Publicité

Vis si telepatie-Freud.pdf

21 Mar 2023
Vis si telepatie-Freud.pdf
Vis si telepatie-Freud.pdf
Vis si telepatie-Freud.pdf
Vis si telepatie-Freud.pdf
Publicité
Vis si telepatie-Freud.pdf
Prochain SlideShare
Freud   vis si telepatieFreud vis si telepatie
Chargement dans ... 3
1 sur 5
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Vis si telepatie-Freud.pdf

  1. Vis si telepatie* de Sigmund Freud *Extras din lucrarea editata de AROPA: "Psihanaliza fenomenelor oculte" dedicata cı torva texte scrise de Sigmund Freud. I n acest extras avem o analiza de vis "telepatic" pe care Freud o supune studiului de tip psihanalitic. Visul provine de la un corespondent necunoscut care i l-a comunicat prin mai multe scrisori. Cu unul din ei am corespondat deja ı nainte; el a avut amabilitatea, ca si ală i mulă i cititori, sa -mi comunice observaă ii extrase din viaă a de zi cu zi, si din alte surse. De asta data , acest om, extrem de cultivat si de inteligent, mi-a pus ı n mod expres materialul sa u la dispoziă ie, ı n cazul ı n care as vrea ”sa -l utilizez pentru publicareÎ. Iata scrisoarea sa: Cred ca visul care urmeaza este suficient de interesant pentru ca sa vi-l ofer ca material pentru studiile dumneavoastra . Trebuie sa va spun ı n prealabil: fiica mea care este ma ritata la Berlin asteapta sa nasca pentru prima oara la juma tatea lunii decembrie a.c. Aveam inten„ ia sa merg la Berlin cu aceasta ocazie ı mpreuna cu so„ ia mea (a doua), mama vitrega a fiicei mele. I n noaptea de 16 spre 17 noiembrie am visat, mai precis si mai real ca niciodata , ca so„ ia mea a na scut gemeni. I i va d pe cei doi copilasi, au o mina stra lucitoare, rozalii si buca la„ i, cı t se poate de clar, dormind ala turi ı n pa tu„ ul lor, nu-mi dau seama ce sex au, unul - cu pa rul blond ca si spicul de grı u are precis tra sa turile mele amestecate cu tra sa turile so„ iei mele, cela lalt - cu pa rul brun-saten are precis tra sa turile so„ iei mele amestecate cu ale mele. I i spun so„ iei mele care are pa rul blond-roscat: nu ı ncape ı ndoiala ca pa rul brun-saten al copilului ” ta uŞ va deveni si el roscat mai tı rziu. So„ ia mea ı i ala pteaza pe copilasi. Ea tocmai a fiert dulcea„ a ı ntr-o chiuveta (tot ı n vis) si cei doi copilasi s-au ca „ a rat ı n chiuveta si o ling. Iata visul. M-am trezit de patru sau cinci ori ı n timp ce visam ı ntrebı ndu-ma daca este adeva rat ca avem gemeni, fa ra sa pot conchide cu toata certitudinea ca nu am fa cut decı t sa visez. Visul a durat pı na la trezire, chiar si pu„ in dupa trezire, pı na cı nd m-am la murit pe deplin cum stau lucrurile. La micul dejun i l-am povestit si so„ iei mele care s-a amuzat copios. Ea mi-a zis: Nu cumva a na scut gemeni Ilse (fiica mea)? I-am ra spuns: Nu-mi prea vine sa cred, ca ci nici ı n familia mea si nici ı n cea a lui Gs. (so„ ul ei) nu au existat gemeni. Pe 18 noiembrie, la orele 10 de diminea„ a , am primit o telegrama trimisa ı n dupa -amiaza precedenta de ginerele meu, ı n care eram anun„ at ca s-au na scut doi gemeni, un ba ie„ el si o feti„ a . Nasterea s-a produs, prin ur- mare, ı n momentul ı n care visam ca so„ ia mea a na scut gemeni. Evenimentul a avut loc cu patru sa pta mı ni mai devreme decı t am socotit cu to„ ii bazı ndu-ne pe supozi„ iile fiicei mele si ale so„ ului ei. S i asta nu-i totul: I n noaptea urma toare, am visat ca fosta mea soă ie, defuncta , mama fiicei mele, a luat ı n grija patruzeci-si-opt de nou na scuă i. La primirea primilor doisprezece, am protestat. Aici visul se sfı rseste. Fosta mea so„ ie a iubit mult copiii. Adeseori afirma ca si-ar dori o droaie de copii, cu cı t mai mul„ i cu atı t mai bine, si ca s-ar sim„ i ı n stare sa faca pe ı ngrijitoarea la o gra dini„ a de copii. Zgomotul si „ ipetele copiilor erau muzica sa favorita . Adeseori se ı ntı mpla sa invite o ceata de copii de pe strada , sa -i ospa teze ı n curtea vilei noastre
  2. cu ciocolata si pra jituri. Fiica mea, dupa ce a na scut si, mai ales, dupa ce i-a trecut surpriza nasterii survenite prematur, a gemenilor si a diferen„ ei lor de sex, s-a gı ndit de-ndata , fa ra ı ndoiala , la mama sa, stiind cu cı ta bucurie ar fi ı ntı mpinat ea evenimentul. ” Oare ce ar spune mama acum daca ar sta la ca pa tı iul meu de la uza ?Ş Acest gı nd i-a trecut mai mult ca sigur prin minte. S i iata ca eu am avut visul cu prima mea so„ ie defuncta , pe care am visat-o rareori, de care n-am mai vorbit dupa primul meu vis si la care nici ma car nu m-am gı ndit. Crede„ i oare ca coinciden„ a visului cu evenimentul, ı n ambele cazuri, este ı ntı mpla toare? Fiica mea, care „ ine mult la mine, s-a gı ndit fa ra ı ndoiala ı n mod special la mine ı n clipele nasterii, cu atı t mai mult cu cı t i-am scris adeseori ı n privin„ a conduitei pe care sa o aiba ı n timpul sarcinii si nu am sla bit-o cu sfaturile mele. Este usor de ghicit ce am ra spuns acestei scrisori. Trebuia sa constat cu ama ra ciune ca si la corespondentul meu interesul analitic era obturat de interesul telepatic; asa ı ncı t am evitat ı ntrebarea sa directa remarcı nd ca visul conă ine, de altminteri, multe lucruri ı n afara raportului sa u cu nasterea gemelara , si i-am cerut sa -mi comunice informaă iile si asociaă iile susceptibile de a-mi permite interpretarea lui. La care, am primit aceasta a doua scrisoare care, nici ea, nu satisface complet astepta rile mele: Ra spund abia asta zi la scrisoarea dumneavoastra amicala din 24 a acestei luni. Accept bucuros sa va comunic ” fa ra omisiuni si rezerveŞ toate asocia„ iile care mi-au venit. Din pa cate, pu„ ine - poate mai multe prin viu grai... Ei bine, so„ ia mea si cu mine nu mai dorim copii. De altfel, nu am avut, ca sa spun asa, un raport sexual; ı n perioada visului cel pu„ in nu a existat nici un ” pericolŞ . Nasterea fiicei mele care a fost asteptata pentru juma tatea lui decembrie a fa cut, natural, obiectul unor conversa„ ii numeroase ı ntre noi. Dar fata mea a fost examinata si radiografiata asta vara si, dupa constata rile sale, consultantul a diagnosticat ca va fi un ba iat. So„ ia mea a declarat atunci: ” Ce-as mai rı de sa fie o feti„ a Ş . A mai zis atunci ca ar fi mai bine daca ar fi un H. decı t un G. (numele ginerelui meu), fiica mea este mai dra gu„ a si are mai multa prestan„ a decı t ginerele meu, desi el a fost ofi„ er de marina . Ma intereseaza chestiunile legate de ereditate si am obiceiul sa caut asema na rile la copilasi. I nca ceva! Avem un ca „ elus care ma nı nca cu noi la masa , ı si primeste pateul si linge farfuriile. Tot acest material s-a reı ntors ı n vis. Iubesc mult copiii si am afirmat adeseori ca as mai creste cu pla cere ı nca un sufle„ el, acum cı nd pot sa o fac cu mai multa ı n„ elegere, interes si calm, dar cu so„ ia mea, care nu are capacita „ ile necesare pentru o educa„ ie temeinica a copilului, nu am vrut sa am copil. Iata ca visul ı mi face cadou doi - sexul, nu l-am diagnosticat. I nca si azi ı i va d ı n paturile lor si le recunosc limpede tra sa turile, unul este mai ” eu-ı nsumiŞ , cela lalt mai mult so„ ia mea, dar fiecare are si ceva din cela lalt. So„ ia mea are pa rul blond-roscat dar unul dintre copii ı l are saten (roscat), brun. Zic: ” S i a sta va deveni roscat mai tı rziuŞ . Cei doi copii se ca„ a ra pe o chiuveta mare ı n care so„ ia mea ames- teca ı n dulcea„ a , si ling marginile si fundul chiuvetei (visul). Originea acestui detaliu este usor de explicat, de altfel nici ansamblul visului nu ar fi dificil de ı n„ eles si interpretat, daca n-ar coincide cu nasterea neasteptata si precoce a nepo„ eilor mei (cu trei sa pta mı ni mai devreme), coinciden„ a aproape orara (nu as putea spune cu precizie cı nd a ı nceput visul, nepo„ eii mei s-au na scut la orele noua , noua si un sfert; ı n jurul orelor zece m-am dus la culcare si noaptea am visat), si daca nu am fi stiut dinainte ca va fi ba iat. Cu siguran„ a , ı ndoiala privind exactitatea afirma„ iei - ba iat
  3. sau fata - poate face sa apara gemeni ı n vis, dar mai ra mı ne coinciden„ a temporala a visului gemelar cu nasterea neasteptata , si cu trei sa pta mı ni ı n avans, a gemenilor fetei mele. Nu este pentru prima oara cı nd evenimentele de la distan„ a acced la constiin„ a mea ı nainte de a afla despre ele. Unul dintre mai multe altele: ı n octombrie, m-au vizitat cei trei fra„ i ai mei. Noi nu ne-am mai ga sit ı mpreuna de treizeci de ani (desigur ca ı n doi mai des), exceptı nd, pe fuga , la ı nmormı ntarea tata lui meu si a mamei mele. Moartea lor era asteptata - ı n nici un caz nu am ” presim„ it-oŞ . Dar, cı nd ı n urma cu circa 25 de ani a murit cel mai tı na r din fra„ ii mei, brusc, pe neasteptate, la vı rsta de zece ani, am gı ndit imediat - cı nd factorul mi-a ı nmı nat cartea postala care anun„ a moartea sa, si fa ra sa -i arunc vreo privire - : aici scrie ca fratele ta u a murit. S i totusi era singur ı n ca minul familiei noastre, un ba iat pleznind de sa na tate, ı n timp ce noi ceilal„ i patru fra„ i mai ı n vı rsta ne luasem zborul de acasa si eram absen„ i. Din ı ntı mplare, cı nd m-au vizitat fra„ ii mei, conversa„ ia noastra s-a purtat pe marginea acestei experien„ e pe care am tra it-o atunci si iata ca cei trei fra„ i au sca pat cu to„ ii, ca la ordin, declara„ ia ca li s-a ı ntı mplat si lor atunci exact acelasi lucru ca si mie. N-as putea spune daca lucrul s-a ı ntı mplat identic, ı n orice caz fiecare a declarat ca a presim„ it aceasta moarte ca o certitudine, ı nainte ca stirea primita pu„ in dupa si total neasteptata sa o fi notificat. To„ i patru sı ntem pe linia maternala naturi sensibile si ı n acelasi timp persoane robuste, dar nici unul din noi nu a fost atras de vreo forma de spiritism sau ocultism - ba chiar le respingem cu hota rı re. To„ i cei trei fra„ i ai mei sı nt diploma„ i universitari, doi sı nt profesori de liceu, unul sef geometru, mai degraba chi„ ibusari decı t fantasti. - Cam asta-i tot ce pot sa va zic despre vis. Daca vre„ i sa utiliza„ i pentru publicare, pun totul la dispozi„ ia dumneavoastra Daca vom trece acum la tratamentul analitic al acestui vis, va trebui sa ne recunoastem din nou insatisfacă ia. Materialul de gı nduri pe care visa torul ı l ataseaza conă inutului manifest al visului este si el insuficient, cu el nu putem face nici o analiza a visului. Visul, de pilda , insista minuă ios asupra asema na rii dintre copii si pa rină i, el discuta de culoarea pa rului lor si despre probabila ei modificare ı n timp, iar pentru a explica aceste detalii etalate pe larg, visa torul nu ne da decı t o informaă ie indigenta , cum ca el s-a interesat din totdeauna de problemele legate de asema nare si ereditate; si totusi, noi avem obiceiul de a cere mult mai mult. Dar ı ntr-un punct, visul permite o interpretare analitica , si tocmai acolo analiza, care altminteri nu are nimic de-a face cu ocultismul, vine ı ntr-o maniera remarcabila ı n sprijinul telepatiei. Numai datorita acestui punct va solicit atenă ia asupra acestui vis. Daca examinaă i corect problema, visul acesta nu are nici un drept la calificarea de ”telepaticÎ. El nu-i comunica nimic visa torului, nimic care - sustras cunostină ei sale obisnuite - sa se petreaca simultan ı ntr-un alt loc; ceea ce povesteste visul este cu totul altceva decı t evenimentul de care informeaza telegrama din ziua care a urmat noaptea visului. Visul si evenimentul difera asupra unui punct extrem de important, dar si concorda , la sı nd la o parte simultaneitatea, ı ntr-un alt element foarte interesant. In vis, so„ ia visa torului naste gemeni. Dar ceea ce s-a petrecut este ca fiica lui care tra ieste departe a na scut gemeni. Visa torul nu ignora aceasta diferenă a , dar nu pare sa cunoasca vreo explicaă ie care sa -l ajute sa o depa seasca , si ı ntrucı t el nu are nici o ı nclinaă ie oculta , dupa zicerile lui, se mulă umeste sa ı ntrebe cu timiditate daca coincidenă a visului si evenimentului ı n punctul nasterii gemelare poate fi altceva decı t o ı ntı mplare. Dar interpretarea psihanalitica a viselor aboleste aceasta diferenă a ı ntre vis si eveniment, si le da amı ndurora acelasi conă inut. Daca vom apela la materialul
  4. asociativ al acestui vis, el ne arata , ı n ciuda sa ra ciei sale, ca exista aici o lega tura afectiva ı ntre tata si fiica , lega tura afectiva atı t de obisnuita si de naturala ı ncı t ar trebui sa ı nceta m sa ne rusina m de ea, care cu sigurană a nu reuseste sa se exprime ı n viaă a decı t ca interes tandru, si nu antreneaza ultimele sale consecină e decı t ı n vis. Tata l stie ca fiica sa ă ine mult la el, el este convins ca ea s-a gı ndit mult la el ı n ceasul marii ei ı ncerca ri; eu cred ca el ı l invidiaza pe ginerele sa u, pe care ı l blagosloveste ı n scrisoarea sa cu cı teva remarci depreciative - pentru fiica sa. Cu ocazia nasterii (asteaptata sau perceputa prin telepatie) s-a trezit ı n inconstient dorină a refulata : mai bine ar fi soă ia (a doua) mea - si aceasta dorină a este cea care deformeaza visul si este responsabila de diferenă a dintre conă inutul manifest al visului si eveniment. Avem dreptul sa ı nlocuim ı n vis a doua soă ie cu fiica. Daca am avea mai mult material pentru acest vis, cu sigurană a ca am putea sa consolida m si sa aprofunda m aceasta interpretare. S i iata -ma ajuns la ceea ce vroiam sa va ara t. Ne-am foră at sa fim cı t se poate de impară iali si am admis doua concepă ii despre vis deopotriva de posibile si deopotriva de nedemonstrabile. Dupa prima, visul este reacă ia la un mesaj telepatic: fiica ta este pe cale de a aduce pe lume doi gemeni. Dupa a doua, el se bizuie pe un travaliu de gı ndire inconstient pe care l-am putea traduce cam asa: asta zi este precis ziua ı n care trebuie sa aiba loc nasterea, daca tinerii de la Berlin s-au ı nselat ı ntr-adeva r cu o luna , asa cum eu cred de fapt. S i daca soă ia (prima) mea ar mai fi tra it, ea nu s-ar fi mulă umit numai cu un copilas. Pentru ea, ar fi trebuit cel puă in gemeni. Daca aceasta a doua concepă ie este buna , nu mai avem nici o problema suplimentara . Este un vis ca oricare altul. La gı ndurile visului (preconstiente) care au fost menă ionate s-a ada ugat dorină a (inconstienta ), ca nimeni alta decı t fiica sa -i devina a doua soă ie visa torului, si astfel s-a produs visul manifest care ne-a fost comunicat. Dar daca preferaă i sa presupuneă i ca mesajul telepatic al nasterii fiicei a ajuns la visa tor, atunci se nasc noi ı ntreba ri asupra raportului unui asemenea mesaj si asupra influenă ei sale asupra forma rii visului. Ra spunsul vine de la sine si poate fi furnizat fa ra nici un echivoc. Mesajul telepatic este tratat ca o bucata de material destinata forma rii visului, ca un oricare alt stimul care vine din exterior sau din interior, ca un zgomot jenant venind din strada , ca o senzaă ie insistenta venind de la un organ al visa torului. In exemplul nostru, vedem cu limpezime cum mesajul este transformat ı n ı mplinire de dorină a cu ajutorul unei dorină e refulate si a astepta rii nera bda toare, dar din nefericire nu putem ara ta cu aceeasi claritate cum s-a contopit el ı ntr-un vis ı mpreuna cu un alt material simultan treaz. Mesajul telepatic - daca tot trebuie sa -i recunoastem realitatea - nu poate schimba deci nimic din formarea visului, telepatia nu are nimic de-a face cu esenă a visului. Pentru a evita impresia ca as vrea sa ascund o obscuritate ı n spatele unui cuvı nt abstract dar sunı nd bine, sı nt gata sa rezic: esenă a visului consta ı n procesul particular al travaliului visului, care transporta gı ndurile preconstiente (resturile diurne) cu ajutorul unei moă iuni de dorină a inconstienta ı n conă inutul manifest al visului. Dar problema telepatiei priveste la fel de puă in visul ca si problema angoasei. Sper ca ma aprobaă i ı n aceasta privină a , dar ca ı mi veă i obiecta curı nd ca exista totusi si alte vise telepatice unde nu exista nici o diferenă a ı ntre eveniment si vis, si unde nu putem ga si nimic altceva decı t restituirea nedeformata a evenimentului. Inca o data , eu nu cunosc, din propria mea experienă a , asemenea vise telepatice dar stiu ca au fost raportate adeseori. Sa presupunem ca avem de-a face cu un asemenea vis telepatic fa ra deformare sau amestec. Atunci se pune o alta ı ntrebare: oare, chiar putem numi vis o asemenea experienă a tra ita telepatic? O veă i face fa ra ı ndoiala atı ta timp cı t veă i urma ri limbajul uzual popular pentru care tot ce se ı ntı mpla ı n viaă a
  5. noastra psihica ı n timpul perioadei somnului se numeste vis. Probabil ca mai ziceă i si: m-am ı ntors ı n vis, si ca ga siă i si mai puă in incorect sa ziceă i: am plı ns ı n vis sau m-am angoasat ı n vis. Dar remarcaă i totusi ca ı n toate aceste cazuri utilizaă i unul ı n locul altuia, fa ra distincă ie, ”visÎ si ”somnÎ, sau ”stare de somnÎ. Cred ca ar fi ı n interesul preciziei stiină ifice sa separa m mai bine ”visulÎ si ”starea de somnÎ. De ce sa trebuiasca sa -i furniza m noi un pendant confuziei suscitate de Maeder care descopera o noua funcă ie pentru vis, refuzı nd total sa distinga travaliul visului de gı ndurile latente ale visului? Asa ca , daca trebuie musai sa ı ntı lnim un ”visÎ telepatic pur de acest gen, noi vom prefera cu sigurană a sa -l numim o experienă a tra ita telepatic ı n stare de somn. Un vis fa ra condensare, deformare, dramatizare, fa ra ı mplinirea unei dorină e ı nainte de toate, nu merita desigur acest nume. Imi veă i aminti ca exista ı nca si alte producă ii psihice ı n somn ca rora ar trebui atunci sa le refuza m numele de ”visÎ. Se ı ntı mpla ca experienă e tra ite aievea ı n timpul zilei sa se repete pur si simplu ı n somn; recent, reproducerile ı n ”visÎ ale scenelor traumatice m-au constrı ns la o reviziune a teoriei visului; exista vise care se disting de specia obisnuita prin calita ă i aparte, care nu sı nt la drept vorbind nimic altceva decı t fantasme nocturne fa ra altera- re, nici amestec, ı ntru totul asema na toare fantasmelor diurne binecunoscute. Ar fi desigur jenant sa excludem aceste formaă iuni de la calificativul ”viseÎ. Dar toate acestea vin frumusel din interior, sı nt produsele vieă ii noastre psihice, ı n timp ce ”visul telepaticÎ pur ar fi, dupa ı nsusi conceptul sa u, o percepă ie venita din exterior, vizavi de care viaă a psihica s-ar comporta de o maniera receptiva si pasiva .
Publicité