Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Breakit Impact Challenge - Ethos International guide

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 10 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Breakit Impact Challenge - Ethos International guide (20)

Publicité

Breakit Impact Challenge - Ethos International guide

  1. 1. Verktyg – Hållbarhet Tweaka din affärsmodell
  2. 2. • Alla verktyg i denna guide syftar till att identifiera det som är mest väsentliga för ett bolag att fokusera på när det gäller sin positiva och negativa påverkan på klimatet. • Utveckling av en affärsmodell som syftar till att vara klimatsmart bör utgå ifrån att man arbetar med de delar av verksamheten där man kan göra en avgörande skillnad. • All positiv utveckling är självklart bra, men för att få stor hävstång vad det gäller affär, positiv miljöpåverkan och i kommunikation är det viktigt att prioritera det som verkligen gör skillnad. Intro
  3. 3. Verktyg – Påverkansanalys värdekedja VAD: En analys som kartlägger hur bolaget påverkar samhället och miljön i olika delar av bolagets värdekedja. VARFÖR: Syftar till att identifiera vilka områden där bolaget har störst påverkan på samhället och miljön och därmed även störst möjlighet att göra skillnad. HUR: 1. Definiera bolagets värdekedja från början till slut (ex. innovation & utveckling-Avfall) 2. Fundera på i varje steg vilka typer av aktiviteter som försiggår till följd av att ni bedriver er verksamhet (ex. i egna operations bidrar ni till utsläpp för att ni flyger till en säljpitch). 3. Strukturera upp hur ni uppskattar storleken på positiv och negativ påverkan och jämför mellan de olika delarna av värdekedjan. VIKTIGA FRÅGOR ATT STÄLLA: • Ska vi endast titta på klimatpåverkan eller även andra hållbarhetsområden? • Vad är er värdekedja? • Vilka typer av direkta och indirekta utsläpp uppkommer i varje steg på grund av er verksamhet och vilka påverkas? • Hur beräknar vi/uppskattar vi mängden utsläpp? • Hur stora är utsläppen i respektive del av värdekedjan i förhållande till de andra delarna? • Vad kan ni göra för att förändra era största utsläppsbovar?
  4. 4. Exempel: Påverkansanalys – Resultat E-handel - Hantering av avfall- Energi användning - Energibesparande produkt - Drift hemsida - Distribution till kunder - Energianvändning från kontor - Energi från lager - Utsläpp från matkonsumtion - Resor i arbetet - Resor till och från arbetet - Råmaterialutvinni ng - Energi användning produktion - Transporter av gods Tillverkning Egen verksamhet Sälj & Marknadsföring Användning Output Samhällspåverkan Aspekter som Påverkar klimatet Stor Medel Liten (exempel)
  5. 5. Verktyg – FN:s globala mål VAD: En analys som går igenom FN:s globala mål och delmål och mappar de mot bolagets verksamhet. Finns mål som syftar till att minska klimatpåverkan men även andra hållbarhetsområden. VARFÖR: Syftar till att identifiera vilka mål och delmål som bolaget redan idag bidrar till eller identifierar som en möjlighet för att utveckla verksamheten för att bidra till framöver. HUR: 1. Identifiera vilka av de 17 målen som har någon koppling till er verksamhet och där ni har någon form av påverkan. 2. Identifiera med hjälp av guiden ”An analysis of goals and targets” vilka av de delmål som hänger ihop med bolaget eller ni ser som en framtida möjlighet att bidra till. 3. Prioritera och välj ut de delmål där ni verkligen kan göra skillnad, ibland finns det inga som har en tydlig koppling till verksamheten, och då får man bara gilla läget. VIKTIGA FRÅGOR ATT STÄLLA: • Ska vi endast titta på mål kopplade till klimatpåverkan eller även andra hållbarhetsområden? • Vad gör bolaget och hur påverkar vi samhället och miljön? • Vilka mål är relevanta baserat på vad bolaget gör? • Vilka delmål är relevanta baserat på vad bolaget gör? Använd guiden. • Finns det något delmål som vi kan skapa en affärsmöjlighet utifrån? • Handen på hjärtat, bidrar ni verkligen till de utvalda delmålen?
  6. 6. Exempel: FN:s globala mål - Internetstiftelsen Källa: Internetstiftelsen, Hållbarhetsrapport 2018
  7. 7. www.ethosinternational.se Verktyg - Scenarioanalys VAD: En hypotetisk analys som går igenom tänkbara framtidsscenarier i en bransch med fokus på klimatfrågor. Det kan röra sig om både storskaliga, globala trender men också mer branschspecifika. VARFÖR: Disruptiva tekniker, förändrade vanor och klimatförändringar kan vända upp-och-ner på hela brancher. En scenarioanalys syftar till att identifiera framtida risker, utmaningar och möjligheter som verksamheten kan ställas inför. Genom att tänka långsiktigt och vidga vyerna kan verksamheten förbereda sig för förändringar som idag känns avlägsna. HUR: 1. Identifiera minst ett framtida scenario inom följande fyra områden som kan påverkas av klimatförändringar. Tänk gärna storskaligt och utanför boxen utan att bli orealistisk! • Förändrade behov och nya tekniker • Allmän opinion • Förändrade lagar och regleringar • Fysiska och monetära förändringar 2. För varje område, lista minst en utmaning och en möjlighet med framtidsscenarierna. 3. Beskriv hur ert företag hanterar utmaningarna och tar till vara på möjligheterna inom varje område. VIKTIGA FRÅGOR ATT STÄLLA: • Hur kan trender som idag inte verkar relevanta för er bransch bli det inom kort? • Hur kan ni konkret förbereda er för ett tänkbart framtida scenario?
  8. 8. www.ethosinternational.se Exempel: Scenarioanalys - TFCD och IIGCC Källor: Task Force on Climate-related Financial Disclosures Institutional Investors Group on Climate Change
  9. 9. Verktyg - Intressentdialog VAD: En analys som kartlägger bolagets omvärld i form av att interagera med intressenter och identifiera hur de förväntar sig att bolaget bör agera när det kommer till samhälle och miljö. VARFÖR: Syftar till att göra en utifrån-och-in analys för att identifiera vilka områden som är viktigast för olika intressentgrupper. Dessa insikter kan skapa insikter om affärsutvecklings- möjligheter och vilka områden som har störst påverkan. HUR: 1. Analysera vilka bolagets viktigaste intressentgrupper är genom att utgå ifrån deras intresse för bolaget och i vilken utsträckning ni påverkar dem/dem er. Vanliga intressentgrupper är; kunder, ägare och investerare, anställda, leverantörer, myndigheter, samarbetspartners. 2. Bestäm vilka och hur ni ska interagera med de olika grupperna, ex. intervjuer, enkäter, fokusgrupper. 3. Bestäm vilka frågor ni vill använda, ett tips är att hjälpa intressenterna på traven genom att ha färdiga förslag att ta ställning till. Genomför dialogerna 4. Genomför dialogerna och sammanställ resultat och identifiera vad som kan användas för att tweaka affären. VIKTIGA FRÅGOR ATT STÄLLA: • Vilka är era intressenter och är alla lika viktiga? • Har ni en tes som ni önskar att testa eller vill ni ha in ny input? • Hur förklarar ni på ett så enkelt sätt som möjligt för intressenterna vad ni pysslar med och vilka utmaningar ni har? • Håller ni med om svaren från intressenterna? Om ni inte gör det, varför? • Ignorerar ni något område som är jobbigt med som intressenterna lyfter? Bolaget
  10. 10. Exempel: Intressentdialog - ICA Källa: https://www.icagruppen.se/hallbarhet/vara- utgangspunkter/intressentdialogen-hjalper-oss-att-bli-battre/

×