ระลึกบุญ มาฆบูชา 7 มีนาคม 2555

C
ระลึกบุญ
มาฆบูชา
7 มีนาคม 2555
     ิ    ิ  ิ
โดย ณั ฐศษฏ วาจาสทธิศลป์
จุดหมายของการทํานุบารุงพุทธศาสนา
          ํ
1.      ั
   วัดใหญ่ชยมงคล:
2.  วัดพนัญเชง:ิ
3.  วัดมเหยงคณ์ (วัดทีสามและวัดสุดท ้าย)
            ่
4.  วัดสมณโกฏฐาราม
5.  วัดประดูทรงธรรม
6.  วัดธรรมิกราช
7.  วัดหน ้าพระเมรุ
8.    ิ
   วัดเชงท่า
9.  วัดศาลาปูนวรวิหาร
ั
จ ัดชุดสงฆทานยาจํานวน 9 ชุด

   ้     ื้
- ตังใจว่าจะซอยาทีมประโยชน์จริง
           ่ ี
เพือให ้พระสงฆ์ทานหายจากความ
  ่        ่
เจ็บป่ วยได ้อย่างรวดเร็ว
ั
นม ัสการพระทีว ัดใหญ่ชยมงคล:
        ่
• กราบพระนอนปางไสยยาส วันอังคาร
• ทําบุญปิ ดทองพระโมคคัลลานะ และพระสารีบตร
                    ุ
• ทําบุญบูรณะอุโบสถ
• ทําบุญค่านํ้ าไฟฟ้ า
• ทําบุญสร ้างศาลากัมมัฐฐาน
• ทําบุญดอกไม ้ธูปเทียน
     ั
• ถวายสงฆทานชุดที่ 1
นม ัสการพระทีว ัดพน ัญเชง:
           ่   ิ
• กราบนมัสการพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต)
      ั
• ถวายสงฆทานชุดที่ 2
• ห่มผ ้าพระประธาน
• ทอดกระถิน
             ํ
• สร ้างพระไตรปิ ฎก ชาระหนีสงฆ์
               ้
         ิ ั      ิ ั
• บํารุงมูลนิธชยพัฒนา มูลนิธชยสายใจไทย
• สร ้างกุฏสงฆ์
       ิ
• บํารุงทุนนักเรียนสอบบาลี
        ึ    ่
• ทุนการศกษา และชวยเหลือวัดทางใต ้
• บูรณะบํารุงพระอุโบสถ
นม ัสการพระทีว ัดมเหยงคณ์:
          ่
      ั
• ถวายสงฆทานชุดที่ 3
• ทําบุญผ ้าป่ าสร ้างเขือนรอบกําแพงวัด
             ่
• ทําบุญภัตตาหารนํ้ าปานะ
• ทําบุญกองทุนสําหรับพระอาพาธ
• ทําบุญเผยแผ่ธรรม
• ทําบุญค่านํ้ าไฟ
   ํ
• ชาระหนีสงฆ์้
• ทําบุญถวายปั จจัย 4
• บํารุงมูลนิธสปฏิปันโน
        ิ ุ
• เวียนเทียน ภาวนา นั่งกรรมฐาน
นม ัสการพระทีว ัดสมณโกฏฐาราม:
        ่
     ั
• ถวายสงฆทานชุดที่ 4
      ี
• บูชาพระสวลี
• ทําบุญปูนสร ้างศาลา
• ทําบุญทุนสร ้างศาลา
• ทําบุญดอกไม ้ธูปเทียน
• ตักบาตรพระ
นม ัสการพระทีว ัดประดูทรงธรรม
        ่
     ั
• ถวายสงฆทานชุดที่ 5
• ทําบุญบํารุงวัด


              ่
มีหลวงพ่ออยูรปเดียว มีโยมชวยงานคนสองคน
        ่ ู
เป็ นวัดทีควรมาทําบุญดูแล
     ่
                ั
ให ้หลวงพ่อสามารถปฏิบตได ้แบบสปปายะมาก
            ั ิ
ขึนครับ (อยูถนนเดียวกับวัดมเหยงค์)
 ้     ่
นม ัสการพระทีว ัดธรรมิกราช: (พระพุทธไสยาสน์)
        ่
     ั
• ถวายสงฆทานชุดที่ 6
• บูชาดอกไม ้
• ทําบุญพระภิกษุ อาพาต
• ทําบุญถวายภัตตาหารเพล
   ํ
• ชาระหนีสงฆ์
      ้
            ่ ี
• ทําบุญโลงศพธิดาบุตรทีเสยไปก่อน
• ทําบุญโลงศพไร ้ญาติ
• ทําบุญนํ้ ามันตะเกียง
นม ัสการพระทีว ัดหน้าพระเมรุ:
         ่
          ิ
พระพุทธนิมตวิชตมารโมลีศรีสรรเพชญ์
       ิ
บรมไตรโลกนาถ
     ั
• ถวายสงฆทานชุดที่ 7
• ทําบุญดอกไม ้ นํ้ ามันตะเกียง
      ื้ ่ ั
• ทําบุญซอทีวด
• ทําบุญพระสวลี ิ
• ทําบุญโลงศพ
ิ
นม ัสการพระทีว ัดเชงท่า :
        ่
     ั
• ถวายสงฆทานชุดที่ 8
• ทําบุญทอดกฐิน 2555
          ํ
• ทําบุญค่าไฟนํ้ า ชาระหนีสงฆ์
             ้
• ทําบุญบํารุงวัด

                ิ
• บํารุงเสนาสนะ ศาลาพระเจ้าตากสน
นม ัสการพระทีว ัดศาลาปูนวรวิหาร :
       ่
     ั
• ถวายสงฆทานชุดที่ 9

•  ทําบุญตักบาตร
•  ทําบุญนํ้ าไฟ
•  ทําบุญโลงศพ
•  ทําบุญกฐินพระราชทาน
•  ทําบุญนํ้ ามันตะเดียง
•  ทําบุญเด็กยากจน
ื่
รายชอญาติธรรมทีได้รวมบุญในครงนี้
        ่  ่    ้ั

•      ิ       ิ  ิ
  นายณั ฐศษฏ วาจาสทธิศลป์ (หัวหน ้าทัวร์)
•  น.ส. กิรติ ล ้วนงาม (ต ้นหน)
•  น.ส. ปาริชาติ (พีเจี๊ ยบ)
           ่
•             ิ  ิ
  น.ส. ธัตติยา วาจาสทธิศลป์ (ผิง)
ทําบุญเพิมเติมในว ันมาฆบูชา
     ่

            • ถวายให ้กับโรงพยาบาล
             สงฆ์พร ้อมกับไม ้เท ้า
            • มีสบูSafeGuard+มีดโกน
                ่
                   ี
             Gillete+ยาสฟันFuocari+l
                  ี
             แปรงสฟัน+นํ้ ายาบ ้วนปาก
             listerline
            • จํานวน 5 ชุด
ิ
อนุโมทนาบุญและขออโหสกรรม
ขออนุโมทนา ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ทกท่านทุกรูปทุกนาม หากการกระทําใดๆ
                        ุ
ของข ้าพเจ ้าล่วงเกินท่านทังหลายไม่วาจะเป็ นวจีกรรม, มโนกรรม หรือกายกรรมก็ด ี ข ้าพเจ ้า
              ้    ่
    ิ
ขออโหสกรรมมา ณ ทีนี้  ่

                            ั่  ี
    ข ้าพเจ ้าขอปฏิญาณตนเป็ นคนดี ละเว ้นการกระทําชว ถือศล มีธรรมะประจําใจ มีพระ
นิพพานเป็ นอารมณ์
    จะขอมีสติทกลมหายใจเข ้า-ออก ระลึกถึงความตายไว ้เสมอ และละลึกไว ้เสมอว่าตัว
          ุ
   ้ ิ ่        ้ ิ ่
เรานีมใชของเรา กายเรานีก็มใชของเรา จะขอยึดมั่นเคารพในครูบาอาจารย์ และหมั่นปฏิบตม ิ ั ิ
ให ้ขาด ตังจิตตังใจเพือขอให ้ไม่เกิดใหม่อก ขอให ้ถึงพระนิพพานในชาตินี้
      ้   ้  ่         ี

        ิ ่     ่                   ั้
ข ้าพเจ ้าขออุทศสวนบุญสวนกุศลนีไปให ้ทุกรูปทุกนามทัง 20 ชนพรหมโลก 6 ชน
                  ้           ้           ั้
                   ิ ั้   ั
เทวะโลก มนุษย์โลก 1 อบายภูมทง 4 มี สตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย นรก และในหมืน      ่
โลกธาตุกบอีกแสนจักรวาลพิภพ ทังทีเป็ นมนุษย์ อมนุษย์ รูปวิญญาณ อรูปวิญญาณและ
      ั             ้ ่
     ั                ั
สรรพสตว์ทังหลาย ทังทีเป็ นมิตรและศตรู ตลอดจนเจ ้ากรรมนายเวรของข ้าพเจ ้า
       ้      ้ ่
                                 ึ่
.........ขอให ้ทุกรูปทุกนาม จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิด อย่าได ้มีเวรซงกันและกันเลย
           ่ึ
อย่าได ้เบียดเบียนซงกันและกันเลย ขอให ้ทุกรูปทุกนาม จงโมทนาในสวนกุศลนี้ ่
                ่
พึงได ้รับประโยชน์ความสุขเชนเดียวกัน ข ้าพเจ ้าจะพึงได ้รับ ณ กาลบัดนีด ้วยเทอญ .........
                                     ้

พร ้อมกันนี้ ขออนุโมทนา บุญกุศลกับทุกท่านด ้วยเทอญ
อธิษฐานจิต
                              ั  ั
"ข ้าพเจ ้าทังหลาย ขอน ้อมจิตระลึกถึงบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสมมาสมพุทธเจ ้าทุกๆพระองค์ อันมีองค์สมเด็จองค์ปฐมทรงเป็ น
       ้
                               ั้          ั
ประธาน พระปั จเจกพุทธเจ ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทงหลาย เทพพรหมเทวา สมมาทิฐทงหลายทัวทุกๆจักรวาล ได ้
                                              ิ ั้   ่
โปรดมาเป็ นพยานในการทํางานถวายพระพุทธศาสนา รักษาชาติและคํ้าชูสถาบันพระมหากษั ตริย ์ ของเหล่าข ้าพเจ ้าทังหลาย
                                                      ้

ขอให ้เหล่าข ้าพเจ ้าทังหลาย ได ้ระลึกรู ้จดจําคําอธิษฐานและหน ้าทีทได ้อธิษฐานมาก่อนลงมาเกิดในชาตินได ้อย่างกระจ่างแจ ้ง
            ้                      ่ ี่                ี้
         ่      ื่      ึ                         ่  ึ่
หากเพือนพรรคทีลงมายังไม่ตน ยังไม่รู ้สกตัวถึงหน ้าที่ ขอทวยเทพเทวา มาดลจิตดลใจพวกเขาให ้ตืนรู ้ซงหน ้าทีด ้วยเถิด
    ่                                                  ่

                        ั    ั      ั       ั
ขอให ้ดวงจิตของข ้าพเจ ้าทังหลายตังมันอยูในสมมาทิฐ ิ สมมาสมาธิ สมมาปั ญญา สมมาปฏิบต ิ มีองค์พระพุทธองค์ทรงคุ ้มครอง
              ้     ้ ่ ่                         ั
                                                      ่  ั
ปกป้ องดวงจิตของข ้าพเจ ้าไว ้ไม่วายามหลับก็ด ี ยามตืนก็ด ี ยามมีสติก็ด ี คลาดจากสติก็ด ี ขอทวยเทพเทวาชวยชกนํ าจิตข ้าพเจ ้า
                 ่         ่
      ่ ุ                                      ่     ั
กลับเข ้าสูกศลไว ้เสมอตลอด แม ้เพือนพรรคผู ้เป็ นมิจฉาทิฐ ิ ก็ขอให ้พลิกจิตฟื้ นกลับคืนสูความเป็ นสมมาทิฐด ้วยเถิด ทุกคนทุก
                  ่                                  ิ
ท่าน

           ่        ้  ิ           ่    ้
ขอให ้วาสนาบารมีเก่าทีได ้บําเพ็ญมา ทังสามสบทัศน์จงได ้กลับคืนเพือนํ ามาใชในการสร ้างบุญบารมีในชาตินี้ ขอสายกุศลสมบัต ิ
ทังปวงจงกลับมาเพือการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ขอกรรมฐานเก่า อภิญญาจงกลับมาเพือความก ้าวหน ้าแห่งการปฏิบต ิ
 ้        ่                                 ่             ั

และขอให ้เหล่าข ้าพเจ ้าทังหลายจงมีกําลังใจ จงมีบารมีทเต็มเปี่ ยมในการทํางานเพือการรักษาบวรพระพุทธศาสนาของสมเด็จ
              ้             ี่            ่
  ั   ั                               ี
พระสมมาสมพุทธเจ ้าให ้รุงเรืองประดุจครังพระพุทธองค์ทรงดํารงพระชนม์ชพอยูตราบจนห ้าพันวัสสากาลแห่งพุทธศาสนาด ้วย
             ่       ้                  ่
เทอญ.."

     ่ิ ั ์ ิ ์        ั   ิ ั้             ่     ้     ้        ่
"ขอให ้สงศกดิสทธิเทพพรหมเทวาสมมาทิฐทงหลาย ได ้โมทนาในบุญทีพวกเราทังหลายได ้ตังใจไว ้ดีแล ้ว ขอให ้ชวยเมตตาปก
                       ้      ่                   ่
ปั กรักษาคุ ้มครอง กาย วาจา ใจ ของพวกเรานีรวมไว ้เป็ นหนึงเดียว สามัคคี มั่นคง เห็นประโยชน์ของสวนรวมเป็ นทีตง ด ้วย
                                                      ่ ั้
เทอญ"

ขอให ้ทุกท่านจงสําเร็จในความปรารถนาทุกประการไม่วาเพือสมมาสมโพธิญาณก็ด ี หรือเพือพระนิพพานก็ด ี ขอให ้บารมีของทุก
                        ่  ่ ั  ั          ่
ท่านจงสําเร็จสมหวังร ้อยเท่าพันทวีด ้วยเทอญ
1 sur 16

Recommandé

รวบรวมศรัทธาผ้าป่าสู้น้ำท่วม 15 เม.ย. 2555 par
รวบรวมศรัทธาผ้าป่าสู้น้ำท่วม 15 เม.ย. 2555รวบรวมศรัทธาผ้าป่าสู้น้ำท่วม 15 เม.ย. 2555
รวบรวมศรัทธาผ้าป่าสู้น้ำท่วม 15 เม.ย. 2555Carzanova
400 vues19 diapositives
เชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก วัดมเหยงคณ์ วันที่ 5 เดือน 5 2555 par
เชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก วัดมเหยงคณ์ วันที่ 5 เดือน 5 2555เชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก วัดมเหยงคณ์ วันที่ 5 เดือน 5 2555
เชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก วัดมเหยงคณ์ วันที่ 5 เดือน 5 2555Carzanova
743 vues22 diapositives
๐๐๖.๐๔. สุดยอด วัตร ๑๔ หน้าแรกมีตาราง มี ๓๔ หน้า par
๐๐๖.๐๔. สุดยอด วัตร ๑๔ หน้าแรกมีตาราง   มี ๓๔ หน้า๐๐๖.๐๔. สุดยอด วัตร ๑๔ หน้าแรกมีตาราง   มี ๓๔ หน้า
๐๐๖.๐๔. สุดยอด วัตร ๑๔ หน้าแรกมีตาราง มี ๓๔ หน้าwatpadongyai
1.9K vues38 diapositives
คำนำทำ 4 par
คำนำทำ 4คำนำทำ 4
คำนำทำ 4Songsarid Ruecha
6.6K vues98 diapositives
สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรม par
สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรมสมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรม
สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรมniralai
11.3K vues50 diapositives
Healed body healed_mind par
Healed body healed_mindHealed body healed_mind
Healed body healed_mindAimmary
160 vues122 diapositives

Contenu connexe

Tendances

คู่มืออบรมยุวพุทธ par
คู่มืออบรมยุวพุทธคู่มืออบรมยุวพุทธ
คู่มืออบรมยุวพุทธniralai
1.9K vues86 diapositives
140128 วารสารยุวพุทธสัมพันธ์ par
140128 วารสารยุวพุทธสัมพันธ์140128 วารสารยุวพุทธสัมพันธ์
140128 วารสารยุวพุทธสัมพันธ์ธีระ ตันติวราชัย
992 vues36 diapositives
คำคมคารมธรรม par
คำคมคารมธรรมคำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรมniralai
8.2K vues56 diapositives
พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนอุดมการณ์(ฉากสุดท้ายของชีวิต) par
พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนอุดมการณ์(ฉากสุดท้ายของชีวิต)พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนอุดมการณ์(ฉากสุดท้ายของชีวิต)
พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนอุดมการณ์(ฉากสุดท้ายของชีวิต)niralai
6.2K vues11 diapositives
กลอนเทียนปัญญา par
กลอนเทียนปัญญากลอนเทียนปัญญา
กลอนเทียนปัญญาniralai
10.9K vues4 diapositives

Tendances(19)

คู่มืออบรมยุวพุทธ par niralai
คู่มืออบรมยุวพุทธคู่มืออบรมยุวพุทธ
คู่มืออบรมยุวพุทธ
niralai1.9K vues
คำคมคารมธรรม par niralai
คำคมคารมธรรมคำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
niralai8.2K vues
พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนอุดมการณ์(ฉากสุดท้ายของชีวิต) par niralai
พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนอุดมการณ์(ฉากสุดท้ายของชีวิต)พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนอุดมการณ์(ฉากสุดท้ายของชีวิต)
พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนอุดมการณ์(ฉากสุดท้ายของชีวิต)
niralai6.2K vues
กลอนเทียนปัญญา par niralai
กลอนเทียนปัญญากลอนเทียนปัญญา
กลอนเทียนปัญญา
niralai10.9K vues
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนอุดมการณ์ par niralai
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนอุดมการณ์คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนอุดมการณ์
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนอุดมการณ์
niralai7.8K vues
กลอนครูและคำคม par niralai
กลอนครูและคำคมกลอนครูและคำคม
กลอนครูและคำคม
niralai11.2K vues
สุภีร์ ทุมทอง สติปัญญา par Tongsamut vorasan
สุภีร์ ทุมทอง  สติปัญญาสุภีร์ ทุมทอง  สติปัญญา
สุภีร์ ทุมทอง สติปัญญา
ความหมายของอาภรณ์ และสีของอาภรณ์ par The Vatican
ความหมายของอาภรณ์ และสีของอาภรณ์ความหมายของอาภรณ์ และสีของอาภรณ์
ความหมายของอาภรณ์ และสีของอาภรณ์
The Vatican6.3K vues
Luangpoo fun par MI
Luangpoo funLuangpoo fun
Luangpoo fun
MI201 vues
พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนปัญญา par niralai
พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนปัญญาพิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนปัญญา
พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนปัญญา
niralai2.2K vues
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒ par dentyomaraj
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
dentyomaraj2K vues
Script พม.ดร.สมชาย ฐฺานวฑฺโฒ blc dhamma par blcdhamma
Script พม.ดร.สมชาย ฐฺานวฑฺโฒ blc dhammaScript พม.ดร.สมชาย ฐฺานวฑฺโฒ blc dhamma
Script พม.ดร.สมชาย ฐฺานวฑฺโฒ blc dhamma
blcdhamma446 vues
สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ในพิธีกรรม par The Vatican
สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ในพิธีกรรมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ในพิธีกรรม
สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ในพิธีกรรม
The Vatican2.6K vues
สมุดประจำตัวกิจกรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน par niralai
สมุดประจำตัวกิจกรรมเยาวชนภาคฤดูร้อนสมุดประจำตัวกิจกรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
สมุดประจำตัวกิจกรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
niralai4K vues
Tri91 03++มหาวิภังค์+เล่ม+๑+ภาค+๓ par Tongsamut vorasan
Tri91 03++มหาวิภังค์+เล่ม+๑+ภาค+๓Tri91 03++มหาวิภังค์+เล่ม+๑+ภาค+๓
Tri91 03++มหาวิภังค์+เล่ม+๑+ภาค+๓

Similaire à ระลึกบุญ มาฆบูชา 7 มีนาคม 2555

Saengdhamma in august 2010 par
Saengdhamma in august 2010Saengdhamma in august 2010
Saengdhamma in august 2010Wat Thai Washington, D.C.
762 vues59 diapositives
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th par
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10thTongsamut vorasan
124 vues567 diapositives
ธรรมะเสวนา พระพุทธและพระธรรม par
ธรรมะเสวนา พระพุทธและพระธรรมธรรมะเสวนา พระพุทธและพระธรรม
ธรรมะเสวนา พระพุทธและพระธรรมTaweedham Dhamtawee
601 vues16 diapositives
บทสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่ par
บทสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่บทสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่
บทสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่ธรรมะอินเทรนด์ ธรรมะออนไลน์
392 vues94 diapositives
บทสวดมนต์ข้ามปี 2555 par
บทสวดมนต์ข้ามปี 2555บทสวดมนต์ข้ามปี 2555
บทสวดมนต์ข้ามปี 2555Chawalit Jit
13K vues94 diapositives
1 บทนำ - 9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า โดย ท่าน ว. วชิรเมธี par
1 บทนำ - 9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า โดย ท่าน ว. วชิรเมธี1 บทนำ - 9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า โดย ท่าน ว. วชิรเมธี
1 บทนำ - 9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า โดย ท่าน ว. วชิรเมธีPanuwat Beforetwo
1.1K vues16 diapositives

Similaire à ระลึกบุญ มาฆบูชา 7 มีนาคม 2555(20)

1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th par Tongsamut vorasan
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
ธรรมะเสวนา พระพุทธและพระธรรม par Taweedham Dhamtawee
ธรรมะเสวนา พระพุทธและพระธรรมธรรมะเสวนา พระพุทธและพระธรรม
ธรรมะเสวนา พระพุทธและพระธรรม
บทสวดมนต์ข้ามปี 2555 par Chawalit Jit
บทสวดมนต์ข้ามปี 2555บทสวดมนต์ข้ามปี 2555
บทสวดมนต์ข้ามปี 2555
Chawalit Jit13K vues
1 บทนำ - 9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า โดย ท่าน ว. วชิรเมธี par Panuwat Beforetwo
1 บทนำ - 9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า โดย ท่าน ว. วชิรเมธี1 บทนำ - 9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า โดย ท่าน ว. วชิรเมธี
1 บทนำ - 9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า โดย ท่าน ว. วชิรเมธี
Panuwat Beforetwo1.1K vues
วิจารณ์การศึกษาไทย par Tongsamut vorasan
วิจารณ์การศึกษาไทยวิจารณ์การศึกษาไทย
วิจารณ์การศึกษาไทย
Tongsamut vorasan2.2K vues
ทำอย่างไรชีวิตจึงจะมีความสุข par niralai
ทำอย่างไรชีวิตจึงจะมีความสุขทำอย่างไรชีวิตจึงจะมีความสุข
ทำอย่างไรชีวิตจึงจะมีความสุข
niralai2.1K vues
พระพุทธม.6 SW603 par satriwitthaya
พระพุทธม.6 SW603พระพุทธม.6 SW603
พระพุทธม.6 SW603
satriwitthaya5.2K vues
บทสวดมนต์ข้ามปี par Tongsamut vorasan
บทสวดมนต์ข้ามปีบทสวดมนต์ข้ามปี
บทสวดมนต์ข้ามปี
Tongsamut vorasan2.9K vues
สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖ (ฉบับ สสส.) par Ballista Pg
สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖ (ฉบับ สสส.)สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖ (ฉบับ สสส.)
สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖ (ฉบับ สสส.)
Ballista Pg4.3K vues
แผ่นพับวันมาฆบูชา par thanaetch
แผ่นพับวันมาฆบูชาแผ่นพับวันมาฆบูชา
แผ่นพับวันมาฆบูชา
thanaetch11.9K vues
แรงบันดาลใจจากความตาย par Maha Duangthip Dhamma
แรงบันดาลใจจากความตาย แรงบันดาลใจจากความตาย
แรงบันดาลใจจากความตาย
สัญญาใจค่ายจริยธรรม par niralai
สัญญาใจค่ายจริยธรรมสัญญาใจค่ายจริยธรรม
สัญญาใจค่ายจริยธรรม
niralai1.1K vues

ระลึกบุญ มาฆบูชา 7 มีนาคม 2555

 • 1. ระลึกบุญ มาฆบูชา 7 มีนาคม 2555 ิ ิ ิ โดย ณั ฐศษฏ วาจาสทธิศลป์
 • 2. จุดหมายของการทํานุบารุงพุทธศาสนา ํ 1. ั วัดใหญ่ชยมงคล: 2. วัดพนัญเชง:ิ 3. วัดมเหยงคณ์ (วัดทีสามและวัดสุดท ้าย) ่ 4. วัดสมณโกฏฐาราม 5. วัดประดูทรงธรรม 6. วัดธรรมิกราช 7. วัดหน ้าพระเมรุ 8. ิ วัดเชงท่า 9. วัดศาลาปูนวรวิหาร
 • 3. ั จ ัดชุดสงฆทานยาจํานวน 9 ชุด ้ ื้ - ตังใจว่าจะซอยาทีมประโยชน์จริง ่ ี เพือให ้พระสงฆ์ทานหายจากความ ่ ่ เจ็บป่ วยได ้อย่างรวดเร็ว
 • 4. ั นม ัสการพระทีว ัดใหญ่ชยมงคล: ่ • กราบพระนอนปางไสยยาส วันอังคาร • ทําบุญปิ ดทองพระโมคคัลลานะ และพระสารีบตร ุ • ทําบุญบูรณะอุโบสถ • ทําบุญค่านํ้ าไฟฟ้ า • ทําบุญสร ้างศาลากัมมัฐฐาน • ทําบุญดอกไม ้ธูปเทียน ั • ถวายสงฆทานชุดที่ 1
 • 5. นม ัสการพระทีว ัดพน ัญเชง: ่ ิ • กราบนมัสการพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ั • ถวายสงฆทานชุดที่ 2 • ห่มผ ้าพระประธาน • ทอดกระถิน ํ • สร ้างพระไตรปิ ฎก ชาระหนีสงฆ์ ้ ิ ั ิ ั • บํารุงมูลนิธชยพัฒนา มูลนิธชยสายใจไทย • สร ้างกุฏสงฆ์ ิ • บํารุงทุนนักเรียนสอบบาลี ึ ่ • ทุนการศกษา และชวยเหลือวัดทางใต ้ • บูรณะบํารุงพระอุโบสถ
 • 6. นม ัสการพระทีว ัดมเหยงคณ์: ่ ั • ถวายสงฆทานชุดที่ 3 • ทําบุญผ ้าป่ าสร ้างเขือนรอบกําแพงวัด ่ • ทําบุญภัตตาหารนํ้ าปานะ • ทําบุญกองทุนสําหรับพระอาพาธ • ทําบุญเผยแผ่ธรรม • ทําบุญค่านํ้ าไฟ ํ • ชาระหนีสงฆ์้ • ทําบุญถวายปั จจัย 4 • บํารุงมูลนิธสปฏิปันโน ิ ุ • เวียนเทียน ภาวนา นั่งกรรมฐาน
 • 7. นม ัสการพระทีว ัดสมณโกฏฐาราม: ่ ั • ถวายสงฆทานชุดที่ 4 ี • บูชาพระสวลี • ทําบุญปูนสร ้างศาลา • ทําบุญทุนสร ้างศาลา • ทําบุญดอกไม ้ธูปเทียน • ตักบาตรพระ
 • 8. นม ัสการพระทีว ัดประดูทรงธรรม ่ ั • ถวายสงฆทานชุดที่ 5 • ทําบุญบํารุงวัด ่ มีหลวงพ่ออยูรปเดียว มีโยมชวยงานคนสองคน ่ ู เป็ นวัดทีควรมาทําบุญดูแล ่ ั ให ้หลวงพ่อสามารถปฏิบตได ้แบบสปปายะมาก ั ิ ขึนครับ (อยูถนนเดียวกับวัดมเหยงค์) ้ ่
 • 9. นม ัสการพระทีว ัดธรรมิกราช: (พระพุทธไสยาสน์) ่ ั • ถวายสงฆทานชุดที่ 6 • บูชาดอกไม ้ • ทําบุญพระภิกษุ อาพาต • ทําบุญถวายภัตตาหารเพล ํ • ชาระหนีสงฆ์ ้ ่ ี • ทําบุญโลงศพธิดาบุตรทีเสยไปก่อน • ทําบุญโลงศพไร ้ญาติ • ทําบุญนํ้ ามันตะเกียง
 • 10. นม ัสการพระทีว ัดหน้าพระเมรุ: ่ ิ พระพุทธนิมตวิชตมารโมลีศรีสรรเพชญ์ ิ บรมไตรโลกนาถ ั • ถวายสงฆทานชุดที่ 7 • ทําบุญดอกไม ้ นํ้ ามันตะเกียง ื้ ่ ั • ทําบุญซอทีวด • ทําบุญพระสวลี ิ • ทําบุญโลงศพ
 • 11. ิ นม ัสการพระทีว ัดเชงท่า : ่ ั • ถวายสงฆทานชุดที่ 8 • ทําบุญทอดกฐิน 2555 ํ • ทําบุญค่าไฟนํ้ า ชาระหนีสงฆ์ ้ • ทําบุญบํารุงวัด ิ • บํารุงเสนาสนะ ศาลาพระเจ้าตากสน
 • 12. นม ัสการพระทีว ัดศาลาปูนวรวิหาร : ่ ั • ถวายสงฆทานชุดที่ 9 • ทําบุญตักบาตร • ทําบุญนํ้ าไฟ • ทําบุญโลงศพ • ทําบุญกฐินพระราชทาน • ทําบุญนํ้ ามันตะเดียง • ทําบุญเด็กยากจน
 • 13. ื่ รายชอญาติธรรมทีได้รวมบุญในครงนี้ ่ ่ ้ั • ิ ิ ิ นายณั ฐศษฏ วาจาสทธิศลป์ (หัวหน ้าทัวร์) • น.ส. กิรติ ล ้วนงาม (ต ้นหน) • น.ส. ปาริชาติ (พีเจี๊ ยบ) ่ • ิ ิ น.ส. ธัตติยา วาจาสทธิศลป์ (ผิง)
 • 14. ทําบุญเพิมเติมในว ันมาฆบูชา ่ • ถวายให ้กับโรงพยาบาล สงฆ์พร ้อมกับไม ้เท ้า • มีสบูSafeGuard+มีดโกน ่ ี Gillete+ยาสฟันFuocari+l ี แปรงสฟัน+นํ้ ายาบ ้วนปาก listerline • จํานวน 5 ชุด
 • 15. ิ อนุโมทนาบุญและขออโหสกรรม ขออนุโมทนา ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ทกท่านทุกรูปทุกนาม หากการกระทําใดๆ ุ ของข ้าพเจ ้าล่วงเกินท่านทังหลายไม่วาจะเป็ นวจีกรรม, มโนกรรม หรือกายกรรมก็ด ี ข ้าพเจ ้า ้ ่ ิ ขออโหสกรรมมา ณ ทีนี้ ่ ั่ ี ข ้าพเจ ้าขอปฏิญาณตนเป็ นคนดี ละเว ้นการกระทําชว ถือศล มีธรรมะประจําใจ มีพระ นิพพานเป็ นอารมณ์ จะขอมีสติทกลมหายใจเข ้า-ออก ระลึกถึงความตายไว ้เสมอ และละลึกไว ้เสมอว่าตัว ุ ้ ิ ่ ้ ิ ่ เรานีมใชของเรา กายเรานีก็มใชของเรา จะขอยึดมั่นเคารพในครูบาอาจารย์ และหมั่นปฏิบตม ิ ั ิ ให ้ขาด ตังจิตตังใจเพือขอให ้ไม่เกิดใหม่อก ขอให ้ถึงพระนิพพานในชาตินี้ ้ ้ ่ ี ิ ่ ่ ั้ ข ้าพเจ ้าขออุทศสวนบุญสวนกุศลนีไปให ้ทุกรูปทุกนามทัง 20 ชนพรหมโลก 6 ชน ้ ้ ั้ ิ ั้ ั เทวะโลก มนุษย์โลก 1 อบายภูมทง 4 มี สตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย นรก และในหมืน ่ โลกธาตุกบอีกแสนจักรวาลพิภพ ทังทีเป็ นมนุษย์ อมนุษย์ รูปวิญญาณ อรูปวิญญาณและ ั ้ ่ ั ั สรรพสตว์ทังหลาย ทังทีเป็ นมิตรและศตรู ตลอดจนเจ ้ากรรมนายเวรของข ้าพเจ ้า ้ ้ ่ ึ่ .........ขอให ้ทุกรูปทุกนาม จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิด อย่าได ้มีเวรซงกันและกันเลย ่ึ อย่าได ้เบียดเบียนซงกันและกันเลย ขอให ้ทุกรูปทุกนาม จงโมทนาในสวนกุศลนี้ ่ ่ พึงได ้รับประโยชน์ความสุขเชนเดียวกัน ข ้าพเจ ้าจะพึงได ้รับ ณ กาลบัดนีด ้วยเทอญ ......... ้ พร ้อมกันนี้ ขออนุโมทนา บุญกุศลกับทุกท่านด ้วยเทอญ
 • 16. อธิษฐานจิต ั ั "ข ้าพเจ ้าทังหลาย ขอน ้อมจิตระลึกถึงบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสมมาสมพุทธเจ ้าทุกๆพระองค์ อันมีองค์สมเด็จองค์ปฐมทรงเป็ น ้ ั้ ั ประธาน พระปั จเจกพุทธเจ ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทงหลาย เทพพรหมเทวา สมมาทิฐทงหลายทัวทุกๆจักรวาล ได ้ ิ ั้ ่ โปรดมาเป็ นพยานในการทํางานถวายพระพุทธศาสนา รักษาชาติและคํ้าชูสถาบันพระมหากษั ตริย ์ ของเหล่าข ้าพเจ ้าทังหลาย ้ ขอให ้เหล่าข ้าพเจ ้าทังหลาย ได ้ระลึกรู ้จดจําคําอธิษฐานและหน ้าทีทได ้อธิษฐานมาก่อนลงมาเกิดในชาตินได ้อย่างกระจ่างแจ ้ง ้ ่ ี่ ี้ ่ ื่ ึ ่ ึ่ หากเพือนพรรคทีลงมายังไม่ตน ยังไม่รู ้สกตัวถึงหน ้าที่ ขอทวยเทพเทวา มาดลจิตดลใจพวกเขาให ้ตืนรู ้ซงหน ้าทีด ้วยเถิด ่ ่ ั ั ั ั ขอให ้ดวงจิตของข ้าพเจ ้าทังหลายตังมันอยูในสมมาทิฐ ิ สมมาสมาธิ สมมาปั ญญา สมมาปฏิบต ิ มีองค์พระพุทธองค์ทรงคุ ้มครอง ้ ้ ่ ่ ั ่ ั ปกป้ องดวงจิตของข ้าพเจ ้าไว ้ไม่วายามหลับก็ด ี ยามตืนก็ด ี ยามมีสติก็ด ี คลาดจากสติก็ด ี ขอทวยเทพเทวาชวยชกนํ าจิตข ้าพเจ ้า ่ ่ ่ ุ ่ ั กลับเข ้าสูกศลไว ้เสมอตลอด แม ้เพือนพรรคผู ้เป็ นมิจฉาทิฐ ิ ก็ขอให ้พลิกจิตฟื้ นกลับคืนสูความเป็ นสมมาทิฐด ้วยเถิด ทุกคนทุก ่ ิ ท่าน ่ ้ ิ ่ ้ ขอให ้วาสนาบารมีเก่าทีได ้บําเพ็ญมา ทังสามสบทัศน์จงได ้กลับคืนเพือนํ ามาใชในการสร ้างบุญบารมีในชาตินี้ ขอสายกุศลสมบัต ิ ทังปวงจงกลับมาเพือการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ขอกรรมฐานเก่า อภิญญาจงกลับมาเพือความก ้าวหน ้าแห่งการปฏิบต ิ ้ ่ ่ ั และขอให ้เหล่าข ้าพเจ ้าทังหลายจงมีกําลังใจ จงมีบารมีทเต็มเปี่ ยมในการทํางานเพือการรักษาบวรพระพุทธศาสนาของสมเด็จ ้ ี่ ่ ั ั ี พระสมมาสมพุทธเจ ้าให ้รุงเรืองประดุจครังพระพุทธองค์ทรงดํารงพระชนม์ชพอยูตราบจนห ้าพันวัสสากาลแห่งพุทธศาสนาด ้วย ่ ้ ่ เทอญ.." ่ิ ั ์ ิ ์ ั ิ ั้ ่ ้ ้ ่ "ขอให ้สงศกดิสทธิเทพพรหมเทวาสมมาทิฐทงหลาย ได ้โมทนาในบุญทีพวกเราทังหลายได ้ตังใจไว ้ดีแล ้ว ขอให ้ชวยเมตตาปก ้ ่ ่ ปั กรักษาคุ ้มครอง กาย วาจา ใจ ของพวกเรานีรวมไว ้เป็ นหนึงเดียว สามัคคี มั่นคง เห็นประโยชน์ของสวนรวมเป็ นทีตง ด ้วย ่ ั้ เทอญ" ขอให ้ทุกท่านจงสําเร็จในความปรารถนาทุกประการไม่วาเพือสมมาสมโพธิญาณก็ด ี หรือเพือพระนิพพานก็ด ี ขอให ้บารมีของทุก ่ ่ ั ั ่ ท่านจงสําเร็จสมหวังร ้อยเท่าพันทวีด ้วยเทอญ