Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

4 Dissertation citation

46 996 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

4 Dissertation citation

 1. 1. “Дипломын ажил бичих болон ном зүйг хэрхэн ашиглах ”
 2. 2. I. Дипломын ажил бичих дараалалII. ДИПЛОМЫН АЖИЛ БИЧИХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГАРГАХ III. СЭДЭВТЭЙ ХОЛБООТОЙ НОМ, СУДАЛГААНЫ МАТЕРИАЛ АШИГЛАХ
 3. 3. I. Дипломын ажил бичих дараалал ДОКТОРЫН ДИПЛОМЫН (DISSERTATION ) АЖЛЫН ЕРӨНХИЙ БҮТЭЦ ㆍГарчиг Title ㆍТовч агуулга Abstract ㆍОршил Introduction ㆍМатeриал Арга зүй Material and Method ㆍҮр Дүн Result ㆍШүүн хэлэлцүүлэг Discussion ㆍДүгнэлт Conclusion - Бүлэг - I, II, III. Chapter – I, II, III МАГИСТР ЫН ДИПЛОМЫН (Thesis) АЖЛЫН ЕРӨНХИЙ БҮТЭЦ ㆍГарчиг Title ㆍТовч агуулга Abstract ㆍОршил Introduction ㆍМатeриал Арга зүй Material and Method ㆍҮр Дүн Result ㆍШүүн хэлэлцүүлэг Discussion ㆍДүгнэлт Conclusion - Бүлэг - I, II Chapter – I, II БАКАЛАВРИЙН ДИПЛОМЫН АЖЛЫН ЕРӨНХИЙ БҮТЭЦ Гарчиг , Товч агуулга , Оршил, Матeриал Арга зүй Үр Дүн , Шүүн хэлэлцүүлэг , Дүгнэлт
 4. 4. II. ДИПЛОМЫН АЖИЛ БИЧИХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГАРГАХ СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ХАМГААЛАХ ҮЕ ХИЙХ ҮЕСЭДЭВ СОНГОЛТ БИЧИЛТИЙН ҮЕ СЭДВИЙН ЕРӨНХИЙ СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН НАРИЙВЧИЛСАН ҮР ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ТӨЛӨВЛӨГӨӨㆍ Сэдвийн хүрээг ㆍ Судалгааны ажлын ㆍ Бүлэг хоорондын ㆍ Presentation бэлтгэх дараалал логик холбоог• Сэдвийн судлагдсан ㆍҮр дүнг илтгэхдээ ㆍ Судалгааны арга зүй ㆍ Өгүүлбэр зүй , хүснэгт, график байдал сонгох найруулга оновчтой ашиглаж• Сэдвийн шинэлэг тал, ач холбогдол • Судалгааны ажлын • Статистик тоо баримт, • Цагийг зөв хуваарьлах ерөнхий бүтэц судалгаа • Асуултанд оновчтой,• Судалгааны материал баримт үндэслэлтэй • Үр дүнг • Бичлэгийн агуулгын олох боломжтой эсэх хариулах боловсоруулах стандартыг хангах
 5. 5. Mongolian Royal Academy Статистик болон Онолын үндэслэлсудалгааны үр дүн Сэдвийн онол, мэдээ, мэдээллийг эх сурвалжийн хамт оруулж, судалгааны зорилгыг үндэслэл, нотолгоо бүхий судалгаанууд дээр тулгуурлан батлах. Статистик болон судалгааны үр дүн Гарсан үр дүнд статистик болбвсруулалт хийж бодтдит ялгааг дүгнэх Гарчиг - Судалгааны ажлын гол санааг агуулсан товч, тодорхой, оновчтой, томъёологдсон байх Хураануй - Судалгааны ажлын агуулгын гол санааг товч тодорхой, ойлгомжтой байдлаар илэрхийлэх Судалгааны үр дүн - Энэ хэсэгт судлаач өөрийн гаргасан үр дүнг баталгаатай логик, дараалал сайтай, эмх цэгцтэй, ойлгомжтой бичих. - Тоон үзүүлэлтэнд заавал математик боловсруулалт хийж бичих Дүгнэлт - Судалгааны үр дүнг бусад судалгааны үр дүнтэй хэрхэн холбогдох буй, өөрийн таамаглалаа хэрхэн баталсан, ямар дүгнэлтэнд хүрч байгаа зэргийг ишлэл, баримтай гаргах.
 6. 6. II. Статистикийн Программ Статистикийн Программ дээр P-value-г ашиглан бодит ялгааг шалгах2. www.graphpad.com/scientific-software/prism/ SAS (Statistical Analysis System) SPSS ( Statistical Package for the Social Sciences) Sigma blot 12.3 http://www.sigmaplot.com/index.php
 7. 7. III. СЭДЭВТЭЙ ХОЛБООТОЙ НОМ, СУДАЛГААНЫ МАТЕРИАЛ АШИГЛАХ Ном сурах бичиг, интернет гарын авлага, доктор, магистр, бакалаврын ажил, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл болон бусад мэдээллийн эх сурвалжийн хүрээнд ашиглах1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
 8. 8. III. СЭДЭВТЭЙ ХОЛБООТОЙ НОМ, СУДАЛГААНЫ МАТЕРИАЛ АШИГЛАХ2. http://www.ndsl.kr/index.do
 9. 9. III. СЭДЭВТЭЙ ХОЛБООТОЙ НОМ, СУДАЛГААНЫ МАТЕРИАЛ АШИГЛАХhttp://bric.postech.ac.kr/
 10. 10. III. СЭДЭВТЭЙ ХОЛБООТОЙ НОМ, СУДАЛГААНЫ МАТЕРИАЛ АШИГЛАХ4. http://www.kipo.go.kr
 11. 11. III. СЭДЭВТЭЙ ХОЛБООТОЙ НОМ, СУДАЛГААНЫ МАТЕРИАЛ АШИГЛАХhttp://www.nl.go.kr/nl/index.jsp

×