Publicité

Os88 cennik 2020 bnz 1.2.2020 web

Brantner
23 Jan 2020
Os88 cennik 2020 bnz 1.2.2020 web
Os88 cennik 2020 bnz 1.2.2020 web
Os88 cennik 2020 bnz 1.2.2020 web
Os88 cennik 2020 bnz 1.2.2020 web
Publicité
Os88 cennik 2020 bnz 1.2.2020 web
Os88 cennik 2020 bnz 1.2.2020 web
Os88 cennik 2020 bnz 1.2.2020 web
Prochain SlideShare
Os88 cennik 2020 bnz 1.2.2020Os88 cennik 2020 bnz 1.2.2020
Chargement dans ... 3
1 sur 7
Publicité

Os88 cennik 2020 bnz 1.2.2020 web

  1. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.02.2020 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 5 Zmena číslo: 5 Dátum zmeny: 21.1.2020 Počet strán: 7 1 OS88_NZ/21.01.2020 OS88_NZ/01.02.2020 Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s. r. o.
  2. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.02.2020 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 5 Zmena číslo: 5 Dátum zmeny: 21.1.2020 Počet strán: 7 2 OS88_NZ/21.01.2020 Obsah 1. Základné ustanovenia ....................................................................................................................2 2. Cenník poskytovaných služieb........................................................................................................3 2.1. Preprava vozidlami, mechanizmami; Služby ..................................................................................... 3 2.2. Zber a odvoz komunálneho odpadu .................................................................................................. 4 2.3. Zber druhotných surovín ................................................................................................................... 4 2.4. Objednávka veľkoobjemového kontajnera s odvozom odpadu v meste Nové Zámky...................... 5 2.5 Objednávka veľkoobjemového kontajnera s odvozom odpadu mimo mesta Nové Zámky................ 5 2.6. Dlhodobý prenájom nádob a kontajnerov ........................................................................................ 6 2.7. Predaj nádob a vriec ......................................................................................................................... 6 2.8. Odpady dovezené na Prekládkovú stanicu odpadov ........................................................................ 6 2.9. Trhové služby (ceny sú vrátane DPH) ............................................................................................... 6 2.10. Zabezpečenie zneškodnenia, zhodnotenia nebezpečných a ostatných odpadov ........................... 6 1. Základné ustanovenia 1.1. Ceny uvedené v tomto Cenníku sú v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z o cenách a platných predpisoch o DPH. 1.2. Ceny uvedené v tomto Cenníku sú bez DPH. K cenám sa pripočítava DPH podľa platných právnych predpisov. 1.3. Ceny za Trhové služby uvedené v tomto Cenníku v bode 2.9. sú s DPH. 1.4. Poplatok je v zmysle Zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákonný poplatok nepodlieha DPH. 1.5. Jednotlivé ceny prác a služieb uvedené v tomto Cenníku je v konkrétnych prípadoch možné upraviť na základe zmluvného vzťahu a dohodou medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.
  3. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.02.2020 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 5 Zmena číslo: 5 Dátum zmeny: 21.1.2020 Počet strán: 7 3 OS88_NZ/21.01.2020 2. Cenník poskytovaných služieb 2.1. Preprava vozidlami, mechanizmami; Služby Nákladné vozidlo sklápacie s nosnosťou do 12 ton Presun Stojné ( prvých 15min zdarma) 30,55 1,34 7,70 € / 1 hod € / 1 km € / 15 min Vozidlo sklápacie do 3,5 ton Presun Stojné ( prvých 15min zdarma) 20,00 0,82 7,70 € / 1 hod € / 1 km € / 15 min Zametacie vozidlo Presun Stojné ( prvých 15min zdarma) 40,00 1,54 7,70 € / 1 hod € / 1 km € / 15 min Hákové vozidlo sólo Manipulácia Stojné ( prvých 15min zdarma) 1,97 6,90 7,70 € / 1 km € / 1 úkon € / 15 min Hákové vozidlo + príves Manipulácia Stojné ( prvých 15min zdarma) 2,10 6,90 7,70 € / 1 km € / 1 úkon € / 15 min Nákladné vozidlo valníkové + hydraulická ruka Manipulácia Stojné ( prvých 15min zdarma) 1,34 6,40 7,70 € / 1 km € / 15 min € / 15 min Ramenové vozidlo s nosnosťou do 12 ton manipulácia s veľkokapacitným kontajnerom Stojné ( prvých 15min zdarma) 1,65 6,90 7,70 € / 1 km € / 1 úkon € / 15 min traktor s vlečkou Stojné ( prvých 15min zdarma) 28,76 7,50 € / 1 hod € / 15 min Ramenové vozidlo s nosnosťou do 3,5 ton manipulácia s 1,4m3 kontajnerom Stojné ( prvých 15min zdarma) 0,82 6,00 7,70 € / 1 km € / 1 úkon € / 15 min Montážna plošina SG 18 m (výška zdvihu); práce vo výškach za každú načatú hodinu (vrátane vodiča) prejazdové km mimo Nových Zámkov poskytnutie pracovníka poskytnutie pracovníka s odbornou spôsobilosťou 25,01 1,28 11,07 22,14 € / 1 hod € / 1 km € / 1 hod € / 1 hod Vyjadrenie k projektovej dokumentácii o existencii podzemných a nadzemných rozvodov verejného osvetlenia Vytyčovanie rozvodov verejného osvetlenia Zakreslenia rozvodov verejného osvetlenia do dokumentácie 25,63 95,51 23,66 € / vyjadrenie € / vytýčenie € / zakreslenie Rýpadlo - nakladač 30,87 € / 1 hod Rýpadlo - nakladač + kladivo 32,04 € / 1 hod Šmykom riadený nakladač 27,09 € / 1 hod Šmykom riadený nakladač + kladivo 30,87 € / 1 hod RAB - rezač asfaltu 10,61 € / 1 bm asfaltovanie min.5 cm hrúbka 26,70 € / 1 m2
  4. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.02.2020 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 5 Zmena číslo: 5 Dátum zmeny: 21.1.2020 Počet strán: 7 4 OS88_NZ/21.01.2020 Vibračný valec 750 kg 28,89 € / 1 hod Strojové odhŕňanie snehu vozidlom 63,67 € / 1 hod Strojový posyp vozovky 11,51 € / 1 km posypový materiál 101,36 € / 1 t posypová soľ 246,38 € / 1 t poplatok za vystavenie upomienky 5,00 €/1 ks 2.2. Zber a odvoz komunálneho odpadu 120 l nádoba, v tom: zber, odvoz a zneškodnenie 1 x týždenne 120,00 € / 1 rok 2 x týždenne 240,00 € / 1 rok 3 x týždenne 360,00 € / 1 rok 2 x mesačne 55,00 € / 1 rok 1 x mesačne 27,70 € / 1 rok 1 odvoz 2,31 € / 1 odvoz 240 l nádoba, v tom: zber, odvoz a zneškodnenie 1 x týždenne 186,00 € / 1 rok 2 x týždenne 372,00 € / 1 rok 3 x týždenne 558,00 € / 1 rok 2 x mesačne 86,00 € / 1 rok 1 x mesačne 43,00 € / 1 rok 1 odvoz 3,58 € / 1 odvoz 1 100 l nádoba, v tom: zber, odvoz a zneškodnenie 1 x týždenne 612,00 € / 1 rok 2 x týždenne 1224,00 € / 1 rok 3 x týždenne 1834,80 € / 1 rok 2 x mesačne 283,00 € / 1 rok 1 x mesačne 141,00 € / 1 rok 1 odvoz 11,76 € / 1 odvoz Jednorázové pristavenie a následný odvoz 1100L nádoby v rámci mesta Nové Zámky 23,52 € / 1 odvoz 120L vrece, a v tom: zber, odvoz a zneškodnenie 1 odvoz 2,31 € / 1 odvoz 2.3. Zber druhotných surovín Zber v súlade s termínom stanoveným v harmonograme zberu druhotných surovín v meste alebo v obci zberným vozidlom: 120 l nádoba, 240 l nádoba, 120 l vrece 1100 l nádoba, big bag 2,10 3,30 10,70 €/1vyprázdnenie €/1vyprázdnenie €/1vyprázdnenie Zber na objednávku, mimo termínu stanoveného v harmonograme zberu v meste alebo v obci: Nákladné vozidlo valníkové + hydraulická ruka 1,34 € / 1 km Druhotné suroviny dovezené vlastným vozidlom Podľa aktuálnej ceny
  5. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.02.2020 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 5 Zmena číslo: 5 Dátum zmeny: 21.1.2020 Počet strán: 7 5 OS88_NZ/21.01.2020 v danom mesiaci 2.4. Objednávka veľkoobjemového kontajnera s odvozom odpadu v meste Nové Zámky Kontajner s objemom do 1,4 m3 : záloha pri objednávke 100,00 € / 1 kontajner Pristavenie, odvoz vrátane manipulácie a prenájmu kontajnera do 5 dní 48,90 € / paušál Kontajner s objemom od 5 m3 do 10 m3 : záloha pri objednávke 300,00 € / 1 kontajner Pristavenie, odvoz vrátane manipulácie a prenájmu kontajnera do 5 dní 118,00 € / paušál Kontajner s objemom od 15 m3 do 30m3 : záloha pri objednávke 400,00 € / 1 kontajner Pristavenie, odvoz vrátane manipulácie a prenájmu kontajnera do 5 dní 142,50 € / paušál Uloženie odpadu 17 09 04 zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií poplatok v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z. 49,90 7,00 € / 1 t + DPH € / 1 t 15 01 06 zmiešané obaly poplatok v zmysle Zákona č. 329/2018 Z.z. 49,90 7,00 € / 1 t + DPH € / 1 t 20 03 07 objemný odpad poplatok v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z. 49,90 17,00 € / 1 t + DPH € / 1 t 2.5. Objednávka veľkoobjemového kontajnera s odvozom odpadu mimo mesta Nové Zámky Kontajner s objemom do 1,4 m3 : záloha pri objednávke 100,00 € / 1 kontajner pristavenie a odvoz 0,82 € / 1 km manipulácia 6,00 € / 1 úkon prenájom 1,65 € / 1 deň Kontajner s objemom od 5 m3 do 10 m3 : záloha pri objednávke 300,00 € / 1 kontajner pristavenie a odvoz 1,65 € / 1 km manipulácia 6,90 € / 1 úkon prenájom 1,65 € / 1 deň Kontajner s objemom od 15 m3 do 30m3 : záloha pri objednávke 400,00 € / 1 kontajner pristavenie a odvoz 1,97 € / 1 km manipulácia 6,90 € / 1 úkon prenájom 5,50 € / 1 deň Uloženie odpadu 17 09 04 zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií poplatok v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z. 49,90 7,00 € / 1 t + DPH € / 1 t 15 01 06 zmiešané obaly poplatok v zmysle Zákona č. 329/2018 Z.z. 49,90 7,00 € / 1 t + DPH € / 1 t 20 03 07 objemný odpad poplatok v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z. 49,90 17,00 € / 1 t + DPH € / 1 t
  6. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.02.2020 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 5 Zmena číslo: 5 Dátum zmeny: 21.1.2020 Počet strán: 7 6 OS88_NZ/21.01.2020 2.6. Dlhodobý prenájom nádob a kontajnerov 120 l nádoba 1,00 € / 1 mesiac 240 l nádoba 1,90 € / 1 mesiac 1100 l nádoba 7,00 € / 1 mesiac kontajner s objemom 1 m3 až 7 m3 1,65 € / 1 deň kontajner s objemom 10 m3 až 15 m3 3,85 € / 1 deň kontajner s objemom 30 m3 až 38 m3 5,50 € / 1 deň 2.7. Predaj nádob a vriec 120 l nádoba 30,10 € / 1 ks 240 l nádoba 44,00 € / 1 ks 1100 l nádoba 274,00 € / 1 ks vrecia (na triedený zber odpadu) 0,18 € / 1 ks 2.8. Odpady dovezené na Prekládkovú stanicu odpadov 16 01 03 opotrebované pneumatiky poplatok v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. 90,00 30,00 € / 1 t € / 1 t 17 02 03 penové plasty-penový polystyrén, polyetylén, polyuretán tvrdý aj mäkký poplatok v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. 833,92 7,00 € / 1 t € / 1 t 17 09 04 zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií poplatok v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. 58,90 7,00 € / 1 t + DPH € / 1 t 15 01 06 zmiešané obaly poplatok v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. 58,90 7,00 € / 1 t + DPH € / 1 t 20 03 07 objemný odpad poplatok v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. 58,90 17,00 € / 1 t + DPH € / 1 t 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad 38,78 € / 1 t 2.9. Trhové služby (ceny sú vrátane DPH) nájom predajného stola s právom prednostného využívania - zmluvný vzťah 300,46 € / 1 rok nájom predajného stola s právom prednostného využívania - zmluvný vzťah 40,00 € / 1 mesiac nájom predajného stánku - zmluvný vzťah 108,20 € / 1 mesiac nájom pozemku pod stánkom - zmluvný vzťah 9,41 € /m2 /1 mesiac denný poplatok za predaj z predajného stola - zmluvný vzťah 4,00 € / 1 deň denný poplatok za predaj z predajného stola - jednorázovo 5,00 € / 1 deň denný poplatok za predaj z plochy/pozemku mimo predajného stola, min. 1m2 7,15 € / 1 deň 2.10. Zabezpečenie zneškodnenia, zhodnotenia nebezpečných a ostatných odpadov
  7. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.02.2020 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 5 Zmena číslo: 5 Dátum zmeny: 21.1.2020 Počet strán: 7 7 OS88_NZ/21.01.2020 Vypracovanie cenovej ponuky na zneškodnenie alebo prípadné zhodnotenie nebezpečných odpadov je na základe individuálnej požiadavky a špecifikácie zákazníka podľa jednotlivých katalógových čísiel. Preprava, zber a spôsob zhromažďovania nebezpečných odpadov sa riadi osobitnými podmienkami.
Publicité