EG Årsrapport 2012 Danish

EG A/S


        Årsrapport 2012EG www.eg.dk
Indholdsfortegnelse  Ledelsesberetning
           	 3	 EG-koncernens hovedtal
           	 5	 Året, der gik
           	 7	 Årets resultat
           	 9	 Om EG
           Forretningsområder
           	12	 Logistik & Produktion
           	13	 Bygge & Anlæg
           	14	 Retail & Medie
           	15	 Utility
           	16	 Public
           	17	 SaaS & Infrastruktur
           	19	 Management Consulting
           Organisation og selskabsledelse
           	20	 Corporate governance
           	21	 Samfundsansvar
           Risikostyring
           	22	 Risikostyring
           Bestyrelsen og direktionen
           	24	 Bestyrelsens og direktionens ledelseserhverv
           Påtegninger
           	27	 Ledelsespåtegning
           	28	 Revisionspåtegning
           Regnskabspraksis
           	29	 Anvendt regnskabspraksis
           	37	 Definitioner
           Koncernens regnskab
           	38	 Resultatopgørelse
           	39	 Balance
           	41	 Egenkapital
           	42	 Pengestrømsopgørelse
           	44	 Noter
           Koncerninformationer
           	62	 Koncernstruktur
                        EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	  2
EG-koncernens hovedtal              Side 24EG koncernens hovedtal

I millioner DKK                       2008  2009    2010       2011     2012


Resultatopgørelse
Nettoomsætning                     1.032,5   924,3  1.031,0    1.330,4    1.501,5

Bruttofortjeneste                    715,2   668,9   751,7      988,7   1.157,3

EBITDA, driftsresultat før afskrivninger          64,5  78,8    83,3      128,6    143,3
Driftsmæssige afskrivninger                 15,7  11,5    8,8       19,2     22,5

EBITA, driftsresultat                    48,8  67,3    74,5      109,4    120,8
Afskrivninger, amortiseringer                18,6  11,8    12,9       30,0     53,5
Indtægter fra frasolgte aktiviteter             0,0   3,3     0,0      0,0      0,0

EBIT, driftsresultat                    30,2  58,8    61,6       79,4     67,3
Finansielle poster, netto                  -0,3   6,4    1,2       -0,6      1,2
Skat af årets resultat                    8,3  14,8    17,0       20,2     20,0

ATP, årets resultat                     21,6  50,4    45,8       58,6     48,5

Normaliseringer
Salg af aktiviteter                     0,0  -3,3     0,0      0,0      0,0
Restruktureringsomkostninger mv. *1)             0,0  11,8     3,5      11,2     10,3
Integrationsomkostninger opkøbte selskaber *1)        0,0   0,0     0,2      10,5      9,5
Valutakursreguleringer                    0,0  -3,5    -2,1       0,0      0,0
Amortiseringer i forbindelse med opkøb           18,6  11,8    12,9       30,0     53,5
Skat af normaliseringer                   -4,6  -4,2    -3,6      -12,9    -18,3

Normaliseret resultat efter skat              35,6  63,0    56,7       97,4    103,5

Normaliseret EBITDA                     64,5  90,6    87,0      150,3    163,1
Normaliseret EBITA                     48,8  79,1    78,2      131,1    140,6
Omsætning og vækst                         EBITA og margin (normaliseret)


1.600                         35,0 %    160                               12,0 %

1.400                         30,0 %    140
                                                                  10,0 %
                           25,0 %
1.200                               120
                           20,0 %
                                                                  8,0 %
1.000                         15,0 %    100

 800                         10,0 %    80                               6,0 %

 600                         5,0 %     60
                                                                  4,0 %
                           0,0 %
 400                                40
                           -5,0 %
                                                                  2,0 %
 200                         -10,0 %    20

  0                         -15,0 %    0                               0,0 %
     2008     2009   2010   2011  2012            2008     2009   2010     2011     2012

      Nettoomsætning i mio. kr.                    Normaliseret EBITA, driftsresultat i mio. kr.
      Omsætningsændring                        EBITA i pct. af omsætning, normaliseret
                                                           EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	  3

                                           Ledelsesberetning EG-koncernens hovedtal
EG-koncernens hovedtal

                                  Side 25EG koncernens hovedtal

I millioner DKK                               2008   2009    2010     2011      2012


Balance

Aktiver i alt                              584,5    570,7   611,6     929,3     986,7
Aktiekapital                               72,8     72,8    71,0     71,0     71,0
Egenkapital                               353,7    259,3   306,4     390,1     441,0

Netto arbejdskapital                           181,3    132,7   146,2     175,1     178,4
Rentebærende gæld, netto                         -131,3   -119,5   -101,2      5,4    -28,7

Pengestrøm
Pengestrøm fra driftsaktivitet                      111,6    161,2    22,7     157,3     153,8
Pengestrøm fra investeringsaktivitet                     -27,9  -47,0    -60,9   -302,1     -135,4
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet                     6,0  -140,8    -0,3      0,7     -1,3
Årets pengestrøm                               89,8   -26,6    -38,6   -144,0      17,1

Investeringer
Materielle anlægsaktiver                           12,9    6,0    -4,4     19,9     12,3

Koncernens nøgletal
Omsætningsændring                            13,3%    -10,5%   11,5%    29,0%     12,9%
EBITDA i pct. af omsætning                          6,2%   8,5%    8,1%     9,7%     9,5%
EBITDA i pct. af omsætning, normaliseret                   6,2%   9,8%    8,4%    11,3%     10,9%
EBITA i pct. af omsætning                          4,7%   7,3%    7,2%     8,2%     8,0%
EBITA i pct. af omsætning, normaliseret                   4,7%   8,6%    7,6%     9,9%     9,4%
Afkast på egenkapitalen (ROE)                        6,5%  14,2%   17,6%    19,1%     12,4%
Afkast på egenkapitalen (ROE), normaliseret               10,7%    17,8%   21,9%    31,8%     26,5%
Egenkapital andel                            60,5%    45,4%   50,1%    42,0%     44,7%
Antal medarbejdere                              904    836    909     1.116     1.270
Resultat pr. aktie (EPS)                           6,1   14,2    12,9      16,5     13,7
Resultat pr. aktie (EPS) normaliseret                    10,0   17,8    16,0      27,4     29,2

*1) Baseret på intern rapportering
Pengestrøm fra driftsaktivitet                            Resultat efter skat og afkast af egenkapital (normaliseret)


180,0                                 250,0%     120,0                              35,0 %
160,0
                                           100,0                              30,0 %
140,0                                 200,0%
                                                                            25,0 %
120,0                                         80,0
                                    150,0%                                     20,0 %
100,0
                                            60,0
 80,0                                                                         15,0 %
                                    100,0%
 60,0                                         40,0
                                                                            10,0 %
 40,0                                 50,0%
                                            20,0                              5,0 %
 20,0
 0,0                                 0,0%       0,0                              0,0 %
     2008     2009     2010     2011    2012               2008    2009    2010    2011     2012

        Pengestrøm fra driftsaktivitet                          Normaliseret resultat efter skat i mio. kr.
        Pengestrøm fra driftsaktivitet, i pct. af EBITDA                 Afkast på egenkapitalen (ROE), normaliseret
                                                                   EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	  4

                                                    Ledelsesberetning EG-koncernens hovedtal
Året, der gik                            Investering i smart measuring, understøttet af Cognos som
                                  fælles business analytics platform, er rullet ud til de fleste
                                  enheder. Resultatet er gennemsigtighed og overblik over
                                  nøgle-KPI’er, som fx faktureringsgrad, pipelineudvikling og
                                  projektfremdrift, hvilket muliggør proaktiv ageren og løbende
Bedste resultat nogensinde                     benchmarking internt.
2012 blev et rekordår for EG-koncernen med det bedste
resultat i selskabets mere end 30-årige historie. Omsætningen    Lean-funktionen internt i EG er udvidet markant i 2012, med
rundede de 1,5 mia. kr., svarende til en stigning på 12,9 %,    dedikerede lean-ressourcer på plads i divisionerne Retail &
opnået gennem en blanding af akkvisitiv og organisk vækst.     Medie, Bygge & Anlæg, Produktion & Logistik samt Utility.
Indtjeningen (EBITA) var på 120,8 mio. kr. – en vækst fra 2011   Tidligere gennemførte lean-projekter i EG har vist markante
på 10,4 %.                             resultater på hhv. overskudsgrad, udnyttelsesgrad og debite-
                                  ringsgrad.
EG’s omsætningsmix, hvor en betydelig del af omsætningen
kommer fra cloudløsninger og faste serviceaftaler, har medvir-   For at styrke produktudviklingen og høste synergier på tværs
ket til den stigende bruttoavance og det gode resultat trods    af divisioner, er det besluttet at indføre fælles funktioner til
markedsudviklingen og afmatning i enkelte af de brancher,      produktudvikling og forretningsudvikling. Potentialet i form
som EG henvender sig til.                      af øget kvalitet i udviklingsarbejdet, central porteføljestyring
                                  og bedre planlægning af markedsintroduktioner forventes at
I 2012 opkøbte vi norske NaviCom (nu EG NaviCom) og har       være ganske betydeligt.
herudover afholdt betydelige omkostninger til integration af
8 selskaber opkøbt i 2011 og 2012. EG’s vækst er egenfinan-     Strømlinet organisation
sieret, hvilket muliggøres af en stigende driftsindtjening og en  EG har i de seneste år købt en række virksomheder. Arbejdet
reduceret pengebinding i arbejdskapital.              med at integrere disse pågår stadigt og kommer til at vare
                                  hele 2013 og 2014. Udestående synergier, der endnu ikke er
Koncernstrukturer på plads for et styrket EG            høstet, ligger bl.a. ved at flytte infrastrukturen fra de opkøbte
I 2012 er foretaget en række investeringer med henblik på at    selskaber til fælles it-platform, at inkludere dem fuldt i øvrige
styrke EG fremadrettet. Bl.a. kan nævnes:              koncernfunktioner som Finans, HR og Marketing, benytte EG’s
                                  datagrundlag og erfaring til at strømline forretningen, samt
Etablering af Project Management Office, der på koncernni-     at realisere den markedsmæssige upside i form af en styrket,
veau har spidskompetencerne til at forhandle og drive de helt    fælles value proposition.
store projekter sikkert frem. Målet er minimering af tab på en-
keltprojekter og færre timer bundet i ikke rentable projekter, og  I enkelte enheder er der i de seneste år investeret betydeligt
dermed en styrkelse af projektforretningen. Dette har allerede   i strategisk turnaround. Strukturer er opdateret, ledelseslaget
i skrivende stund bevist sin værdi.                 styrket, og der et ryddet op i projektporteføljen. Disse inve-


                                                       EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	  5

                                                  Ledelsesberetning Året, der gik
Året, der gik
steringer betyder, at vi fremadrettet forventer, at alle enheder    Samlet set er den relative del af mixet bestående af cloudløs-
bidrager positivt til bundlinjen, hvilket i sig selv vil indebære en  ninger, serviceaftaler, software og konsulentydelser øget set
betydelig styrkelse af koncernens resultat.              i forhold til hardware. Resultatet er en fortsat stigende brut-
                                    tomargin, der er gået fra 74,3 % i 2011 til 76,9 % i 2012.
Stort krydssalgspotentiale
I 2012 har vi udbygget løsningsporteføljen med CRM. Sam-        Stærke partnerskaber
tidig er SharePoint-baseret videndeling blevet en del af de      EG er leverandøruafhængig. Dermed kan vi rådgive vores
tværgående løsninger. Yderligere er der foretaget ændringer i     kunder ud fra deres behov uden at være låst til en bestemt
organisationsstrukturen omkring vores hostingforretning, som      teknologi. EG har stærke partnerskaber med en række leveran-
er styrket og samlet organisatorisk.                  dører, fx Microsoft, IBM, HP og SAP.

I 2012 har vi for alvor taget hul på forretningsmæssigt at       En stor del af EG’s løsningsportefølje og kundebase er bygget
udnytte fordelene ved at være ét EG. For kunderne giver det      op om Microsoft Dynamics’ platform. EG er en af de største
den fordel, at vi er med dem hele vejen og kan hjælpe dem med     Microsoft Dynamics partnere set på verdensplan. Denne
at realisere et større samlet gevinstpotentiale. For EG betyder    position betyder, at vores samarbejde med Microsoft styrkes
det et potentiale for en større andel af it-budgettet hos den     måned for måned, hvilket viser sig bl.a. i et tættere samarbejde
enkelte kunde. Med vores store kunde- og løsningsportefølje      omkring pipeline. Vi oplever, at der fra Microsofts side kvitteres
indebærer målrettet krydssalg et betragteligt vækstpotentiale,     for partnerskabet, hvilket bl.a. resulterer i en fælles tilgang til
som vi er struktureret til at realisere.                udvalgte større kundesager.

EG har en skarp profil baseret på værdiskabelse gennem bran-      I 2012 blev vi af IBM udnævnt til årets business analytics-
chefokus. Vi er markedsledende med specifikke løsninger til en     partner. Begrundelsen er, at ”EG har forankret business
række brancher, som fx detailkæder, byggemarkeder, hånd-        analytics bredt i deres organisation og trækker på deres brede
værkere, logistik, læger og advokater. Vi udbygger løbende       industrikompetencer. Samtidig har de arbejdet fokuseret på
positionen som markedsleder i disse og andre brancher.         at tilbyde replikerbare brancheløsninger. Resultatet har været
                                    en markant Cognos-forretning.” Dette illustrerer, at strategien
Optimeret porteføljemix                        med at koble teknologiske kompetencer med brancheviden
EG’s omsætningsmix indeholder betydelig omsætning fra         virker, uanset vinklen det ses fra.
cloudløsninger, licensindtægter fra egen software og faste
serviceaftaler. Områderne er karakteriseret ved forudsige-
lige omsætningsstrømme og en relativt høj bruttoavance.
Vægtningen i mixet sikrer en solid bund i EG’s forretning og er
medvirkende til gode resultater, også i år hvor den generelle
markedsvækst er vigende.
                                    »	EG’s produktportefølje giver et fantastisk
EG har i 2012 optimeret sin produktportefølje yderligere, så      	 afsæt for at skabe kundeværdi og samtidig
kontraktporteføljen af cloudløsninger og løbende serviceafta-     	 levere solide finansielle resultater. «
ler er øget til at udgøre en fortsat større andel af både omsæt-
                                     Leif Vestergaard, CEO
ning og EBITA. Med fokus på den særskilte forretningsmodel,
som resulterer i recurring revenue, forventer vi yderligere at
øge denne del af porteføljen i 2013 og 2014.

Hertil kommer EG’s betydelige udvikling og salg af egen
software. Det gælder vores egenudviklede ASPECT4-platform
med løsninger til transport, tekstil, trælast samt logistik og
produktion, og det gælder branche- og tillægsløsninger med
egen IP baseret på standardplatforme fra fx Microsoft. Især
sidstnævnte vil blive styrket yderligere ved styrkelse af pro-
dukt- og forretningsudvikling.
                                                         EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	   6

                                                    Ledelsesberetning Året, der gik
Årets resultat

Finansielle forhold                         Division Bygge & Anlæg med hovedfokus på Trælast og Byg
•	 12,9 % stigning i omsætning                   & Installation har i 2012 haft en omsætning på 320,6 mio. kr.
•	 10,4 % stigning i indtjening (EBITA)               (228,3 mio. kr.) og en omsætningsvækst fra 2011 på 40,4 %,
•	 7,4 % stigning i normaliseret EBITA               som er skabt via opkøbet af NaviCom i Norge.

Koncernen nåede i 2012 en samlet omsætning på 1.501,5        Division Retail & Medie, som bl.a. er Skandinaviens største
mio. kr., hvilket er en stigning på 12,9 %. Omsætningsstignin-   leverandør af værdiskabende it-løsninger til detailhandlen og
gen er et resultat af såvel organisk vækst som opkøb. På trods   Danmarks førende udbyder af specialiserede it-løsninger til
af at visse af de brancher, EG henvender sig til, også i 2012 har  mediebranchen, har i 2012 oplevet en meget kraftig vækst
været præget af økonomisk afmatning og dermed afsmittende      inden for Dynamics AX til retail, mens det mere traditionelle
reduceret efterspørgsel efter løsninger fra EG.           produktsalg også i 2012 har været ramt af den økonomiske af-
                                  matning. Omsætningen i 2012 har været 194,4 mio. kr. (201,5
Gennem de senere år har EG haft større fokus på salg af       mio. kr.), svarende til et fald på 3,5 % i forhold til 2011.
cloudløsninger, serviceaftaler, software og konsulentydelser
frem for salg af hardware, og det har været medvirkende til en   Division Utility, som leverer it-løsninger og service til forsy-
fortsat stigende bruttomargin. I 2012 andrager bruttomargi-     ningsselskaber i Norden, har i 2012 haft en omsætning på
nen 77,1 % mod 74,3 % i 2011.                    132,5 mio. kr. (138,8 mio. kr.), svarende til et mindre fald i
                                  omsætningen på -4,5 %, som primært kan tilskrives intern
Med en indtjening (EBITA) på 120,8 mio. kr. opnåede EG sit     reklassifikation.
bedste resultat i selskabets mere end 30-årige historie, og
EG fik en indtjeningsmæssig fremgang på 10,4 % i forhold      Division SaaS & Infrastruktur, der bl.a. leverer egne branche-
til 2011. Normaliseret EBITA, reguleret for omkostninger      løsninger til udvalgte kundegrupper samt SaaS-løsninger og
til opkøb og restrukturering, andrager i 2012 140,6 mio. kr.    driftsservice til EG-koncernens kunder, har i 2012 haft en
(131,1 mio. kr.), svarende til en vækst på 7,4 %. Under de givne  omsætning på 322,5 mio. kr. (319,6 mio. kr.) og en omsæt-
markedsforhold betragtes resultat som tilfredsstillende.      ningsvækst fra 2011 på 0,9 %, som dækker over en betydelig
                                  omsætningsvækst inden for cloudløsninger samt tilvækst i
Fremgangen fra 2011 til 2012 er bl.a. sikret ved organisk      infrastrukturløsninger, som er kommet via opkøbet af thy:data.
vækst inden for flere forretningsområder. Opkøb har også bi-    Derimod har der været tilbagegang i omsætningen inden for
draget positivt, men der er også forretningsområder, hvor den    traditionelt hardwaresalg.
økonomiske afmatning og investeringsmæssige tilbagehol-
denhed hos EG’s kunder har påvirket omsætning og indtjening     Division Enterprise Solutions, der omfatter områderne Per-
negativt. Derudover har EG’s fokus på kun at sælge hardware     formance Management, CR, SAP og Application Service, har
til kunder, til hvem vi sælger brancheløsninger, påvirket om-    i 2012 haft en omsætning på 84,5 mio. kr. (68,1 mio. kr.) og
sætningen negativt.                         en omsætningsvækst fra 2011 på 24,1 %, som er skabt via
                                  organisk vækst. Fra 2013 indgår SAP i Division Produktion
Nettoomsætning                           & Logistik, og de øvrige forretningsområder indgår i Division
EG-koncernens omsætning udgør 1.501,5 mio. kr. (1.330,4       SaaS & Infrastruktur.
mio. kr.), svarende til en vækst på 12,9 %. Omsætningsfrem-
gangen fra 2011 til 2012 er positivt påvirket af opkøb af Navi-   Division Public, som leverer it- og effektiviseringsløsninger til
Com samt af, at thy:data indgår med 12 måneder i 2012 mod      stat og kommuner, har i 2012 haft en omsætning på 101,0
3 måneder i 2011. Inden for salg af hardware har der i 2012     mio. kr. (87,7 mio. kr.) og en omsætningsvækst fra 2011 på
været en omsætningsnedgang på mere end 25 % i forhold til      15,2 %, som er skabt via organisk vækst.
2011. Det skyldes EG’s bevidste valg om kun at have fokus
på de kunder, til hvem vi sælger brancheløsninger. Eksklusive    Bruttofortjeneste
hardwaresalg har EG haft en omsætningsfremgang på 19,2%.      Koncernens bruttofortjeneste er forøget fra 988,7 mio. kr. i
                                  2011 til 1.157,3 mio. kr. i 2012, svarende til en stigning på
Division Logistik & Produktion med brancheløsninger til       17,1 %. Den positive udvikling i bruttomarginen i procent af
produktions- og logistikkunder baseret på AX, NAV og ASPECT     omsætningen er fortsat fra tidligere år, og bruttomarginen
4 har i 2012 haft en omsætning på 391,3 mio. kr. (314,0 mio.    andrager 77,1 % i 2012 mod 74,3 % i 2011. Koncernens større
kr.) og en omsætningsvækst fra 2011 på 25,6 %, som primært     fokus på salg af cloud-løsninger, serviceaftaler, software og
er skabt via opkøbet af thy:data, som i 2012 indgår med 12     konsulentydelser frem for salg af hardware har været med-
måneder mod 3 måneder i 2011.                    virkende til en stigende bruttomargin i de senere år. Tilbage i
                                  2008 var EG’s bruttomargin 69,3 %.
                                                        EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	  7

                                                  Ledelsesberetning Årets resultat
Årets resultat
Resultatudvikling, EBITA                       at der er investeret mindre i opkøb af virksomheder i 2012
EG-koncernens driftsresultat, EBITA, for 2012 udgør 120,8       i forhold til 2011. Af årets investeringer på 135,4 mio. kr.
mio. kr. i forhold til 109,4 mio. kr. for den tilsvarende periode i  skyldes 24,7 mio. kr. køb af immaterielle aktiver, og investering
2011, svarende til en fremgang på 10,4 %. EBITA-fremgangen      i materielle aktiver udgjorde 13,7 mio. kr. Hertil kommer køb af
skyldes en kombination af opkøb og forbedret lønsomhed i den     virksomheder med 98,5 mio. kr.
eksisterende forretning. I vurderingen af EBITA-fremgangen
er der i 2012 indeholdt betydelige ressourcer, både kvanti-      Pengestrøm fra finansieringsaktivitet udgjorde -1,3 mio. kr.
ficerbare og ikke kvantificerbare, til opkøb og efterfølgende     mod 0,7 mio. kr. i 2011.
integration af de opkøbte virksomheder samt en intern
reorganisering af virksomheden. Normaliseret EBITA, reguleret     Årets pengestrøm udgør 17,1 mio. kr. mod -144,0 mio. kr. i
for omkostninger til opkøb og restrukturering, andrager i 2012    2011.
140,6 mio. kr. (131,1 mio. kr.), svarende til en vækst på 7,2 %.
                                   Arbejdskapital
Resultatudvikling EBIT                        Arbejdskapitalen udgjorde 178,4 mio. kr. (175,1 mio. kr.). Stig-
EG-koncernen realiserede i 2012 et EBIT på 67,3 mio. kr. i      ningen skyldes et stigende aktivitetsniveau. Ved udgangen
forhold til 79,4 mio. kr. i 2011. Reduktionen af EBIT i forhold    af 2012 udgjorde arbejdskapitalen 11,9 % af omsætningen,
til 2012 skyldes, at amortiseringer udgjorde 53,5 mio. kr. mod    hvilket er en betydelig forbedring i forhold til 2011, hvor
30,0 mio. kr. i 2011. Selskabet har i 2012 valgt at nedskrive     arbejdskapitalen udgjorde 13,2 % af omsætningen, og sam-
goodwill på Utility-divisionen med 24,2 mio. kr.           menlignet med 2008, hvor arbejdskapitalen udgjorde 17,6 %
                                   af omsætningen. Forbedringen i arbejdskapitalen fra 2011 til
Normaliseret resultat efter skat                   2012 kommer hovedsaligt fra en reduktion af forfaldne debi-
Normaliseret resultat efter skat udtrykker årets resultat       torer samt en reduktion af beholdningen af handelsvarer.
efter skat reguleret for ekstraordinære forhold, som ikke kan
tilskrives den fortsættende driftsaktivitet, herunder salg      Balance
af aktiviteter, restruktureringsomkostninger, omkostninger      Ultimo 2012 havde EG A/S en samlet koncernbalance på
til integration af opkøbte virksomheder og amortiseringer i      986,7 mio. kr. (929,3 mio. kr.). Stigningen i balancen skyldes
forbindelse med opkøb.                        primært en forøgelse af goodwill som følge af tilgang af
                                   opkøbte virksomheder.
Normaliseret resultat efter skat andrager 103,5 mio. kr. i 2012
mod 97,4 mio. kr. i 2011.                       Egenkapitalen var ultimo 2012 på 441,0 mio. kr. (390,1 mio.
                                   kr.).
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat består af aktuel skat på 25,9 mio. kr.,    Fusioner
regulering af tidligere års skat med 0,5 mio. kr. og ændring i    Som led i koncernens strategi om at reducere antallet af sel-
udskudt skat på -6,4 mio. kr., således at skat af årets resul-    skaber er datterselskabet EG Retail & Medie A/S med virkning
tat udgjorde 20,0m mio. kr. (20,2 mio. kr.). Skatteprocenten     fra 1. januar 2012 fusioneret ind i EG A/S.
udgjorde således 29 % (26 %)
                                   Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Pengestrømme                             I januar 2013 overtog EG A/S aktierne i svenske Unitail AB - en
Der har været en fortsat stærk pengestrøm fra driftsaktivite-     af Sveriges mest succesfulde leverandører af management-
ter på 153,8 mio. kr. (157,3 mio. kr.), som skyldes en kombi-     konsulentydelser og ERP-implementering inden for retail.
nation af selskabets vækst samt reduktion af pengebinding       Opkøbet indebærer en væsentlig udvidelse af EG’s svenske
i arbejdskapital. Arbejdskapitalen udgør 11,9 % (13,2 %) af      aktiviteter, styrker vores position som førende it-leverandør
omsætningen.                             til retail-sektoren i Skandinavien og bidrager yderligere til EG’s
                                   førerposition inden for Dynamics i Europa.
EG har gennem kontinuerlig stramning af forretningsmodellen
sikret, at en stigende andel af driftsindtjeningen bliver konver-   Forventninger
teret til frit cashflow, som kan anvendes til opkøb af relevante   EG forventer, at der i 2013 vil være fortsat fremgang i omsæt-
virksomheder eller gældsnedbringelse. Opkøb foretaget i 2012     ning og indtjening.
er finansieret via eget cashflow, Derudover er nettolikvider
forøget med 32,8 mio. kr.

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde -135,4
mio. kr. (-302,1 mio. kr.). Reduktionen i forhold til 2011 skyldes,                                                        EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	   8

                                                  Ledelsesberetning Årets resultat
Når it blot er
et redskab
EG’s særkende er præcist tilpassede brancheløsninger,
hvor teknologi, processer og organisation går op i en
højere enhed. Magien sker, når vi hjælper vores kunder
til et produktivitetsløft, der giver fornyet konkur-
rencekraft. Konkret kan det betyde forskellen mellem
nedskæringer og ekspansion, der fortsat trækker
arbejdspladser til landet.

Det er en fornøjelse at følge de mange konkrete
eksempler på ansvarlige virksomheder, der trodser
mindre optimale rammevilkår og tager ansvar for egen
overlevelse og succes. Det gør mig stolt af vores kun-
der, hver gang jeg ser resultatet i form af strømlinede,
konkurrencedygtige organisationer.
                               EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	  9

                              Ledelsesberetning Om EG
Sparringspartner til øget konkurrenceevne
                             EG tænker og handler som en samlet koncern med divisioner,
        Danmarks                 der fokuserer på de enkelte brancher og kompetenceområder.
                             Det gør os til en seriøs partner, både ved de små løsninger
        Bedste                  målrettet fx håndværksmesteren og i de helt store it-projekter.
        Arbejdspladser ® 2012           Brancheløsninger med en lokal forankring og nærhed til kun-
        Denmark                  derne – store som små – er fortsat kernen i EG’s DNA.

                             Produktivitet som samfundsansvar
EG var i 2012 nummer fire på listen over Danmarks     Produktivitet i erhvervslivet er forudsætningen for vores
bedste it-arbejdspladser og nummer ti blandt Danmarks   lands samlede konkurrenceevne og for vores velfærdsmodel.
store arbejdspladser. 135 virksomheder har deltaget i   Alligevel kan man sidde tilbage med en fornemmelse af, at
undersøgelsen Great Place to Work, som er en uvildig   politikere og organisationer famler for at finde svar på, hvordan
måling af medarbejdertilfredsheden på danske arbejds-   vi kommer videre.
pladser.
                             Med EG’s brede forankring i en række centrale brancher og
Om det økonomiske rationale i tilfredse medarbejdere   tætte samarbejde med rigtig mange virksomheder ved vi, hvor-
udtaler organisation bag undersøgelsen: ”Vi har i mange  dan produktiviteten helt konkret øges. Det gør os i stand til
år kunnet se, at Danmarks Bedste Arbejdspladser har    at udfordre vores kunder og hjælpe dem med at hæve barren
en bedre afkastningsgrad end andre arbejdspladser i    yderligere og øge konkurrenceevnen.
Danmark, og set med vores øjne er det ikke overrasken-
de. Medarbejdere, som trives på deres arbejdsplads, er  Med den viden følger et ansvar, som vi tager seriøst. Vores
simpelthen mere motiverede, og det er med til at skabe  mere end 1.300 medarbejdere fordelt på over 20 lokationer
øget omsætning og vækst.”                 i Skandinavien lever hver dag efter visionen ”adding value to
                             business”. For os betyder det konkrete produktivitetsforbedrin-
                             ger hos vores kunder til glæde for os alle.

                             Leif Vestergaard
                             CEO
                             EG A/S
   »	Magien sker, når vi hjælper vores
   	 kunder til et produktivitetsløft, der
   	 giver fornyet konkurrencekraft.
   	 Konkret kan det betyde forskellen
   	 mellem nedskæringer og ekspansion,
   	 der fortsat trækker arbejdspladser
   	 til landet. «
    Leif Vestergaard, CEO
                                                  EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	  10

                                                Ledelsesberetning Om EG
FORRETNINGSUDVIKLING
                            Forretningsudvikling
                             Procesoptimering
                           Performancemanagement


                            BRANCHELØSNINGER
                      Best practices         Branchesoftware
                      Brancheviden        EG- og tredjepartssoftware
                      Procesrammer          Fuld integration


                          DRIFT OG INFRASTRUKTUR
              Cloudservices            Outsourcing           Infrastruktur
             It ud af væggen          It, processer og       It-infrastruktur, service
                               medarbejdere            og support
Brancheløsninger, der er med hele vejen
Brancheløsninger har igennem mere end 30 år været om-          Stærk markedsposition
drejningspunktet hos EG. Vi tager et skridt videre og tænker       EG har en særdeles stærk markedsposition inden for en række
løsningerne hele vejen rundt om kunden – uanset om der er        brancher, bl.a. trælast, byg og installation, logistik, produktion,
tale om større optimeringsprojekter med flere dimensioner i       detailkæder, transport, medier, forsyning, advokat, boligadmini-
spil eller enkle løsninger til mindre virksomheder.           stration, læger, kirkegårde og den offentlige sektor.

Større optimeringsprojekter                       Vi har samlet vores ydelser under seks forretningsområder,
EG’s branchetilgang rækker hele vejen fra forretningsudvikling      som du kan stifte bekendtskab med på de følgende sider. Her
og procesforståelse til drift tilpasset de specifikke behov.       fortæller divisionsdirektørerne om hver deres forretning, der
Fundamentet bygger på branchespecifikke softwareløsninger,        tilsammen udgør EG.
standardplatforme og best practice-processer. Herfra designer
vi den løsning, der giver den optimale gevinstrealisering.        God fornøjelse med læsningen af EG’s årsrapport 2012.

              Færdigpakkede brancheløsninger
              Til mindre virksomheder har vi med
              udgangspunkt i brancheviden og
 BRANCHELØSNING      best practice-processer udviklet           EG benytter standardplatforme og –teknologier
              nøglefærdige brancheløsninger,            fra bl.a. Microsoft, IBM, HP og SAP. Størstedelen
              hvor vi står for alt fra indledende         af vores brancheløsninger er tilrettet ud fra
              konfigurering til løbende drift. Det         standardplatformene Microsoft Dynamics AX & NAV,
              giver mindre virksomheder mulig-           C5, XAL, SAP og vores egetudviklede ASPECT4.
              hed for at fokusere på forretningen
              frem for it.


                                                           EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	  11

                                                        Ledelsesberetning Om EG
Logistik & Produktion
EG Logistik & Produktion tilbyder it-               »	Vi vil være de bedste
løsninger baseret på brancheindsigt                	 til at øge kundernes
til virksomheder inden for logistik,                	 produktivitet. «
produktion og engroshandel.                     Bjarne Aarup, direktør
                                  Logistik & Produktion


Strømlinede processer og villighed til forandring er nødvendig,
når forretningsgange skal optimeres. Sammen med kunden
afdækker vi nuværende processer og analyserer, hvordan         EG Logistik & Produktion har fokus
de kan blive mere effektive. Vi har gennem mange år           på hovedområderne:
opbygget unik viden om best practice-processer og et solidt       •	 Proces-, projekt- og
metodeapparat til procesoptimering.                    ordreproducerende virksomheder
                                    •	 Logistik
Vi favner bredt, og det giver os friheden til at rådgive med
                                    •	 Transport
udgangspunkt i kundens forretningsmæssige behov og
                                    •	 Tekstil
processer. Vi skal nok finde den teknologiske løsning, der bedst
understøtter behovene. Vores brancheløsningerne er baseret       •	 B2B-handel.
på Microsoft Dynamics AX, Dynamics NAV, SAP og ASPECT4.

Vores konsulenter har mange års erfaring med logistik- og        	                  2012	2011
produktionsvirksomheder og samarbejder i teams for at
                                    Nettoomsætning, mio. DKK	      417,3	  366,5
sikre bedst mulig deling af viden. Vores samlede pulje af
kompetencer er kundens sikkerhed for, at vi sammen finder        Bruttofortjeneste, mio. DKK	    350,2	  298,0
og realiserer gevinstpotentialet. Det sikrer værdiskabende
løsninger.


                                                     EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	  12

                                            Forretningsområder Logistik & Produktion
Bygge & Anlæg
EG Bygge & Anlæg har dyb viden                  »	Vi er organiseret
om udfordringer og muligheder i den                	 optimalt – rundt om
                                 	 vores kunder. «
samlede bygge- og anlægsbranche.                  Jørgen Møller, direktør
                                  EG Bygge & Anlæg
Vi kender hverdagens arbejdsgange og understøtter forløbet,
fra de første streger bliver slået på tegnebrættet, til en
bygning bliver opført, renoveret eller revet ned. Med best
practice-processer skaber vi et solidt it-fundament under den     EG Bygge & Anlæg har fokus
samlede branche. Vores dygtige medarbejdere og tilpassede       på hovedområderne:
løsninger gør os til byggeriets it-leverandør.             •	 Byggemarkeder
                                    •	 Entreprenører
Håndværksvirksomhederne bruger ofte vores færdigpakkede
                                    •	 Håndværksvirksomheder
brancheløsninger på abonnementsbasis, hvor EG Bygge &
                                    •	 Installatører
Anlæg tager hånd om alt fra udvikling til drift og vedligehold.
Ligeledes håndterer vi lønbogholderiet for mere end 1.300       •	 Anlægsgartnere
af branchens virksomheder. Løsninger, der giver kunderne        •	 Industri (Norge).
mulighed for at fokusere på forretningen frem for it.

Til entreprenører og byggemarkeder som fx Ditas, XL-Byg,        	                  2012	2011
Silvan, Stark og jem & fix har vi omfattende løsninger, som
                                    Nettoomsætning, mio. DKK	      320,6	  228,3
er tilpasset behovet hos byggeriets kæder og koncerner.
EG Bygge & Anlæg er repræsenteret i Danmark og Norge,         Bruttofortjeneste, mio. DKK	    256,8	  180,3
senest styrket med norske EG NaviCom, der dækker bygge- og
industriløsninger.


                                                     EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	  13

                                               Forretningsområder Bygge & Anlæg
Retail & Medie                          »	Vi hjælper detail-
                                 	 kæderne med at
                                 	 optimere forretnings-
                                 	 processerne på
EG Retail & Medie hjælper detail-                	 tværs af kæde-
og medievirksomheder til vækst                  	 kontorer, digitale
gennem forretningsudvikling med                 	 salgskanaler og
                                 	 butiksled. «
it-løsninger som katalysator.                   Henrik R. Møller, direktør
                                 EG Retail & Medie
EG Retail er fokuseret på detailvirksomheder. Vi hjælper vores
kunder med at optimere hele værdikæden fra optimering
af planlægning og vare- og sortimentsstyring til forsyning,
salgskanaler, ledelsesrapportering og operationelle analyser.     EG Retail & Medie har fokus
Det kombinerer vi med en landsdækkende service- og          på hovedområderne:
supportorganisation.                         •	 Detail- og handelsvirksomheder
                                   •	 Medie- og grafiske virksomheder.
De seneste versioner af vores branchespecifikke løsninger
er baseret på AX for Retail og LS Retail, der begge bygger på
Microsoft Dynamics-platformen. Vores kunder tæller mere end
80 detailkæder med tilsammen mere end 4.000 butikker og
over 15.000 kasseterminaler.

EG Medie er specialiseret i annonce-, abonnements- og
produktionsløsninger til medievirksomheder. Yderligere        	                   2012	2011
assisterer vi kunderne med optimering af kundestyring- og
                                   Nettoomsætning, mio. DKK	       194,4	  176,8
relationer (CRM) samt operationelle og strategiske analyser
og rapportering. Brancheløsningerne er baseret på Microsoft      Bruttofortjeneste, mio. DKK	      131,9	  120,1
Dynamics NAV og implementeret hos mere end 100 grafiske
virksomheder og mediehuse.


                                                      EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	  14

                                                Forretningsområder Retail & Medie
Utility
EG Utility har fokus på det nordiske               »	Et komplekst marked,
marked for energiforsyning.                   	 der går på tværs af
                                 	 lande, kræver agile,
Forsyningsbranchen er præget af høj kompleksitet, skiftende
                                 	 gennemtænkte it-
politiske dagsordener og udvikling af et fælles nordisk     	 løsninger. «
slutbrugermarked. Vores kompetence bygger på et indgående     Bo Haaber, direktør
kendskab til forsyningsbranchen, og brancheløsningerne      EG Utility
anvendes på tværs af grænser i Danmark, Norge og Sverige.
Løsningerne dækker hele meter to cash-processen .

Et stigende antal forsyningsvirksomheder vælger at          EG Utility har fokus på hovedområderne:
effektivisere den daglige drift ved at lægge udvalgte opgaver     •	 Varme
ud af huset. EG Utility tager hånd om tilbagevendende         •	 El
opgaver som fx fakturering og lønadministration. Dermed kan
                                   •	 Gas
virksomhederne koncentrere sig om deres kerneområder.
                                   •	 Vand og afløb
EG Zynergy blev i 2012 lanceret som en samlet billing og       •	 Renovation
handelsløsning til forsyningsbranchen. Med det modulære        •	 Bredbånd, herunder, tv, internet,
design kan kunderne tilvælge de moduler, der understøtter        telefon og mobil.
deres forsyningsart og behov.

Modulerne knytter sig til det standard ERP-system, som        	                   2012	2011
kunderne i forvejen har, fx AX eller SAP.  Kunderne får dermed
                                   Nettoomsætning, mio. DKK	       132,5	  138,8
en fleksibel overgang fra deres nuværende system. Løsningen
har fokus på omstillingsparathed, effektiv handel med energi,     Bruttofortjeneste, mio. DKK	     117,2	  117,2
god kundeservice og håndtering af store datamængder. EG
Zynergy driftes i skyen såvel som hos kunden. 


                                                     EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	  15

                                                   Forretningsområder Utility
Public
                                  »	Vi videreudvikler
                                  	 vores løsninger i et
                                  	 tæt samarbejde med
                                  	 brugerne. Det sikrer
                                  	forretningsorienterede
EG Public er 100 % dedikeret til den                	 løsninger tilpasset den
offentlige sektor, både til stat og                 	 offentlige sektor. «
kommuner.                              Bo Haaber, direktør
                                   Public


EG Public har stærk brancheviden, der matcher de forskellige
forvaltninger og ministeriers udfordringer. Økonomisystemet
ØS, digitale sagsbehandlingsløsninger, lovinformation          EG Public har fokus på hovedområderne:
og borgerrettede selvbetjeningssystemer er eksempler           •	 Lovinformation
på områder, hvor løsningerne er fuldstændig tilpasset          •	 Digitale sagsbehandlingsløsninger
dagligdagen i den offentlige forvaltning.
                                     •	 Borgerrettede selvbetjeningsløsninger
                                     •	 Koncernøkonomi (ØS Indsigt)
Vi ser det som vores opgave at gøre de offentlige
medarbejderes arbejdsgange enklere og sikrere. Det kan          •	 Økonomistyring i staten og selvejende
kun lade sig gøre, fordi vi forstår deres dagligdag, rutiner og       institutioner.
udfordringer fuldt ud. Vi bidrager med høj teknisk kompetence
inden for markedets førende it-teknologier og platforme.

Vi tager ansvaret for at løse opgaven, uanset om det fx er en      	                  2012	2011
justering i fagsystemerne, en ny onlineportal til effektivisering
                                     Nettoomsætning, mio. DKK	      101,0	   87,7
af processerne eller innovative digitaliseringsløsninger. Med
EG-koncernens brede kompetencer i ryggen er vi en aktiv og        Bruttofortjeneste, mio. DKK	      71,6	   68,3
fleksibel partner, når det gælder innovation og værdiskabende
løsninger til det offentlige marked.


                                                      EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	  16

                                                    Forretningsområder Public
SaaS & Infrastruktur
EG SaaS & Infrastruktur leverer
færdigpakkede online brancheløsninger,
hvor kunden er i luften fra dag et.                »	Én leverandør, der
                                  	 skaber værdi i hele
Flere og flere mindre og mellemstore virksomheder oplever,     	 din it-løsning. Det
hvor nemt it kan være, når løsningen modsvarer branchens      	 giver effektivitet og
behov, og der samtidig er taget hånd om driften. Vi tilbyder
færdigpakkede brancheløsninger til følgende brancher:
                                  	 tryghed. «
                                  Christian Jensen, direktør
                                  SaaS & Infrastruktur
•	 Læger – MedWin er et fuldt udbygget og brugervenligt
  lægesystem, der håndterer alle de administrative opgaver i
  en lægepraksis.
•	 Bolig- og ejendomsadministratorer – EG Bolig benyttes af
                                    Brancheløsningerne fra
  private og almene bolig- og ejendomsadministrationer i alle
                                    EG SaaS & Infrastruktur dækker
  størrelser.
                                    færdigpakkede onlineløsninger til:
•	 Advokater – med advokatsystemet AdvoPro er sagen sat i
                                    •	 Advokat
  centrum. Det giver fuldt overblik over mødereferater, indbe-
  retninger og vigtige juridiske dokumenter.              •	 Bolig
•	 Kirkegårde – driften af kirkegården bliver nemmere med        •	 Læger
  en online it-løsning, der strukturerer administrationen af      •	 Kirkegårde
  gravpladser og letter samarbejdet med kasserer, revision og     •	 Plantecentre
  menighedsråd.                            •	 Bedemænd.
•	 Plantecentre – PlantSoft Detail er en komplet administrativ
  løsning til alle størrelser havecentre. Systemet er enkelt og
  brugervenligt.
•	 Bedemænd – Opus2i indeholder det, en bedemandsforret-
  ning kræver: komplet regnskab og budget, alle nødvendige
  oplysninger til effektiv sagsstyring, journalisering, dødsan-
  meldelse og kørselsoversigter.


                                                      EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	  17

                                             Forretningsområder SaaS & Infrastruktur
Tværgående
kompetencer
EG SaaS & Infrastruktur har samlet de
tværgående kompetencer, der modsvarer
virksomhedernes behov for overblik,
styring og tryghed.

Med løsninger inden for CRM, business analytics og
videndeling er vi parat til at sparre med vores kunder om
udviklingen af deres forretning. Når forretningsstrategi og
-processer er optimerede, supplerer vi med udviklings-
ressourcer og den form for drift, der bedst passer den
enkelte kunde. Alt sammen kombineret med omfattende
integrationserfaring og skarpe kompetencer.

De tværgående løsninger fra EG SaaS & Infrastruktur dækker:    EG SaaS & Infrastruktur har fokus
                                 på hovedområderne:
•	 Business analytics til bedre styring af virksomhedens
  budgettering og konsolidering.                 •	 Business Analytics
•	 Videndeling gennem portaler og effektiv håndtering af do-   •	 CRM
  kumenter og e-mails, som giver det overblik, virksomhederne  •	 Videndeling baseret på SharePoint
  har brug for.                         •	 Global Service Delivery
•	 CRM, der understøtter processen fra den første kontakt     •	 Drift & Infrastruktur.
  med en mulig kunde til den endelige leverance og videre
  styrkelse af relationen.
•	 Global applikationsudvikling, der giver mulighed for at
  benytte ressourcer fra fx Indien som en del af mixet. En at-  	                 2012	2011
  traktiv model, hvor EG står for projektledelse og videnover-
  dragelse.                           Nettoomsætning, mio. DKK	     380,8	  359,7
•	 Infrastruktur & Drift, hvor vi tilbyder den driftsform, som  Bruttofortjeneste, mio. DKK	    221,3	  187,4
  kunden foretrækker – cloudbaseret, hostet eller egen drift
  – suppleret med specialistkompetencer, udstyr og support.


                                                 EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	  18

                                        Forretningsområder SaaS & Infrastruktur
Management
Consulting                            »	Strømlinede processer giver
                                 	 højere produktivitet, mindre spild
                                 	 og øget konkurrencekraft. «
EG Management Consulting fokuserer på                Ole Fritze, COO
                                  EG A/S
procesoptimering, organisationsudvikling
og gevinstrealisering.

Strømlinede processer giver højere produktivitet, mindre spild  Vi tager vores egen medicin
og øget konkurrencekraft. Hos EG Management Consulting      Sådan arbejder EG med procesoptimering
arbejder vi sammen med kunderne om at identificere konk-     internt:
rekte forbedringsområder i deres værdistrømme og optimere     •	 Ugentlige tavlemøder, hvor medarbejdere og
arbejdsgangene.                           ledere gennemgår KPI’er og handlingsplaner
                                 •	 Faste processer omkring ledelsesopgaver
For at realisere gevinstpotentialet fuldt ud arbejder vi både    og rutiner som fx tidsregistrering
med teknologi, processer og organisation. Det kan ske enten i   •	 Løbende workshops til optimering af
rene procesoptimeringsprojekter eller i reelle forandringspro-    arbejdsprocesser.
jekter, der kræver større ændringer i både arbejdsprocesser og
organisation.                           Resultaterne af indsatsen målt over en
                                 femårig periode viser en tocifret stigning år
Forandringerne understøttes ofte af tilpassede brancheløs-    for år på hhv. overskudsgrad, udnyttelsesgrad
ninger. Vores managementkonsulenter arbejder sammen med      og debiteringsgrad. I samme periode steg
forretningskonsulenterne fra EG’s brancheenheder igennem     medarbejdertilfredshed.
implementeringsforløbet for at sikre, at viden fra analysefasen
indgår fuldt i den endelige løsning.


                                                  EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	  19

                                      Forretningsområder Management Consulting
Corporate Governance

Koncernen er i kraft af sit ejerskab underlagt ”Retningslinjer   godkendt af bestyrelsen. Af årsplanen fremgår det, at det er
for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse”, udstukket af   komiteens opgave at overvåge selskabets regnskabsaflæg-
Danish Venture Capital and Private Equity Association. Ret-    gelse, det interne kontrolmiljø samt fastsætte relationer
ningslinjerne kan findes på DVCA’s hjemmeside www.dvca.dk.     og rammer for den eksterne revision. Faste procedurer er
Det er EG A/S’ hensigt at følge retningslinjerne til fulde, hvor  blevet etableret bl.a. med fokus på opdatering af regnskabs-
det er relevant for EG.                      standarder, gennemgang af poster der indeholder væsentlige
                                  regnskabsmæssige skøn, poster af engangskarakter m.v.
Grundlaget for tilrettelæggelse af ledelsens opgaver er blandt
andet selskabsloven, årsregnskabsloven, selskabets ved-      Selskabet har etableret en funktion, som løbende overvåger,
tægter samt god praksis fra sammenlignelige virksomheder.     hvorvidt selskabets regnskabsguidelines og -politikker bliver
Herudover monitorerer EG A/S’ ledelse løbende udviklingen     overholdt. Denne funktion rapporterer kontinuerligt til revisi-
inden for corporate governance. På den måde sikrer ledelsen,    onskomiteen.
at selskabet, internt såvel som eksternt, er ledet på en måde,
som er i harmoni med tiden og i overensstemmelse med        Mangfoldighed
gældende lovgivning, således at samtlige interessenters tarv    Det er EG’s mål at fremme mangfoldigheden, herunder at opnå
bliver varetaget.                         en fornuftig repræsentation af kvinder, i både bestyrelsen og
                                  i den øverste lederkreds, ud fra et ønske om at styrke virk-
Bestyrelsen har vedtaget en opdateret forretningsorden for     somhedens alsidighed, samle kompetencer og skabe bedre
bestyrelsen. Endvidere anvender bestyrelsen komiteer til sær-   beslutningsprocesser. Alle generalforsamlingsvalgte bestyrel-
lige opgaver. Der er således nedsat Formandskomite, Revisi-    sesmedlemmer er p.t. mænd, mens der blandt de medarbejder-
ons- og risikokomite, Opkøbskomite samt Vederlagskomite.      valgte bestyrelsesmedlemmer er to kvinder og en mand.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret i de        Det er bestyrelsens mål, at dens medlemmer bedst muligt skal
enkelte komiteer:                         supplere hinanden i forhold til alder, baggrund, nationalitet, køn
•	 Formandskomite: Lars Terney, Mogens Elsberg og         mv. med henblik på at sikre et kompetent og alsidigt bidrag til
  Michael Haaning                         bestyrelsesarbejdet i EG. Disse forhold vurderes, når der skal
•	 Revisions- og risikokomite: Jens Due Olsen (formand) og     identificeres nye kandidater til bestyrelsen, og indstillingen af
  Christian Jarnov                        kandidater vil altid ske med udgangspunkt i en vurdering af de
•	 Opkøbskomite: Christian Jarnov                 enkelte kandidaters kompetencer, disses match med behovene
                                  i EG og bidrag til bestyrelsens samlede effektivitet.
•	 Vederlagskomite: Lars Terney og Mogens Elsberg

                                  Det er i de kommende år målet at øge andelen af kvinder i
Bestyrelsen
                                  lederkredsen til omkring 40 % og i bestyrelsen omkring 20 %.
Bestyrelsen består af i alt 8 medlemmer. 3 af repræsentan-
terne er udpeget af hovedaktionæren, 2 af repræsentanterne
                                  Ejerforhold
er uafhængige og 3 af repræsentanterne er valgt af EG’s
                                  EG A/S er ejet af EG Holding A/S, som ejer 100 % af aktiekapi-
medarbejdere. Nordic Capital Fund VII er repræsenteret i
                                  talen i EG A/S.
bestyrelsen ved Partner Lars Terney, Michael Haaning samt
Christian Jarnov.
                                  EG Holding A/S er finansieret med en kombination af egen- og
                                  fremmedkapital. Egenkapitalen har én aktieklasse, som ejes
Der afholdes 4-5 bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsen
                                  af EDB Gruppen Holding A/S. Fremmedkapitalen består af
fastlægger selskabets strategi og er en aktiv sparringspartner
                                  seniorbankgæld. EG Holding A/S har i forbindelse med købet af
for selskabets ledelse.
                                  aktierne i EG A/S optaget gæld i Nordea. Gælden vurderes som
                                  passende i forhold til behovet for finansiel fleksibilitet i EG A/S
Formandskomite
                                  og er udelukkende seniorgæld med primært lang løbetid.
Formandskomiteen mødes hver måned med selskabets ledelse

Revisionskomite
Der afholdes 4-5 møder om året i Revisions- og risikokomiteen.
Revisionsudvalgets arbejde blev fastlagt i en årsplan, som er                                                       EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	   20

                                     Organisation og selskabsledelse Corporate governance
Samfundsansvar

EG bestræber sig på at drive sin virksomhed på en forsvarlig måde
og ønsker at leve op til lovgivning i de lande og lokalsamfund, hvor
der udøves virksomhed. EG arbejder med konkrete målsætninger på
en række relevante områder, men der er ikke vedtaget en politik for
samfundsansvar i koncernens strategi og aktiviteter.

For nærværende indeholder EG’s redegørelse for samfundsan-     EG bevæger sig stort set udelukkende på det skandinaviske
svar derfor ikke oplysninger om de standarder, selskabet følger,  marked, som er karakteriseret ved ikke at have nævneværdige
hvordan EG omsætter politikker til handling, en vurdering af    problemer med korruption.
hvad EG har opnået samt forventninger til det fremtidige
arbejde.                              Der blev i 2011 etableret en central whistleblower-ordning,
                                  som giver alle medarbejdere i koncernen mulighed for anonymt
EG ønsker at vise handling og retning gennem sin opbakning     at pege på visse situationer, hændelser eller omstændighe-
til arbejdet med samfundsansvar og vil dermed forpligte sig til  der, der forekommer forkerte og i strid med koncernens
at arbejde for FN’s globale standarder inden for menneske- og   retningslinjer.
arbejdstagerrettigheder, miljøforhold og korruptionsbekæm-
pelse på områder, som er relevante for EG som skandinavisk     Da det skandinaviske marked heller ikke er karakteriseret ved
virksomhed.                            at have nævneværdige menneskerettighedsproblemer, har vi
                                  ikke fundet det nødvendigt at have en menneskerettigheds-
EG påvirker miljøet i forbindelse med eksempelvis opvarmning    politik.
af selskabets lokationer, i forbindelse med transport af selska-
bets medarbejdere og ved brug af printere og lignende. I denne
sammenhæng er selskabet underlagt en række lovkrav i de
lande, hvor vi er repræsenteret, og disse lovkrav er opfyldt.

Ud over de lovmæssige krav forsøger vi at minimere de miljø-
mæssige implikationer af transport mellem vores kontorer ved
at benytte telefon- og videokonferenceudstyr i videst muligt
omfang.
                                                      EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	  21

                                       Organisation og selskabsledelse Samfundsansvar
Risikostyring
I EG koncernen betragtes risikostyring som et væsentligt og     EG er afhængig af evnen til at fastholde og tiltrække medar-
naturligt element i forbindelse med realisering af koncernens    bejdere med særlige kompetencer og erfaringer for at kunne
mål og strategi. De daglige aktiviteter, udmøntning af den      nå de forretningsmæssige mål.
fastsatte strategi og løbende udnyttelse af forretningsmu-
ligheder medfører naturlige risici, hvorfor virksomhedens      Med hensyn til konsulentydelser og programmering er EG me-
håndtering af disse ses som en naturlig og integreret del af     get afhængig af medarbejdernes faktureringsgrad – defineret
det daglige arbejde og en måde at sikre stabil og sikker vækst.   som den del af medarbejdernes tid, der anvendes på fakturer-
                                   bare ydelser. Faktureringsgraden for samtlige medarbejdere
Følgende afsnit omfatter en ikke udtømmende beskrivelse af      afhænger både af sammensætningen af personalet, og af
risici forbundet med koncernens aktiviteter. Risikofaktorerne    hvorledes den enkelte medarbejder anvender sin tid. Der er
er inddelt i kommercielle risici og finansielle risici og listet i  derfor stor fokus på dette område.
vilkårlig orden.
                                   En ændring i faktureringsgraden på 1 procentpoint, målt på
EG SOX kontroller                          hele EG koncernen, vil give en ændring i bruttofortjenesten og
EG’s risikostyring og interne kontrol i forbindelse med regn-    dermed EBITA før skat på 23 mio. kr.
skabsaflæggelsen er etableret for at sikre, at den finansielle
rapportering giver et retvisende billede uden væsentlig       Anvendelsen af den enkelte medarbejders tid søges forbedret
fejlinformation i overensstemmelse med gældende lovgivning,     ved at mindske sygefravær og personalegennemstrømning.
standarder, anden regulering samt EG’s standardprocesser.      Via en healthcare-ordning har EG gjort en indsats for at mind-
Desuden er processen etableret for at sikre anvendelse af en     ske sygefrekvensen mest muligt. Koncernen har i dag en syge-
hensigtsmæssig regnskabspraksis, og at udøvelsen af regn-      fraværsprocent på 2,3. EG har indført et trivselsprogram, som
skabsmæssige skøn efter omstændighederne er rimelige.        ved hjælp af proaktive tiltag for alle medarbejdere skal øge
                                   medarbejdernes generelle tilfredshed med deres arbejdsplads.
EG har en proces, hvor væsentlige nøglekontrollers styrker      Det blev bl.a. udmøntet i målingen ”Great Place to Work”, hvor
bliver evalueret og rapporteret til revisionsudvalget. Dette     det lykkedes at opnå en flot 4. plads blandt it-virksomheder.
giver øget transparens og ensartethed i det interne kontrol-
miljø. Hos enkelte enheder, hvor alle nøglekontroller ikke er    EG’s største enkeltudgift er gager. Næsten hele personalet er
implementeret grundet overgang til EG’s standardprocesser, er    ansat som funktionærer. Det er derfor ikke muligt på kort sigt
kompenserende kontroller blevet etableret, eller der arbejdes    at reducere størstedelen af EG’s udgifter. Denne usikkerhed
på at etablere dem i det omfang, det er muligt.           søges mindsket ved 2 forskellige tiltag. Dels søges en stor del
                                   af EG’s indtægter lagt over i faste aftaler med et opsigelses-
Kommercielle risici                         varsel, der modsvarer det, der gælder for funktionærer. Ca. 40
EG leverer it-konsulentydelser og programmering, software,      % af koncernens bruttofortjeneste stammer i dag fra denne
drifts- og serviceaftaler samt i mindre omfang salg af hard-     type aftaler. Dels søger EG via sine pipeline- og ordrebehold-
ware.                                ningssystemer at skabe et godt overblik over det fremtidige                                                       EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	  22

                                                    Risikostyring Risikostyring
Risikostyring
behov for personale, således at det via omorganisering, efter-    mindre end 3 måneder. Renteudgifterne i EG Holding A/S er
uddannelse og tilpasninger er muligt at matche dette i størst    variable og afregnes i DKK. Renten har i 2012 været fastsat
muligt omfang.                            for en måned ad gangen. EG Holding A/S har i henhold til
                                   låneaftalen med Nordea mulighed for at fastlåse renten for
En anden risikoparameter er usikkerhed ved større kontrak-      en længere periode, såfremt dette måtte ønskes. Koncernen
ter. EG søger via projektreviews og foranalyser at sikre, at     vurderer løbende strategi for fastsættelse af renteperiode.
fastpriskontrakter indgås med den korrekte prissætning. EG
har i 2012 etableret et PMO (Project Management Office),       Valuta risici
hvis primære formål er at styrke EG’s eksekvering i projekter,    EG’s omsætning er primært denomineret i DKK, men der er via
sikre en konsistent ”governance”-struktur omkring disse,       opkøb i Norge og Sverige stigende eksponering mod NOK og
samt at standardisere politikker, processer og metoder for      SEK. EG er eksponeret for valutarisici på tre niveauer.
projektledelse på tværs af EG. PMO’et er kilde til vejledning,
dokumentation og målinger i forbindelse med ”best practice”     For det første er der valutaudsving i forbindelse med omreg-
for portefølje- og projektledelse i EG, og baserer sine principper  ning af resultater i udenlandske datterselskaber på balanceda-
for projektledelse, praksis og processer på faste metoder fra    gen. Virksomheden har valgt ikke at afdække disse risikotyper.
IPMA (International Project Management Association). Specielt    Derfor kan koncernen på kortere sigt være påvirket af udsving
fokusområde for PMO er projektets risikofaktorer, og hvordan     ved omregning af resultatet i dattervirksomheder til danske
de bedst muligt mitigeres for EG såvel som vores kunder. Ri-     kroner.
sikofaktorerne evalueres under salgsfasen, i forbindelse med
overdragelse til leverance, og milestensmæssigt i forbindelse    Dernæst er der risiko forbundet med det løbende cash flow.
med et projekts fremdrift på en række områder som strate-      Virksomheden afdækker ikke valutarisici på cash flow.
giske, finansielle, kvalitetsmæssige som leverancemæssige
parametre (inspireret af den international anerkendte risikosty-   Endelig er der valutarisiko forbundet med omregning af kon-
ringsmodel fra COSO).                        cerninterne mellemværender i udenlandsk valuta på balance-
                                   dagen. Denne omregning indeholder en kursregulering, som
EG’s fremtidige succes, herunder muligheder for at sikre       ikke afdækkes.
vækst, afhænger af evnen til fortsat at forbedre eksisterende
løsninger samt udvikle nye løsninger og produkter, tilpasset     Immaterielle aktiver
de nyeste teknologier og kundernes behov. Det vurderes, at      Goodwill er allokeret på koncernens pengestrømsfrembrin-
selskabet, med den nuværende udviklingsindsats og opkøbs-      gende enheder (CGU = cash generating units). Parameter for
strategi, kan fastholde sin førende position på markedet.      nedskrivningstest er udvikling i indtjening, hvor der minimum
Selskabets økonomiske resultat vil afhænge af aktivitetsni-     en gang årligt gennemføres en værdiforringelsestest af den
veauet, den økonomiske udvikling og lønudviklingen på det      regnskabsmæssige værdi af immaterielle aktiver, på baggrund
skandinaviske marked.                        af forventningerne til kommende års indtjening i den relevante
                                   cash generating unit.
It-risici
EG anvender it i betydeligt omfang og er eksponeret over for     Forsikringsmæssige risici
driftsmæssige forstyrrelser eller brist i den etablerede sikker-   EG tegner lovpligtige forsikringer samt de forsikringer, som
hed. EG arbejder til stadighed med at videreudvikle it-sikkerhed   vurderes at være relevante. EG Holding foretager med jævne
for også i fremtiden at sikre et højt niveau.            mellemrum en gennemgang af forsikringerne sammen med en
                                   forsikringsspecialist.
Finansielle risici
Som ejet af EG Holding A/S er EG A/S omfattet af de risici,     Investeringer og virksomhedsovertagelser
som er knyttet til EG Holding A/S’ gæld til Nordea. EG Holdings   Som led i EG’s strategi vurderes løbende muligheder for
gæld er i overensstemmelse med den lagte forretningsplan og     opkøb af virksomheder og nye investeringer i software. Større
låneaftale med Nordea. For yderligere beskrivelse henvises til    virksomhedsovertagelser og investeringer i softwareudvikling
regnskabet for EG Holding A/S.                    indebærer en række risici i relation til selve investeringsproces-
                                   sen og den efterfølgende integration i EG’s organisation. Disse
Renterisici                             risici bliver vurderet og afdækket bedst muligt.
EG A/S’ likviditet er placeret som bankindskud med løbetid                                                        EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	  23

                                                     Risikostyring Risikostyring
Bestyrelsens og
direktionens ledelseshverv
BESTYRELSEN


                Partner, NC Advisory A/S, rådgiver til Nordic Capitals fonde
                Bestyrelsesformand i EG A/S
                Bestyrelsesformand i EG Holding A/S
                Bestyrelsesformand i EDB Gruppen Holding A/S
                Bestyrelsesformand i Bladt Holding A/S
                Bestyrelsesformand i Bladt Industries A/S
                Bestyrelsesformand i Bladt Industries Holding A/S
                Bestyrelsesmedlem i NC Advisory A/S
                Bestyrelsesmedlem i SM 370 – Østerbro A/S
Lars Terney – Formand     Bestyrelsesmedlem i SDK Sport I ApS
                Bestyrelsesmedlem i SDK Sport II ApS
                Bestyrelsesmedlem i Sport Danmark A/S
                Bestyrelsesmedlem i Sport Nordic Holding ApS                CEO i GN Netcom
                Næstformand i EG Holding A/S
                Bestyrelsesformand i Pensio A/S
                Bestyrelsesmedlem i Globeteam
                Bestyrelsesmedlem i Johannes Fog Fonden
Mogens Elsberg – Næstformand
                                               EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	  24

                    Bestyrelsen og direktionen Bestyrelsens og direktionens ledelseserhverv
Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv
BESTYRELSEN


                 Bestyrelsesmedlem i EG Holding A/S, formand for revisionsudvalget
                 Bestyrelsesformand i Perre.dk A/S
                 Bestyrelsesformand i KOMPAN A/S, formand for revisionsudvalget
                 Bestyrelsesformand i Atchik-Realtime A/S
                 Bestyrelsesformand i Amrop A/S
                 Bestyrelsesnæstformand i NKT Holding A/S, formand for revisionsudvalget
                 Bestyrelsesnæstformand i Bladt Industries A/S, formand for revisionsudvalget
                 Bestyrelsesformand i AURIGA
                 Bestyrelsesmedlem i Royal Unibrew A/S
Jens Due Olsen          Bestyrelsesmedlem i Cryptomathic A/S
                 Bestyrelsesmedlem i Industriens Pension A/S, medlem af investeringsudvalget
                 Bestyrelsesmedlem i Heptagon Advanced Micro Optics Inc.,
                 	 formand for revisionsudvalget
                 Medlem af Investeringskomitteen i LD Equity 2 K/S                 Principal, NC Advisory A/S, rådgiver til Nordic Capitals fonde
                 Bestyrelsesformand i SDK Sport I ApS
                 Bestyrelsesformand i SDK Sport II ApS
                 Bestyrelsesformand i Sport Danmark A/S
                 Bestyrelsesformand i Sport Nordic Holding ApS
                 Bestyrelsesnæstformand i Kompan A/S
                 Bestyrelsesmedlem i EG A/S
                 Bestyrelsesmedlem i EG Holding A/S
                 Bestyrelsesmedlem i EDB Gruppen Holding A/S
Michael Haaning         Bestyrelsesmedlem i NC Telecom Holding A/S
                 Bestyrelsesmedlem i Intervare A/S
                 Bestyrelsesmedlem i Nemlig.com A/S
                 Bestyrelsesmedlem i Europris AS, Norge
                 Bestyrelsesmedlem i Tokmanni Oy, Finland                 Director, NC Advisory A/S, rådgiver til Nordic Capitals fonde
                 Bestyrelsesmedlem i EG A/S
                 Bestyrelsesmedlem i EG Holding A/S
                 Bestyrelsesmedlem i EDB Gruppen Holding A/S
                 Bestyrelsesmedlem i Bladt Holding A/S
                 Bestyrelsesmedlem i Bladt Industries A/S
                 Bestyrelsesmedlem i Bladt Industries Holding A/S


Christian Jarnov
                                                 EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	  25

                     Bestyrelsen og direktionen Bestyrelsens og direktionens ledelseserhverv
Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv
MEDARBEJDERVALGTE                          DIREKTIONEN
REPRÆSENTANTER
Bent Mosgaard                            Leif Vestergaard
Partner, EG A/S                           Koncerndirektør
Bestyrelsesmedlem i EG Holding A/S                 Varetager ikke andre ledelseshverv uden for EG
Direktør Investment Holding A/S
Charlotte Kronborg Bennetsen                    Bjarne Aarup
Økonomichef i EG A/S                        Direktør, EG A/S
Bestyrelsesmedlem i EG Holding A/S                 Bestyrelsesformand i Danski A/S
Bestyrelsesmedlem i BUSCAR A/S                   Bestyrelsesmedlem i M3 Research A/S
Hanne Madsen
Team Manager, EG A/S
Bestyrelsesmedlem i EG Holding A/S

Ledelseshverv i datterselskaber, der er 100 % ejet af EG A/S,
er ikke medtaget i oversigten.                                                     EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	  26

                            Bestyrelsen og direktionen Bestyrelsens og direktionens ledelseserhverv
Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt
årsrapporten for 2012 for EG A/S.

Årsregnskabet og koncernregnskabet udarbejdes efter Inter-     Herning, den 4. april 2013
national Financial Reporting Standards som godkendt af EU.
Årsregnskabet og koncernregnskabet udarbejdes herudover      Direktion
i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav.
Ledelsesberetningen udarbejdes ligeledes efter danske oplys-
ningskrav.
                                  Leif Vestergaard	          Bjarne Aarup
Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfat-    Koncernchef
telse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af   Bestyrelse
resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og penge-
strømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en      Lars Terney	 Mogens Elsberg
retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets og koncer-   Formand	Næstformand
nens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af
selskabets og koncernens finansielle stilling samt en beskri-
velse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som
selskabet og koncernen står over for.               Jens Due Olsen	           Michael Haaning

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

                                  Christian Jarnov	          Hanne Madsen
                                  Charlotte Kronborg Bennetsen	    Bent Mosgaard
                                                     EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	  27

                                                Påtegninger Ledelsespåtegning
Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i EG A/S

Påtegning på koncernregnskab og årsregnskab             Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for EG     tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012, der
omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance,    Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, her-
under anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som sel-    Konklusion
skabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter     Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnska-
International Financial Reporting Standards som godkendt af     bet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets
EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven.        aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012
                                  samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og
Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet       pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncern-       2012 i overensstemmelse med International Financial Repor-
regnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede     ting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysnings-
i overensstemmelse med International Financial Reporting      krav i årsregnskabsloven.
Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav
i årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den    Udtalelse om ledelsesberetningen
interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde   Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesbe-
et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlin-     retningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.     den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet.
                                  Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i
Revisors ansvar                           ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregn-
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregn-      skabet og årsregnskabet.
skabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi
har udført revisionen i overensstemmelse med internatio-      Herning, den 4. april 2013
nale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk     PricewaterhouseCoopers
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav    Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af
sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden
væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at
opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnska-   Claus Lindholm Jacobsen	      Henrik Berring Rasmussen
bet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger    Statsautoriseret revisor	      Statsautoriseret revisor
af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig
fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhe-
dens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab,
der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighe-
derne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af
virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere
vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er pas-
sende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige,
samt en vurdering af den samlede præsentation af koncern-
regnskabet og årsregnskabet.
                                                       EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	   28

                                                 Påtegninger Revisionspåtegning
Anvendt regnskabspraksis

Generelt                                IFRS 7og IAS 32 – Financial instruments disclosures/Fi-
                                    nancial Instruments: Presentation
Årsrapporten for EG A/S, der omfatter både årsregnskab for       Ændringen medfører vejledning samt yderligere noteoplysnin-
moderselskabet og koncernregnskab, aflægges i overensstem-       ger om modregningsadgang for finansielle aktiver og forplig-
melse med internationale regnskabsstandarder (IFRS), som        telser, hvor der er foretaget modregning i balancen.
godkendt af EU og IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til      Ændringen forventes ikke at få væsentlig indvirkning på
årsregnskabsloven.                           årsrapporten.


Regnskabspraksis for handelsvarer er tilrettet. Handelsvarer      IFRS 9 – Financial instruments
måles til kostpris efter FIFO-princippet mod tidligere vejet      Antallet af kategorier for finansielle aktiver reduceres til to
gennemsnit. Ændringen har ikke beløbsmæssig indvirkning         kategorier: amortiseret kostpris og dagsværdi. Kategorien
på aktiver, forpligtigelser, den finansielle stilling, resultat eller  ”disponibel for salg” ophører i forbindelse med denne ændring.
pengestrømme. Regnskabspraksis er i øvrigt ikke ændret.         Vedtaget af IASB november 2009.


Årsrapporten aflægges i danske kroner (DKK), der anses for at      Dagsværdiændringer på finansielle forpligtelser, der henføres
være den primære valuta for koncernens aktiviteter og den        til dagsværdi, og som hidrører fra ændring i egen kreditrisiko,
funktionelle valuta for moderselskabet.                 skal indregnes i anden totalindkomst.
                                    Vedtaget af IASB oktober 2010.
Standarder og fortolkninger der er trådt i kraft i 2012
I årsrapporten for 2012 har EG-koncernen anvendt alle rele-       Ændringerne forventes ikke at få væsentlig indvirkning på
vante nye og ændrede standarder samt fortolkninger, som er       årsrapporten.
trådt i kraft og godkendt af EU med virkning for indeværende
regnskabsperiode.                            IFRS 10 – Koncernregnskaber
                                    Præcisering af definitionen på kontrol over en anden virksom-
Årlige forbedringer til eksisterende standarder og eksis-        hed. Kontrol foreligger, når følgende forhold er opfyldt:
terende fortolkningsbidrag                       •	 Bestemmende indflydelse over virksomheden
Der er udelukkende tale om mindre ændringer og præciseringer,      •	 Risiko forbundet med eller ret til variable afkast
der ikke har indvirkning på årsrapporten for indeværende år.      •	 Evne til at anvende bestemmende indflydelse på virksomhe-
                                      den til at påvirke afkast.
Følgende standarder og fortolkninger er vedtaget af IASB        Vedtaget af IASB maj 2011. Ændringen forventes ikke at få
og godkendt af EU, men har først ikrafttræden for det          indvirkning på årsrapporten.
kommende regnskabsår og derfor endnu ikke implemente-
ret:                                  IFRS 12 – Oplysning om involvering i andre virksomheder
Kun nye og ændrede standarder samt fortolkninger med rele-       Oplysningskrav vedrørende ejerandele i andre enheder,
vans for selskabet kommenteres.                     herunder datterselskaber, fælleskontrollerede aktiviteter, fæl-
                                    leskontrollerede virksomheder (joint ventures) og associerede
IAS 1 – Presentation of Financial Statements              virksomheder.
Medfører ændrede krav til præsentation af poster i anden to-      Vedtaget af IASB maj 2011. Ændrede oplysningskrav vil blive
talindkomst. Poster, der skal recirkuleres til resultatopgørelsen,   fulgt.
skal adskilles fra poster, der ikke recirkuleres.
                                    IFRS 13 – Om måling af dagsværdi
Vedtaget af IASB i juli 2011. Ændringen forventes ikke at få      Generel standard om opgørelsen af dagsværdi. Det grund-
væsentlig indvirkning på årsrapporten.                 læggende princip er, at aktivet måles til dagsværdi, hvorimod
                                    forpligtelsen måles til det beløb, som en tredjepart kræver som
Følgende standarder og fortolkninger er vedtaget af IASB,        betaling for at påtage sig forpligtelsen.
men endnu ikke godkendt af EU og derfor endnu ikke           Vedtaget af IASB maj 2011. Ændringen forventes ikke at få
implementeret:                             væsentlig indvirkning på årsrapporten.
Kun nye og ændrede standarder samt fortolkninger med rele-
vans for selskabet kommenteres.
                                                         EG A/S ÅRSRAPPORT 2012	  29

                                            Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish

Contenu connexe

Similaire à EG Årsrapport 2012 Danish(10)

Budgetter 2012Budgetter 2012
Budgetter 2012
Jan Bendtsen2.1K vues
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS2.3K vues
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank GruppenPresentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS2.6K vues
CSR netværksmøde 24 nov 2011CSR netværksmøde 24 nov 2011
CSR netværksmøde 24 nov 2011
AnneMetteChristiansen203 vues
BudgetterBudgetter
Budgetter
Jan Bendtsen1.6K vues
Eksempelrapport  forening - spekulativEksempelrapport  forening - spekulativ
Eksempelrapport forening - spekulativ
Michael Svendsen113 vues
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS2.4K vues
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS2.5K vues

EG Årsrapport 2012 Danish

 • 1. EG A/S Årsrapport 2012 EG www.eg.dk
 • 2. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 12 Logistik & Produktion 13 Bygge & Anlæg 14 Retail & Medie 15 Utility 16 Public 17 SaaS & Infrastruktur 19 Management Consulting Organisation og selskabsledelse 20 Corporate governance 21 Samfundsansvar Risikostyring 22 Risikostyring Bestyrelsen og direktionen 24 Bestyrelsens og direktionens ledelseserhverv Påtegninger 27 Ledelsespåtegning 28 Revisionspåtegning Regnskabspraksis 29 Anvendt regnskabspraksis 37 Definitioner Koncernens regnskab 38 Resultatopgørelse 39 Balance 41 Egenkapital 42 Pengestrømsopgørelse 44 Noter Koncerninformationer 62 Koncernstruktur EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 2
 • 3. EG-koncernens hovedtal Side 24 EG koncernens hovedtal I millioner DKK 2008 2009 2010 2011 2012 Resultatopgørelse Nettoomsætning 1.032,5 924,3 1.031,0 1.330,4 1.501,5 Bruttofortjeneste 715,2 668,9 751,7 988,7 1.157,3 EBITDA, driftsresultat før afskrivninger 64,5 78,8 83,3 128,6 143,3 Driftsmæssige afskrivninger 15,7 11,5 8,8 19,2 22,5 EBITA, driftsresultat 48,8 67,3 74,5 109,4 120,8 Afskrivninger, amortiseringer 18,6 11,8 12,9 30,0 53,5 Indtægter fra frasolgte aktiviteter 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 EBIT, driftsresultat 30,2 58,8 61,6 79,4 67,3 Finansielle poster, netto -0,3 6,4 1,2 -0,6 1,2 Skat af årets resultat 8,3 14,8 17,0 20,2 20,0 ATP, årets resultat 21,6 50,4 45,8 58,6 48,5 Normaliseringer Salg af aktiviteter 0,0 -3,3 0,0 0,0 0,0 Restruktureringsomkostninger mv. *1) 0,0 11,8 3,5 11,2 10,3 Integrationsomkostninger opkøbte selskaber *1) 0,0 0,0 0,2 10,5 9,5 Valutakursreguleringer 0,0 -3,5 -2,1 0,0 0,0 Amortiseringer i forbindelse med opkøb 18,6 11,8 12,9 30,0 53,5 Skat af normaliseringer -4,6 -4,2 -3,6 -12,9 -18,3 Normaliseret resultat efter skat 35,6 63,0 56,7 97,4 103,5 Normaliseret EBITDA 64,5 90,6 87,0 150,3 163,1 Normaliseret EBITA 48,8 79,1 78,2 131,1 140,6 Omsætning og vækst EBITA og margin (normaliseret) 1.600 35,0 % 160 12,0 % 1.400 30,0 % 140 10,0 % 25,0 % 1.200 120 20,0 % 8,0 % 1.000 15,0 % 100 800 10,0 % 80 6,0 % 600 5,0 % 60 4,0 % 0,0 % 400 40 -5,0 % 2,0 % 200 -10,0 % 20 0 -15,0 % 0 0,0 % 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Nettoomsætning i mio. kr. Normaliseret EBITA, driftsresultat i mio. kr. Omsætningsændring EBITA i pct. af omsætning, normaliseret EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 3 Ledelsesberetning EG-koncernens hovedtal
 • 4. EG-koncernens hovedtal Side 25 EG koncernens hovedtal I millioner DKK 2008 2009 2010 2011 2012 Balance Aktiver i alt 584,5 570,7 611,6 929,3 986,7 Aktiekapital 72,8 72,8 71,0 71,0 71,0 Egenkapital 353,7 259,3 306,4 390,1 441,0 Netto arbejdskapital 181,3 132,7 146,2 175,1 178,4 Rentebærende gæld, netto -131,3 -119,5 -101,2 5,4 -28,7 Pengestrøm Pengestrøm fra driftsaktivitet 111,6 161,2 22,7 157,3 153,8 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -27,9 -47,0 -60,9 -302,1 -135,4 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 6,0 -140,8 -0,3 0,7 -1,3 Årets pengestrøm 89,8 -26,6 -38,6 -144,0 17,1 Investeringer Materielle anlægsaktiver 12,9 6,0 -4,4 19,9 12,3 Koncernens nøgletal Omsætningsændring 13,3% -10,5% 11,5% 29,0% 12,9% EBITDA i pct. af omsætning 6,2% 8,5% 8,1% 9,7% 9,5% EBITDA i pct. af omsætning, normaliseret 6,2% 9,8% 8,4% 11,3% 10,9% EBITA i pct. af omsætning 4,7% 7,3% 7,2% 8,2% 8,0% EBITA i pct. af omsætning, normaliseret 4,7% 8,6% 7,6% 9,9% 9,4% Afkast på egenkapitalen (ROE) 6,5% 14,2% 17,6% 19,1% 12,4% Afkast på egenkapitalen (ROE), normaliseret 10,7% 17,8% 21,9% 31,8% 26,5% Egenkapital andel 60,5% 45,4% 50,1% 42,0% 44,7% Antal medarbejdere 904 836 909 1.116 1.270 Resultat pr. aktie (EPS) 6,1 14,2 12,9 16,5 13,7 Resultat pr. aktie (EPS) normaliseret 10,0 17,8 16,0 27,4 29,2 *1) Baseret på intern rapportering Pengestrøm fra driftsaktivitet Resultat efter skat og afkast af egenkapital (normaliseret) 180,0 250,0% 120,0 35,0 % 160,0 100,0 30,0 % 140,0 200,0% 25,0 % 120,0 80,0 150,0% 20,0 % 100,0 60,0 80,0 15,0 % 100,0% 60,0 40,0 10,0 % 40,0 50,0% 20,0 5,0 % 20,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 % 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Pengestrøm fra driftsaktivitet Normaliseret resultat efter skat i mio. kr. Pengestrøm fra driftsaktivitet, i pct. af EBITDA Afkast på egenkapitalen (ROE), normaliseret EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 4 Ledelsesberetning EG-koncernens hovedtal
 • 5. Året, der gik Investering i smart measuring, understøttet af Cognos som fælles business analytics platform, er rullet ud til de fleste enheder. Resultatet er gennemsigtighed og overblik over nøgle-KPI’er, som fx faktureringsgrad, pipelineudvikling og projektfremdrift, hvilket muliggør proaktiv ageren og løbende Bedste resultat nogensinde benchmarking internt. 2012 blev et rekordår for EG-koncernen med det bedste resultat i selskabets mere end 30-årige historie. Omsætningen Lean-funktionen internt i EG er udvidet markant i 2012, med rundede de 1,5 mia. kr., svarende til en stigning på 12,9 %, dedikerede lean-ressourcer på plads i divisionerne Retail & opnået gennem en blanding af akkvisitiv og organisk vækst. Medie, Bygge & Anlæg, Produktion & Logistik samt Utility. Indtjeningen (EBITA) var på 120,8 mio. kr. – en vækst fra 2011 Tidligere gennemførte lean-projekter i EG har vist markante på 10,4 %. resultater på hhv. overskudsgrad, udnyttelsesgrad og debite- ringsgrad. EG’s omsætningsmix, hvor en betydelig del af omsætningen kommer fra cloudløsninger og faste serviceaftaler, har medvir- For at styrke produktudviklingen og høste synergier på tværs ket til den stigende bruttoavance og det gode resultat trods af divisioner, er det besluttet at indføre fælles funktioner til markedsudviklingen og afmatning i enkelte af de brancher, produktudvikling og forretningsudvikling. Potentialet i form som EG henvender sig til. af øget kvalitet i udviklingsarbejdet, central porteføljestyring og bedre planlægning af markedsintroduktioner forventes at I 2012 opkøbte vi norske NaviCom (nu EG NaviCom) og har være ganske betydeligt. herudover afholdt betydelige omkostninger til integration af 8 selskaber opkøbt i 2011 og 2012. EG’s vækst er egenfinan- Strømlinet organisation sieret, hvilket muliggøres af en stigende driftsindtjening og en EG har i de seneste år købt en række virksomheder. Arbejdet reduceret pengebinding i arbejdskapital. med at integrere disse pågår stadigt og kommer til at vare hele 2013 og 2014. Udestående synergier, der endnu ikke er Koncernstrukturer på plads for et styrket EG høstet, ligger bl.a. ved at flytte infrastrukturen fra de opkøbte I 2012 er foretaget en række investeringer med henblik på at selskaber til fælles it-platform, at inkludere dem fuldt i øvrige styrke EG fremadrettet. Bl.a. kan nævnes: koncernfunktioner som Finans, HR og Marketing, benytte EG’s datagrundlag og erfaring til at strømline forretningen, samt Etablering af Project Management Office, der på koncernni- at realisere den markedsmæssige upside i form af en styrket, veau har spidskompetencerne til at forhandle og drive de helt fælles value proposition. store projekter sikkert frem. Målet er minimering af tab på en- keltprojekter og færre timer bundet i ikke rentable projekter, og I enkelte enheder er der i de seneste år investeret betydeligt dermed en styrkelse af projektforretningen. Dette har allerede i strategisk turnaround. Strukturer er opdateret, ledelseslaget i skrivende stund bevist sin værdi. styrket, og der et ryddet op i projektporteføljen. Disse inve- EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 5 Ledelsesberetning Året, der gik
 • 6. Året, der gik steringer betyder, at vi fremadrettet forventer, at alle enheder Samlet set er den relative del af mixet bestående af cloudløs- bidrager positivt til bundlinjen, hvilket i sig selv vil indebære en ninger, serviceaftaler, software og konsulentydelser øget set betydelig styrkelse af koncernens resultat. i forhold til hardware. Resultatet er en fortsat stigende brut- tomargin, der er gået fra 74,3 % i 2011 til 76,9 % i 2012. Stort krydssalgspotentiale I 2012 har vi udbygget løsningsporteføljen med CRM. Sam- Stærke partnerskaber tidig er SharePoint-baseret videndeling blevet en del af de EG er leverandøruafhængig. Dermed kan vi rådgive vores tværgående løsninger. Yderligere er der foretaget ændringer i kunder ud fra deres behov uden at være låst til en bestemt organisationsstrukturen omkring vores hostingforretning, som teknologi. EG har stærke partnerskaber med en række leveran- er styrket og samlet organisatorisk. dører, fx Microsoft, IBM, HP og SAP. I 2012 har vi for alvor taget hul på forretningsmæssigt at En stor del af EG’s løsningsportefølje og kundebase er bygget udnytte fordelene ved at være ét EG. For kunderne giver det op om Microsoft Dynamics’ platform. EG er en af de største den fordel, at vi er med dem hele vejen og kan hjælpe dem med Microsoft Dynamics partnere set på verdensplan. Denne at realisere et større samlet gevinstpotentiale. For EG betyder position betyder, at vores samarbejde med Microsoft styrkes det et potentiale for en større andel af it-budgettet hos den måned for måned, hvilket viser sig bl.a. i et tættere samarbejde enkelte kunde. Med vores store kunde- og løsningsportefølje omkring pipeline. Vi oplever, at der fra Microsofts side kvitteres indebærer målrettet krydssalg et betragteligt vækstpotentiale, for partnerskabet, hvilket bl.a. resulterer i en fælles tilgang til som vi er struktureret til at realisere. udvalgte større kundesager. EG har en skarp profil baseret på værdiskabelse gennem bran- I 2012 blev vi af IBM udnævnt til årets business analytics- chefokus. Vi er markedsledende med specifikke løsninger til en partner. Begrundelsen er, at ”EG har forankret business række brancher, som fx detailkæder, byggemarkeder, hånd- analytics bredt i deres organisation og trækker på deres brede værkere, logistik, læger og advokater. Vi udbygger løbende industrikompetencer. Samtidig har de arbejdet fokuseret på positionen som markedsleder i disse og andre brancher. at tilbyde replikerbare brancheløsninger. Resultatet har været en markant Cognos-forretning.” Dette illustrerer, at strategien Optimeret porteføljemix med at koble teknologiske kompetencer med brancheviden EG’s omsætningsmix indeholder betydelig omsætning fra virker, uanset vinklen det ses fra. cloudløsninger, licensindtægter fra egen software og faste serviceaftaler. Områderne er karakteriseret ved forudsige- lige omsætningsstrømme og en relativt høj bruttoavance. Vægtningen i mixet sikrer en solid bund i EG’s forretning og er medvirkende til gode resultater, også i år hvor den generelle markedsvækst er vigende. » EG’s produktportefølje giver et fantastisk EG har i 2012 optimeret sin produktportefølje yderligere, så afsæt for at skabe kundeværdi og samtidig kontraktporteføljen af cloudløsninger og løbende serviceafta- levere solide finansielle resultater. « ler er øget til at udgøre en fortsat større andel af både omsæt- Leif Vestergaard, CEO ning og EBITA. Med fokus på den særskilte forretningsmodel, som resulterer i recurring revenue, forventer vi yderligere at øge denne del af porteføljen i 2013 og 2014. Hertil kommer EG’s betydelige udvikling og salg af egen software. Det gælder vores egenudviklede ASPECT4-platform med løsninger til transport, tekstil, trælast samt logistik og produktion, og det gælder branche- og tillægsløsninger med egen IP baseret på standardplatforme fra fx Microsoft. Især sidstnævnte vil blive styrket yderligere ved styrkelse af pro- dukt- og forretningsudvikling. EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 6 Ledelsesberetning Året, der gik
 • 7. Årets resultat Finansielle forhold Division Bygge & Anlæg med hovedfokus på Trælast og Byg • 12,9 % stigning i omsætning & Installation har i 2012 haft en omsætning på 320,6 mio. kr. • 10,4 % stigning i indtjening (EBITA) (228,3 mio. kr.) og en omsætningsvækst fra 2011 på 40,4 %, • 7,4 % stigning i normaliseret EBITA som er skabt via opkøbet af NaviCom i Norge. Koncernen nåede i 2012 en samlet omsætning på 1.501,5 Division Retail & Medie, som bl.a. er Skandinaviens største mio. kr., hvilket er en stigning på 12,9 %. Omsætningsstignin- leverandør af værdiskabende it-løsninger til detailhandlen og gen er et resultat af såvel organisk vækst som opkøb. På trods Danmarks førende udbyder af specialiserede it-løsninger til af at visse af de brancher, EG henvender sig til, også i 2012 har mediebranchen, har i 2012 oplevet en meget kraftig vækst været præget af økonomisk afmatning og dermed afsmittende inden for Dynamics AX til retail, mens det mere traditionelle reduceret efterspørgsel efter løsninger fra EG. produktsalg også i 2012 har været ramt af den økonomiske af- matning. Omsætningen i 2012 har været 194,4 mio. kr. (201,5 Gennem de senere år har EG haft større fokus på salg af mio. kr.), svarende til et fald på 3,5 % i forhold til 2011. cloudløsninger, serviceaftaler, software og konsulentydelser frem for salg af hardware, og det har været medvirkende til en Division Utility, som leverer it-løsninger og service til forsy- fortsat stigende bruttomargin. I 2012 andrager bruttomargi- ningsselskaber i Norden, har i 2012 haft en omsætning på nen 77,1 % mod 74,3 % i 2011. 132,5 mio. kr. (138,8 mio. kr.), svarende til et mindre fald i omsætningen på -4,5 %, som primært kan tilskrives intern Med en indtjening (EBITA) på 120,8 mio. kr. opnåede EG sit reklassifikation. bedste resultat i selskabets mere end 30-årige historie, og EG fik en indtjeningsmæssig fremgang på 10,4 % i forhold Division SaaS & Infrastruktur, der bl.a. leverer egne branche- til 2011. Normaliseret EBITA, reguleret for omkostninger løsninger til udvalgte kundegrupper samt SaaS-løsninger og til opkøb og restrukturering, andrager i 2012 140,6 mio. kr. driftsservice til EG-koncernens kunder, har i 2012 haft en (131,1 mio. kr.), svarende til en vækst på 7,4 %. Under de givne omsætning på 322,5 mio. kr. (319,6 mio. kr.) og en omsæt- markedsforhold betragtes resultat som tilfredsstillende. ningsvækst fra 2011 på 0,9 %, som dækker over en betydelig omsætningsvækst inden for cloudløsninger samt tilvækst i Fremgangen fra 2011 til 2012 er bl.a. sikret ved organisk infrastrukturløsninger, som er kommet via opkøbet af thy:data. vækst inden for flere forretningsområder. Opkøb har også bi- Derimod har der været tilbagegang i omsætningen inden for draget positivt, men der er også forretningsområder, hvor den traditionelt hardwaresalg. økonomiske afmatning og investeringsmæssige tilbagehol- denhed hos EG’s kunder har påvirket omsætning og indtjening Division Enterprise Solutions, der omfatter områderne Per- negativt. Derudover har EG’s fokus på kun at sælge hardware formance Management, CR, SAP og Application Service, har til kunder, til hvem vi sælger brancheløsninger, påvirket om- i 2012 haft en omsætning på 84,5 mio. kr. (68,1 mio. kr.) og sætningen negativt. en omsætningsvækst fra 2011 på 24,1 %, som er skabt via organisk vækst. Fra 2013 indgår SAP i Division Produktion Nettoomsætning & Logistik, og de øvrige forretningsområder indgår i Division EG-koncernens omsætning udgør 1.501,5 mio. kr. (1.330,4 SaaS & Infrastruktur. mio. kr.), svarende til en vækst på 12,9 %. Omsætningsfrem- gangen fra 2011 til 2012 er positivt påvirket af opkøb af Navi- Division Public, som leverer it- og effektiviseringsløsninger til Com samt af, at thy:data indgår med 12 måneder i 2012 mod stat og kommuner, har i 2012 haft en omsætning på 101,0 3 måneder i 2011. Inden for salg af hardware har der i 2012 mio. kr. (87,7 mio. kr.) og en omsætningsvækst fra 2011 på været en omsætningsnedgang på mere end 25 % i forhold til 15,2 %, som er skabt via organisk vækst. 2011. Det skyldes EG’s bevidste valg om kun at have fokus på de kunder, til hvem vi sælger brancheløsninger. Eksklusive Bruttofortjeneste hardwaresalg har EG haft en omsætningsfremgang på 19,2%. Koncernens bruttofortjeneste er forøget fra 988,7 mio. kr. i 2011 til 1.157,3 mio. kr. i 2012, svarende til en stigning på Division Logistik & Produktion med brancheløsninger til 17,1 %. Den positive udvikling i bruttomarginen i procent af produktions- og logistikkunder baseret på AX, NAV og ASPECT omsætningen er fortsat fra tidligere år, og bruttomarginen 4 har i 2012 haft en omsætning på 391,3 mio. kr. (314,0 mio. andrager 77,1 % i 2012 mod 74,3 % i 2011. Koncernens større kr.) og en omsætningsvækst fra 2011 på 25,6 %, som primært fokus på salg af cloud-løsninger, serviceaftaler, software og er skabt via opkøbet af thy:data, som i 2012 indgår med 12 konsulentydelser frem for salg af hardware har været med- måneder mod 3 måneder i 2011. virkende til en stigende bruttomargin i de senere år. Tilbage i 2008 var EG’s bruttomargin 69,3 %. EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 7 Ledelsesberetning Årets resultat
 • 8. Årets resultat Resultatudvikling, EBITA at der er investeret mindre i opkøb af virksomheder i 2012 EG-koncernens driftsresultat, EBITA, for 2012 udgør 120,8 i forhold til 2011. Af årets investeringer på 135,4 mio. kr. mio. kr. i forhold til 109,4 mio. kr. for den tilsvarende periode i skyldes 24,7 mio. kr. køb af immaterielle aktiver, og investering 2011, svarende til en fremgang på 10,4 %. EBITA-fremgangen i materielle aktiver udgjorde 13,7 mio. kr. Hertil kommer køb af skyldes en kombination af opkøb og forbedret lønsomhed i den virksomheder med 98,5 mio. kr. eksisterende forretning. I vurderingen af EBITA-fremgangen er der i 2012 indeholdt betydelige ressourcer, både kvanti- Pengestrøm fra finansieringsaktivitet udgjorde -1,3 mio. kr. ficerbare og ikke kvantificerbare, til opkøb og efterfølgende mod 0,7 mio. kr. i 2011. integration af de opkøbte virksomheder samt en intern reorganisering af virksomheden. Normaliseret EBITA, reguleret Årets pengestrøm udgør 17,1 mio. kr. mod -144,0 mio. kr. i for omkostninger til opkøb og restrukturering, andrager i 2012 2011. 140,6 mio. kr. (131,1 mio. kr.), svarende til en vækst på 7,2 %. Arbejdskapital Resultatudvikling EBIT Arbejdskapitalen udgjorde 178,4 mio. kr. (175,1 mio. kr.). Stig- EG-koncernen realiserede i 2012 et EBIT på 67,3 mio. kr. i ningen skyldes et stigende aktivitetsniveau. Ved udgangen forhold til 79,4 mio. kr. i 2011. Reduktionen af EBIT i forhold af 2012 udgjorde arbejdskapitalen 11,9 % af omsætningen, til 2012 skyldes, at amortiseringer udgjorde 53,5 mio. kr. mod hvilket er en betydelig forbedring i forhold til 2011, hvor 30,0 mio. kr. i 2011. Selskabet har i 2012 valgt at nedskrive arbejdskapitalen udgjorde 13,2 % af omsætningen, og sam- goodwill på Utility-divisionen med 24,2 mio. kr. menlignet med 2008, hvor arbejdskapitalen udgjorde 17,6 % af omsætningen. Forbedringen i arbejdskapitalen fra 2011 til Normaliseret resultat efter skat 2012 kommer hovedsaligt fra en reduktion af forfaldne debi- Normaliseret resultat efter skat udtrykker årets resultat torer samt en reduktion af beholdningen af handelsvarer. efter skat reguleret for ekstraordinære forhold, som ikke kan tilskrives den fortsættende driftsaktivitet, herunder salg Balance af aktiviteter, restruktureringsomkostninger, omkostninger Ultimo 2012 havde EG A/S en samlet koncernbalance på til integration af opkøbte virksomheder og amortiseringer i 986,7 mio. kr. (929,3 mio. kr.). Stigningen i balancen skyldes forbindelse med opkøb. primært en forøgelse af goodwill som følge af tilgang af opkøbte virksomheder. Normaliseret resultat efter skat andrager 103,5 mio. kr. i 2012 mod 97,4 mio. kr. i 2011. Egenkapitalen var ultimo 2012 på 441,0 mio. kr. (390,1 mio. kr.). Skat af årets resultat Skat af årets resultat består af aktuel skat på 25,9 mio. kr., Fusioner regulering af tidligere års skat med 0,5 mio. kr. og ændring i Som led i koncernens strategi om at reducere antallet af sel- udskudt skat på -6,4 mio. kr., således at skat af årets resul- skaber er datterselskabet EG Retail & Medie A/S med virkning tat udgjorde 20,0m mio. kr. (20,2 mio. kr.). Skatteprocenten fra 1. januar 2012 fusioneret ind i EG A/S. udgjorde således 29 % (26 %) Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Pengestrømme I januar 2013 overtog EG A/S aktierne i svenske Unitail AB - en Der har været en fortsat stærk pengestrøm fra driftsaktivite- af Sveriges mest succesfulde leverandører af management- ter på 153,8 mio. kr. (157,3 mio. kr.), som skyldes en kombi- konsulentydelser og ERP-implementering inden for retail. nation af selskabets vækst samt reduktion af pengebinding Opkøbet indebærer en væsentlig udvidelse af EG’s svenske i arbejdskapital. Arbejdskapitalen udgør 11,9 % (13,2 %) af aktiviteter, styrker vores position som førende it-leverandør omsætningen. til retail-sektoren i Skandinavien og bidrager yderligere til EG’s førerposition inden for Dynamics i Europa. EG har gennem kontinuerlig stramning af forretningsmodellen sikret, at en stigende andel af driftsindtjeningen bliver konver- Forventninger teret til frit cashflow, som kan anvendes til opkøb af relevante EG forventer, at der i 2013 vil være fortsat fremgang i omsæt- virksomheder eller gældsnedbringelse. Opkøb foretaget i 2012 ning og indtjening. er finansieret via eget cashflow, Derudover er nettolikvider forøget med 32,8 mio. kr. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde -135,4 mio. kr. (-302,1 mio. kr.). Reduktionen i forhold til 2011 skyldes, EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 8 Ledelsesberetning Årets resultat
 • 9. Når it blot er et redskab EG’s særkende er præcist tilpassede brancheløsninger, hvor teknologi, processer og organisation går op i en højere enhed. Magien sker, når vi hjælper vores kunder til et produktivitetsløft, der giver fornyet konkur- rencekraft. Konkret kan det betyde forskellen mellem nedskæringer og ekspansion, der fortsat trækker arbejdspladser til landet. Det er en fornøjelse at følge de mange konkrete eksempler på ansvarlige virksomheder, der trodser mindre optimale rammevilkår og tager ansvar for egen overlevelse og succes. Det gør mig stolt af vores kun- der, hver gang jeg ser resultatet i form af strømlinede, konkurrencedygtige organisationer. EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 9 Ledelsesberetning Om EG
 • 10. Sparringspartner til øget konkurrenceevne EG tænker og handler som en samlet koncern med divisioner, Danmarks der fokuserer på de enkelte brancher og kompetenceområder. Det gør os til en seriøs partner, både ved de små løsninger Bedste målrettet fx håndværksmesteren og i de helt store it-projekter. Arbejdspladser ® 2012 Brancheløsninger med en lokal forankring og nærhed til kun- Denmark derne – store som små – er fortsat kernen i EG’s DNA. Produktivitet som samfundsansvar EG var i 2012 nummer fire på listen over Danmarks Produktivitet i erhvervslivet er forudsætningen for vores bedste it-arbejdspladser og nummer ti blandt Danmarks lands samlede konkurrenceevne og for vores velfærdsmodel. store arbejdspladser. 135 virksomheder har deltaget i Alligevel kan man sidde tilbage med en fornemmelse af, at undersøgelsen Great Place to Work, som er en uvildig politikere og organisationer famler for at finde svar på, hvordan måling af medarbejdertilfredsheden på danske arbejds- vi kommer videre. pladser. Med EG’s brede forankring i en række centrale brancher og Om det økonomiske rationale i tilfredse medarbejdere tætte samarbejde med rigtig mange virksomheder ved vi, hvor- udtaler organisation bag undersøgelsen: ”Vi har i mange dan produktiviteten helt konkret øges. Det gør os i stand til år kunnet se, at Danmarks Bedste Arbejdspladser har at udfordre vores kunder og hjælpe dem med at hæve barren en bedre afkastningsgrad end andre arbejdspladser i yderligere og øge konkurrenceevnen. Danmark, og set med vores øjne er det ikke overrasken- de. Medarbejdere, som trives på deres arbejdsplads, er Med den viden følger et ansvar, som vi tager seriøst. Vores simpelthen mere motiverede, og det er med til at skabe mere end 1.300 medarbejdere fordelt på over 20 lokationer øget omsætning og vækst.” i Skandinavien lever hver dag efter visionen ”adding value to business”. For os betyder det konkrete produktivitetsforbedrin- ger hos vores kunder til glæde for os alle. Leif Vestergaard CEO EG A/S » Magien sker, når vi hjælper vores kunder til et produktivitetsløft, der giver fornyet konkurrencekraft. Konkret kan det betyde forskellen mellem nedskæringer og ekspansion, der fortsat trækker arbejdspladser til landet. « Leif Vestergaard, CEO EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 10 Ledelsesberetning Om EG
 • 11. FORRETNINGSUDVIKLING Forretningsudvikling Procesoptimering Performancemanagement BRANCHELØSNINGER Best practices Branchesoftware Brancheviden EG- og tredjepartssoftware Procesrammer Fuld integration DRIFT OG INFRASTRUKTUR Cloudservices Outsourcing Infrastruktur It ud af væggen It, processer og It-infrastruktur, service medarbejdere og support Brancheløsninger, der er med hele vejen Brancheløsninger har igennem mere end 30 år været om- Stærk markedsposition drejningspunktet hos EG. Vi tager et skridt videre og tænker EG har en særdeles stærk markedsposition inden for en række løsningerne hele vejen rundt om kunden – uanset om der er brancher, bl.a. trælast, byg og installation, logistik, produktion, tale om større optimeringsprojekter med flere dimensioner i detailkæder, transport, medier, forsyning, advokat, boligadmini- spil eller enkle løsninger til mindre virksomheder. stration, læger, kirkegårde og den offentlige sektor. Større optimeringsprojekter Vi har samlet vores ydelser under seks forretningsområder, EG’s branchetilgang rækker hele vejen fra forretningsudvikling som du kan stifte bekendtskab med på de følgende sider. Her og procesforståelse til drift tilpasset de specifikke behov. fortæller divisionsdirektørerne om hver deres forretning, der Fundamentet bygger på branchespecifikke softwareløsninger, tilsammen udgør EG. standardplatforme og best practice-processer. Herfra designer vi den løsning, der giver den optimale gevinstrealisering. God fornøjelse med læsningen af EG’s årsrapport 2012. Færdigpakkede brancheløsninger Til mindre virksomheder har vi med udgangspunkt i brancheviden og BRANCHELØSNING best practice-processer udviklet EG benytter standardplatforme og –teknologier nøglefærdige brancheløsninger, fra bl.a. Microsoft, IBM, HP og SAP. Størstedelen hvor vi står for alt fra indledende af vores brancheløsninger er tilrettet ud fra konfigurering til løbende drift. Det standardplatformene Microsoft Dynamics AX & NAV, giver mindre virksomheder mulig- C5, XAL, SAP og vores egetudviklede ASPECT4. hed for at fokusere på forretningen frem for it. EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 11 Ledelsesberetning Om EG
 • 12. Logistik & Produktion EG Logistik & Produktion tilbyder it- » Vi vil være de bedste løsninger baseret på brancheindsigt til at øge kundernes til virksomheder inden for logistik, produktivitet. « produktion og engroshandel. Bjarne Aarup, direktør Logistik & Produktion Strømlinede processer og villighed til forandring er nødvendig, når forretningsgange skal optimeres. Sammen med kunden afdækker vi nuværende processer og analyserer, hvordan EG Logistik & Produktion har fokus de kan blive mere effektive. Vi har gennem mange år på hovedområderne: opbygget unik viden om best practice-processer og et solidt • Proces-, projekt- og metodeapparat til procesoptimering. ordreproducerende virksomheder • Logistik Vi favner bredt, og det giver os friheden til at rådgive med • Transport udgangspunkt i kundens forretningsmæssige behov og • Tekstil processer. Vi skal nok finde den teknologiske løsning, der bedst understøtter behovene. Vores brancheløsningerne er baseret • B2B-handel. på Microsoft Dynamics AX, Dynamics NAV, SAP og ASPECT4. Vores konsulenter har mange års erfaring med logistik- og 2012 2011 produktionsvirksomheder og samarbejder i teams for at Nettoomsætning, mio. DKK 417,3 366,5 sikre bedst mulig deling af viden. Vores samlede pulje af kompetencer er kundens sikkerhed for, at vi sammen finder Bruttofortjeneste, mio. DKK 350,2 298,0 og realiserer gevinstpotentialet. Det sikrer værdiskabende løsninger. EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 12 Forretningsområder Logistik & Produktion
 • 13. Bygge & Anlæg EG Bygge & Anlæg har dyb viden » Vi er organiseret om udfordringer og muligheder i den optimalt – rundt om vores kunder. « samlede bygge- og anlægsbranche. Jørgen Møller, direktør EG Bygge & Anlæg Vi kender hverdagens arbejdsgange og understøtter forløbet, fra de første streger bliver slået på tegnebrættet, til en bygning bliver opført, renoveret eller revet ned. Med best practice-processer skaber vi et solidt it-fundament under den EG Bygge & Anlæg har fokus samlede branche. Vores dygtige medarbejdere og tilpassede på hovedområderne: løsninger gør os til byggeriets it-leverandør. • Byggemarkeder • Entreprenører Håndværksvirksomhederne bruger ofte vores færdigpakkede • Håndværksvirksomheder brancheløsninger på abonnementsbasis, hvor EG Bygge & • Installatører Anlæg tager hånd om alt fra udvikling til drift og vedligehold. Ligeledes håndterer vi lønbogholderiet for mere end 1.300 • Anlægsgartnere af branchens virksomheder. Løsninger, der giver kunderne • Industri (Norge). mulighed for at fokusere på forretningen frem for it. Til entreprenører og byggemarkeder som fx Ditas, XL-Byg, 2012 2011 Silvan, Stark og jem & fix har vi omfattende løsninger, som Nettoomsætning, mio. DKK 320,6 228,3 er tilpasset behovet hos byggeriets kæder og koncerner. EG Bygge & Anlæg er repræsenteret i Danmark og Norge, Bruttofortjeneste, mio. DKK 256,8 180,3 senest styrket med norske EG NaviCom, der dækker bygge- og industriløsninger. EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 13 Forretningsområder Bygge & Anlæg
 • 14. Retail & Medie » Vi hjælper detail- kæderne med at optimere forretnings- processerne på EG Retail & Medie hjælper detail- tværs af kæde- og medievirksomheder til vækst kontorer, digitale gennem forretningsudvikling med salgskanaler og butiksled. « it-løsninger som katalysator. Henrik R. Møller, direktør EG Retail & Medie EG Retail er fokuseret på detailvirksomheder. Vi hjælper vores kunder med at optimere hele værdikæden fra optimering af planlægning og vare- og sortimentsstyring til forsyning, salgskanaler, ledelsesrapportering og operationelle analyser. EG Retail & Medie har fokus Det kombinerer vi med en landsdækkende service- og på hovedområderne: supportorganisation. • Detail- og handelsvirksomheder • Medie- og grafiske virksomheder. De seneste versioner af vores branchespecifikke løsninger er baseret på AX for Retail og LS Retail, der begge bygger på Microsoft Dynamics-platformen. Vores kunder tæller mere end 80 detailkæder med tilsammen mere end 4.000 butikker og over 15.000 kasseterminaler. EG Medie er specialiseret i annonce-, abonnements- og produktionsløsninger til medievirksomheder. Yderligere 2012 2011 assisterer vi kunderne med optimering af kundestyring- og Nettoomsætning, mio. DKK 194,4 176,8 relationer (CRM) samt operationelle og strategiske analyser og rapportering. Brancheløsningerne er baseret på Microsoft Bruttofortjeneste, mio. DKK 131,9 120,1 Dynamics NAV og implementeret hos mere end 100 grafiske virksomheder og mediehuse. EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 14 Forretningsområder Retail & Medie
 • 15. Utility EG Utility har fokus på det nordiske » Et komplekst marked, marked for energiforsyning. der går på tværs af lande, kræver agile, Forsyningsbranchen er præget af høj kompleksitet, skiftende gennemtænkte it- politiske dagsordener og udvikling af et fælles nordisk løsninger. « slutbrugermarked. Vores kompetence bygger på et indgående Bo Haaber, direktør kendskab til forsyningsbranchen, og brancheløsningerne EG Utility anvendes på tværs af grænser i Danmark, Norge og Sverige. Løsningerne dækker hele meter to cash-processen . Et stigende antal forsyningsvirksomheder vælger at EG Utility har fokus på hovedområderne: effektivisere den daglige drift ved at lægge udvalgte opgaver • Varme ud af huset. EG Utility tager hånd om tilbagevendende • El opgaver som fx fakturering og lønadministration. Dermed kan • Gas virksomhederne koncentrere sig om deres kerneområder. • Vand og afløb EG Zynergy blev i 2012 lanceret som en samlet billing og • Renovation handelsløsning til forsyningsbranchen. Med det modulære • Bredbånd, herunder, tv, internet, design kan kunderne tilvælge de moduler, der understøtter telefon og mobil. deres forsyningsart og behov. Modulerne knytter sig til det standard ERP-system, som 2012 2011 kunderne i forvejen har, fx AX eller SAP.  Kunderne får dermed Nettoomsætning, mio. DKK 132,5 138,8 en fleksibel overgang fra deres nuværende system. Løsningen har fokus på omstillingsparathed, effektiv handel med energi, Bruttofortjeneste, mio. DKK 117,2 117,2 god kundeservice og håndtering af store datamængder. EG Zynergy driftes i skyen såvel som hos kunden.  EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 15 Forretningsområder Utility
 • 16. Public » Vi videreudvikler vores løsninger i et tæt samarbejde med brugerne. Det sikrer forretningsorienterede EG Public er 100 % dedikeret til den løsninger tilpasset den offentlige sektor, både til stat og offentlige sektor. « kommuner. Bo Haaber, direktør Public EG Public har stærk brancheviden, der matcher de forskellige forvaltninger og ministeriers udfordringer. Økonomisystemet ØS, digitale sagsbehandlingsløsninger, lovinformation EG Public har fokus på hovedområderne: og borgerrettede selvbetjeningssystemer er eksempler • Lovinformation på områder, hvor løsningerne er fuldstændig tilpasset • Digitale sagsbehandlingsløsninger dagligdagen i den offentlige forvaltning. • Borgerrettede selvbetjeningsløsninger • Koncernøkonomi (ØS Indsigt) Vi ser det som vores opgave at gøre de offentlige medarbejderes arbejdsgange enklere og sikrere. Det kan • Økonomistyring i staten og selvejende kun lade sig gøre, fordi vi forstår deres dagligdag, rutiner og institutioner. udfordringer fuldt ud. Vi bidrager med høj teknisk kompetence inden for markedets førende it-teknologier og platforme. Vi tager ansvaret for at løse opgaven, uanset om det fx er en 2012 2011 justering i fagsystemerne, en ny onlineportal til effektivisering Nettoomsætning, mio. DKK 101,0 87,7 af processerne eller innovative digitaliseringsløsninger. Med EG-koncernens brede kompetencer i ryggen er vi en aktiv og Bruttofortjeneste, mio. DKK 71,6 68,3 fleksibel partner, når det gælder innovation og værdiskabende løsninger til det offentlige marked. EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 16 Forretningsområder Public
 • 17. SaaS & Infrastruktur EG SaaS & Infrastruktur leverer færdigpakkede online brancheløsninger, hvor kunden er i luften fra dag et. » Én leverandør, der skaber værdi i hele Flere og flere mindre og mellemstore virksomheder oplever, din it-løsning. Det hvor nemt it kan være, når løsningen modsvarer branchens giver effektivitet og behov, og der samtidig er taget hånd om driften. Vi tilbyder færdigpakkede brancheløsninger til følgende brancher: tryghed. « Christian Jensen, direktør SaaS & Infrastruktur • Læger – MedWin er et fuldt udbygget og brugervenligt lægesystem, der håndterer alle de administrative opgaver i en lægepraksis. • Bolig- og ejendomsadministratorer – EG Bolig benyttes af Brancheløsningerne fra private og almene bolig- og ejendomsadministrationer i alle EG SaaS & Infrastruktur dækker størrelser. færdigpakkede onlineløsninger til: • Advokater – med advokatsystemet AdvoPro er sagen sat i • Advokat centrum. Det giver fuldt overblik over mødereferater, indbe- retninger og vigtige juridiske dokumenter. • Bolig • Kirkegårde – driften af kirkegården bliver nemmere med • Læger en online it-løsning, der strukturerer administrationen af • Kirkegårde gravpladser og letter samarbejdet med kasserer, revision og • Plantecentre menighedsråd. • Bedemænd. • Plantecentre – PlantSoft Detail er en komplet administrativ løsning til alle størrelser havecentre. Systemet er enkelt og brugervenligt. • Bedemænd – Opus2i indeholder det, en bedemandsforret- ning kræver: komplet regnskab og budget, alle nødvendige oplysninger til effektiv sagsstyring, journalisering, dødsan- meldelse og kørselsoversigter. EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 17 Forretningsområder SaaS & Infrastruktur
 • 18. Tværgående kompetencer EG SaaS & Infrastruktur har samlet de tværgående kompetencer, der modsvarer virksomhedernes behov for overblik, styring og tryghed. Med løsninger inden for CRM, business analytics og videndeling er vi parat til at sparre med vores kunder om udviklingen af deres forretning. Når forretningsstrategi og -processer er optimerede, supplerer vi med udviklings- ressourcer og den form for drift, der bedst passer den enkelte kunde. Alt sammen kombineret med omfattende integrationserfaring og skarpe kompetencer. De tværgående løsninger fra EG SaaS & Infrastruktur dækker: EG SaaS & Infrastruktur har fokus på hovedområderne: • Business analytics til bedre styring af virksomhedens budgettering og konsolidering. • Business Analytics • Videndeling gennem portaler og effektiv håndtering af do- • CRM kumenter og e-mails, som giver det overblik, virksomhederne • Videndeling baseret på SharePoint har brug for. • Global Service Delivery • CRM, der understøtter processen fra den første kontakt • Drift & Infrastruktur. med en mulig kunde til den endelige leverance og videre styrkelse af relationen. • Global applikationsudvikling, der giver mulighed for at benytte ressourcer fra fx Indien som en del af mixet. En at- 2012 2011 traktiv model, hvor EG står for projektledelse og videnover- dragelse. Nettoomsætning, mio. DKK 380,8 359,7 • Infrastruktur & Drift, hvor vi tilbyder den driftsform, som Bruttofortjeneste, mio. DKK 221,3 187,4 kunden foretrækker – cloudbaseret, hostet eller egen drift – suppleret med specialistkompetencer, udstyr og support. EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 18 Forretningsområder SaaS & Infrastruktur
 • 19. Management Consulting » Strømlinede processer giver højere produktivitet, mindre spild og øget konkurrencekraft. « EG Management Consulting fokuserer på Ole Fritze, COO EG A/S procesoptimering, organisationsudvikling og gevinstrealisering. Strømlinede processer giver højere produktivitet, mindre spild Vi tager vores egen medicin og øget konkurrencekraft. Hos EG Management Consulting Sådan arbejder EG med procesoptimering arbejder vi sammen med kunderne om at identificere konk- internt: rekte forbedringsområder i deres værdistrømme og optimere • Ugentlige tavlemøder, hvor medarbejdere og arbejdsgangene. ledere gennemgår KPI’er og handlingsplaner • Faste processer omkring ledelsesopgaver For at realisere gevinstpotentialet fuldt ud arbejder vi både og rutiner som fx tidsregistrering med teknologi, processer og organisation. Det kan ske enten i • Løbende workshops til optimering af rene procesoptimeringsprojekter eller i reelle forandringspro- arbejdsprocesser. jekter, der kræver større ændringer i både arbejdsprocesser og organisation. Resultaterne af indsatsen målt over en femårig periode viser en tocifret stigning år Forandringerne understøttes ofte af tilpassede brancheløs- for år på hhv. overskudsgrad, udnyttelsesgrad ninger. Vores managementkonsulenter arbejder sammen med og debiteringsgrad. I samme periode steg forretningskonsulenterne fra EG’s brancheenheder igennem medarbejdertilfredshed. implementeringsforløbet for at sikre, at viden fra analysefasen indgår fuldt i den endelige løsning. EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 19 Forretningsområder Management Consulting
 • 20. Corporate Governance Koncernen er i kraft af sit ejerskab underlagt ”Retningslinjer godkendt af bestyrelsen. Af årsplanen fremgår det, at det er for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse”, udstukket af komiteens opgave at overvåge selskabets regnskabsaflæg- Danish Venture Capital and Private Equity Association. Ret- gelse, det interne kontrolmiljø samt fastsætte relationer ningslinjerne kan findes på DVCA’s hjemmeside www.dvca.dk. og rammer for den eksterne revision. Faste procedurer er Det er EG A/S’ hensigt at følge retningslinjerne til fulde, hvor blevet etableret bl.a. med fokus på opdatering af regnskabs- det er relevant for EG. standarder, gennemgang af poster der indeholder væsentlige regnskabsmæssige skøn, poster af engangskarakter m.v. Grundlaget for tilrettelæggelse af ledelsens opgaver er blandt andet selskabsloven, årsregnskabsloven, selskabets ved- Selskabet har etableret en funktion, som løbende overvåger, tægter samt god praksis fra sammenlignelige virksomheder. hvorvidt selskabets regnskabsguidelines og -politikker bliver Herudover monitorerer EG A/S’ ledelse løbende udviklingen overholdt. Denne funktion rapporterer kontinuerligt til revisi- inden for corporate governance. På den måde sikrer ledelsen, onskomiteen. at selskabet, internt såvel som eksternt, er ledet på en måde, som er i harmoni med tiden og i overensstemmelse med Mangfoldighed gældende lovgivning, således at samtlige interessenters tarv Det er EG’s mål at fremme mangfoldigheden, herunder at opnå bliver varetaget. en fornuftig repræsentation af kvinder, i både bestyrelsen og i den øverste lederkreds, ud fra et ønske om at styrke virk- Bestyrelsen har vedtaget en opdateret forretningsorden for somhedens alsidighed, samle kompetencer og skabe bedre bestyrelsen. Endvidere anvender bestyrelsen komiteer til sær- beslutningsprocesser. Alle generalforsamlingsvalgte bestyrel- lige opgaver. Der er således nedsat Formandskomite, Revisi- sesmedlemmer er p.t. mænd, mens der blandt de medarbejder- ons- og risikokomite, Opkøbskomite samt Vederlagskomite. valgte bestyrelsesmedlemmer er to kvinder og en mand. Følgende bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret i de Det er bestyrelsens mål, at dens medlemmer bedst muligt skal enkelte komiteer: supplere hinanden i forhold til alder, baggrund, nationalitet, køn • Formandskomite: Lars Terney, Mogens Elsberg og mv. med henblik på at sikre et kompetent og alsidigt bidrag til Michael Haaning bestyrelsesarbejdet i EG. Disse forhold vurderes, når der skal • Revisions- og risikokomite: Jens Due Olsen (formand) og identificeres nye kandidater til bestyrelsen, og indstillingen af Christian Jarnov kandidater vil altid ske med udgangspunkt i en vurdering af de • Opkøbskomite: Christian Jarnov enkelte kandidaters kompetencer, disses match med behovene i EG og bidrag til bestyrelsens samlede effektivitet. • Vederlagskomite: Lars Terney og Mogens Elsberg Det er i de kommende år målet at øge andelen af kvinder i Bestyrelsen lederkredsen til omkring 40 % og i bestyrelsen omkring 20 %. Bestyrelsen består af i alt 8 medlemmer. 3 af repræsentan- terne er udpeget af hovedaktionæren, 2 af repræsentanterne Ejerforhold er uafhængige og 3 af repræsentanterne er valgt af EG’s EG A/S er ejet af EG Holding A/S, som ejer 100 % af aktiekapi- medarbejdere. Nordic Capital Fund VII er repræsenteret i talen i EG A/S. bestyrelsen ved Partner Lars Terney, Michael Haaning samt Christian Jarnov. EG Holding A/S er finansieret med en kombination af egen- og fremmedkapital. Egenkapitalen har én aktieklasse, som ejes Der afholdes 4-5 bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsen af EDB Gruppen Holding A/S. Fremmedkapitalen består af fastlægger selskabets strategi og er en aktiv sparringspartner seniorbankgæld. EG Holding A/S har i forbindelse med købet af for selskabets ledelse. aktierne i EG A/S optaget gæld i Nordea. Gælden vurderes som passende i forhold til behovet for finansiel fleksibilitet i EG A/S Formandskomite og er udelukkende seniorgæld med primært lang løbetid. Formandskomiteen mødes hver måned med selskabets ledelse Revisionskomite Der afholdes 4-5 møder om året i Revisions- og risikokomiteen. Revisionsudvalgets arbejde blev fastlagt i en årsplan, som er EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 20 Organisation og selskabsledelse Corporate governance
 • 21. Samfundsansvar EG bestræber sig på at drive sin virksomhed på en forsvarlig måde og ønsker at leve op til lovgivning i de lande og lokalsamfund, hvor der udøves virksomhed. EG arbejder med konkrete målsætninger på en række relevante områder, men der er ikke vedtaget en politik for samfundsansvar i koncernens strategi og aktiviteter. For nærværende indeholder EG’s redegørelse for samfundsan- EG bevæger sig stort set udelukkende på det skandinaviske svar derfor ikke oplysninger om de standarder, selskabet følger, marked, som er karakteriseret ved ikke at have nævneværdige hvordan EG omsætter politikker til handling, en vurdering af problemer med korruption. hvad EG har opnået samt forventninger til det fremtidige arbejde. Der blev i 2011 etableret en central whistleblower-ordning, som giver alle medarbejdere i koncernen mulighed for anonymt EG ønsker at vise handling og retning gennem sin opbakning at pege på visse situationer, hændelser eller omstændighe- til arbejdet med samfundsansvar og vil dermed forpligte sig til der, der forekommer forkerte og i strid med koncernens at arbejde for FN’s globale standarder inden for menneske- og retningslinjer. arbejdstagerrettigheder, miljøforhold og korruptionsbekæm- pelse på områder, som er relevante for EG som skandinavisk Da det skandinaviske marked heller ikke er karakteriseret ved virksomhed. at have nævneværdige menneskerettighedsproblemer, har vi ikke fundet det nødvendigt at have en menneskerettigheds- EG påvirker miljøet i forbindelse med eksempelvis opvarmning politik. af selskabets lokationer, i forbindelse med transport af selska- bets medarbejdere og ved brug af printere og lignende. I denne sammenhæng er selskabet underlagt en række lovkrav i de lande, hvor vi er repræsenteret, og disse lovkrav er opfyldt. Ud over de lovmæssige krav forsøger vi at minimere de miljø- mæssige implikationer af transport mellem vores kontorer ved at benytte telefon- og videokonferenceudstyr i videst muligt omfang. EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 21 Organisation og selskabsledelse Samfundsansvar
 • 22. Risikostyring I EG koncernen betragtes risikostyring som et væsentligt og EG er afhængig af evnen til at fastholde og tiltrække medar- naturligt element i forbindelse med realisering af koncernens bejdere med særlige kompetencer og erfaringer for at kunne mål og strategi. De daglige aktiviteter, udmøntning af den nå de forretningsmæssige mål. fastsatte strategi og løbende udnyttelse af forretningsmu- ligheder medfører naturlige risici, hvorfor virksomhedens Med hensyn til konsulentydelser og programmering er EG me- håndtering af disse ses som en naturlig og integreret del af get afhængig af medarbejdernes faktureringsgrad – defineret det daglige arbejde og en måde at sikre stabil og sikker vækst. som den del af medarbejdernes tid, der anvendes på fakturer- bare ydelser. Faktureringsgraden for samtlige medarbejdere Følgende afsnit omfatter en ikke udtømmende beskrivelse af afhænger både af sammensætningen af personalet, og af risici forbundet med koncernens aktiviteter. Risikofaktorerne hvorledes den enkelte medarbejder anvender sin tid. Der er er inddelt i kommercielle risici og finansielle risici og listet i derfor stor fokus på dette område. vilkårlig orden. En ændring i faktureringsgraden på 1 procentpoint, målt på EG SOX kontroller hele EG koncernen, vil give en ændring i bruttofortjenesten og EG’s risikostyring og interne kontrol i forbindelse med regn- dermed EBITA før skat på 23 mio. kr. skabsaflæggelsen er etableret for at sikre, at den finansielle rapportering giver et retvisende billede uden væsentlig Anvendelsen af den enkelte medarbejders tid søges forbedret fejlinformation i overensstemmelse med gældende lovgivning, ved at mindske sygefravær og personalegennemstrømning. standarder, anden regulering samt EG’s standardprocesser. Via en healthcare-ordning har EG gjort en indsats for at mind- Desuden er processen etableret for at sikre anvendelse af en ske sygefrekvensen mest muligt. Koncernen har i dag en syge- hensigtsmæssig regnskabspraksis, og at udøvelsen af regn- fraværsprocent på 2,3. EG har indført et trivselsprogram, som skabsmæssige skøn efter omstændighederne er rimelige. ved hjælp af proaktive tiltag for alle medarbejdere skal øge medarbejdernes generelle tilfredshed med deres arbejdsplads. EG har en proces, hvor væsentlige nøglekontrollers styrker Det blev bl.a. udmøntet i målingen ”Great Place to Work”, hvor bliver evalueret og rapporteret til revisionsudvalget. Dette det lykkedes at opnå en flot 4. plads blandt it-virksomheder. giver øget transparens og ensartethed i det interne kontrol- miljø. Hos enkelte enheder, hvor alle nøglekontroller ikke er EG’s største enkeltudgift er gager. Næsten hele personalet er implementeret grundet overgang til EG’s standardprocesser, er ansat som funktionærer. Det er derfor ikke muligt på kort sigt kompenserende kontroller blevet etableret, eller der arbejdes at reducere størstedelen af EG’s udgifter. Denne usikkerhed på at etablere dem i det omfang, det er muligt. søges mindsket ved 2 forskellige tiltag. Dels søges en stor del af EG’s indtægter lagt over i faste aftaler med et opsigelses- Kommercielle risici varsel, der modsvarer det, der gælder for funktionærer. Ca. 40 EG leverer it-konsulentydelser og programmering, software, % af koncernens bruttofortjeneste stammer i dag fra denne drifts- og serviceaftaler samt i mindre omfang salg af hard- type aftaler. Dels søger EG via sine pipeline- og ordrebehold- ware. ningssystemer at skabe et godt overblik over det fremtidige EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 22 Risikostyring Risikostyring
 • 23. Risikostyring behov for personale, således at det via omorganisering, efter- mindre end 3 måneder. Renteudgifterne i EG Holding A/S er uddannelse og tilpasninger er muligt at matche dette i størst variable og afregnes i DKK. Renten har i 2012 været fastsat muligt omfang. for en måned ad gangen. EG Holding A/S har i henhold til låneaftalen med Nordea mulighed for at fastlåse renten for En anden risikoparameter er usikkerhed ved større kontrak- en længere periode, såfremt dette måtte ønskes. Koncernen ter. EG søger via projektreviews og foranalyser at sikre, at vurderer løbende strategi for fastsættelse af renteperiode. fastpriskontrakter indgås med den korrekte prissætning. EG har i 2012 etableret et PMO (Project Management Office), Valuta risici hvis primære formål er at styrke EG’s eksekvering i projekter, EG’s omsætning er primært denomineret i DKK, men der er via sikre en konsistent ”governance”-struktur omkring disse, opkøb i Norge og Sverige stigende eksponering mod NOK og samt at standardisere politikker, processer og metoder for SEK. EG er eksponeret for valutarisici på tre niveauer. projektledelse på tværs af EG. PMO’et er kilde til vejledning, dokumentation og målinger i forbindelse med ”best practice” For det første er der valutaudsving i forbindelse med omreg- for portefølje- og projektledelse i EG, og baserer sine principper ning af resultater i udenlandske datterselskaber på balanceda- for projektledelse, praksis og processer på faste metoder fra gen. Virksomheden har valgt ikke at afdække disse risikotyper. IPMA (International Project Management Association). Specielt Derfor kan koncernen på kortere sigt være påvirket af udsving fokusområde for PMO er projektets risikofaktorer, og hvordan ved omregning af resultatet i dattervirksomheder til danske de bedst muligt mitigeres for EG såvel som vores kunder. Ri- kroner. sikofaktorerne evalueres under salgsfasen, i forbindelse med overdragelse til leverance, og milestensmæssigt i forbindelse Dernæst er der risiko forbundet med det løbende cash flow. med et projekts fremdrift på en række områder som strate- Virksomheden afdækker ikke valutarisici på cash flow. giske, finansielle, kvalitetsmæssige som leverancemæssige parametre (inspireret af den international anerkendte risikosty- Endelig er der valutarisiko forbundet med omregning af kon- ringsmodel fra COSO). cerninterne mellemværender i udenlandsk valuta på balance- dagen. Denne omregning indeholder en kursregulering, som EG’s fremtidige succes, herunder muligheder for at sikre ikke afdækkes. vækst, afhænger af evnen til fortsat at forbedre eksisterende løsninger samt udvikle nye løsninger og produkter, tilpasset Immaterielle aktiver de nyeste teknologier og kundernes behov. Det vurderes, at Goodwill er allokeret på koncernens pengestrømsfrembrin- selskabet, med den nuværende udviklingsindsats og opkøbs- gende enheder (CGU = cash generating units). Parameter for strategi, kan fastholde sin førende position på markedet. nedskrivningstest er udvikling i indtjening, hvor der minimum Selskabets økonomiske resultat vil afhænge af aktivitetsni- en gang årligt gennemføres en værdiforringelsestest af den veauet, den økonomiske udvikling og lønudviklingen på det regnskabsmæssige værdi af immaterielle aktiver, på baggrund skandinaviske marked. af forventningerne til kommende års indtjening i den relevante cash generating unit. It-risici EG anvender it i betydeligt omfang og er eksponeret over for Forsikringsmæssige risici driftsmæssige forstyrrelser eller brist i den etablerede sikker- EG tegner lovpligtige forsikringer samt de forsikringer, som hed. EG arbejder til stadighed med at videreudvikle it-sikkerhed vurderes at være relevante. EG Holding foretager med jævne for også i fremtiden at sikre et højt niveau. mellemrum en gennemgang af forsikringerne sammen med en forsikringsspecialist. Finansielle risici Som ejet af EG Holding A/S er EG A/S omfattet af de risici, Investeringer og virksomhedsovertagelser som er knyttet til EG Holding A/S’ gæld til Nordea. EG Holdings Som led i EG’s strategi vurderes løbende muligheder for gæld er i overensstemmelse med den lagte forretningsplan og opkøb af virksomheder og nye investeringer i software. Større låneaftale med Nordea. For yderligere beskrivelse henvises til virksomhedsovertagelser og investeringer i softwareudvikling regnskabet for EG Holding A/S. indebærer en række risici i relation til selve investeringsproces- sen og den efterfølgende integration i EG’s organisation. Disse Renterisici risici bliver vurderet og afdækket bedst muligt. EG A/S’ likviditet er placeret som bankindskud med løbetid EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 23 Risikostyring Risikostyring
 • 24. Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv BESTYRELSEN Partner, NC Advisory A/S, rådgiver til Nordic Capitals fonde Bestyrelsesformand i EG A/S Bestyrelsesformand i EG Holding A/S Bestyrelsesformand i EDB Gruppen Holding A/S Bestyrelsesformand i Bladt Holding A/S Bestyrelsesformand i Bladt Industries A/S Bestyrelsesformand i Bladt Industries Holding A/S Bestyrelsesmedlem i NC Advisory A/S Bestyrelsesmedlem i SM 370 – Østerbro A/S Lars Terney – Formand Bestyrelsesmedlem i SDK Sport I ApS Bestyrelsesmedlem i SDK Sport II ApS Bestyrelsesmedlem i Sport Danmark A/S Bestyrelsesmedlem i Sport Nordic Holding ApS CEO i GN Netcom Næstformand i EG Holding A/S Bestyrelsesformand i Pensio A/S Bestyrelsesmedlem i Globeteam Bestyrelsesmedlem i Johannes Fog Fonden Mogens Elsberg – Næstformand EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 24 Bestyrelsen og direktionen Bestyrelsens og direktionens ledelseserhverv
 • 25. Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv BESTYRELSEN Bestyrelsesmedlem i EG Holding A/S, formand for revisionsudvalget Bestyrelsesformand i Perre.dk A/S Bestyrelsesformand i KOMPAN A/S, formand for revisionsudvalget Bestyrelsesformand i Atchik-Realtime A/S Bestyrelsesformand i Amrop A/S Bestyrelsesnæstformand i NKT Holding A/S, formand for revisionsudvalget Bestyrelsesnæstformand i Bladt Industries A/S, formand for revisionsudvalget Bestyrelsesformand i AURIGA Bestyrelsesmedlem i Royal Unibrew A/S Jens Due Olsen Bestyrelsesmedlem i Cryptomathic A/S Bestyrelsesmedlem i Industriens Pension A/S, medlem af investeringsudvalget Bestyrelsesmedlem i Heptagon Advanced Micro Optics Inc., formand for revisionsudvalget Medlem af Investeringskomitteen i LD Equity 2 K/S Principal, NC Advisory A/S, rådgiver til Nordic Capitals fonde Bestyrelsesformand i SDK Sport I ApS Bestyrelsesformand i SDK Sport II ApS Bestyrelsesformand i Sport Danmark A/S Bestyrelsesformand i Sport Nordic Holding ApS Bestyrelsesnæstformand i Kompan A/S Bestyrelsesmedlem i EG A/S Bestyrelsesmedlem i EG Holding A/S Bestyrelsesmedlem i EDB Gruppen Holding A/S Michael Haaning Bestyrelsesmedlem i NC Telecom Holding A/S Bestyrelsesmedlem i Intervare A/S Bestyrelsesmedlem i Nemlig.com A/S Bestyrelsesmedlem i Europris AS, Norge Bestyrelsesmedlem i Tokmanni Oy, Finland Director, NC Advisory A/S, rådgiver til Nordic Capitals fonde Bestyrelsesmedlem i EG A/S Bestyrelsesmedlem i EG Holding A/S Bestyrelsesmedlem i EDB Gruppen Holding A/S Bestyrelsesmedlem i Bladt Holding A/S Bestyrelsesmedlem i Bladt Industries A/S Bestyrelsesmedlem i Bladt Industries Holding A/S Christian Jarnov EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 25 Bestyrelsen og direktionen Bestyrelsens og direktionens ledelseserhverv
 • 26. Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv MEDARBEJDERVALGTE DIREKTIONEN REPRÆSENTANTER Bent Mosgaard Leif Vestergaard Partner, EG A/S Koncerndirektør Bestyrelsesmedlem i EG Holding A/S Varetager ikke andre ledelseshverv uden for EG Direktør Investment Holding A/S Charlotte Kronborg Bennetsen Bjarne Aarup Økonomichef i EG A/S Direktør, EG A/S Bestyrelsesmedlem i EG Holding A/S Bestyrelsesformand i Danski A/S Bestyrelsesmedlem i BUSCAR A/S Bestyrelsesmedlem i M3 Research A/S Hanne Madsen Team Manager, EG A/S Bestyrelsesmedlem i EG Holding A/S Ledelseshverv i datterselskaber, der er 100 % ejet af EG A/S, er ikke medtaget i oversigten. EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 26 Bestyrelsen og direktionen Bestyrelsens og direktionens ledelseserhverv
 • 27. Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2012 for EG A/S. Årsregnskabet og koncernregnskabet udarbejdes efter Inter- Herning, den 4. april 2013 national Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Årsregnskabet og koncernregnskabet udarbejdes herudover Direktion i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav. Ledelsesberetningen udarbejdes ligeledes efter danske oplys- ningskrav. Leif Vestergaard Bjarne Aarup Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfat- Koncernchef telse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af Bestyrelse resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og penge- strømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en Lars Terney Mogens Elsberg retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets og koncer- Formand Næstformand nens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets og koncernens finansielle stilling samt en beskri- velse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet og koncernen står over for. Jens Due Olsen Michael Haaning Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Christian Jarnov Hanne Madsen Charlotte Kronborg Bennetsen Bent Mosgaard EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 27 Påtegninger Ledelsespåtegning
 • 28. Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i EG A/S Påtegning på koncernregnskab og årsregnskab Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for EG tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, her- under anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som sel- Konklusion skabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnska- International Financial Reporting Standards som godkendt af bet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncern- 2012 i overensstemmelse med International Financial Repor- regnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede ting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysnings- i overensstemmelse med International Financial Reporting krav i årsregnskabsloven. Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den Udtalelse om ledelsesberetningen interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesbe- et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlin- retningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i Revisors ansvar ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregn- Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregn- skabet og årsregnskabet. skabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internatio- Herning, den 4. april 2013 nale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk PricewaterhouseCoopers revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav Statsautoriseret Revisionspartnerselskab samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnska- Claus Lindholm Jacobsen Henrik Berring Rasmussen bet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhe- dens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighe- derne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er pas- sende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncern- regnskabet og årsregnskabet. EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 28 Påtegninger Revisionspåtegning
 • 29. Anvendt regnskabspraksis Generelt IFRS 7og IAS 32 – Financial instruments disclosures/Fi- nancial Instruments: Presentation Årsrapporten for EG A/S, der omfatter både årsregnskab for Ændringen medfører vejledning samt yderligere noteoplysnin- moderselskabet og koncernregnskab, aflægges i overensstem- ger om modregningsadgang for finansielle aktiver og forplig- melse med internationale regnskabsstandarder (IFRS), som telser, hvor der er foretaget modregning i balancen. godkendt af EU og IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til Ændringen forventes ikke at få væsentlig indvirkning på årsregnskabsloven. årsrapporten. Regnskabspraksis for handelsvarer er tilrettet. Handelsvarer IFRS 9 – Financial instruments måles til kostpris efter FIFO-princippet mod tidligere vejet Antallet af kategorier for finansielle aktiver reduceres til to gennemsnit. Ændringen har ikke beløbsmæssig indvirkning kategorier: amortiseret kostpris og dagsværdi. Kategorien på aktiver, forpligtigelser, den finansielle stilling, resultat eller ”disponibel for salg” ophører i forbindelse med denne ændring. pengestrømme. Regnskabspraksis er i øvrigt ikke ændret. Vedtaget af IASB november 2009. Årsrapporten aflægges i danske kroner (DKK), der anses for at Dagsværdiændringer på finansielle forpligtelser, der henføres være den primære valuta for koncernens aktiviteter og den til dagsværdi, og som hidrører fra ændring i egen kreditrisiko, funktionelle valuta for moderselskabet. skal indregnes i anden totalindkomst. Vedtaget af IASB oktober 2010. Standarder og fortolkninger der er trådt i kraft i 2012 I årsrapporten for 2012 har EG-koncernen anvendt alle rele- Ændringerne forventes ikke at få væsentlig indvirkning på vante nye og ændrede standarder samt fortolkninger, som er årsrapporten. trådt i kraft og godkendt af EU med virkning for indeværende regnskabsperiode. IFRS 10 – Koncernregnskaber Præcisering af definitionen på kontrol over en anden virksom- Årlige forbedringer til eksisterende standarder og eksis- hed. Kontrol foreligger, når følgende forhold er opfyldt: terende fortolkningsbidrag • Bestemmende indflydelse over virksomheden Der er udelukkende tale om mindre ændringer og præciseringer, • Risiko forbundet med eller ret til variable afkast der ikke har indvirkning på årsrapporten for indeværende år. • Evne til at anvende bestemmende indflydelse på virksomhe- den til at påvirke afkast. Følgende standarder og fortolkninger er vedtaget af IASB Vedtaget af IASB maj 2011. Ændringen forventes ikke at få og godkendt af EU, men har først ikrafttræden for det indvirkning på årsrapporten. kommende regnskabsår og derfor endnu ikke implemente- ret: IFRS 12 – Oplysning om involvering i andre virksomheder Kun nye og ændrede standarder samt fortolkninger med rele- Oplysningskrav vedrørende ejerandele i andre enheder, vans for selskabet kommenteres. herunder datterselskaber, fælleskontrollerede aktiviteter, fæl- leskontrollerede virksomheder (joint ventures) og associerede IAS 1 – Presentation of Financial Statements virksomheder. Medfører ændrede krav til præsentation af poster i anden to- Vedtaget af IASB maj 2011. Ændrede oplysningskrav vil blive talindkomst. Poster, der skal recirkuleres til resultatopgørelsen, fulgt. skal adskilles fra poster, der ikke recirkuleres. IFRS 13 – Om måling af dagsværdi Vedtaget af IASB i juli 2011. Ændringen forventes ikke at få Generel standard om opgørelsen af dagsværdi. Det grund- væsentlig indvirkning på årsrapporten. læggende princip er, at aktivet måles til dagsværdi, hvorimod forpligtelsen måles til det beløb, som en tredjepart kræver som Følgende standarder og fortolkninger er vedtaget af IASB, betaling for at påtage sig forpligtelsen. men endnu ikke godkendt af EU og derfor endnu ikke Vedtaget af IASB maj 2011. Ændringen forventes ikke at få implementeret: væsentlig indvirkning på årsrapporten. Kun nye og ændrede standarder samt fortolkninger med rele- vans for selskabet kommenteres. EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 29 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis