Wika

Simu-simula ng Wika
Teorya ng Pinagmulan ng Wika
Katangian ng Wika
Kalikasan ng Wika
Kahalagahan ng Wika
Wika
Antropologo
- naniniwala na ang wika ng kauna-
unahang tao sa daigdig ay katulad
ng sa mga hayop.
- ang tao ay hayop din
- likas na talino ng tao sa hayop,
napaunlad niya ang kanyang sarili
- walang taong may wikang tulad ng
sa hayop
Sa huling bahagi ng
ikalabindalawang siglo, ang mga
iskolar ay nagsimulang mag-usisa
kung paanong ang tao ay
nagkaroon ng mga wika.
Dahil dito, lumitaw ang mga
sumusunod na teorya ukol sa
pinagmulan ng wika.
MGA TEORYA NG
PINAGMULAN NG WIKA
Teoryang
Bow-wow
Teoryang
Pooh-pooh
Teoryang
Yo-he-ho
Teoryang
Ta-ra-ra-boom-de-ay
Teoryang
Ding-dong
Teoryang
Ta-ta
TEORYANG BOW-WOW
Ayon sa teoryang ito, maaaring ang wika raw ng tao ay
mula sa panggagaya sa mga tunog ng kalikasan.
Ang mga primitibong tao diumano ay kulang sa mga
bokabularyong magagamit.
Dahil dito, ang mga bagay-bagay sa kanilang paligid ay
natutunan nilang tagurian sa pamamagitan ng mga
tunog.
Marahil ito ang dahilan kung bakit ang tuko ay
tinatawag na tuko.
Unang natutong magsalita ang mga tao, ayon sa
teoryang ito, nang hindi sinasadya ay napabulalas sila
bunga ng mga masisidhing damdamin tulad ng sakit,
tuwa, sarap, kalungkutan, takot, pagkabigla at iba pa.
Pansinin ang isang Pilipino napabulalas sa sakit, di
ba’t siya’y napapa-Aray! Samantalang ang mga
Amerikano ay napapa-Ouch! Anong naibulalas natin
kung tayo’y nakadarama ng tuwa? takot?
TEORYANG POOH-POOH
Pinaniniwalaan ng mga nagmungkahi ng teoryang ito
na ang tao ay natutong magsalita bunga diumano ng
kanyang pwersang pisikal.
Hindi nga ba’t tayo’y nakalilikha din ng tunog kapag
tayo’y nag-eeksert ng pwersa.
Anong tunog ang nalilikha natin kapag tayo’y
nagbubuhat ng mabibigat na bagay,
sumusuntok,nangangarate,at nanganganak ang isang
ina.
TEORYANG YO-HE-HO
Ayon sa teoryang ito, ang wika raw ng tao ay nag-ugat
sa mga tunog na kanilang nililikha sa mga ritwal na
ito na kalauna’y nagpapabagu-bago at nilapatan ng
iba’t ibang kahulugan.
Sila ay may mga ritwal sa halos lahat ng gawain tulad
ng sa pagtatanim, pag-aani, pangingisda, pagkakasal,
panggagamot, maging sa paliligo at pagluluto.
TEORYANG TA-RA-RA-BOOM-DE-AY
Ayon naman sa teoryang ito, ang kumpas o galaw ng
kamay ng tao na kanyang ginagawa sa bawat
partikular na okasyon ay ginaya ng dila at naging
sanhi ng pagkatuto ng taong lumikha ng tunog at
kalauna’y magsalita.
Ang teoryang ta-ta ay nangangahulugang paalam o
goodbye sapagkat kapag ang isang tao’y nagpapaalam
ay kumakampay ang kamay nang pababa at pataas
katulad ng pagbaba at pagtaas na galaw ng dila kapag
binibigkas ang salitang ta-ta.
TEORYANG TA-TA
Kahawig ng teoryang bow-wow, nagkaroon daw ng
wika ang tao, ayon sa teoryang ito, sa pamamagitan
ng mga tunog na nalilikha ng bagay-bagay sa paligid
na likha ng tao.
Lahat ng bagay ay may sariling tunog na siyang
kumakatawan sa bawat isa at ang tunog niyon ang
siyang ginagaya ng mga sinaunang tao na kalauna’y
nagpabagu-bago at nilapatan ng iba’t ibang
kahulugan.
TEORYANG DING-DONG
Wika
Malinaw na ipinahayag sa Bibliya na
ang wika ay kaloob ng Diyos.
Sa Bibliya isinasalaysay kung paanong
mula sa iisang wika, ang mga tao sa
daigdig ay nagkaroon ng iba’t ibang
wika.
Naalala mo pa ba ang kuwentong
“Tore ng Babel?
Paglaganap ng Wika
GENESIS 11:1-9
NOAH
Angkan ni Noah ay lumikas pagawing Silangan
pagkatapos ng delubyo.
iisang wika lamang ang sinasalita
natuklasan ang lupain ng Babilonya
Babilonya-nagtatag ng lungsod
nagtayo ng templong tore na halos umabot sa langit
Templong tore – sumasagisag sa kanilang palalo at
walang hanggang paghahangad na malampasan ang
kapangyarihan ng Diyos
Nang mawasak ang templong tore – simula ng
kanilang pagkawatak-watak at di pagkakaunawaan
Lungsod ng Babel ( City of Confusion)
Wika
Alin sa mga teoryang ito ang wasto?
Kaya nga teorya ang tawag sa mga ito, mga haka-haka
lamang na mahirap patunayan at husgahan.
Bawat teorya ay may sariling kalakasan at kahinaan na
maaaring maging batayan upang ating paniwalaan o
di kaya’y tanggihan.
Magkagayon man, mahalaga ang bawat isa sa
pagtalakay sa pinagmulan ng wika.
Wika
 1.) Ang wika ay masistemang balangkas.
 2.) Ang wika ay sinasalitang tunog.
 3.) Ang wika ay pinipili at isinasaayos.
 4.) Ang wika ay arbitraryo.
 5.) Ang wika ay ginagamit.
6.) Ang wika ay nakabatay sa kultura.
 7.) Ang wika ay nagbabago.
 8.) May antas ang wika.
 9.) Bawat wika ay natatangi.
10.) Ang wika ay komunikasyon.
11.) Makapangyarihan ang wika.
12.) Kagila-gilalas ang wika.
13.) May pulitika rin ang wika.
14.) Ang wika ay kasama sa pagsulong ng
teknolohiya at komunikasyon.
Wika
 Ano mang wika sa daigdig ay sistematikong
nakasaayos sa isang tiyak na balangkas.
 Lahat ng wika ay nakabatay sa tunog.
 Ponema ang tawag sa makahulugang
tunog.
 Ponolohiya ang tawag sa makaagham na
pag-aaral ng mga ponema.
 Morpema ang tawag sa pinakamaliit na
yunit ng salita.
 Morpolohiya ang tawag sa makaagham na pag-aaral
ng mga morpema.
 Sintaks ang tawag sa makaagham na pag-aaral ng
mga pangungusap.
 Kapag nagkaroon na ng makahulugang palitan ng
mga pangungusap ang dalawa o higit pang tao ay
nagkakaroon na ng tinatawag na diskors.
Mga Tanong:
1.) Aling wika ang hindi sumusunod sa balangkas na ito?
2.) Mayroon bang nakalilikha ng pangungusap nang
walang salita?
3.) Maaari bang makalikha ng mga salita nang walang
tunog?
4.) Maaari bang magkaroon ng diskors nang walang
pangungusap?
Wika
2.) Ang wika ay sinasalitang tunog.
Hindi lahat ng tunog ay wika sapagkat hindi lahat ng
tunog ay may kahulugan.
Sa tao, ang pinakamakahulugang tunog na nalilikha
natin at kung gayo’y kasangkapan ng komunikasyon
sa halos lahat kung hindi man sa lahat ng
pagkakataon ay ang tunog na sinasalita.
Samakatuwid, ito ang mga tunog na nalilikha ng ating
aparato sa pagsasalita na nagmumula sa hanging
nanggagaling sa baga o ang pinanggagalingan ng lakas
o enerhiya, nagdaraan sa pumapalag na bagay na
lumilikha ng tunog o artikulador at minomodipika ng
resonador.
Wika
3.) Ang wika ay pinipili at isinasaayos.Sa lahat ng pagkakataon, pinipili natin ang wikang
ating gagamitin.
Bakit lagi nating pinipili ang wikang ating gagamitin?
upang tayo’y maunawaan ng ating kausap.
Kailangang isaayos natin ang paggamit ng wika
upang maging epektibo naman ang ating
komunikasyon.
Wika
4.) Ang wika ay arbitraryo.
Kung ipinapalagay na ang wika ay arbitraryo, ano ang
paliwanag sa pahayag na ito? Ayon kay Archibald Hill,
“just that the sounds of speech and their
connection with entities of experience are
passed on to all members of any community
by older members of that community.”
Kung gayon,ang isang taong walang ugnayan sa isang
komunidad ay hindi matututong magsalita kung
paanong ang mga naninirahan sa komunidad na iyon
ay nagsasalita sapagkat ang esensya ng wika ay
panlipunan. Ngunit , samantalang ang bawat
komunidad ay nakabubuo ng mga sariling
pagkakakilanlan sa paggamit ng wika na ikinaiiba nila
sa iba pang
komunidad, bawat indibidwal ay nakade-
debelop din ng sariling pagkakakilanlan sa pagsasalita
na ikinaiiba niya sa iba pa, sapagkat bawat indibidwal
ay may sariling katangian, kakayahan at kaalamang
hindi maaaring katulad ng sa iba.
 After all, no two individuals are exactly
alike.
Wika
5.) Ang wika ay ginagamit.
 Ang wika ay kasangkapan sa komunikasyon at
katulad ng iba pang kasangkapan, kailangang patuloy
itong ginagamit.
Ang isang kasangkapang hindi na ginagamit ay
nawawalan na ng saysay, hindi ba?
Gayon din ang wika.
Kapag ang wika ay hindi na ginagamit, ito ay unti-
unting mawawala at tuluyang mamamatay.
Ano ang saysay ng patay na wika?
Wala.
Wika
6.) Ang wika ay nakabatay sa kultura.
Paanong nagkaiba-iba ang mga wika sa daigdig?
Ang sagot, dahil sa pagkakaiba-iba ng mga kultura ng
mga bansa at mga pangkat. Ito ang paliwanag kung
bakit may mga kaisipan sa isang wika ang walang
katumbas sa ibang wika sapagkat wala sa kultura ng
ibang wika ang kaisipang iyon ng isang wika.
Wika
7.) Ang wika ay nagbabago.
Ang wika ay dinamiko.
Hindi ito maaaring tumangging magbago.
Ang isang wikang stagnant ay maaari ring mamatay
tulad ng hindi paggamit niyon.
Paano nagbago ang wika?
Ang isang wika ay maaaring nadaragdagan ng mga
bagong bokabularyo.
Bunga ng pagiging malikhain ng mga tao, maaaring
sila ay nakalilikha ng mga bagong salita. Halimbawa
nito ay mga salitang balbal o pangkabataan.
May mga salitang nagkakaroon ng bagong kahulugan.
Halimbawa, ano ang orihinal na kahulugan ng
salitang bata? Sa ngayon, anu-ano ang iba pa ninyong
bagong kahulugan?
Ang mga iyan ay patunay na ang wika ay nagbabago.
Wika
Tulad ng tao, ang wika ay nahahati rin
sa iba’t ibang kategorya ayon sa
kaantasan nito.
Kung tutuusin, ang antas ng wikang
madalas ng ginagamit ng isang tao ay
isang mabisang palatandaan kung
anong uri ng tao siya at kung sa aling
antas-panlipunan siya nabibilang.
PABALBAL (Slang)
- pinakamababang antas ng wika
- mga salitang ginagamit umano ng
walang pinag-aralan
- mga salitang lansangan
- halimbawa:
ermat erpat waswit
tsibog lispu tsekot
LALAWIGANIN (provincialism)
- ginagamit lamang sa isang partikular na
lugar o lalawigan
Halimbawa:
mangan (kain)
PAMBANSA O KARANIWAN
A.) Kolonyalismong Pangkaraniwan
- ginagamit sa impormal na pag-uusap
halimbawa:
You’re so baduy ha.
B.) Kolokyalismo ng mga talino
- ginagamit sa silid-aralan
-maingat ang tagalog at Ingles
Hal. Pupunta ako sa bahay ninyo.
PAMPANITIKAN
(literary)
- pinakamataas na antas ng wika
- ginagamit ng mga pantas at dalubhasa
- Halimbawa:
pagputi ng uwak (di matutupad)
Wika
9.) Bawat wika ay natatangi.
Bawat wika ay naiiba sa ibang wika.
Dahil sa iba iba nga ang kultura ng pinagmulang lahi
ng tao, ang wika ay iba-iba rin sa lahat ng panig ng
mundo.
May etnograpikong pagkakaiba rin sapagkat
napakaraming minoryang grupo (ethnic groups) ang
mga lahi o lipi.
Wika
10.) Ang wika ay komunikasyon.
Ang tunay na wika ay wikang sinasalita; ang wikang
pasulat ay paglalarawan lamang ng wikang sinasalita.
Gamit ito sa pagbuo ng pangungusap.
Walang pangungusap kung walang salita.
Sa pagsasama-sama ng salita, nabubuo ang
pangungusap.
Ginagamit ang wika bilang bahagi ng pananalita.
Wika
11.) Makapangyarihan ang wika.
Maaari itong kasangkapan ng pang-aalipin.
Maaari ring maging wika ng pagpapalaya.
Ang mga salita, sinulat man o sinabi, ay isang lakas na
humihigop sa mundo.
Ito ay nagpapabaliw, bumubuo o nagwawasak,
nagpapakilos o nagpapahinto.
Wika
12.) Kagila-gilalas ang wika.
Kayraming mga salitang kayhirap ipaliwanag tulad ng
……..
May ham daw sa hamburger, eggplant daw gayong
wala namang itlog at gulay ito; hotdog daw gayong
hindi naman ito karne ng aso.Walang pine o apple sa
pineapple. Ang boxing ring ay hindi naman bilog at sa
halip ay kwadrado.
Sa wika natin, nakagawian natin ang pahayag na
“Nandyan na ako… gayong ang nagsasalita ay nasa
ibang lugar pa.
Wika
13.) May pulitika rin ang wika.
Wika ang gamit sa pagpapalaganap ng mga konsepto;
sa dominasyon ng malalakas na bansa sa kanyang mga
kolonya; sa pag-iral at pagnanasang matuto ng Ingles
bilang pangalawang lenggwahe; sa pagkuha ng boto,
sa pamamagitan ng paggamit ng wika sa masa; sa
paghubog ng mga kamalayang panlipunan at
pampulitika.
Wika
14.) Ang wika ay kasama sa pagsulong
ng teknolohiya at komunikasyon.
Ang lahat ng bagong imbensyon na nalikha ng tao ay
inililipat sa iba’t ibang bahagi ng mundo.
Marami sa mga ito ay isinasaaklat, inilalagay sa mga
iskolarling journal at report upang mabasa.
Wika
KALIKASAN NG WIKA
1.) Pinagsama-samang tunog
(Combination of Sounds)
- dahil sa bingyan ng simbolo (letra) ang mga
tunog, ang pagsasama-
samang ito ay lumikha ng mga salita.
2.) May dalang kahulugan
(Words have meanings)
- bawat salita ay may dalang kahulugan sa
kanyang sarili lalo’t higit kung ginagamit
na sa pangungusap.
3.) May Ispeling
- bawat salita ay may sariling
ispeling o baybay.
4.) May gramatikal istraktyur
(grammatical structure)
- ponolohiya (pagsasama ng tunog
upang bumuo ng salita)
- sintaks (pagsasama ng mga salita
upang bumuo ng pangungusap)
- semantiks (ang kahulugan ng mga salita
at pangungusap)
- progmatiks (nagpapaliwanag sa pagkakasunud-sunod
ng pangungusap
(sequence of sentence), sa partisipasyon sa isang
konbersasyon at sa antisipasyon ng mga
impormasyon na kailangan ng tagapagsalita.
5.) Sistemang Oral-Awral
(Oral-Awral System)
- sistemang sensora sa pisikal ng tao,
pasalita (oral), pakikinig (awral)
- dalawang mahalagang organo (bibig at
tainga) na nagbibigay hugis sa mga
tunog na napakinggan
6.) Pagkawala ng Wika
(Language Loss)
- maaaring mawala kapag di nagagamit
7.) Iba-iba
- dahil sa iba’t iba ang kultura ng
pinagmulang lahi, ang wika ay iba-iba
sa lahat ng panig ng mundo
- may etnograpikong pagkakaiba
sapagkat napakaraming minoryang
grupo (ethnic groups) ang mga lahi
o lipi
WALONG (8)
PANGUNAHING WIKA
NG PILIPINAS
TAGALOG
CEBUANO
ILOKANO
HILIGAYNON
BIKOL
WARAY
KAPAMPANGAN
PANGASINENSE
Wika
Wika
1.) Instrumento ng KomunikasyonAng wika, pasalita man o pasulat, ay pangunahing
kasangkapan ng tao sa pagpapahayag ng damdamin at
kaisipan.
Ang dalawang tao ay nagkakaunawaan sa
pamamagitan ng epektibong paggamit ng wika.
Ang magkasintahan, halimbawa ay nakapagpapanatili
ng relasyon dahil may wikang nagiging instrumento
nila sa komunikasyon.
Samantala, may mga nagkakagalit o nag-aaway bunga
ng miskomunikasyon o di epektibong paggamit ng
wika.
Samakatuwid, ang mabisang paggamit ng wika ay
mahalaga sa pakikipag-ugnayan ng tao sa kanyang
kapwa.
Ang mga bansa ay nakakapag-ugnayan dahil sa wika.
Iba-iba man ang wika ng mga bansa, nakahahanap pa
rin sila ng komong wikang kanilang kinasangkapan
upang magkaroon ng unawaan.
Ano na kaya ang mangyayari sa ating daigdig kung
walang wika o kung hindi epektibo ang paggamit ng
mga bansa sa wika?
2.) Nag-iingat at nagpapalaganap
ng kaalaman
Maraming kaalaman ang naisasalin sa ibang saling-
lahi at napakikinabangan ng ibang lahi dahil sa wika.
Ang mga nobela ni Rizal halimbawa, ay naisulat ilang
daang taon na ang lumipas ngunit patuloy itong
napakikinabangan sa ating panahon dahil may wikang
nagkanlong rito at nag-iingat hanggang sa
kasalukuyan.
Ang mga mahahalagang inbensyong kanluran ay
napakikinabangan din sa ating bansa dahil may
wikang nagkanlong sa mga iyon at naging sanhi
upang iyon ay mapalaganap sa iba’t ibang sulok ng
daigdig.
Dahil may wika, hindi kasamang naililibing ang mga
mahahalagang kaalaman sa pagyao ng lumikha o
tumuklas ng mga iyon.
Paano na lang kaya kung hindi man lang naisulat o
naipagsabi ni Benjamin Franklin ang pagkakatuklas
niya ng kuryente bago siya namatay? Marahil ay baka
wala pa rin tayong kuryente hanggang sa ngayon.
3.) Nagbubuklod ng Bansa
Nang makihamok ang mga Indones sa kanilang mga
mananakop na Olandes, naging battlecry nila ang
Satu Bangsa! Satu Bahasa! Satu Tuna-
ir! (Isang Bansa! Isang Wika! Isang Inang Bayan!
Maagang nakilala ng mga Indones ang tungkulin ng
wika upang sila’y magbuklod sa kanilang
pakikipaglaban nang magkaroon ng kalayaan.
Ano mang wika ay maaaring maging wika ng pang-
aalipin ngunit maaari rin itong gamitin upang
pagbuklurin ang isang bansa.
4.) Lumilinang ng Malikhaing
Pag-iisip
Kapag tayo ay nagbabasa ng maikling kwento o
nobela o di kaya’y kapag tayo’y nanonood ng
pelikula , parang nagiging totoo sa ating harapan ang
mga tagpo niyon.
Maaaring tayo’y napapahalakhak o napapangiti,
natatakot o kinikilabutan, nagagalit o naiinis, naaawa
o naninibugho.
Bakit kaya?
Sapagkat pinagagana niyon ang ating imahinasyon.
Sa ating isipan, nalilikha natin ang bawat larawan ng
mga tagpo sa kwento o nobelang binabasa o
pelikulang ating pinapanood.
Ang wikang nakasulat na ating nababasa o wikang
sinasalita ng mga tauhan sa pelikula na ating naririnig
ang nagdidikta sa ating isipan upang gumana at
lumikha ng imahinasyon, at kung gayo’y nalilinang
ang ating malikhaing pag-iisip.
Dahil sa imahinasyong ito, kayraming nabubuo,
nalilikha o naiinbentong pinakikinabangan ng
sangkatauhan.
Wika
Pangkatang
Gawain
UNANG PANGKAT
Magbigay ng isang sitwasyong
nagpapakita kung paano ang wika
ay nagagamit bilang instrumento
ng komunikasyon.
PANGALAWANG PANGKAT
Magbigay ng isang sitwasyong
nagpapakita kung paano
naiingatan at naipapalaganap ng
wika ang isang kaalaman.
IKATLONG PANGKAT
Magbigay ng isang pangyayari sa
ating kasaysayan na nagpapatunay
na ang wika ay nagbubuklod ng
bansa.
IKAAPAT NA PANGKAT
Magbigay ng isang sitwasyon na
nagpapakita kung paano nalilinang
ng wika ang ating malikhaing pag-
iisip.
Wika
1 sur 91

Recommandé

FilipinoFilipino
FilipinoHannah Merina Reyno
263.9K vues26 diapositives
Kahalagahan ng wika 2Kahalagahan ng wika 2
Kahalagahan ng wika 2Camille Tan
429.5K vues6 diapositives
Ang Pinagmulan ng WikaAng Pinagmulan ng Wika
Ang Pinagmulan ng WikaREGie3
188.8K vues16 diapositives
wikang pambansawikang pambansa
wikang pambansaJewel del Mundo
327.9K vues60 diapositives

Contenu connexe

Tendances

PonolohiyaPonolohiya
PonolohiyaJose Emmanuel Maningas
286.7K vues14 diapositives
Wikang Opisyal at Wikang PanturoWikang Opisyal at Wikang Panturo
Wikang Opisyal at Wikang PanturoREGie3
324.7K vues7 diapositives
Antas ng wikaAntas ng wika
Antas ng wikaJessica Duque
772K vues11 diapositives

Tendances(20)

PonolohiyaPonolohiya
Ponolohiya
Jose Emmanuel Maningas286.7K vues
Unang wika at Pangalawang wikaUnang wika at Pangalawang wika
Unang wika at Pangalawang wika
Ar Jay Bolisay389.2K vues
Kasaysayan ng Wikang FilipinoKasaysayan ng Wikang Filipino
Kasaysayan ng Wikang Filipino
Avigail Gabaleo Maximo73.6K vues
Antas ng wikaAntas ng wika
Antas ng wika
Jessica Duque772K vues
Katuturan ng wikaKatuturan ng wika
Katuturan ng wika
Justin Thaddeus Soria148.8K vues
Kasaysayan ng Wikang PambansaKasaysayan ng Wikang Pambansa
Kasaysayan ng Wikang Pambansa
Richelle Serano1.3M vues
Ang Tungkulin Ng WikaAng Tungkulin Ng Wika
Ang Tungkulin Ng Wika
Persia831.5K vues
Antas ng wikaAntas ng wika
Antas ng wika
Reyvher Daypuyart1M vues
Filipino 101Filipino 101
Filipino 101
Kelly Alviar174.8K vues
Barayti ng wikaBarayti ng wika
Barayti ng wika
Christopher E Getigan629.4K vues
Mga sitwasyong pangwikaMga sitwasyong pangwika
Mga sitwasyong pangwika
john emil estera350.5K vues
Kasaysayan at Pag-unlad ng Wikang PambansaKasaysayan at Pag-unlad ng Wikang Pambansa
Kasaysayan at Pag-unlad ng Wikang Pambansa
WENDELL TARAYA225.4K vues
Ano ang wika?Ano ang wika?
Ano ang wika?
Bryanne Mas392.7K vues
Panahon ng pagsasarili  group 5Panahon ng pagsasarili  group 5
Panahon ng pagsasarili group 5
Pauline Michaella79.5K vues

En vedette

Plot and its partsPlot and its parts
Plot and its partsMary Grace Vargas
1.7K vues10 diapositives
Antas ng wika (MOST UNDERSTANDABLE)Antas ng wika (MOST UNDERSTANDABLE)
Antas ng wika (MOST UNDERSTANDABLE)Paul Ö
136.7K vues34 diapositives
Antas ng Wika pptAntas ng Wika ppt
Antas ng Wika pptAllan Ortiz
26.8K vues16 diapositives
WikaWika
Wikaorion108
82.3K vues4 diapositives

En vedette(20)

Register Bilang VARAYTI NG WIKARegister Bilang VARAYTI NG WIKA
Register Bilang VARAYTI NG WIKA
Rochelle Nato308.8K vues
Plot and its partsPlot and its parts
Plot and its parts
Mary Grace Vargas1.7K vues
Antas ng Wika pptAntas ng Wika ppt
Antas ng Wika ppt
Allan Ortiz26.8K vues
WikaWika
Wika
orion10882.3K vues
Kompan 1st Long TestKompan 1st Long Test
Kompan 1st Long Test
Tine Lachica36K vues
Antas ng wikaAntas ng wika
Antas ng wika
Hydee Marie Justine Salas257.7K vues
KOMPAN11_Kakayahang LingguwistikoKOMPAN11_Kakayahang Lingguwistiko
KOMPAN11_Kakayahang Lingguwistiko
Tine Lachica8.1K vues
Antas ng wikaAntas ng wika
Antas ng wika
Justin Thaddeus Soria70.1K vues
Bilingguwalismo at MultilingguwalismoBilingguwalismo at Multilingguwalismo
Bilingguwalismo at Multilingguwalismo
Rochelle Nato124.5K vues
Mga Batayang Kaalaman sa WikaMga Batayang Kaalaman sa Wika
Mga Batayang Kaalaman sa Wika
Rochelle Nato61.2K vues
An Example Of An AutobiographyAn Example Of An Autobiography
An Example Of An Autobiography
Jomar Villote571.7K vues
Antas ng PagbasaAntas ng Pagbasa
Antas ng Pagbasa
Rochelle Nato220.7K vues
Scanning at skimming na pagbasaScanning at skimming na pagbasa
Scanning at skimming na pagbasa
Rochelle Nato59.6K vues

Similaire à Wika

WIKA2 (1).pptWIKA2 (1).ppt
WIKA2 (1).pptMariaAngelicaSandoy
125 vues71 diapositives
Wika todoWika todo
Wika todonheyyhen
106.3K vues74 diapositives
Konseptong PangwikaKonseptong Pangwika
Konseptong PangwikaReyvher Daypuyart
409.3K vues34 diapositives

Similaire à Wika(20)

WIKA2 (1).pptWIKA2 (1).ppt
WIKA2 (1).ppt
MariaAngelicaSandoy125 vues
Sining ng pakikipagtalastasan fil 101Sining ng pakikipagtalastasan fil 101
Sining ng pakikipagtalastasan fil 101
Shirley Veniegas130.9K vues
Wika todoWika todo
Wika todo
nheyyhen106.3K vues
wika-170620021158.pptxwika-170620021158.pptx
wika-170620021158.pptx
ferdinandsanbuenaven106 vues
Konseptong PangwikaKonseptong Pangwika
Konseptong Pangwika
Reyvher Daypuyart409.3K vues
werwer
wer
Merry Pearl Mercurio1.3K vues
aralin 1 fiilipino 11.pptxaralin 1 fiilipino 11.pptx
aralin 1 fiilipino 11.pptx
ferdinandsanbuenaven214 vues
Konseptong pangwika(modyul1)Konseptong pangwika(modyul1)
Konseptong pangwika(modyul1)
princessalcaraz2.5K vues
aralin 1 fiilipino 11.pptxaralin 1 fiilipino 11.pptx
aralin 1 fiilipino 11.pptx
ferdinandsanbuenaven109 vues
Katuturanngwika 120629072007-phpapp01Katuturanngwika 120629072007-phpapp01
Katuturanngwika 120629072007-phpapp01
Cee Jay Molina875 vues
aralin 1 fiilipino 11.pptxaralin 1 fiilipino 11.pptx
aralin 1 fiilipino 11.pptx
ferdinandsanbuenaven59 vues
KOMPANA .kahulugan ng wika.pptxKOMPANA .kahulugan ng wika.pptx
KOMPANA .kahulugan ng wika.pptx
ZendrexIlagan2238 vues
Wika at linggwistiksWika at linggwistiks
Wika at linggwistiks
maestroailene59.7K vues
1_Q1-Komunikasyon.pptx1_Q1-Komunikasyon.pptx
1_Q1-Komunikasyon.pptx
Marife Culaba271 vues
WIKA-PPT.pptxWIKA-PPT.pptx
WIKA-PPT.pptx
AndreMiguelLlanes5 vues
komuniskasyon ppt.pptxkomuniskasyon ppt.pptx
komuniskasyon ppt.pptx
MiguelAlfonsoPalma117 vues

Wika

 • 1. Simu-simula ng Wika Teorya ng Pinagmulan ng Wika Katangian ng Wika Kalikasan ng Wika Kahalagahan ng Wika
 • 3. Antropologo - naniniwala na ang wika ng kauna- unahang tao sa daigdig ay katulad ng sa mga hayop. - ang tao ay hayop din - likas na talino ng tao sa hayop, napaunlad niya ang kanyang sarili - walang taong may wikang tulad ng sa hayop
 • 4. Sa huling bahagi ng ikalabindalawang siglo, ang mga iskolar ay nagsimulang mag-usisa kung paanong ang tao ay nagkaroon ng mga wika. Dahil dito, lumitaw ang mga sumusunod na teorya ukol sa pinagmulan ng wika.
 • 5. MGA TEORYA NG PINAGMULAN NG WIKA Teoryang Bow-wow Teoryang Pooh-pooh Teoryang Yo-he-ho Teoryang Ta-ra-ra-boom-de-ay Teoryang Ding-dong Teoryang Ta-ta
 • 6. TEORYANG BOW-WOW Ayon sa teoryang ito, maaaring ang wika raw ng tao ay mula sa panggagaya sa mga tunog ng kalikasan. Ang mga primitibong tao diumano ay kulang sa mga bokabularyong magagamit. Dahil dito, ang mga bagay-bagay sa kanilang paligid ay natutunan nilang tagurian sa pamamagitan ng mga tunog. Marahil ito ang dahilan kung bakit ang tuko ay tinatawag na tuko.
 • 7. Unang natutong magsalita ang mga tao, ayon sa teoryang ito, nang hindi sinasadya ay napabulalas sila bunga ng mga masisidhing damdamin tulad ng sakit, tuwa, sarap, kalungkutan, takot, pagkabigla at iba pa. Pansinin ang isang Pilipino napabulalas sa sakit, di ba’t siya’y napapa-Aray! Samantalang ang mga Amerikano ay napapa-Ouch! Anong naibulalas natin kung tayo’y nakadarama ng tuwa? takot? TEORYANG POOH-POOH
 • 8. Pinaniniwalaan ng mga nagmungkahi ng teoryang ito na ang tao ay natutong magsalita bunga diumano ng kanyang pwersang pisikal. Hindi nga ba’t tayo’y nakalilikha din ng tunog kapag tayo’y nag-eeksert ng pwersa. Anong tunog ang nalilikha natin kapag tayo’y nagbubuhat ng mabibigat na bagay, sumusuntok,nangangarate,at nanganganak ang isang ina. TEORYANG YO-HE-HO
 • 9. Ayon sa teoryang ito, ang wika raw ng tao ay nag-ugat sa mga tunog na kanilang nililikha sa mga ritwal na ito na kalauna’y nagpapabagu-bago at nilapatan ng iba’t ibang kahulugan. Sila ay may mga ritwal sa halos lahat ng gawain tulad ng sa pagtatanim, pag-aani, pangingisda, pagkakasal, panggagamot, maging sa paliligo at pagluluto. TEORYANG TA-RA-RA-BOOM-DE-AY
 • 10. Ayon naman sa teoryang ito, ang kumpas o galaw ng kamay ng tao na kanyang ginagawa sa bawat partikular na okasyon ay ginaya ng dila at naging sanhi ng pagkatuto ng taong lumikha ng tunog at kalauna’y magsalita. Ang teoryang ta-ta ay nangangahulugang paalam o goodbye sapagkat kapag ang isang tao’y nagpapaalam ay kumakampay ang kamay nang pababa at pataas katulad ng pagbaba at pagtaas na galaw ng dila kapag binibigkas ang salitang ta-ta. TEORYANG TA-TA
 • 11. Kahawig ng teoryang bow-wow, nagkaroon daw ng wika ang tao, ayon sa teoryang ito, sa pamamagitan ng mga tunog na nalilikha ng bagay-bagay sa paligid na likha ng tao. Lahat ng bagay ay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa bawat isa at ang tunog niyon ang siyang ginagaya ng mga sinaunang tao na kalauna’y nagpabagu-bago at nilapatan ng iba’t ibang kahulugan. TEORYANG DING-DONG
 • 13. Malinaw na ipinahayag sa Bibliya na ang wika ay kaloob ng Diyos. Sa Bibliya isinasalaysay kung paanong mula sa iisang wika, ang mga tao sa daigdig ay nagkaroon ng iba’t ibang wika. Naalala mo pa ba ang kuwentong “Tore ng Babel?
 • 15. NOAH Angkan ni Noah ay lumikas pagawing Silangan pagkatapos ng delubyo. iisang wika lamang ang sinasalita natuklasan ang lupain ng Babilonya Babilonya-nagtatag ng lungsod nagtayo ng templong tore na halos umabot sa langit
 • 16. Templong tore – sumasagisag sa kanilang palalo at walang hanggang paghahangad na malampasan ang kapangyarihan ng Diyos Nang mawasak ang templong tore – simula ng kanilang pagkawatak-watak at di pagkakaunawaan Lungsod ng Babel ( City of Confusion)
 • 18. Alin sa mga teoryang ito ang wasto? Kaya nga teorya ang tawag sa mga ito, mga haka-haka lamang na mahirap patunayan at husgahan. Bawat teorya ay may sariling kalakasan at kahinaan na maaaring maging batayan upang ating paniwalaan o di kaya’y tanggihan. Magkagayon man, mahalaga ang bawat isa sa pagtalakay sa pinagmulan ng wika.
 • 20.  1.) Ang wika ay masistemang balangkas.  2.) Ang wika ay sinasalitang tunog.  3.) Ang wika ay pinipili at isinasaayos.  4.) Ang wika ay arbitraryo.  5.) Ang wika ay ginagamit.
 • 21. 6.) Ang wika ay nakabatay sa kultura.  7.) Ang wika ay nagbabago.  8.) May antas ang wika.  9.) Bawat wika ay natatangi. 10.) Ang wika ay komunikasyon. 11.) Makapangyarihan ang wika. 12.) Kagila-gilalas ang wika. 13.) May pulitika rin ang wika. 14.) Ang wika ay kasama sa pagsulong ng teknolohiya at komunikasyon.
 • 23.  Ano mang wika sa daigdig ay sistematikong nakasaayos sa isang tiyak na balangkas.  Lahat ng wika ay nakabatay sa tunog.  Ponema ang tawag sa makahulugang tunog.  Ponolohiya ang tawag sa makaagham na pag-aaral ng mga ponema.  Morpema ang tawag sa pinakamaliit na yunit ng salita.
 • 24.  Morpolohiya ang tawag sa makaagham na pag-aaral ng mga morpema.  Sintaks ang tawag sa makaagham na pag-aaral ng mga pangungusap.  Kapag nagkaroon na ng makahulugang palitan ng mga pangungusap ang dalawa o higit pang tao ay nagkakaroon na ng tinatawag na diskors.
 • 25. Mga Tanong: 1.) Aling wika ang hindi sumusunod sa balangkas na ito? 2.) Mayroon bang nakalilikha ng pangungusap nang walang salita? 3.) Maaari bang makalikha ng mga salita nang walang tunog? 4.) Maaari bang magkaroon ng diskors nang walang pangungusap?
 • 27. 2.) Ang wika ay sinasalitang tunog. Hindi lahat ng tunog ay wika sapagkat hindi lahat ng tunog ay may kahulugan. Sa tao, ang pinakamakahulugang tunog na nalilikha natin at kung gayo’y kasangkapan ng komunikasyon sa halos lahat kung hindi man sa lahat ng pagkakataon ay ang tunog na sinasalita.
 • 28. Samakatuwid, ito ang mga tunog na nalilikha ng ating aparato sa pagsasalita na nagmumula sa hanging nanggagaling sa baga o ang pinanggagalingan ng lakas o enerhiya, nagdaraan sa pumapalag na bagay na lumilikha ng tunog o artikulador at minomodipika ng resonador.
 • 30. 3.) Ang wika ay pinipili at isinasaayos.Sa lahat ng pagkakataon, pinipili natin ang wikang ating gagamitin. Bakit lagi nating pinipili ang wikang ating gagamitin? upang tayo’y maunawaan ng ating kausap. Kailangang isaayos natin ang paggamit ng wika upang maging epektibo naman ang ating komunikasyon.
 • 32. 4.) Ang wika ay arbitraryo. Kung ipinapalagay na ang wika ay arbitraryo, ano ang paliwanag sa pahayag na ito? Ayon kay Archibald Hill, “just that the sounds of speech and their connection with entities of experience are passed on to all members of any community by older members of that community.”
 • 33. Kung gayon,ang isang taong walang ugnayan sa isang komunidad ay hindi matututong magsalita kung paanong ang mga naninirahan sa komunidad na iyon ay nagsasalita sapagkat ang esensya ng wika ay panlipunan. Ngunit , samantalang ang bawat komunidad ay nakabubuo ng mga sariling pagkakakilanlan sa paggamit ng wika na ikinaiiba nila sa iba pang
 • 34. komunidad, bawat indibidwal ay nakade- debelop din ng sariling pagkakakilanlan sa pagsasalita na ikinaiiba niya sa iba pa, sapagkat bawat indibidwal ay may sariling katangian, kakayahan at kaalamang hindi maaaring katulad ng sa iba.  After all, no two individuals are exactly alike.
 • 36. 5.) Ang wika ay ginagamit.  Ang wika ay kasangkapan sa komunikasyon at katulad ng iba pang kasangkapan, kailangang patuloy itong ginagamit. Ang isang kasangkapang hindi na ginagamit ay nawawalan na ng saysay, hindi ba? Gayon din ang wika.
 • 37. Kapag ang wika ay hindi na ginagamit, ito ay unti- unting mawawala at tuluyang mamamatay. Ano ang saysay ng patay na wika? Wala.
 • 39. 6.) Ang wika ay nakabatay sa kultura. Paanong nagkaiba-iba ang mga wika sa daigdig? Ang sagot, dahil sa pagkakaiba-iba ng mga kultura ng mga bansa at mga pangkat. Ito ang paliwanag kung bakit may mga kaisipan sa isang wika ang walang katumbas sa ibang wika sapagkat wala sa kultura ng ibang wika ang kaisipang iyon ng isang wika.
 • 41. 7.) Ang wika ay nagbabago. Ang wika ay dinamiko. Hindi ito maaaring tumangging magbago. Ang isang wikang stagnant ay maaari ring mamatay tulad ng hindi paggamit niyon. Paano nagbago ang wika? Ang isang wika ay maaaring nadaragdagan ng mga bagong bokabularyo.
 • 42. Bunga ng pagiging malikhain ng mga tao, maaaring sila ay nakalilikha ng mga bagong salita. Halimbawa nito ay mga salitang balbal o pangkabataan. May mga salitang nagkakaroon ng bagong kahulugan. Halimbawa, ano ang orihinal na kahulugan ng salitang bata? Sa ngayon, anu-ano ang iba pa ninyong bagong kahulugan? Ang mga iyan ay patunay na ang wika ay nagbabago.
 • 44. Tulad ng tao, ang wika ay nahahati rin sa iba’t ibang kategorya ayon sa kaantasan nito. Kung tutuusin, ang antas ng wikang madalas ng ginagamit ng isang tao ay isang mabisang palatandaan kung anong uri ng tao siya at kung sa aling antas-panlipunan siya nabibilang.
 • 45. PABALBAL (Slang) - pinakamababang antas ng wika - mga salitang ginagamit umano ng walang pinag-aralan - mga salitang lansangan - halimbawa: ermat erpat waswit tsibog lispu tsekot
 • 46. LALAWIGANIN (provincialism) - ginagamit lamang sa isang partikular na lugar o lalawigan Halimbawa: mangan (kain)
 • 47. PAMBANSA O KARANIWAN A.) Kolonyalismong Pangkaraniwan - ginagamit sa impormal na pag-uusap halimbawa: You’re so baduy ha. B.) Kolokyalismo ng mga talino - ginagamit sa silid-aralan -maingat ang tagalog at Ingles Hal. Pupunta ako sa bahay ninyo.
 • 48. PAMPANITIKAN (literary) - pinakamataas na antas ng wika - ginagamit ng mga pantas at dalubhasa - Halimbawa: pagputi ng uwak (di matutupad)
 • 50. 9.) Bawat wika ay natatangi. Bawat wika ay naiiba sa ibang wika. Dahil sa iba iba nga ang kultura ng pinagmulang lahi ng tao, ang wika ay iba-iba rin sa lahat ng panig ng mundo. May etnograpikong pagkakaiba rin sapagkat napakaraming minoryang grupo (ethnic groups) ang mga lahi o lipi.
 • 52. 10.) Ang wika ay komunikasyon. Ang tunay na wika ay wikang sinasalita; ang wikang pasulat ay paglalarawan lamang ng wikang sinasalita. Gamit ito sa pagbuo ng pangungusap. Walang pangungusap kung walang salita. Sa pagsasama-sama ng salita, nabubuo ang pangungusap. Ginagamit ang wika bilang bahagi ng pananalita.
 • 54. 11.) Makapangyarihan ang wika. Maaari itong kasangkapan ng pang-aalipin. Maaari ring maging wika ng pagpapalaya. Ang mga salita, sinulat man o sinabi, ay isang lakas na humihigop sa mundo. Ito ay nagpapabaliw, bumubuo o nagwawasak, nagpapakilos o nagpapahinto.
 • 56. 12.) Kagila-gilalas ang wika. Kayraming mga salitang kayhirap ipaliwanag tulad ng …….. May ham daw sa hamburger, eggplant daw gayong wala namang itlog at gulay ito; hotdog daw gayong hindi naman ito karne ng aso.Walang pine o apple sa pineapple. Ang boxing ring ay hindi naman bilog at sa halip ay kwadrado. Sa wika natin, nakagawian natin ang pahayag na “Nandyan na ako… gayong ang nagsasalita ay nasa ibang lugar pa.
 • 58. 13.) May pulitika rin ang wika. Wika ang gamit sa pagpapalaganap ng mga konsepto; sa dominasyon ng malalakas na bansa sa kanyang mga kolonya; sa pag-iral at pagnanasang matuto ng Ingles bilang pangalawang lenggwahe; sa pagkuha ng boto, sa pamamagitan ng paggamit ng wika sa masa; sa paghubog ng mga kamalayang panlipunan at pampulitika.
 • 60. 14.) Ang wika ay kasama sa pagsulong ng teknolohiya at komunikasyon. Ang lahat ng bagong imbensyon na nalikha ng tao ay inililipat sa iba’t ibang bahagi ng mundo. Marami sa mga ito ay isinasaaklat, inilalagay sa mga iskolarling journal at report upang mabasa.
 • 62. KALIKASAN NG WIKA 1.) Pinagsama-samang tunog (Combination of Sounds) - dahil sa bingyan ng simbolo (letra) ang mga tunog, ang pagsasama- samang ito ay lumikha ng mga salita.
 • 63. 2.) May dalang kahulugan (Words have meanings) - bawat salita ay may dalang kahulugan sa kanyang sarili lalo’t higit kung ginagamit na sa pangungusap.
 • 64. 3.) May Ispeling - bawat salita ay may sariling ispeling o baybay.
 • 65. 4.) May gramatikal istraktyur (grammatical structure) - ponolohiya (pagsasama ng tunog upang bumuo ng salita) - sintaks (pagsasama ng mga salita upang bumuo ng pangungusap) - semantiks (ang kahulugan ng mga salita at pangungusap)
 • 66. - progmatiks (nagpapaliwanag sa pagkakasunud-sunod ng pangungusap (sequence of sentence), sa partisipasyon sa isang konbersasyon at sa antisipasyon ng mga impormasyon na kailangan ng tagapagsalita.
 • 67. 5.) Sistemang Oral-Awral (Oral-Awral System) - sistemang sensora sa pisikal ng tao, pasalita (oral), pakikinig (awral) - dalawang mahalagang organo (bibig at tainga) na nagbibigay hugis sa mga tunog na napakinggan
 • 68. 6.) Pagkawala ng Wika (Language Loss) - maaaring mawala kapag di nagagamit
 • 69. 7.) Iba-iba - dahil sa iba’t iba ang kultura ng pinagmulang lahi, ang wika ay iba-iba sa lahat ng panig ng mundo - may etnograpikong pagkakaiba sapagkat napakaraming minoryang grupo (ethnic groups) ang mga lahi o lipi
 • 74. 1.) Instrumento ng KomunikasyonAng wika, pasalita man o pasulat, ay pangunahing kasangkapan ng tao sa pagpapahayag ng damdamin at kaisipan. Ang dalawang tao ay nagkakaunawaan sa pamamagitan ng epektibong paggamit ng wika.
 • 75. Ang magkasintahan, halimbawa ay nakapagpapanatili ng relasyon dahil may wikang nagiging instrumento nila sa komunikasyon. Samantala, may mga nagkakagalit o nag-aaway bunga ng miskomunikasyon o di epektibong paggamit ng wika. Samakatuwid, ang mabisang paggamit ng wika ay mahalaga sa pakikipag-ugnayan ng tao sa kanyang kapwa.
 • 76. Ang mga bansa ay nakakapag-ugnayan dahil sa wika. Iba-iba man ang wika ng mga bansa, nakahahanap pa rin sila ng komong wikang kanilang kinasangkapan upang magkaroon ng unawaan. Ano na kaya ang mangyayari sa ating daigdig kung walang wika o kung hindi epektibo ang paggamit ng mga bansa sa wika?
 • 77. 2.) Nag-iingat at nagpapalaganap ng kaalaman Maraming kaalaman ang naisasalin sa ibang saling- lahi at napakikinabangan ng ibang lahi dahil sa wika. Ang mga nobela ni Rizal halimbawa, ay naisulat ilang daang taon na ang lumipas ngunit patuloy itong napakikinabangan sa ating panahon dahil may wikang nagkanlong rito at nag-iingat hanggang sa kasalukuyan.
 • 78. Ang mga mahahalagang inbensyong kanluran ay napakikinabangan din sa ating bansa dahil may wikang nagkanlong sa mga iyon at naging sanhi upang iyon ay mapalaganap sa iba’t ibang sulok ng daigdig. Dahil may wika, hindi kasamang naililibing ang mga mahahalagang kaalaman sa pagyao ng lumikha o tumuklas ng mga iyon.
 • 79. Paano na lang kaya kung hindi man lang naisulat o naipagsabi ni Benjamin Franklin ang pagkakatuklas niya ng kuryente bago siya namatay? Marahil ay baka wala pa rin tayong kuryente hanggang sa ngayon.
 • 80. 3.) Nagbubuklod ng Bansa Nang makihamok ang mga Indones sa kanilang mga mananakop na Olandes, naging battlecry nila ang Satu Bangsa! Satu Bahasa! Satu Tuna- ir! (Isang Bansa! Isang Wika! Isang Inang Bayan!
 • 81. Maagang nakilala ng mga Indones ang tungkulin ng wika upang sila’y magbuklod sa kanilang pakikipaglaban nang magkaroon ng kalayaan. Ano mang wika ay maaaring maging wika ng pang- aalipin ngunit maaari rin itong gamitin upang pagbuklurin ang isang bansa.
 • 82. 4.) Lumilinang ng Malikhaing Pag-iisip Kapag tayo ay nagbabasa ng maikling kwento o nobela o di kaya’y kapag tayo’y nanonood ng pelikula , parang nagiging totoo sa ating harapan ang mga tagpo niyon. Maaaring tayo’y napapahalakhak o napapangiti, natatakot o kinikilabutan, nagagalit o naiinis, naaawa o naninibugho.
 • 83. Bakit kaya? Sapagkat pinagagana niyon ang ating imahinasyon. Sa ating isipan, nalilikha natin ang bawat larawan ng mga tagpo sa kwento o nobelang binabasa o pelikulang ating pinapanood.
 • 84. Ang wikang nakasulat na ating nababasa o wikang sinasalita ng mga tauhan sa pelikula na ating naririnig ang nagdidikta sa ating isipan upang gumana at lumikha ng imahinasyon, at kung gayo’y nalilinang ang ating malikhaing pag-iisip. Dahil sa imahinasyong ito, kayraming nabubuo, nalilikha o naiinbentong pinakikinabangan ng sangkatauhan.
 • 87. UNANG PANGKAT Magbigay ng isang sitwasyong nagpapakita kung paano ang wika ay nagagamit bilang instrumento ng komunikasyon.
 • 88. PANGALAWANG PANGKAT Magbigay ng isang sitwasyong nagpapakita kung paano naiingatan at naipapalaganap ng wika ang isang kaalaman.
 • 89. IKATLONG PANGKAT Magbigay ng isang pangyayari sa ating kasaysayan na nagpapatunay na ang wika ay nagbubuklod ng bansa.
 • 90. IKAAPAT NA PANGKAT Magbigay ng isang sitwasyon na nagpapakita kung paano nalilinang ng wika ang ating malikhaing pag- iisip.