Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 1
รู้เขา รู้เรา..... รู้ปัจจัยสนับสนุนทั้งบวกและลบ
มีผลต่อก...
03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 2
..... รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง .....
คนส่วนให...
03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 3
การรู้เขา เป็นการศึกษาคู่แข่งของเรา ว่าเขาเป็นอย่างไร ทาอ...
03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 4
03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 5
03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 6
นักท่องเที่ยว 10ล้านคน
ณ ปี พ.ศ.2557
03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 7
จีน 30%
รัสเซีย 15%
03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 8
จีนมาก
อันดับหนึ่ง
03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 9
03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 10
1. ลิกเตนสไตน์ 314,500 บาท
2. กาตาร์ 276,000 บาท
3. ลักเ...
ประเทศไทย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 50 ของโลก
มีเนื้อที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร และมี ประชากรมากเป็น
อันดับที่ 20 ของโลก คือ ...
03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 12
ไทยกาลังก้าวเข้าสู่ประเทศ
ที่มีวัยสูงอายุ 14.7%
Ave Occ ภูเก็ต
เฉลี่ย 69.3%
03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 13
03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 14
มีนักท่องเที่ยวในปี 2557 ในช่วงสิบเดือนแรก จำนวน 2.65 ล้ำนคน
(ลดลงจำกปี 2556 คิดเป็นสัดส่วน 3.6%)
03/08/2016 แนวคิดการบริห...
ในปี 2557 สำรวจพบว่ำมีโรงแรมทั้งหมด 287 แห่ง
มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 26,535 ห้อง (เพิ่มขึ้นจำก
ปี 2554 ซึ่งมีจานวนห้องอยู่เพ...
03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 17
คู่แข่งเริ่มมากขึ้นในขณะที่
พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป
03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 18
เฉลี่ยเข้าพัก
ประมาน 4-6 วัน
03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 19
03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 20
03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 21
03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 22
03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 23
03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 24
03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 25
อดีต อนาคต
?
ปัจจุบัน
เราจะยืนอยู่จุดไหน อย่างไรในอนาคต
03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 26
• ปัจจุบันดี
• แต่มีความเสี่ยงสูง
ในอนาคต
• ปัจจุบันดี
• อนาคตสดใส
• ปัจจุบันย่่าแย่
• อนาคตมืดมน
• ปัจจุบันย่่าแย่
• แต่อ...
03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 28
เราจะยืนอยู่จุดไหน อย่างไรในอนาคต
ถ้ำไม่เริ่มจำกที่เรำ
แ...
L
C
M
L
C
M
L
C
M
L
C
M
L
C
M
L
C
M
ระดับขั้นของต่าแหน่ง
Position Level
Worker
Foreman
VP
Officer
Manager
AGM, GM
Manageme...
มีการบริหารค่าตอบแทนของพนักงานในองค์กรเป็นอย่างไร ??
Compensation and Retention Strategy
03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโ...
วัตถุประสงค์ หัวข้อ/สื่อ/กิจกรรม ความถี่
1. นโยบาย 1. HR TALK
2. COMPANY Policy
3. หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส
4. การปรับค่าจ้าง...
วิวัฒนาการและลักษณะเด่นของ
คนต่างรุ่นในสังคมไทย “คลื่น 4 รุ่น”
Veterans, Silent,
Traditionalists
• 2475-2489
• เปลี่ยนแปลง...
Veterans 60
up
Baby-Boomers
50 up
Generation X
40 up
Generation Y
30 up
ค่านิยมในการ
ท่างาน
- ท่างานหนัก
- เสียสละ
- เชื่อ...
จะบริหารและพัฒนาคนในแต่ละรุ่นอย่างไร
รุ่น
(ปีเกิด)
ลักษณะเด่น HRM HRD
Veterans
57 up
- จุดสุดท้ายของชีวิตการ
ท่างาน
- Slow...
03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 35
มีผู้น่าและผู้บริหารในองค์กรเป็นอย่างไร ??
Leadership an...
03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 36
ขอให้องค์กรของท่านดูดี และหล่อสมาร์ทน่ะครับ
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

รู้เขารู้เรา การบริหารธุรกิจโรงแรม ภูเก็ต กับ AEC, HR

765 vues

Publié le

การบริหารจัดการรธุรกิจโรงแรม ภูเก็ต
การบริหารความเสี่ยง รู้เขา รู้เรา ในยุค AEC
HR Management and People Development
Human Resources Development

Publié dans : Direction et management
 • ขอบคุณสำหรับทุกแหล่งข้อมูลที่ได้มาจากทางเว็บไซด์และสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อนำมารวบรวมและเรียบเรียงขึ้นในการอบรม สัมมนา ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่บุคคลต่างๆ ในองค์กร คนสนใจทั่วไป และตลอดจนเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ท ในกลุ่มชนาลัยกรุ๊ป ที่ภูเก็ต
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

รู้เขารู้เรา การบริหารธุรกิจโรงแรม ภูเก็ต กับ AEC, HR

 1. 1. 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 1 รู้เขา รู้เรา..... รู้ปัจจัยสนับสนุนทั้งบวกและลบ มีผลต่อการเติบโต ธุรกิจโรงแรม สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหาดกะตะกะรน วันที่ สิงหาคม รวบรวมข้อมูล เรียบเรียงและจัดทำโดย นำยบรรจบ องค์ธนะสิน
 2. 2. 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 2 ..... รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง ..... คนส่วนใหญ่อาจเคยได้ยินคานี้แล้ว ก็จะรู้เลยว่านี่เป็นคาสอน ของ “ซุนวู” ผู้เขียน "ตาราพิชัยสงคราม "การชนะร้อยทั้งร้อย มิใช่วิธีการอันประเสริฐแท้ แต่ชนะโดยไม่ต้องรบเลย จึ่งถือว่าเป็นวิธีอันวิเศษยิ่ง “
 3. 3. 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 3 การรู้เขา เป็นการศึกษาคู่แข่งของเรา ว่าเขาเป็นอย่างไร ทาอะไรได้แค่ไหน มี แนวโน้มจะทาอะไรต่อไปในอนาคต เพื่อที่เราจะได้วางแผนการแข่งขัน ให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลง หรือต่อสู้ได้อย่างทันเกม การรู้เรา เป็นการรู้ว่า เราเองอยู่ในสถานการณ์ไหน ทาอะไรได้แค่ไหน อย่างไร มี ข้อจากัดด้านไหนบ้างที่เราต้องแก้ไข มีเรื่องอะไรที่เป็นจุดแข็ง สามารถใช้ในการ แข่งขันได้ดี การประมวลในภาพรวม ระหว่างการรู้เขา และการรู้เรา ทาให้เกิดกลยุทธที่จะ ใช้ในการแข่งขันที่เหมาะสม
 4. 4. 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 4
 5. 5. 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 5
 6. 6. 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 6 นักท่องเที่ยว 10ล้านคน ณ ปี พ.ศ.2557
 7. 7. 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 7 จีน 30% รัสเซีย 15%
 8. 8. 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 8 จีนมาก อันดับหนึ่ง
 9. 9. 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 9
 10. 10. 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 10 1. ลิกเตนสไตน์ 314,500 บาท 2. กาตาร์ 276,000 บาท 3. ลักเซมเบิร์ก 216,300 บาท 4. เบอร์มิวดา 186,400 บาท 5. คูเวต 153,000 บาท 6. เจอร์ซี 152,000 บาท 7. นอร์เวย์ 147,200 บาท 8. บรูไน 141,600 บาท 9. สิงคโปร์ 138,700 บาท 10. สหรัฐอเมริกา 125,300 บาท *** อันดับของประเทศไทย อยู่ที่ 117 เฉลี่ย 11,700 บาท*** ข้อมูลจาก : สานักงานสถิติแห่งชาติจะจัดทาสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม
 11. 11. ประเทศไทย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 50 ของโลก มีเนื้อที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร และมี ประชากรมากเป็น อันดับที่ 20 ของโลก คือ ประมาณ 66 ล้านคน ณ ปี 2554 มีรายได้หลักจากภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นอันมาก อาทิ พัทยา, ภูเก็ต, กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ จีดีพีของ ประเทศไทย พ.ศ. 2554 มีมูลค่าราว 334,026 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับว่าใหญ่เป็นอันดับที่ 30 ของโลก 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 11
 12. 12. 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 12 ไทยกาลังก้าวเข้าสู่ประเทศ ที่มีวัยสูงอายุ 14.7%
 13. 13. Ave Occ ภูเก็ต เฉลี่ย 69.3% 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 13
 14. 14. 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 14
 15. 15. มีนักท่องเที่ยวในปี 2557 ในช่วงสิบเดือนแรก จำนวน 2.65 ล้ำนคน (ลดลงจำกปี 2556 คิดเป็นสัดส่วน 3.6%) 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 15
 16. 16. ในปี 2557 สำรวจพบว่ำมีโรงแรมทั้งหมด 287 แห่ง มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 26,535 ห้อง (เพิ่มขึ้นจำก ปี 2554 ซึ่งมีจานวนห้องอยู่เพียง 18,254 ห้อง สร้างห้องเพิ่มขึ้น 45.36% 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 16
 17. 17. 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 17 คู่แข่งเริ่มมากขึ้นในขณะที่ พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป
 18. 18. 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 18 เฉลี่ยเข้าพัก ประมาน 4-6 วัน
 19. 19. 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 19
 20. 20. 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 20
 21. 21. 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 21
 22. 22. 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 22
 23. 23. 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 23
 24. 24. 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 24
 25. 25. 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 25
 26. 26. อดีต อนาคต ? ปัจจุบัน เราจะยืนอยู่จุดไหน อย่างไรในอนาคต 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 26
 27. 27. • ปัจจุบันดี • แต่มีความเสี่ยงสูง ในอนาคต • ปัจจุบันดี • อนาคตสดใส • ปัจจุบันย่่าแย่ • อนาคตมืดมน • ปัจจุบันย่่าแย่ • แต่อนาคตสดใส 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 27 Present Negative Future Positive Positive เราจะยืนอยู่จุดไหน อย่างไรในอนาคต
 28. 28. 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 28 เราจะยืนอยู่จุดไหน อย่างไรในอนาคต ถ้ำไม่เริ่มจำกที่เรำ แล้วใครจะเริ่ม..... Change
 29. 29. L C M L C M L C M L C M L C M L C M ระดับขั้นของต่าแหน่ง Position Level Worker Foreman VP Officer Manager AGM, GM Management Chief Specialist CL3 CL5 ระดับความสามารถ Competency Level CL2 CL1 CL4 เริ่มท่างาน จน ปลดเกษียณ รวม 35 ปี (จะได้รับการเลื่อนต่าแหน่ง เฉลี่ย 7-9 ปี/ครั้ง รวม 4-5 ครั้ง) Day/person/ Year ปวช. 18-19 ปี ป.ตรี 22-23 ปี ป.โท 25-26 ปี 55 ปี มีเส้นทางการเติบโตของพนักงานในองค์กรเป็นอย่างไร ?? Career Path Management Strategy 9 ปี 9 ปี 9 ปี 9 ปี { { { { 1 2 3 4 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 29
 30. 30. มีการบริหารค่าตอบแทนของพนักงานในองค์กรเป็นอย่างไร ?? Compensation and Retention Strategy 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 30
 31. 31. วัตถุประสงค์ หัวข้อ/สื่อ/กิจกรรม ความถี่ 1. นโยบาย 1. HR TALK 2. COMPANY Policy 3. หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส 4. การปรับค่าจ้างประจาปี 5. ปฏิทินวันหยุดบริษัท 2 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 2. กฎระเบียบ 1. การเปลี่ยนแปลงระเบียบ ต่างๆ เมื่อมีการ เปลี่ยนแปลง 3. สวัสดิการ ต่างๆ 1. การปรับสวัสดิการต่าง 2. กิจกรรมงานเลี้ยงวันเกิด 3. ตรวจสุขภาพประจาปี 4. การเลือกตั้งคณะกรรมการ สวัสดิการฯ 5. กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/เดือน 1 ครั้ง/ปี ทุก 2 ปี ทุกครั้งที่จัด วัตถุประสงค์ หัวข้อ/สื่อ/กิจกรรม ความถี่ 4. ข้อมูลต่างๆ 1. ผู้บริหารใหม่ 2. ผู้บริหารลาออก 3. การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง องค์กร เมื่อมีการ เปลี่ยนแปลง 5. ข่าวสาร ต่างๆ 1. อุบัติเหตุต่างๆ 2. ซ้อมอพยพหนีไฟ 3. ข่าวสารสุขภาพ 4. ประกันสังคม 5. ประกันสุขภาพ 6. ภาษี เมื่อมี เหตุการณ์ที่ น่าสนใจ 6. อื่นๆ 1. ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน 2. รายงานการประชุม คณะกรรมการสวัสดิการฯ เมื่อมี เหตุการณ์ที่ น่าสนใจ มีระบบสื่อสารกับพนักงานในองค์กรเป็นอย่างไร ?? Communication Strategy 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 31
 32. 32. วิวัฒนาการและลักษณะเด่นของ คนต่างรุ่นในสังคมไทย “คลื่น 4 รุ่น” Veterans, Silent, Traditionalists • 2475-2489 • เปลี่ยนแปลงการ ปกครอง • สงครามโลกครั้งที่ 2 • ข้าวยาก หมากแพง • สุนทราภรณ์ • สายลม แสงแดด Baby Boomers • 2490 -2509 • ยุคพัฒนา (แผนพัฒนาฯ 1-3) • ยุค 60s • บุปผาชน ฉันจึง มาหาความหมาย • The Beatles, Elvis, The Impossible • จดหมาย โทรเลข • อุดมการณ์ สังคม นิยม คอมมิวนิสต์ Generation-X • 2510 -2524 • ยุคทันสมัย ประชาธิปไตยครึ่งใบ เพลงเพื่อชีวิต • เมืองโต : ชาตรี Grand-X, Royal Sprite • ชนบท : ลูกทุ่ง สายัณห์ ยอดรัก พุ่มพวง • โทรศัพท์ • วันวานยังหวานอยู่ Generation-Y • 2525-2543 • ยุคโลกาภิวัฒน์ เสรีนิยม • หน่อมแน้ม คิกขุ อาโนเนะ • เมืองโต ชนบท ล่มสลาย • อินเตอร์เน็ตมือถือ • อุดมการณ์ บริโภค นิยม วัตถุนิยม ก่อน 2495 2510 2525 Time รุ่นสงครามโลก ครั้งที่ 2 Baby boomers Gen - X Gen - Y Ave. 26 ปี (xxx คน) Ave 36 ปี (xxx คน)Ave. 49 ปี (xxx คน) 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 32 How?? Company Culture
 33. 33. Veterans 60 up Baby-Boomers 50 up Generation X 40 up Generation Y 30 up ค่านิยมในการ ท่างาน - ท่างานหนัก - เสียสละ - เชื่อฟังผู้บังคับบังชา - ยึดมั่นในกฏระเบียบ - หน้าที่เหนือความ สนุก - บ้างาน, งานมาก่อน - ประสิทธิภาพ, คุณภาพ - แสวงหาความส่าเร็จใน ชีวิต - เริ่มกระด้างกระเดื่องกับ ผู้มีอ่านาจ - ผ่อนงานที่หนักให้เบาลง - ขี้สงสัย - เน้นความเป็นระบบและ ทิศทางที่ชัดเจน - ตนคือที่พึ่งแห่งตน - ดื้อ เชื่อมั่นในตนเอง - ขี้เบื่อ ชอบมองหาอะไรที่ ท้าทายใหม่ๆ - มุ่งเป้าหมาย - ท่าหลายอย่าง (แต่ไม่เก่งสักอย่าง) การท่างานคือ ภาระหน้าที่ การผจญภัยที่ตื่นเต้น - ความท้ามายที่ยุ่งยาก สัญญา (Contract) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเติม เป้าหมายอะไรบางอย่าง สไตล์การเป็น ผู้น่า - ชี้น่า - ควบคุมสั่งการ - ท่าเป็นทีม - ฉันทามติ - จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน - กระตุ้นปลุกเร้าท้าทายคน อื่น - หาเหตุผล (ยังไม่รู้) สไตล์การท่างาน ระมัดระวัง รอบคอบ เจ้าหลักการ จอมสั่ง จอมบงการ ท่างานหนักชอบอ้าง หลักการ ประชาธิปไตย แต่ไม่ค่อยฟังใคร เน้นความเป็นระบบและหา เครื่องมือใหม่ๆ มาช่วยใน การบริหารจัดการ มีสไตล์เป็นของตนเอง ใช้เทคโนโลยีทุกอย่างง่าย แค่เอื้อมสัมผัส การสื่อสาร ข้อความที่เป็นทางการ คุยกัน ต่อสายถึงกัน E-mail / Voice Mail ข้อความที่จะ กระตุ้นก่าลังใจ การท่างาน ประสบการณ์ของท่าน มีค่ายิ่งนัก คุณคือคนที่เราต้องการ คุณมีค่าและความส่าคัญ ลุยไปตามแบบของคุณเลย ไม่ต้องพะวงกับกฏระเบียบ นัก คุณจะได้ท่างานกับเพื่อน ร่วมงานที่เจ๋ง ช่างคิด ช่าง สร้างสรรค์ ชีวิตการท่างาน และคอบครีว งานคือเงืน เงินคืองาน บันดาลสุข งานคือชีวิต ความสมดุลของงานและ ครอบครัว ชีวิตที่สมดุล งานและเล่น ลักษณะร่วมของคนแต่ละรุ่นในที่ท่างาน 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 33
 34. 34. จะบริหารและพัฒนาคนในแต่ละรุ่นอย่างไร รุ่น (ปีเกิด) ลักษณะเด่น HRM HRD Veterans 57 up - จุดสุดท้ายของชีวิตการ ท่างาน - Slow down - Soft Landing - Transfer Knowledge - การพัฒนา /เตรียมตัว ก่อนวัยเกษียณ Baby-Boomers 50 up - ก่าลังจะถึงจุดสูงสุดของการ ท่างาน - สุขุม นิ่ง แต่ยังมีไฟ - ใช้ศักยภาพอย่าง เต็มที่ - เกียรติยศ ศักดิ์ศรี - Visionary Development - Coaching Skill Generation X 40 up - เติบโตเต็มที่ จุดเปลี่ยนแห่ง ชีวิต - ไฟแห่งการท่างาน - Job enrichment - Challenging jobs - Management / Leadership Development Generation Y 30 up - ไต่เต้าแสวงหาประสบการณ์ - ต้องการความท้าทาย - Job Rotation - Performance management -Target Setting - Continuous Improvement 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 34
 35. 35. 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 35 มีผู้น่าและผู้บริหารในองค์กรเป็นอย่างไร ?? Leadership and Management Team Strategy
 36. 36. 03/08/2016 แนวคิดการบริหารธุรกิจโรงงแรมรวบรวมข้อมูลโดยนายบรรจบ 36 ขอให้องค์กรของท่านดูดี และหล่อสมาร์ทน่ะครับ

×