SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI

COSKUN CAN AKTAN
COSKUN CAN AKTANChairman, the Social Sciences Research Society à Dokuz Eylul University, Turkey
Bu sunum şu kaynaktan yararlanılarak hazırlanmıştır:
Coşkun Can Aktan & Hilmi Çoban, “Ekonomik Refaha Ulaşmanın Ötesinde Sağlıklı ve Güçlü Bir Toplum Oluşturmanın Altyapısı: Sosyal
Sermaye”, Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, 2008/2. Yıl 7, Sayı 26.
Sunumu Hazırlayan: Selen Köybaşı
Prof. Dr. Coşkun Can Aktan
SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI
SOSYAL SERMAYE:
 Sosyal sermaye, kapsamı para ile ifade edilen finansal
sermaye ve topyekun eğitim düzeyini ifade eden beşeri
sermayeden farklı olarak, toplumdaki tüm sosyal gruplar
arasındaki ilişkilerin sürekliliğini ve bağların sağlamlığını,
toplumda tüm bireyler ve gruplar arasında karşılıklı
güveni ve bu güveni tesis edecek formel ve informel
kuralları ve bunlar etrafında şekillenecek sivil toplum
örgütlerini kapsamaktadır.
SOSYAL SERMAYE: TEMEL ÖZELLİKLERİ
Sosyal sermayenin başlıca özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz::
Katılımcılık:
Sosyal sermaye, bireylerin yurttaş olarak yerel ve ulusal konulara ilişkin her türlü
katılımcı davranışlarını içermektedir. Putnam tarafından önemle dile getirilmiştir.
Toplumsal ağlar ve ilişkiler:
Sosyal sermayenin temel inceleme konusu iş ilişkileri, aile bağları, arkadaşlık ve
akrabalık bağları sonucu ortaya çıkan toplumsal bağlar ve ilişkilerdir.
• Sosyal sermaye, toplumsal ilişkilerde her zaman
genelleştirilmiş bir karşılıklılık (mütekabiliyet)
anlayışına sahiptir. Sosyal sermayenin bu niteliği
beraberinde dayanışma kültürünü geliştirmektedir.
Karşılıklılık:
• Sosyal sermayenin en temel unsuru şüphesiz ki
güvendir. İnsanlararası, kurumlararası ve insanlar ile
kurumlar arası güven, sosyal sermayenin temel
belirleyicisi konumundadır.
Güven:
Yerel ağlar ve problemlerin yerinde
çözümü:
• Sosyal sermaye, yerel ağların ve
yerel ilişkilerin önemine vurgu
yapmaktadır. Buna göre problemler,
problemin çıkış sürecindeki ilişki
düzeyinde çözülmelidir. Bunun yanı
sıra sosyal sermaye, yönetim biçimi
açısından yerelleşmeye önem
vermektedir.
Ortak bilgi:
• Sosyal sermayenin ortak bilgi niteliği,
asimetrik ve eksik enformasyon
sorunlarının çözümüne yönelik
olarak kullanılan en temel faktördür.
Toplumsal ağlar, ilişkiler, karşılıklılık ve
güven unsurları içerisinde sosyal
sermaye ortak bilgi üretme sürecine
önemli katkı sağlayabilmektedir.
Kolektif akıl:
• Toplumsal ağlar ve ilişkiler sonucu kollektif aklın ortaya konması
gerekmektedir. Kolektif akıl, ancak insanların karşılıklılık, güven,
dayanışma benzeri değerleri özümseyebilmesi ile mümkündür.
Kurallar (formel ve informel) ve normlar:
• Sosyal sermaye; değerler, sosyal normlar, davranışlar ve
tutumlardan oluşan kültürel yönünün yanında, yasal çerçeve,
hukukun üstünlüğü ve müeyyideler vb. daha somut nitelikleri de
içermektedir.
SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI
İletişim:
Sosyal sermayenin toplumsal
ilişkiler, güven, ortak bilgi,
dayanışma, müzakere ve diyalog
nitelikleri, iletişim ve iletişim
yollarının sosyal sermayenin
temel niteliklerinden biri olmasını
kaçınılmaz kılmaktadır.
SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI
SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI
Sosyal sermaye ve beşeri sermaye, toplumun ekonomik ve diğer alanlardaki
başarısının temel kaynağını oluşturmaktadır.
Fiziki sermaye ve finansal sermaye ise sosyal ve beşeri sermayenin bir
ürünüdür.
Bununla birlikte kalkınmanın başlangıç ve olgunluk aşamalarında sosyal
sermaye yine belirleyici öneme sahiptir. Putnam’a göre toplumların kötü
gidişinin önlenebilmesi için sosyal sermayenin yeniden inşa edilmesi en az
fiziksel ve beşeri sermaye yatırımları kadar önemlidir.
M a k r o D ü z e y :
M i k r o D ü z e y :
Sosyal sermayenin sahip olduğu nitelikler:
Ekonomik
Sosyal
Psikolojik
Politik
Putnam’a göre:
Sosyal sermaye
birbirlerini ismen
tanıyan komşu
sayısını arttıracak
ve komşuluk
anlayışı nedeniyle
komşular birbirine
faydalı olacak ve
suç oranları
azalacaktır.
Benzer şekilde oy
veren,
arkadaşlarıyla
daha fazla vakit
geçiren bir
çocuğun okuldan
kaçma ihtimali ve
suç işleme ihtimali
çok daha az
olacaktır.
Sosyal sermayenin fonksiyonlarını ve yararlarını
şu şekilde sıralayabiliriz:
Sosyal sermaye bilgi ve fikir alışverişini
geliştirir. Piyasadaki bilgi ve fikir alışveriş
sürecindeki eksiklikler, ekonomideki
aktörlerin davranışlarının etkinsizliğine
yol açar. Sosyal sermayenin tek başına
belirsizlikleri ortadan kaldırması
mümkün değildir, ancak bilgi ve fikir
alışverişinin gelişmesi ile farklı
durumlarda piyasadaki aktörlerin
davranışlarının etkinliğini arttırmak
mümkündür.
Sosyal sermaye sayesinde sosyal
bağlar etkin kullanılabilir. Sosyal
sermaye; iş bağları, aile bağları,
arkadaşlık ve akrabalık bağlarını
geliştirerek karşılıklı fayda ve toplumsal
fayda doğrultusunda sosyal bağların
etkinliğini arttırabilir.
Sosyal sermaye sosyal yaratıcılığı geliştirebilir.
Sosyal sermaye kültürel mirasın bir sonucu olarak ortaya çıktığı için kimlik ve tanınma sürecini
geliştirebilir. Bu şekilde sosyal sermaye, toplumsal kimliğin herkes tarafından bilinmesi ve toplumun
bu kimlik etrafında yönlendirilmesi sürecine katkıda bulunur.
Sosyal sermaye işlem maliyetlerini azaltır
Sosyal sermaye, asimetrik enformasyon problemlerini ortadan kaldırır. Piyasada yaşanan eksik
enformasyon ve asimetrik enformasyon süreci, ekonomik aktörlerin davranışlarında etkinsizliğe
neden olmaktadır.
Sosyal sermaye bilgi paylaşımını sağlayarak belirsizlikleri ortadan kaldırır, ekonomik aktörler arasında
karşılıklı bilgi alışverişini hızlandırarak işlem maliyetlerinin azalmasını sağlar. Eksik enformasyon ve
asimetrik enformasyon süreci ekonomideki aktörlerin koordinasyonsuzluğu ve kötümser davranışları
yönünde etkide bulunarak piyasa başarısızlığına neden olabilmektedir.
Sosyal sermayenin
karşılıklı güven içinde
oluşturduğu ortam
koordinasyonu
arttıracak ve
koordinasyonsuzluk
nedeniyle ortaya çıkan
maliyetleri minimize
edecektir.
Sosyal sermaye, yurttaş
katılımı ve toplumsal
katılımı arttırarak
demokrasinin
gelişmesine yardımcı
olur. Sosyal sermaye
demokrasinin başarısı
için oldukça önemlidir.
Sosyal sermaye
sayesinde kamu, özel
ve toplum katılımı ile bir
sinerjinin ortaya çıkması
mümkün olur.
Sosyal sermaye;
şeffaflığı, hesap
verebilirliği ve
güvenilirliği arttırır.
Sosyal sermaye toplum üyelerini birbirine yapıştıracak
“sosyal tutkal” işlevi görür. Sosyal sermaye, sosyal
bağların gelişmesi, gönüllülük, güven, karşılıklılık ve
dayanışma içerisinde toplumun birbirine
kenetlenmesine yardımcı olur.
Sosyal sermaye problemlerin kolektif davranışlarla
çözümüne katkı sağlar. Kamu mallarının sunumu ve
dışsallıkların çözümü açısından kolektif karar alma
süreci gereklidir. Ancak bu karar alma sürecinin
merkezi olmaktan çok yerelleşmesi, alınacak kararların
etkinliğini arttıracaktır. Sosyal sermayenin temel
niteliklerinden biri olan yerelleşme, kolektif karar alma
sürecinin etkinsizliğini minimuma indirecektir.
Sosyal sermaye, ortak bilgi etrafında geleceği paylaşma anlayışını ortaya koyarak ortak
kaynakların yönetimini etkinleştirir.
Sosyal sermaye, kurumların organizasyonel performansını arttırır.
Sosyal sermaye, bireylerin ortak çıkarlar etrafında bir araya gelmelerine izin verir ve ortak
ihtiyaçların sağlanması için bireylerin organize olmasına yardımcı olur.
Sosyal sermaye, hem formel kurallar hem de informel kurallar aracılığı ile müeyyidelerin
uygulanmasını sağlar ve toplumsal ihtar ve ikaz mekanizmalarının etkinliğini arttırır.
Prof.Dr. Coşkun Can Aktan
Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Öğretim Üyesi &
Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği
http://www.sobiad.org
Professor Coşkun Can Aktan
Dokuz Eylul University, Faculty of Economics and Management &
Social Sciences Research Society
http://www.sobiad.org
CAN AKTAN: Sosyal Bilimler Kütüphanesi
CAN AKTAN: Social Science Library
http://www.canaktan.org
CAN AKTAN: Yaşam Felsefesi ve Gezme Sanatı
CAN AKTAN: Philosophy of Life and Art of Travel
http://www.canaktan.net
1 sur 23

Recommandé

Sosyal Sermaye Teorisi par
Sosyal Sermaye TeorisiSosyal Sermaye Teorisi
Sosyal Sermaye TeorisiCOSKUN CAN AKTAN
285 vues15 diapositives
5 M-CARE: Social inclusion par
5 M-CARE: Social inclusion5 M-CARE: Social inclusion
5 M-CARE: Social inclusionKarel Van Isacker
3.7K vues17 diapositives
SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI par
SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARISOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI
SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARICOSKUN CAN AKTAN
78 vues16 diapositives
SOSYAL SERMAYE par
SOSYAL SERMAYESOSYAL SERMAYE
SOSYAL SERMAYECOSKUN CAN AKTAN
350 vues9 diapositives
Sosyal Sermaye Teorisine Giriş par
Sosyal Sermaye Teorisine GirişSosyal Sermaye Teorisine Giriş
Sosyal Sermaye Teorisine GirişCOSKUN CAN AKTAN
154 vues15 diapositives
Sosyal Sermaye ve Liderlik.pptx par
Sosyal Sermaye ve Liderlik.pptxSosyal Sermaye ve Liderlik.pptx
Sosyal Sermaye ve Liderlik.pptxyusufozdmr
5 vues19 diapositives

Contenu connexe

Similaire à SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI

öZcan ayma sosyal politika par
öZcan ayma sosyal politikaöZcan ayma sosyal politika
öZcan ayma sosyal politikaozcanayma
671 vues27 diapositives
Toplum sosyoloji par
Toplum sosyolojiToplum sosyoloji
Toplum sosyolojiKonu Anlatımı
30 vues26 diapositives
SOSYAL SERMAYE ÖLÇÜLEBİLİR Mİ? par
SOSYAL SERMAYE ÖLÇÜLEBİLİR Mİ?SOSYAL SERMAYE ÖLÇÜLEBİLİR Mİ?
SOSYAL SERMAYE ÖLÇÜLEBİLİR Mİ?COSKUN CAN AKTAN
125 vues12 diapositives
INSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK par
INSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKINSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
INSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKSelmaAYDIN3
227 vues33 diapositives
Bir Elmanın İki Yarısı:İnsan Sermayesi ve Sosyal Sermaye par
Bir Elmanın İki Yarısı:İnsan Sermayesi ve Sosyal SermayeBir Elmanın İki Yarısı:İnsan Sermayesi ve Sosyal Sermaye
Bir Elmanın İki Yarısı:İnsan Sermayesi ve Sosyal SermayeCOSKUN CAN AKTAN
216 vues24 diapositives
Sosyal politika-sosyal hizmet ilişkisi par
Sosyal politika-sosyal hizmet ilişkisiSosyal politika-sosyal hizmet ilişkisi
Sosyal politika-sosyal hizmet ilişkisiMehmet Can Aktan
16.9K vues23 diapositives

Similaire à SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI(20)

öZcan ayma sosyal politika par ozcanayma
öZcan ayma sosyal politikaöZcan ayma sosyal politika
öZcan ayma sosyal politika
ozcanayma671 vues
INSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK par SelmaAYDIN3
INSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKINSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
INSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
SelmaAYDIN3227 vues
Bir Elmanın İki Yarısı:İnsan Sermayesi ve Sosyal Sermaye par COSKUN CAN AKTAN
Bir Elmanın İki Yarısı:İnsan Sermayesi ve Sosyal SermayeBir Elmanın İki Yarısı:İnsan Sermayesi ve Sosyal Sermaye
Bir Elmanın İki Yarısı:İnsan Sermayesi ve Sosyal Sermaye
COSKUN CAN AKTAN216 vues
Sosyal politika-sosyal hizmet ilişkisi par Mehmet Can Aktan
Sosyal politika-sosyal hizmet ilişkisiSosyal politika-sosyal hizmet ilişkisi
Sosyal politika-sosyal hizmet ilişkisi
Mehmet Can Aktan16.9K vues
Siyasetnamelerde refah par Kutlu Group
Siyasetnamelerde refahSiyasetnamelerde refah
Siyasetnamelerde refah
Kutlu Group152 vues
Sivil toplum kuruluslari par taha4423
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
taha44231.8K vues
Sivil toplum kuruluslari par taha4423
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
taha4423864 vues
Sivil toplum kuruluslari par taha4423
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
taha442313K vues
Sosyal Sorumluluk Sunumu par Merve Şahin
Sosyal Sorumluluk SunumuSosyal Sorumluluk Sunumu
Sosyal Sorumluluk Sunumu
Merve Şahin15.2K vues
Kurum Kültürü par SEKTORA
Kurum KültürüKurum Kültürü
Kurum Kültürü
SEKTORA2.3K vues
Sivil toplum kuruluslari par taha4423
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
taha44231.4K vues
Sosyal Gelişme Kavramı ve Sosyal Gelişme Endeksi Üzerine Bir Değerlendirme par Mustafa Mert Alabaş
Sosyal Gelişme Kavramı ve Sosyal Gelişme Endeksi Üzerine Bir DeğerlendirmeSosyal Gelişme Kavramı ve Sosyal Gelişme Endeksi Üzerine Bir Değerlendirme
Sosyal Gelişme Kavramı ve Sosyal Gelişme Endeksi Üzerine Bir Değerlendirme

Plus de COSKUN CAN AKTAN

İKTİSAT VE MATEMATİK: İKTİSADIN MATEMATİZASYONU par
İKTİSAT VE MATEMATİK: İKTİSADIN MATEMATİZASYONUİKTİSAT VE MATEMATİK: İKTİSADIN MATEMATİZASYONU
İKTİSAT VE MATEMATİK: İKTİSADIN MATEMATİZASYONUCOSKUN CAN AKTAN
1.2K vues14 diapositives
İKTİSAT YOLUNU MU KAYBETTİ? par
İKTİSAT YOLUNU MU KAYBETTİ?İKTİSAT YOLUNU MU KAYBETTİ?
İKTİSAT YOLUNU MU KAYBETTİ?COSKUN CAN AKTAN
1.1K vues22 diapositives
PATERNALİZMİN DOĞUŞU VE YÜKSELİŞİ par
PATERNALİZMİN DOĞUŞU VE YÜKSELİŞİPATERNALİZMİN DOĞUŞU VE YÜKSELİŞİ
PATERNALİZMİN DOĞUŞU VE YÜKSELİŞİCOSKUN CAN AKTAN
238 vues24 diapositives
PATERNALİZM par
PATERNALİZMPATERNALİZM
PATERNALİZMCOSKUN CAN AKTAN
209 vues24 diapositives
PATERNALİZM FELSEFESİ par
PATERNALİZM FELSEFESİ PATERNALİZM FELSEFESİ
PATERNALİZM FELSEFESİ COSKUN CAN AKTAN
164 vues30 diapositives
PATERNALİZM TÜRLERİ par
PATERNALİZM TÜRLERİPATERNALİZM TÜRLERİ
PATERNALİZM TÜRLERİCOSKUN CAN AKTAN
207 vues28 diapositives

Plus de COSKUN CAN AKTAN(20)

İKTİSAT VE MATEMATİK: İKTİSADIN MATEMATİZASYONU par COSKUN CAN AKTAN
İKTİSAT VE MATEMATİK: İKTİSADIN MATEMATİZASYONUİKTİSAT VE MATEMATİK: İKTİSADIN MATEMATİZASYONU
İKTİSAT VE MATEMATİK: İKTİSADIN MATEMATİZASYONU
COSKUN CAN AKTAN1.2K vues
PATERNALİZMİN DOĞUŞU VE YÜKSELİŞİ par COSKUN CAN AKTAN
PATERNALİZMİN DOĞUŞU VE YÜKSELİŞİPATERNALİZMİN DOĞUŞU VE YÜKSELİŞİ
PATERNALİZMİN DOĞUŞU VE YÜKSELİŞİ
COSKUN CAN AKTAN238 vues
PATERNAL DEVLET VE ‘’İYİNİYETLİ’’ İYİLİKSEVERLİK DESPOTİZMİ ÜZERİNE par COSKUN CAN AKTAN
PATERNAL DEVLET VE ‘’İYİNİYETLİ’’ İYİLİKSEVERLİK DESPOTİZMİ ÜZERİNEPATERNAL DEVLET VE ‘’İYİNİYETLİ’’ İYİLİKSEVERLİK DESPOTİZMİ ÜZERİNE
PATERNAL DEVLET VE ‘’İYİNİYETLİ’’ İYİLİKSEVERLİK DESPOTİZMİ ÜZERİNE
COSKUN CAN AKTAN149 vues
İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEME par COSKUN CAN AKTAN
İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEMEİKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEME
İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEME
MATEMATİKSEL FORMALİZM ÜZERİNE ELEŞTİRİ par COSKUN CAN AKTAN
MATEMATİKSEL FORMALİZM ÜZERİNE ELEŞTİRİMATEMATİKSEL FORMALİZM ÜZERİNE ELEŞTİRİ
MATEMATİKSEL FORMALİZM ÜZERİNE ELEŞTİRİ
COSKUN CAN AKTAN138 vues
İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEME... par COSKUN CAN AKTAN
İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEME... İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEME...
İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEME...
EMPERYAL İKTİSAT: İKTİSAT BİLİMİNDE EMPERYALİZM par COSKUN CAN AKTAN
EMPERYAL İKTİSAT: İKTİSAT BİLİMİNDE EMPERYALİZMEMPERYAL İKTİSAT: İKTİSAT BİLİMİNDE EMPERYALİZM
EMPERYAL İKTİSAT: İKTİSAT BİLİMİNDE EMPERYALİZM
COSKUN CAN AKTAN502 vues
İKTİSAT BİLİMİ, AKADEMİK TAYLORİZM VE AKADEMİK PLÜRALİZM par COSKUN CAN AKTAN
İKTİSAT BİLİMİ, AKADEMİK TAYLORİZM VE AKADEMİK PLÜRALİZMİKTİSAT BİLİMİ, AKADEMİK TAYLORİZM VE AKADEMİK PLÜRALİZM
İKTİSAT BİLİMİ, AKADEMİK TAYLORİZM VE AKADEMİK PLÜRALİZM
COSKUN CAN AKTAN103 vues
VERGİLEMENİN SINIRLARI VE ANAYASAL KURAL ÖNERİLERİ par COSKUN CAN AKTAN
VERGİLEMENİN SINIRLARI VE ANAYASAL KURAL ÖNERİLERİVERGİLEMENİN SINIRLARI VE ANAYASAL KURAL ÖNERİLERİ
VERGİLEMENİN SINIRLARI VE ANAYASAL KURAL ÖNERİLERİ
COSKUN CAN AKTAN135 vues

SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI

 • 1. Bu sunum şu kaynaktan yararlanılarak hazırlanmıştır: Coşkun Can Aktan & Hilmi Çoban, “Ekonomik Refaha Ulaşmanın Ötesinde Sağlıklı ve Güçlü Bir Toplum Oluşturmanın Altyapısı: Sosyal Sermaye”, Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, 2008/2. Yıl 7, Sayı 26. Sunumu Hazırlayan: Selen Köybaşı Prof. Dr. Coşkun Can Aktan
 • 3. SOSYAL SERMAYE:  Sosyal sermaye, kapsamı para ile ifade edilen finansal sermaye ve topyekun eğitim düzeyini ifade eden beşeri sermayeden farklı olarak, toplumdaki tüm sosyal gruplar arasındaki ilişkilerin sürekliliğini ve bağların sağlamlığını, toplumda tüm bireyler ve gruplar arasında karşılıklı güveni ve bu güveni tesis edecek formel ve informel kuralları ve bunlar etrafında şekillenecek sivil toplum örgütlerini kapsamaktadır.
 • 4. SOSYAL SERMAYE: TEMEL ÖZELLİKLERİ
 • 5. Sosyal sermayenin başlıca özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz:: Katılımcılık: Sosyal sermaye, bireylerin yurttaş olarak yerel ve ulusal konulara ilişkin her türlü katılımcı davranışlarını içermektedir. Putnam tarafından önemle dile getirilmiştir. Toplumsal ağlar ve ilişkiler: Sosyal sermayenin temel inceleme konusu iş ilişkileri, aile bağları, arkadaşlık ve akrabalık bağları sonucu ortaya çıkan toplumsal bağlar ve ilişkilerdir.
 • 6. • Sosyal sermaye, toplumsal ilişkilerde her zaman genelleştirilmiş bir karşılıklılık (mütekabiliyet) anlayışına sahiptir. Sosyal sermayenin bu niteliği beraberinde dayanışma kültürünü geliştirmektedir. Karşılıklılık: • Sosyal sermayenin en temel unsuru şüphesiz ki güvendir. İnsanlararası, kurumlararası ve insanlar ile kurumlar arası güven, sosyal sermayenin temel belirleyicisi konumundadır. Güven:
 • 7. Yerel ağlar ve problemlerin yerinde çözümü: • Sosyal sermaye, yerel ağların ve yerel ilişkilerin önemine vurgu yapmaktadır. Buna göre problemler, problemin çıkış sürecindeki ilişki düzeyinde çözülmelidir. Bunun yanı sıra sosyal sermaye, yönetim biçimi açısından yerelleşmeye önem vermektedir. Ortak bilgi: • Sosyal sermayenin ortak bilgi niteliği, asimetrik ve eksik enformasyon sorunlarının çözümüne yönelik olarak kullanılan en temel faktördür. Toplumsal ağlar, ilişkiler, karşılıklılık ve güven unsurları içerisinde sosyal sermaye ortak bilgi üretme sürecine önemli katkı sağlayabilmektedir.
 • 8. Kolektif akıl: • Toplumsal ağlar ve ilişkiler sonucu kollektif aklın ortaya konması gerekmektedir. Kolektif akıl, ancak insanların karşılıklılık, güven, dayanışma benzeri değerleri özümseyebilmesi ile mümkündür. Kurallar (formel ve informel) ve normlar: • Sosyal sermaye; değerler, sosyal normlar, davranışlar ve tutumlardan oluşan kültürel yönünün yanında, yasal çerçeve, hukukun üstünlüğü ve müeyyideler vb. daha somut nitelikleri de içermektedir.
 • 10. İletişim: Sosyal sermayenin toplumsal ilişkiler, güven, ortak bilgi, dayanışma, müzakere ve diyalog nitelikleri, iletişim ve iletişim yollarının sosyal sermayenin temel niteliklerinden biri olmasını kaçınılmaz kılmaktadır.
 • 13. Sosyal sermaye ve beşeri sermaye, toplumun ekonomik ve diğer alanlardaki başarısının temel kaynağını oluşturmaktadır. Fiziki sermaye ve finansal sermaye ise sosyal ve beşeri sermayenin bir ürünüdür. Bununla birlikte kalkınmanın başlangıç ve olgunluk aşamalarında sosyal sermaye yine belirleyici öneme sahiptir. Putnam’a göre toplumların kötü gidişinin önlenebilmesi için sosyal sermayenin yeniden inşa edilmesi en az fiziksel ve beşeri sermaye yatırımları kadar önemlidir.
 • 14. M a k r o D ü z e y :
 • 15. M i k r o D ü z e y :
 • 16. Sosyal sermayenin sahip olduğu nitelikler: Ekonomik Sosyal Psikolojik Politik
 • 17. Putnam’a göre: Sosyal sermaye birbirlerini ismen tanıyan komşu sayısını arttıracak ve komşuluk anlayışı nedeniyle komşular birbirine faydalı olacak ve suç oranları azalacaktır. Benzer şekilde oy veren, arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçiren bir çocuğun okuldan kaçma ihtimali ve suç işleme ihtimali çok daha az olacaktır.
 • 18. Sosyal sermayenin fonksiyonlarını ve yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz: Sosyal sermaye bilgi ve fikir alışverişini geliştirir. Piyasadaki bilgi ve fikir alışveriş sürecindeki eksiklikler, ekonomideki aktörlerin davranışlarının etkinsizliğine yol açar. Sosyal sermayenin tek başına belirsizlikleri ortadan kaldırması mümkün değildir, ancak bilgi ve fikir alışverişinin gelişmesi ile farklı durumlarda piyasadaki aktörlerin davranışlarının etkinliğini arttırmak mümkündür. Sosyal sermaye sayesinde sosyal bağlar etkin kullanılabilir. Sosyal sermaye; iş bağları, aile bağları, arkadaşlık ve akrabalık bağlarını geliştirerek karşılıklı fayda ve toplumsal fayda doğrultusunda sosyal bağların etkinliğini arttırabilir.
 • 19. Sosyal sermaye sosyal yaratıcılığı geliştirebilir. Sosyal sermaye kültürel mirasın bir sonucu olarak ortaya çıktığı için kimlik ve tanınma sürecini geliştirebilir. Bu şekilde sosyal sermaye, toplumsal kimliğin herkes tarafından bilinmesi ve toplumun bu kimlik etrafında yönlendirilmesi sürecine katkıda bulunur. Sosyal sermaye işlem maliyetlerini azaltır Sosyal sermaye, asimetrik enformasyon problemlerini ortadan kaldırır. Piyasada yaşanan eksik enformasyon ve asimetrik enformasyon süreci, ekonomik aktörlerin davranışlarında etkinsizliğe neden olmaktadır. Sosyal sermaye bilgi paylaşımını sağlayarak belirsizlikleri ortadan kaldırır, ekonomik aktörler arasında karşılıklı bilgi alışverişini hızlandırarak işlem maliyetlerinin azalmasını sağlar. Eksik enformasyon ve asimetrik enformasyon süreci ekonomideki aktörlerin koordinasyonsuzluğu ve kötümser davranışları yönünde etkide bulunarak piyasa başarısızlığına neden olabilmektedir.
 • 20. Sosyal sermayenin karşılıklı güven içinde oluşturduğu ortam koordinasyonu arttıracak ve koordinasyonsuzluk nedeniyle ortaya çıkan maliyetleri minimize edecektir. Sosyal sermaye, yurttaş katılımı ve toplumsal katılımı arttırarak demokrasinin gelişmesine yardımcı olur. Sosyal sermaye demokrasinin başarısı için oldukça önemlidir. Sosyal sermaye sayesinde kamu, özel ve toplum katılımı ile bir sinerjinin ortaya çıkması mümkün olur. Sosyal sermaye; şeffaflığı, hesap verebilirliği ve güvenilirliği arttırır.
 • 21. Sosyal sermaye toplum üyelerini birbirine yapıştıracak “sosyal tutkal” işlevi görür. Sosyal sermaye, sosyal bağların gelişmesi, gönüllülük, güven, karşılıklılık ve dayanışma içerisinde toplumun birbirine kenetlenmesine yardımcı olur. Sosyal sermaye problemlerin kolektif davranışlarla çözümüne katkı sağlar. Kamu mallarının sunumu ve dışsallıkların çözümü açısından kolektif karar alma süreci gereklidir. Ancak bu karar alma sürecinin merkezi olmaktan çok yerelleşmesi, alınacak kararların etkinliğini arttıracaktır. Sosyal sermayenin temel niteliklerinden biri olan yerelleşme, kolektif karar alma sürecinin etkinsizliğini minimuma indirecektir.
 • 22. Sosyal sermaye, ortak bilgi etrafında geleceği paylaşma anlayışını ortaya koyarak ortak kaynakların yönetimini etkinleştirir. Sosyal sermaye, kurumların organizasyonel performansını arttırır. Sosyal sermaye, bireylerin ortak çıkarlar etrafında bir araya gelmelerine izin verir ve ortak ihtiyaçların sağlanması için bireylerin organize olmasına yardımcı olur. Sosyal sermaye, hem formel kurallar hem de informel kurallar aracılığı ile müeyyidelerin uygulanmasını sağlar ve toplumsal ihtar ve ikaz mekanizmalarının etkinliğini arttırır.
 • 23. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Öğretim Üyesi & Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği http://www.sobiad.org Professor Coşkun Can Aktan Dokuz Eylul University, Faculty of Economics and Management & Social Sciences Research Society http://www.sobiad.org CAN AKTAN: Sosyal Bilimler Kütüphanesi CAN AKTAN: Social Science Library http://www.canaktan.org CAN AKTAN: Yaşam Felsefesi ve Gezme Sanatı CAN AKTAN: Philosophy of Life and Art of Travel http://www.canaktan.net