Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Kamu Görevlileri Etik Perspektifinden Kayıtdışı Ekonomi Ve Vergi Etiği

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 24 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par COSKUN CAN AKTAN (20)

Plus récents (18)

Publicité

Kamu Görevlileri Etik Perspektifinden Kayıtdışı Ekonomi Ve Vergi Etiği

 1. 1. KAMU GÖREVLİLERİ ETİK PERSPEKTİFİNDEN KAYITDIŞI EKONOMİ VE VERGİ ETİĞİ C. C. Aktan & F. Savaşan
 2. 2. Vergi Etiği Kesinlikle Katilmiyorum 15,58% Katilmiyorum 21,0% Kararsizim 10,57% Katiliyorum 30,74% Kesinlikle Katiliyorum 22,11% Kesinlikle Katilmiyorum 16,35% Katilmiyorum 28,38% Kararsizim 10,81% Katiliyorum 29,46% Kesinlikle Katiliyorum 15,0% Grafik 15: Çalışanlarda Vergi Etiği Grafik 14: Firmalarda Vergi Etiği  “Vergi sistemi ve devlet harcamalarını bir arada değerlendirdiğimde vergi kaçırmayı anlaşılır buluyorum”
 3. 3. Vergi Etiği  “İstihdam üzerindeki yükü ve rekabet şartlarını dikkate alırsak kayıtdışı işçi çalıştırmayı anlaşılır buluyorum” Kesinlikle Katilmiyorum 13,31% Katilmiyorum 22,75% Kararsizim 7,91% Katiliyorum 39,53% Kesinlikle Katiliyorum 16,5% Grafik 16: Firmaların Kayıtdışı İstihdama Bakışı Kararsizim 10,65% Kesinlikle Katilmiyorum 10,51% Katilmiyorum 25,47% Katiliyorum 37,87% Kesinlikle Katiliyorum 15,5% Grafik 17: Çalışanların Kayıtdışı İstihdama Bakışı
 4. 4. Vergi mi yoksa hayır işleri veya istihdam yaratmak mı?  Kayıtdışı istihdamı “anlaşılır” bulan firmaların yüzde 57’si sigortasız işçi çalıştırmayı daha yanlış bulurken, vergi kaçırmayı “anlaşılır” bulanların ise yüzde 62’si, sigortasız işçi çalıştırmayı vergi kaçırmadan daha yanlış bulmaktadır.  Firmalarda vergi yerine istihdam yaratmanın daha doğru olacağını düşünenlerin oranı yaklaşık yüzde 62’dir.  Vergi kaçırmayı kesinlikle anlaşılır bulan firmalarda vergi yerine istihdam yaratmayı doğru bulanların oranı yüzde 72’yi bulmaktadır.  Bu oran hayır işleri vergi etiği arasında yüzde 42’dir.  İstihdam yaratmanın daha fazla önemsenmesi bir ölçüde firmaların ekonomik olarak doğrudan karşılığı olan “iş verme” ile etkisi dolaylı olarak ortaya çıkan hayır işlerinde fark gözetmelerinin bir sonucu olabilir.  İstihdam yaratmanın daha doğru olduğunu düşünen çalışanların oranı ise yüzde 27’dir.  Hem hayır işlerinin hem de istihdam yaratmanın vergiye tercih edilme oranının çalışanlarda düşük olması sonuçta vergi idaresi çalışanlarının iş performansından yaptıkları işle tatminlerine kadar birçok alanda olumlu etki yaratabilir.  Yine de en az dört çalışandan birinin vergiye istihdam yaratmayı tercih ediyor olması ilginçtir.  SONUÇ: TÜRKİYE’DE VERGİ ETİĞİ ZAYIFTIR.
 5. 5. Firmalara Göre Sektörün Sorunları  Vergi yükü: Yüzde 52  Talepte Dalgalanma: Yüzde 50  Ucuz İthalat: Yüzde 40  Pazar Darlığı: Yüzde 34  İstihdam üzerindeki yük: Yüzde 29  Taklit ürün: Yüzde 29  Sektörel kayıtdışılık: Yüzde 15  Marka sahibi firmalarda taklit ürünleri ve kayıtdışılığı sorun olarak sıralama oranı daha yüksektir (yüzde 52 ve yüzde 36 ilk sırada sorun olarak sıralamaktadır).
 6. 6. Devletin Sektör Politikası “Devletin sektör politikasında öncelik ne olmalıdır?” Frekans (Sayı) Nisbi Frekans Genel teşvik (arsa, enerji, ucuz hammadde vs.) 273 36,5 Vergisel teşvik 170 22,7 Sigorta işveren payında indirim 98 13,1 Vergi indirimini istihdam artışına bağlama 47 6,3 Markalaşmaya destek 36 4,8 İhracata yönelik teşvik 33 4,4 Bilgi ve rehberlik 23 3,1 İthalata standart getirme 18 2,4 Diğer 28 3,7 Cevapsız 22 2,9 Toplam 748 100,0
 7. 7. Çalışanların İşleriyle İlgili Sıkıntıları  Düşük maş: %76  Aşırı iş yükü: %50  Fiziki ortam: %47  Vergisel düzenlemelerde sık değişiklikler: %28  Yükselmede keyfilik: %23  İş akışında değişiklikler: %13  Değişiklikler hakkında yetersiz bilgilendirme: %12  Kurum amirlerinin müdahelesi: %9  Mükelleflerin iltimas isteği: %9  Günlük iş akışında keyfilik: %8
 8. 8. Denetim Birimleri ile İlgili Değerlendirme  Ceza için bahane aramaları: %28  Potansiyel suçlu muamelesi: %25  Tarafsız davranmama: %15  Kaba, ukala ve saygısızca davranma: %15  Bilgi akışını gözetmeme: %13  Asık yüzlülük: %12  Rüşvete açıklık: %11  Hediye kabulü: %5
 9. 9. Vergi Denetmenleri ile İlgili Değerlendirme  Ceza için bahane aramaları: %47  Potansiyel suçlu muamelesi: %41  Tarafsız davranmama: %22  Asık yüzlülük: %22 (sırası yükseldi)  Kaba, ukala ve saygısızca davranma: %20  Bilgi akışını gözetmeme: %19  Rüşvete açıklık: %18  Hediye kabulü: %10  Sonuç: Sıralama hemen hemen aynı. Oranlar farklı.
 10. 10. Vergi Denetmenlerinin Rüşvete Açıklığı ile İlgili Değerlendime Neredeyse tamami alir 4,81% Az sayida eleman alir 30,48% Cevapsiz 19,25% Çok sayida eleman alir 9,76% Hemen hemen hiçbiri almaz 35,7% Grafik 27: Firmaların Vergi Denetmenlerinin Rüşvet Almalarına İlişkin Algıları
 11. 11. Ayrımcılığın Temelleri: Vergi Denetmenleri “Vergi denetmenleri en çok hangi temelde ayrımcılık yapmaktadır?” Frekans (Sayı) Nisbi Frekans Ayrımcılık yapmamaktadırlar 232 31,0 Gelir (zenginlik) 177 23,7 Sosyal statü (tanınmışlık) 72 9,6 Siyasi düşünce 44 5,9 İktidara yakınlık 44 5,9 Dil-lehçe 12 1,6 Cinsiyet 12 1,6 Yerlilik,yabancılık 9 1,2 Irk 8 1,1 Din-mezhep 4 0,5 Diğer 4 0,5 Cevapsız 130 17,4 Toplam 748 100,0
 12. 12. Yoklama Memurları ile İlgili Değerlendirme  Ceza için bahane aramaları: %59  Potansiyel suçlu muamelesi: %41  Asık yüzlülük: %28 (denetmenlere kıyasla sırası yükseldi)  Kaba, ukala ve saygısızca davranma: %26  Tarafsız davranmama: %24  Rüşvete açıklık: %23 (sırası ve oranı yükseldi)  Hediye kabulü: %21  Bilgi akışını gözetmeme: %19 Sonuç:  Görev rutin ama mükellefle temas sıklığı kurum imajı için önemli
 13. 13. Ayrımcılığın Temelleri: Yoklamam Memurları “Yoklama memurları en çok hangi temelde ayrımcılık yapmaktadır?” Frekans (Sayı) Nisbi Frekans Ayrımcılık yapmamaktadırlar 223 29,8 Gelir (zeginlik) 205 27,4 Sosyal statü (tanınmışlık) 100 13,4 İktidara yakınlık 50 6,7 Siyasi düşünce 36 4,8 Dil-lehçe 21 2,8 Cinsiyet 19 2,5 Yerlilik,yabancılık 14 1,9 Din-mezhep 9 1,2 Irk 7 0,9 Diğer 1 0,1 Cevapsız 63 8,4 Toplam 748 100,0
 14. 14. Vergi Dairesi Yöneticileri “Vergi Dairesi Müdürleri/Müdür Yardımcılarının en önemli eksiği sizce nedir?” Frekans (Sayı) Nisbi Frekans Mükellefi potansiyel suçlu gibi görmeleri 159 21,3 Personeli sevk ve idarede yetersizlik 111 14,8 Takdir yetkilerini suistimal etmeleri 98 13,1 Bilgi yetersizliği 73 9,8 Nezaket eksikliği 70 9,4 Ayrımcılık yapmaları 59 7,9 Rüşvete açık olmaları 33 4,4 Hediyeye açık olmaları 10 1,3 Diğer 59 7,9 Cevapsız 76 10,2 Toplam 748 100,0
 15. 15. Vergi İnceleme Sonuçlarına Mükellef Tepkisi “Vergi incelemesi sonrası eğer ortaya çıktı ise) ek vergi ve cezalarla ilgili olarak aşağıdaki yollardan hangisi veya hangilerine başvurdunuz?” Frekans (Sayı) Nisbi Frekans Odedim 358 47,9 Uzlaşma yoluna başvurdum ve uzlaştım 130 17,4 Uzlaşma yoluna başvurdum uzlaşamadım 27 3,6 Mahkemeye başvurdum, benim lehimde sonuçlandı 20 2,7 Mahkemeye başvurdum, benim aleyhimde sonuçlandı 5 ,7 Mahkeme başvurdum, dava devam ediyor 9 1,2 Cevapsız 199 26,6 Toplam 748 100,0
 16. 16. Firmalara Göre GİB Taşra Birimlerinde En Önemli Eksiklikler  Evrakta Bekleme: %43  Bir işlem için çok aşama: %39  Danışma ve yönlendirme eksikliği: %32  Kuyruklar: %28  Yanlış tutum: %27  Personelin eğitim yetersizliği: %26  Evrak kaybı: %15  Personel azlığı: %12
 17. 17. Mükelleflerin Olumszulukla Karşılaştığı yerler/birimler “Ayrımcı davranış ve rüşvet gibi olumsuzluklara en çok nerede karşılaşıyorsunuz?” Frekans (Sayı) Nisbi Frekans Yoklama memurlarının rutin kontrollerinde 246 32,9 Vergi dairesi memurlarından 119 15,9 Müdür ve Müdür Yrd. 100 13,4 Vergi denetmenlerinin denetimlerinde 87 11,6 Diğer 59 7,9 Cevapsız 137 18,3 Toplam 748 100,0
 18. 18. Çalışanlara Göre GİB Taşra Birimlerinde En Önemli Eksiklikler  Bir işlem için çok aşama: %68 (oran yüksek, sıralamada öne geçti)  Personel yetersizliği: %54  Yanlış tutum: %39  Evrakta bekleme: %32  Personelin eğitim yetersizliği: %31  Danışma ve yönlendirme eksikliği: % 18  Kuyruklar: %15  Evrak kaybı: %15
 19. 19. Çalışanların Etik davranışlarla İlgili Kamuoyu Algısı Değerlendirmesi Çok yüksek oranda var 6,46% Önemli ölçüde var 43,4% Missing 1,85% Hic Yok 12,8% Cok az var 37,34% Grafik 48: Çalışanlara Göre Kamuoyunda Personelin Menfaat Temin Etmeye Açıklıkları Algısı
 20. 20. Çalışanların Etik davranışlarla İlgili Kamuoyu Algısı Değerlendirmesi Diger 5,25% Missing 18,83% Medyanin abartili yayinlari 5,86% Acikligin yeterince saglanamamasi 6,33% diger kamu kurumlari ile birlikte degerlendirilme 42,13% Isin geregi kapalilik 9,72% Bazi calisanlarin menfaat saglama egilimi 30,71% Grafik 49: Menfaat Temin Etmeye Açıklık Algısının Nedenleri
 21. 21. Çalışanların Etik davranışlarla İlgili Kamuoyu Algısı Değerlendirmesi Missing 21,96% Duzenlemelerin gorevliye esneklik verdigi inanci 7,42% Dger 2,84% Menfaat temininin kamu kurumlarda yaygin oldugu inanci 60,66% Kurum ici denetimin yetersizligi algisi 6,0% Bazi calisanlarin bu tekliflere acik oldugu izlenimi vermele 23,06% Grafik 50: Çalışanlara Göre Mükelleflerin Menfaat Teklif Etmesinin Nedenleri
 22. 22. Çalışanların Etik davranışlarla İlgili Kamuoyu Algısı Değerlendirmesi Missing 4,61%Sık sık 12,74%Çok sık 0,41% Hic 23,58% Nadiren 63,28% Grafik 51: Çalışanlara Göre Mükelleflerin Menfaat Sağlama Teklif Sıklığı
 23. 23. Çalışanların Etik davranışlarla İlgili Kamuoyu Algısı Değerlendirmesi “Mükelleflerden gelen ayrımcılık talebinin temel nedeni” Frekans (Sayı) Nisbi Frekans Talep gelmemektedir 177 22,9 İktidara yakınlık 218 28,2 Sosyal statü 154 19,9 Gelir 101 13,1 Siyasi düşünce 61 7,9 Din-mezhep 8 1,0 Yerlilik-yabancılık 6 ,8 Dil-lehçe 4 ,5 Cinsiyet 2 ,3 Diğer 16 2,1 Cevapsız 25 3,2 Toplam 772 100,0
 24. 24. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği http://www.sobiad.org Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF http://www.canaktan.org

×