Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Jan 1 - 2023 - Mary Mother of God.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 128 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Jan 1 - 2023 - Mary Mother of God.pptx (20)

Plus récents (20)

Publicité

Jan 1 - 2023 - Mary Mother of God.pptx

 1. 1. DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA, INA NG DIYOS
 2. 2. PANALANGI N KAY SAN MIGUEL ARKANGHEL
 3. 3. San Miguel Arkanghel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng
 4. 4. Sugpuin nawa siya ng Diyos, na ipinagmamakaawa namin sa iyo, at ikaw,
 5. 5. Prinsipe ng mga Hukbo sa Langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impiyerno,
 6. 6. si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu, na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen.
 7. 7. REVISED ORATIO IMPERATA (Para sa Proteksyon Laban sa COVID-19)
 8. 8. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan
 9. 9. at mapagpakumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay.
 10. 10. Nagsusumamo kami sa iyo sa upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID 19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay.
 11. 11. Tunghayan mo kami nang may pagmamahal. at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay
 12. 12. mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag- asa at patatagin sa
 13. 13. Gabayan Mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito.
 14. 14. Pagpalain Mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan.
 15. 15. Patnubayan Mo ang mga lumilingap sa maysakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit.
 16. 16. Pagkalooban Mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman.
 17. 17. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin Mo rin ang mga kumakalinga sa kanila.
 18. 18. Pagkamitin Mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban Mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat.
 19. 19. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin
 20. 20. sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik-loob sa Iyo.
 21. 21. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hangan. Amen.
 22. 22. Dumudulog kami sa iyong patnubay, Mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan
 23. 23. at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen.
 24. 24. IPANALANGIN MO KAMI
 25. 25. ANGELUS
 26. 26. Ang Anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria.
 27. 27. TUGON: At siya'y naglihi, lalang ng Espiritu Santo.
 28. 28. Aba Ginoong Maria Napupuno ka ng grasya Ang Panginoon Diyos ay sumasaiyo Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat At pinagpala naman Ang 'yong anak na si Hesus
 29. 29. Santa Maria Ina ng Diyos Ipanalangin mo Kaming makasalanan Ngayon at kung kami mamamatay Amen
 30. 30. Narito ang alipin ng Panginoon.
 31. 31. TUGON: Maganap sa akin ang ayon sa wika mo.
 32. 32. Aba Ginoong Maria Napupuno ka ng grasya Ang Panginoon Diyos ay sumasaiyo Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat At pinagpala naman Ang 'yong anak na si Hesus
 33. 33. Santa Maria Ina ng Diyos Ipanalangin mo Kaming makasalanan Ngayon at kung kami mamamatay Amen
 34. 34. At ang Salita ay nagkatawang- tao.
 35. 35. TUGON: At nakipamuhay sa atin.
 36. 36. Aba Ginoong Maria Napupuno ka ng grasya Ang Panginoon Diyos ay sumasaiyo Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat At pinagpala naman Ang 'yong anak na si Hesus
 37. 37. Santa Maria Ina ng Diyos Ipanalangin mo Kaming makasalanan Ngayon at kung kami mamamatay Amen
 38. 38. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng DIyos.
 39. 39. TUGON: Nang kami'y maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo.
 40. 40. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa nang iyong mahal na grasiya
 41. 41. at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang-tao ni Jesukristong Anak mo,
 42. 42. pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa Krus, papakinabangin mo kami
 43. 43. ng kanyang pagkabuhay na mag-muli, sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesukristo na aming Panginoon. Amen.
 44. 44. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang-hanggan. Amen.
 45. 45. DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA, INA NG DIYOS
 46. 46. Ang puso ko'y nagpupuri Nagpupuri sa Panginoon
 47. 47. Nagagalak ang aking Espiritu Sa 'king tagapagligtas
 48. 48. Sapagkat nilingap Niya Kababaan ng Kaniyang alipin
 49. 49. Mapalad ang pangalan ko Sa lahat ng mga bansa
 50. 50. Ang puso ko'y nagpupuri Nagpupuri sa Panginoon
 51. 51. Nagagalak ang aking Espiritu Sa 'king tagapagligtas
 52. 52. Sapagkat gumawa ang Poon Ng mga dakilang bagay
 53. 53. Banal sa lupa't langit Ang pangalan ng Panginoon
 54. 54. Ang puso ko'y nagpupuri Nagpupuri sa Panginoon
 55. 55. Nagagalak ang aking Espiritu Sa 'king tagapagligtas
 56. 56. At sumaiyo rin
 57. 57. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na ako’y nagkasala sa isip sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang
 58. 58. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako’y ipinalagin sa Panginoong ating Diyos.
 59. 59. Panginoon, maawa ka Panginoon,
 60. 60. Panginoon, maawa ka
 61. 61. Kristo maawa Ka Kristo, Kristo
 62. 62. Kristo maawa Ka
 63. 63. Panginoon, maawa ka Panginoon,
 64. 64. Panginoon, maawa ka
 65. 65. PAPURI SA DIYOS, PAPURI SA DIYOS! PAPURI SA DIYOS SA KAITAASAN!
 66. 66. AT SA LUPA’Y KAPAYAPAAN AT SA LUPA’Y KAPAYAPAAN SA MGA TAONG KINALULUGDAN N’YA PINUPURI KA NAMIN,
 67. 67. DINARANGAL KA NAMIN SINASAMBA KA NAMIN, IPINAGBUBUNYI KA NAMIN PINASASALAMATAN KA NAMIN
 68. 68. DAHIL SA DAKILA MONG ANGKING KAPURIHAN PANGINOONG DIYOS, HARI NG LANGIT DIYOS AMANG MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT
 69. 69. PANGINOONG HESU-KRISTO, BUGTONG NA ANAK PANGINOONG DIYOS, KORDERO NG DIYOS ANAK NG AMA
 70. 70. PAPURI SA DIYOS, PAPURI SA DIYOS! PAPURI SA DIYOS SA KAITAASAN!
 71. 71. IKAW NA NAG-AALIS NG MGA KASALANAN NG SANLIBUTAN MAAWA KA, MAAWA KA SA AMIN IKAW NA NAG-AALIS NG MGA KASALANAN NG SANLIBUTAN
 72. 72. TANGGAPIN MO ANG AMING KAHILINGAN TANGGAPIN MO ANG AMING KAHILINGAN IKAW NA NALULUKLOK SA KANAN NG AMA MAAWA KA, MAAWA KA SA AMIN
 73. 73. PAPURI SA DIYOS, PAPURI SA DIYOS! PAPURI SA DIYOS SA KAITAASAN!
 74. 74. SAPAGKAT IKAW LAMANG ANG BANAL AT ANG KATAAS-TAASAN IKAW LAMANG, O HESU-KRISTO, ANG PANGINOON KASAMA NG ESPIRITU SANTO
 75. 75. SA KADAKILAAN NG DIYOS AMA, AMEN PAPURI SA DIYOS, PAPURI SA DIYOS PAPURI SA DIYOS, SA KAITAASAN
 76. 76. Magsiupo po ang lahat at makinig sa “Pagpapahayag ng Salita ng Diyos.”
 77. 77. Bilang 6, 22-27 Unang Pagbasa
 78. 78. Salamat sa Diyos
 79. 79. Salmong Tugunan Kami’y iyong kaawaan, pagpalain, Poong mahal.
 80. 80. Galacia 4, 4-7 Ikalawang Pagbasa
 81. 81. Salamat sa Diyos
 82. 82. ALLELUIA ALLELUIA ALLELUIA ALLELUIA
 83. 83. Sing praise to the Lord All you people Sing of the wonders He’s fashioned O sing to the Lord without ceasing
 84. 84. ALLELUIA ALLELUIA ALLELUIA ALLELUIA
 85. 85. The Lord has made known His Salvation Showing his justice and mercy To people throughout every nation
 86. 86. ALLELUIA ALLELUIA ALLELUIA ALLELUIA
 87. 87. At sumaiyo rin
 88. 88. San Lucas 2, 16-21 Mabuting Balita
 89. 89. Papuri sa’yo Panginoon
 90. 90. San Lucas 2, 16-21 Mabuting Balita
 91. 91. Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo
 92. 92. DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA, INA NG DIYOS
 93. 93. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.
 94. 94. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat.
 95. 95. NAGKATAWANG TAO SIYA LALANG NG ESPIRITU SANTO, IPINANGANAK NI SANTA MARIANG BIRHEN.
 96. 96. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing.
 97. 97. Nanaog sa karoroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat.
 98. 98. Doon magmumulang paririto't maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao.
 99. 99. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, Sa Banal na Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal;
 100. 100. Sa kapatawaran ng mga kasalanan, Sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, At sa buhay na walang hanggan. Amen.
 101. 101. Panalangin ng Bayan Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin Mo kami
 102. 102. Alay namin sa paskong dumating Pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay.
 103. 103. Dalangin namin manatili kaming Tapat sa pag-ibig na bigay Mo sa'min.
 104. 104. Itong alak at tinapay bungang alay Halo ng pawis at biyaya ng langit
 105. 105. Sa aming pag-ibig sa kapwa’t kapatid Bubunga ng buhay na iyong bigay
 106. 106. Alay namin sa paskong dumating Pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay.
 107. 107. Dalangin namin manatili kaming Tapat sa pag-ibig na bigay Mo sa'min.
 108. 108. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan Niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong Sambayanan Niyang banal.
 109. 109. At sumaiyo rin
 110. 110. Itinaas na namin sa Panginoon
 111. 111. Marapat na Siya ay pasalamatan
 112. 112. Santo! Santo! Santo! Panginoong Diyos ng mga hukbo Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan Mo
 113. 113. Osana Osana! sa kaitaasan!
 114. 114. Pinagpala ang naparirito Sa ngalan ng Panginoon
 115. 115. Osana Osana! sa kaitaasan!
 116. 116. Aklamasyon Si Kristo ay namatay Si Kristo ay nabuhay Si Kristo ay babalik Sa wakas ng panahon
 117. 117. DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA, INA NG DIYOS
 118. 118. Ama Namin Music by: Hontiveros Ama namin sumasalangit Ka Sambahin ang ngalan Mo Mapasaamin ang kaharian Mo Sundin ang loob Mo Dito sa lupa para ng sa langit
 119. 119. Ama Namin Music by: Hontiveros Bigyan Mo kami ngayon Ng aming kakanin sa araw-araw At patawarin Mo ang aming sala
 120. 120. Ama Namin Music by: Vinteres Tulad ng aming pagpapatawad Sa nagkakasala sa amin At h'wag Mo kaming ipahintulot sa tukso
 121. 121. Ama Namin Music by: Vinteres At iadya Mo kami sa lahat ng masama
 122. 122. Sapagkat Sapagkat Sayo ang nagmumula ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian Magpasawalang hanggan
 123. 123. KORDERO NG DIYOS Kordero ng Diyos na nag-aalis,ng mga kasalanan ng sanlibutan Maawa Ka sa amin
 124. 124. KORDERO NG DIYOS Kordero ng Diyos na nag-aalis,ng mga kasalanan ng sanlibutan Ipagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan
 125. 125. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa Iyo ngunit sa isang salita Mo lamang ay gagaling na ako.
 126. 126. DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA, INA NG DIYOS
 127. 127. At sumaiyo rin
 128. 128. Salamat sa Diyos

×