Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Maşın,qurğu və avadanlıqların layihələndirilməsi ( Mancanaq dəzgahı - Pumpjack )

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 14 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Maşın,qurğu və avadanlıqların layihələndirilməsi ( Mancanaq dəzgahı - Pumpjack )

 1. 1. Fakültə: İTİF Kafedra: İSM Fənn: Maşın,qurğu və avadanlıqların layihələndirilməsi Müəllim: dos.Z.Eyvazova Tələbə: Qaraşov Cahangir Mövzu: Mancanaq dəzgahının layihələndirilməsi Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Təqdimat
 2. 2. Neft-qazın hasil edilməsi üçün avadanlıq  Mayenin yer səthinə qaldırılma üsulları, yəni quyuların istismar üsulları, şərti olaraq iki qrupa bölünür – fontan və mexanikləşdirilmiş.  Quyu yalnız neft layının malik olduğu lay enerjisi ilə işləyirsə - bu üsul fontan istismarı adlanır, və hadisənin özü fontan vurma adlanır.  Quyuların mexanikləşdirilmiş istismarında mayenin yer səthinə qaldırılması müxtəlif mexaniki vasitələrin köməyi ilə həyata keçirilir. Mexanikləşdirilmiş üsullarla quyuların istismarına qazlift və nasos üsulları aiddir. Qazlift üsulunda laya qaz kompressorların köməyi ilə vurulur, nasos üsulunda mayenin yer səthinə qaldırılması quyu ştanqlı və ya ştanqsız nasosların köməyi ilə həyata keçirilir.
 3. 3. Qazlift sistemi
 4. 4. Mancanaq dəzgahının layihələndirilməsinin aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır:  layihələndirmədən əvvəl tədqiqatlar;  texniki tapşırıq;  texniki təklif;  eskiz layihəsi;  texniki layihə;  işçi layihə;  hazırlama;  sazlama, sınaq və istifadəyə buraxılması. MANCANAQ DƏZGAHININ LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİNİN ARDICILLIĞI
 5. 5. Mancanaqlı fərdi intiqallar- Mancanaq dəzgahı  Neft mədən təcrübəsində mancanaqlı fərdi intiqallar mancanaq dəzgahı adlanırlar. Mancanaq dəzgahı nasosun intiqalıdır.  Fərdi intiqalların əsas parametrləri aşağıdakılardır: I. Asqı nöqtəsində təsir edən statik və dinamik qüvvələrin cəmindən ibarət olan maksimal buraxılabilən yük - Pmax II. Ştanqların asqı nöqtəsinin gediş yolunun maksimal uzunluğu – Smax III. Ştanqların asqı nöqtəsinin vahid zamanda gedişlərinin maksimal sayı – nmax
 6. 6. Mancanaq dəzgahların növləri və konstruktiv sxemləri İkiçiyinli(a) və birçiyinli (b) mancanaq dəzgahlarının sxemi a) b)
 7. 7. Çarxqolunun fırlanma mərkəzinin yerləşdirilməsi sxemləri  Çevirici mexanizmi çarxqolu-mancanaqlı dördbəndli mexanizm olan mancanaq dəzgahlarında çarxqolu mərkəzinin B1B2 düz xəttinə görə yerləşdirilməsi ümumi halda üç vəziyyətdə ola bilər:  Çarxqolu fırlanma mərkəzinin B1B2 xətti üstündə olan OABCD çevirici mexanizmi aksial mexanizmi adlanır.  Çarxqolunun fırlanma mərkəzi B1B2 xəttindən irəlidə olanda OABCD müsbət dezaksial bucaqlı (+) çevi- rici mexanizmi alınır.  Çarxqolunun fırlanma mərkəzi B1B2 xəttindən arxada olanda OABCD mənfi dezaksial bucaqlı (-) çevirici mexanizmi alınır.
 8. 8. 1 – quyuağzı ştok asqısı; 2 – balansir; 3 – sürgü qolu; 4 – meydançanın çəpəri; 5 – çarxqolu; 6 – reduktor; 7 – aparılan qasnaq; 8 – pazvari qayış ötürməsi; 9 – aparan qasnaq; 10 – elektrik mühərriki; 11 – çarxqolu-sürgüqolu mexanizmin çəpəri; 12 – dönən təbəqə; 13 – çərçivə; 14 – əksyüklər; 15 – travers; 16 – əyləc. SKD tipli ikiçiyinli dezaksial mancanaq dəzgahının konstruksiyası
 9. 9. Mancanaqlı intiqalların tarazlaşdırılması  İkiçiyinli mancanaq dəzgahının mexaniki tarazlaşdırılması sxemləri.  Birçiyinli mancanaq dəzgahının tarazlaşdırılması sxemləri.
 10. 10. Eskiz layihə
 11. 11. Mancanaq dəzgahının 3d modeli
 12. 12. Mancanaq dəzgahının animasiyası
 13. 13. Mancanaq dəzgahının animasiyası
 14. 14. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər

×