Publicité

Fotoelektrik sensorlar- Photoelectric Sensors

Student at Azerbaijan State University of Oil and Industry
26 May 2018
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Fotoelektrik sensorlar- Photoelectric Sensors

 1. Fotoelektrik Sensorlar
 2. Fotoelementlər aşağıdakı prinsiplərlə işləyir : Xarici fotoeffektli fotoelementlər Daxili fotoeffektli fotoelementlər Fotoventil fotoelementləri
 3. Xarici effektli fotoelementlərə vakuum və qazla doldurulmuş fotoelementlər və fotoelektron vurucular daxildir.  Vakuum fotoelementi :
 4. Vakuum fotoelementi Qazla doldurulmu fotoelement
 5.  Qazla doldurulmuş fotoelementlər • İstifadə olunan təsirsiz qazlar • Tətbiq sahələri: Bu elementlər çox zəif işıq sellərini qeyd etmək üçün, həmçinin spektroskopiyada, qalınlıqölçənlərdə, səviyyə- ölçənlərdə və s. istifadə olunur.
 6.  Fotorezistorlar Fotorezistorun quruluşu : 1. Yarımkeçirici materialdan hazırlanmış lövhə və ya nazik təbəqə 2. Dielektrik (misal üçün şüşə keramika və ya kvars) Fotoelementlərin əsas xarakteristikasından biri müqavimətin tam bölünmə ilə dəyişməsidir: - fotorezistorun qaranlıqda olan müqaviməti; - fotorezistorun müqavimətidir. • Hazırlanması: İşığa həssas təbəqə kimi selen, sink sulfidi, kadmium, germanium, silisium və s. materiallar tətbiq olunur. 1 2 iş qar R R n  qarR işR
 7.  Fotorezistorun quruluşları Real Fotorezistor elementləri
 8. Fotorezistorun Arduino üzərində yığılmış sxemləri
 9. Fotorezistorun tranzistorlarla qurulmuş sxemi Fotorezistorla rele idarə dövrəsi  Gecə işləyən dövrə Gündüz işləyən dövrə
 10. Venti fotoelementi
 11. Fotodiodlar • Hazırlanması - Fotodiod elektron – deşik (p – n) keçidinə malik yarımkeçirici kristaldan (Ge, Si, Ga, As və s.) hazırlanır və hər iki oblastdan ayrıca metal çıxışları olur. • 2 rejimi vardır - Fotogenerator və Fotodiod rejimləri • Fotodiodun işarəsi :
 12. • Simvolu: • Aşağıdakı növləri vardır : 1)Germanium fotodiodu 2)Simmetrik fotodiod 3) Shockley(4D) fotodiodu  Germanium fotodiodu. Sturkturu • Real fotodiodlar
 13. • Fotodiodun işləməsi : a)Struktur görünüşü b)Simvolik görünüşü Simmetrik fotodiodlar • PNP və NPN tipdə hazırlanır • Cərəyanın İnduktivlikdən aslılığı • Tətbiq sahələri : Uzaqdan idarəetmə sistemlərində, alarm sistemlərində ,elektronik hesablama cihazlarında , yanğın mühafizə sistemlərində tətbiq olunur.
 14. Fototranzistorlar • Fotodiodun və fototranzistorların xarakteristikaları: Giriş kəmiyyəti: işıqlanma; Çıxış kəmiyyəti: müqavimət . Həssaslıq: 30 mA/lm (fotodiod) və 130 mA/lm (fototranzistor), Tezlik diapazonu: Hs (fotodiod), Hs (fototranzistor); • Fototranzistorun işarəsi :   3 10500    4 1030 
 15. • Fotodiodun və fototranzistorun dövrəyə qoşulma sxemləri aşağıdakı göstərilmişdir. • Üstün cəhətləri : kiçik ətalətlilik; • Nöqsan cəhətləri: qaranlıq cərəyanın temperaturdan çox asılılığı; arzu olunmayan spektral xarakteristika. • Fototranzistorlara aid real elementlər : E Ry Uçıx I Ek Rk Uçıx Ik
 16. • PNP və NPN tipli hazırlanır: • Fototranzistorlu işığa həssas dövrə sxemi
 17. • Ürək döyüntülərini ölçmə dövrəsi :
 18. • Statik rele idarəetməli fototranzistor • Arduino üzərində qurulmuş fototranzistor
 19. • LED avtomatik gecə infraqırmızı yaxınlıq detektoru : • Diod-tranzistor optron cütü :
 20.  Rəng və kontrast fotoelektrik sensorları • 42JS/JT VisiSight 45 CLR ColorSight 45 CRM Color Registration Mark  Optik lifli kabellər • 43G Glass 43P Plastic
 21. Optik lifli sensorlar • 42FA Slim 42FB Analog Output 42FT Harsh-Duty 45FSL High-Speed Şaxəli Sensorlar • 45LSP Plastic 45LST Metal
 22. Ümumi məqsədli sensorlar • 42CA 18mm Plastic 42CF 12mm Metal 42CM 18mm Metal 42CS Stainless Steel Təhlükəli yer sensorları • 42 Series 5000 42G Series 9000
Publicité