Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

!!!!!!!!!!!!!!.doc

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Konferencja  dko informacje
Konferencja dko informacje
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

!!!!!!!!!!!!!!.doc

  1. 1. 1 Załączniki do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.(poz. 2057) Załącznik nr 1 WZÓR OFERTAREALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/ OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓREJ MOWA W ART. 14 UST. 1* / 2* USTAWYZ DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polachlub w przypisach. W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole. Zaznaczenie „*”, np., „Oferta realizacji zadania publicznego*/Oferta wspólna realizacji zadania publicznego*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwąodpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Oferta realizacji zadania publicznego*/Oferta wspólna realizacji zadania publicznego*”. I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 1. Organ administracji publicznej, do którego jest adresowana oferta Zarząd Powiatu Kartuskiego 2. Rodzaj zadania publicznego1) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 5b II. Dane oferenta(-tów) 1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu Nazwa: UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „GRYF” w Goręczynie, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Starostwo Kartuzy: 06, Kod pocztowy: 83-311, Poczta: Goręczyno, Miejscowość: Goręczyno, Ulica: SZKOLNA, Numer posesji: 7, Numer lokalu: 7, Województwo: pomorskie, Powiat: kartuski, Gmina: Somonino Strona www: - Adres e-mail: spgoreczyno@interia.eu Numer telefonu: 586841728 2. Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) Przemysław Gorczyca Adres e-mail: spgoreczyno@interia.eu Telefon:531395163 1)Wypełnić jedynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z ogłoszonym przez organ otwartym konkursem ofert. Należy wskazać rodzaj zadania, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wynikający z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
  2. 2. 2 III. Opis zadania 1. Tytuł zadania publicznego Kaszubskie Pływanie „SUP” 2. Termin realizacji zadania publicznego Data rozpoczęcia 10.05.2021 Data zakończenia 27.08.2021 3. Syntetyczny opis zadania(należy wskazać i opisać: miejsce realizacji zadania, grupę docelową, sposób rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb, komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty) Zadanie będzie obejmowało organizację aktywnych form spędzania czasu wolnego, zwiększenie aktywności ruchowej oraz poprawę stanu zdrowia młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Goręczynie. Miejsce realizacji zadania: Zadanie będzie realizowane na terenie Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kaszubskiej w Goręczynie oraz w Ostrzycach na Jeziorze Ostrzyckim. Grupa docelowa: Zadanie skierowane jest do młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Goręczynie z klas VI-VII. Uczniowie zostaną zrekrutowani na podstawie określonych kryteriów (wypełniona deklaracja rodziców, oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w programie, oświadczenie rodzica o poziomie pływania lub karta pływacka, zaświadczenie szkolne o ocenie z zachowania ucznia po I semestrze w roku szkolnym 2020/2021, deklaracja rodziców bądź opiekunów prawnych o dowożeniu i odbieraniu dziecka we własnym zakresie). Rekrutację przeprowadzi 2 n-li w-f w ramach działań wolontaryjnych. Powstaną dwie grupy szkoleniowe, każda liczyć będzie 10 osób, w sumie 20 uczestników. Dodatkowo powstanie lista rezerwowa. Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej: Uczestnicy będą rozwijać umiejętności pływackie podczas zajęć praktycznych na wodzie oraz teoretycznych i praktycznych zajęć z pierwszej pomocy. Młodzież będzie objęta szkoleniem prowadzonym przez wykwalifikowanego trenera pływania oraz nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. W ramach zajęć z I pomocy przedmedycznej uczniowie nauczą się właściwych zachowań w razie zagrożenia zdrowia i życia człowieka. Uczniowie nauczą się teoretycznych podstaw pływania, pracy na deskach SUP oraz zagadnień taktycznych. Podczas zajęć praktycznych na wodzie uczniowie będą mieli okazję rozwijać sprawność fizyczną, samodzielność i pewność siebie na wodzie oraz hartować organizm. Na zajęcia zostaną zakupione deski SUP w ilości 6szt. Na zajęcia młodzież zostanie dowożona i odbierana przez rodziców bądź opiekunów prawnych we własnym zakresie. Na koniec realizacji zadania uczniowie wezmą udział w zawodach pływackich na deskach SUP. Najlepsi otrzymają puchary (I-III miejsce). Wszyscy uczestnicy otrzymają medale oraz pamiątkowe upominki. Podsumowanie zadania nastąpi przy wspólnym ognisku i poczęstunku dla uczestników, rodziców i kadry, które odbędzie się w Ostrzycach. Komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty: Członkowie UKS „GRYF” w Goręczynie od wielu lat prowadzą zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, podejmują działania mające na celu zwiększenie aktywności ruchowej młodzieży, wdrażają do aktywnego
  3. 3. 3 spędzania wolnego czasu oraz są sami uczestnikami imprez o charakterze sportowym. 4. Plan i harmonogram działań na rok 2021 (należy wymienić i opisać w porządku logicznym wszystkie planowane w ofercie działania oraz określić ich uczestników i miejsceich realizacji) Nazwa działania Opis Planowany termin realizacji Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy2) Lp. Grupa docelowa 1. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJN E Młodzież klas VI-VII z Szkoły Podstawowej w Goręczynie Zostanie zrekrutowana na Zajęcia na podstawie wcześniej Określonych kryteriów. Powstaną 2 grupy szkoleniowe, każda po 10 osób. Powstanie lista rezerwowa. Rekrutację przeprowadzi 2 n-li w-f w ramach działań wolontaryjnych. 20 osób 10.05.2021- 21.05.2021 Nie dotyczy 2. ZAJĘCIA Z I POMOCY PRZEDMEDYCZN EJ Młodzież będzie objęta szkoleniem prowadzonym przez wolontariuszy - nauczycieli w-f w Szkole Podstawowej w Goręczynie w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych z I pomocy przedmedycznej. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy. Nauczą się właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia człowieka. Będą ćwiczyć na fantomach Prowadzenie resuscytacji Krążeniowo oddechowej. Każda grupa odbędzie zajęcia w wymiarze 4h. Dwie grupy, razem: 8h. 20 osób 24.05.2021 - 04.06.2021 Nie dotyczy 3. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z PŁYWANIA NA DESKACH SUP Na zajęcia zostaną zakupione deski SUP w ilości 6sztuk. Młodzież będzie objęta zajęciami prowadzonymi przez 20 osób 07.06.2021 - 27.08.2021 treningi prowadzone będą przez podmiot 2)Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. 4. 4 NA WODZIE Wykwalifikowanego trenera pływania w Ostrzycach nad Jeziorem Ostrzyckim. Podczas zajęćpraktycznych na wodzie uczniowie będą uczyć się pływać na deskach SUP oraz będą doskonalić umiejętność pływania. Dodatkowo młodzież będzie miała okazję rozwijać sprawność fizyczną, samodzielność i pewność siebie na wodzie oraz hartować organizm. Każda grupa odbędzie 8 zajęć po 2h - 16h. Dwie grupy, razem: 32h. zewnętrzny 4. ZAWODY PŁYWACKIE - PODSUMOWA NIE PROJEKTU Na koniec realizacji zadania uczniowie wezmą udział w zawodach pływackich na Jeziorze Ostrzyckim na deskach SUP. Najlepsi otrzymają puchary (I-III miejsce),wszyscy uczestnicy otrzymają medale oraz pamiątkowe upominki. Podsumowanie zadania nastąpi przy wspólnym ognisku i poczęstunku dla uczestników, rodziców i kadry, które odbędzie się w Ostrzycach. Podczas zawodów uczestnicy będą objęci dodatkowym Wsparciem nauczyciela opiekuna (w ramach działań wolontariatu), Który będzie ich asekurował i zabezpieczał. Razem 2h. 20 osób 27.08.2021 Nie dotyczy 5. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego (należy opisać: 1) co będzie bezpośrednim efektem (materialne „produkty” lub „usługi” zrealizowane na rzecz uczestników zadania) realizacji oferty? 2) jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania? 3) czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w dalszych działaniach organizacji? – trwałość rezultatów zadania)
  5. 5. 5 Co będzie bezpośrednim efektem (materialne „produkty” lub „usługi” zrealizowane na rzecz uczestników zadania) realizacji oferty? 1. 20 uczestników zajęć pływackich (2 grupy). 2. Zajęcia z I pomocy przedmedycznej w wymiarze 8h (dla 2 grup). 3. Zajęcia praktyczne z pływania na deskach SUP w wymiarze 32h (2 grupy). 4. Zawody pływackie dla 20 uczniów (2 grupy). Jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania? Uczestnicy rozwiną sprawność fizyczną. Nauczą się samodzielności, pewności siebie, współpracy w grupie oraz odpowiedzialności. Zajęcia wpłyną motywująco na uczestników rozwijając kompetencje społeczne, wiarę w siebie oraz integrując środowisko. Efektem realizacji zadania będzie także zmniejszenie poziomu patologii społecznej poprzez zapewnienie alternatywnych i zdrowych form spędzania wolnego czasu. Czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w dalszych działaniach organizacji? – trwałość rezultatów zadania Efekty realizacji zadania będą miały charakter trwały przez wpływ na poziom aktywności fizycznej i w konsekwencji na poziom zdrowia młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Goręczynie. 6. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego3) Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa) Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika Zajęcia praktyczne z pływania na deskach SUP 8 zajęć treningowych po 2 godziny (dla 2 grup) lista obecności Uczestnicy projektu 20 osób lista obecności Zajęcia z I pomocy przedmedycznej 2 spotkania po 2 godziny (dla 2 grup) lista obecności Zawody 1 impreza sportowa dokumentacja zdjęciowa + lista zgłoszonych zawodników IV. Charakterystyka oferenta 1. Informacja o wcześniejszej działalności oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne Uczniowski Klub Sportowy "GRYF" Goręczyno - został reaktywowany w listopadzie 2019r. Jego członkowie tworzą grupę prężnych ludzi, którzy mają doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Znają potrzeby młodego pokolenia. Posiadają doświadczenie podczas organizacji imprez lokalnych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży, które prowadzą od wielu lat. 3)Organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert może odstąpić od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego, jeżeli rodzaj zadania uniemożliwia ich określenie.
  6. 6. 6 2. Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania Zasoby kadrowe: 1. Wykwalifikowany trener pływania II klasy Ratownik WOPR posiadający kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą – prowadzenie zajęć praktycznych na deskach SUP na Jeziorze Ostrzyckim, 2. Nauczyciele wychowania fizycznego SP Goręczyno posiadają pełne kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi i młodzieżą rekrutacja i prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych z pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach pomocy wolontariatu, obsługa techniczna, asekuracja i sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć praktycznych na wodzie w ramach wolontariatu. Zasoby rzeczowe: Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kaszubskiej użyczy: - sali oraz fantomów do prowadzenia zajęć z I pomocy, - kamizelek oraz boji do prowadzenia zajęć praktycznych na wodzie. UKS „Gryf” w Goręczynie dysponuje komputerem oraz biurem, gdzie prowadzi się dokumentację związaną z projektem. Zasoby finansowe: ● Wkład własny finansowy w kwocie: 300,00 V. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania (w sekcji V-A należy skalkulować i zamieścić wszystkie koszty realizacji zadania niezależnie od źródła finansowania wskazanego w sekcji V-B) Lp. Rodzaj kosztu Rodzaj miary Koszt jednostkowy [PLN] Liczba jednostek Wartość [PLN] Razem Rok 1 Rok 2 Rok 34) I. Koszty realizacji działań I.1. Działanie 1 I.1.1. Czynności organizacyjne godzina 50,00 4 200,00 - - - I.2. Działanie 2 I.2.1. Zajęcia z I Pomocy Przed medycznej godzina 50,00 8 400,00 4) Tabelę należy rozszerzyć w przypadku realizacji oferty w dłuższym okresie.
  7. 7. 7 I.3. Działanie 3 I.3.1. Zakup desek SUP sztuk 2 500,00 6 15 000,00 I.3.2. Zajęcia Praktyczne w wodzie godzina 50,00 32 1 600,00 I.4. Działanie 4 I.4.1. Puchary sztuk 40,00 3 120,00 I.4.2. Medale sztuk 6,00 20 120,00 I.4.3. Upominki sztuk 30,00 20 600,00 I.4.4. Poczęstunek dla uczestników na zakończenie projektu (artykuły spożywcze na ognisko) kpl 400,00 1 400,00 I.4.5. Zabezpieczenie młodzieży podczas zawodów w wodzie godzina 50,00 2 100,00 Suma kosztów realizacji zadania 18 540,00 II. Koszty administracyjne II.1. Koszt 1 II.2. Koszt 2 … … Suma kosztów administracyjnych Suma wszystkich kosztów realizacji zadania V.BŹródła finansowania kosztów realizacji zadania Lp. Źródło finansowania kosztów realizacji zadania Wartość [PLN] Udział [%] 1. Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 18 540,00 100 2. Planowana dotacja w ramach niniejszej oferty 16 000,00 86,30 3. Wkład własny5) 1000 5,39 3.1. Wkład własny finansowy 300,00 1,62 3.2. Wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy) 700,00 3,77 4. Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania V.CPodział kosztów realizacji zadania pomiędzy oferentów6) Lp. Źródło finansowania kosztów realizacji zadania Wartość [PLN] Razem Rok 1 Rok 2 Rok 37) 1. Oferent1 2. Oferent2 3. Oferent3 … Suma wszystkich kosztów realizacji zadania VI. Inne informacje 1. Deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego. 2. Działania, które w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci oraz sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej – w przypadku oferty wspólnej. 5) Suma pól 3.1. i 3.2. 6) Sekcję V.C należy uzupełnić w przypadku oferty wspólnej. 7) Tabelę należy rozszerzyć w przypadku realizacji oferty w dłuższym okresie.
  8. 8. 8 3. Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII. VII. Oświadczenia Oświadczam(-my), że: 1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów); 2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego; 3) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych; 4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne; 5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/właściwą ewidencją*; 6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 7) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, którychdotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. .................................................................Data ........................................................ ................................................................. ................................................................. (podpis osoby upoważnionejlub podpisy osób upoważnionychdo składania oświadczeń woli w imieniuoferentów)

×