Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen - 04.03.16(20)

Publicité

Plus de Bymiljoetaten(20)

Publicité

Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen - 04.03.16

 1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Plansatsing og parkering – parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen Tore Leite, Planavdelingen/byutviklingsseksjonen Oslo, 4. mars 2016
 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Plansatsingen mot store byer Tilskuddene er et ledd i departementets program "Plansatsing mot store byer". Satsingen er rettet mot de største byområdene, som har den sterkeste befolkningsveksten. Programmet skal medvirke til fremtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og tilrettelegging for økt boligbygging. Foto: Jan Hausken
 3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Plansatsing mot store byer -tilskuddsordningene • Tilskuddsordning(er) på ca. 18 mill. kroner per år fra 2014 - 2017 • Ca. 6 mill. kroner til regionalt plansamarbeid (fylkeskommunene) i storbyregionene til Stavanger, Bergen, Trondheim • Ca. 12 mill. kroner til samarbeidstiltak i/med byer – bolig- areal- og transportplanlegging, smart by - kvalitet i by
 4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hvorfor arbeide gjennom byutviklingsprogrammer? • Pilot- og forbildeprosjekter • Innovative metoder og løsninger • Nye samarbeidsformer • Nettverk • Kunnskapsoppbygging og kunnskapsoverføring • Overførbarhet, lære av hverandre Foto: Guro Voss Gabrielsen
 5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Parkeringstilbud påvirker bilbruk
 6. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kilde: «Stadtverkehr 2025» v/ Mr. Suter
 7. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 8. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Foto: Google Streetview
 9. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kilde: Utsnitt fra illustrasjon Gehl arkitekter
 10. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Parkering – et virkemiddel for byutvikling som kommunen rår over • Avgrense parkeringstilbudet • Bestemme parkeringsavgifter • Normer for parkeringsplasser ved boliger og arbeidsplasser • Parkering atskilt fra boligen • Beboerparkering / boligsoneparkering • Behovsbasert parkering • Laste- og losselommer • Skiltmyndighet
 11. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hva kan smart parkering bidra med? • Kostnadseffektive betalingsløsninger • Mer effektiv kontroll av betaling • Variabel prising avhengig av etterspørsel • Unngå letekjøring og tydelig oversikt over priser og tilgjengelighet • Muliggjør differensiering av priser for ulike kjøretøy og brukergrupper
 12. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Staten legger rammer for offentlig og privat parkering • Regelverk for parkering • Regelverk for betalingsløsninger • Plan- og bygningsloven • Parkeringspolitikk for statlige virksomheter • Regelverk for personvern Hva trengs for å sikre innføring av smarte parkeringsløsninger og sikre kommunalt handlingsrom? Foto: Magnar Danielsen
 13. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Foto: Tore Leite
 14. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kilde: FutureBuilt: Get a Bike. Konkkurrransebidrag Sykkelallee: Rodeo arkitekter AS (Norway), Sander Dekker and Frank de Volder (The Netherlands).
 15. Kommunal- og moderniseringsdepartementet § 12-7.Bestemmelser i reguleringsplan 7. trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser for bil og sykkelparkering, herunder øvre og nedre grense for parkeringsdekning (…) Kilde: Plan- og bygningsloven
 16. Kommunal- og moderniseringsdepartementet § 4.Innkreving av avgift Parkeringsavgift kreves inn ved bruk av parkometer eller parkeringsautomat. I tillegg kan kommunen innføre alternative betalingsordninger som bruk av parkeringskort, brikke o.l. Avgiften kan også innkreves i forbindelse med betaling for andre statlige eller kommunale tjenester. Kilde: Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr Sentralbankloven § 14.Tvungent betalingsmiddel Bankens sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel i Norge.
 17. Kommunal- og moderniseringsdepartementet § 15.Ansvar for betaling, forhøyet gebyr/tilleggsavgift Tilleggsavgift og gebyr, jf §§ 13 og 14, blir ilagt fører av kjøretøy på stedet. (….) Blanketten for tilleggsavgift eller gebyr skal normalt festes på kjøretøyet sammen med innbetalingskort, eller leveres føreren. I særlige tilfeller kan den likevel sendes fører eller eier i posten. Kilde: Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr
 18. Kommunal- og moderniseringsdepartementet § 8a.Avgiftsfri parkering for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn Elektrisk og hydrogendrevet motorvogn kan, på plass der det er innført avgiftsparkering etter § 2, parkeres uten at det betales avgift. På plasser med tidsbegrensning, må urskive brukes for å dokumentere at parkering skjer i henhold til tidsbegrensningen. Kilde: Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr [Samferdselsdepartementet forslår å endre bestemmelsen til en rett for kommunen til å kunne frita el- og hydrogenbiler fra parkeringsavgift på offenlig parkeringsplass. Dette på bakgrunn av høring til Prop. 93 L (2014–2015) Proposisjon til Stortinget om endringer i vegtrafikkloven mv.]
 19. Kommunal- og moderniseringsdepartementet § 8. Vilkår for å behandle personopplysninger Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for Kilde: Personopplysningsloven
 20. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behov for smarte løsninger vil komme gradvis • Innføring av smarte løsninger, der hvor det er avgiftsparkering i dag • Fra gratis gateparkering til avgiftsbelagt parkering / beboerparkering • Gradvis innføring av avgiftsparkering og tilrettelegging for spesielle behov i flere gater? • Mer effektiv fysisk parkeringskontroll • Endringer i parkeringsforskriftens § 8a gir økt kommunalt handlingsrom
 21. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tore Leite, Planavdelingen www.regjeringen.no/byutviklingsavtaler tore.leite@kmd.dep.no Takk for oppmerksomheten
Publicité