SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  8
Télécharger pour lire hors ligne
Organizačná smernica Číslo dokumentu:
OS88_NZ/01.01.2023
S M E R N I C A
Cenník poskytovaných služieb
spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o.
Vydanie číslo: 8
Zmena číslo: 8 Dátum zmeny: 24.11.2022 Počet strán: 8 1
OS88_NZ/21.01.2020
OS88_NZ/01.01.2023
Cenník poskytovaných služieb
spoločnosti Brantner Nové Zámky s. r. o.
Organizačná smernica Číslo dokumentu:
OS88_NZ/01.01.2023
S M E R N I C A
Cenník poskytovaných služieb
spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o.
Vydanie číslo: 8
Zmena číslo: 8 Dátum zmeny: 24.11.2022 Počet strán: 8 2
OS88_NZ/21.01.2020
1. Základné ustanovenia ....................................................................................................................2
2. Cenník poskytovaných služieb.........................................................................................................
2.1. Preprava vozidlami, mechanizmami; Služby ..................................................................................... 3
2.2. Zber a odvoz komunálneho odpadu .................................................................................................. 4
2.3. Zber druhotných surovín ................................................................................................................... 4
2.4. Objednávka veľkoobjemového kontajnera s odvozom odpadu v meste Nové Zámky...................... 5
2.5 Objednávka veľkoobjemového kontajnera s odvozom odpadu mimo mesta Nové Zámky................ 5
2.6. Dlhodobý prenájom nádob a kontajnerov ........................................................................................ 6
2.7. Predaj nádob a vriec ......................................................................................................................... 6
2.8. Odpady dovezené na Prekládkovú stanicu odpadov ........................................................................ 6
2.9. Trhové služby (ceny sú vrátane DPH) ............................................................................................... 6
2.10. Zabezpečenie zneškodnenia, zhodnotenia nebezpečných a ostatných odpadov ........................... 6
3. Rozdeľovník.................................................................................................................................................7
1. Základné ustanovenia
1.1. Ceny uvedené v tomto Cenníku sú v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z o cenách a platných predpisoch o DPH.
1.2. Ceny uvedené v tomto Cenníku sú bez DPH. K cenám sa pripočítava DPH podľa platných právnych
predpisov.
1.3. Ceny za Trhové služby uvedené v tomto Cenníku v bode 2.9. sú s DPH.
1.4. Poplatok je v zmysle Zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení
zákona č. 587/2004 Z. z. o environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Zákonný poplatok nepodlieha DPH.
1.5. Jednotlivé ceny prác a služieb uvedené v tomto Cenníku je v konkrétnych prípadoch možné upraviť na
základe zmluvného vzťahu a dohodou medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.
Organizačná smernica Číslo dokumentu:
OS88_NZ/01.01.2023
S M E R N I C A
Cenník poskytovaných služieb
spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o.
Vydanie číslo: 8
Zmena číslo: 8 Dátum zmeny: 24.11.2022 Počet strán: 8 3
OS88_NZ/21.01.2020
2. Cenník poskytovaných služieb
2.1. Preprava vozidlami, mechanizmami; Služby
Nákladné vozidlo sklápacie s nosnosťou do 12 ton
Presun
Stojné ( prvých 15min zdarma)
38,50
1,70
9,70
€ / 1 hod
€ / 1 km
€ / 15 min
Vozidlo sklápacie do 3,5 ton
Presun
Stojné ( prvých 15min zdarma)
25,20
1,10
9,70
€ / 1 hod
€ / 1 km
€ / 15 min
Zametacie vozidlo
Presun
Stojné ( prvých 15min zdarma)
56,40
2,00
9,70
€ / 1 hod
€ / 1 km
€ / 15 min
Hákové vozidlo sólo
Manipulácia
Stojné ( prvých 15min zdarma)
2,50
8,70
9,70
€ / 1 km
€ / 1 úkon
€ / 15 min
Hákové vozidlo + príves
Manipulácia
Stojné ( prvých 15min zdarma)
2,70
8,70
9,70
€ / 1 km
€ / 1 úkon
€ / 15 min
Nákladné vozidlo valníkové + hydraulická ruka
Manipulácia
Stojné ( prvých 15min zdarma)
1,70
8,70
9,70
€ / 1 km
€ / 15 min
€ / 15 min
Ramenové vozidlo s nosnosťou do 12 ton
manipulácia s veľkokapacitným kontajnerom
Stojné ( prvých 15min zdarma)
2,10
8,70
9,70
€ / 1 km
€ / 1 úkon
€ / 15 min
traktor s vlečkou
Stojné ( prvých 15min zdarma)
36,20
9,70
€ / 1 hod
€ / 15 min
Ramenové vozidlo s nosnosťou do 3,5 ton
manipulácia s 1,4m3 kontajnerom
Stojné ( prvých 15min zdarma)
1,10
8,70
9,70
€ / 1 km
€ / 1 úkon
€ / 15 min
Montážna plošina SG 18 m (výška zdvihu); práce vo výškach za každú načatú hodinu
(vrátane vodiča)
prejazdové km mimo Nových Zámkov
poskytnutie pracovníka
poskytnutie pracovníka s odbornou spôsobilosťou
31,50
1,70
14,00
27,90
€ / 1 hod
€ / 1 km
€ / 1 hod
€ / 1 hod
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii o existencii podzemných a nadzemných
rozvodov verejného osvetlenia
Vytyčovanie rozvodov verejného osvetlenia
Zakreslenia rozvodov verejného osvetlenia do dokumentácie
33,90
146,90
33,90
€ / vyjadrenie
€ / vytýčenie
€ / zakreslenie
Rýpadlo - nakladač 38,90 € / 1 hod
Rýpadlo - nakladač + kladivo 40,30 € / 1 hod
Šmykom riadený nakladač 34,10 € / 1 hod
Šmykom riadený nakladač + kladivo 38,90 € / 1 hod
Pásové rýpadlo - malé 33,90 € / 1 hod
RAB - rezač asfaltu 13,40 € / 1 bm
Organizačná smernica Číslo dokumentu:
OS88_NZ/01.01.2023
S M E R N I C A
Cenník poskytovaných služieb
spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o.
Vydanie číslo: 8
Zmena číslo: 8 Dátum zmeny: 24.11.2022 Počet strán: 8 4
OS88_NZ/21.01.2020
asfaltovanie min.5 cm hrúbka 34,10 € / 1 m2
Vibračný valec 750 kg 38,90 € / 1 hod
Vibračný valec 2 500kg 40,70 € / 1 hod
Strojové odhŕňanie snehu vozidlom 80,10 € / 1 hod
Strojový posyp vozovky 14,50 € / 1 km
posypový materiál 127,50 € / 1 t
posypová soľ 289,60 € / 1 t
Drvenie rýchlobežným mobilným drvičom 248,60 € / 1 hod
poplatok za vystavenie upomienky 6,30 €/1 ks
2.2. Zber a odvoz komunálneho odpadu
120 l nádoba, v tom: zber, odvoz a zneškodnenie
1 x týždenne 146,50 € / 1 rok
2 x týždenne 292,90 € / 1 rok
3 x týždenne 439,40 € / 1 rok
2 x mesačne 74,10 € / 1 rok
1 x mesačne 34,20 € / 1 rok
1 odvoz 2,90 € / 1 odvoz
240 l nádoba, v tom: zber, odvoz a zneškodnenie
1 x týždenne 227,50 € / 1 rok
2 x týždenne 454,90 € / 1 rok
3 x týždenne 682,30 € / 1 rok
2 x mesačne 105,00 € / 1 rok
1 x mesačne 52,50 € / 1 rok
1 odvoz 4,40 € / 1 odvoz
1 100 l nádoba, v tom: zber, odvoz a zneškodnenie
1 x týždenne 747,50 € / 1 rok
2 x týždenne 1494,90 € / 1 rok
3 x týždenne 2242,30 € / 1 rok
2 x mesačne 345,00 € / 1 rok
1 x mesačne 172,50 € / 1 rok
1 odvoz 14,40 € / 1 odvoz
Jednorázové pristavenie a následný odvoz 1100L nádoby v rámci mesta Nové Zámky 29,10 € / 1 odvoz
120L vrece, a v tom: zber, odvoz a zneškodnenie
1 odvoz 2,90 € / 1 odvoz
Organizačná smernica Číslo dokumentu:
OS88_NZ/01.01.2023
S M E R N I C A
Cenník poskytovaných služieb
spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o.
Vydanie číslo: 8
Zmena číslo: 8 Dátum zmeny: 24.11.2022 Počet strán: 8 5
OS88_NZ/21.01.2020
2.3. Zber druhotných surovín
Zber v súlade s termínom stanoveným v harmonograme zberu druhotných surovín v meste alebo v obci
zberným vozidlom:
120 l nádoba,
240 l nádoba, 120 l vrece
1100 l nádoba, big bag
2,60
4,10
13,00
€/1vyprázdnenie
€/1vyprázdnenie
€/1vyprázdnenie
Zber na objednávku, mimo termínu stanoveného v harmonograme zberu druhotných surovín v meste alebo
v obci:
Nákladné vozidlo valníkové + hydraulická ruka 1,70 € / 1 km
Druhotné suroviny dovezené vlastným vozidlom Podľa aktuálnej ceny
v danom mesiaci
2.4. Objednávka veľkoobjemového kontajnera s odvozom odpadu v meste Nové Zámky
Kontajner s objemom do 1,4 m3
:
záloha pri objednávke 100,00 € / 1 kontajner
Pristavenie, odvoz vrátane manipulácie a prenájmu kontajnera do 5 dní 63,20 € / paušál
Kontajner s objemom od 5 m3
do 7 m3
:
záloha pri objednávke 300,00 € / 1 kontajner
Pristavenie, odvoz vrátane manipulácie a prenájmu kontajnera do 5 dní 152,50 € / paušál
Kontajner s objemom od 12 m3
do 38 m3
:
záloha pri objednávke 400,00 € / 1 kontajner
Pristavenie, odvoz vrátane manipulácie a prenájmu kontajnera do 5 dní 184,20 € / paušál
Uloženie odpadu
17 09 04 zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií,
vrátane poplatku za uloženie odpadu v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z.
90,00 € / 1 t
15 01 06 zmiešané obaly,
vrátane poplatku za uloženie odpadu v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z.
85,00 € / 1 t
2.5. Objednávka veľkoobjemového kontajnera s odvozom odpadu mimo mesta Nové Zámky
Kontajner s objemom do 1,4 m3
:
záloha pri objednávke 100,00 € / 1 kontajner
pristavenie a odvoz 1,10 € / 1 km
manipulácia 8,70 € / 1 úkon
prenájom 1,90 € / 1 deň
Kontajner s objemom od 5 m3
do 7 m3
:
záloha pri objednávke 300,00 € / 1 kontajner
pristavenie a odvoz 2,10 € / 1 km
manipulácia 8,70 € / 1 úkon
prenájom 1,90 € / 1 deň
Kontajner s objemom od 12 m3
do 35 m3
:
záloha pri objednávke 400,00 € / 1 kontajner
pristavenie a odvoz 2,50 € / 1 km
manipulácia 8,70 € / 1 úkon
prenájom 6,20 € / 1 deň
Organizačná smernica Číslo dokumentu:
OS88_NZ/01.01.2023
S M E R N I C A
Cenník poskytovaných služieb
spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o.
Vydanie číslo: 8
Zmena číslo: 8 Dátum zmeny: 24.11.2022 Počet strán: 8 6
OS88_NZ/21.01.2020
Uloženie odpadu
17 09 04
zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií,
vrátane poplatku za uloženie odpadu v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z.
90,00
€ / 1 t
15 01 06
zmiešané obaly,
vrátane poplatku za uloženie odpadu v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z.
85,00
€ / 1 t
2.6. Dlhodobý prenájom nádob a kontajnerov
120 l nádoba 1,20 € / 1 mesiac
240 l nádoba 2,20 € / 1 mesiac
1100 l nádoba 7,80 € / 1 mesiac
kontajner s objemom 1 m3
až 7 m3
1,90 € / 1 deň
kontajner s objemom 10 m3
až 15 m3
4,30 € / 1 deň
kontajner s objemom 20 m3
až 35 m3
6,20 € / 1 deň
2.7. Predaj nádob a vriec
120 l nádoba 32,90 € / 1 ks
240 l nádoba 48,10 € / 1 ks
1100 l nádoba 299,30 € / 1 ks
vrecia (na triedený zber odpadu) 0,20 € / 1 ks
2.8. Odpady dovezené na Prekládkovú stanicu odpadov a kompostáreň
16 01 03 opotrebované pneumatiky 99,22 € / 1 t
17 02 03
penové plasty-penový polystyrén, polyetylén, polyuretán tvrdý aj mäkký
vrátane poplatku za uloženie odpadu v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z.
1300,00 € / 1 t
17 09 04
zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií
vrátane poplatku za uloženie odpadu v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z.
95,00 € / 1 t
15 01 06
zmiešané obaly,
vrátane poplatku za uloženie odpadu v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z.
90,00 € / 1 t
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad 38,78 € / 1 t
Organizačná smernica Číslo dokumentu:
OS88_NZ/01.01.2023
S M E R N I C A
Cenník poskytovaných služieb
spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o.
Vydanie číslo: 8
Zmena číslo: 8 Dátum zmeny: 24.11.2022 Počet strán: 8 7
OS88_NZ/21.01.2020
2.9. Trhové služby (ceny sú vrátane DPH)
nájom predajného stola s právom prednostného využívania - zmluvný vzťah 300,46 € / 1 rok
nájom predajného stola s právom prednostného využívania - zmluvný vzťah 40,00 € / 1 mesiac
nájom predajného stánku - zmluvný vzťah 108,20 € / 1 mesiac
nájom pozemku pod stánkom - zmluvný vzťah 9,41 € /m2
/1 mesiac
denný poplatok za predaj z predajného stola - zmluvný vzťah 4,00 € / 1 deň
denný poplatok za predaj z predajného stola - jednorázovo 5,00 € / 1 deň
denný poplatok za predaj z plochy/pozemku mimo predajného stola, min. 1m2
7,15 € / 1 deň
2.10. Zabezpečenie zneškodnenia, zhodnotenia nebezpečných a ostatných odpadov
Vypracovanie cenovej ponuky na zneškodnenie alebo prípadné zhodnotenie nebezpečných odpadov
je na základe individuálnej požiadavky a špecifikácie zákazníka podľa jednotlivých katalógových čísiel.
Preprava, zber a spôsob zhromažďovania nebezpečných odpadov sa riadi osobitnými podmienkami.
Organizačná smernica Číslo dokumentu:
OS88_NZ/01.01.2023
S M E R N I C A
Cenník poskytovaných služieb
spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o.
Vydanie číslo: 8
Zmena číslo: 8 Dátum zmeny: 24.11.2022 Počet strán: 8 8
OS88_NZ/21.01.2020

Contenu connexe

Similaire à OS88 Cenník 2023 BNZ 1.1.2023_WEB.pdf

Os88 cennik 2019 bnz verzia 2 web
Os88 cennik 2019 bnz verzia 2 webOs88 cennik 2019 bnz verzia 2 web
Os88 cennik 2019 bnz verzia 2 webBrantner
 
Cennik 2019 bnz verzia 2 web
Cennik 2019 bnz verzia 2 webCennik 2019 bnz verzia 2 web
Cennik 2019 bnz verzia 2 webBrantner
 
Cenník služby Brantner Nové Zámky
Cenník služby Brantner Nové ZámkyCenník služby Brantner Nové Zámky
Cenník služby Brantner Nové ZámkyBrantner
 
Os88 cennik 2019 bnz web 11.04.2019
Os88 cennik 2019 bnz web 11.04.2019Os88 cennik 2019 bnz web 11.04.2019
Os88 cennik 2019 bnz web 11.04.2019Brantner
 
Cenník služby Brantner Nové Zámky
Cenník služby Brantner Nové ZámkyCenník služby Brantner Nové Zámky
Cenník služby Brantner Nové ZámkyBrantner
 
Cenník Brantner Nové Zámky
Cenník Brantner Nové ZámkyCenník Brantner Nové Zámky
Cenník Brantner Nové ZámkyBrantner
 
Rozhodnutie na prevádzkovanie zarad. na zhod. odpadov
Rozhodnutie na prevádzkovanie zarad. na zhod. odpadovRozhodnutie na prevádzkovanie zarad. na zhod. odpadov
Rozhodnutie na prevádzkovanie zarad. na zhod. odpadovLuciaMotyov
 
Zmluva o poskytovaní­ služieb
Zmluva o poskytovaní­ služiebZmluva o poskytovaní­ služieb
Zmluva o poskytovaní­ služiebPeter Malec
 
Uznesenie z-20.-3.-2014
Uznesenie z-20.-3.-2014Uznesenie z-20.-3.-2014
Uznesenie z-20.-3.-2014Peter Malec
 

Similaire à OS88 Cenník 2023 BNZ 1.1.2023_WEB.pdf (9)

Os88 cennik 2019 bnz verzia 2 web
Os88 cennik 2019 bnz verzia 2 webOs88 cennik 2019 bnz verzia 2 web
Os88 cennik 2019 bnz verzia 2 web
 
Cennik 2019 bnz verzia 2 web
Cennik 2019 bnz verzia 2 webCennik 2019 bnz verzia 2 web
Cennik 2019 bnz verzia 2 web
 
Cenník služby Brantner Nové Zámky
Cenník služby Brantner Nové ZámkyCenník služby Brantner Nové Zámky
Cenník služby Brantner Nové Zámky
 
Os88 cennik 2019 bnz web 11.04.2019
Os88 cennik 2019 bnz web 11.04.2019Os88 cennik 2019 bnz web 11.04.2019
Os88 cennik 2019 bnz web 11.04.2019
 
Cenník služby Brantner Nové Zámky
Cenník služby Brantner Nové ZámkyCenník služby Brantner Nové Zámky
Cenník služby Brantner Nové Zámky
 
Cenník Brantner Nové Zámky
Cenník Brantner Nové ZámkyCenník Brantner Nové Zámky
Cenník Brantner Nové Zámky
 
Rozhodnutie na prevádzkovanie zarad. na zhod. odpadov
Rozhodnutie na prevádzkovanie zarad. na zhod. odpadovRozhodnutie na prevádzkovanie zarad. na zhod. odpadov
Rozhodnutie na prevádzkovanie zarad. na zhod. odpadov
 
Zmluva o poskytovaní­ služieb
Zmluva o poskytovaní­ služiebZmluva o poskytovaní­ služieb
Zmluva o poskytovaní­ služieb
 
Uznesenie z-20.-3.-2014
Uznesenie z-20.-3.-2014Uznesenie z-20.-3.-2014
Uznesenie z-20.-3.-2014
 

OS88 Cenník 2023 BNZ 1.1.2023_WEB.pdf

  • 1. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2023 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 8 Zmena číslo: 8 Dátum zmeny: 24.11.2022 Počet strán: 8 1 OS88_NZ/21.01.2020 OS88_NZ/01.01.2023 Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s. r. o.
  • 2. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2023 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 8 Zmena číslo: 8 Dátum zmeny: 24.11.2022 Počet strán: 8 2 OS88_NZ/21.01.2020 1. Základné ustanovenia ....................................................................................................................2 2. Cenník poskytovaných služieb......................................................................................................... 2.1. Preprava vozidlami, mechanizmami; Služby ..................................................................................... 3 2.2. Zber a odvoz komunálneho odpadu .................................................................................................. 4 2.3. Zber druhotných surovín ................................................................................................................... 4 2.4. Objednávka veľkoobjemového kontajnera s odvozom odpadu v meste Nové Zámky...................... 5 2.5 Objednávka veľkoobjemového kontajnera s odvozom odpadu mimo mesta Nové Zámky................ 5 2.6. Dlhodobý prenájom nádob a kontajnerov ........................................................................................ 6 2.7. Predaj nádob a vriec ......................................................................................................................... 6 2.8. Odpady dovezené na Prekládkovú stanicu odpadov ........................................................................ 6 2.9. Trhové služby (ceny sú vrátane DPH) ............................................................................................... 6 2.10. Zabezpečenie zneškodnenia, zhodnotenia nebezpečných a ostatných odpadov ........................... 6 3. Rozdeľovník.................................................................................................................................................7 1. Základné ustanovenia 1.1. Ceny uvedené v tomto Cenníku sú v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z o cenách a platných predpisoch o DPH. 1.2. Ceny uvedené v tomto Cenníku sú bez DPH. K cenám sa pripočítava DPH podľa platných právnych predpisov. 1.3. Ceny za Trhové služby uvedené v tomto Cenníku v bode 2.9. sú s DPH. 1.4. Poplatok je v zmysle Zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákonný poplatok nepodlieha DPH. 1.5. Jednotlivé ceny prác a služieb uvedené v tomto Cenníku je v konkrétnych prípadoch možné upraviť na základe zmluvného vzťahu a dohodou medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.
  • 3. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2023 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 8 Zmena číslo: 8 Dátum zmeny: 24.11.2022 Počet strán: 8 3 OS88_NZ/21.01.2020 2. Cenník poskytovaných služieb 2.1. Preprava vozidlami, mechanizmami; Služby Nákladné vozidlo sklápacie s nosnosťou do 12 ton Presun Stojné ( prvých 15min zdarma) 38,50 1,70 9,70 € / 1 hod € / 1 km € / 15 min Vozidlo sklápacie do 3,5 ton Presun Stojné ( prvých 15min zdarma) 25,20 1,10 9,70 € / 1 hod € / 1 km € / 15 min Zametacie vozidlo Presun Stojné ( prvých 15min zdarma) 56,40 2,00 9,70 € / 1 hod € / 1 km € / 15 min Hákové vozidlo sólo Manipulácia Stojné ( prvých 15min zdarma) 2,50 8,70 9,70 € / 1 km € / 1 úkon € / 15 min Hákové vozidlo + príves Manipulácia Stojné ( prvých 15min zdarma) 2,70 8,70 9,70 € / 1 km € / 1 úkon € / 15 min Nákladné vozidlo valníkové + hydraulická ruka Manipulácia Stojné ( prvých 15min zdarma) 1,70 8,70 9,70 € / 1 km € / 15 min € / 15 min Ramenové vozidlo s nosnosťou do 12 ton manipulácia s veľkokapacitným kontajnerom Stojné ( prvých 15min zdarma) 2,10 8,70 9,70 € / 1 km € / 1 úkon € / 15 min traktor s vlečkou Stojné ( prvých 15min zdarma) 36,20 9,70 € / 1 hod € / 15 min Ramenové vozidlo s nosnosťou do 3,5 ton manipulácia s 1,4m3 kontajnerom Stojné ( prvých 15min zdarma) 1,10 8,70 9,70 € / 1 km € / 1 úkon € / 15 min Montážna plošina SG 18 m (výška zdvihu); práce vo výškach za každú načatú hodinu (vrátane vodiča) prejazdové km mimo Nových Zámkov poskytnutie pracovníka poskytnutie pracovníka s odbornou spôsobilosťou 31,50 1,70 14,00 27,90 € / 1 hod € / 1 km € / 1 hod € / 1 hod Vyjadrenie k projektovej dokumentácii o existencii podzemných a nadzemných rozvodov verejného osvetlenia Vytyčovanie rozvodov verejného osvetlenia Zakreslenia rozvodov verejného osvetlenia do dokumentácie 33,90 146,90 33,90 € / vyjadrenie € / vytýčenie € / zakreslenie Rýpadlo - nakladač 38,90 € / 1 hod Rýpadlo - nakladač + kladivo 40,30 € / 1 hod Šmykom riadený nakladač 34,10 € / 1 hod Šmykom riadený nakladač + kladivo 38,90 € / 1 hod Pásové rýpadlo - malé 33,90 € / 1 hod RAB - rezač asfaltu 13,40 € / 1 bm
  • 4. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2023 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 8 Zmena číslo: 8 Dátum zmeny: 24.11.2022 Počet strán: 8 4 OS88_NZ/21.01.2020 asfaltovanie min.5 cm hrúbka 34,10 € / 1 m2 Vibračný valec 750 kg 38,90 € / 1 hod Vibračný valec 2 500kg 40,70 € / 1 hod Strojové odhŕňanie snehu vozidlom 80,10 € / 1 hod Strojový posyp vozovky 14,50 € / 1 km posypový materiál 127,50 € / 1 t posypová soľ 289,60 € / 1 t Drvenie rýchlobežným mobilným drvičom 248,60 € / 1 hod poplatok za vystavenie upomienky 6,30 €/1 ks 2.2. Zber a odvoz komunálneho odpadu 120 l nádoba, v tom: zber, odvoz a zneškodnenie 1 x týždenne 146,50 € / 1 rok 2 x týždenne 292,90 € / 1 rok 3 x týždenne 439,40 € / 1 rok 2 x mesačne 74,10 € / 1 rok 1 x mesačne 34,20 € / 1 rok 1 odvoz 2,90 € / 1 odvoz 240 l nádoba, v tom: zber, odvoz a zneškodnenie 1 x týždenne 227,50 € / 1 rok 2 x týždenne 454,90 € / 1 rok 3 x týždenne 682,30 € / 1 rok 2 x mesačne 105,00 € / 1 rok 1 x mesačne 52,50 € / 1 rok 1 odvoz 4,40 € / 1 odvoz 1 100 l nádoba, v tom: zber, odvoz a zneškodnenie 1 x týždenne 747,50 € / 1 rok 2 x týždenne 1494,90 € / 1 rok 3 x týždenne 2242,30 € / 1 rok 2 x mesačne 345,00 € / 1 rok 1 x mesačne 172,50 € / 1 rok 1 odvoz 14,40 € / 1 odvoz Jednorázové pristavenie a následný odvoz 1100L nádoby v rámci mesta Nové Zámky 29,10 € / 1 odvoz 120L vrece, a v tom: zber, odvoz a zneškodnenie 1 odvoz 2,90 € / 1 odvoz
  • 5. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2023 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 8 Zmena číslo: 8 Dátum zmeny: 24.11.2022 Počet strán: 8 5 OS88_NZ/21.01.2020 2.3. Zber druhotných surovín Zber v súlade s termínom stanoveným v harmonograme zberu druhotných surovín v meste alebo v obci zberným vozidlom: 120 l nádoba, 240 l nádoba, 120 l vrece 1100 l nádoba, big bag 2,60 4,10 13,00 €/1vyprázdnenie €/1vyprázdnenie €/1vyprázdnenie Zber na objednávku, mimo termínu stanoveného v harmonograme zberu druhotných surovín v meste alebo v obci: Nákladné vozidlo valníkové + hydraulická ruka 1,70 € / 1 km Druhotné suroviny dovezené vlastným vozidlom Podľa aktuálnej ceny v danom mesiaci 2.4. Objednávka veľkoobjemového kontajnera s odvozom odpadu v meste Nové Zámky Kontajner s objemom do 1,4 m3 : záloha pri objednávke 100,00 € / 1 kontajner Pristavenie, odvoz vrátane manipulácie a prenájmu kontajnera do 5 dní 63,20 € / paušál Kontajner s objemom od 5 m3 do 7 m3 : záloha pri objednávke 300,00 € / 1 kontajner Pristavenie, odvoz vrátane manipulácie a prenájmu kontajnera do 5 dní 152,50 € / paušál Kontajner s objemom od 12 m3 do 38 m3 : záloha pri objednávke 400,00 € / 1 kontajner Pristavenie, odvoz vrátane manipulácie a prenájmu kontajnera do 5 dní 184,20 € / paušál Uloženie odpadu 17 09 04 zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií, vrátane poplatku za uloženie odpadu v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z. 90,00 € / 1 t 15 01 06 zmiešané obaly, vrátane poplatku za uloženie odpadu v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z. 85,00 € / 1 t 2.5. Objednávka veľkoobjemového kontajnera s odvozom odpadu mimo mesta Nové Zámky Kontajner s objemom do 1,4 m3 : záloha pri objednávke 100,00 € / 1 kontajner pristavenie a odvoz 1,10 € / 1 km manipulácia 8,70 € / 1 úkon prenájom 1,90 € / 1 deň Kontajner s objemom od 5 m3 do 7 m3 : záloha pri objednávke 300,00 € / 1 kontajner pristavenie a odvoz 2,10 € / 1 km manipulácia 8,70 € / 1 úkon prenájom 1,90 € / 1 deň Kontajner s objemom od 12 m3 do 35 m3 : záloha pri objednávke 400,00 € / 1 kontajner pristavenie a odvoz 2,50 € / 1 km manipulácia 8,70 € / 1 úkon prenájom 6,20 € / 1 deň
  • 6. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2023 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 8 Zmena číslo: 8 Dátum zmeny: 24.11.2022 Počet strán: 8 6 OS88_NZ/21.01.2020 Uloženie odpadu 17 09 04 zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií, vrátane poplatku za uloženie odpadu v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z. 90,00 € / 1 t 15 01 06 zmiešané obaly, vrátane poplatku za uloženie odpadu v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z. 85,00 € / 1 t 2.6. Dlhodobý prenájom nádob a kontajnerov 120 l nádoba 1,20 € / 1 mesiac 240 l nádoba 2,20 € / 1 mesiac 1100 l nádoba 7,80 € / 1 mesiac kontajner s objemom 1 m3 až 7 m3 1,90 € / 1 deň kontajner s objemom 10 m3 až 15 m3 4,30 € / 1 deň kontajner s objemom 20 m3 až 35 m3 6,20 € / 1 deň 2.7. Predaj nádob a vriec 120 l nádoba 32,90 € / 1 ks 240 l nádoba 48,10 € / 1 ks 1100 l nádoba 299,30 € / 1 ks vrecia (na triedený zber odpadu) 0,20 € / 1 ks 2.8. Odpady dovezené na Prekládkovú stanicu odpadov a kompostáreň 16 01 03 opotrebované pneumatiky 99,22 € / 1 t 17 02 03 penové plasty-penový polystyrén, polyetylén, polyuretán tvrdý aj mäkký vrátane poplatku za uloženie odpadu v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z. 1300,00 € / 1 t 17 09 04 zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií vrátane poplatku za uloženie odpadu v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z. 95,00 € / 1 t 15 01 06 zmiešané obaly, vrátane poplatku za uloženie odpadu v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z. 90,00 € / 1 t 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad 38,78 € / 1 t
  • 7. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2023 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 8 Zmena číslo: 8 Dátum zmeny: 24.11.2022 Počet strán: 8 7 OS88_NZ/21.01.2020 2.9. Trhové služby (ceny sú vrátane DPH) nájom predajného stola s právom prednostného využívania - zmluvný vzťah 300,46 € / 1 rok nájom predajného stola s právom prednostného využívania - zmluvný vzťah 40,00 € / 1 mesiac nájom predajného stánku - zmluvný vzťah 108,20 € / 1 mesiac nájom pozemku pod stánkom - zmluvný vzťah 9,41 € /m2 /1 mesiac denný poplatok za predaj z predajného stola - zmluvný vzťah 4,00 € / 1 deň denný poplatok za predaj z predajného stola - jednorázovo 5,00 € / 1 deň denný poplatok za predaj z plochy/pozemku mimo predajného stola, min. 1m2 7,15 € / 1 deň 2.10. Zabezpečenie zneškodnenia, zhodnotenia nebezpečných a ostatných odpadov Vypracovanie cenovej ponuky na zneškodnenie alebo prípadné zhodnotenie nebezpečných odpadov je na základe individuálnej požiadavky a špecifikácie zákazníka podľa jednotlivých katalógových čísiel. Preprava, zber a spôsob zhromažďovania nebezpečných odpadov sa riadi osobitnými podmienkami.
  • 8. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2023 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 8 Zmena číslo: 8 Dátum zmeny: 24.11.2022 Počet strán: 8 8 OS88_NZ/21.01.2020