Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Sağlık Hakkı.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Hasta Haklari
Hasta Haklari
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 11 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Sağlık Hakkı.pptx (20)

Publicité

Sağlık Hakkı.pptx

 1. 1. SAĞLIK HAKKI Stj. Av. Fitnat BÜŞRA İLBAŞ
 2. 2. Tanımı, Özellikleri ve Kapsamı Sağlık kelimesi sözlükte “Vücudun fizik ve psikolojik bakımlardan bütün fonksiyonlarının yerinde bulunması durumu, hasta halde olmama, sıhhat, esenlik ” olarak tanımlanmaktadır. Sağlık hakkı sosyal bir hak olup Karel Vasak’ın haklar tasnifinde de 2. kuşak haklar arasında yer almaktadır. Georg Jellinek’ in haklar tasnifinde (üçlemesinde/ triloge de Jellinek) sağlık hakkı pozitif statü hakları arasında yer almaktadır. Sosyal haklar bir diğer tasnife göre program haklardır. Bu hakla ilgili ilk önce aklımıza sadece tedavi ya da muayene olmak gibi hastanede yapılan işlemler gelse de kapsam olarak çok geniş bir haktır. Ve genel olarak hukuki belgelerde de diğer haklar ile birlikte düzenlenmektedir. Sağlık hakkının kapsamının genişliğini yine Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi (ESKHK)’ nin “…. Sonuç olarak, sağlık hakkı çeşitli tesislerden, ürünlerden, hizmetlerden ve ulaşılabilir en yüksek düzeyde sağlık standartlarının gerçekleştirilmesi için gerekli koşullardan yararlanma hakkı olarak anlaşılmalıdır. “şeklindeki ifadesinden anlayabilmekteyiz. Ülkemizde tıp fakültesinden mezun olduktan sonra mesleğe başlamadan her hekim Hipokrat yemini etmelidir. Bu yeminde şu sözler yer almaktadır “…. din, milliyet, cinsiyet, ırk ve parti farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime, mesleğimi dürüstlük ve onurla yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.” Bu ifadelerle hakkın evrensellik özelliğini gözlemlemekteyiz.
 3. 3. Uluslararası Hukukta Düzenlemeler ◦ Sağlık hakkı uluslararası alanda ilk kez 1946 yılında yürürlüğe giren Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) anayasasında “Sağlık bir bütün olarak fiziksel, ruhsal ve sosyal esenlik durumudur ve yalnızca hastalık ya da maluliyet yokluğu değildir. Ulaşılabilir en yüksek sağlık standartlarından yararlanma, ırk, din, siyasi görüş, ekonomik ya da sosyal durum farkı gözetilmeksizin her insanın temel haklarından biridir.” şeklinde düzenlenmiştir. ◦ 1948 tarihinde kabul edilmiş önemli bir uluslararası belge olan Avrupa İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ nin 25. Maddesinin ilk fıkrası şu şekildedir: «Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir.» ◦ 1966 yılında kabul edilen Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 12. Maddesi şu şekildedir: «1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, herkesin ulaşılabilir en yüksek düzeyde fiziksel/(bedensel) ve ruhsal sağlık standartlarından yararlanması hakkını tanır. 2. Bu Sözleşmeye Taraf Devletlerce bu hakkın tam olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için alınacak önlemler: (a) Ölü doğum oranının ve çocuk ölümlerinin düşürülmesi ve çocuğun sağlıklı gelişmesinin sağlanması; (b) Çevresel ve sınai sağlık şartlarının bütün yönleriyle iyileştirilmesi; (c) Salgın, yöresel, mesleki ve diğer hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve denetim altında tutulması; (d) Hastalık durumunda bütün sağlık hizmetlerini ve tıbbi bakımı temin edecek koşulların yaratılması, için gerekli bulunan önlemleri de kapsayacaktır.»
 4. 4. Türk Hukukunda Düzenlemeler ◦ 1961 Anayasanın 49. Maddesi “Sağlık Hakkı” başlığını taşımakta ve bu hakkı düzenlemektedir. İlgili madde şu şekildedir: “Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbî bakım görmesini sağlamakla ödevlidir.” ◦ Sağlık hakkı şimdiki anayasamız olan 1982 Anayasamızın 56. Maddesinde düzenlenmektedir. Madde şu şekildedir; «Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, iş birliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.» ◦ Sağlık hakkı açısından bir diğer önemli belge ise Hasta Hakları Yönetmeliği’dir.
 5. 5. Sağlık Hakkının Sınırlandırılması ve Korunması ◦ Sağlık hakkını düzenleyen anayasamızın 56. maddesine baktığımızda özel sınırlama sebeplerinin bu maddede yer almadığını gözlemlemekteyiz. Anayasamızda yer alan olağan ve olağanüstü dönemlerde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin şartlar bu hak için de geçerlidir (md 13 ve 15) . Uygulamada şuanda kamu sağlığı için bireylerin sağlık haklarının ve başka diğer hakların da kısıtlanabildiğini gözlemleyebilmekteyiz. ◦ Hakkın korunması yöntemleri açısından AİHM’ ne başvuru imkânı karşımıza çıkmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ ne taraf olan devletlerden herkes sözleşme ve ek protokollerle tanınmış olan tüm insan hakları ihlalleri için bu korumadan yararlanabilmektedir. Sağlık hakkı sözleşme ve ek protokollerde belirtilen bir hak olmamasına karşın insan haklarının gelişen dinamik yapısı nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sağlık hakkı konusunda yapılan başvuruları da sözleşmenin mahiyetine uygun düştüğü ve sözleşmeyle tanınmış olan diğer haklarla bağlantılı olduğu ölçüde kabul etmektedir. ◦ Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu’nda yer alan bazı düzenlemelerde de bu hakkın ihlal edilmesi durumuyla ilgili yaptırımlar belirlenmiştir.
 6. 6. Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan bazı kısıtlamalar
 7. 7. Tartışmalı Konular 1. Çocuğun tedavi ve aşısına velilerin karar vermesi 2. Tedavi olma seçim hakkı ve ameliyatta rıza “Hastanın rızasının alınamadığı hayati tehlikesinin bulunduğu ve bilincinin kapalı olduğu acil durumlar ile hastanın bir organının kaybına veya fonksiyonunu ifa edemez hale gelmesine yol açacak durumun varlığı halinde, hastaya tıbbi müdahalede bulunmak rızaya bağlı değildir.” (Hasta Hakları Yönetmeliği m.24) Buna varsayılan rıza adı verilir. 3. Salgın hastalık dönemlerinde zorla aşı/ tedavi uygulaması AİHM konuyla ilgili kararlarında zorunlu aşı uygulamasının özel hayata müdahale kapsamına girdiğini kabul etmektedir. Fakat sağlığın korunması amacıyla yapıldığından orantılı olduğunu belirtmektedir. Kendisine zorunlu olarak difteri aşısı vurulan başvuran hakkında verdiği kararda zorunlu aşı uygulamalarının kamu sağlığını koruma amacı taşıması ve bölgede salgın hastalıkların yayılmasını önlemek için gerekli olduğundan bahsetmiştir (Solomakhin/ Ukrayna davası).
 8. 8. 4. Ötenazi Uygulaması ◦ Ötenazi uygulaması ile ilgili olarak sağlık hakkının kullanımıyla doğrudan ilişkili olan kısım kişilerin pasif ötenazi hakkının olup olmamasına ilişkindir. ◦ Türk hukukunda böyle bir uygulamaya izin verilmemektedir. Bu durum Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 13. Maddesinde «Ötenazi yasaktır. Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından vazgeçilemez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahi, kimsenin hayatına son verilemez.» şeklinde açıkça belirtilmiştir. ◦ Hekimin hastanın kurtulması ve iyileşmesi için müdahalede bulunma yükümlülüğü vardır aksi halde ihmali davranışla kasten adam öldürme suçundan sorumlu tutulabilecektir.
 9. 9. 5. Sağlık hakkına eşit erişim imkânı Sağlık hakkına erişimde ırk, dil, din gibi özelliklerin yanı sıra kişilerin sosyoekonomik durumlarına göre de bir ayrım yapılmamalıdır. Hasta Hakları Yönetmeliği 5. Maddenin c bendinde bu durum da düzenlenmiş olup, “…Sağlık hizmetleri, herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde planlanıp düzenlenir.” şeklinde bir cümle ile de sağlık hakkına eşit ve kolay erişimin devlet tarafından herkese sağlanacağı belirtilmiştir. Her bireyin yaşamı eşit oranda değerlidir. AİHM ‘de görülmüş olan bir davada (Mehmet Şentürk ve Bekir Şentürk/ Türkiye) bir tıp fakültesinden acil durumda olan hamile bir kadının tedavi ücretini karşılayamayacak durumda olması sebebiyle içerisinde sağlık personeli bulunmayan ambulansla bir devlet hastanesine nakledilmesi sonucunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başvurulmuştur. AİHM bu kadının hastane ve sağlık personelleri tarafından hayatta kalması için gerekli tedbirler alınmadığı için yaşam hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Başka bir davada ise (Asiye Genç/Türkiye) erken doğan bir bebeğin tedavi için kabul edilmemesi sonucunda, zorunlu ve acil müdahalenin yapılmaması nedeniyle hayatını kaybetmesi konusunda başvuru yapılmıştır. Burada da verilen karar yaşam hakkının ihlal edildiği yönündedir. 6. Kürtaj Annenin sağlık hakkı ile bebeğin yaşam hakkının çatışması söz konusu olabilmektedir.
 10. 10. Sonuç Sağlık hakkı hayatımızın çok içerisinde olan bir sosyal hak türüdür. Yaşam hakkı, konut hakkı, çevre hakkı, çalışma hakkı gibi birçok temel hak ve özgürlükle sıkı ilişkisi olması nedeniyle de çok önemli bir hak olduğunu söyleyebilmekteyiz. Bu hakkın, insanların en temel haklarından olan yaşam hakkının sağlanabilmesi, kişinin maddi ve manevi varlığını, vücut bütünlüğünü koruyabilmesi için de oldukça önemli ve gerekli olduğunu anlayabilmekteyiz. Bu şekilde birçok temel hakla sıkı ilişkilerinden dolayı devlete ciddi bir sağlama yükümlülüğünün düştüğünü anlamaktayız. Bu hak kapsamında hala birçok tartışmanın olduğunu da gözlemlemekteyiz. Özellikle ticaretin ve kapitalizmin sağlık sektörünün de içine girmesiyle büyük problemler ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde içinde bulunduğumuz pandemi durumunda da bu hak ile ilgili birçok tartışma ortaya çıkmıştır.
 11. 11. Kaynakça ◦ BİR SOSYAL HAK OLARAK SAĞLIK HAKKI - İbrahim ŞAHBAZ ◦ TÜRK HUKUKUNDA BİR TEMEL HAK OLARAK SAĞLIK HAKKI-Dr. Özgür Temiz ◦ Türkiye’de Sağlık Reformlarının Sağlık Hakkı Açısından DeğerlendirilmesiYrd. Doç. Dr. Emre KOL, Sosyal Güvenlik Dergisi, Ocak 2015, Cilt 15 ◦ Hipokrat Yemini, Iğdır University Sosyal Bilimler Dergisi, İLYAS ALTUNER, No. 7, Nisan ◦ Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda Sağlık Hakkı ve Etkinleştirilmesi- Doktora Tezi, İzzet Mert ERTAN, İstanbul, 2012 ◦ https://www.saglik.gov.tr ◦ http://www.saglikhakki.org/saglikhak-ic.htm ◦ http://www.saglikhakki.org/temelbilgi01.htm

×