Publicité

Contenu connexe

Similaire à Banking in 2020(20)

Plus de Chakameh Mortezania(20)

Publicité

Banking in 2020

  1. . ‫بی‬ ‫ویژگی‬ ‫یک‬‫عمده‬ ‫بخش‬ ‫گردهمایی‬ ‫داووس‬ ‫اجالس‬ ‫همتای‬‫ما‬ ‫خدمات‬ ‫صنایع‬ ‫سران‬ ‫از‬ ‫ای‬‫لی‬‫جهان‬ ‫در‬ ‫است‬‫اجالس‬ ‫در‬ .2020‫کارگروه‬ ‫و‬ ‫مباحث‬ ‫عمده‬ ‫داوس‬‫حوش‬ ‫و‬ ‫حول‬ ‫ها‬‫در‬ ‫فناوری‬ ‫نفوذ‬ ‫عمده‬ ‫تحوالت‬ .‫بود‬ ‫مالی‬ ‫خدمات‬‫همچون‬ ‫خدماتی‬‫پرداخت‬‫کیف‬ ،‫همراه‬ ‫های‬‫پول‬‫بیت‬ ،‫دیجیتال‬ ‫های‬‫فناوری‬ ،‫کوین‬ ‫بال‬‫کسب‬ ‫و‬ ‫کچین‬‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫وکار‬‫اجتماعی‬ ‫های‬.‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اعتقاد‬ ‫این‬‫تامین‬ ‫از‬ ‫دوسوم‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫بانک‬ ‫توسط‬ ‫جهانی‬ ‫اقتصاد‬ ‫مالی‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫ها‬‫شود‬‫و‬‫بانک‬‫اصلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ها‬‫پایه‬ ‫ترین‬‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫های‬ ‫هستن‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫د‬‫فناوری‬‫مالی‬ ‫خدمات‬ ‫های‬‫نیز‬‫نمونه‬‫از‬ ‫هایی‬ ‫نوآوری‬‫می‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬‫توانند‬‫نگه‬ ‫پا‬ ‫سر‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫مالی‬ ‫خدمات‬.‫بدهند‬ ‫رونق‬ ‫و‬ ‫دارند‬‫البته‬‫سرعت‬ ‫فناوری‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬‫مالی‬ ‫های‬‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬‫ب‬‫ب‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬ ‫از‬ ‫سیاری‬‫زرگ‬‫پولی‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫موسسات‬ ‫ترین‬ ‫هنوز‬‫آن‬ ‫آثار‬ ‫و‬ ‫تحوالت‬ ‫عمق‬‫و‬ ‫نکنند‬ ‫درک‬ ‫را‬‫ن‬ ‫متوجه‬ ‫درست‬‫باشند‬‫که‬ ‫است‬ ‫فناوری‬ ‫ابداعات‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫می‬‫کسب‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آثار‬ ‫بیشترین‬ ‫تواند‬‫ب‬ ‫جا‬ ‫بر‬ ‫وکارشان‬‫برهم‬ ‫تحوالت‬ ‫از‬ ‫نوعی‬ ‫چه‬ ‫منتظر‬ ‫باید‬ ‫دقیقا‬ ‫و‬ ‫گذارد‬‫زننده‬ ‫باش‬ ‫بازار‬.‫ند‬ ‫اجالس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫برتر‬ ‫دیدگاههای‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫ادامه‬ ‫در‬‫است‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬: ‫فناوری‬ ‫صنعت‬‫مالی‬ ‫نوین‬ ‫های‬‫باید‬‫برو‬ ‫کسانی‬ ‫کمک‬ ‫به‬‫د‬‫اقتصادی‬ ‫ثبات‬ ‫و‬ ‫رفاه‬ ‫معتقدند‬ ‫هنوز‬ ‫که‬ ‫دست‬ ‫هدف‬ ‫یک‬.‫است‬ ‫نیافتنی‬‫تکها‬ ‫فین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫ملل‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫راه‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫متحد‬‫می‬ ‫اینکار‬‫تواند‬‫اجتماعی‬ ‫رفاه‬‫نماید‬ ‫تضمین‬ ‫را‬‫باعث‬ ‫و‬‫فرصت‬ ‫توسعه‬،‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫فرصت‬ ‫ایجاد‬ ،‫تازه‬ ‫های‬‫مهم‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫شغلی‬ ‫های‬‫زندگی‬ ‫برای‬ ‫فرصت‬ ‫تر‬ ‫عزتمند‬‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫مردم‬‫باشد‬‫که‬ ‫است‬ ‫مشخص‬ ‫البته‬ .‫چالش‬‫ها‬‫د‬ ‫نیز‬ ‫یی‬‫دار‬ ‫وجود‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫ر‬‫د‬ ‫ما‬‫نند‬‫ریسکهای‬‫داده‬ ‫کردن‬ ‫درز‬ ‫و‬ ‫رفتن‬ ‫لو‬،‫دروغ‬ ‫اخبار‬ ‫و‬ ‫هویت‬ ‫سرقت‬ ،‫خصوصی‬ ‫های‬‫می‬ ‫که‬‫تواند‬ ‫مهم‬‫بی‬ ‫ایجاد‬ ‫عوامل‬ ‫ترین‬‫مالی‬ ‫نوین‬ ‫خدمات‬ ‫مشتریان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫اعتمادی‬‫ب‬.‫اشد‬ ‫می‬ ‫دیجیتال‬ ‫مالی‬ ‫ابداعات‬‫تواند‬۳۷00‫نوظهور‬ ‫اقتصادهای‬ ‫داخلی‬ ‫ناخالص‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬ ‫کند‬ ‫کمک‬‫لذا‬‫فناوری‬ ‫جهانی‬ ‫اکوسیستم‬‫مالی‬ ‫نوین‬ ‫های‬‫می‬‫ب‬ ‫بایست‬‫ه‬‫ائتالف‬‫و‬ ‫ها‬‫ایجاد‬‫شراکت‬‫های‬ ‫راهبردی‬‫تا‬ ‫کند‬ ‫فکر‬‫بتوان‬‫بین‬ ‫رونق‬ ‫تضمین‬ ‫برای‬ ‫عملی‬ ‫راهکارهای‬ ‫د‬‫کن‬ ‫ارائه‬ ‫محلی‬ ‫و‬ ‫المللی‬‫د‬. ‫حوزه‬‫مانند‬ ‫هایی‬‫ایجاد‬‫زیرساخت‬‫انعطاف‬ ‫های‬‫کمک‬ ‫توزیع‬ ‫سیستم‬ ‫بهبود‬ ،‫مالی‬ ‫بازار‬ ‫پذیر‬‫های‬ ،‫فقر‬ ‫کردن‬ ‫محو‬ ،‫خارجی‬‫ایجاد‬‫وام‬ ‫بسترهای‬‫به‬ ،‫جایگزین‬ ‫دهی‬‫اشتراک‬‫داده‬ ‫گذاری‬‫روش‬ ‫و‬ ‫ها‬‫های‬ ‫نوین‬ ‫پرداخت‬‫حوزه‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫فناوری‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬‫به‬ ‫مالی‬ ‫نوین‬ ‫های‬‫عمده‬ ‫صورت‬‫می‬ ‫ای‬‫در‬ ‫توانند‬ ‫باشن‬ ‫اثرگذار‬ ‫آن‬.‫د‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫موسسات‬‫می‬ ‫تکها‬ ‫فین‬‫توانند‬‫با‬‫ایجاد‬‫روش‬‫های‬‫ساده‬‫سریع‬ ‫و‬‫دیجی‬ ‫هویت‬ ‫تایید‬‫تال‬،‫در‬ ‫ب‬ ‫حقوقی‬ ‫و‬ ‫قانونی‬ ‫هویت‬ ‫ایجاد‬‫انسان‬ ‫همه‬ ‫رای‬.‫نمایند‬ ‫همکاری‬ ‫زمین‬ ‫کره‬ ‫در‬‫پروژه‬‫هایی‬‫نیز‬‫در‬ ‫طرح‬ ‫داووس‬ ‫اجالس‬‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬‫کند‬ ‫ارزیابی‬‫که‬‫می‬ ‫اندازه‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫مالی‬ ‫موسسات‬‫استانداردهای‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫جهان‬‫شود‬ ‫بهتر‬ ‫مشتریان‬ ‫تجربه‬ ‫سو‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫همکاری‬ ‫افراد‬ ‫دیجیتال‬ ‫هویت‬ ‫تایید‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫شمول‬ ‫ریسک‬ ‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫و‬‫پیدا‬ ‫کاهش‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬‫بتواند‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫دیجیتال‬ ‫یکتای‬ ‫هویت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫تراکنش‬‫بین‬ ‫مالی‬ ‫های‬‫کند‬ ‫ساده‬ ‫و‬ ‫تسهیل‬ ‫را‬ ‫المللی‬. ‫جز‬ ‫به‬‫بحث‬‫دیجیتال‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬‫مردم‬ ‫سراسر‬‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬،‫جمله‬ ‫از‬‫ابداعا‬‫تحول‬ ‫ت‬‫آفرین‬‫دیگر‬‫خدمات‬ ‫مالی‬‫داووس‬ ‫در‬ ‫که‬2020‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫بحث‬‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫رابطه‬‫و‬‫بلندمدت‬ ‫آثار‬‫مورد‬ ‫آن‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابی‬‫و‬‫همچنین‬‫برای‬‫استراتژی‬ ‫ایجاد‬‫به‬ ‫واکنش‬ ‫برای‬ ‫جامع‬ ‫های‬‫آن‬‫مالی‬ ‫موسسات‬ ‫توسط‬، ‫پروژه‬‫هایی‬‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫نیز‬،‫فناوری‬‫توزیع‬ ‫دفاتر‬ ‫های‬‫است‬ ‫شده‬‫اصلی‬ ‫بالکچین‬ ‫که‬‫آن‬ ‫موجود‬ ‫مثال‬ ‫ترین‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ‫به‬‫آید‬.‫توزیع‬ ‫دفاتر‬ ‫فناوری‬‫مالی‬ ‫موسسات‬ ‫در‬ ‫متعددی‬ ‫کاربردهای‬ ‫شده‬‫دارد‬‫پیش‬ ‫باید‬ ‫اما‬ ،‫شرط‬‫های‬ ‫توزیع‬ ‫دفاتر‬ ‫فناوری‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫بسیاری‬‫می‬ ‫که‬ ‫شده‬‫تراکنش‬ ‫تواند‬‫را‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تراکنش‬ ‫و‬ ‫برساند‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬‫به‬ ‫اکنون‬ ،‫کند‬ ‫ثبت‬ ‫پیگیری‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫شکل‬‫عنوان‬ ‫اصلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫چالش‬ ‫ترین‬‫های‬‫می‬ ‫محسوب‬ ‫بانکداری‬.‫شود‬‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬‫میالدی‬ ‫جاری‬ ‫سال‬ ‫ژانویه‬ ‫در‬ ۱۱‫بین‬ ‫عمده‬ ‫بانک‬‫توانایی‬ ‫آزمایش‬ ‫برای‬ ‫ویژه‬ ‫بالکچین‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫پروژه‬ ‫المللی‬‫دارایی‬ ‫معامله‬ ‫در‬ ‫شان‬‫جاری‬ ‫های‬ ‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬‫ه‬.‫اند‬ ‫ف‬‫توزیع‬ ‫کل‬ ‫دفاتر‬ ‫ناوری‬‫می‬ ‫مالی‬ ‫شده‬‫تسویه‬ ‫مراکز‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫باعث‬ ‫تواند‬‫مدیریت‬ ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫کال‬ )‫(کلر‬ ‫حساب‬ ‫بانک‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫خارج‬ ‫بانکی‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫موسسات‬‫م‬ ‫و‬ ‫ها‬‫می‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫مالی‬ ‫وسسات‬‫همچنان‬ ‫توانند‬ ‫تراکنش‬ ‫و‬ ‫مناسبات‬ ‫ساختار‬ ‫در‬‫داشته‬ ‫حضور‬ ‫مالی‬ ‫های‬‫ماشین‬ ‫در‬ ‫بتوانند‬ ‫که‬ ‫باشند‬‫سریع‬ ‫و‬ ‫هوشمندتر‬ ‫هایی‬‫تر‬ ‫سرمایه‬‫کسب‬ ‫الگوهای‬ ‫بتوانند‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫گذاری‬‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫نوین‬ ‫وکاری‬‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫لذا‬ .‫م‬ ‫رسد‬‫دیران‬ ‫انفورماتیک‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬‫مالی‬ ‫موسسات‬‫بای‬‫به‬ ‫بتوانند‬ ‫د‬‫مدیران‬‫مالی‬ ‫موسسات‬‫چگونه‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫توضیح‬ ‫می‬‫توان‬‫سرمایه‬ ‫ابداعات‬ ‫این‬ ‫در‬‫ک‬ ‫گذاری‬‫رد‬‫می‬ ‫ابداعاتی‬ ‫چنین‬ ‫قطار‬ ‫از‬ ‫ماندن‬ ‫جا‬ ‫چگونه‬ ‫و‬‫موفقیت‬ ‫جلوی‬ ‫تواند‬ ‫بلندمدت‬‫آنها‬‫بگیرد‬ ‫را‬.
Publicité