Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Special Seminar for Kata and Karon
Hotel’s Business Association in Phuket
On August 2, 2016
3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่...
ประวัติโดยย่อของ นายบรรจบ องค์ธนะสิน
ในตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงกว่า 10 ปี !!!
มีประสบการณ์บริหารงาน
HR Management & Develo...
ตาแหน่งผู้บริหารที่ผ่านมา
-อดีตรองประธานบริษัทโตโยต ้า โบโชคุ เอเชีย
(มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมญี่ปุ่ นกว่า 20 ปี)
-ทาโครงก...
3/08/2016 4บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต)
ประวัติโดยย่อของ นายบรรจบ องค์ธนะสิน
ในตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงกว่า 10 ปี !!!
กิจกรรมหรือการช่วยเหลือสังคมที่ผ่านมา
- อดีต...
3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 6
3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 7
องค์กรที่ประสบความสาเร็จนั้น เป็นผลมาจาก
การที่ผู้บ...
3/08/2016 8บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต)
คุณสมบัติ 5 ประการในการ
เป็นผู้นาองค์กรที่ดี
Target
...
3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 9
1. ผู้นาที่ดีต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์
2. ผู้นาที่ดีจ...
3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 10
1. ผู้นาที่ดี ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์
มองคนเป็น เห...
3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 11
3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 12
2. ผู้นาที่ดีจะต้องกระจายงาน
ให้ทีมงานอย่างเหมาะสม...
3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 13
YES and
READY
3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 14
3. ผู้นาที่ดีจะต้องสร้างทีมงานได้
• Communication ...
3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 15
3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 16
4. ผู้นาที่ดีจะต้องสร้างแรง
บันดาลใจให้พนักงานได้
...
3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 17
3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 18
5. ผู้นาที่ดีจะต้องเป็นผู้พัฒนาคนอื่นอยู่เสมอ
• คว...
3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 19
3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 20
คุณสมบัติ 5 ประการในการ
เป็นผู้นาองค์กรที่ดี
มีควา...
3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 21
คุณสมบัติ 5 ประการในการ
เป็นผู้นาองค์กรที่ดี
Visio...
3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 22
คนไหนที่คุณชื่นชอบ หล่อ สวย
ควำมเห็นจะตรงกันไหมครั...
3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 23
Mobile (095)641-7149
Line ID: ongtum16
E-mail: obu...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

คุณสมบัติภาวะผู้นำ 5 ประการ

527 vues

Publié le

เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลที่เกี่ยวกับแนวคิด การเป็นผู้บริหารและผู้นำที่ดีขององค์กร
เพื่อจะได้มาเติมเต็ม หรือปรับปรุงคุณสมบัติ Leadership จนทำให้เกิดภาวะผู้นำที่ดีสูงสุด และเป็นประโยชน์แก่องค์กรโดยรวม

Publié dans : Direction et management
 • Soyez le premier à commenter

คุณสมบัติภาวะผู้นำ 5 ประการ

 1. 1. Special Seminar for Kata and Karon Hotel’s Business Association in Phuket On August 2, 2016 3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 1 By Mr. Bunchob Ongtanasin Independent Executive Consultant คุณสมบัติ 5 ประการที่พึงจะมี สำหรับผู้นำองค์กรยุคนี้
 2. 2. ประวัติโดยย่อของ นายบรรจบ องค์ธนะสิน ในตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงกว่า 10 ปี !!! มีประสบการณ์บริหารงาน HR Management & Development แรงงานสัมพันธ์ และ การบริหารจัดการทั่วไป การวางแผนกลยุทธ์องค์กร ให ้กับบริษัทข ้ามชาติเอกชนทั้งญี่ปุ่ น สปป.ลาว และ บริษัทมหาชนไทย 3/08/2016 2บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต)
 3. 3. ตาแหน่งผู้บริหารที่ผ่านมา -อดีตรองประธานบริษัทโตโยต ้า โบโชคุ เอเชีย (มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมญี่ปุ่ นกว่า 20 ปี) -ทาโครงการพระราชดาริสมเด็จพระเทพฯ (โครงการส่งเสริมการปลูกปอคิวบาเพื่อเกษตรกร) -อดีตรองอานวยการบริหารของมหาชนไทย (บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี่) -ที่ปรึกษาประธาน ST Bank และ STG ที่ สปป.ลาว ประวัติโดยย่อของ นายบรรจบ องค์ธนะสิน ในตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงกว่า 10 ปี !!! 3/08/2016 3บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต)
 4. 4. 3/08/2016 4บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต)
 5. 5. ประวัติโดยย่อของ นายบรรจบ องค์ธนะสิน ในตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงกว่า 10 ปี !!! กิจกรรมหรือการช่วยเหลือสังคมที่ผ่านมา - อดีตกรรมการบริหารฝ่ ายวางแผนกลยุทธ์ของสมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่ น (สสท) - ผู้ตรวจสอบการบริหารจัดการอนามัยอาชีวะและระบบความปลอดภัยของ กลุ่มโตโยต ้าฯภูมิภาคเอเชีย (13 บริษัท ใน 7 ประเทศ) - ที่ปรึกษาสมทบด ้านแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - อดีตกรรมการบริหาร สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) - หัวหน้ากลุ่มผู้บริหารโรงแรม รุ่นที่ 15 ของสถานบันไอทิม รามคาแหง - เชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษให ้กับกลุ่มผู้บริหารและลูกค ้า บมจ.เหมราช (ที่นิคมฯ อีสเทรินซีบอร์ด จังหวัดระยอง) 3/08/2016 5บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต)
 6. 6. 3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 6
 7. 7. 3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 7 องค์กรที่ประสบความสาเร็จนั้น เป็นผลมาจาก การที่ผู้บริหารของตนมีภาวะผู้นา และสามารถ นาองค์กร นาคน ให้ไปสู่ “เป้าหมาย” ที่กาหนดไว้ได้ คุณสมบัติ 5 ประการในการ เป็นผู้นาองค์กรที่ดี Target Setting??
 8. 8. 3/08/2016 8บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) คุณสมบัติ 5 ประการในการ เป็นผู้นาองค์กรที่ดี Target Man Resources Method นิยามของ การบริหาร KPI to Goal
 9. 9. 3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 9 1. ผู้นาที่ดีต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 2. ผู้นาที่ดีจะต้องกระจายงานให้ทีมงานอย่างเหมาะสม 3. ผู้นาที่ดีจะต้องสร้างทีมงานได้ 4. ผู้นาที่ดีจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน 5. ผู้นาที่ดีจะต้องเป็นผู้พัฒนาคนอื่นอยู่เสมอ คุณสมบัติ 5 ประการในการ เป็นผู้นาองค์กรที่ดี Leadership
 10. 10. 3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 10 1. ผู้นาที่ดี ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มองคนเป็น เห็นโอกำส กำหนดเป้ำหมำยได้ มีสติ ไม่โดนโน้มน้ำวง่ำย ไม่ฝันเฟื่องที่ไม่เป็นจริง คุณสมบัติ 5 ประการในการ เป็นผู้นาองค์กรที่ดี มอง การไกล
 11. 11. 3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 11
 12. 12. 3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 12 2. ผู้นาที่ดีจะต้องกระจายงาน ให้ทีมงานอย่างเหมาะสม • Put the Right Man on the Right Job • เข้ำใจกลยุทธ์กำรวำงแผนงำน PDCA • ให้โอกำสคน ไว้ใจคนเป็น (รักเหมือนครอบครัว) คุณสมบัติ 5 ประการในการ เป็นผู้นาองค์กรที่ดี Good Selection
 13. 13. 3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 13 YES and READY
 14. 14. 3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 14 3. ผู้นาที่ดีจะต้องสร้างทีมงานได้ • Communication Skill • Build Team Work • มีควำมเป็นกลำง และเป็นธรรม • ไม่ใช่ระบบ One man show คุณสมบัติ 5 ประการในการ เป็นผู้นาองค์กรที่ดี Team Work
 15. 15. 3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 15
 16. 16. 3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 16 4. ผู้นาที่ดีจะต้องสร้างแรง บันดาลใจให้พนักงานได้ • Empower the Employee • เป็นขวัญและกำลังใจให้ทีมงำนได้ • เติมเต็ม Energize ให้กับพนักงำนในองค์กรได้ คุณสมบัติ 5 ประการในการ เป็นผู้นาองค์กรที่ดี เป็นขวัญ และกาลังใจ
 17. 17. 3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 17
 18. 18. 3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 18 5. ผู้นาที่ดีจะต้องเป็นผู้พัฒนาคนอื่นอยู่เสมอ • ควบคุมอารมณ์ได้ • เป็นตัวอย่างของการเรียนรู้ที่ดี • ให้โอกาสในการพัฒนาพนักงานในองค์กร คุณสมบัติ 5 ประการในการ เป็นผู้นาองค์กรที่ดี Encourage
 19. 19. 3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 19
 20. 20. 3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 20 คุณสมบัติ 5 ประการในการ เป็นผู้นาองค์กรที่ดี มีความสุขที่ เห็นองค์กรโต
 21. 21. 3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 21 คุณสมบัติ 5 ประการในการ เป็นผู้นาองค์กรที่ดี Vision Mission Core Value
 22. 22. 3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 22 คนไหนที่คุณชื่นชอบ หล่อ สวย ควำมเห็นจะตรงกันไหมครับ ดำรำคนไหนที่ คุณชื่นชอบครับ
 23. 23. 3/08/2016 บรรยายพิเศษเพื่อกลุ่มผู้บริหารโรงแรมกะตะและกะรน (จ.ภูเก็ต) 23 Mobile (095)641-7149 Line ID: ongtum16 E-mail: obunchob@yahoo.com

×