опции за получаване на данните: ○ Scraping ○ Изискване на архивите на редакция “Нормативни актове” по ЗДОИ ○ Контакт с правно-информационните системи ● Код, код, код, код, код, код… ● Прототип ● Даряване на Министерския съвет или Народното събрание ○ Ако пък нищо не излезе: документ с препоръки към бъдещ проект
 24. 24. Заключителни разпоредби § 1. Въпроси?
 25. 25. Gratias vobis ago! (Благодаря!)

×