Motivasyon Yönetimi

COSKUN CAN AKTAN
COSKUN CAN AKTANChairman, the Social Sciences Research Society à Dokuz Eylul University, Turkey
MOTİVASYON
YÖNETİMİ
PROF.DR.COŞKUN CAN AKTAN
“Lu’lu yaşlı devlet adamlarından biri Konfüçyüs’ e sordu;
insanları nasıl ciddi ve sadık kılabilirim ki hevesle çalışsınlar?’
Konfüçyüs dedi ki;
‘Onlara başkanlık ederken saygınlığı eksik etme ki ciddi olsunlar.
Babaca ve şefkatli ol ki, sadık olsunlar.
İyiyi teşvik et, acemiye öğret ki hevesli olsunlar.”
Konfüçyüs
MOTİVASYON YÖNETİMİ
Motivasyon, kısaca insanı çalışmaya
sevketmek, çalışmak için bireyi harekete
geçirmek ve isteklendirmek anlamına
gelmektedir. Motivasyon yönetimi ise
organizasyonda çalışanların daha istekli ve
arzulu iş yapmalarına yönelik çeşitli araçlar
(para, eğitim, takdir, ödüllendirme, başarı
vs.) ile çalışanların harekete geçmesi ve
isteklendirilmesi demektir.
MASLOW’ UN MOTİVASYON
TEORİSİ: İHTİYAÇLAR
HİYERARŞİSİ
1.Fizyolojik
ihtiyaçlar
I II III IV V
İnsan İhtiyaçları
2. Güvenlik
ihtiyaçları
3. Sevgi ihtiyacı
4. Saygı ihtiyacı
5. İdealerini
gerçekleştirme ihtiyacı
-yemek
-barınak
-dinlenme
vs.
-can güvenliği
-mal güvenliği
--sosyal güvenlik vs.
-Bir gruba ait olma
-Arkadaşlık-dostluk ihtiyacı
-Sevgi-şevkat ihtiyacı
-Saygı beklentisi
-Takdir edilme ihtiyacı
-Tanınma arzusu
-vs.
-Yeteneklerini ortaya koyabilme
-Başarma isteği ve arzusu
Fizyolojik İhtiyaçlar
Güvenlik İhtiyaçları
Sosyal İhtiyaçlar
Özgüven İhtiyaçları
Kendini Gerçekleştirme
İhtiyacı
Maslow’un
İhtiyaçlar
Hiyerarşisi
HERZBERG’ İN MOTİVASYON -
HİJYEN TEORİSİ
Motivasyon konusunda geliştirilmiş teorilerden birisi de Frederick
A. Herzberg’ in “Çift Faktör Teorisi” ya da “Motivasyon-Hijyen
Teorisi” olarak bilinen yaklaşımıdır. Herzberg motivasyonu
belirleyici iki faktörden sözetmektedir:
1. Motivasyonel faktörler. Başarı, tanınma, takdir edilme, yapılan işin
niteliği, yetki ve sorumluluk sahibi olma, ilerleme ve yükselme
imkanlarının olması vs. motivasyonel faktörler arasında sayılabilir.
Bu faktörlerin olması durumunda bireylerin çalışma istek ve
arzuları artar. Bu faktörlerin bulunmaması halinde ise bireylerin
çalışma arzu ve istekleri yavaşlayabilir.
2. Hijyen faktörler. İşletme politikası ve yönetimi, çalışma koşulları,
ücret düzeyi, özel yaşamdaki mutluluk düzeyi, organizasyonda alt-
üst arasındaki ilişkiler vs. unsurlar “hijyen faktörler” olarak
adlandırılır. Hijyen faktörler mevcut olduğunda iş tatmini
gerçekleşir ve bireyleri çalışmaya motive edebilir. Hijyen
faktörlerin negatif olması durumunda ise (örneğin, çalışma
koşullarının çok iyi olmaması, aile yaşamının çok düzenli
olmaması) motivasyonel etki ortadan kalkar. Herzberg’ e göre
hijyen faktörler pozitif ise bu sadece çalışanlar tarafından kabul
görür, motive edici olabileceği gibi motive edici etki
göstermeyebilir.
Herzberg’in İki-Faktör Teorisi
Hijyen Faktörleri Motivasyonel Faktörler
• Denetimin Niteliği
• Ücret
• Kurum Politikaları
• Çalışma Koşulları
• Diğerleriyle İlişkiler
• İş Güvencesi
• Yükselme
• Kişisel Gelişim
• Takdir Edilme
• Sorumluluk Alma
• Başarı
Yüksek Yüksekİş Doyumsuzluğu İş Doyumu0
MCCLELAND’ İN
MOTİVASYON TEORİSİ
Motivasyon konusunda bir başka teori
geliştiren yönetim uzmanı ise David C. McCleland’
dır. Bir psikolog olan Cleland, Maslow ve Herzberg’
den farklı olarak insanların farklı ihtiyaçlara
yöneldikleri ve bu ihtiyaçları karşılandığı ölçüde
tatmin olacakları görüşünü savunmuştur.
McCleland, Maslow’ dan farklı olarak üç tür insan
ihtiyacı üzerinde durur:
Başarı ihtiyacı
Sosyal ilişkilerde bulunma ihtiyacı
Güç ihtiyacı
İhtiyaçlar
Teorisi
David
McClelland
Başarma
İhtiyacı
(nAch)
Güç
İhtiyacı
(nPow)
Bağlanma
İhtiyacı
(nAff)
Karşılaştırma Algılama
Çıktılar
Girdiler
Ben-Daha Önce
Ben-Başka Yerde
Burada-Başkaları
Dışarda-Başkaları
<
=
>
Olumsuz Eşitsizlik
Eşitlik
Olumlu Eşitsizlik
*A Çalışan, B karşılaştırma yapılan ilgili kişi.
Eşitlik Teorisi
A*
B
Beklenti Teorisi
3. Ödül-Bireysel Amaç İlişkisi
1. Çaba-Performans İlişkisi
2. Performans-Ödül İlişkisi
Bireysel
Çaba
Bireysel
Performans
Bireysel
Amaçlar
Örgütsel
Ödüller
1 2
3
ALDEFER’ İN
MOTİVASYON TEORİSİ
Clayton Alderfer adındaki yönetim
uzmanı ise insan ihtiyaçlarını üç farklı
kategoriye ayırmaktadır:
Varlık ihtiyaçları. Bunlar insanların doğuştan
itibaren sahip oldukları ihtiyaçlardır. Yiyecek,
içecek, barınma ihtiyaçları vs. bu konuda örnek
gösterilebilir.
Sosyal ilişkiler ihtiyacı. İnsanlar, başka
insanlarla bir arada olmak, duygu ve
düşüncelerini onlarla paylaşmak isterler.
Gelişme ihtiyaçları. İnsanların kendilerini
geliştirme ihtiyaçlarıdır. Başarı elde etme,
tanınma, kabul edilme vs. bu tür ihtiyaçlara
örnek gösterilebilir.
MOTİVASYONEL
ARAÇLAR
Çalışma ortamı,
Yetki ve sorumluluk sahibi olma,
İş emniyeti,
Ücret
İşde ilerleme/yükselme imkanı,
Yenilik ve yaratıcılık ihtiyacı,
Arkadaşlık-dostluk ilişkileri,
Yöneticilerle olan iletişim vs.
İNSANLARI MOTİVE
EDECEK ARAÇLAR
1. Yönetime katılım. Organizasyonda
çalışanların karar alma sürecine aktif olarak
katılımı motivasyonel bir etki gösterir.
Çalışanlar organizasyonu kendi sahip
oldukları işletmeler olarak görürler ve daha
fazla çalışma gereğini duyarlar.
2. Yetki ve sorumluluk devri. Organizasyonda
çalışanlara yetki ve sorumluluk
devredilmesi halinde bunun motivasyonel
etkisi çok güçlü olur. Kişiler elde edecekleri
başarının kendilerine ait olduğuna inanırlar.
Aynı şekilde başarısızlığın faturasının da
yine kendilerine çıkacağına inanırlar.
İNSANLARI MOTİVE
EDECEK ARAÇLAR
3. Rekabet. Motivasyonel araçlardan bir diğeri rekabettir.
Rekabet, insanları daha fazla çalışmaya, üretmeye ve
yeniliğe sevkeder.
4. Etkin iletişim. Organizasyonda yönetici ve çalışanlar
arasında etkin iletişim olması insanları daha fazla
çalışmaya sevkeder. Etkin iletişim, emir-komuta ilişkisi
olmaksızın tüm organizasyon çalışanlarının yakın iletişimde
bulunmaları, sahip oldukları bilgiyi paylaşmaları ve sorun
çözme konusunda birbirlerinden destek ve yardım
alabilmeleri demektir.
5. Çalışma yaşamının kalitesi. Bu genel kavramın içinde
yeralan bazı unsurlar şunlar olabilir: İşyerinde çalışma
koşullarının sağlıklı ve emniyetli olması, sosyal
imkanlarının yeterli olması, spor-kültür-sanat vs.
faaliyetlere organizasyonda yer verilmesi, emeklilik
imkanların iyi olması vs. Çalışma yaşamı kalitesinin iyi
olduğu organizasyonlarda daha yüksek bir motivasyonel
etki görülebilir.
İNSANLARI MOTİVE
EDECEK ARAÇLAR
6. Takdir ve ödüllendirme. Kişilerin yaptıkları işlerin takdir
edilmesi (“bir teşekkür çok şeyi ifade eder ve çok şeyi
değiştirebilir.”) ve bu işlerinin sonucunda maddi olarak
ödüllendirilmeleri önem taşır. Yüksek ücret vermek tek
başına yeterli değildir. Organizasyonda daha fazla çalışan
kişileri ayrıca ödüllendirmek, yenilik ve yaratıcılığı teşvik
etmek için organizasyonda ödüllendirme sisteminin varlığı
gerekir.
7. Kariyer geliştirme. Organizasyonda kişilerin mesleklerinde
kendilerini geliştirebilmeleri ve yükselme olanaklarının
mevcut olması son derece önem taşır. “Kariyer platoları”
nın olması durumunda ise kişiler daha fazla çalışma
gereğini duymazlar.
8. Eğitim olanakları. Organizasyonda çalışanların bilgi ve
beceri düzeylerini artırmak için uygulanacak olan eğitim ve
seminerlerin motivasyonel etkisinin yüksek olduğu
söylenebilir.
DEMOTİVASYON: İŞDE MONOTONLUK
VE ÖNLENMESİ
1. İş genişletme (Job enlargement): Çalışanların tek bir iş üzerinde
sürekli çalışmaları yerine daha geniş bir uzmanlık alanına sahip
olmaları ve multi-fonksiyonel görevler üstlenmeleri ile bu sorun
kısmen ortadan kaldırılabilir.
2. İş değiştirme. İşde monotonluğu azaltmanın ve ortadan
kaldırmanın yollarından birisi de çalışanları zaman zaman farklı
bölümlerde ve farklı işlerde çalıştırmaktır. İş değiştirme, “iş
rotasyonu” olarak da adlandırılabilir.
3. İş zenginleştirme. (Job enrichment). Bu kavram ilk kez F. Herzberg
tarafından kullanılmıştır. Herzberg’ e göre organizasyonda işlerin
daha iyi bir şekilde yapılabilmesi için mevcut çalışma ortamının ve
koşullarının daha cazip hale getirilmesi gerekir. Organizasyonda
çalışanlara işi planlama ve karar verme yetkisinin verilmesi, kendi-
kendini yöneten takımlar oluşturulması, kalite çemberleri ve öneri
geliştirme grupları oluşturulması iş zenginleştirme için
verilebilecek başlıca örneklerdir.
4. Spor-kültür-sanat akitiviteleri. Organizasyonda monotonluğu
ortadan kaldırmanın en güzel yollarından birisi yemek aralarında
ve uygun olan diğer zamanlarda spor kültür ve sanat faaliyetleri
yapmaktır.
İŞ TATMİNSİZLİĞİ
Organizasyonda demotivasyonun sonucu iş
tatminsizliğidir. İş tatminsizliğinin sonucu ise
düşük performans, işden ayrılma, işi savsaklama
ve işden kaybolma (absentizm) vs. olarak görülür.
Organizasyonlarda rastlanan en ciddi
sorunlardan birisi iş tatminsizliği olarak ortaya
çıkan işden ayrılmalardır. İşden ayrılmalar çeşitli
nedenlere bağlı olarak oluşur ve yaygınlaşır.
İŞDEN AYRILMALARIN
BAŞLICA NEDENLERİ
Ücret yetersizliği
Ücret sisteminin adaletsizliği,
Kariyer geliştirme imkanlarının olmaması,
Çalışma koşullarının kötü olması,
Başarının takdir edilmemesi, ödüllendirme sisteminin organizasyonda
mevcut olmaması,
İletişim eksikliği,
Aşırı iş yükü,
İş güvencesinin olmaması,
Sağlık, emeklilik vs. sosyal güvenlik imkanlarının yetersiz olması,
Kötü yöneticilerin organizasyonda istihdam edilmesi vs.
Bu ve benzeri nedenler işden ayrılmalara neden olur. İşden
ayrılmaları azaltmanın ve ortadan kaldırmanın yolları ise en başta
“insan kaynaklarının yönetimi” ne bir bütün olarak önem vermek
ile ilişkilidir.
TAKDİR/RECOGNITION
Organizasyonda çalışanlara özel başarıları dolayısıyla sertifika ve/veya
plaket verilmesi,
Belirli yıl hizmet veren çalışanlara sertifika ve/veya plaket verilmesi,
Kurs ve seminer programlarını başarıyla tamamlayanlara sertifika verilmesi,
Organizasyon içerisinde oluşturulmuş olan proje ve çalışma gruplarının
yaptıkları çalışmaları üst ve orta kadame yöneticilere sunabilme
imkanlarının yaratılması;
Proje çalışma gruplarının elde ettikleri başarıların ilan panolarında
duyurulması,
Organizasyonda “ayın en başarılı personeli” ya da “ayın en başarılı kalite
çember grubu” vs. şekillerde yapılan çalışmalarda üstün başarı
gösteren kimselerin tüm çalışanlara duyurulması,
Organizasyonda kayıp ve israfları önleyen departmanlara veya kişilere
teşekkür mektuplarının yazılması vs.
ÖDÜLLENDİRMEKalite ödülü,
Başkanlık özel ödülü,
Verimlilik ödülü,
Karlılık ödülü,
En başarılı ekip çalışması ödülü,
Yaratıcı fikir ve buluşlar ödülü,
En iyi problem çözme ödülü,
Sıfır hata ödülü vs.
ORGANİZASYONDA ÇALIŞANLARA YÖNELİK
UYGULANABİLECEK BAŞLICA ÖDÜLLER
Ödül Adı Ödül Şartları
(Ödülün konusu, başvurma koşulları vs.)
Ödül
(Aşağıdaki ödüller verilebilir.)
1. Kalite Ödülü Organizasyona bağlı birimlerde (örneğin,
holdinge bağlı şirketler) en kaliteli mal ve
hizmet sunan kuruluşa verilebilir.
• Para
• Maaş artışı
2. Başkanlık Özel Başarı
Ödülü
Organizasyona bağlı birimlerde yöneticilik
yapan en başarılı üst yöneticilere verilebilir.
• İkramiye-Pirim
• Yurtiçi-Yurtdışı seyahati
3. Verimlilik Ödülü Verimlilik yönünden en başarılı şirket ve
kuruluşlara verilebilir.
• Plaket
• Altın madalya
4. Karlılık Ödülü Karlılık yönünden en başarılı şirket ve kuruluş
yönetici ve çalışanlarına verilebilir.
vs.
5. En İyi Ekip Çalışması Ödülü Başarılı ekip çalışması yapan gruplara verilir.
6. Yaratıcı Fikir ve Buluşlar
Ödülü
Yaratıcılığı ve yeni buluşları özendirmek
amacıyla verilebilir.
7. En İyi Problem Çözme
Önerisi Ödülü
Organizasyondaki sorunları bulup ortaya
çıkaran ve çözüm öneren kişilere ve ekiplere
verilir.
8. Sıfır Hata Ödülü Organizasyona bağlı birimlerde en az hata
oranı ile çalışan birimlere verilir.
MOTIVASYON
UYGULAMALARI
Maddi Ödüllendiriciler
• Performansa ve Yeteneğe Dayalı Ödüllendirme,
Manevi Ödüllendiriciler
Katılım Programları
Katılımlı Amaç Belirleme (Amaçlara Göre Yönetim)
Performansa
Dayalı
Ödüllendirme
Prim Kâr Payı
İkramiyeTasarruf Payı
Yeteneğe Dayalı Ödüllendirme
• Esneklik Kazandırır
• İletişimi Kolaylaştırır
• Hırslı Çalışanları Özendirir
• Maliyetler Artar
• Yeteneklerin Eskimesi
• Yetenek-Performans İlişkisi
Yararları
Sakıncaları
1 sur 25

Recommandé

Motivasyon par
Motivasyon Motivasyon
Motivasyon İK Atölyesi
9.5K vues30 diapositives
Liderlik ve yöneticilik analizi par
Liderlik ve yöneticilik analiziLiderlik ve yöneticilik analizi
Liderlik ve yöneticilik analiziOğuzhan Ozkan
3K vues10 diapositives
Duygusal zeka par
Duygusal zeka Duygusal zeka
Duygusal zeka OZDEN OZLÜ
6.1K vues29 diapositives
Takim çAlişMasi par
Takim çAlişMasiTakim çAlişMasi
Takim çAlişMasihuseyin
11.1K vues23 diapositives
Takımdaşlık ve Ekip Yönetimi.pptx par
Takımdaşlık ve Ekip Yönetimi.pptxTakımdaşlık ve Ekip Yönetimi.pptx
Takımdaşlık ve Ekip Yönetimi.pptxErdem Karagöz
477 vues43 diapositives
Örgütsel Motivasyon par
Örgütsel MotivasyonÖrgütsel Motivasyon
Örgütsel MotivasyonOZDEN OZLÜ
5.8K vues30 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Liderlik par
LiderlikLiderlik
LiderlikAytac Mestci
16.6K vues47 diapositives
İnsan Kaynaklarında Motivasyon par
İnsan Kaynaklarında Motivasyonİnsan Kaynaklarında Motivasyon
İnsan Kaynaklarında MotivasyonSEMRIN IK EGITIM VE DANISMANLIK
7.1K vues90 diapositives
Yalın Organizasyonlar par
Yalın OrganizasyonlarYalın Organizasyonlar
Yalın OrganizasyonlarHikmet Maraşli
8.3K vues31 diapositives
Liderlik par
LiderlikLiderlik
LiderlikEmre Aydın
9.9K vues23 diapositives
Duygusal zeka par
Duygusal zekaDuygusal zeka
Duygusal zekailker KALDI
5.9K vues92 diapositives
11 ekip çalışması ve temel öğeleri par
11  ekip çalışması ve temel öğeleri11  ekip çalışması ve temel öğeleri
11 ekip çalışması ve temel öğeleriSerdal KOÇİYİT
8.6K vues20 diapositives

Tendances(20)

örgütsel çatışma ve çatışma yönetimi par SELÇUK YÜCESOY
örgütsel çatışma ve çatışma yönetimiörgütsel çatışma ve çatışma yönetimi
örgütsel çatışma ve çatışma yönetimi
SELÇUK YÜCESOY39.6K vues
Ekip Motivasyonu Oluşturmak ve Bu Motivasyonu Sürekli Kılmak par Serhat Bıçakçı
Ekip Motivasyonu Oluşturmak ve Bu Motivasyonu Sürekli KılmakEkip Motivasyonu Oluşturmak ve Bu Motivasyonu Sürekli Kılmak
Ekip Motivasyonu Oluşturmak ve Bu Motivasyonu Sürekli Kılmak
Serhat Bıçakçı14.6K vues
KoçLuk&MentöRlüK par fahricelik
KoçLuk&MentöRlüKKoçLuk&MentöRlüK
KoçLuk&MentöRlüK
fahricelik4.9K vues
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi par Istanbul_Business_School
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimiİnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi
Motivasyon Başucu Kitabı par EarlyBird18
Motivasyon Başucu KitabıMotivasyon Başucu Kitabı
Motivasyon Başucu Kitabı
EarlyBird18215 vues
Kültürler Arası Yönetimde Motivasyon ve Ödüllendirme par suskun57
Kültürler Arası Yönetimde Motivasyon ve ÖdüllendirmeKültürler Arası Yönetimde Motivasyon ve Ödüllendirme
Kültürler Arası Yönetimde Motivasyon ve Ödüllendirme
suskun574.1K vues
Motivasyon Teknikleri par Kemal ASLAN
Motivasyon TeknikleriMotivasyon Teknikleri
Motivasyon Teknikleri
Kemal ASLAN346 vues

En vedette

Kısa modül notları (motivasyon) par
Kısa modül notları (motivasyon)Kısa modül notları (motivasyon)
Kısa modül notları (motivasyon)MUSTAFA BAYINDIR
4.7K vues39 diapositives
Beklenti Teorisi par
Beklenti TeorisiBeklenti Teorisi
Beklenti TeorisiAhmet Sinan Ekinci
6K vues10 diapositives
İnsan Yönetimi par
İnsan Yönetimiİnsan Yönetimi
İnsan YönetimiCOSKUN CAN AKTAN
543 vues17 diapositives
Türkiye’de Yoksulluk par
Türkiye’de YoksullukTürkiye’de Yoksulluk
Türkiye’de YoksullukCOSKUN CAN AKTAN
373 vues13 diapositives
Ölçmek Üzerine par
Ölçmek ÜzerineÖlçmek Üzerine
Ölçmek ÜzerineCOSKUN CAN AKTAN
281 vues4 diapositives
Performans Yönetimi par
Performans YönetimiPerformans Yönetimi
Performans YönetimiCOSKUN CAN AKTAN
1.3K vues14 diapositives

En vedette(20)

Gelir Dağılımında Adaletin Sağlanması Açısından Negatif Gelir Vergisi Önerisi par COSKUN CAN AKTAN
Gelir Dağılımında Adaletin Sağlanması Açısından Negatif Gelir Vergisi ÖnerisiGelir Dağılımında Adaletin Sağlanması Açısından Negatif Gelir Vergisi Önerisi
Gelir Dağılımında Adaletin Sağlanması Açısından Negatif Gelir Vergisi Önerisi
COSKUN CAN AKTAN1.1K vues
Kayıtdışı Ekonomi: Anket Çalışması Ve Bulgular par COSKUN CAN AKTAN
Kayıtdışı Ekonomi: Anket Çalışması Ve BulgularKayıtdışı Ekonomi: Anket Çalışması Ve Bulgular
Kayıtdışı Ekonomi: Anket Çalışması Ve Bulgular
COSKUN CAN AKTAN546 vues
Türkiye’nin Uluslararası Rekabet Gücü par COSKUN CAN AKTAN
Türkiye’nin Uluslararası Rekabet GücüTürkiye’nin Uluslararası Rekabet Gücü
Türkiye’nin Uluslararası Rekabet Gücü
COSKUN CAN AKTAN168 vues
motivasyon par tandugenc
motivasyonmotivasyon
motivasyon
tandugenc4.5K vues
Vergi Psikolojisinin Temelleri Ve Vergi Ahlakı par COSKUN CAN AKTAN
Vergi Psikolojisinin Temelleri Ve Vergi AhlakıVergi Psikolojisinin Temelleri Ve Vergi Ahlakı
Vergi Psikolojisinin Temelleri Ve Vergi Ahlakı
COSKUN CAN AKTAN442 vues
Milenyum Kalkınma Hedefleri İçerisinde Sağlık İle İlgili Stratejik Hedefler V... par COSKUN CAN AKTAN
Milenyum Kalkınma Hedefleri İçerisinde Sağlık İle İlgili Stratejik Hedefler V...Milenyum Kalkınma Hedefleri İçerisinde Sağlık İle İlgili Stratejik Hedefler V...
Milenyum Kalkınma Hedefleri İçerisinde Sağlık İle İlgili Stratejik Hedefler V...
COSKUN CAN AKTAN447 vues
Moti̇vasyon Nedir ve Türleri par Aykut Türe
Moti̇vasyon Nedir ve TürleriMoti̇vasyon Nedir ve Türleri
Moti̇vasyon Nedir ve Türleri
Aykut Türe2.4K vues
Yönetim ve Organizasyon Teorileri par Emre Aydın
Yönetim ve Organizasyon TeorileriYönetim ve Organizasyon Teorileri
Yönetim ve Organizasyon Teorileri
Emre Aydın27.9K vues
Proje yönetimi notları par Aytekin Özel
Proje yönetimi notlarıProje yönetimi notları
Proje yönetimi notları
Aytekin Özel74.2K vues

Similaire à Motivasyon Yönetimi

Isletme 2 Ders 2 par
Isletme 2 Ders 2Isletme 2 Ders 2
Isletme 2 Ders 2Mert Erkol
3.5K vues60 diapositives
Motivasyon nilay-yonetimm par
Motivasyon nilay-yonetimmMotivasyon nilay-yonetimm
Motivasyon nilay-yonetimmSerkan Kocakaya
2.8K vues41 diapositives
1. üni̇te (iNSAN KAYNAKLARI yÖNETİMİ par
1. üni̇te (iNSAN KAYNAKLARI yÖNETİMİ1. üni̇te (iNSAN KAYNAKLARI yÖNETİMİ
1. üni̇te (iNSAN KAYNAKLARI yÖNETİMİMehmet Akif Çakırer
13.7K vues55 diapositives
İş Tatmini par
İş Tatminiİş Tatmini
İş TatminiTugba Ozen
11.1K vues37 diapositives
İş Başarasının Sırrı par
İş Başarasının Sırrıİş Başarasının Sırrı
İş Başarasının SırrıBüşra Durbin
867 vues17 diapositives
Moti̇vasyon Motivation par
Moti̇vasyon MotivationMoti̇vasyon Motivation
Moti̇vasyon MotivationFurkan Orkan Bayram
515 vues22 diapositives

Similaire à Motivasyon Yönetimi(20)

Isletme 2 Ders 2 par Mert Erkol
Isletme 2 Ders 2Isletme 2 Ders 2
Isletme 2 Ders 2
Mert Erkol3.5K vues
İş Tatmini par Tugba Ozen
İş Tatminiİş Tatmini
İş Tatmini
Tugba Ozen11.1K vues
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARIYLA ARASINDA Kİ İLİŞKİSİ par SelmaAYDIN3
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARIYLA ARASINDA Kİ İLİŞKİSİÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARIYLA ARASINDA Kİ İLİŞKİSİ
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARIYLA ARASINDA Kİ İLİŞKİSİ
SelmaAYDIN3178 vues
Cagri Merkezi Insan Kaynaklari par Aretiasus
Cagri Merkezi Insan KaynaklariCagri Merkezi Insan Kaynaklari
Cagri Merkezi Insan Kaynaklari
Aretiasus 2K vues
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme par Osman Nar
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirmeİnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
Osman Nar52.6K vues
19103934 takımalıması par Hakem Filiz
19103934 takımalıması19103934 takımalıması
19103934 takımalıması
Hakem Filiz286 vues
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramları par cihank30
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramlarıCihan yöneticilik ve liderlik kavramları
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramları
cihank304.7K vues

Plus de COSKUN CAN AKTAN

İKTİSAT VE MATEMATİK: İKTİSADIN MATEMATİZASYONU par
İKTİSAT VE MATEMATİK: İKTİSADIN MATEMATİZASYONUİKTİSAT VE MATEMATİK: İKTİSADIN MATEMATİZASYONU
İKTİSAT VE MATEMATİK: İKTİSADIN MATEMATİZASYONUCOSKUN CAN AKTAN
1.2K vues14 diapositives
İKTİSAT YOLUNU MU KAYBETTİ? par
İKTİSAT YOLUNU MU KAYBETTİ?İKTİSAT YOLUNU MU KAYBETTİ?
İKTİSAT YOLUNU MU KAYBETTİ?COSKUN CAN AKTAN
1.1K vues22 diapositives
PATERNALİZMİN DOĞUŞU VE YÜKSELİŞİ par
PATERNALİZMİN DOĞUŞU VE YÜKSELİŞİPATERNALİZMİN DOĞUŞU VE YÜKSELİŞİ
PATERNALİZMİN DOĞUŞU VE YÜKSELİŞİCOSKUN CAN AKTAN
238 vues24 diapositives
PATERNALİZM par
PATERNALİZMPATERNALİZM
PATERNALİZMCOSKUN CAN AKTAN
209 vues24 diapositives
PATERNALİZM FELSEFESİ par
PATERNALİZM FELSEFESİ PATERNALİZM FELSEFESİ
PATERNALİZM FELSEFESİ COSKUN CAN AKTAN
164 vues30 diapositives
PATERNALİZM TÜRLERİ par
PATERNALİZM TÜRLERİPATERNALİZM TÜRLERİ
PATERNALİZM TÜRLERİCOSKUN CAN AKTAN
207 vues28 diapositives

Plus de COSKUN CAN AKTAN(20)

İKTİSAT VE MATEMATİK: İKTİSADIN MATEMATİZASYONU par COSKUN CAN AKTAN
İKTİSAT VE MATEMATİK: İKTİSADIN MATEMATİZASYONUİKTİSAT VE MATEMATİK: İKTİSADIN MATEMATİZASYONU
İKTİSAT VE MATEMATİK: İKTİSADIN MATEMATİZASYONU
COSKUN CAN AKTAN1.2K vues
PATERNALİZMİN DOĞUŞU VE YÜKSELİŞİ par COSKUN CAN AKTAN
PATERNALİZMİN DOĞUŞU VE YÜKSELİŞİPATERNALİZMİN DOĞUŞU VE YÜKSELİŞİ
PATERNALİZMİN DOĞUŞU VE YÜKSELİŞİ
COSKUN CAN AKTAN238 vues
PATERNAL DEVLET VE ‘’İYİNİYETLİ’’ İYİLİKSEVERLİK DESPOTİZMİ ÜZERİNE par COSKUN CAN AKTAN
PATERNAL DEVLET VE ‘’İYİNİYETLİ’’ İYİLİKSEVERLİK DESPOTİZMİ ÜZERİNEPATERNAL DEVLET VE ‘’İYİNİYETLİ’’ İYİLİKSEVERLİK DESPOTİZMİ ÜZERİNE
PATERNAL DEVLET VE ‘’İYİNİYETLİ’’ İYİLİKSEVERLİK DESPOTİZMİ ÜZERİNE
COSKUN CAN AKTAN149 vues
İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEME par COSKUN CAN AKTAN
İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEMEİKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEME
İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEME
MATEMATİKSEL FORMALİZM ÜZERİNE ELEŞTİRİ par COSKUN CAN AKTAN
MATEMATİKSEL FORMALİZM ÜZERİNE ELEŞTİRİMATEMATİKSEL FORMALİZM ÜZERİNE ELEŞTİRİ
MATEMATİKSEL FORMALİZM ÜZERİNE ELEŞTİRİ
COSKUN CAN AKTAN138 vues
İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEME... par COSKUN CAN AKTAN
İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEME... İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEME...
İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEME...
EMPERYAL İKTİSAT: İKTİSAT BİLİMİNDE EMPERYALİZM par COSKUN CAN AKTAN
EMPERYAL İKTİSAT: İKTİSAT BİLİMİNDE EMPERYALİZMEMPERYAL İKTİSAT: İKTİSAT BİLİMİNDE EMPERYALİZM
EMPERYAL İKTİSAT: İKTİSAT BİLİMİNDE EMPERYALİZM
COSKUN CAN AKTAN502 vues
İKTİSAT BİLİMİ, AKADEMİK TAYLORİZM VE AKADEMİK PLÜRALİZM par COSKUN CAN AKTAN
İKTİSAT BİLİMİ, AKADEMİK TAYLORİZM VE AKADEMİK PLÜRALİZMİKTİSAT BİLİMİ, AKADEMİK TAYLORİZM VE AKADEMİK PLÜRALİZM
İKTİSAT BİLİMİ, AKADEMİK TAYLORİZM VE AKADEMİK PLÜRALİZM
COSKUN CAN AKTAN103 vues
VERGİLEMENİN SINIRLARI VE ANAYASAL KURAL ÖNERİLERİ par COSKUN CAN AKTAN
VERGİLEMENİN SINIRLARI VE ANAYASAL KURAL ÖNERİLERİVERGİLEMENİN SINIRLARI VE ANAYASAL KURAL ÖNERİLERİ
VERGİLEMENİN SINIRLARI VE ANAYASAL KURAL ÖNERİLERİ
COSKUN CAN AKTAN135 vues

Motivasyon Yönetimi

 • 2. “Lu’lu yaşlı devlet adamlarından biri Konfüçyüs’ e sordu; insanları nasıl ciddi ve sadık kılabilirim ki hevesle çalışsınlar?’ Konfüçyüs dedi ki; ‘Onlara başkanlık ederken saygınlığı eksik etme ki ciddi olsunlar. Babaca ve şefkatli ol ki, sadık olsunlar. İyiyi teşvik et, acemiye öğret ki hevesli olsunlar.” Konfüçyüs
 • 3. MOTİVASYON YÖNETİMİ Motivasyon, kısaca insanı çalışmaya sevketmek, çalışmak için bireyi harekete geçirmek ve isteklendirmek anlamına gelmektedir. Motivasyon yönetimi ise organizasyonda çalışanların daha istekli ve arzulu iş yapmalarına yönelik çeşitli araçlar (para, eğitim, takdir, ödüllendirme, başarı vs.) ile çalışanların harekete geçmesi ve isteklendirilmesi demektir.
 • 4. MASLOW’ UN MOTİVASYON TEORİSİ: İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ 1.Fizyolojik ihtiyaçlar I II III IV V İnsan İhtiyaçları 2. Güvenlik ihtiyaçları 3. Sevgi ihtiyacı 4. Saygı ihtiyacı 5. İdealerini gerçekleştirme ihtiyacı -yemek -barınak -dinlenme vs. -can güvenliği -mal güvenliği --sosyal güvenlik vs. -Bir gruba ait olma -Arkadaşlık-dostluk ihtiyacı -Sevgi-şevkat ihtiyacı -Saygı beklentisi -Takdir edilme ihtiyacı -Tanınma arzusu -vs. -Yeteneklerini ortaya koyabilme -Başarma isteği ve arzusu
 • 5. Fizyolojik İhtiyaçlar Güvenlik İhtiyaçları Sosyal İhtiyaçlar Özgüven İhtiyaçları Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
 • 6. HERZBERG’ İN MOTİVASYON - HİJYEN TEORİSİ Motivasyon konusunda geliştirilmiş teorilerden birisi de Frederick A. Herzberg’ in “Çift Faktör Teorisi” ya da “Motivasyon-Hijyen Teorisi” olarak bilinen yaklaşımıdır. Herzberg motivasyonu belirleyici iki faktörden sözetmektedir: 1. Motivasyonel faktörler. Başarı, tanınma, takdir edilme, yapılan işin niteliği, yetki ve sorumluluk sahibi olma, ilerleme ve yükselme imkanlarının olması vs. motivasyonel faktörler arasında sayılabilir. Bu faktörlerin olması durumunda bireylerin çalışma istek ve arzuları artar. Bu faktörlerin bulunmaması halinde ise bireylerin çalışma arzu ve istekleri yavaşlayabilir. 2. Hijyen faktörler. İşletme politikası ve yönetimi, çalışma koşulları, ücret düzeyi, özel yaşamdaki mutluluk düzeyi, organizasyonda alt- üst arasındaki ilişkiler vs. unsurlar “hijyen faktörler” olarak adlandırılır. Hijyen faktörler mevcut olduğunda iş tatmini gerçekleşir ve bireyleri çalışmaya motive edebilir. Hijyen faktörlerin negatif olması durumunda ise (örneğin, çalışma koşullarının çok iyi olmaması, aile yaşamının çok düzenli olmaması) motivasyonel etki ortadan kalkar. Herzberg’ e göre hijyen faktörler pozitif ise bu sadece çalışanlar tarafından kabul görür, motive edici olabileceği gibi motive edici etki göstermeyebilir.
 • 7. Herzberg’in İki-Faktör Teorisi Hijyen Faktörleri Motivasyonel Faktörler • Denetimin Niteliği • Ücret • Kurum Politikaları • Çalışma Koşulları • Diğerleriyle İlişkiler • İş Güvencesi • Yükselme • Kişisel Gelişim • Takdir Edilme • Sorumluluk Alma • Başarı Yüksek Yüksekİş Doyumsuzluğu İş Doyumu0
 • 8. MCCLELAND’ İN MOTİVASYON TEORİSİ Motivasyon konusunda bir başka teori geliştiren yönetim uzmanı ise David C. McCleland’ dır. Bir psikolog olan Cleland, Maslow ve Herzberg’ den farklı olarak insanların farklı ihtiyaçlara yöneldikleri ve bu ihtiyaçları karşılandığı ölçüde tatmin olacakları görüşünü savunmuştur. McCleland, Maslow’ dan farklı olarak üç tür insan ihtiyacı üzerinde durur: Başarı ihtiyacı Sosyal ilişkilerde bulunma ihtiyacı Güç ihtiyacı
 • 10. Karşılaştırma Algılama Çıktılar Girdiler Ben-Daha Önce Ben-Başka Yerde Burada-Başkaları Dışarda-Başkaları < = > Olumsuz Eşitsizlik Eşitlik Olumlu Eşitsizlik *A Çalışan, B karşılaştırma yapılan ilgili kişi. Eşitlik Teorisi A* B
 • 11. Beklenti Teorisi 3. Ödül-Bireysel Amaç İlişkisi 1. Çaba-Performans İlişkisi 2. Performans-Ödül İlişkisi Bireysel Çaba Bireysel Performans Bireysel Amaçlar Örgütsel Ödüller 1 2 3
 • 12. ALDEFER’ İN MOTİVASYON TEORİSİ Clayton Alderfer adındaki yönetim uzmanı ise insan ihtiyaçlarını üç farklı kategoriye ayırmaktadır: Varlık ihtiyaçları. Bunlar insanların doğuştan itibaren sahip oldukları ihtiyaçlardır. Yiyecek, içecek, barınma ihtiyaçları vs. bu konuda örnek gösterilebilir. Sosyal ilişkiler ihtiyacı. İnsanlar, başka insanlarla bir arada olmak, duygu ve düşüncelerini onlarla paylaşmak isterler. Gelişme ihtiyaçları. İnsanların kendilerini geliştirme ihtiyaçlarıdır. Başarı elde etme, tanınma, kabul edilme vs. bu tür ihtiyaçlara örnek gösterilebilir.
 • 13. MOTİVASYONEL ARAÇLAR Çalışma ortamı, Yetki ve sorumluluk sahibi olma, İş emniyeti, Ücret İşde ilerleme/yükselme imkanı, Yenilik ve yaratıcılık ihtiyacı, Arkadaşlık-dostluk ilişkileri, Yöneticilerle olan iletişim vs.
 • 14. İNSANLARI MOTİVE EDECEK ARAÇLAR 1. Yönetime katılım. Organizasyonda çalışanların karar alma sürecine aktif olarak katılımı motivasyonel bir etki gösterir. Çalışanlar organizasyonu kendi sahip oldukları işletmeler olarak görürler ve daha fazla çalışma gereğini duyarlar. 2. Yetki ve sorumluluk devri. Organizasyonda çalışanlara yetki ve sorumluluk devredilmesi halinde bunun motivasyonel etkisi çok güçlü olur. Kişiler elde edecekleri başarının kendilerine ait olduğuna inanırlar. Aynı şekilde başarısızlığın faturasının da yine kendilerine çıkacağına inanırlar.
 • 15. İNSANLARI MOTİVE EDECEK ARAÇLAR 3. Rekabet. Motivasyonel araçlardan bir diğeri rekabettir. Rekabet, insanları daha fazla çalışmaya, üretmeye ve yeniliğe sevkeder. 4. Etkin iletişim. Organizasyonda yönetici ve çalışanlar arasında etkin iletişim olması insanları daha fazla çalışmaya sevkeder. Etkin iletişim, emir-komuta ilişkisi olmaksızın tüm organizasyon çalışanlarının yakın iletişimde bulunmaları, sahip oldukları bilgiyi paylaşmaları ve sorun çözme konusunda birbirlerinden destek ve yardım alabilmeleri demektir. 5. Çalışma yaşamının kalitesi. Bu genel kavramın içinde yeralan bazı unsurlar şunlar olabilir: İşyerinde çalışma koşullarının sağlıklı ve emniyetli olması, sosyal imkanlarının yeterli olması, spor-kültür-sanat vs. faaliyetlere organizasyonda yer verilmesi, emeklilik imkanların iyi olması vs. Çalışma yaşamı kalitesinin iyi olduğu organizasyonlarda daha yüksek bir motivasyonel etki görülebilir.
 • 16. İNSANLARI MOTİVE EDECEK ARAÇLAR 6. Takdir ve ödüllendirme. Kişilerin yaptıkları işlerin takdir edilmesi (“bir teşekkür çok şeyi ifade eder ve çok şeyi değiştirebilir.”) ve bu işlerinin sonucunda maddi olarak ödüllendirilmeleri önem taşır. Yüksek ücret vermek tek başına yeterli değildir. Organizasyonda daha fazla çalışan kişileri ayrıca ödüllendirmek, yenilik ve yaratıcılığı teşvik etmek için organizasyonda ödüllendirme sisteminin varlığı gerekir. 7. Kariyer geliştirme. Organizasyonda kişilerin mesleklerinde kendilerini geliştirebilmeleri ve yükselme olanaklarının mevcut olması son derece önem taşır. “Kariyer platoları” nın olması durumunda ise kişiler daha fazla çalışma gereğini duymazlar. 8. Eğitim olanakları. Organizasyonda çalışanların bilgi ve beceri düzeylerini artırmak için uygulanacak olan eğitim ve seminerlerin motivasyonel etkisinin yüksek olduğu söylenebilir.
 • 17. DEMOTİVASYON: İŞDE MONOTONLUK VE ÖNLENMESİ 1. İş genişletme (Job enlargement): Çalışanların tek bir iş üzerinde sürekli çalışmaları yerine daha geniş bir uzmanlık alanına sahip olmaları ve multi-fonksiyonel görevler üstlenmeleri ile bu sorun kısmen ortadan kaldırılabilir. 2. İş değiştirme. İşde monotonluğu azaltmanın ve ortadan kaldırmanın yollarından birisi de çalışanları zaman zaman farklı bölümlerde ve farklı işlerde çalıştırmaktır. İş değiştirme, “iş rotasyonu” olarak da adlandırılabilir. 3. İş zenginleştirme. (Job enrichment). Bu kavram ilk kez F. Herzberg tarafından kullanılmıştır. Herzberg’ e göre organizasyonda işlerin daha iyi bir şekilde yapılabilmesi için mevcut çalışma ortamının ve koşullarının daha cazip hale getirilmesi gerekir. Organizasyonda çalışanlara işi planlama ve karar verme yetkisinin verilmesi, kendi- kendini yöneten takımlar oluşturulması, kalite çemberleri ve öneri geliştirme grupları oluşturulması iş zenginleştirme için verilebilecek başlıca örneklerdir. 4. Spor-kültür-sanat akitiviteleri. Organizasyonda monotonluğu ortadan kaldırmanın en güzel yollarından birisi yemek aralarında ve uygun olan diğer zamanlarda spor kültür ve sanat faaliyetleri yapmaktır.
 • 18. İŞ TATMİNSİZLİĞİ Organizasyonda demotivasyonun sonucu iş tatminsizliğidir. İş tatminsizliğinin sonucu ise düşük performans, işden ayrılma, işi savsaklama ve işden kaybolma (absentizm) vs. olarak görülür. Organizasyonlarda rastlanan en ciddi sorunlardan birisi iş tatminsizliği olarak ortaya çıkan işden ayrılmalardır. İşden ayrılmalar çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşur ve yaygınlaşır.
 • 19. İŞDEN AYRILMALARIN BAŞLICA NEDENLERİ Ücret yetersizliği Ücret sisteminin adaletsizliği, Kariyer geliştirme imkanlarının olmaması, Çalışma koşullarının kötü olması, Başarının takdir edilmemesi, ödüllendirme sisteminin organizasyonda mevcut olmaması, İletişim eksikliği, Aşırı iş yükü, İş güvencesinin olmaması, Sağlık, emeklilik vs. sosyal güvenlik imkanlarının yetersiz olması, Kötü yöneticilerin organizasyonda istihdam edilmesi vs. Bu ve benzeri nedenler işden ayrılmalara neden olur. İşden ayrılmaları azaltmanın ve ortadan kaldırmanın yolları ise en başta “insan kaynaklarının yönetimi” ne bir bütün olarak önem vermek ile ilişkilidir.
 • 20. TAKDİR/RECOGNITION Organizasyonda çalışanlara özel başarıları dolayısıyla sertifika ve/veya plaket verilmesi, Belirli yıl hizmet veren çalışanlara sertifika ve/veya plaket verilmesi, Kurs ve seminer programlarını başarıyla tamamlayanlara sertifika verilmesi, Organizasyon içerisinde oluşturulmuş olan proje ve çalışma gruplarının yaptıkları çalışmaları üst ve orta kadame yöneticilere sunabilme imkanlarının yaratılması; Proje çalışma gruplarının elde ettikleri başarıların ilan panolarında duyurulması, Organizasyonda “ayın en başarılı personeli” ya da “ayın en başarılı kalite çember grubu” vs. şekillerde yapılan çalışmalarda üstün başarı gösteren kimselerin tüm çalışanlara duyurulması, Organizasyonda kayıp ve israfları önleyen departmanlara veya kişilere teşekkür mektuplarının yazılması vs.
 • 21. ÖDÜLLENDİRMEKalite ödülü, Başkanlık özel ödülü, Verimlilik ödülü, Karlılık ödülü, En başarılı ekip çalışması ödülü, Yaratıcı fikir ve buluşlar ödülü, En iyi problem çözme ödülü, Sıfır hata ödülü vs.
 • 22. ORGANİZASYONDA ÇALIŞANLARA YÖNELİK UYGULANABİLECEK BAŞLICA ÖDÜLLER Ödül Adı Ödül Şartları (Ödülün konusu, başvurma koşulları vs.) Ödül (Aşağıdaki ödüller verilebilir.) 1. Kalite Ödülü Organizasyona bağlı birimlerde (örneğin, holdinge bağlı şirketler) en kaliteli mal ve hizmet sunan kuruluşa verilebilir. • Para • Maaş artışı 2. Başkanlık Özel Başarı Ödülü Organizasyona bağlı birimlerde yöneticilik yapan en başarılı üst yöneticilere verilebilir. • İkramiye-Pirim • Yurtiçi-Yurtdışı seyahati 3. Verimlilik Ödülü Verimlilik yönünden en başarılı şirket ve kuruluşlara verilebilir. • Plaket • Altın madalya 4. Karlılık Ödülü Karlılık yönünden en başarılı şirket ve kuruluş yönetici ve çalışanlarına verilebilir. vs. 5. En İyi Ekip Çalışması Ödülü Başarılı ekip çalışması yapan gruplara verilir. 6. Yaratıcı Fikir ve Buluşlar Ödülü Yaratıcılığı ve yeni buluşları özendirmek amacıyla verilebilir. 7. En İyi Problem Çözme Önerisi Ödülü Organizasyondaki sorunları bulup ortaya çıkaran ve çözüm öneren kişilere ve ekiplere verilir. 8. Sıfır Hata Ödülü Organizasyona bağlı birimlerde en az hata oranı ile çalışan birimlere verilir.
 • 23. MOTIVASYON UYGULAMALARI Maddi Ödüllendiriciler • Performansa ve Yeteneğe Dayalı Ödüllendirme, Manevi Ödüllendiriciler Katılım Programları Katılımlı Amaç Belirleme (Amaçlara Göre Yönetim)
 • 25. Yeteneğe Dayalı Ödüllendirme • Esneklik Kazandırır • İletişimi Kolaylaştırır • Hırslı Çalışanları Özendirir • Maliyetler Artar • Yeteneklerin Eskimesi • Yetenek-Performans İlişkisi Yararları Sakıncaları