Contenu connexe

Similaire à Contencions en l’àmbit geriàtric, QBP 32(20)

Plus de Col·legi Oficial de Metges de Barcelona(20)

Contencions en l’àmbit geriàtric, QBP 32

 1. Continguts QBP Contencions Dra. Esperanza L. Gómez Durán Psiquiatra i Metgessa Forense Cap de l’Unitat de Medicina Legal i Recerca. Servei de Responsabilitat Professional. COMB 15 d’abril de 2013
 2. de persones grans i depenents d’altres recursos, amb l’ineludible participació del metge. INE, censo 2011
 3. tics i els drets dels pacients. riament la limitació d’aquest dret i l’ús de mesures coercitives.
 4. Aquestes eren molt s freqüents abans del que ho n avui dia: ltima opcio utica en casos d’agitacio o trastorns de conducta que posen en perill el mateix pacient o el seu entorn. Ateses les implicacions tiques i legals i el cter d’excepcionalitat de la mesura, es requereix l’elaboracio de documents com aquest Quadern de la Bona Praxi.
 5. sics: 1. Agitació 2. Alteracions de conducta 3. Estratègies de contenció CONTENCIÓ AMBIENTAL CONTENCIÓ VERBAL CONTENCIÓ FARMACOLÒGICA CONTENCIÓ FÍSICA
 6. Definició OMS CONTENCIONS FÍSIQUES. “La restriccio de moviment mitjançant qualsevol tode manual, dispositiu sic o nic, material o equip connectat o adjacent al cos del pacient, que ell o ella no pot treure cilment”. Immobilitza parcialment o en conjunt el cos del pacient, generalment amb la subjeccio a un llit o cadira. No obstant aixo, en aquest concepte s’engloba s d’altres mecanismes diferents de protecció passiva, com ara les baranes de llit (especialment a residencies).
 7. Les mbit assistencial i aquest Quadern n servir com a instrument per a tots els mbits. Si tric i de la salut mental es tracten de manera específica per les seves stiques diferencials. Philippe Pinel (1745-1826) Robert Fleury. Bibliothèque des Arts Décoratifs, Paris Charles-Louis Muller. Académie Nationale de Médecine, Paris
 8. L’àmbit geriàtric: Més sovint
 9. L’àmbit de salut mental: - ncia d’insight en moltes patologies o un grau d’afect que impedeix la presa de decisions lliure i conscient - de determinades patologies amb alteracions de la conducta o agressivitat
 10. ode de temps que aquesta s’utilitzi. .
 11. ncia, pel qual es considera la necessitat de restringir l’autonomia de la persona per protegir-la de fer-se mal a ella mateixa o a altres.
 12. Recomanacions eticodeontològiques
 13. EFECTES NEGATIUS -Sobre pacients -Sobre professionals
 14. La s un procediment excepcional, tic. Les siques, per una varietat de complicacions, i poden ser per se tiques.
 15. EFECTES NEGATIUS Tanmateix, s’han descrit efectes negatius en: - l’entorn del pacient (sentiments de culpa, dubtes...), - el personal que les aplica (lesions tiques durant la seva aplicacio, sentiments de malestar, insatisfaccio...) - la relacio professional-pacient (desconfiança, ressentiment...). Es recomana el debriefing de l’equip i amb el pacient s d’aplicar aquest tipus de mesures.
 16. I, Dels drets fonamentals i de les llibertats bliques: Article 17.1, que “T amb l’observança del que estableix aquest article i en els casos i en la forma que preveu la Llei” Article 18.1, que “ pia imatge”.
 17. Si en compte expressament mplia a la qual s’ha d’ajustar la mesura.
 18. La Llei d’Autonomia del pacient contempla fic de la persona afectada (art. 8.1). El consentiment s’ha de fer per escrit en els procediments que comporten riscos i inconvenients notoris i previsibles susceptibles de repercutir negativament en la salut (art. 8.2), com podrien ser les contencions siques.
 19. Situacions en les quals el pacient, a criteri del metge responsable riament, conscientment i activament - rrec de la seva situ legalment incapacitat. En aquest cas, el consentiment el prestaran per representacio , les persones vinculades a ell per raons familiars o de fet (art. 9.3.a i b).
 20. Els niques indispensables en favor de la salut del pacient, sense necessitat de comptar amb el seu consentiment, quan hi hagi risc immediat greu , consultant, ncies ho permetin, els familiars o les persones vinculades de fet a ell (art. 9.2.b).
 21. Si l’aplicacio de qualsevol mesura suposa l’internament del pacient sense el seu consentiment estarem en un sit previst a l’article 763 de la Llei d’Enjudiciament Civil. “l’internament per trastorn quic, d’una persona que no estigui en condicions de decidir per si, encara que estigui sotmesa a la tria potestat o a tutela, requerira autoritzacio judicial”
 22. SERVEIS SOCIALS La ficament desenvolupada mbit dels serveis socials reconeix ncia a “no s a cap tipus sica de l’usuari o de terceres persones. En aquest darrer cas, les actuacions efectuades hauran de justificar-se documentalment a l’expedient assistencial ”.
 23. - La llei estableix la ncia exclusiva del facultatiu per prescriure-la. - Regula un procediment ncia per al sit d’aplicacio de subjeccions siques sense prescripcio dica, que qualifica com a excepcional i amb la finalitat d’evitar riscos greus i imminents a la persona o a tercers. - C ncies degudament, el facultatiu ha de ser avisat immediatament i s ria la comunicacio posterior al tutor o persones vinculades a l’usuari i al Ministeri Fiscal. - No cal la comunicacio al Ministeri Fiscal quan les subjeccions hagin estat prescrites per un facultatiu i hi hagi consentiment informat.
 24. L’APLICACIÓ I SEGUIMENT: SENSE REGULACIÓ LEGAL A CATALUNYA CRITERI CLÍNIC AJUSTAT A LES CARACTERÍSTIQUES DEL CAS. ES RECOMANA DISPOSAR DE PROTOCOLS ACTUALITZATS ADEQUADAMENT REGISTRAT A L’EXPEDIENT ASSISTENCIAL mbito de los Servicios Sociales Residenciales de la Comunidad Foral de Navarra fica en aquest aspecte dels existents en el nostre entorn)
 25. Gràcies elgomezduran@comb.cat