Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

OS88 Cenník 2023 BNZ 1.1.2023_WEB.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
cenník 2022 1.1.2022
cenník 2022 1.1.2022
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité

OS88 Cenník 2023 BNZ 1.1.2023_WEB.pdf

  1. 1. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2023 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 8 Zmena číslo: 8 Dátum zmeny: 24.11.2022 Počet strán: 8 1 OS88_NZ/21.01.2020 OS88_NZ/01.01.2023 Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s. r. o.
  2. 2. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2023 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 8 Zmena číslo: 8 Dátum zmeny: 24.11.2022 Počet strán: 8 2 OS88_NZ/21.01.2020 1. Základné ustanovenia ....................................................................................................................2 2. Cenník poskytovaných služieb......................................................................................................... 2.1. Preprava vozidlami, mechanizmami; Služby ..................................................................................... 3 2.2. Zber a odvoz komunálneho odpadu .................................................................................................. 4 2.3. Zber druhotných surovín ................................................................................................................... 4 2.4. Objednávka veľkoobjemového kontajnera s odvozom odpadu v meste Nové Zámky...................... 5 2.5 Objednávka veľkoobjemového kontajnera s odvozom odpadu mimo mesta Nové Zámky................ 5 2.6. Dlhodobý prenájom nádob a kontajnerov ........................................................................................ 6 2.7. Predaj nádob a vriec ......................................................................................................................... 6 2.8. Odpady dovezené na Prekládkovú stanicu odpadov ........................................................................ 6 2.9. Trhové služby (ceny sú vrátane DPH) ............................................................................................... 6 2.10. Zabezpečenie zneškodnenia, zhodnotenia nebezpečných a ostatných odpadov ........................... 6 3. Rozdeľovník.................................................................................................................................................7 1. Základné ustanovenia 1.1. Ceny uvedené v tomto Cenníku sú v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z o cenách a platných predpisoch o DPH. 1.2. Ceny uvedené v tomto Cenníku sú bez DPH. K cenám sa pripočítava DPH podľa platných právnych predpisov. 1.3. Ceny za Trhové služby uvedené v tomto Cenníku v bode 2.9. sú s DPH. 1.4. Poplatok je v zmysle Zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákonný poplatok nepodlieha DPH. 1.5. Jednotlivé ceny prác a služieb uvedené v tomto Cenníku je v konkrétnych prípadoch možné upraviť na základe zmluvného vzťahu a dohodou medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.
  3. 3. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2023 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 8 Zmena číslo: 8 Dátum zmeny: 24.11.2022 Počet strán: 8 3 OS88_NZ/21.01.2020 2. Cenník poskytovaných služieb 2.1. Preprava vozidlami, mechanizmami; Služby Nákladné vozidlo sklápacie s nosnosťou do 12 ton Presun Stojné ( prvých 15min zdarma) 38,50 1,70 9,70 € / 1 hod € / 1 km € / 15 min Vozidlo sklápacie do 3,5 ton Presun Stojné ( prvých 15min zdarma) 25,20 1,10 9,70 € / 1 hod € / 1 km € / 15 min Zametacie vozidlo Presun Stojné ( prvých 15min zdarma) 56,40 2,00 9,70 € / 1 hod € / 1 km € / 15 min Hákové vozidlo sólo Manipulácia Stojné ( prvých 15min zdarma) 2,50 8,70 9,70 € / 1 km € / 1 úkon € / 15 min Hákové vozidlo + príves Manipulácia Stojné ( prvých 15min zdarma) 2,70 8,70 9,70 € / 1 km € / 1 úkon € / 15 min Nákladné vozidlo valníkové + hydraulická ruka Manipulácia Stojné ( prvých 15min zdarma) 1,70 8,70 9,70 € / 1 km € / 15 min € / 15 min Ramenové vozidlo s nosnosťou do 12 ton manipulácia s veľkokapacitným kontajnerom Stojné ( prvých 15min zdarma) 2,10 8,70 9,70 € / 1 km € / 1 úkon € / 15 min traktor s vlečkou Stojné ( prvých 15min zdarma) 36,20 9,70 € / 1 hod € / 15 min Ramenové vozidlo s nosnosťou do 3,5 ton manipulácia s 1,4m3 kontajnerom Stojné ( prvých 15min zdarma) 1,10 8,70 9,70 € / 1 km € / 1 úkon € / 15 min Montážna plošina SG 18 m (výška zdvihu); práce vo výškach za každú načatú hodinu (vrátane vodiča) prejazdové km mimo Nových Zámkov poskytnutie pracovníka poskytnutie pracovníka s odbornou spôsobilosťou 31,50 1,70 14,00 27,90 € / 1 hod € / 1 km € / 1 hod € / 1 hod Vyjadrenie k projektovej dokumentácii o existencii podzemných a nadzemných rozvodov verejného osvetlenia Vytyčovanie rozvodov verejného osvetlenia Zakreslenia rozvodov verejného osvetlenia do dokumentácie 33,90 146,90 33,90 € / vyjadrenie € / vytýčenie € / zakreslenie Rýpadlo - nakladač 38,90 € / 1 hod Rýpadlo - nakladač + kladivo 40,30 € / 1 hod Šmykom riadený nakladač 34,10 € / 1 hod Šmykom riadený nakladač + kladivo 38,90 € / 1 hod Pásové rýpadlo - malé 33,90 € / 1 hod RAB - rezač asfaltu 13,40 € / 1 bm
  4. 4. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2023 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 8 Zmena číslo: 8 Dátum zmeny: 24.11.2022 Počet strán: 8 4 OS88_NZ/21.01.2020 asfaltovanie min.5 cm hrúbka 34,10 € / 1 m2 Vibračný valec 750 kg 38,90 € / 1 hod Vibračný valec 2 500kg 40,70 € / 1 hod Strojové odhŕňanie snehu vozidlom 80,10 € / 1 hod Strojový posyp vozovky 14,50 € / 1 km posypový materiál 127,50 € / 1 t posypová soľ 289,60 € / 1 t Drvenie rýchlobežným mobilným drvičom 248,60 € / 1 hod poplatok za vystavenie upomienky 6,30 €/1 ks 2.2. Zber a odvoz komunálneho odpadu 120 l nádoba, v tom: zber, odvoz a zneškodnenie 1 x týždenne 146,50 € / 1 rok 2 x týždenne 292,90 € / 1 rok 3 x týždenne 439,40 € / 1 rok 2 x mesačne 74,10 € / 1 rok 1 x mesačne 34,20 € / 1 rok 1 odvoz 2,90 € / 1 odvoz 240 l nádoba, v tom: zber, odvoz a zneškodnenie 1 x týždenne 227,50 € / 1 rok 2 x týždenne 454,90 € / 1 rok 3 x týždenne 682,30 € / 1 rok 2 x mesačne 105,00 € / 1 rok 1 x mesačne 52,50 € / 1 rok 1 odvoz 4,40 € / 1 odvoz 1 100 l nádoba, v tom: zber, odvoz a zneškodnenie 1 x týždenne 747,50 € / 1 rok 2 x týždenne 1494,90 € / 1 rok 3 x týždenne 2242,30 € / 1 rok 2 x mesačne 345,00 € / 1 rok 1 x mesačne 172,50 € / 1 rok 1 odvoz 14,40 € / 1 odvoz Jednorázové pristavenie a následný odvoz 1100L nádoby v rámci mesta Nové Zámky 29,10 € / 1 odvoz 120L vrece, a v tom: zber, odvoz a zneškodnenie 1 odvoz 2,90 € / 1 odvoz
  5. 5. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2023 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 8 Zmena číslo: 8 Dátum zmeny: 24.11.2022 Počet strán: 8 5 OS88_NZ/21.01.2020 2.3. Zber druhotných surovín Zber v súlade s termínom stanoveným v harmonograme zberu druhotných surovín v meste alebo v obci zberným vozidlom: 120 l nádoba, 240 l nádoba, 120 l vrece 1100 l nádoba, big bag 2,60 4,10 13,00 €/1vyprázdnenie €/1vyprázdnenie €/1vyprázdnenie Zber na objednávku, mimo termínu stanoveného v harmonograme zberu druhotných surovín v meste alebo v obci: Nákladné vozidlo valníkové + hydraulická ruka 1,70 € / 1 km Druhotné suroviny dovezené vlastným vozidlom Podľa aktuálnej ceny v danom mesiaci 2.4. Objednávka veľkoobjemového kontajnera s odvozom odpadu v meste Nové Zámky Kontajner s objemom do 1,4 m3 : záloha pri objednávke 100,00 € / 1 kontajner Pristavenie, odvoz vrátane manipulácie a prenájmu kontajnera do 5 dní 63,20 € / paušál Kontajner s objemom od 5 m3 do 7 m3 : záloha pri objednávke 300,00 € / 1 kontajner Pristavenie, odvoz vrátane manipulácie a prenájmu kontajnera do 5 dní 152,50 € / paušál Kontajner s objemom od 12 m3 do 38 m3 : záloha pri objednávke 400,00 € / 1 kontajner Pristavenie, odvoz vrátane manipulácie a prenájmu kontajnera do 5 dní 184,20 € / paušál Uloženie odpadu 17 09 04 zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií, vrátane poplatku za uloženie odpadu v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z. 90,00 € / 1 t 15 01 06 zmiešané obaly, vrátane poplatku za uloženie odpadu v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z. 85,00 € / 1 t 2.5. Objednávka veľkoobjemového kontajnera s odvozom odpadu mimo mesta Nové Zámky Kontajner s objemom do 1,4 m3 : záloha pri objednávke 100,00 € / 1 kontajner pristavenie a odvoz 1,10 € / 1 km manipulácia 8,70 € / 1 úkon prenájom 1,90 € / 1 deň Kontajner s objemom od 5 m3 do 7 m3 : záloha pri objednávke 300,00 € / 1 kontajner pristavenie a odvoz 2,10 € / 1 km manipulácia 8,70 € / 1 úkon prenájom 1,90 € / 1 deň Kontajner s objemom od 12 m3 do 35 m3 : záloha pri objednávke 400,00 € / 1 kontajner pristavenie a odvoz 2,50 € / 1 km manipulácia 8,70 € / 1 úkon prenájom 6,20 € / 1 deň
  6. 6. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2023 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 8 Zmena číslo: 8 Dátum zmeny: 24.11.2022 Počet strán: 8 6 OS88_NZ/21.01.2020 Uloženie odpadu 17 09 04 zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií, vrátane poplatku za uloženie odpadu v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z. 90,00 € / 1 t 15 01 06 zmiešané obaly, vrátane poplatku za uloženie odpadu v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z. 85,00 € / 1 t 2.6. Dlhodobý prenájom nádob a kontajnerov 120 l nádoba 1,20 € / 1 mesiac 240 l nádoba 2,20 € / 1 mesiac 1100 l nádoba 7,80 € / 1 mesiac kontajner s objemom 1 m3 až 7 m3 1,90 € / 1 deň kontajner s objemom 10 m3 až 15 m3 4,30 € / 1 deň kontajner s objemom 20 m3 až 35 m3 6,20 € / 1 deň 2.7. Predaj nádob a vriec 120 l nádoba 32,90 € / 1 ks 240 l nádoba 48,10 € / 1 ks 1100 l nádoba 299,30 € / 1 ks vrecia (na triedený zber odpadu) 0,20 € / 1 ks 2.8. Odpady dovezené na Prekládkovú stanicu odpadov a kompostáreň 16 01 03 opotrebované pneumatiky 99,22 € / 1 t 17 02 03 penové plasty-penový polystyrén, polyetylén, polyuretán tvrdý aj mäkký vrátane poplatku za uloženie odpadu v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z. 1300,00 € / 1 t 17 09 04 zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií vrátane poplatku za uloženie odpadu v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z. 95,00 € / 1 t 15 01 06 zmiešané obaly, vrátane poplatku za uloženie odpadu v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z. 90,00 € / 1 t 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad 38,78 € / 1 t
  7. 7. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2023 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 8 Zmena číslo: 8 Dátum zmeny: 24.11.2022 Počet strán: 8 7 OS88_NZ/21.01.2020 2.9. Trhové služby (ceny sú vrátane DPH) nájom predajného stola s právom prednostného využívania - zmluvný vzťah 300,46 € / 1 rok nájom predajného stola s právom prednostného využívania - zmluvný vzťah 40,00 € / 1 mesiac nájom predajného stánku - zmluvný vzťah 108,20 € / 1 mesiac nájom pozemku pod stánkom - zmluvný vzťah 9,41 € /m2 /1 mesiac denný poplatok za predaj z predajného stola - zmluvný vzťah 4,00 € / 1 deň denný poplatok za predaj z predajného stola - jednorázovo 5,00 € / 1 deň denný poplatok za predaj z plochy/pozemku mimo predajného stola, min. 1m2 7,15 € / 1 deň 2.10. Zabezpečenie zneškodnenia, zhodnotenia nebezpečných a ostatných odpadov Vypracovanie cenovej ponuky na zneškodnenie alebo prípadné zhodnotenie nebezpečných odpadov je na základe individuálnej požiadavky a špecifikácie zákazníka podľa jednotlivých katalógových čísiel. Preprava, zber a spôsob zhromažďovania nebezpečných odpadov sa riadi osobitnými podmienkami.
  8. 8. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2023 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 8 Zmena číslo: 8 Dátum zmeny: 24.11.2022 Počet strán: 8 8 OS88_NZ/21.01.2020

×