Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Asqar yarimkecirici

Plus De Contenu Connexe

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Asqar yarimkecirici

  1. 1. YARıMKEÇIRICILƏRDƏ AŞQAR KEÇIRICILIK AŞQAR KEÇIRICILIYIN MEXANIZMI
  2. 2. QARıŞıQ KEÇIRICILIK OBLASTı • Kristallarda defektlər və kənar maddə atomları olur • Tərkibin stexiometriyadan kənara çıxmasına yarımkeçiricidə kənar qarışıq kimi baxılır • Kənar qarışıqlardan tam azad edilmiş ideal kristal almaq mümkün deyil • Məhz məxsusi keçiricilik oblastına kimi yarımkeçiricilər elektriki bu kənar qarışıqların hesabına keçirir
  3. 3. ELEKTROAKTIV QARIŞıQLAR• Yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyinə təsir etməklə onun tipini və qiymətini dəyişir • Donor -Donorların keçircilik zolağına elektron verməsi üçün lazım olan enerjiyə donorun aktivləşmə enerjisi deyilir (n-tip) • Akseptor -Akseptorların energetik səviyyəsilə valent zolağının yuxarı sərhəddi arasındakı fərqə akseptorun aktivləşmə enerjisi deyilir (p-tip) Donorlar öz elektronlarını keçiricilik zolağına verdikdə onların öz energetik səviyyələrində müsbət yüklü deşiklər yaranır Akseptorlar valent zonasından elektronu alır və mənfi yüklü hissəciyə çevrilir
  4. 4. ƏVƏZETMƏ BƏRK MƏHLULU • Kənar qarışığın əsas maddənin atomlarını kristal qəfəsində əvəz etməsi ilə əmələ gələn bərk məhlula -əvəzetmə bərk məhlulu deyilir Silisiumu fosforla aşqarladıqda n-keçiricliyinin yaranması Silisiumu aluminiumla asqarladıqda p-keçirciliyinin yaranması
  5. 5. DAXILOLMA BƏRK MƏHLULU • Əgər kənar qarışıq atomları əsas maddə qəfəsindəki boşluqlara girərsə bu zaman əmələ gələn bərk məhlula daxilolma bərk məhlulu deyilir . • Birləşmədə müsbət yüklü atom şərti olaraqkation törədici • Mənfi yüklü atom isə anion törədici adlanır .

×