"4B Genç Profesyoneller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Raporu

4. Boyut Akademi
4. Boyut Akademi4B Akademi à 4. Boyut Akademi

Ekim 2014-Ekim 2015 döneminde 4B Genç Profesyoneller Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların ayrıntılarını paylaştığımız bu raporda, projenin amaç, misyon, gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlerde yer alan ve/veya faaliyetlerden etkilenen paydaşların görüş ve değerlendirmelerine yer verdik. Evrensel ilkeler ışığında, sosyal kalkınmaya bir nebze destek olmak üzere gerçekleştirdiğimiz çalışmanın iş yaşamında ihtiyaç duyan tüm kişi ve kurumlara ışık tutması dileklerimizle. 4B Akademi

PROJE RAPORU
2015
www.4bakademi.com
"4B Genç Profesyoneller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Raporu
İÇİNDEKİLER
YÖNETİCİ ÖZETİ
I. BÖLÜM: PROJENİN AMACI, GEREKÇESİ VE ÖZELLİKLERİ
II. BÖLÜM: GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
III. BÖLÜM: PAYDAŞ GERİBİLDİRİM VE DEĞERLENDİRMELERİ
IV. BÖLÜM: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE GENEL DEĞERLENDİRME
1.1. Projenin Amacı
2.1.Aylık Mentor Buluşmaları
3.1. Genç Profesyonellerin Geribildirim ve Değerlendirmeleri
4.1. Projenin Sürdürülebilirliği
1.5. Kısaltmalar
2.5.Genç Mentorluk Projesi
1.3.Projenin Toplumsal Katkısı
2.3.Eğitim ve Atölye Programları
3.3. Proje Ortağının Geribildirim ve Değerlendirmeleri
1.7. Projenin Paydaşları
2.7.”Gördük, Duyduk, Anlatıyoruz!” Konferansı
1.10. Projenin Uygulama Dönemi
1.2. Projenin Gerekçesi	
2.2.Yuvarlak Masa Buluşmaları
3.2. Aylık Mentor Buluşmaları Konuklarının Geribildirim ve Değerlendirmeleri
4.2. Genel Değerlendirme
1.6. Projenin Ayırt Edici Özellikleri
2.6.”Genç Profesyoneller Anlatıyor” Söyleşi Dizisi
1.9. 4B Genç Profesyoneller Etik Değerleri
1.4. Projenin Finansal Kaynakları
2.4.Okusun da Büyüsün Kitap Bağışı Kampanyası
3.4. Destekçiler ve İşbirliklerinin Geribildirim ve Değerlendirmeleri
1.8. 4B Genç Profesyoneller Üyelerinin Seçimi
1.11. Projenin Uygulama Takvimi
GİRİŞ
2
4
12
27
40
5
14
28
41
6
22
5
18
38
6
26
10
5
16
36
43
6
25
10
6
20
39
7
11
3
YÖNETİCİ
ÖZETİSorumluluk, kişinin kendisi ve başkalarına karşı yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi
zorunluluğudur. Sorumluluk duygusu ya küçük yaşlarda doğal yollardan ve yakın çevre aracılığıyla insanın içinde yer
eder veya daha sonra dışarıdan verilen eğitimle kazanılır. Sorumluk duyan kişi, üzerine düşen görev ve işlevleri
zamanında ve gereken şekilde yerine getirir.
Günümüzde, iş yaşamının temelindeki kavramlardan birisi olarak tanımlayabileceğimiz rekabet ortamında
biz profesyoneller üzerimize düşen tüm sorumlulukları mutlaka yerine getiririz. Aksi durumda biliriz ki,
ekipteki diğer üye ve/veya sektördeki diğer firma veya kurumlarla rekabet edecek gücümüz kalmaz.
Kazanmanın ve hayatta kalmanın tek yolu da işin gerektirdiği sorumlulukları zamanında yerine getirmektir deriz.
Peki yaşamdaki diğer sorumluluklar?
Bir an durup düşündüğümüzde yaşamın amaç ve araçları arasındaki ince çizgiyi görmekte zorlandığımız, paylaştıkça
zenginleşeceğimiz felsefesinden uzaklaştığımız ve dayanışma yerine rekabet kültürünü benimsediğimiz
bir bakış açısının esiri olduğumuzu görmek çok zor olmasa gerek. Diğer yandan, muhteşem insan beyninin,
bu değişimi savunma mekanizmalarıyla bize olağan göstermesi de bu yanılgıya düşmemizi kolaylaştıran önemli bir faktör.
İşte 4B Genç Profesyoneller Projesi, bu düşünce yapısı ve sorumluluk bilinciyle ortaya çıktı. 4B Akademi’nin eğitim ve
gelişim hizmetlerinden belirlenen kontenjan dahilinde yararlanmak isteyen gençlerin sesine kulak vererek bu projeyi
yapılandırdık.
Çok sayıda genç profesyonelden aldığımız katılım talebi doğrultusunda onların ihtiyaçlarına odaklandık. Hareket noktamız,
20-30 yaş arası çalışanların, çalıştıkları kurumlarda oryantasyon dışında sistematik olarak yetkinlik geliştirme
programlarına dahil olamayışlarıydı. Ayrıca, belirlediğimiz bu ihtiyacın her düzey ve sektörden genç profesyoneli
kapsadığını bu süreçte açıkça gördük ve hedef kitle seçiminde tek kriteri “yaş” olarak belirledik.
Ekim 2014-Ekim 2015 döneminde 4B Genç Profesyoneller Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların ayrıntılarını
paylaştığımız bu raporda, projenin amaç, misyon, gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlerde yer alan ve/veya
faaliyetlerden etkilenen paydaşların görüş ve değerlendirmelerine yer verdik.
Evrensel ilkeler ışığında, sosyal kalkınmaya bir nebze destek olmak üzere gerçekleştirdiğimiz çalışmanın iş yaşamında
ihtiyaç duyan tüm kişi ve kurumlara ışık tutması dileklerimizle.
Çağlar Çabuk
Kurucu
4B Akademi
2
GİRİŞ
Özellikleri açısından kendi türünde bir ilk olan 4B Genç Profesyoneller Projesi’yle, hedef kitle olarak tanımladığımız
20-30 yaşları arasında ve iş yaşamının ilk yıllarında olan genç çalışanları gerek kişisel gelişim, gerekse iş yaşamıyla
ilgili olarak desteklemek amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda kazan-kazan prensibi ile bilgi ve deneyim aktarımında alışılmışın dışında yöntem ve teknikler
kullanılmıştır. Planlanan tüm etkinlikler, interaktif süreçler şeklinde yapılandırılmış, bu sayede hedef kitlenin etkin
biçimde katılımı desteklenmiştir.
Raporun ilk bölümünde projenin amaç, gerekçe ve özellikleri, ikinci bölümünde gerçekleştirilen faaliyetler,
üçüncü bölümünde paydaş değerlendirme ve geri bildirimleri ve son bölümünde projenin sürdürülebilirliğine ilişkin
görüşlere ve geneldeğerlendirmeye yer verilmiştir.
Rapora konu olan bu deneyimin, 4B Genç Profesyoneller’i oluşturan gençlere profesyonel yaşamlarının ilk yıllarında
edindikleri bu deneyimin, sonraki yıllarına katkıda bulunmasını dilerken, benzer projeler gerçekleştirecek kurumlara da
bu misyonu daha ileri götürmeleri yönünde yararlı olacağını umuyoruz.
Unutmamalıyız ki; hepimiz kendimizi anlatırken yaşamı daha iyi anlar, deneyimlerimizi paylaştıkça hep birlikte zenginleşiriz.
3
4
BÖLÜM I
PROJENİN AMACI,
GEREKÇESİ VE ÖZELLİKLERİ
4
1.1. Projenin Amacı
Doğada, var olan her canlının yaşadığı çevre için yaratacağı bir fayda mutlaka vardır. İnsan, bu döngünün en değerli, 	
en etkin varlığı olarak hem bireysel hem de toplumsal boyutta fayda alanlarına odaklanmalıdır. Sosyal sorumluluk 	
anlayışının temelinde bu yaklaşım yatar.
4B Genç Profesyoneller Projesi, bu bakış açısı ile toplumun, eğitim, sağlık, çevre vb. konularda farklılaşan gereksinimleri
içinde özellikle iş yaşamında insan kaynağının geliştirilmesini hedefleyen bir kurumsal sosyal sorumluluk projesidir.
1.2. Projenin Gerekçesi
Dünyanın bütün ülkelerinde genç nüfus, istihdamda önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve
ILO’nun istihdam verilerine göre 20-24 yaş grubunun dünya ölçeğinde istihdamdaki oranı ise % 47 ile % 53 arasında
değişmektedir (ILO Global Employment Trends 2014 Raporu). Türkiye’de ise bu oran 2014 yılında % 55,9 olmuştur
TÜİK İstihdam İstatistikleri).
4B Genç Profesyoneller Projesi’nin hedef kitlesi olan 20-30 yaş arasındaki nüfus dikkate alındığında bu oranın bir 	
miktar daha artabileceği düşünülebilir. Bu açıdan iş yaşamına yeni başlamış gençlere yönelik projeler, tüm ülkelerin
beşeri, sosyolojik ve ekonomik geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.
Nicel açıdan bir değerlendirmeyi içeren bu boyutun yanında, çalışanların niteliği, iş yapış tarzı ve profesyonel
yaşamdaki deneyim, yetkinlik ve becerileri başlıklarıyla özetlenebilecek nitel boyutlar da bulunmaktadır.
Bu bakış açısıyla hazırlanan ve uygulanan projeler, insan kaynağının niteliğini geliştirmeye yönelik olduğundan toplum
ve ülkelerin geleceğine doğrudan katkı sağlamaktadır.
4B Genç Profesyoneller Projesi iş yaşamında önemli bir yer tutan genç nüfusa yönelik olduğundan, doğrudan geniş bir
kitleye katkı sağlayacak bir uygulama olmuştur.
1.3. Projenin Toplumsal Katkısı
4B Akademi, etik değerlere sahip, toplum yararını gözeten misyonu doğrultusunda alanında uzman kişiler tarafından
sunulan, iş yaşamına yeni adım atmış gençlere bilgi ve deneyim aktarımı için ortam sağlamıştır. Aynı zamanda hedef
kitleyi oluşturan gençlerin de bu yapı içinde belirlenmiş faaliyetler gerçekleştirerek deneyim kazanmaları ve
bu deneyimi birbirleriyle paylaşmalarını amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda projenin toplumsal yaşama katkısı ve beklenen kazanımlar aşağıda özetlenmiştir:
•	 Proje 20-30 yaşları arasında ve iş yaşamına yeni adım atmış gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini 		
desteklemek üzere tasarlanmıştır.
•	 Gençlerin bu alanlardaki deneyimlerini desteklemek üzere gerçekleştirilecek faaliyetler içermektedir.
•	 Proje kapsamındaki faaliyetler, bir yandan uzmanların kendi deneyimlerini gençlerle paylaşmalarını sağlarken,		
diğer yandan gençlerin kendi ilgi ve uzmanlık alanlarıyla ilgili bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle		
paylaşmalarına olanak sağlamıştır.
•	 Proje ile gençlerin, içinde yaşadıkları dünyaya karşı sorumluluklarının farkına varmaları ve iş yaşamları süresince	
toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket etmeleri desteklenmiştir.
•	 Projede yer alacak diğer paydaşların katkısıyla gençler evrensel değerlerle zenginleştirilmiş 				
yeni bakış açıları kazanmaktadır.
5
6
1.4. Projenin Finansal Kaynakları
Projenin finansal kaynakları 4B Akademi tarafından sağlanmıştır.
1.5. Kısaltmalar
Proje: 4B Genç Profesyoneller kurumsal sosyal sorumluluk projesi
GP: 4B Genç Profesyoneller kurumsal sosyal sorumluluk projesi
4B: 4B Akademi
BAU: Bahçeşehir Üniversitesi
BAUSEM: Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
CO-OP: Bahçeşehir Üniversitesi Kuluçka Merkez
KariyerİST: Kariyer ve Girişimcilik Merkezi
Menti: Genç Mentorluk Projesi kapsamında yararlanıcı üniversite öğrencileri
Mentor: İş yaşamında deneyimli ve Genç Profesyoneller’le deneyimini paylaşan uzman konuk Genç Mentorluk Projesi 	
	 kapsamında görev alan gönüllü üyeler
1.6. Projenin Ayırt Edici Özellikleri
Projenin benzerlerinden en önemli farkı, mevcut proje tasarımı içindeki faaliyetlerin yapılandırılmasında hedef kitleye
fırsat verilmesidir. Bu doğrultuda, proje 4B Akademi tarafından bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak
geliştirilmiş ve uygulamaya geçildiğinde katılımcı genç profesyonellerin hangi etkinlik ve faaliyetleri yapmak
istediklerine kendileri karar vererek, uygulamaya geçmeleri sağlanmıştır. Bu sayede projede yer alan gençlerin, 		
yaşayarak öğrenme ve birlikte çözüm üretme becerileri desteklenmiştir.
Bununla da yetinilmeyip, ilgili alanlarda ayrıntıları paylaşılan “Gördük, Duyduk, Anlatıyoruz!” konferansı ile gençler bu
deneyimi GP yapısının dışındaki çevre ile de paylaşma fırsatı bulmuş ve bu aşamayı da deneyimlemişlerdir. Bu yöntemin
benimsenmesindeki temel gerekçe, projenin kendine yeterli, kendi çözümlerini üreterek, geliştirebilen, sürekli öğrenen
ve paylaşan bir yapı olarak yoluna devam etmesi için bir çalışma tarzı ve yapı oluşturmaktır.
1.7. Projenin Paydaşları
Projenin birincil paydaşı, süreçten olumlu ve doğrudan etkilenen Genç Profesyoneller’dir.
4B Akademi, proje tasarımı, mali kaynak, uzman desteği, süreçlerin planlanması ve yürütülmesi
sorumluluğunu üstlenen proje sahibidir.
Proje ortağı BAUSEM, etkinliklerin gerçekleştirildiği ortam ve tesisleri sağlayarak destek vermiştir.
Deneyimli profesyoneller, Aylık Mentor Buluşmaları etkinliklerinde GP üyeleriyle bir araya gelmiş ve bilgi,
beceri ve deneyimlerini paylaşarak projeye destek vermiş bir diğer paydaş grubudur.
Son olarak, projenin temel misyonu açısından bakıldığında GP yapısı içinde henüz yer almayan ancak iş yaşamında
bulunan Genç Profesyoneller, gelecekte benzer projeleri gerçekleştirecek kurum, kuruluş ve şirketlerle sivil toplum
örgütleri ve yöneticileri projenin nihai yararlanıcıları arasındadır. Yaratacağı etki bağlamında ele alındığında toplumun
tamamının, projenin paydaşı olarak konumlandırılması yanlış olmayacaktır.
7
1.8. 4B Genç Profesyoneller Üyelerinin Seçimi
4B Akademi GP üyelerinin hedef kitleye katılımları, www.4bgencprofesyoneller.net web sitesinde bulunan Üye Başvuru
Formu ile gönderdikleri başvurunun Üyelik Ekibi tarafından değerlendirilmesi, üye kriterlerine uygunluklarının tespiti ve
telefon mülakatı sonrasında gerçekleştirilmiştir.
Kabul için üyelerin, 20-30 yaş aralığında olması, 4B GP’nin etkinliklerine katılım sağlamaları, devamlılık göstermeleri,
etkinliklerde aktif olarak görev almaları konuları kriter olarak belirlenmiştir.
	
Ekim 2014’ten Mayıs 2015 dönemine dek açık kalan üyelik başvuru sürecinde toplam 90 kişi başvurmuş,
50 üyenin kabulüyle başvuru süreci Mayıs 2015’te kapatılmıştır.
50 üyenin içinden 2 kişi ayrılma talebinde bulunmuş, diğerlerinin faaliyetlere devam performansı
göz önüne alınarak üyelikleri sonlandırılmıştır.
Tablo 1: Üye Listesi
SIRA SIRAAD SOYAD AD SOYAD
KATILIM
TARİHİ
KATILIM
TARİHİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Ali Cevat Ünsal
Aydan Çağ Aydın
Aylin Ünal Yıldırım
Ayşe Alacaoğlu Demirbaş
Ayşenur Çanak Aşık
Bahar Çolak
Ceren Bandırma
Ceylan Tarhan
Elif Karakoç
Emre İnanç Karakaş
Esra Sedef
Esra Yavuz
Gayenur Musluoğlu
Gökhan Taşgın
Gülesin Ulugöl
Hayati Arpacı
Kübra Kayıkçı Nebioğlu
Fatih Mehmet Arslanyolu
Mehmet Taşdemir
Meltem Zengin
Nil Madi
Nilüfer Koçyiğit
Nurseli Fidan
Osman Taştekin
Ömer Çiftci
Pınar Çıplıoğlu
Seda Küçük
Selin Seçmeer
Selin Yetimoğlu
Selman Aydın
Sibel Hilal Şengül
Tülin Fidan
Yunus Emre Nebioğlu
Eki.14
Şub.15
Mar.15
Oca.15
Ara.14
Ara.14
Mar.15
Ara.14
Eki.14
Mar.15
Eki.14
Şub.15
Kas.14
Mar.15
Şub.15
Mar.15
Mar.15
Ara.14
Kas.14
Şub.15
Oca.15
Eki.14
Oca.15
Mar.15
Ara.14
May.15
Kas.14
Eki.14
Eki.14
May.15
Mar.15
Eki.14
May.15
8
Tablo 2: Üye Cinsiyet Dağılımı
Erkek Kadın
30 70% %
Tablo 3: Üye Meslek Dağılımı
MESLEKLER KİŞİ SAYISI
İK-Eğitim
Mühendislik
Satınalma
Bankacılık-Finans
Restorasyon
Reklam-İletişim
Lojistik
Stratejik Planlama
Sivil Toplum
22
1
2
3
1
1
1
1
1
Tablo.3’te görüldüğü gibi katılımcılar, İnsan Kaynakları (İK) meslek grubunda yoğunlaşmaktadır ve hepsi üniversite
mezunudur. Farklı eğitim düzeyi ve meslek grubundan katılımcıya ulaşılmamış olması yapılan çalışmanın sınırlılıkları
arasında bulunmaktadır.
9
14 Ocak 2015’te yapılan 4B GP Strateji Çalıştayında yukarıdaki tabloda görülen ekipler oluşturulmuştur.
Ardından bu ekiplerin çalışma prensipleri aşağıda özetlendiği şekilde belirlenmiş ve ilgili oldukları alanlara
ilişkin faaliyetler planlanmıştır.
Tablo 4. Ekipler ve Ekip Üyeleri
EKİP ÜYELER
Üyelik Ekibi
İş ve İlişki Geliştirme Ekibi
Etkinlik ve Organizasyon Ekibi
Konferans Hazırlık Ekibi
Genç Mentorluk Proje Ekibi
Ali Cevat Ünsal, Mehmet Taşdemir, Ömer Çiftci, Seda Küçük, Selin Yetimoğlu
Ayşe Alacaoğlu, Demirbaş, Bahar Çolak, Ceren Bandırma, Ceylan Tarhan,
Nil Madi, Nilüfer Koçyiğit, Selin Seçmer
Ayşenur Çanak, Fatih Mehmet Arslanyolu, Gayenur Musluoğlu, Nurseli Fidan, Tülin Fidan
Ayşe Alacaoğlu Demirbaş, Ayşenur Çanak, Bahar Çolak, Ceylan Tarhan, Esra Sedef,
Fatih Mehmet Arslanyolu, Gayenur Musluoğlu, Mehmet Taşdemir, Gökhan Taşgın,
Meltem Zengin, Nil Madi, Nilüfer Koçyiğit, Nurseli Fidan, Sibel Hilal Şengül,
Seda Küçük, selin Seçmeer, Tülin Fidan
Ali Cevat Ünsal, Aylin Ünal Yıldırım, Ayşe Alacaoğlu Demirbaş, Bahar Çolak,
Ceylan Tarhan, Emre İnanç Karakaş, Esra Sedef, Gayenur Musluoğlu, Gökhan Taşgın,
Meltem Zengin, Nilüfer Koçyiğit, Seda Küçük, Selin Seçmeer, Sibel Hilal Şengül, Tülin Fidan
10
1.10. Projenin Uygulama Dönemi
4B Genç Profesyoneller Projesi, 4B Akademi’nin organizasyonu ve öncülüğünde 23 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilen 	
BAU Galata Kampüsü’nde düzenlenen lansman toplantısı ile başlamış ve yine BAU Beşiktaş Kampüsü’nde düzenlenen
kapanış konferansı ile 24 Ekim 2015 tarihinde birinci yılında tamamlanmıştır.
1.9. 4B Genç Profesyoneller Etik Değerleri
4B Genç Profesyoneller’in Etik Değerleri 27 Haziran 2015’te gerçekleştirilen İş Etiği Atölyesi’nde grup çalışmaları
sonucu belirlenmiş olup, aşağıda yer almaktadır.
Bağlılık
Birbirimize, oluşturduğumuz topluluğa, kendimizi geliştirmeye ve sürekli öğrenmeye açığız. Projenin amacına ve
yaratacağımız değerlere bağlıyız.
Çeşitliliğe Saygı
4B Genç Profesyoneller din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle
ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranılan yaş kriterine uyan her gence açığız.
	
Eşitlik ve Adalet
Üyesi olarak gönüllü çalışma bilinciyle bir araya gelmiş üyeler tarafından desteklenen, eşitlik, vicdan, dürüstlük,
etik değerler ve adalet duygusunu benimsemiş bireylerden oluşan bir genç topluluğuz.
Samimiyet
Herkesin birbirini yakından tanıdığı ve paylaşımın arttırıldığı sosyal bir platformuz.
İşbirliği ve Dayanışma
Oluşturulma amacı itibariyle de bir araya gelen grup üyeleri işbirliği ve dayanışma içerisinde üyelik grupları ile
çalışmalarını sürdürmektedir. Yeni fikirler üretir, birlikte geliştirir, işbirliği yaparız ve uygularız.
Şeffaflık
Her bilginin herkesçe bilinen bir bilgi paylaşım sistemiyle bölüşüldüğü ve ayrım gözetmeksizin herkesçe görülen ve
bilinen ortak bir bilgi iletişim ağına sahibiz.
11
1.11. Projenin Uygulama Takvimi
Aşağıdaki tabloda proje süresince gerçekleştirilen tüm faaliyetler ve tarihleri verilmiştir.
Tablo 5. Gerçekleştirilen Faaliyetler ve Uygulama Tarihleri
SIRA FAALİYETİN ADI FAALİYETİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ TARİH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Genç Profesyoneller Lansmanı
Aylık Mentor Buluşması / Liderlik
Aylık Mentor Buluşması / Kurumsal Mükemmellik
GP Strateji Çalıştayı
Aylık Mentor Buluşması / Yeteneğin Yönetimi
Aylık Mentor Buluşması / Digital Çağ, Yeni İş Gücü
Yuvarlak Masa / Fotoğrafçılık
Aylık Mentor Buluşması / Ekonomi Hayattır
Okusun da Büyüsün Kitapla Buluşturma Projesi 1.Etap
Yuvarlak Masa / Blog Yazmak
Genç Mentorluk Projesi / Mentorluk Eğitimi
Aylık Mentor Buluşması / Sahneden Yaşama Yansıyanlar
Genç Mentorluk Buluşması Lansmanı / Mentor - Menti Buluşması
Okusun da Büyüsün Kitapla Buluşturma Projesi 2.Etap
Yuvarlak Masa / İşveren Markası
Aylık Mentor Buluşması / Gençlik Politikaları
GP Atölye / İş Etiği ve Proje Döngüsü
GP Değerlendirme Çalıştayı
GP Kapanış Konferansı
23 Ekim 2014
5 Kasım 2014
3 Aralık 2014
14 Ocak 2015
4 Şubat 2015
4 Mart 2015
25 Mart 2015
8 Nisan 2015
15 Nisan 2015
22 Nisan 2015
2-3 Mayıs 2015
6 Mayıs 2015
15 Mayıs 2015
18 Mayıs 2015
20 Mayıs 2015
10 Haziran 2015
27 Haziran 2015
16 Eylül 2015
24 Ekim 2015
12
BÖLÜM II
GERÇEKLEŞTİRİLEN
FAALİYETLER
12
Bu bölümde, proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin ayrıntılarına yer verilmiştir. Bu faaliyetler aracılığıyla
4B GP üyelerinin profesyonel iş yaşamına ilişkin formel bilgileri artmış, sosyal sorumluluk ve paylaşım bilinçlerinin
gelişmesine katkıda bulunulmuş ve profesyonel yaşamlarının ilk yıllarında geleceğe daha gerçekçi bir bakış açısı
kazanmaları desteklenmiştir.
13
2.1. Aylık Mentor Buluşmaları
Genç Profesyoneller’in iş yaşamına uyum sağlamalarını kolaylaştırabilecek en önemli kaynaklardan biri deneyimli
profesyonellerdir. Mentor Buluşmaları’nda deneyimli profesyoneller Genç Profesyoneller’le bir araya gelerek
uzmanlıklarını ve deneyimlerini paylaşmış, gençlerin sorularını cevaplamışlardır. Bu etkinlikler kapsamında
gerçekleştirilen oturumlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
14
1515
Tablo 6. Aylık Mentor Buluşmaları Uygulama Takvimi
MENTOR KONUTARİH İÇERİK
5 Kasım 2014
3 Aralık 2014
4 Şubat 2015
4 Mart 2015
8 Nisan 2015
6 Mayıs 2015
10 Haziran 2015
Yalçın Arsan
(Yönetim Danışmanı,
Profesyonel Koç)
Celal Seçkin
(Yönetim Danışmanı)
Derya Türkkorkmaz
(İnsan Kaynakları Danışmanı)
Yusuf Azoz
(Kariyer.net Genel Müdürü)
Cem Seymen
(CNN Türk Ekonomi Editörü)
Tilbe Saran
(Tiyatro Sanatçısı, Yönetmen)
Yörük Kurtaran
(Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi ve
Gençlik Çalışmaları
Birimi Koordinatörü)
Etki Yaratan
Bireyler, Lidersiz
Topluluklar
Kurumsal
Mükemmellik
Yeteneğin Yönetimi
ve İnsan Kaynakları
Alanında Teknoloji
Kullanımı
Dijital Çağ,
Yeni İşgücü,
Motivasyon
Ekonomi Hayattır
Sahneden Yaşama
Yansıyanlar
Gençlik Politikaları
Bu söyleşide liderlik klasik anlamda değil, tamamen farklı bir bakış açısı ile
ele alınmıştır. ‘Occupy Wall Street’, ‘Arap Baharı’, ‘Gezi’ gibi lideri olmayan toplum
hareketleri üzerine konuşulmuş, bu bakışın ne anlama gelebileceği tartışılmış, doğru
bilinenler sorgulanmış, çağdaş dünyanın gerçekliği ile tutarlı yeni bir tanım aranmıştır.
Mükemmel yönetildiği kabul edilen kurumların özellikleri üzerinde paylaşımda
bulunulan bu söyleşide çalışanlar, müşteriler, toplum, tedarikçiler, sivil toplum
kuruluşları ve diğer unsurlar açısından mükemmel bir kurumda olması beklenen
özellikler üzerine konuşulmuştur.
Yeteneğin yönetimi ve insan kaynakları alanında teknoloji kullanımı, bireylerin sahip
oldukları yetenekleriyle öne çıktığı günümüz dünyası üzerine konuşulmuş, gelecekte bu
dünyada yetenekleri güçlü olanların yeri, yetenek yönetiminde kanıta dayalı, ölçülebilir
ve sürdürülebilir sistemler ve bütünleşik yetenek yönetimi üzerine konuşulmuştur.
İş yaşamından bireyin günlük yaşamına kadar her yerde büyük bir hızla kendini
yenileyerek yoluna devam eden dijital çağ, yeni işgücü, motivasyon ve dijital teknoloji
konuları ele alınmıştır. Dijital bir dünyanın yeni işgücünün ve şirketlerin,
kurumların akıllı teknolojiyle nasıl uyum sağlayabileceği ve her an değişime
nasıl hazır bulundukları konuşulmuştur.
“Ekonomi doğayla buluşur mu, tarlanın, çarşı-pazarın gerçekleri ekonomiyi ne kadar
etkileyebilir ki?” gibi sorular ele alınmış, “Ekonomi, piyasalar, alım gücü, enflasyon, 	
faiz ve para” gibi birçok kavramın gerçek yaşamdaki karşılığı, hayatın ta kendisini
üzerine konuşulmuştur.
Kariyer, oyunculuk, sahne, beyaz camın önü ve arkası ile tüm bunların insana ve
topluma yansımaları ile sahne dünyasının insani çalışma koşulları hakkında
paylaşımlarda bulunulmuştur.
Türkiye’de sivil toplumun durumu, gençlerin katılımı, ulusal ve Avrupa gençlik
politikaları ile gençlik politikalarına neden ihtiyaç duyulduğu konularına ilişkin
paylaşımlarda bulunulmuştur.
2.2. Yuvarlak Masa Buluşmaları
Yuvarlak Masa Buluşmaları Genç Profesyoneller’in kişisel gelişimleri ve profesyonel yaşamda gerekli araç,
yöntem ve teknolojileri kullanma becerilerini geliştirmeleri için ortam yaratmıştır. Genç Profesyoneller Yuvarlak Masa
Buluşmaları’nda gönüllü olarak paylaşımda bulunmak isteyen 4B GP üyeleriyle bir araya gelerek bilgi paylaşımında
bulunmuşlardır.
16
TARİH KONUŞMACI KONU
25 Mart 2015
22 Nisan 2015
20 Mayıs 2015
Fatih Mehmet Arslanyolu, Ömer Çiftçi, Tülin Fidan
Hayatı Arpacı, Nilüfer Koçyiğit, Seda Küçük, Selin
Yetimoğlu
Aydan Çağ Aydın
Fotoğrafçılık
Blog Yazmak ve Blogger Olmak
İşveren Markası
Tablo 7. Yuvarlak Masa Buluşmaları Uygulama Takvimi
17
18
2.3. Eğitim ve Atölye Programları
4B Genç Profesyoneller, eğitim ve atölye programlarında yetenek ve becerilerini geliştirme, profesyonel yaşamdaki ilke,
kural ve yaklaşımlara ilişkin bilgilenme ve bazı araç ve yöntemleri öğrenme ve kullanma fırsatı bulmuşlardır.
Tablo 8. Eğitim ve Atölye Programları Uygulama Takvimi
TARİH KONUŞMACI İÇERİKKONU
2-3 Mayıs 2015
27 Haziran 2015
27 Haziran 2015
16 Eylül 2015
Çağlar Çabuk
Deniz Özdikmenli
Çağlar Çabuk
Deniz Özdikmenli
Mentorluk kavramı, mentor ve menti’nin süreçteki rolü, uygulama süreci ve
vaka çalışmaları
Proje kavramı, proje kıstasları, projenin planlanması ile doğru bir biçimde proje
yazma, yöntem belirleme, sürdürülebilirlik ve değerlendirme kriterleri konusunda
gerekli teorik bilgiler ve uygulama
İş etiğine ve sosyal etiğe ilişkin ortak değerler, etik ve ahlak arasındaki ilişki,
etik farklılık, etik ikilem, etik kod kavramları ile kurumlarda uygulanan
etik programların içermesi gereken kapsam hakkında bilgiler ve uygulama
4B Genç Profesyoneller kurumsal sosyal sorumluluk projesinin bir yıllık
uygulama ve faaliyetlerinin GP üyeleri tarafından değerlendirilmesi
Temel Mentorluk Eğitimi
Proje Döngüsü Atölyesi
İş Etiği Atölyesi
4B GP Değerlendirme Çalıştayı
19
Okusun da Büyüsün Kitapla Buluşturma Projesi, ilkokulların mevcut kütüphanelerinin, öğrencilerin ilgi ve yaş
seviyelerine uygun kitaplarla zenginleştirilmesine destek vermeyi, 6-11 yaş grubundaki öğrencileri, keyif ve
merakla okuyacakları, eğitici, düşündürücü ve geliştirici nitelikte kitaplarla buluşturmayı amaçlamıştır.
Projenin, 2015 yılı 1. Etabı 15 Nisan’da Rumeli Kavağı, R. Güney Kıldıran İlkokulu ve 2015 yılı 2. Etabı ise 18 Mayıs’ta
Düzce Namık Kemal İlkokulu için hayata geçirilmiş, proje kapsamında 1000 adedin üzerinde kitap toplanmıştır.
2.4. Okusun da Büyüsün Kitap Bağışı Kampanyası: Kitapla Buluşturma Projesi
20
21
22
2.5. Genç Mentorluk Projesi
4B Genç Profesyoneller’den üniversite öğrencisi ve yeni mezunlara yönelik mentorluk desteği sağlamasının amaçlandığı
proje, KariyerİST katılımcı ve mezunlarının menti, GP üyelerinin gönüllü mentor olarak katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Proje kapsamında, KariyerİST’lilere iş yaşamına geçiş sürecinde rehberlik ve sosyal gelişim desteği sunulması sağlanmıştır.
Proje 20 Mart-30 Ağustos 2015 döneminde, programda mentor olarak görev alan her bir GP üyesi ile bir KariyerİST üyesi
mentinin (öğrenci) eşleştirilmesi ve ayda en az bir görüşme olmak üzere toplam 3 adet yapılandırılmış mentorluk 	
görüşmesi yapılması şeklinde planlanmıştır.
Bu alt projeye ilişkin ayrıntılar üç başlık altında aşağıda paylaşılmıştır:
23
2.5.1. Projenin Sosyal ve Ekonomik Yönden Önemi ve Gerekliliği
Türkiye’de 2015 yılı itibariyle 190 üniversite bulunmaktadır. Bunlardan 114’ü devlet, 76’sı vakıf üniversitesidir
(https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27deki_%C3%BCniversiteler_listesi). Günümüzde tüm üniversitelerin bir
kariyer merkezi bulunmaktadır. Kariyer merkezlerinin amaçları kapsamında öğrencilere seminerlere katılım	
fırsatları sağlanmasının yanısıra iş yaşamından profesyonellerin davet edilerek deneyimlerini aktardıkları ve firmalarını
tanıttıkları kariyer günleri düzenlenmekte, staj ve işe yerleştirme konularında rehberlik hizmeti verilmesi de
hedeflenmektedir. Tüm bu önemli faaliyetlere rağmen öğrencilere yönelik olarak düzenlenen birebir ve yetkinliklere
dayalı odak çalışmaların yetersiz ve kapsayıcı olmadığı gözlenmektedir.
Öğrencilerden alınan geribildirimlerde; kariyer merkezlerinin faaliyetlerine toplu katılımın söz konusu olması ve getirilen
konuşmacıların öğrencilerle aralarında kuşak farkı bulunması nedeniyle etkinliklerin çoğu kez verimli geçmediği,
anlatılanların öğrencinin zihninde netleşmediği veya soyut anlatım düzeyinde kaldığı belirtilmektedir.
Süregelen bu yetersizlikler, Genç Mentorluk Projesi’nde yeni bir bakış açısıyla ele alınıp mentiler ve mentorlar arasındaki
yaş farkı kaldırılmış, aynı kuşağın temsilcisi olan öğrencilerle, genç profesyoneller birebir mentorluk programında bir
araya getirilmişlerdir.
Aynı kuşağın temsilcisi olan menti ve mentorların çalışma konuları arasında; henüz üniversite sıralarından çalışma
yaşamına geçiş aşamasındayken onları nelerin beklediği, iş arama süreçleri, özgeçmiş düzenleme, yüksek lisansa
hazırlık veya ders başarısı, hedef belirleme, planlama ve zaman yönetimi gibi birçok konu çalışılmıştır.
Bu tür birebir destek programlarının üniversite birinci sınıftan mezuniyete kadar üniversite yönetimleri tarafından
organize edilmesi, takibinin yapılması ve öğrencilere kariyer ve bireysel yetkinlik gelişimine dayalı mentorluk
hizmetlerinin sağlanması, geleceğin profesyonellerinin özgüven, özsaygı, toplumu düşünme ve
sorumluluk değerlerinin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
2.5.2. Uygulama Yöntemleri ve Projenin Gerçekleşme Kapasitesi
Projede evrensel mentorluk uygulama yöntemleri, teknikleri ve araçları uygulanmıştır. Mentilerin kapasite ve
potansiyellerinin ortaya çıkarılması, kişisel yetkinliklerinin farkına varmalarının desteklenmesi için gerekli teknik ve
araçlar kullanılmıştır. Koç, Rehber, Rol Modeli ve Destekleyici rolleriyle mentorluk süreci zengin uygulamalarla yürütülmüştür.
•	 15 ekip birinci görüşmelerini; 12 ekip ikinci; 3 ekip ise üçüncü görüşmelerini tamamlamıştır.
•	 Proje kapsamında 30 yüz yüze mentorluk görüşmesi yapılmıştır.
2.5.3. Projeye İlişkin Sonuç ve Öneriler
4B GP Genç Mentorluk Projesi’nin uygulama sürecinde elde edilen deneyimlerden çıkarılan sonuçlar aşağıda özetlenmiştir:
•	 Üniversitelerde mentorluk projelerinin organize edilmesi gerekli ve önemlidir. Mentorluk gelişim desteği öğrencilerin
akademik başarısında, özgüven ve özsaygı kazanmalarına olumlu bir katkı sağlamaktadır.
		
•	 Mentiler ve mentorlar arasında eşleştirme yapılırken birbirinin dilinden ve kültüründen anlayan bireyler seçilmeli,
kuşakfarkı arasında uçurum olmamasına dikkat edilmelidir.
			
•	 Mentor olarak görev alacak bireylerin mutlaka yapılandırılmış görüşme becerilerini kapsayan kapsamlı mentorluk
eğitimi almaları sağlanmalıdır.
		
•	 Mentorluk gelişim programlarının öğrenciler arasında dayanışma ve işbirliği kültürünü destekleyici bir kültürel
boyut kazanması için tepe yönetim tarafından desteklenmeleri önemlidir.
24
“Mentorluk süreci şu konularda güçlü yanlarımı
tespit etmeme fayda sağladı:
Etkili ve güzel konuşma, kararlılık,
mükemmelliyetçilik.”
“Kendimi daha iyi tanıyıp hedef
belirleyebiliyorum.”
“Sosyal medya itibar yönetimi, e-mail yazma
becerileri, iş dünyasında iletişim becerileri,
kariyer planlama konularında farkındalık
sağladı.”
“Özeleştiri yaparken yapıcı olduğumu ve
iş görüşmelerine gittiğimde özgüvenimin
yerinde olduğunu fark ettim.”
“Mükemmelliyetçi olmamın
bana sağladığı avantajların güçlü yanlarımı
oluşturduğunu farkettim.”
“Rol model belirleme, CV yazma,
proje oluşturma, sektöründe başarılı kişilere
ulaşma gerekliliği.”
“İnsan ilişkileri, problem çözme becerileri,
analiz yeteneği.”
“Yaratıcılık, liderlik,
takım oyuncusu olma.”
“Ne istediğime karar vermem ve
bu yolda neler yapmam gerektiğini bilmem.”
“İletişim becerileri,
takım çalışmasına yatkınlık.”
“Özgeçmiş hazırlama konusunda eksikleriminolduğunu fark ettim. Bu süreçte bana ne tür birişte mutlu olabileceğim konusunda kararsızolduğumu ve netleşmeye ihtiyacım olduğunufark ettim.”
“Kendime ve yaptığım işlere olan güvenimin
çok daha fazla olması gerektiğini fark ettim.
2.5.4. Mentiler’in Görüşleri
“İnsan ilişkileri, etkili konuşma/topluluk
önünde konuşma, hedef belirleme ve
o hedefe uygun davranma.”
“Planlama ve önceliklendirme,
zaman yönetimi konularında
farkındalık sağladı.”
“Hedef mesleğim ile ilgili daha çok deneyim
kazanmam gerektiğini fark ettim.
Hedefimde ilerlerken zamanı
verimli kullanmam gerektiğini
fark ettim ve bunun üzerinde çalıştık.”
2.6.“Genç Profesyoneller Anlatıyor” Söyleşi Dizisi
Süreli bir etkinlik olan söyleşi dizisinde 4B GP üyeleri ile söyleşiler yapılmış, üyelerin tanıtılması, 4B GP’de katıldıkları 	
faaliyetler ve kendi başarı ve profesyonellik yaklaşımlarından bahsetmeleri için fırsat verilmiştir.
Proje kapsamında 18 GP üyesi ile söyleşi gerçekleştirilmiş, söyleşiler www.4bgencprofesyoneller.net sayfasında yayınlanmış
ve 4B Akademi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştır.
25
Organizasyonu tamamen 4B Genç Profesyoneller tarafından yürütülmüş olan Gördük, Duyduk, Anlatıyoruz! Konferansı
24 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilmiş ve konferansın tüm konuşmacıları Genç Profesyoneller ekibinden oluşturulmuştur.
(GÖRDÜK, DUYDUK, ANLATIYORUZ!)
2.7. 4B Genç Profesyoneller’den İş Dünyası ve Hayata İlişkin Vizyon Konferansı
Program sunumu: Fatih Mehmet ARSLANYOLU , Meltem ZENGİN
KARŞILAMA VE İKRAM
AÇILIŞ
4B GPK, NEDEN VE NASIL?
4B GPK: Amacımız, faaliyetlerimiz Nilüfer KOÇYİĞİT
Nasıl bir çalışma yaşamı bekliyoruz? Selin SEÇMEER
Nasıl verimli çalışırız?Nasıl verimli çalışırız? Ayşe D. ALACAOĞLU
Nasıl bir gelecek istiyoruz? Tülin FİDAN
Bizce neler değişmeli? Seda KÜÇÜK
KAHVE MOLASI
GENÇ İŞGÜCÜ, Y KUŞAĞI VE LİDERLİK
Türkiye'de genç işsizliği Ceylan TARHAN
Türkiye'de genç işgücü Nurseli FİDAN
Y Kuşağının sancısıY Kuşağının sancısı Bahar ÇOLAK
Uzaydan gelmedik, buralıyız :) Gayenur MUSLUOĞLU
Üniversiteden iş yaşamına geçişte
düş kırıklıklarımız ve beklentilerimiz Sibel Hilal ŞENGÜL
Nasıl yönetilmek istiyoruz? Nil MADİ
Bizim için liderlik ne demek? Esra SEDEF
Kapanış konuşmaları
KAPANIŞKAPANIŞ
9:00-10:00
10:00
10:00-11:15
11:15-11:45
11:45
13:00
PROGRAM
DÖRDÜNCÜBOYUTAKADEMİ
Genç Profesyoneller’den İş Dünyası ve
Hayata İlişkin Vizyon Konferansı
GÖRDÜK, DUYDUK,
ANLATIYORUZ !
2015
EKİM
24
#Gencim
Profesyonelim
2015
EKİM
24
Genç Profesyoneller’den İş Dünyası ve
Hayata İlişkin Vizyon Konferansı
GÖRDÜK, DUYDUK,
ANLATIYORUZ !
#Gencim
Profesyonelim
DÖRDÜNCÜBOYUTAKADEMİ
26
27
BÖLÜM III
PAYDAŞ GERİBİLDİRİM VE
DEĞERLENDİRMELERİ
27
“Bana neler mi sağladı?
•	 Sosyal sorumlulukta daha çok farkındalık
•	 Ekip çalışmasına yatkınlık ve verimlilik
•	 Fikir paylaşımı ve proje geliştirme
•	 İlişki ve iletişim yönetimi
•	 Kendine, çevrene, ailene ve en önemlisi topluma yararlı olacak bir projede yer almak”
3.1. Genç Profesyoneller’in Geribildirim ve Değerlendirmeleri
Bu bölümde, hedef gruplardan süreçte alınan nitel verilere yer verilmiştir.
Genç Profesyoneller’in ekip çalışmaları hakkında görüşleri:
28
“Hem takım oyunu, hem sistem kurma,
hem de başvuru analiz süreçleri hakkında
kazanımlarım oldu.”
“Ekip profili yüksek,
farkındalık yetkinliği gelişmiş,
yaratıcı ve sürekli gelişime inanan bir grup.”
“Birbirinden farklı alanlarda yer alan kişilerle
fikir/bilgi alışverişi içerisinde olmamı sağladı.
Yeniden sosyal sorumluluk projesinde
yer almamı destekledi ve bu projeler ile
motivasyonum arttı.”
“Daha önce böyle bir konferans hazırlığı içinde
yer almadığım için bu işin ne kadar detaylı ve
güzel bir iş olduğunu fark ettim.
Kişisel gelişimime çok şey katacağını
düşünüyorum.”
“Farklı ekiplerde çalışma dinamiklerini görmek
iyi bir deneyim oldu”.
“İş ve ilişki geliştirme ekibi olarak
yürüttüğümüz 2 kitap kampanyası ile
hem başkalarına fayda sağlamak, hem de
çocukların ulaştırdığımız kitapları okuyarak
farkındalıklarının artmasına destek vermek
büyük bir mutluluk oldu.”
“Kısa vadede de olsa burada kazandığım
deneyim ve bilgiler doğrultusunda
şu an organizasyon işindeyim.
Nerede olmam gerektiği konusunda
bana yön gösterdi.”
“Çözümü zor olan sorunlara, farklı bir bakış
açısıyla bakmak gerektiği kanısına vardım.
Bunu iş ve özel hayatta denemeye başladım.”
28
29
“Bizzat iş hayatımda uygulanabilir olduğunu fark ettim. Bu sayede sistem kurma ve
yetkinlik bazlı görev tanımlarını yapmaya başladım.”
Çalışmalardan edinilen bilgi ve farkındalığın profesyonel veya bireysel çalışmalara katkısı hakkında görüşler:
“Mentor olarak gönüllü görevim olduğunda ve görev aldığımda insanlara faydamın olduğunu görmek
ve daha fazla insana kendimden daha çok şey katacağıma inanmak beni çok mutlu etti.”
“İnsanların toplu olarak aynı fikir ve düşüncede birleşerek, bu fikirlerin eyleme dökülmesindeki
süreçlerin yönetilmesini görmemizi sağladı.”
“Ben çalışmalarda daha çok ekip odaklı çalışan biriyim. Bu çalışmada önemli olan şeyin
daha çok iş-süreç olduğunu öğrendim.”
“Üyelik ekibinde olmam iş hayatında işe alım yönünden, sorumluluk bilinciyle uzaktan işi doğru
yürütmeye, fikir tartışmaları yönünden değişik nokta ve bakış açıları kazanmama katkısı oldu.”
“Mentorluk eğitiminde öğrendiğim soru sorma tekniklerini, toplantılarda öğrendiğim
sosyal medya kurallarını işimde uygulamaya başladım, tüm bu süreçler kişisel markamı
daha kaliteli hale getirdi.”
“İş hayatımda ciddi anlamda iletişimime katkı sağladı, çalıştığım konularda iletişimin ve
bağlılığın önemini bir kez daha anlamamı sağladı. İş ortamındaki projelerde tek başına düşünmenin
değil aynı zamanda ekip içinde düşünmenin katkısını gördüm.”
“Henüz yeni tanıştığımız kişilerle uyum içerisinde çalışabilmek, iş yerinde yaşanacak
durumlar için de iyi bir tecrübe oldu.”
“GP’de yaptığım küçük organizasyonlar beni mutlu etti. İşi tanımamda yardımcı oldu. Profesyonel hayatıma
katkı sağladı. Keyif aldığım işi mesleğim haline getirmemi ve farkındalığımı hissetmemi sağladı.”
“Fikirlerimi bir topluluk önünde ifade edecek olmanın ve en önemlisi bunu profesyonel bir bünyede
yapacak olmanın benim için çok değerli olduğunu anladım.”
30
“Alanında uzman kişilerle görüşmek onlardan tecrübe notları almak çok yararlıydı. Kimi zaman
doğrudan kimi zaman da dolaylı olarak karşılaştığım sorunlar ve çözümleri öğrenme fırsatım oldu.”
Aylık mentor buluşmaları hakkında görüşler, kazanımlar ve farkındalıklar:
“Farklı konularda usta uzman kişilerin deneyimleriyle ve işleriyle ilgili konuşmaktan yalnızca bilgi
almadığımı, hayatıma farkındalık katıp genel kültürüme faydalı olduğunu düşünüyorum.”
“Hiç bilmediğimiz bir konu hakkında da fikir sahibi olabildik. Bildiğimi düşündüğüm konuların bize
aslında bu işin ustası tarafından anlatıldığında hiç de öyle olmadığını gördüm.”
Özellikle Cem Seymen’in katıldığı buluşmadan sonra (ekranda da programlarını takip ettiğim biri
olmasına rağmen) üretmek konusunda daha çok düşünmeye, araştırmaya başladım. Tüm söyleşilerin
sonunda aklımda “ben de yapabilirim, ben de yapmalıyım” hissiyle ayrıldım.”
“Hep iyi yerlerde olan insanların deneyimlerini merak etmişimdir. Neler yapmış, hangi yollardan
geçmiş? Keyifle katıldığım mentor buluşmalarından çok şey öğrendim. Hedeflerime ulaşmak için çok
çalışmam gerektiğini, profesyonel durmam gerektiğini de öğrendim.”
“Farklı sektörlerden farklı konuşmacıların kendi yaşadıklarından bahsetmesi ufkumuzu genişletti.”
“Mentor buluşmaları sayesinde birçok alanda yeni fikirler/görüşler elde ettim.”
“Aylık mentor buluşmaları iş hayatımızda nefes almamızı sağlayan güzel ve etkili eğitimler sundu,
iş hayatımızda kafamıza taktığımız veya bilmeden yaptığımız hataları görmemize yardımcı oldu.”
“Bilgi paylaşımları ve interaktif öğrenme süreci beni çok mutlu etti. Farklı bakış açılarının
farklı alanlara uyarlanmasını gözlemleme fırsatı edindim.”
“Özellikle Cem Seymen’in ekonomi alanındaki derin bilgisi ve paylaşımları etkileyiciydi. Eğitimin ne
kadar önemli olduğu, iş birliği ve dayanışma ile beraber çok çalışmamız gerektiği kanaatindeyim.”
“Farklı sektörlerden konuşmacılardan farklı bilgiler edindim, her bir konuşmacıyı ilgiyle dinledim.”
“Gerçekten inanılmaz faydalıydı. Öğrendiklerim vizyonlu, çağdaş bir bakış açısı
benimsememe yardımcı oldu.”
Yuvarlak Masa buluşmaları hakkında görüşler, kazanımlar ve farkındalıklar:
“Potansiyeli gerçeğe dönüştürdü. Kazanımlar, blog yazma konusunda profesyonelleşme”
“Blog yazmak ile ilgili bilgileri edindim.”
“Uzman olarak yapmadığım hobiler hakkında bilgi alıyor olmak, fikir geliştirmek
kazanımlarım arasına girdi.”
“Tecrübe edinmiş arkadaşların güzel anlatımları sayesinde bilgi sahibi olduk ve belki de
bilmediğimiz içimizde yatan bu alanları keşfettik.”
“İlgilendikleri veya uzman oldukları alandan bahseden kişilerin tecrübelerinden yararlandık.”
“Sadece iyi bir blog nasıl yazılır değil iyi bir internet kullanımı konusunda da bilgi alarak ayrıldığım
verimli bir buluşmaydı.”
31
Eğitim ve Atölye programları hakkında görüşler:
“Özellikle mentorluk eğitimi benim için dönüm noktasıdır. İş dünyasına bakışım değişti.”
“Mentorluk projesi ve aldığımız eğitimin hayatımıza da katkısı oldu. Konuşmayı çok seven biri olarak
dinlemeyi, nasıl yol çizmem gerektiğini ve karşımdakilere nasıl soru sormam gerektiğini öğretti.”
“Özellikle bir eğitimi vurgulamam gerekirse mentorluk eğitiminin gerek gelişimim gerekse hayata
bakış açım ve gerekli durumlarda bu açıyı değiştirmemdeki katkıları yadsınamaz.”
“Proje döngüsü ve iş etiği atölyesi iş hayatıma çok farklı bakmamı ve daha özgüven kazanmamı
sağlayan çok ama çok güzel iki programdı”
“Mentorluk eğitimi, daha önce mentorluk hakkında bildiklerimin neredeyse tamamen yanlış olduğunu
fark ettirdi. Konu hakkında çok bilgi edindik. Kısa sürede çok büyük katkısı oldu.”
“Mentorluk eğitimi benim için unutulmaz bir deneyimdi. Hem kendi gelişimim açısından hem de
karşımdaki menti arkadaşa çok faydalı olduğumu düşünüyorum. Mentorluk eğitiminde aldığımız
bilgiler gerçekten çok değerli ve aslında insanın potansiyelini göstermesi açısından çok iyiydi.”
“Atölye programları, yuvarlak masa buluşmalarına göre daha profesyonel ve geliştiriciydi.
Farkındalığım arttı, mentorluk yetkinliğimin yüksek olduğunu farkettim.”
“Atölye programları, yuvarlak masa buluşmalarına göre daha profesyonel ve geliştiriciydi.
Farkındalığım arttı, mentorluk yetkinliğimin yüksek olduğunu farkettim.”
“İş Etiği çok istediğim bir atölye çalışmasıydı, etik değer / kod yazmayı öğrendim, proje hazırlığının
tüm aşamalarını, öncelik ve ayrıntılarını öğrendim.”
“Hepsi harika eğitimlerdi, özel hayatımda, iş hayatımda ve ilişkilerimde çok faydası oldu.
Proje döngüsü eğitimi iş hayatımda çok katkı sağladı. İş etiği ise sadece işte değil, hayatımda da etik
nedir sorusunu sormama ve sorgulamama sebep oldu. Mentorluk eğitiminin ise hayatımda
bana kattığı değeri anlatamam. Kişiler, ilişkiler bakımından beni çok etkiledi.”
“Mentorluk eğitimi sayesinde olaya denek olumsuz ve keskin sorular ile yanaşmayarak daha çok
kişinin o an ne hissettiği ve ne istediğine yönelerek kendi çözümünü bulması konusunda sorduğum
sorularda yarar sağladı. Proje ve iş etiği eğitimi de iş hayatımda hem proje oluştururken neye, nasıl,
ne şekilde müdahale edip devam etmemi sağladı, hem de doğru projeye nasıl ulaşılacağını.
İş etiği ise şirket içi uygulamalarda avantaj sağladı.”
“Katılmış olduğum Mentorluk eğitimi gayet eğitici ve öğretici bir programdı. Kişisel gelişimime
katkı sağladı.” Problemi bulma, çözüm üretme ve bir an önce faaliyete geçmek” kavramlarını doğru
metotla kullanabilirsem, iş ve sosyal hayatta daha etkili olabilirim diye düşünüyorum.”
32
33
Okusun da Büyüsün ilkokul öğrencilerini kitapla buluşturma kampanyası hakkında görüşler:
”Okusun da Büyüsün” projesine ismini vermemizde ayrıca bir katkım olduğu için özel bir bağ kurdum
projeyle. Birlikte çok güzel projeler çıkarabileceğimizi hissettim.”
“Bu projeyi öğrendiğim zaman “GP yine harikalar yaratıyor” diye bir tepki verdim. Ve yakın çevreme
desteklerini almak adına kampanyamızdan bahsettim. Ofis arkadaşlarımızdan duyarlı olanlar
desteğini esirgemedi ve genç profesyoneller harika bir kitap kampanyasına imza attı.”
“GP dışında belediyenin benzer kampanyasına katılarak (oyuncak ve kitap kampanyası)
daha çok insana ulaşmama vesile oldu.”
“Kitap kampanyası sayesinde kütüphanesi olmayan okullarda farklı yaş grupları için kitaplar topladık.
Kütüphane kurarak çocukların en önemli ihtiyaçlarından birini karşıladık.”
“Kesinlikle çok güzel bir kampanyaya adım attık. Bir kitap ile çocuklara dokunmak onlara
yarar sağlamak güzel bir adımdı.”
“Bireysel olarak; yardım etmenin ne kadar mutlu edici bir şey olduğunu bir kez daha anlamama
yardım etti. Kitapları dağıttığımız çocukların mutluluğu, bir şeyler yapmanın hazzı inanılmazdı.
Profesyonel anlamda ise; ekip olarak, beyin fırtınası yapıldığında çok yaratıcı projelerin
ortaya çıkabileceğini, gönüllülüğün en önemli esas olduğunu anladım.”
“Her iki projede de sosyal farkındalığı yüksek arkadaşlarımla planlayıp beraber gitmemiz, çocukların
mutluluğunu görmek kadar anlamlıydı. Gelecek ve çocuklar için çok umut vericiydi.”
“Çok başarılı bir projeydi. Kitap bağışı yaptım. Manevi duygusu da çok güzel.”
“GP’nin hayata büyük bir katkısı! Hala çocukların gözlerindeki sevinci unutamıyorum.”
34
Genç Profesyoneller Anlatıyor söyleşi dizisi hakkında görüşler:
“Her zaman bu projeleri önemsiyor ve destekliyorum, proje GP bünyesinde daha da anlamlı oldu.”
“Her zaman bu projeleri önemsiyor ve destekliyorum, proje GP bünyesinde daha da anlamlı oldu.”
“Tek kelimeyle; ilham verici, ekip üyeleri ile iletişim kurmak işin pratik ve güzel bir uygulama.”
“Genç profesyonellerin sesi olduğu. Birbirimizi tanıma açısından değerli ve iyi bir adım.”
“Bizi çok heyecanlandırıyor. Her şey çok güzel olmalı ve olacak. Çünkü Çağlar Hanım’ın desteğini
derinlerden hissediyoruz.”
“Söyleşiler dizisi içinde katılımcı olmak benim için güzel bir adımdı. Kendimle ilgili birkaç bilgi veya
motto paylaşmak, katılımcı arkadaşlarımın söyleşilerini de okumak yararlı ve güzeldi.”
“Özellikle katılımcıların kitap, film önerilerini çok değerli buldum. İzlemediğim 2 filmi izledim, bir de
kitap satın aldım. Bununla birlikte vakit geçirdiğimiz insanları daha yakından tanımak çok keyifli.”
“Paylaşımda bulunmak, görüşlerimizi açıkça belirtme imkanı bulmak güzel oldu.”
“Paylaşımda bulunmak, görüşlerimizi açıkça belirtme imkanı bulmak güzel oldu.”
“Söyleşiler, katılımcı kişileri daha yakından tanıma fırsatı verdi. Bu sayede sosyal medya ve görüşme
ortamlarından daha iyi tanışma fırsatı yakaladık.”
“Bir sayfa bile olmayan soruları yanıtlarken ne kadar zorlandığımı görmenizi isterdim. Ama çok güzel
bir deneyimdi. Kısa cümlelerle kendimi ifade etmeye çalıştım ve kendimi çok özel hissettim.”
“Çok samimi, içten, iyi hissetmemi sağlayan ilk röportajımdı. Benim için hayatım boyunca taşıyacağım
çok özel bir proje ve röportaj olarak kalacaktır.”
“GP ailesindeki her bir ferdi daha yakından tanıma fırsatımız oldu. Çok güzel bir paylaşımdı.”
35
Genç Mentorluk projesi hakkında görüşler:
“Proje altın değerinde bir firsattı. Hem mentorlara hem de mentilere muhteşem
bir etkileşim alanı oluşturdu.”
“İlk olarak bir “insan” kazandım. Kendi potansiyelimi farkettim. Mesleğim gereği kurum içi eğitimler
veriyorum. Mentorluk projesinde verdiğim eğitimleri daha fazla paylaştım.”
“Burada ben hem kazanan oldum, hem de kazandıran. Bilgiyle yoğrulduğumuz mentorluk projesinde
mentimeyapacağım aktarımları dikkatle dinledim. Lansmanda ve ilk buluşmada oldukça verimli,
dolu dolu dakikalar, hatta saatler geçirdik.”
“ Hayatıma çok fazla şey katan proje oldu. Çok parlak, genç bir insanı tanıdım. Onun hayatına azıcık
da olsa etki etme fırsatı buldum. Görüşmelerimize devam edeceğiz. Benim için manevi olarak tatmin
edilemez bir duygu.”
“Kendi geçtiğim yollardan şimdi başka bir genç arkadaşım geçerken yardımcı olmak ve ona kendi
yolunu çizmesinde küçük bir deniz feneri görevi görmek deneyimlediğim en büyük duygulardandı.”
“GP’nin en önemli katkılarından biri de mentorluk projesiydi. Eğitimler sırasında öğrendiklerimizle
kendimizi geliştirme fırsatımız oldu.”
“Öncelikle kendime ve sonrasında eşleştiğim arkadaşımıza (mentime) bir şeyler katabilmek oldukça
güzeldi. Aldığım eğitim dinlemeyi öğretti bana. Nasıl soru sormam gerektiğini, müdahale etmeden
insanlara yön gösterebilmeyi öğretti.”
“Proje her iki taraf için de gelişim sağlayacak bir projeydi. Kendi bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak
bir başkasına okunmak, kendisinde farkına varamadığı çözüme ulaştırmak güzeldir. Bu proje
sayesinde bir duruma hangi soru ile ne şekilde çözüme ulaştırabileceğimin farkına vardım.”
“Bu proje hem bana hem de menti arkadaşa potansiyeli keşfetme ve bunu kullanma açısından faydalı
oldu. Biriyle bir şeyler paylaşmak ve ona yardımcı olmak da güzel bir deneyimdi.”
“Kariyerine adım atmaya hazırlanan birine bugünkü ben nasıl davranırdım diye düşünüp kendi
tecrübelerinizi aktarmamız, sorularımızla onun farkındalıklarının artmasını sağlamamız bizim için de
kendi kariyerimizi bir kez daha gözden geçirmemize olanak sağlarken, aynı zamanda da birinin
hayatına dokunmamız en önemli kazanımımız oldu. Haberleşmemiz devam ediyor.”
36
3.2. Aylık Mentor Buluşmalarının Konuklarından Geribildirim ve Değerlendirmeler
NE DEDİLER?
“4B Genç Profesyoneller ile Bahçeşehir Üniversitesi’nde bir akşamüstü bir araya geldik.
Kendilerine ‘dijital dünyada kariyer’ başlıklı bir sunum yaptım. Bugüne kadar
gerçekleştirdiğim en interaktif sunumlardan biri oldu. Tüm sunum boyunca parıldayan
bakışlarla pür dikkat sunumu takip eden Genç Profesyoneller meraklı, özgüveni yüksek
ve bolca sorgulayan bir ekip. Bu özellikleri ile gelecekte başarılarını katlayarak
gelişmeye devam edeceklerine şüphem yok. Her birinin teker teker iyi dilekleri ile
imzalayıp bana hediye ettikleri ‘Innovators’ adlı kitap ise benim için
en güzel sürpriz oldu. Tüm ekibe gelişim yolculuklarında
aynen devam etmelerini diliyorum.”
Yusuf Azoz - KariyerNet Genel Müdürü
Deniz Güre Emek - Mimar, MBA
Deniz Özdikmenli - Yetişkin Eğitimi Uzmanı
“Yaşlı dünyamızın rutin döngüsünde hassas bir denge olduğunu ve her zaman
bize sunduklarının bizden bekledikleri ile ince bir ayarla eşitlendiğini düşünmüşümdür.
Yani kullandığımız her kaynak aslında bize emanettir ve kendi becerilerimiz
doğrultusunda geri ödememiz gerekir. İşte ben 4B Genç Profesyoneller Projesinde,
Sevgili Çağlar Çabuk’un, bu dengeyi çok başarılı bir biçimde gözettiği ve
bu sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getirdiğini gördüm. Günümüzde yürütülen pek
çok kurumsal sosyal sorumluluk projesinde eksik olduğunu düşündüğüm o amatör
ruhla profesyonel çalışma platformunu ne kadar mükemmel bir uyumla gençlerle
buluşturduğuna şahit oldum. Kendisine, içinde yaşadığımız toplum adına bir kez
daha en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Ve siz gençler, bayrak artık size geçti. Sunulan bu fırsatın ışığında yolunuz açık
olsun, tüm yaşamınız boyunca toplumsal sorumluluklarınızın farkında olarak,
çevrenizi aydınlatmanız dileklerimle.”
“Bazı insanlar vardır ki; onlar, çıktıkları yolculuklarda, tanıdık olsun olmasın herkesi bir araya
toplar, bilgilerini ve görgülerini cömertçe paylaşmaktan mutluluk duyarlar. Bununla da
kalmaz; yeni yola çıkacaklara cesaret verip, yaşamlarının her alanıyla ilgili farklı
bakış açıları geliştirmelerini sağlarken, arkadan gelenlere de yol açarlar. İşte Sevgili Çağlar
Çabuk’un Genç Profesyoneller kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile yaptığı bana göre
tam da budur. Genç Profesyoneller Projesi’nde, lansman gününden itibaren etkinlik
organizasyonlarında takımın bir parçası olmaktan, 4B Genç Profesyoneller
Konferansı’nın hazırlık çalıştayında moderatör olarak projeye katkı sunmuş olmaktan
dolayı gurur duyduğumu belirtmek isterim. Sevgili Çağlar Çabuk’u
 örnek gösterilebilecek nitelikteki bu projesinden dolayı tebrik ederim.
Ve siz Sevgili Genç Profesyoneller...
Yeni yollar keşfetmek ve zamanı geldiğinde
ardınızdan gelenlere yol açma sırası sizde... Sevgilerimle.”
37
“4B Genç Profesyoneller ile Aylık Mentor Buluşması’na davet edildiğim gün tanıştım.
O günden beri faaliyetlerini yakından izlemekteyim. Sayın Çağlar Çabuk rehberliğinde 4
B Genç Profesyoneller çok kısa süre içinde türünün ilk örneği oldu, özgün çalışmalar
gerçekleştirdi. Sivil toplum projelerini yönetmenin ne kadar zor olduğunu bilen bir kişi
olarak yapılan çalışmaları hayranlık ve takdirle izledim. Proje, üyelerine sunduğu
sıradışı yaklaşım ve yöntemlerle bir yandan uzmanların deneyimlerinden yararlanma
fırsatı yaratırken, diğer yandan genç profesyonellerin kendi kendilerini geliştirmeleri
için ortamlar yarattı. 4B Genç Profesyoneller Projesi’nin artık Çağlar Çabuk Hanım’ın
öncülüğünde gerçekleşen kuruluş ve gelişim aşamasını tamamlamış olduğuna ve
bundan sonra üyelerinin sahiplenmesi ile kalıcı bir yapı içinde devam edeceğine
inanıyorum. Bu düşüncelerle topluma çok güzel ve özgün bir örnek sunan Çağlar
Çabuk’u kutluyor, “genç profesyoneller”e projenin bundan sonraki döneminde
ve profesyonel yaşamlarında başarılar diliyorum.”
Genç Profesyoneller; Sevgili Çağlar Çabuk’un, iş ve insan üzerine sahip olduğu derin bilgi ve
tecrübelerini, sosyal sorumluluk, gelecek nesillerin başarısı, evrensel bilginin paylaşımı,
girişimcilik ve yaratıcılık başlıklarıyla birleştirdiği çok değerli bir proje.
Bu projede yer alan her bir genç profesyonelin, kariyer hayatlarında faydalanabilecekleri ve
birikimlerini diğer profesyonellere aktarabilecekleri birçok kıymetli paylaşımın
olduğubu zincirde bir halka olabildiğim için çok mutluyum.
Katılımcıların; hem mikro hem de makro açıdan sağladığı değer ve faydanın eşsiz
olduğunu düşündüğüm bu projeden, maksimum düzeyde yararlanabilmelerini dilerim.
Genç Profesyonellerin yaratıcısı ve yöneticisi Sevgili Çağlar Çabuk’a bu muhteşem
fikri, sonsuz özverisi ve çok değerli katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyor ve
gönülden kutluyorum.
Celal Seçkin - Yönetim Danışmanı
Derya Türkkorkmaz
F. Elif Çetin - Direktör
Bahçeşehir Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi
3.3. Proje Ortağı Geribildirim ve Değerlendirmesi
38
“Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) olarak, Çağlar Çabuk önderliğinde, 4B Genç
Profesyoneller Projesi’ne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduk.
İş yaşamına yeni adım atmış genç profesyonellere deneyimlerin aktarılması için önemli bir fırsat ve
aynı zamanda networking olanağı sunan bu oluşumun hayata geçirilmesinde,
bilgi birikimini yaşam görüşü, iş ahlaki ve mütevazı kişiliği ile harmanlayarak
gençlerle paylaşan Çağlar Çabuk’a teşekkür ederiz. Kendisiyle işbirliğimizi
önümüzdeki dönemlerde yine yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen çalışmalarda
devam ettirmeyi arzu etmekteyiz.”
4B Genç Profesyoneller ile okulumuzun kütüphanesinin oluşturulmasında tanışmak fırsatımız
oldu. Kütüphanemize hediye ettikleri kitaplardan çok oraya değer katma heyecanları beni daha
çok heyecanlandırdı. Getirdikleri her kitabı ayrı bir özenle yerleştirdiler raflara ve
en özeli de katkı sağlamanın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. 4B Genç Profesyonellerin
çocuklarımıza hediye ettikleri kitapları şimdi öğrenciler büyük bir zevkle okuyorlar.
Okudukça yeni genç profesyonel olma yolunda adımlar atıyorlar.
Bu güzel çalışmanın işbirlikçisi olmak bizi oldukça mutlu etti. Çağlar Çabuk ve
çalışma arkadaşlarının daha bir çok böyle güzel çalışmalara imza atabileceğini
şimdiden görebiliyorum. Yaptığınız tüm çalışmalar için sizleri kutluyor, bundan
sonraki tüm çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum...
Ali Kemal Ardıç
Düzce, Namık Kemal İlkokulu Müdürü
“4B Akademi’nin kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan 4B Genç Profesyoneller Projesi
denince aklıma dört boyuttan, dört disiplinden, dört kavramdan çok daha fazlası geliyor:
Genç, Profesyonel, Genç Profesyonel, Gelişim, Performans, Gönüllü/Gönüllülük, Mentor,
Kariyer, Sorumluluk, Sosyal Sorumluluk, Fayda, Multidisiplinerlik ve tabii ki İşbirliği.
İşbirliğimiz denince aklıma ise kazanımlar, değerli konuklarımız ve gözleri ışıl ışıl
parlayan genç katılımcılar geliyor. İşbirliğimizin gelişerek devam etmesi dileğiyle…”
“4B Genç Profesyoneller’in kurgu ve koordinasyonunda gerçekleşen
Genç Mentorluk Projesi’ndeki özverili ve içten çalışmaları için Genç Profesyonellere ve
projenin sponsoru 4B Akademi’ye  içten teşekkürlerimizi sunarız.”
3.4 Destekçiler ve İşbirliklerinin Geribildirim ve Değerlendirmeleri
Hatice Tuğsavul - Koordinatör
BAU Girişimcilik Operasyonları ve İnkübasyon Merkezi
Kamil Kasacı - KariyerİST Kurucusu
39
BÖLÜM IV
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE
GENEL DEĞERLENDİRME
40
41
4.1. Projenin Sürdürülebilirliği
4B Genç Profesyoneller Projesi’nin sürdürülebilirliğine etki edecek unsurları birkaç açıdan ele almak mümkündür.
4B Akademi ilk örneği ortaya koymuştur. Ulusal ve uluslararası düzeyde bakıldığında benzer örnekleri çoğaltmanın
hem sosyal, hem de ekonomik kalkınma açısından önemi ve faydası açıktır. Bu anlamda ilk akla gelen çözümlerden biri
şirketlerin veya kurumların kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında bu tür projeleri sahiplenmeleri ve kaynak
sağlamalarıdır. Böylece daha çok gence ortam sağlanacak, değişim ve öğrenme süreci büyük kitlelere kısa sürede
yayılabilecektir.
Bir başka yaygınlaştırma mekanizması devletin veya kamu kuruluşlarının bu tür örneklerin artırılmasına yönelik aktif
rol alması olabilir. Bu anlamda, çeşitli teşvik mekanizmalarından yasal düzenlemelere kadar yapılabilecek pek çok
şey vardır. Devletin yaklaşımı; eğitim kurumları, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının da böyle bir süreçte yer
almasını kolaylaştırabilir. Örneğin, 4B Genç Profesyoneller Projesi kapsamında gerçekleştirilen Genç Mentorluk
uygulaması üniversitelerle KariyerNet gibi oluşumların veya meslek örgütlerinin bu amaca yönelik işbirliği yapabileceğini
çok isabetli bir biçimde göstermiştir.
Sürdürülebilirliğin bir başka boyutu ise kendi içindedir. 4B Genç Profesyoneller oluşumunun kurumsallaşması ve	
kalıcılığını güvence altına alacak bir yapının geliştirilmesi sürdürülebilirliği güvence altına almak açısından yararlanıcı
ya da iç paydaşın sorumluluğundadır. Böylece oluşum, süreli bir proje olmanın ötesine geçecek, yararlanıcılar,
komiteler, uzmanlık grupları, ekipler gibi kendi iç mekanizmalarıyla sürdürülebilirliğini güvence altına alacak yapısal
bir bütünlük kazanacaktır.
Sivil toplum kuruluşlarının birçoğunda yaşanan sahiplenme, katılım, aidiyet ve bağlılık gibi boyutlar da sürdürülebilirliği
doğrudan etkileyen unsurlardır. Bu anlamda 4B Genç Profesyoneller oluşumunun üyeleri ya da yararlanıcıları
konumundaki gençlerin kendilerinin de bu oluşuma sahip çıkmaları, söz konusu görev dağılımı yapmaları ve uygun bir
yönetişim yapısı oluşturmaları çok önemlidir.
41
4242
Bu bakış açısından hareketle gerçekleştirilen ve bağımsız bir moderatör tarafından yönetilen değerlendirme
çalıştayında 4B GP üyesi katılımcılarının projenin bundan sonraki evreleri ve sürdürülebilirliği ile ilgili görüş ve
değerlendirmeleri SWOT yaklaşımı ile belirlenmiş ve aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır.
Projenin güçlü yönleri
•	 Liderlik (Çağlar Çabuk’un lider ve kişilik özellikleri)
•	 GP Üyeleri (Uyumlu, ekip içi iletişimde güçlü, genç, enerjik ve gönüllü)
•	 Kurulan Yapı (Şeffaf, demokratik, mesleki etkileşimi yüksek)
Projenin zayıf yönleri
•	 GP Üyeleri (Yoğun çalışma, etkinlik ve toplantılara yetersiz katılım, sorumluluk almama, alt gruplarda lider seçiminde
güçlükler)
•	 Kaynak Kullanımı (Sağlanan kaynakların etkin kullanılmaması, tanıtım ve görünürlük faaliyetlerinde üyeler	
tarafından yeterli katkı sunulmayışı)
Proje Fırsatları
•	 Proje Tasarımı (İyi örnek, sosyal sorumluluk ve gönüllülüğün yarattığı olumlu ivme, kurumsal işbirliği, 		
sektörel çeşitliliği desteklemesi, kaynak geliştirme potansiyeli)
•	 GP Üyeleri (Projenin özgeçmişlerde yarattığı olumlu etki ile artan üye motivasyonu, tanışmış, etkili iletişim kurmuş, 	
uyumlu bir takım)
Proje için Olası Tehditler
•	 Lider Seçimi (Ekip içi/dışı lider seçiminde olası güçlükler)
•	 GP Üyeleri (Kaynak kullanımı, projenin sürdürülebilirlik planı konusunda bilgi eksikliği, üyelerin değişen yaşam
koşulları karşısında projeye sağlayacakları faydanın azalma potansiyeli, projenin bundan sonraki evrelerinde
yaşanabilecek zorluklar, alışılmışın dışında bir organizasyon kurgulama ve sorumluluk almaya dönük kaygılar)
4343
4.2. Genel Değerlendirme
4B Genç Profesyoneller Projesi, gerçekleştirilen faaliyetlerle özgün bir model ortaya çıkarmıştır. Proje, iş yaşamına yeni
başlamış gençlere müstesna bir öğrenme ve gelişim ortamı sağlamıştır.
Projenin yararlanıcıları, profesyonel yaşama ilişkin bilgi edinme sürecini kuramsal bilgiler yerine gerçekçi ve pratik
yollarla, deneyimli profesyonellerin paylaşımı sayesinde bizzat yaşayarak ve gerçek örnekler eşliğinde öğrenmiş, 	
pratik uygulamalarla bilgi ve becerilerini geliştirmişlerdir.
Okusun da Büyüsün Kitap Bağışı kampanyası ile Genç Profesyoneller’in, toplumsal sorumluluk bilincinin gelişimine
doğrudan katkıda bulunulmuştur.
Üye söyleşileri her bir genç profesyonelin profesyonel hayata ve projeye bakışı ile projenin kendisine kazandırdıkları
konusunda bir şeffaf bir paylaşım ortamında, birbirlerinden öğrenme modeli oluşturmuştur.
Proje; gençlerin istihdamı, profesyonel hayata giriş, yaşam boyu öğrenme, kuşaklar arası deneyim paylaşımı,
teknoloji kullanımı, bilgi toplumu ve değişim yönetimi gibi birçok kavramla doğrudan ilişkili ve başarısı ispatlanmış
özgün bir model olmuştur. Bundan sonraki adımlar faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirliğin güvence altına
alınması yönünde emek gerektirmektedir.
Uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümlere yönelik olarak 4B Genç Profesyoneller Projesi’nden hareketle yapısal ve
sürdürülebilir projeler gerçekleştirilmesi mümkündür. Böyle bir yaklaşım burada adı geçen konu ve boyutlara sayısız
fayda sağlayacaktır. Bu tür projelerde hedeflenen kazanımlarla bir yandan genç nesillerin profesyonel hayata
entegrasyonuna katkıda bulunulurken, diğer yandan toplumların gelecekteki yaşamlarının kalitesini artırma potansiyeli
yükselmektedir.
Bu perspektiften yola çıkarak, 4B Akademi bu tür projelerin sayısın artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması
yönünde, bu projede kazandığı deneyim ve birikimi her tür platformda paylaşmaya ve yapılacak benzer çalışmalara
katkıda bulunmaya her zaman hazırdır.
4B Genç Profesyoneller Projesi’nde etkinliklerimize ortam ve altyapı sağlayan BAUSEM’e,
deneyimlerini paylaşan konuşmacılarımıza, Genç Mentorluk Projesi’ndeki işbirliği için KariyerİST yönetimine,
çalıştaylarda moderatörlük desteği sunan uzmanlarımıza ve proje kapsamında bizlerle olan genç profesyonellere
teşekkür ederiz.
TEŞEKKÜRLER
Uncular Cad. 28/2 Üsküdar 34672 İstanbul
www.4bakademi.com
Dördüncü Boyut Akademi

Recommandé

Sosyal sorumluluk projesiSosyal sorumluluk projesi
Sosyal sorumluluk projesiEylül Şimal
6.8K vues12 diapositives
Proje Hazırlama TeknikleriProje Hazırlama Teknikleri
Proje Hazırlama TeknikleriEmin Şen
104.5K vues24 diapositives
İş kurma süreciİş kurma süreci
İş kurma süreciGirişimTR
16.1K vues19 diapositives
Koc-yetkinlik-kilavuzuKoc-yetkinlik-kilavuzu
Koc-yetkinlik-kilavuzu4. Boyut Akademi
4.6K vues27 diapositives

Contenu connexe

Tendances(20)

Kurumsal sosyal sorumlulukKurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumluluk
Keskin Bicak3.2K vues
Opet örnek köy projesi̇Opet örnek köy projesi̇
Opet örnek köy projesi̇
Merve Şahin2.5K vues
Dış Çevre AnaliziDış Çevre Analizi
Dış Çevre Analizi
Yıldırım Yılmaz33.2K vues
Slideshare netSlideshare net
Slideshare net
Pavlow Vinelli10.7K vues
Proje yönetimi notlarıProje yönetimi notları
Proje yönetimi notları
Aytekin Özel74.2K vues
Kocluk Modelleri - GROWKocluk Modelleri - GROW
Kocluk Modelleri - GROW
4. Boyut Akademi10.1K vues
İtibar Kavramı ve Kapsamıİtibar Kavramı ve Kapsamı
İtibar Kavramı ve Kapsamı
Merve Şahin4K vues
Pest analiziPest analizi
Pest analizi
muazzezserbest4.5K vues
GüdülerGüdüler
Güdüler
Gülşah Uygun7.8K vues
Süreç yönetimiSüreç yönetimi
Süreç yönetimi
yıldıray erdoğan11.6K vues

Similaire à "4B Genç Profesyoneller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Raporu

Empatic projesi nedirEmpatic projesi nedir
Empatic projesi nedirEmpatic Project
586 vues21 diapositives
Proje Nasıl Hazırlanır?Proje Nasıl Hazırlanır?
Proje Nasıl Hazırlanır?ergungur
37.3K vues148 diapositives
Proje inovasyon merkeziProje inovasyon merkezi
Proje inovasyon merkeziSerdar Karadağ
1.7K vues23 diapositives

Similaire à "4B Genç Profesyoneller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Raporu(20)

Empatic projesi nedirEmpatic projesi nedir
Empatic projesi nedir
Empatic Project586 vues
Proje Nasıl Hazırlanır?Proje Nasıl Hazırlanır?
Proje Nasıl Hazırlanır?
ergungur37.3K vues
TTGV-Kurumsal-İnovasyon-RaporuTTGV-Kurumsal-İnovasyon-Raporu
TTGV-Kurumsal-İnovasyon-Raporu
Mustafa Kuğu634 vues
Proje inovasyon merkeziProje inovasyon merkezi
Proje inovasyon merkezi
Serdar Karadağ1.7K vues
Acik ve uzaktan_ogretim_yonetimiAcik ve uzaktan_ogretim_yonetimi
Acik ve uzaktan_ogretim_yonetimi
ZeynepYorulmaz288 vues
AB MALİ YARDIMLARIAB MALİ YARDIMLARI
AB MALİ YARDIMLARI
turkates1.4K vues
STKlarda AB Metodolojisi STKlarda AB Metodolojisi
STKlarda AB Metodolojisi
EngelliHaklarveEngel71 vues
Eylem 4.3Eylem 4.3
Eylem 4.3
fth NR577 vues
Proje tanitim sunusuProje tanitim sunusu
Proje tanitim sunusu
serkan yesilbağ840 vues
Visio academygenelhizmettanıtımıVisio academygenelhizmettanıtımı
Visio academygenelhizmettanıtımı
Visio Academy118 vues
Ik gelişim programıIk gelişim programı
Ik gelişim programı
ERDEM ÖZŞEN960 vues
Etkinlik Rehberi I AcademyEtkinlik Rehberi I Academy
Etkinlik Rehberi I Academy
AcademyTR441 vues

Plus de 4. Boyut Akademi(20)

Seda Küçük - Bizce Neler Değişmeli?Seda Küçük - Bizce Neler Değişmeli?
Seda Küçük - Bizce Neler Değişmeli?
4. Boyut Akademi1.2K vues
Nil Madi - Nasıl Yönetilmek İstiyoruz? 	Nil Madi - Nasıl Yönetilmek İstiyoruz?
Nil Madi - Nasıl Yönetilmek İstiyoruz?
4. Boyut Akademi1.3K vues
4B Akademi Değerleri4B Akademi Değerleri
4B Akademi Değerleri
4. Boyut Akademi258 vues
Mobbing 2014 Arastirma SonuclariMobbing 2014 Arastirma Sonuclari
Mobbing 2014 Arastirma Sonuclari
4. Boyut Akademi987 vues
Mobbing 2012 Arastirma SonuclariMobbing 2012 Arastirma Sonuclari
Mobbing 2012 Arastirma Sonuclari
4. Boyut Akademi524 vues
Koclukta Hedef TurleriKoclukta Hedef Turleri
Koclukta Hedef Turleri
4. Boyut Akademi987 vues
Koc secme-kilavuzuKoc secme-kilavuzu
Koc secme-kilavuzu
4. Boyut Akademi1.6K vues
İletişimde Dördüncü Boyutİletişimde Dördüncü Boyut
İletişimde Dördüncü Boyut
4. Boyut Akademi1.5K vues
4 Boyutlu Proje Yonetimi4 Boyutlu Proje Yonetimi
4 Boyutlu Proje Yonetimi
4. Boyut Akademi814 vues
Kocluk Modelleri - 4B KoçlukKocluk Modelleri - 4B Koçluk
Kocluk Modelleri - 4B Koçluk
4. Boyut Akademi2.4K vues
Kocluk Modelleri - CIGARKocluk Modelleri - CIGAR
Kocluk Modelleri - CIGAR
4. Boyut Akademi2.3K vues

"4B Genç Profesyoneller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Raporu

 • 3. İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ I. BÖLÜM: PROJENİN AMACI, GEREKÇESİ VE ÖZELLİKLERİ II. BÖLÜM: GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER III. BÖLÜM: PAYDAŞ GERİBİLDİRİM VE DEĞERLENDİRMELERİ IV. BÖLÜM: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Projenin Amacı 2.1.Aylık Mentor Buluşmaları 3.1. Genç Profesyonellerin Geribildirim ve Değerlendirmeleri 4.1. Projenin Sürdürülebilirliği 1.5. Kısaltmalar 2.5.Genç Mentorluk Projesi 1.3.Projenin Toplumsal Katkısı 2.3.Eğitim ve Atölye Programları 3.3. Proje Ortağının Geribildirim ve Değerlendirmeleri 1.7. Projenin Paydaşları 2.7.”Gördük, Duyduk, Anlatıyoruz!” Konferansı 1.10. Projenin Uygulama Dönemi 1.2. Projenin Gerekçesi 2.2.Yuvarlak Masa Buluşmaları 3.2. Aylık Mentor Buluşmaları Konuklarının Geribildirim ve Değerlendirmeleri 4.2. Genel Değerlendirme 1.6. Projenin Ayırt Edici Özellikleri 2.6.”Genç Profesyoneller Anlatıyor” Söyleşi Dizisi 1.9. 4B Genç Profesyoneller Etik Değerleri 1.4. Projenin Finansal Kaynakları 2.4.Okusun da Büyüsün Kitap Bağışı Kampanyası 3.4. Destekçiler ve İşbirliklerinin Geribildirim ve Değerlendirmeleri 1.8. 4B Genç Profesyoneller Üyelerinin Seçimi 1.11. Projenin Uygulama Takvimi GİRİŞ 2 4 12 27 40 5 14 28 41 6 22 5 18 38 6 26 10 5 16 36 43 6 25 10 6 20 39 7 11 3
 • 4. YÖNETİCİ ÖZETİSorumluluk, kişinin kendisi ve başkalarına karşı yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur. Sorumluluk duygusu ya küçük yaşlarda doğal yollardan ve yakın çevre aracılığıyla insanın içinde yer eder veya daha sonra dışarıdan verilen eğitimle kazanılır. Sorumluk duyan kişi, üzerine düşen görev ve işlevleri zamanında ve gereken şekilde yerine getirir. Günümüzde, iş yaşamının temelindeki kavramlardan birisi olarak tanımlayabileceğimiz rekabet ortamında biz profesyoneller üzerimize düşen tüm sorumlulukları mutlaka yerine getiririz. Aksi durumda biliriz ki, ekipteki diğer üye ve/veya sektördeki diğer firma veya kurumlarla rekabet edecek gücümüz kalmaz. Kazanmanın ve hayatta kalmanın tek yolu da işin gerektirdiği sorumlulukları zamanında yerine getirmektir deriz. Peki yaşamdaki diğer sorumluluklar? Bir an durup düşündüğümüzde yaşamın amaç ve araçları arasındaki ince çizgiyi görmekte zorlandığımız, paylaştıkça zenginleşeceğimiz felsefesinden uzaklaştığımız ve dayanışma yerine rekabet kültürünü benimsediğimiz bir bakış açısının esiri olduğumuzu görmek çok zor olmasa gerek. Diğer yandan, muhteşem insan beyninin, bu değişimi savunma mekanizmalarıyla bize olağan göstermesi de bu yanılgıya düşmemizi kolaylaştıran önemli bir faktör. İşte 4B Genç Profesyoneller Projesi, bu düşünce yapısı ve sorumluluk bilinciyle ortaya çıktı. 4B Akademi’nin eğitim ve gelişim hizmetlerinden belirlenen kontenjan dahilinde yararlanmak isteyen gençlerin sesine kulak vererek bu projeyi yapılandırdık. Çok sayıda genç profesyonelden aldığımız katılım talebi doğrultusunda onların ihtiyaçlarına odaklandık. Hareket noktamız, 20-30 yaş arası çalışanların, çalıştıkları kurumlarda oryantasyon dışında sistematik olarak yetkinlik geliştirme programlarına dahil olamayışlarıydı. Ayrıca, belirlediğimiz bu ihtiyacın her düzey ve sektörden genç profesyoneli kapsadığını bu süreçte açıkça gördük ve hedef kitle seçiminde tek kriteri “yaş” olarak belirledik. Ekim 2014-Ekim 2015 döneminde 4B Genç Profesyoneller Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların ayrıntılarını paylaştığımız bu raporda, projenin amaç, misyon, gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlerde yer alan ve/veya faaliyetlerden etkilenen paydaşların görüş ve değerlendirmelerine yer verdik. Evrensel ilkeler ışığında, sosyal kalkınmaya bir nebze destek olmak üzere gerçekleştirdiğimiz çalışmanın iş yaşamında ihtiyaç duyan tüm kişi ve kurumlara ışık tutması dileklerimizle. Çağlar Çabuk Kurucu 4B Akademi 2
 • 5. GİRİŞ Özellikleri açısından kendi türünde bir ilk olan 4B Genç Profesyoneller Projesi’yle, hedef kitle olarak tanımladığımız 20-30 yaşları arasında ve iş yaşamının ilk yıllarında olan genç çalışanları gerek kişisel gelişim, gerekse iş yaşamıyla ilgili olarak desteklemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda kazan-kazan prensibi ile bilgi ve deneyim aktarımında alışılmışın dışında yöntem ve teknikler kullanılmıştır. Planlanan tüm etkinlikler, interaktif süreçler şeklinde yapılandırılmış, bu sayede hedef kitlenin etkin biçimde katılımı desteklenmiştir. Raporun ilk bölümünde projenin amaç, gerekçe ve özellikleri, ikinci bölümünde gerçekleştirilen faaliyetler, üçüncü bölümünde paydaş değerlendirme ve geri bildirimleri ve son bölümünde projenin sürdürülebilirliğine ilişkin görüşlere ve geneldeğerlendirmeye yer verilmiştir. Rapora konu olan bu deneyimin, 4B Genç Profesyoneller’i oluşturan gençlere profesyonel yaşamlarının ilk yıllarında edindikleri bu deneyimin, sonraki yıllarına katkıda bulunmasını dilerken, benzer projeler gerçekleştirecek kurumlara da bu misyonu daha ileri götürmeleri yönünde yararlı olacağını umuyoruz. Unutmamalıyız ki; hepimiz kendimizi anlatırken yaşamı daha iyi anlar, deneyimlerimizi paylaştıkça hep birlikte zenginleşiriz. 3
 • 7. 1.1. Projenin Amacı Doğada, var olan her canlının yaşadığı çevre için yaratacağı bir fayda mutlaka vardır. İnsan, bu döngünün en değerli, en etkin varlığı olarak hem bireysel hem de toplumsal boyutta fayda alanlarına odaklanmalıdır. Sosyal sorumluluk anlayışının temelinde bu yaklaşım yatar. 4B Genç Profesyoneller Projesi, bu bakış açısı ile toplumun, eğitim, sağlık, çevre vb. konularda farklılaşan gereksinimleri içinde özellikle iş yaşamında insan kaynağının geliştirilmesini hedefleyen bir kurumsal sosyal sorumluluk projesidir. 1.2. Projenin Gerekçesi Dünyanın bütün ülkelerinde genç nüfus, istihdamda önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve ILO’nun istihdam verilerine göre 20-24 yaş grubunun dünya ölçeğinde istihdamdaki oranı ise % 47 ile % 53 arasında değişmektedir (ILO Global Employment Trends 2014 Raporu). Türkiye’de ise bu oran 2014 yılında % 55,9 olmuştur TÜİK İstihdam İstatistikleri). 4B Genç Profesyoneller Projesi’nin hedef kitlesi olan 20-30 yaş arasındaki nüfus dikkate alındığında bu oranın bir miktar daha artabileceği düşünülebilir. Bu açıdan iş yaşamına yeni başlamış gençlere yönelik projeler, tüm ülkelerin beşeri, sosyolojik ve ekonomik geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Nicel açıdan bir değerlendirmeyi içeren bu boyutun yanında, çalışanların niteliği, iş yapış tarzı ve profesyonel yaşamdaki deneyim, yetkinlik ve becerileri başlıklarıyla özetlenebilecek nitel boyutlar da bulunmaktadır. Bu bakış açısıyla hazırlanan ve uygulanan projeler, insan kaynağının niteliğini geliştirmeye yönelik olduğundan toplum ve ülkelerin geleceğine doğrudan katkı sağlamaktadır. 4B Genç Profesyoneller Projesi iş yaşamında önemli bir yer tutan genç nüfusa yönelik olduğundan, doğrudan geniş bir kitleye katkı sağlayacak bir uygulama olmuştur. 1.3. Projenin Toplumsal Katkısı 4B Akademi, etik değerlere sahip, toplum yararını gözeten misyonu doğrultusunda alanında uzman kişiler tarafından sunulan, iş yaşamına yeni adım atmış gençlere bilgi ve deneyim aktarımı için ortam sağlamıştır. Aynı zamanda hedef kitleyi oluşturan gençlerin de bu yapı içinde belirlenmiş faaliyetler gerçekleştirerek deneyim kazanmaları ve bu deneyimi birbirleriyle paylaşmalarını amaçlanmıştır. Bu doğrultuda projenin toplumsal yaşama katkısı ve beklenen kazanımlar aşağıda özetlenmiştir: • Proje 20-30 yaşları arasında ve iş yaşamına yeni adım atmış gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek üzere tasarlanmıştır. • Gençlerin bu alanlardaki deneyimlerini desteklemek üzere gerçekleştirilecek faaliyetler içermektedir. • Proje kapsamındaki faaliyetler, bir yandan uzmanların kendi deneyimlerini gençlerle paylaşmalarını sağlarken, diğer yandan gençlerin kendi ilgi ve uzmanlık alanlarıyla ilgili bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşmalarına olanak sağlamıştır. • Proje ile gençlerin, içinde yaşadıkları dünyaya karşı sorumluluklarının farkına varmaları ve iş yaşamları süresince toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket etmeleri desteklenmiştir. • Projede yer alacak diğer paydaşların katkısıyla gençler evrensel değerlerle zenginleştirilmiş yeni bakış açıları kazanmaktadır. 5
 • 8. 6 1.4. Projenin Finansal Kaynakları Projenin finansal kaynakları 4B Akademi tarafından sağlanmıştır. 1.5. Kısaltmalar Proje: 4B Genç Profesyoneller kurumsal sosyal sorumluluk projesi GP: 4B Genç Profesyoneller kurumsal sosyal sorumluluk projesi 4B: 4B Akademi BAU: Bahçeşehir Üniversitesi BAUSEM: Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi CO-OP: Bahçeşehir Üniversitesi Kuluçka Merkez KariyerİST: Kariyer ve Girişimcilik Merkezi Menti: Genç Mentorluk Projesi kapsamında yararlanıcı üniversite öğrencileri Mentor: İş yaşamında deneyimli ve Genç Profesyoneller’le deneyimini paylaşan uzman konuk Genç Mentorluk Projesi kapsamında görev alan gönüllü üyeler 1.6. Projenin Ayırt Edici Özellikleri Projenin benzerlerinden en önemli farkı, mevcut proje tasarımı içindeki faaliyetlerin yapılandırılmasında hedef kitleye fırsat verilmesidir. Bu doğrultuda, proje 4B Akademi tarafından bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirilmiş ve uygulamaya geçildiğinde katılımcı genç profesyonellerin hangi etkinlik ve faaliyetleri yapmak istediklerine kendileri karar vererek, uygulamaya geçmeleri sağlanmıştır. Bu sayede projede yer alan gençlerin, yaşayarak öğrenme ve birlikte çözüm üretme becerileri desteklenmiştir. Bununla da yetinilmeyip, ilgili alanlarda ayrıntıları paylaşılan “Gördük, Duyduk, Anlatıyoruz!” konferansı ile gençler bu deneyimi GP yapısının dışındaki çevre ile de paylaşma fırsatı bulmuş ve bu aşamayı da deneyimlemişlerdir. Bu yöntemin benimsenmesindeki temel gerekçe, projenin kendine yeterli, kendi çözümlerini üreterek, geliştirebilen, sürekli öğrenen ve paylaşan bir yapı olarak yoluna devam etmesi için bir çalışma tarzı ve yapı oluşturmaktır. 1.7. Projenin Paydaşları Projenin birincil paydaşı, süreçten olumlu ve doğrudan etkilenen Genç Profesyoneller’dir. 4B Akademi, proje tasarımı, mali kaynak, uzman desteği, süreçlerin planlanması ve yürütülmesi sorumluluğunu üstlenen proje sahibidir. Proje ortağı BAUSEM, etkinliklerin gerçekleştirildiği ortam ve tesisleri sağlayarak destek vermiştir. Deneyimli profesyoneller, Aylık Mentor Buluşmaları etkinliklerinde GP üyeleriyle bir araya gelmiş ve bilgi, beceri ve deneyimlerini paylaşarak projeye destek vermiş bir diğer paydaş grubudur. Son olarak, projenin temel misyonu açısından bakıldığında GP yapısı içinde henüz yer almayan ancak iş yaşamında bulunan Genç Profesyoneller, gelecekte benzer projeleri gerçekleştirecek kurum, kuruluş ve şirketlerle sivil toplum örgütleri ve yöneticileri projenin nihai yararlanıcıları arasındadır. Yaratacağı etki bağlamında ele alındığında toplumun tamamının, projenin paydaşı olarak konumlandırılması yanlış olmayacaktır.
 • 9. 7 1.8. 4B Genç Profesyoneller Üyelerinin Seçimi 4B Akademi GP üyelerinin hedef kitleye katılımları, www.4bgencprofesyoneller.net web sitesinde bulunan Üye Başvuru Formu ile gönderdikleri başvurunun Üyelik Ekibi tarafından değerlendirilmesi, üye kriterlerine uygunluklarının tespiti ve telefon mülakatı sonrasında gerçekleştirilmiştir. Kabul için üyelerin, 20-30 yaş aralığında olması, 4B GP’nin etkinliklerine katılım sağlamaları, devamlılık göstermeleri, etkinliklerde aktif olarak görev almaları konuları kriter olarak belirlenmiştir. Ekim 2014’ten Mayıs 2015 dönemine dek açık kalan üyelik başvuru sürecinde toplam 90 kişi başvurmuş, 50 üyenin kabulüyle başvuru süreci Mayıs 2015’te kapatılmıştır. 50 üyenin içinden 2 kişi ayrılma talebinde bulunmuş, diğerlerinin faaliyetlere devam performansı göz önüne alınarak üyelikleri sonlandırılmıştır. Tablo 1: Üye Listesi SIRA SIRAAD SOYAD AD SOYAD KATILIM TARİHİ KATILIM TARİHİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Ali Cevat Ünsal Aydan Çağ Aydın Aylin Ünal Yıldırım Ayşe Alacaoğlu Demirbaş Ayşenur Çanak Aşık Bahar Çolak Ceren Bandırma Ceylan Tarhan Elif Karakoç Emre İnanç Karakaş Esra Sedef Esra Yavuz Gayenur Musluoğlu Gökhan Taşgın Gülesin Ulugöl Hayati Arpacı Kübra Kayıkçı Nebioğlu Fatih Mehmet Arslanyolu Mehmet Taşdemir Meltem Zengin Nil Madi Nilüfer Koçyiğit Nurseli Fidan Osman Taştekin Ömer Çiftci Pınar Çıplıoğlu Seda Küçük Selin Seçmeer Selin Yetimoğlu Selman Aydın Sibel Hilal Şengül Tülin Fidan Yunus Emre Nebioğlu Eki.14 Şub.15 Mar.15 Oca.15 Ara.14 Ara.14 Mar.15 Ara.14 Eki.14 Mar.15 Eki.14 Şub.15 Kas.14 Mar.15 Şub.15 Mar.15 Mar.15 Ara.14 Kas.14 Şub.15 Oca.15 Eki.14 Oca.15 Mar.15 Ara.14 May.15 Kas.14 Eki.14 Eki.14 May.15 Mar.15 Eki.14 May.15
 • 10. 8 Tablo 2: Üye Cinsiyet Dağılımı Erkek Kadın 30 70% % Tablo 3: Üye Meslek Dağılımı MESLEKLER KİŞİ SAYISI İK-Eğitim Mühendislik Satınalma Bankacılık-Finans Restorasyon Reklam-İletişim Lojistik Stratejik Planlama Sivil Toplum 22 1 2 3 1 1 1 1 1 Tablo.3’te görüldüğü gibi katılımcılar, İnsan Kaynakları (İK) meslek grubunda yoğunlaşmaktadır ve hepsi üniversite mezunudur. Farklı eğitim düzeyi ve meslek grubundan katılımcıya ulaşılmamış olması yapılan çalışmanın sınırlılıkları arasında bulunmaktadır.
 • 11. 9 14 Ocak 2015’te yapılan 4B GP Strateji Çalıştayında yukarıdaki tabloda görülen ekipler oluşturulmuştur. Ardından bu ekiplerin çalışma prensipleri aşağıda özetlendiği şekilde belirlenmiş ve ilgili oldukları alanlara ilişkin faaliyetler planlanmıştır. Tablo 4. Ekipler ve Ekip Üyeleri EKİP ÜYELER Üyelik Ekibi İş ve İlişki Geliştirme Ekibi Etkinlik ve Organizasyon Ekibi Konferans Hazırlık Ekibi Genç Mentorluk Proje Ekibi Ali Cevat Ünsal, Mehmet Taşdemir, Ömer Çiftci, Seda Küçük, Selin Yetimoğlu Ayşe Alacaoğlu, Demirbaş, Bahar Çolak, Ceren Bandırma, Ceylan Tarhan, Nil Madi, Nilüfer Koçyiğit, Selin Seçmer Ayşenur Çanak, Fatih Mehmet Arslanyolu, Gayenur Musluoğlu, Nurseli Fidan, Tülin Fidan Ayşe Alacaoğlu Demirbaş, Ayşenur Çanak, Bahar Çolak, Ceylan Tarhan, Esra Sedef, Fatih Mehmet Arslanyolu, Gayenur Musluoğlu, Mehmet Taşdemir, Gökhan Taşgın, Meltem Zengin, Nil Madi, Nilüfer Koçyiğit, Nurseli Fidan, Sibel Hilal Şengül, Seda Küçük, selin Seçmeer, Tülin Fidan Ali Cevat Ünsal, Aylin Ünal Yıldırım, Ayşe Alacaoğlu Demirbaş, Bahar Çolak, Ceylan Tarhan, Emre İnanç Karakaş, Esra Sedef, Gayenur Musluoğlu, Gökhan Taşgın, Meltem Zengin, Nilüfer Koçyiğit, Seda Küçük, Selin Seçmeer, Sibel Hilal Şengül, Tülin Fidan
 • 12. 10 1.10. Projenin Uygulama Dönemi 4B Genç Profesyoneller Projesi, 4B Akademi’nin organizasyonu ve öncülüğünde 23 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilen BAU Galata Kampüsü’nde düzenlenen lansman toplantısı ile başlamış ve yine BAU Beşiktaş Kampüsü’nde düzenlenen kapanış konferansı ile 24 Ekim 2015 tarihinde birinci yılında tamamlanmıştır. 1.9. 4B Genç Profesyoneller Etik Değerleri 4B Genç Profesyoneller’in Etik Değerleri 27 Haziran 2015’te gerçekleştirilen İş Etiği Atölyesi’nde grup çalışmaları sonucu belirlenmiş olup, aşağıda yer almaktadır. Bağlılık Birbirimize, oluşturduğumuz topluluğa, kendimizi geliştirmeye ve sürekli öğrenmeye açığız. Projenin amacına ve yaratacağımız değerlere bağlıyız. Çeşitliliğe Saygı 4B Genç Profesyoneller din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranılan yaş kriterine uyan her gence açığız. Eşitlik ve Adalet Üyesi olarak gönüllü çalışma bilinciyle bir araya gelmiş üyeler tarafından desteklenen, eşitlik, vicdan, dürüstlük, etik değerler ve adalet duygusunu benimsemiş bireylerden oluşan bir genç topluluğuz. Samimiyet Herkesin birbirini yakından tanıdığı ve paylaşımın arttırıldığı sosyal bir platformuz. İşbirliği ve Dayanışma Oluşturulma amacı itibariyle de bir araya gelen grup üyeleri işbirliği ve dayanışma içerisinde üyelik grupları ile çalışmalarını sürdürmektedir. Yeni fikirler üretir, birlikte geliştirir, işbirliği yaparız ve uygularız. Şeffaflık Her bilginin herkesçe bilinen bir bilgi paylaşım sistemiyle bölüşüldüğü ve ayrım gözetmeksizin herkesçe görülen ve bilinen ortak bir bilgi iletişim ağına sahibiz.
 • 13. 11 1.11. Projenin Uygulama Takvimi Aşağıdaki tabloda proje süresince gerçekleştirilen tüm faaliyetler ve tarihleri verilmiştir. Tablo 5. Gerçekleştirilen Faaliyetler ve Uygulama Tarihleri SIRA FAALİYETİN ADI FAALİYETİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ TARİH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Genç Profesyoneller Lansmanı Aylık Mentor Buluşması / Liderlik Aylık Mentor Buluşması / Kurumsal Mükemmellik GP Strateji Çalıştayı Aylık Mentor Buluşması / Yeteneğin Yönetimi Aylık Mentor Buluşması / Digital Çağ, Yeni İş Gücü Yuvarlak Masa / Fotoğrafçılık Aylık Mentor Buluşması / Ekonomi Hayattır Okusun da Büyüsün Kitapla Buluşturma Projesi 1.Etap Yuvarlak Masa / Blog Yazmak Genç Mentorluk Projesi / Mentorluk Eğitimi Aylık Mentor Buluşması / Sahneden Yaşama Yansıyanlar Genç Mentorluk Buluşması Lansmanı / Mentor - Menti Buluşması Okusun da Büyüsün Kitapla Buluşturma Projesi 2.Etap Yuvarlak Masa / İşveren Markası Aylık Mentor Buluşması / Gençlik Politikaları GP Atölye / İş Etiği ve Proje Döngüsü GP Değerlendirme Çalıştayı GP Kapanış Konferansı 23 Ekim 2014 5 Kasım 2014 3 Aralık 2014 14 Ocak 2015 4 Şubat 2015 4 Mart 2015 25 Mart 2015 8 Nisan 2015 15 Nisan 2015 22 Nisan 2015 2-3 Mayıs 2015 6 Mayıs 2015 15 Mayıs 2015 18 Mayıs 2015 20 Mayıs 2015 10 Haziran 2015 27 Haziran 2015 16 Eylül 2015 24 Ekim 2015
 • 15. Bu bölümde, proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin ayrıntılarına yer verilmiştir. Bu faaliyetler aracılığıyla 4B GP üyelerinin profesyonel iş yaşamına ilişkin formel bilgileri artmış, sosyal sorumluluk ve paylaşım bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunulmuş ve profesyonel yaşamlarının ilk yıllarında geleceğe daha gerçekçi bir bakış açısı kazanmaları desteklenmiştir. 13
 • 16. 2.1. Aylık Mentor Buluşmaları Genç Profesyoneller’in iş yaşamına uyum sağlamalarını kolaylaştırabilecek en önemli kaynaklardan biri deneyimli profesyonellerdir. Mentor Buluşmaları’nda deneyimli profesyoneller Genç Profesyoneller’le bir araya gelerek uzmanlıklarını ve deneyimlerini paylaşmış, gençlerin sorularını cevaplamışlardır. Bu etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen oturumlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 14
 • 17. 1515 Tablo 6. Aylık Mentor Buluşmaları Uygulama Takvimi MENTOR KONUTARİH İÇERİK 5 Kasım 2014 3 Aralık 2014 4 Şubat 2015 4 Mart 2015 8 Nisan 2015 6 Mayıs 2015 10 Haziran 2015 Yalçın Arsan (Yönetim Danışmanı, Profesyonel Koç) Celal Seçkin (Yönetim Danışmanı) Derya Türkkorkmaz (İnsan Kaynakları Danışmanı) Yusuf Azoz (Kariyer.net Genel Müdürü) Cem Seymen (CNN Türk Ekonomi Editörü) Tilbe Saran (Tiyatro Sanatçısı, Yönetmen) Yörük Kurtaran (Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi ve Gençlik Çalışmaları Birimi Koordinatörü) Etki Yaratan Bireyler, Lidersiz Topluluklar Kurumsal Mükemmellik Yeteneğin Yönetimi ve İnsan Kaynakları Alanında Teknoloji Kullanımı Dijital Çağ, Yeni İşgücü, Motivasyon Ekonomi Hayattır Sahneden Yaşama Yansıyanlar Gençlik Politikaları Bu söyleşide liderlik klasik anlamda değil, tamamen farklı bir bakış açısı ile ele alınmıştır. ‘Occupy Wall Street’, ‘Arap Baharı’, ‘Gezi’ gibi lideri olmayan toplum hareketleri üzerine konuşulmuş, bu bakışın ne anlama gelebileceği tartışılmış, doğru bilinenler sorgulanmış, çağdaş dünyanın gerçekliği ile tutarlı yeni bir tanım aranmıştır. Mükemmel yönetildiği kabul edilen kurumların özellikleri üzerinde paylaşımda bulunulan bu söyleşide çalışanlar, müşteriler, toplum, tedarikçiler, sivil toplum kuruluşları ve diğer unsurlar açısından mükemmel bir kurumda olması beklenen özellikler üzerine konuşulmuştur. Yeteneğin yönetimi ve insan kaynakları alanında teknoloji kullanımı, bireylerin sahip oldukları yetenekleriyle öne çıktığı günümüz dünyası üzerine konuşulmuş, gelecekte bu dünyada yetenekleri güçlü olanların yeri, yetenek yönetiminde kanıta dayalı, ölçülebilir ve sürdürülebilir sistemler ve bütünleşik yetenek yönetimi üzerine konuşulmuştur. İş yaşamından bireyin günlük yaşamına kadar her yerde büyük bir hızla kendini yenileyerek yoluna devam eden dijital çağ, yeni işgücü, motivasyon ve dijital teknoloji konuları ele alınmıştır. Dijital bir dünyanın yeni işgücünün ve şirketlerin, kurumların akıllı teknolojiyle nasıl uyum sağlayabileceği ve her an değişime nasıl hazır bulundukları konuşulmuştur. “Ekonomi doğayla buluşur mu, tarlanın, çarşı-pazarın gerçekleri ekonomiyi ne kadar etkileyebilir ki?” gibi sorular ele alınmış, “Ekonomi, piyasalar, alım gücü, enflasyon, faiz ve para” gibi birçok kavramın gerçek yaşamdaki karşılığı, hayatın ta kendisini üzerine konuşulmuştur. Kariyer, oyunculuk, sahne, beyaz camın önü ve arkası ile tüm bunların insana ve topluma yansımaları ile sahne dünyasının insani çalışma koşulları hakkında paylaşımlarda bulunulmuştur. Türkiye’de sivil toplumun durumu, gençlerin katılımı, ulusal ve Avrupa gençlik politikaları ile gençlik politikalarına neden ihtiyaç duyulduğu konularına ilişkin paylaşımlarda bulunulmuştur.
 • 18. 2.2. Yuvarlak Masa Buluşmaları Yuvarlak Masa Buluşmaları Genç Profesyoneller’in kişisel gelişimleri ve profesyonel yaşamda gerekli araç, yöntem ve teknolojileri kullanma becerilerini geliştirmeleri için ortam yaratmıştır. Genç Profesyoneller Yuvarlak Masa Buluşmaları’nda gönüllü olarak paylaşımda bulunmak isteyen 4B GP üyeleriyle bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunmuşlardır. 16
 • 19. TARİH KONUŞMACI KONU 25 Mart 2015 22 Nisan 2015 20 Mayıs 2015 Fatih Mehmet Arslanyolu, Ömer Çiftçi, Tülin Fidan Hayatı Arpacı, Nilüfer Koçyiğit, Seda Küçük, Selin Yetimoğlu Aydan Çağ Aydın Fotoğrafçılık Blog Yazmak ve Blogger Olmak İşveren Markası Tablo 7. Yuvarlak Masa Buluşmaları Uygulama Takvimi 17
 • 20. 18 2.3. Eğitim ve Atölye Programları 4B Genç Profesyoneller, eğitim ve atölye programlarında yetenek ve becerilerini geliştirme, profesyonel yaşamdaki ilke, kural ve yaklaşımlara ilişkin bilgilenme ve bazı araç ve yöntemleri öğrenme ve kullanma fırsatı bulmuşlardır.
 • 21. Tablo 8. Eğitim ve Atölye Programları Uygulama Takvimi TARİH KONUŞMACI İÇERİKKONU 2-3 Mayıs 2015 27 Haziran 2015 27 Haziran 2015 16 Eylül 2015 Çağlar Çabuk Deniz Özdikmenli Çağlar Çabuk Deniz Özdikmenli Mentorluk kavramı, mentor ve menti’nin süreçteki rolü, uygulama süreci ve vaka çalışmaları Proje kavramı, proje kıstasları, projenin planlanması ile doğru bir biçimde proje yazma, yöntem belirleme, sürdürülebilirlik ve değerlendirme kriterleri konusunda gerekli teorik bilgiler ve uygulama İş etiğine ve sosyal etiğe ilişkin ortak değerler, etik ve ahlak arasındaki ilişki, etik farklılık, etik ikilem, etik kod kavramları ile kurumlarda uygulanan etik programların içermesi gereken kapsam hakkında bilgiler ve uygulama 4B Genç Profesyoneller kurumsal sosyal sorumluluk projesinin bir yıllık uygulama ve faaliyetlerinin GP üyeleri tarafından değerlendirilmesi Temel Mentorluk Eğitimi Proje Döngüsü Atölyesi İş Etiği Atölyesi 4B GP Değerlendirme Çalıştayı 19
 • 22. Okusun da Büyüsün Kitapla Buluşturma Projesi, ilkokulların mevcut kütüphanelerinin, öğrencilerin ilgi ve yaş seviyelerine uygun kitaplarla zenginleştirilmesine destek vermeyi, 6-11 yaş grubundaki öğrencileri, keyif ve merakla okuyacakları, eğitici, düşündürücü ve geliştirici nitelikte kitaplarla buluşturmayı amaçlamıştır. Projenin, 2015 yılı 1. Etabı 15 Nisan’da Rumeli Kavağı, R. Güney Kıldıran İlkokulu ve 2015 yılı 2. Etabı ise 18 Mayıs’ta Düzce Namık Kemal İlkokulu için hayata geçirilmiş, proje kapsamında 1000 adedin üzerinde kitap toplanmıştır. 2.4. Okusun da Büyüsün Kitap Bağışı Kampanyası: Kitapla Buluşturma Projesi 20
 • 23. 21
 • 24. 22 2.5. Genç Mentorluk Projesi 4B Genç Profesyoneller’den üniversite öğrencisi ve yeni mezunlara yönelik mentorluk desteği sağlamasının amaçlandığı proje, KariyerİST katılımcı ve mezunlarının menti, GP üyelerinin gönüllü mentor olarak katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, KariyerİST’lilere iş yaşamına geçiş sürecinde rehberlik ve sosyal gelişim desteği sunulması sağlanmıştır. Proje 20 Mart-30 Ağustos 2015 döneminde, programda mentor olarak görev alan her bir GP üyesi ile bir KariyerİST üyesi mentinin (öğrenci) eşleştirilmesi ve ayda en az bir görüşme olmak üzere toplam 3 adet yapılandırılmış mentorluk görüşmesi yapılması şeklinde planlanmıştır. Bu alt projeye ilişkin ayrıntılar üç başlık altında aşağıda paylaşılmıştır:
 • 25. 23 2.5.1. Projenin Sosyal ve Ekonomik Yönden Önemi ve Gerekliliği Türkiye’de 2015 yılı itibariyle 190 üniversite bulunmaktadır. Bunlardan 114’ü devlet, 76’sı vakıf üniversitesidir (https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27deki_%C3%BCniversiteler_listesi). Günümüzde tüm üniversitelerin bir kariyer merkezi bulunmaktadır. Kariyer merkezlerinin amaçları kapsamında öğrencilere seminerlere katılım fırsatları sağlanmasının yanısıra iş yaşamından profesyonellerin davet edilerek deneyimlerini aktardıkları ve firmalarını tanıttıkları kariyer günleri düzenlenmekte, staj ve işe yerleştirme konularında rehberlik hizmeti verilmesi de hedeflenmektedir. Tüm bu önemli faaliyetlere rağmen öğrencilere yönelik olarak düzenlenen birebir ve yetkinliklere dayalı odak çalışmaların yetersiz ve kapsayıcı olmadığı gözlenmektedir. Öğrencilerden alınan geribildirimlerde; kariyer merkezlerinin faaliyetlerine toplu katılımın söz konusu olması ve getirilen konuşmacıların öğrencilerle aralarında kuşak farkı bulunması nedeniyle etkinliklerin çoğu kez verimli geçmediği, anlatılanların öğrencinin zihninde netleşmediği veya soyut anlatım düzeyinde kaldığı belirtilmektedir. Süregelen bu yetersizlikler, Genç Mentorluk Projesi’nde yeni bir bakış açısıyla ele alınıp mentiler ve mentorlar arasındaki yaş farkı kaldırılmış, aynı kuşağın temsilcisi olan öğrencilerle, genç profesyoneller birebir mentorluk programında bir araya getirilmişlerdir. Aynı kuşağın temsilcisi olan menti ve mentorların çalışma konuları arasında; henüz üniversite sıralarından çalışma yaşamına geçiş aşamasındayken onları nelerin beklediği, iş arama süreçleri, özgeçmiş düzenleme, yüksek lisansa hazırlık veya ders başarısı, hedef belirleme, planlama ve zaman yönetimi gibi birçok konu çalışılmıştır. Bu tür birebir destek programlarının üniversite birinci sınıftan mezuniyete kadar üniversite yönetimleri tarafından organize edilmesi, takibinin yapılması ve öğrencilere kariyer ve bireysel yetkinlik gelişimine dayalı mentorluk hizmetlerinin sağlanması, geleceğin profesyonellerinin özgüven, özsaygı, toplumu düşünme ve sorumluluk değerlerinin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 2.5.2. Uygulama Yöntemleri ve Projenin Gerçekleşme Kapasitesi Projede evrensel mentorluk uygulama yöntemleri, teknikleri ve araçları uygulanmıştır. Mentilerin kapasite ve potansiyellerinin ortaya çıkarılması, kişisel yetkinliklerinin farkına varmalarının desteklenmesi için gerekli teknik ve araçlar kullanılmıştır. Koç, Rehber, Rol Modeli ve Destekleyici rolleriyle mentorluk süreci zengin uygulamalarla yürütülmüştür. • 15 ekip birinci görüşmelerini; 12 ekip ikinci; 3 ekip ise üçüncü görüşmelerini tamamlamıştır. • Proje kapsamında 30 yüz yüze mentorluk görüşmesi yapılmıştır. 2.5.3. Projeye İlişkin Sonuç ve Öneriler 4B GP Genç Mentorluk Projesi’nin uygulama sürecinde elde edilen deneyimlerden çıkarılan sonuçlar aşağıda özetlenmiştir: • Üniversitelerde mentorluk projelerinin organize edilmesi gerekli ve önemlidir. Mentorluk gelişim desteği öğrencilerin akademik başarısında, özgüven ve özsaygı kazanmalarına olumlu bir katkı sağlamaktadır. • Mentiler ve mentorlar arasında eşleştirme yapılırken birbirinin dilinden ve kültüründen anlayan bireyler seçilmeli, kuşakfarkı arasında uçurum olmamasına dikkat edilmelidir. • Mentor olarak görev alacak bireylerin mutlaka yapılandırılmış görüşme becerilerini kapsayan kapsamlı mentorluk eğitimi almaları sağlanmalıdır. • Mentorluk gelişim programlarının öğrenciler arasında dayanışma ve işbirliği kültürünü destekleyici bir kültürel boyut kazanması için tepe yönetim tarafından desteklenmeleri önemlidir.
 • 26. 24 “Mentorluk süreci şu konularda güçlü yanlarımı tespit etmeme fayda sağladı: Etkili ve güzel konuşma, kararlılık, mükemmelliyetçilik.” “Kendimi daha iyi tanıyıp hedef belirleyebiliyorum.” “Sosyal medya itibar yönetimi, e-mail yazma becerileri, iş dünyasında iletişim becerileri, kariyer planlama konularında farkındalık sağladı.” “Özeleştiri yaparken yapıcı olduğumu ve iş görüşmelerine gittiğimde özgüvenimin yerinde olduğunu fark ettim.” “Mükemmelliyetçi olmamın bana sağladığı avantajların güçlü yanlarımı oluşturduğunu farkettim.” “Rol model belirleme, CV yazma, proje oluşturma, sektöründe başarılı kişilere ulaşma gerekliliği.” “İnsan ilişkileri, problem çözme becerileri, analiz yeteneği.” “Yaratıcılık, liderlik, takım oyuncusu olma.” “Ne istediğime karar vermem ve bu yolda neler yapmam gerektiğini bilmem.” “İletişim becerileri, takım çalışmasına yatkınlık.” “Özgeçmiş hazırlama konusunda eksikleriminolduğunu fark ettim. Bu süreçte bana ne tür birişte mutlu olabileceğim konusunda kararsızolduğumu ve netleşmeye ihtiyacım olduğunufark ettim.” “Kendime ve yaptığım işlere olan güvenimin çok daha fazla olması gerektiğini fark ettim. 2.5.4. Mentiler’in Görüşleri “İnsan ilişkileri, etkili konuşma/topluluk önünde konuşma, hedef belirleme ve o hedefe uygun davranma.” “Planlama ve önceliklendirme, zaman yönetimi konularında farkındalık sağladı.” “Hedef mesleğim ile ilgili daha çok deneyim kazanmam gerektiğini fark ettim. Hedefimde ilerlerken zamanı verimli kullanmam gerektiğini fark ettim ve bunun üzerinde çalıştık.”
 • 27. 2.6.“Genç Profesyoneller Anlatıyor” Söyleşi Dizisi Süreli bir etkinlik olan söyleşi dizisinde 4B GP üyeleri ile söyleşiler yapılmış, üyelerin tanıtılması, 4B GP’de katıldıkları faaliyetler ve kendi başarı ve profesyonellik yaklaşımlarından bahsetmeleri için fırsat verilmiştir. Proje kapsamında 18 GP üyesi ile söyleşi gerçekleştirilmiş, söyleşiler www.4bgencprofesyoneller.net sayfasında yayınlanmış ve 4B Akademi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştır. 25
 • 28. Organizasyonu tamamen 4B Genç Profesyoneller tarafından yürütülmüş olan Gördük, Duyduk, Anlatıyoruz! Konferansı 24 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilmiş ve konferansın tüm konuşmacıları Genç Profesyoneller ekibinden oluşturulmuştur. (GÖRDÜK, DUYDUK, ANLATIYORUZ!) 2.7. 4B Genç Profesyoneller’den İş Dünyası ve Hayata İlişkin Vizyon Konferansı Program sunumu: Fatih Mehmet ARSLANYOLU , Meltem ZENGİN KARŞILAMA VE İKRAM AÇILIŞ 4B GPK, NEDEN VE NASIL? 4B GPK: Amacımız, faaliyetlerimiz Nilüfer KOÇYİĞİT Nasıl bir çalışma yaşamı bekliyoruz? Selin SEÇMEER Nasıl verimli çalışırız?Nasıl verimli çalışırız? Ayşe D. ALACAOĞLU Nasıl bir gelecek istiyoruz? Tülin FİDAN Bizce neler değişmeli? Seda KÜÇÜK KAHVE MOLASI GENÇ İŞGÜCÜ, Y KUŞAĞI VE LİDERLİK Türkiye'de genç işsizliği Ceylan TARHAN Türkiye'de genç işgücü Nurseli FİDAN Y Kuşağının sancısıY Kuşağının sancısı Bahar ÇOLAK Uzaydan gelmedik, buralıyız :) Gayenur MUSLUOĞLU Üniversiteden iş yaşamına geçişte düş kırıklıklarımız ve beklentilerimiz Sibel Hilal ŞENGÜL Nasıl yönetilmek istiyoruz? Nil MADİ Bizim için liderlik ne demek? Esra SEDEF Kapanış konuşmaları KAPANIŞKAPANIŞ 9:00-10:00 10:00 10:00-11:15 11:15-11:45 11:45 13:00 PROGRAM DÖRDÜNCÜBOYUTAKADEMİ Genç Profesyoneller’den İş Dünyası ve Hayata İlişkin Vizyon Konferansı GÖRDÜK, DUYDUK, ANLATIYORUZ ! 2015 EKİM 24 #Gencim Profesyonelim 2015 EKİM 24 Genç Profesyoneller’den İş Dünyası ve Hayata İlişkin Vizyon Konferansı GÖRDÜK, DUYDUK, ANLATIYORUZ ! #Gencim Profesyonelim DÖRDÜNCÜBOYUTAKADEMİ 26
 • 29. 27 BÖLÜM III PAYDAŞ GERİBİLDİRİM VE DEĞERLENDİRMELERİ 27
 • 30. “Bana neler mi sağladı? • Sosyal sorumlulukta daha çok farkındalık • Ekip çalışmasına yatkınlık ve verimlilik • Fikir paylaşımı ve proje geliştirme • İlişki ve iletişim yönetimi • Kendine, çevrene, ailene ve en önemlisi topluma yararlı olacak bir projede yer almak” 3.1. Genç Profesyoneller’in Geribildirim ve Değerlendirmeleri Bu bölümde, hedef gruplardan süreçte alınan nitel verilere yer verilmiştir. Genç Profesyoneller’in ekip çalışmaları hakkında görüşleri: 28 “Hem takım oyunu, hem sistem kurma, hem de başvuru analiz süreçleri hakkında kazanımlarım oldu.” “Ekip profili yüksek, farkındalık yetkinliği gelişmiş, yaratıcı ve sürekli gelişime inanan bir grup.” “Birbirinden farklı alanlarda yer alan kişilerle fikir/bilgi alışverişi içerisinde olmamı sağladı. Yeniden sosyal sorumluluk projesinde yer almamı destekledi ve bu projeler ile motivasyonum arttı.” “Daha önce böyle bir konferans hazırlığı içinde yer almadığım için bu işin ne kadar detaylı ve güzel bir iş olduğunu fark ettim. Kişisel gelişimime çok şey katacağını düşünüyorum.” “Farklı ekiplerde çalışma dinamiklerini görmek iyi bir deneyim oldu”. “İş ve ilişki geliştirme ekibi olarak yürüttüğümüz 2 kitap kampanyası ile hem başkalarına fayda sağlamak, hem de çocukların ulaştırdığımız kitapları okuyarak farkındalıklarının artmasına destek vermek büyük bir mutluluk oldu.” “Kısa vadede de olsa burada kazandığım deneyim ve bilgiler doğrultusunda şu an organizasyon işindeyim. Nerede olmam gerektiği konusunda bana yön gösterdi.” “Çözümü zor olan sorunlara, farklı bir bakış açısıyla bakmak gerektiği kanısına vardım. Bunu iş ve özel hayatta denemeye başladım.” 28
 • 31. 29 “Bizzat iş hayatımda uygulanabilir olduğunu fark ettim. Bu sayede sistem kurma ve yetkinlik bazlı görev tanımlarını yapmaya başladım.” Çalışmalardan edinilen bilgi ve farkındalığın profesyonel veya bireysel çalışmalara katkısı hakkında görüşler: “Mentor olarak gönüllü görevim olduğunda ve görev aldığımda insanlara faydamın olduğunu görmek ve daha fazla insana kendimden daha çok şey katacağıma inanmak beni çok mutlu etti.” “İnsanların toplu olarak aynı fikir ve düşüncede birleşerek, bu fikirlerin eyleme dökülmesindeki süreçlerin yönetilmesini görmemizi sağladı.” “Ben çalışmalarda daha çok ekip odaklı çalışan biriyim. Bu çalışmada önemli olan şeyin daha çok iş-süreç olduğunu öğrendim.” “Üyelik ekibinde olmam iş hayatında işe alım yönünden, sorumluluk bilinciyle uzaktan işi doğru yürütmeye, fikir tartışmaları yönünden değişik nokta ve bakış açıları kazanmama katkısı oldu.” “Mentorluk eğitiminde öğrendiğim soru sorma tekniklerini, toplantılarda öğrendiğim sosyal medya kurallarını işimde uygulamaya başladım, tüm bu süreçler kişisel markamı daha kaliteli hale getirdi.” “İş hayatımda ciddi anlamda iletişimime katkı sağladı, çalıştığım konularda iletişimin ve bağlılığın önemini bir kez daha anlamamı sağladı. İş ortamındaki projelerde tek başına düşünmenin değil aynı zamanda ekip içinde düşünmenin katkısını gördüm.” “Henüz yeni tanıştığımız kişilerle uyum içerisinde çalışabilmek, iş yerinde yaşanacak durumlar için de iyi bir tecrübe oldu.” “GP’de yaptığım küçük organizasyonlar beni mutlu etti. İşi tanımamda yardımcı oldu. Profesyonel hayatıma katkı sağladı. Keyif aldığım işi mesleğim haline getirmemi ve farkındalığımı hissetmemi sağladı.” “Fikirlerimi bir topluluk önünde ifade edecek olmanın ve en önemlisi bunu profesyonel bir bünyede yapacak olmanın benim için çok değerli olduğunu anladım.”
 • 32. 30 “Alanında uzman kişilerle görüşmek onlardan tecrübe notları almak çok yararlıydı. Kimi zaman doğrudan kimi zaman da dolaylı olarak karşılaştığım sorunlar ve çözümleri öğrenme fırsatım oldu.” Aylık mentor buluşmaları hakkında görüşler, kazanımlar ve farkındalıklar: “Farklı konularda usta uzman kişilerin deneyimleriyle ve işleriyle ilgili konuşmaktan yalnızca bilgi almadığımı, hayatıma farkındalık katıp genel kültürüme faydalı olduğunu düşünüyorum.” “Hiç bilmediğimiz bir konu hakkında da fikir sahibi olabildik. Bildiğimi düşündüğüm konuların bize aslında bu işin ustası tarafından anlatıldığında hiç de öyle olmadığını gördüm.” Özellikle Cem Seymen’in katıldığı buluşmadan sonra (ekranda da programlarını takip ettiğim biri olmasına rağmen) üretmek konusunda daha çok düşünmeye, araştırmaya başladım. Tüm söyleşilerin sonunda aklımda “ben de yapabilirim, ben de yapmalıyım” hissiyle ayrıldım.” “Hep iyi yerlerde olan insanların deneyimlerini merak etmişimdir. Neler yapmış, hangi yollardan geçmiş? Keyifle katıldığım mentor buluşmalarından çok şey öğrendim. Hedeflerime ulaşmak için çok çalışmam gerektiğini, profesyonel durmam gerektiğini de öğrendim.” “Farklı sektörlerden farklı konuşmacıların kendi yaşadıklarından bahsetmesi ufkumuzu genişletti.” “Mentor buluşmaları sayesinde birçok alanda yeni fikirler/görüşler elde ettim.” “Aylık mentor buluşmaları iş hayatımızda nefes almamızı sağlayan güzel ve etkili eğitimler sundu, iş hayatımızda kafamıza taktığımız veya bilmeden yaptığımız hataları görmemize yardımcı oldu.” “Bilgi paylaşımları ve interaktif öğrenme süreci beni çok mutlu etti. Farklı bakış açılarının farklı alanlara uyarlanmasını gözlemleme fırsatı edindim.” “Özellikle Cem Seymen’in ekonomi alanındaki derin bilgisi ve paylaşımları etkileyiciydi. Eğitimin ne kadar önemli olduğu, iş birliği ve dayanışma ile beraber çok çalışmamız gerektiği kanaatindeyim.” “Farklı sektörlerden konuşmacılardan farklı bilgiler edindim, her bir konuşmacıyı ilgiyle dinledim.” “Gerçekten inanılmaz faydalıydı. Öğrendiklerim vizyonlu, çağdaş bir bakış açısı benimsememe yardımcı oldu.”
 • 33. Yuvarlak Masa buluşmaları hakkında görüşler, kazanımlar ve farkındalıklar: “Potansiyeli gerçeğe dönüştürdü. Kazanımlar, blog yazma konusunda profesyonelleşme” “Blog yazmak ile ilgili bilgileri edindim.” “Uzman olarak yapmadığım hobiler hakkında bilgi alıyor olmak, fikir geliştirmek kazanımlarım arasına girdi.” “Tecrübe edinmiş arkadaşların güzel anlatımları sayesinde bilgi sahibi olduk ve belki de bilmediğimiz içimizde yatan bu alanları keşfettik.” “İlgilendikleri veya uzman oldukları alandan bahseden kişilerin tecrübelerinden yararlandık.” “Sadece iyi bir blog nasıl yazılır değil iyi bir internet kullanımı konusunda da bilgi alarak ayrıldığım verimli bir buluşmaydı.” 31
 • 34. Eğitim ve Atölye programları hakkında görüşler: “Özellikle mentorluk eğitimi benim için dönüm noktasıdır. İş dünyasına bakışım değişti.” “Mentorluk projesi ve aldığımız eğitimin hayatımıza da katkısı oldu. Konuşmayı çok seven biri olarak dinlemeyi, nasıl yol çizmem gerektiğini ve karşımdakilere nasıl soru sormam gerektiğini öğretti.” “Özellikle bir eğitimi vurgulamam gerekirse mentorluk eğitiminin gerek gelişimim gerekse hayata bakış açım ve gerekli durumlarda bu açıyı değiştirmemdeki katkıları yadsınamaz.” “Proje döngüsü ve iş etiği atölyesi iş hayatıma çok farklı bakmamı ve daha özgüven kazanmamı sağlayan çok ama çok güzel iki programdı” “Mentorluk eğitimi, daha önce mentorluk hakkında bildiklerimin neredeyse tamamen yanlış olduğunu fark ettirdi. Konu hakkında çok bilgi edindik. Kısa sürede çok büyük katkısı oldu.” “Mentorluk eğitimi benim için unutulmaz bir deneyimdi. Hem kendi gelişimim açısından hem de karşımdaki menti arkadaşa çok faydalı olduğumu düşünüyorum. Mentorluk eğitiminde aldığımız bilgiler gerçekten çok değerli ve aslında insanın potansiyelini göstermesi açısından çok iyiydi.” “Atölye programları, yuvarlak masa buluşmalarına göre daha profesyonel ve geliştiriciydi. Farkındalığım arttı, mentorluk yetkinliğimin yüksek olduğunu farkettim.” “Atölye programları, yuvarlak masa buluşmalarına göre daha profesyonel ve geliştiriciydi. Farkındalığım arttı, mentorluk yetkinliğimin yüksek olduğunu farkettim.” “İş Etiği çok istediğim bir atölye çalışmasıydı, etik değer / kod yazmayı öğrendim, proje hazırlığının tüm aşamalarını, öncelik ve ayrıntılarını öğrendim.” “Hepsi harika eğitimlerdi, özel hayatımda, iş hayatımda ve ilişkilerimde çok faydası oldu. Proje döngüsü eğitimi iş hayatımda çok katkı sağladı. İş etiği ise sadece işte değil, hayatımda da etik nedir sorusunu sormama ve sorgulamama sebep oldu. Mentorluk eğitiminin ise hayatımda bana kattığı değeri anlatamam. Kişiler, ilişkiler bakımından beni çok etkiledi.” “Mentorluk eğitimi sayesinde olaya denek olumsuz ve keskin sorular ile yanaşmayarak daha çok kişinin o an ne hissettiği ve ne istediğine yönelerek kendi çözümünü bulması konusunda sorduğum sorularda yarar sağladı. Proje ve iş etiği eğitimi de iş hayatımda hem proje oluştururken neye, nasıl, ne şekilde müdahale edip devam etmemi sağladı, hem de doğru projeye nasıl ulaşılacağını. İş etiği ise şirket içi uygulamalarda avantaj sağladı.” “Katılmış olduğum Mentorluk eğitimi gayet eğitici ve öğretici bir programdı. Kişisel gelişimime katkı sağladı.” Problemi bulma, çözüm üretme ve bir an önce faaliyete geçmek” kavramlarını doğru metotla kullanabilirsem, iş ve sosyal hayatta daha etkili olabilirim diye düşünüyorum.” 32
 • 35. 33 Okusun da Büyüsün ilkokul öğrencilerini kitapla buluşturma kampanyası hakkında görüşler: ”Okusun da Büyüsün” projesine ismini vermemizde ayrıca bir katkım olduğu için özel bir bağ kurdum projeyle. Birlikte çok güzel projeler çıkarabileceğimizi hissettim.” “Bu projeyi öğrendiğim zaman “GP yine harikalar yaratıyor” diye bir tepki verdim. Ve yakın çevreme desteklerini almak adına kampanyamızdan bahsettim. Ofis arkadaşlarımızdan duyarlı olanlar desteğini esirgemedi ve genç profesyoneller harika bir kitap kampanyasına imza attı.” “GP dışında belediyenin benzer kampanyasına katılarak (oyuncak ve kitap kampanyası) daha çok insana ulaşmama vesile oldu.” “Kitap kampanyası sayesinde kütüphanesi olmayan okullarda farklı yaş grupları için kitaplar topladık. Kütüphane kurarak çocukların en önemli ihtiyaçlarından birini karşıladık.” “Kesinlikle çok güzel bir kampanyaya adım attık. Bir kitap ile çocuklara dokunmak onlara yarar sağlamak güzel bir adımdı.” “Bireysel olarak; yardım etmenin ne kadar mutlu edici bir şey olduğunu bir kez daha anlamama yardım etti. Kitapları dağıttığımız çocukların mutluluğu, bir şeyler yapmanın hazzı inanılmazdı. Profesyonel anlamda ise; ekip olarak, beyin fırtınası yapıldığında çok yaratıcı projelerin ortaya çıkabileceğini, gönüllülüğün en önemli esas olduğunu anladım.” “Her iki projede de sosyal farkındalığı yüksek arkadaşlarımla planlayıp beraber gitmemiz, çocukların mutluluğunu görmek kadar anlamlıydı. Gelecek ve çocuklar için çok umut vericiydi.” “Çok başarılı bir projeydi. Kitap bağışı yaptım. Manevi duygusu da çok güzel.” “GP’nin hayata büyük bir katkısı! Hala çocukların gözlerindeki sevinci unutamıyorum.”
 • 36. 34 Genç Profesyoneller Anlatıyor söyleşi dizisi hakkında görüşler: “Her zaman bu projeleri önemsiyor ve destekliyorum, proje GP bünyesinde daha da anlamlı oldu.” “Her zaman bu projeleri önemsiyor ve destekliyorum, proje GP bünyesinde daha da anlamlı oldu.” “Tek kelimeyle; ilham verici, ekip üyeleri ile iletişim kurmak işin pratik ve güzel bir uygulama.” “Genç profesyonellerin sesi olduğu. Birbirimizi tanıma açısından değerli ve iyi bir adım.” “Bizi çok heyecanlandırıyor. Her şey çok güzel olmalı ve olacak. Çünkü Çağlar Hanım’ın desteğini derinlerden hissediyoruz.” “Söyleşiler dizisi içinde katılımcı olmak benim için güzel bir adımdı. Kendimle ilgili birkaç bilgi veya motto paylaşmak, katılımcı arkadaşlarımın söyleşilerini de okumak yararlı ve güzeldi.” “Özellikle katılımcıların kitap, film önerilerini çok değerli buldum. İzlemediğim 2 filmi izledim, bir de kitap satın aldım. Bununla birlikte vakit geçirdiğimiz insanları daha yakından tanımak çok keyifli.” “Paylaşımda bulunmak, görüşlerimizi açıkça belirtme imkanı bulmak güzel oldu.” “Paylaşımda bulunmak, görüşlerimizi açıkça belirtme imkanı bulmak güzel oldu.” “Söyleşiler, katılımcı kişileri daha yakından tanıma fırsatı verdi. Bu sayede sosyal medya ve görüşme ortamlarından daha iyi tanışma fırsatı yakaladık.” “Bir sayfa bile olmayan soruları yanıtlarken ne kadar zorlandığımı görmenizi isterdim. Ama çok güzel bir deneyimdi. Kısa cümlelerle kendimi ifade etmeye çalıştım ve kendimi çok özel hissettim.” “Çok samimi, içten, iyi hissetmemi sağlayan ilk röportajımdı. Benim için hayatım boyunca taşıyacağım çok özel bir proje ve röportaj olarak kalacaktır.” “GP ailesindeki her bir ferdi daha yakından tanıma fırsatımız oldu. Çok güzel bir paylaşımdı.”
 • 37. 35 Genç Mentorluk projesi hakkında görüşler: “Proje altın değerinde bir firsattı. Hem mentorlara hem de mentilere muhteşem bir etkileşim alanı oluşturdu.” “İlk olarak bir “insan” kazandım. Kendi potansiyelimi farkettim. Mesleğim gereği kurum içi eğitimler veriyorum. Mentorluk projesinde verdiğim eğitimleri daha fazla paylaştım.” “Burada ben hem kazanan oldum, hem de kazandıran. Bilgiyle yoğrulduğumuz mentorluk projesinde mentimeyapacağım aktarımları dikkatle dinledim. Lansmanda ve ilk buluşmada oldukça verimli, dolu dolu dakikalar, hatta saatler geçirdik.” “ Hayatıma çok fazla şey katan proje oldu. Çok parlak, genç bir insanı tanıdım. Onun hayatına azıcık da olsa etki etme fırsatı buldum. Görüşmelerimize devam edeceğiz. Benim için manevi olarak tatmin edilemez bir duygu.” “Kendi geçtiğim yollardan şimdi başka bir genç arkadaşım geçerken yardımcı olmak ve ona kendi yolunu çizmesinde küçük bir deniz feneri görevi görmek deneyimlediğim en büyük duygulardandı.” “GP’nin en önemli katkılarından biri de mentorluk projesiydi. Eğitimler sırasında öğrendiklerimizle kendimizi geliştirme fırsatımız oldu.” “Öncelikle kendime ve sonrasında eşleştiğim arkadaşımıza (mentime) bir şeyler katabilmek oldukça güzeldi. Aldığım eğitim dinlemeyi öğretti bana. Nasıl soru sormam gerektiğini, müdahale etmeden insanlara yön gösterebilmeyi öğretti.” “Proje her iki taraf için de gelişim sağlayacak bir projeydi. Kendi bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak bir başkasına okunmak, kendisinde farkına varamadığı çözüme ulaştırmak güzeldir. Bu proje sayesinde bir duruma hangi soru ile ne şekilde çözüme ulaştırabileceğimin farkına vardım.” “Bu proje hem bana hem de menti arkadaşa potansiyeli keşfetme ve bunu kullanma açısından faydalı oldu. Biriyle bir şeyler paylaşmak ve ona yardımcı olmak da güzel bir deneyimdi.” “Kariyerine adım atmaya hazırlanan birine bugünkü ben nasıl davranırdım diye düşünüp kendi tecrübelerinizi aktarmamız, sorularımızla onun farkındalıklarının artmasını sağlamamız bizim için de kendi kariyerimizi bir kez daha gözden geçirmemize olanak sağlarken, aynı zamanda da birinin hayatına dokunmamız en önemli kazanımımız oldu. Haberleşmemiz devam ediyor.”
 • 38. 36 3.2. Aylık Mentor Buluşmalarının Konuklarından Geribildirim ve Değerlendirmeler NE DEDİLER? “4B Genç Profesyoneller ile Bahçeşehir Üniversitesi’nde bir akşamüstü bir araya geldik. Kendilerine ‘dijital dünyada kariyer’ başlıklı bir sunum yaptım. Bugüne kadar gerçekleştirdiğim en interaktif sunumlardan biri oldu. Tüm sunum boyunca parıldayan bakışlarla pür dikkat sunumu takip eden Genç Profesyoneller meraklı, özgüveni yüksek ve bolca sorgulayan bir ekip. Bu özellikleri ile gelecekte başarılarını katlayarak gelişmeye devam edeceklerine şüphem yok. Her birinin teker teker iyi dilekleri ile imzalayıp bana hediye ettikleri ‘Innovators’ adlı kitap ise benim için en güzel sürpriz oldu. Tüm ekibe gelişim yolculuklarında aynen devam etmelerini diliyorum.” Yusuf Azoz - KariyerNet Genel Müdürü Deniz Güre Emek - Mimar, MBA Deniz Özdikmenli - Yetişkin Eğitimi Uzmanı “Yaşlı dünyamızın rutin döngüsünde hassas bir denge olduğunu ve her zaman bize sunduklarının bizden bekledikleri ile ince bir ayarla eşitlendiğini düşünmüşümdür. Yani kullandığımız her kaynak aslında bize emanettir ve kendi becerilerimiz doğrultusunda geri ödememiz gerekir. İşte ben 4B Genç Profesyoneller Projesinde, Sevgili Çağlar Çabuk’un, bu dengeyi çok başarılı bir biçimde gözettiği ve bu sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getirdiğini gördüm. Günümüzde yürütülen pek çok kurumsal sosyal sorumluluk projesinde eksik olduğunu düşündüğüm o amatör ruhla profesyonel çalışma platformunu ne kadar mükemmel bir uyumla gençlerle buluşturduğuna şahit oldum. Kendisine, içinde yaşadığımız toplum adına bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ve siz gençler, bayrak artık size geçti. Sunulan bu fırsatın ışığında yolunuz açık olsun, tüm yaşamınız boyunca toplumsal sorumluluklarınızın farkında olarak, çevrenizi aydınlatmanız dileklerimle.” “Bazı insanlar vardır ki; onlar, çıktıkları yolculuklarda, tanıdık olsun olmasın herkesi bir araya toplar, bilgilerini ve görgülerini cömertçe paylaşmaktan mutluluk duyarlar. Bununla da kalmaz; yeni yola çıkacaklara cesaret verip, yaşamlarının her alanıyla ilgili farklı bakış açıları geliştirmelerini sağlarken, arkadan gelenlere de yol açarlar. İşte Sevgili Çağlar Çabuk’un Genç Profesyoneller kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile yaptığı bana göre tam da budur. Genç Profesyoneller Projesi’nde, lansman gününden itibaren etkinlik organizasyonlarında takımın bir parçası olmaktan, 4B Genç Profesyoneller Konferansı’nın hazırlık çalıştayında moderatör olarak projeye katkı sunmuş olmaktan dolayı gurur duyduğumu belirtmek isterim. Sevgili Çağlar Çabuk’u  örnek gösterilebilecek nitelikteki bu projesinden dolayı tebrik ederim. Ve siz Sevgili Genç Profesyoneller... Yeni yollar keşfetmek ve zamanı geldiğinde ardınızdan gelenlere yol açma sırası sizde... Sevgilerimle.”
 • 39. 37 “4B Genç Profesyoneller ile Aylık Mentor Buluşması’na davet edildiğim gün tanıştım. O günden beri faaliyetlerini yakından izlemekteyim. Sayın Çağlar Çabuk rehberliğinde 4 B Genç Profesyoneller çok kısa süre içinde türünün ilk örneği oldu, özgün çalışmalar gerçekleştirdi. Sivil toplum projelerini yönetmenin ne kadar zor olduğunu bilen bir kişi olarak yapılan çalışmaları hayranlık ve takdirle izledim. Proje, üyelerine sunduğu sıradışı yaklaşım ve yöntemlerle bir yandan uzmanların deneyimlerinden yararlanma fırsatı yaratırken, diğer yandan genç profesyonellerin kendi kendilerini geliştirmeleri için ortamlar yarattı. 4B Genç Profesyoneller Projesi’nin artık Çağlar Çabuk Hanım’ın öncülüğünde gerçekleşen kuruluş ve gelişim aşamasını tamamlamış olduğuna ve bundan sonra üyelerinin sahiplenmesi ile kalıcı bir yapı içinde devam edeceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle topluma çok güzel ve özgün bir örnek sunan Çağlar Çabuk’u kutluyor, “genç profesyoneller”e projenin bundan sonraki döneminde ve profesyonel yaşamlarında başarılar diliyorum.” Genç Profesyoneller; Sevgili Çağlar Çabuk’un, iş ve insan üzerine sahip olduğu derin bilgi ve tecrübelerini, sosyal sorumluluk, gelecek nesillerin başarısı, evrensel bilginin paylaşımı, girişimcilik ve yaratıcılık başlıklarıyla birleştirdiği çok değerli bir proje. Bu projede yer alan her bir genç profesyonelin, kariyer hayatlarında faydalanabilecekleri ve birikimlerini diğer profesyonellere aktarabilecekleri birçok kıymetli paylaşımın olduğubu zincirde bir halka olabildiğim için çok mutluyum. Katılımcıların; hem mikro hem de makro açıdan sağladığı değer ve faydanın eşsiz olduğunu düşündüğüm bu projeden, maksimum düzeyde yararlanabilmelerini dilerim. Genç Profesyonellerin yaratıcısı ve yöneticisi Sevgili Çağlar Çabuk’a bu muhteşem fikri, sonsuz özverisi ve çok değerli katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyor ve gönülden kutluyorum. Celal Seçkin - Yönetim Danışmanı Derya Türkkorkmaz
 • 40. F. Elif Çetin - Direktör Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 3.3. Proje Ortağı Geribildirim ve Değerlendirmesi 38 “Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) olarak, Çağlar Çabuk önderliğinde, 4B Genç Profesyoneller Projesi’ne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduk. İş yaşamına yeni adım atmış genç profesyonellere deneyimlerin aktarılması için önemli bir fırsat ve aynı zamanda networking olanağı sunan bu oluşumun hayata geçirilmesinde, bilgi birikimini yaşam görüşü, iş ahlaki ve mütevazı kişiliği ile harmanlayarak gençlerle paylaşan Çağlar Çabuk’a teşekkür ederiz. Kendisiyle işbirliğimizi önümüzdeki dönemlerde yine yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen çalışmalarda devam ettirmeyi arzu etmekteyiz.”
 • 41. 4B Genç Profesyoneller ile okulumuzun kütüphanesinin oluşturulmasında tanışmak fırsatımız oldu. Kütüphanemize hediye ettikleri kitaplardan çok oraya değer katma heyecanları beni daha çok heyecanlandırdı. Getirdikleri her kitabı ayrı bir özenle yerleştirdiler raflara ve en özeli de katkı sağlamanın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. 4B Genç Profesyonellerin çocuklarımıza hediye ettikleri kitapları şimdi öğrenciler büyük bir zevkle okuyorlar. Okudukça yeni genç profesyonel olma yolunda adımlar atıyorlar. Bu güzel çalışmanın işbirlikçisi olmak bizi oldukça mutlu etti. Çağlar Çabuk ve çalışma arkadaşlarının daha bir çok böyle güzel çalışmalara imza atabileceğini şimdiden görebiliyorum. Yaptığınız tüm çalışmalar için sizleri kutluyor, bundan sonraki tüm çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum... Ali Kemal Ardıç Düzce, Namık Kemal İlkokulu Müdürü “4B Akademi’nin kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan 4B Genç Profesyoneller Projesi denince aklıma dört boyuttan, dört disiplinden, dört kavramdan çok daha fazlası geliyor: Genç, Profesyonel, Genç Profesyonel, Gelişim, Performans, Gönüllü/Gönüllülük, Mentor, Kariyer, Sorumluluk, Sosyal Sorumluluk, Fayda, Multidisiplinerlik ve tabii ki İşbirliği. İşbirliğimiz denince aklıma ise kazanımlar, değerli konuklarımız ve gözleri ışıl ışıl parlayan genç katılımcılar geliyor. İşbirliğimizin gelişerek devam etmesi dileğiyle…” “4B Genç Profesyoneller’in kurgu ve koordinasyonunda gerçekleşen Genç Mentorluk Projesi’ndeki özverili ve içten çalışmaları için Genç Profesyonellere ve projenin sponsoru 4B Akademi’ye  içten teşekkürlerimizi sunarız.” 3.4 Destekçiler ve İşbirliklerinin Geribildirim ve Değerlendirmeleri Hatice Tuğsavul - Koordinatör BAU Girişimcilik Operasyonları ve İnkübasyon Merkezi Kamil Kasacı - KariyerİST Kurucusu 39
 • 43. 41 4.1. Projenin Sürdürülebilirliği 4B Genç Profesyoneller Projesi’nin sürdürülebilirliğine etki edecek unsurları birkaç açıdan ele almak mümkündür. 4B Akademi ilk örneği ortaya koymuştur. Ulusal ve uluslararası düzeyde bakıldığında benzer örnekleri çoğaltmanın hem sosyal, hem de ekonomik kalkınma açısından önemi ve faydası açıktır. Bu anlamda ilk akla gelen çözümlerden biri şirketlerin veya kurumların kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında bu tür projeleri sahiplenmeleri ve kaynak sağlamalarıdır. Böylece daha çok gence ortam sağlanacak, değişim ve öğrenme süreci büyük kitlelere kısa sürede yayılabilecektir. Bir başka yaygınlaştırma mekanizması devletin veya kamu kuruluşlarının bu tür örneklerin artırılmasına yönelik aktif rol alması olabilir. Bu anlamda, çeşitli teşvik mekanizmalarından yasal düzenlemelere kadar yapılabilecek pek çok şey vardır. Devletin yaklaşımı; eğitim kurumları, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının da böyle bir süreçte yer almasını kolaylaştırabilir. Örneğin, 4B Genç Profesyoneller Projesi kapsamında gerçekleştirilen Genç Mentorluk uygulaması üniversitelerle KariyerNet gibi oluşumların veya meslek örgütlerinin bu amaca yönelik işbirliği yapabileceğini çok isabetli bir biçimde göstermiştir. Sürdürülebilirliğin bir başka boyutu ise kendi içindedir. 4B Genç Profesyoneller oluşumunun kurumsallaşması ve kalıcılığını güvence altına alacak bir yapının geliştirilmesi sürdürülebilirliği güvence altına almak açısından yararlanıcı ya da iç paydaşın sorumluluğundadır. Böylece oluşum, süreli bir proje olmanın ötesine geçecek, yararlanıcılar, komiteler, uzmanlık grupları, ekipler gibi kendi iç mekanizmalarıyla sürdürülebilirliğini güvence altına alacak yapısal bir bütünlük kazanacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının birçoğunda yaşanan sahiplenme, katılım, aidiyet ve bağlılık gibi boyutlar da sürdürülebilirliği doğrudan etkileyen unsurlardır. Bu anlamda 4B Genç Profesyoneller oluşumunun üyeleri ya da yararlanıcıları konumundaki gençlerin kendilerinin de bu oluşuma sahip çıkmaları, söz konusu görev dağılımı yapmaları ve uygun bir yönetişim yapısı oluşturmaları çok önemlidir. 41
 • 44. 4242 Bu bakış açısından hareketle gerçekleştirilen ve bağımsız bir moderatör tarafından yönetilen değerlendirme çalıştayında 4B GP üyesi katılımcılarının projenin bundan sonraki evreleri ve sürdürülebilirliği ile ilgili görüş ve değerlendirmeleri SWOT yaklaşımı ile belirlenmiş ve aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır. Projenin güçlü yönleri • Liderlik (Çağlar Çabuk’un lider ve kişilik özellikleri) • GP Üyeleri (Uyumlu, ekip içi iletişimde güçlü, genç, enerjik ve gönüllü) • Kurulan Yapı (Şeffaf, demokratik, mesleki etkileşimi yüksek) Projenin zayıf yönleri • GP Üyeleri (Yoğun çalışma, etkinlik ve toplantılara yetersiz katılım, sorumluluk almama, alt gruplarda lider seçiminde güçlükler) • Kaynak Kullanımı (Sağlanan kaynakların etkin kullanılmaması, tanıtım ve görünürlük faaliyetlerinde üyeler tarafından yeterli katkı sunulmayışı) Proje Fırsatları • Proje Tasarımı (İyi örnek, sosyal sorumluluk ve gönüllülüğün yarattığı olumlu ivme, kurumsal işbirliği, sektörel çeşitliliği desteklemesi, kaynak geliştirme potansiyeli) • GP Üyeleri (Projenin özgeçmişlerde yarattığı olumlu etki ile artan üye motivasyonu, tanışmış, etkili iletişim kurmuş, uyumlu bir takım) Proje için Olası Tehditler • Lider Seçimi (Ekip içi/dışı lider seçiminde olası güçlükler) • GP Üyeleri (Kaynak kullanımı, projenin sürdürülebilirlik planı konusunda bilgi eksikliği, üyelerin değişen yaşam koşulları karşısında projeye sağlayacakları faydanın azalma potansiyeli, projenin bundan sonraki evrelerinde yaşanabilecek zorluklar, alışılmışın dışında bir organizasyon kurgulama ve sorumluluk almaya dönük kaygılar)
 • 45. 4343 4.2. Genel Değerlendirme 4B Genç Profesyoneller Projesi, gerçekleştirilen faaliyetlerle özgün bir model ortaya çıkarmıştır. Proje, iş yaşamına yeni başlamış gençlere müstesna bir öğrenme ve gelişim ortamı sağlamıştır. Projenin yararlanıcıları, profesyonel yaşama ilişkin bilgi edinme sürecini kuramsal bilgiler yerine gerçekçi ve pratik yollarla, deneyimli profesyonellerin paylaşımı sayesinde bizzat yaşayarak ve gerçek örnekler eşliğinde öğrenmiş, pratik uygulamalarla bilgi ve becerilerini geliştirmişlerdir. Okusun da Büyüsün Kitap Bağışı kampanyası ile Genç Profesyoneller’in, toplumsal sorumluluk bilincinin gelişimine doğrudan katkıda bulunulmuştur. Üye söyleşileri her bir genç profesyonelin profesyonel hayata ve projeye bakışı ile projenin kendisine kazandırdıkları konusunda bir şeffaf bir paylaşım ortamında, birbirlerinden öğrenme modeli oluşturmuştur. Proje; gençlerin istihdamı, profesyonel hayata giriş, yaşam boyu öğrenme, kuşaklar arası deneyim paylaşımı, teknoloji kullanımı, bilgi toplumu ve değişim yönetimi gibi birçok kavramla doğrudan ilişkili ve başarısı ispatlanmış özgün bir model olmuştur. Bundan sonraki adımlar faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirliğin güvence altına alınması yönünde emek gerektirmektedir. Uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümlere yönelik olarak 4B Genç Profesyoneller Projesi’nden hareketle yapısal ve sürdürülebilir projeler gerçekleştirilmesi mümkündür. Böyle bir yaklaşım burada adı geçen konu ve boyutlara sayısız fayda sağlayacaktır. Bu tür projelerde hedeflenen kazanımlarla bir yandan genç nesillerin profesyonel hayata entegrasyonuna katkıda bulunulurken, diğer yandan toplumların gelecekteki yaşamlarının kalitesini artırma potansiyeli yükselmektedir. Bu perspektiften yola çıkarak, 4B Akademi bu tür projelerin sayısın artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması yönünde, bu projede kazandığı deneyim ve birikimi her tür platformda paylaşmaya ve yapılacak benzer çalışmalara katkıda bulunmaya her zaman hazırdır.
 • 46. 4B Genç Profesyoneller Projesi’nde etkinliklerimize ortam ve altyapı sağlayan BAUSEM’e, deneyimlerini paylaşan konuşmacılarımıza, Genç Mentorluk Projesi’ndeki işbirliği için KariyerİST yönetimine, çalıştaylarda moderatörlük desteği sunan uzmanlarımıza ve proje kapsamında bizlerle olan genç profesyonellere teşekkür ederiz. TEŞEKKÜRLER
 • 47. Uncular Cad. 28/2 Üsküdar 34672 İstanbul www.4bakademi.com Dördüncü Boyut Akademi