Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

De EPB wetgeving in het Brussels gewest

1 837 vues

Publié le

DE EPB-WETGEVING IN HET BRUSSELS GEWEST - lezing

De EPB-wetgeving (energieprestatie van gebouwen) is nu volop van kracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze lezing gaat dieper in op de drie luiken van de wetgeving: EPB bij nieuwe gebouwen en bij renovaties, het certificaat voor bestaande gebouwen en de reglementering rond verwarming.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

De EPB wetgeving in het Brussels gewest

 1. 1. De EPB-wetgevingin het Brussels GewestNicolas VandernootStadswinkel7 mei 2012 - RBDH/BBRoWnicolas.vandernoot@curbain.be
 2. 2. Het politieke kader●  Trias energetica ►  De energievraag minimaliseren ►  De beschikbare duurzame energiebronnen zo goed mogelijk gebruiken ►  Gebruik maken van performante energiesystemen
 3. 3. Het politieke kader●  Kyoto●  De Europese richtlijn 2002/91/EG●  De 3 x 20% (de vraag beperken, de systemen verbeteren en duurzame energie gebruiken) en de richtlijn 2010/31/EU●  De omzetting in Belgisch recht: regionale bevoegdheid
 4. 4. Richtlijn 2002/91/EG●  een gemeenschappelijke methodologie voor de berekening van de geïntegreerde energieprestatie van gebouwen.●  de minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen en van bestaande gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan.●  de systemen van certificering voor nieuwe en bestaande gebouwen en, in de openbare gebouwen, het uithangen van certificaten en andere relevante informatie. De certificeringen zouden niet ouder dan vijf jaar mogen zijn.●  de regelmatige keuring van c.v.-ketels en centrale airconditioningsystemen in gebouwen en een keuring van verwarmingsinstallaties waarvan de ketels ouder zijn dan 15 jaar.
 5. 5. De 3 onderdelen van deEnergieprestatie vanGebouwen (EPB)●  De vastgoedtransacties (woningen en tertiaire gebouwen) en de openbare gebouwen (EPB- certificaten)●  De technische installaties (EPB-eisen)●  De werken die onderworpen zijn aan een stedenbouwkundige vergunning en/of milieuvergunning (EPB-eisen) Boetes voor het niet naleven van de eisen of afwezigheid van het certificaat
 6. 6. EPB en bestaande woningen●  Uitgifte van een document : het EPB- certificaat●  Voor alle goederen die betrokken zijn bij een vastgoedtransactie ►  Verkoop (vanaf de voorlopige koopakte) ►  Verhuur (vanaf de publicatie, aankondiging) ►  Elke andere akte (vruchtgebruik…)
 7. 7. EPB en bestaande woningen:het EPB-certificaat●  Label (zoals de koelkasten…): van A tot G●  Verbruik in kWh/jaar/m2●  Onafhankelijk van het gedrag: ►  Installaties (verwarming en SWW) en wanden (muur, vloer, dak) ►  Men kent het reële verbruik niet●  Unieke procedure (protocol), specifieke software●  Uitgevoerd door een erkend Certificateur (in Brussel door het BIM)
 8. 8. EPB en bestaande woningen :het EPB-certificaat●  De certificateur meet en voert de volumes en “verwarmde” oppervlakten, alsook de verliesoppervlakten, in de software in●  Men voert in wat men ziet: type van verwarmingsketel, muur, isolatiemateriaal, beglazing …●  Indien waarneming niet mogelijk is : standaardwaarden gebruikt door de software (ongunstig !)●  Dus geen berekening van U of van het rendement door de certificateur…
 9. 9. De labels van het Certificaatin Brussel
 10. 10. EPB en bestaande woningen●  Brussel: EPB-certificaat●  Wallonië: Certificat de performance énergétique (CPE)●  Vlaanderen: Energieprestatiecertificaat (EPC)●  Frankrijk: Diagnostic de performance énergétique (DPE)
 11. 11. Vlaanderen:Energieprestatiecertificaat(EPC)
 12. 12. Wallonië: Certificat dePerformance Energétique(CPE)
 13. 13. De labels zijn regionaal !●  350 kWh/m2/jaar = ►  G in Brussels Gewest ►  E in Wallonië ►  “Geel” (= het gemiddelde) in Vlaanderen●  De standaardwaarden zijn niet dezelfde !
 14. 14. Verplichtingen van deeigenaar●  Het Certificaat is ten laste van de huidige eigenaar (niet van de koper noch van de huurder !)●  De eigenaar moet een kopie kunnen bezorgen aan de kandidaat-koper/huurder●  Het is de eigenaar verkoper/verhuurder die de boetes betaalt indien er geen Certificaat is
 15. 15. Residentiële certificateurzijn●  Geen voorkennis vereist in het Brussels Gewest (open voor iedereen)●  Opleiding van 5 tot 7 dagen door een instelling erkend door het BIM (Leefmilieu Brussel)●  Slagen in een examen●  Erkenning door het BIM
 16. 16. EPB-certificaat vs EAP-audit●  EAP-audit = Energieadviesprocedure, gemeenschappelijk voor de 3 gewesten●  Verplicht vs Vrijwillig●  Verschillende softwarepakketten●  Erkende auditeurs vs erkende certificateurs●  Fusie van de softwarepakketten ?
 17. 17. De bestaande openbare gebouwen (Brussels Gewest)●  Overheidsinstellingen of gesubsidieerde instellingen●  Op 1/7/2010: administratieve diensten, gemeentelijke besturen, zwembaden en sportcentra●  Op 1/7/2011: al de rest (scholen, justitie, gezondheid, cultuur…)●  Uithangen (hall of ingangsdeur) van het certificaat ten laatste 1 jaar nadien●  Coördinator van het EPB-certificaat aangesteld per gebouw●  Meting per energietype binnen de 24 maanden●  Certificaat (van A+ tot G volgens de kWhEP/m2/jaar) afgeleverd door een erkende certificateur voor openbare gebouwen
 18. 18. De bestaande tertiaireeenheden (Brussels Gewest)●  Sinds 1/5/2011 : de verkoop van gebouwen > 500 m2●  Op 1/11/2011: het verhuur van gebouwen > 500 m2●  Op 1/1/2013: al de rest●  Certificaat (van A+ tot G volgens de kWhEP/ m2/jaar) afgeleverd door een erkend Certificateur voor tertiaire eenheden (verschillend van de Certificateur openbaar gebouw of wooneenheid)
 19. 19. EPB en technische installaties(Brussels Gewest)●  Toepassing op 1/1/2011●  Verwarmingssysteem (SWW inbegrepen) met Pnom >20 kW●  Vloeibare of gasvormige brandstof●  Water is de koelvloeistof●  Betreft: eigenaars en mede-eigenaars + de houders van de milieuvergunning (indien de installaties aan deze vergunning onderworpen zijn)●  16 eisen
 20. 20. EPB en technischeinstallaties (BrusselsGewest)●  De oplevering van de verwarmingssystemen●  De periodieke controle van de verwarmingsketels●  De diagnose van de verwarmingssystemen
 21. 21. EPB en technischeinstallaties (BrusselsGewest)●  De oplevering van de verwarmingssystemen ►  Na installatie of verplaatsing van een verwarmingsketel, vervanging van het ketellichaam of van de brander ►  Gedaan door een erkend vakman (erkend verwarmingsinstallateur of EPB- verwarmingsadviseur indien Pnom > 100 kW)
 22. 22. EPB en technischeinstallaties (BrusselsGewest)●  Periodiek onderhoud van verwarmingsketels ►  Stookolie: jaarlijks ►  Gas: driejaarlijks ►  Reinigen (ketel en rookafvoersysteem), afstellen (brander) en verifiëren (verbranding, trek, modulatie, ventilatie en luchtdichtheid) ►  Gedaan door een erkend vakman (Erkend verwarmingsketeltechnicus)
 23. 23. EPB en technischeinstallaties (BrusselsGewest)●  De diagnose van de verwarmingssystemen ►  Niet-bindende evaluatie ►  Tussen 1 jaar vóór en 1 jaar nadat de ketel 15 jaar geworden is ►  Een periodieke controle dient te zijn uitgevoerd in de 12 maanden die de diagnose voorafgaan ►  Evaluatie van de prestaties, naleven van de eisen, eventuele overdimensionering en advies (vervanging, wijziging, alternatieven…) ►  Gedaan door een erkend vakman (erkend verwarmingsinstallateur of EPB- verwarmingsadviseur indien Pnom > 100 kW)
 24. 24. EPB en technische installaties:samenvattend…Wet Brussel Vlaanderen WalloniëVan kracht 1/1/2011 1/6/2007 29/5/2009Koelvloeistof Water Water/Lucht Water/LD stoom/olieToepassing Onderhoud/ Onderhoud/ Controle controle controleDomein > 20 kW >= 20 kW AllesPeriodiciteit Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks (stookolie, (stookolie, (stookolie, LPG)/3 jaar LPG)/2 jaar LPG)/3 jaar (gas) (gas) (gas)
 25. 25. EPB: nieuwe gebouwen en renovatie (Brussels Gewest)●  Van toepassing sinds 2/7/2008●  Betreft de nieuwe gebouwen (NG) of aan nieuwbouw gelijkgestelde gebouwen (GNG), zware renovaties (ZR) en eenvoudige renovaties (ER) met of zonder architect●  Vereist van zodra er een stedenbouwkundige en/of milieuvergunning is●  Het betreft een reeks na te volgen normen en minimumeisen●  Mogelijkheid tot afwijking om patrimoniale, technische, functionele of economische redenen (via het BIM)
 26. 26. Normen in functie van debestemmingen1.  Wooneenheid2.  Gemeenschappelijke residentiële gebouwen (hotels, homes…)3.  Kantoren en diensten4.  Onderwijs5.  Gezondheidszorg6.  Cultuur en ontspanning7.  Restaurants en cafés8.  Handelszaken9.  Sport10.  Gemeenschappelijke delen11.  « Andere bestemming » (stations…)12.  « Niet-verwarmde aangrenzende ruimte »
 27. 27. EPB-eisen1.  K-peil : thermisch isolatieniveau; K40 of K452.  U/R-waarden : thermische isolatiewaarden van de verschillende verlieswanden3.  Koudebruggen4.  E-peil : verbruiksindicator, E70 ou E755.  Oververhitting6.  Ventilatie7.  Brander : 3 snelheden / 2 snelheden / modulerend8.  Thermische isolatie : water- en luchtleidingen9.  Verdeling : distributienet voor water en lucht10.  Programmeerinrichting : manuele bediening en automatische programmering11.  Energiemeting12.  Installaties voor aanvoer van verse lucht : vanaf 5.000 m³/u moet een dubbele-stroomsysteem een warmterecuperatievoorziening bevatten en moet de lokale regeling gebeuren door middel van een aanwezigheidsdetector of CO2-sonde.
 28. 28. Definities●  E= energieniveau van een gebouw = 100 x kenmerkend jaarlijks verbruik van primaire energie / referentiewaarde voor een gebouw van hetzelfde type●  K= thermisch isolatieniveau van een gebouw rekening houdend met zijn compactheid en de isolatie van buitenwanden●  U= thermische transmissiecoëfficiënt van de wand●  R= thermische weerstandscoëfficiënt (= 1/U)
 29. 29. EPB: nieuwe gebouwen enrenovatie (Brussels Gewest)●  De procedure hangt af van de aard van de werken: ►  Nieuwe gebouwen (NG) en aan nieuwbouw gelijkgestelde gebouwen (GNG) ►  Zware renovatie (ZR) ►  Eenvoudige renovatie (ER)
 30. 30. Aard van de werken1. Nieuwe gebouwen (NG) en gebouwen gelijkgesteld met een nieuw gebouw (GNG)  Nieuw gebouwd of heropgebouwd gebouw  Gebouw gelijkgesteld met een nieuw gebouw :  elke nieuw opgetrokken uitbreiding van een bestaand gebouw, met een oppervlakte van meer dan 250 m² of met minstens één woning   die grenst aan een bestaand gebouw   en die minstens één bovengrondse toegang heeft waardoor men zich kan verplaatsen van het reeds bestaande naar het nieuwe gebouw  Elke gedeeltelijke heropbouw van een bestaand gebouw met een oppervlakte van meer dan 250 m² (na de werken) of met minstens één woning en waarbij de werken betrekking hebben op   Hetzij de afbraak en de heropbouw van minstens 75 % van de verliesoppervlakte van het gebouw   Hetzij de renovatie van minstens 75 % van de verliesoppervlakte van het gebouw met inbegrip van de vervanging van alle technische installaties
 31. 31. Wooneenheid residentieel schappelijk Gemeen- diensten Kantoren en Onderwijs zorg Gezondheids- ontspanning Cultuur en en cafés Restaurants Handelszaken Sport deel schappelijk Gemeen- bestemming Andere Nieuwe of daarmee gelijkgestelde gebouwenK-peil K 40 K 40 K 45 K 45U/R -waarden X X X X X X X X X X XKoudebruggen X X X X X X X X X X XE-peil E 70 E 75 E 75Oververhitting XVentilatie X X X X X X X X XBrander X X X X X X X X X X XThermische isolatie X X X X X X X X X X XVerdeling X X X X X X X X X X XProgrammeer- X X X X X X X XinrichtingEnergiemeting X X X X X X X X X X XInstallaties vooraanvoer van verse X X X X X X X X Xlucht
 32. 32. Aard van de werken2. Zware renovatie (ZR)Voor een gebouw met een oppervlakte van meer dan 1000 m²  ZR (PU) Werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is   Wanneer een aandeel van meer dan 25 % van de thermische verliesoppervlakte van het gebouw wordt gewijzigd, behalve wanneer deze wijzigingen enkel betrekking hebben op het visuele aspect aan de buitenkantof  ZR (Mileuvergunning/Milieuverklaring) Wijziging of vervanging van technische installaties van het gebouw   wanneer het totale vermogen van de installaties hoger is dan 500 kW (na vervanging of wijziging)   en wanneer deze wijziging of deze vervanging onderworpen is aan een milieuvergunning of milieuverklaring in de zin van de ordonnantie van 5 juni 1997betreffende de milieuvergunningenOpmerking : betreft alleen de gewijzigde delen
 33. 33. Wooneenheid residentieel schappelijk Gemeen- diensten Kantoren en Onderwijs zorg Gezondheids- ontspanning Cultuur en en cafés Restaurants Handelszaken Sport deel schappelijk Gemeen- bestemming AndereZware renovatieK-peilU/R -waarden X X X X X X X X X X XKoudebruggenE-peilOververhittingVentilatie X X X X X X X X XBranderThermische isolatieVerdelingProgrammeer-inrichtingEnergiemetingInstallaties vooraanvoer van verselucht
 34. 34. Nieuwe of daarmeegelijkgestelde gebouwen enzware renovatie●  Verplichte aanduiding van een EPB-adviseur (erkend door het BIM in het Brussels Gewest)●  “EPB-voorstel” (met vergunningsaanvraag)●  “EBP-aangifte” (na de voorlopige oplevering) ►  De documenten worden ondertekend door de architect, de bouwheer en de EPB-adviseur●  Uitgifte van een EPB-certificaat door het BIM aan het einde van het project
 35. 35. Aard van de werken3. Eenvoudige Renovatie (ER)Werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning (alles wat geen Zware Renovatie is)die een invloed kunnen hebben op de EPB, namelijk :   bepaalde bestemmingswijzigingen,   en alle werken die betrekking hebben op de thermische verliesoppervlakte van het gebouwOpmerking : betreft alleen de gewijzigde delen
 36. 36. Wooneenheid residentieel schappelijk Gemeen- diensten Kantoren en Onderwijs zorg Gezondheids- ontspanning Cultuur en en cafés Restaurants Handelszaken Sport deel schappelijk Gemeen- bestemming Andere Eenvoudige RenovatieK-peilU/R -waarden X X X X X X X X X X XKoudebruggenE-peilOververhittingVentilatie X X X X X X X X XBranderThermische isolatieVerdelingProgrammeer-inrichtingEnergiemetingInstallaties vooraanvoer van verselucht
 37. 37. Eenvoudige Renovatie●  Zonder architect ►  Eén enkel document: “EPB-voorstel zonder architect” (met de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning) ►  Het document wordt door de bouwheer ondertekend●  Met architect ►  “EPB-voorstel” (met de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning) ►  “Vereenvoudigde EPB-aangifte” (met de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden) ►  Het document wordt ondertekend door de architect en de bouwheer●  Geen EPB-adviseur nodig !
 38. 38. EPB-procedure in het Brussels Gewest NG/GNG ZR ERProjectfasen NORMALE EPB-procedure VEREENVOUDIGDE procedureVoorontwerp 1. Eventueel verzoek tot afwijking 2. EPB-voorstelStedenbouwkundige Gebouw > 1000m2: Gebouw > 5000m2: Vereenvoudigd formulier indien devergunning Haalbaarheidsstudie Haalbaarheids- werken zijn vrijgesteld van deen/of Gebouw > 10000m2: studie tussenkomst van een architect (EnigMilieuvergunning Geïntegreerde formulier zonder architect) haalbaarheidsstudie 3. Aanduiding van de EPB-adviseur Vereenvoudigde EPB-aangifte (niet 4. Kennisgeving begin werkzaamheden nodig indien de werken zijn vrijgesteldUitvoeringsdossier 5. Technisch dossier van de tussenkomst van een architect) overhandigd met kennisgeving begin werkzaamhedenWerf 5. Opvolging van het technisch dossierOplevering 6. EPB-aangifte 7. Certificaat NG - 8. Sancties
 39. 39. EPB: nieuwe gebouwen enrenovatie (Waals Gewest)●  Van toepassing sinds 1/9/2008●  EPB-verantwoordelijke●  Bestemmingen: Residentieel, Niet-residentieel, Andere bestemming, Industrie●  Eisen: Thermische isolatie (K), Ventilatie, Niveau Ew, Specifiek verbruik (Espec), Oververhitting
 40. 40. EPB: nieuwe gebouwen enrenovatie en renovatie(Vlaanderen)●  Van toepassing sinds 1/1/2006●  EPB-verslaggever (« rapporteur »)●  Bestemmingen: Residentieel, Kantoor en School, andere specifieke bestemming, Industrie●  Eisen: E-peil, K-peil, U/R, Ventilatie, Oververhitting, Koudebruggen en bouwknopen
 41. 41. Kortom….●  De wetgeving inzake de Energieprestatie van Gebouwen is heden volledig van toepassing in de 3 Gewesten, en met name in het Brussels Gewest●  Het is een belangrijke stap voor de verbetering van de gebouwen in het Brussels Gewest●  De Stadswinkel staat tot uw beschikking om u te helpen bij uw demarches
 42. 42. Bedankt voor uw aandacht

×