Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

หลักธรรมาภิบาล ใหม่

8 611 vues

Publié le

การประชุมผู้บริหาร18-20ต.ค.2554

Publié dans : Formation
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

หลักธรรมาภิบาล ใหม่

 1. 1. หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการดังนี้ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส 4. หลักความมีส่วนร่วม 5. หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุ้มค่า
 2. 2. 1. หลักนิติธรรม <ul><li> คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก </li></ul><ul><li>โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและ </li></ul><ul><li>เป็นธรรม </li></ul><ul><li>กล่าวโดยสรุป คือ สถาปนาการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่กระทำกันตามอำเภอใจหรืออำนาจของบุคคล </li></ul>
 3. 3. 2. หลักคุณธรรม <ul><ul><li>คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม </li></ul></ul><ul><ul><li>โดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงาน </li></ul></ul><ul><ul><li>ในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ </li></ul></ul><ul><ul><li>ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน </li></ul></ul><ul><ul><li>ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น </li></ul></ul>
 4. 4. 3. หลักความโปร่งใส <ul><li> คือ การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร </li></ul><ul><li>อย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ </li></ul><ul><li>โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทำงานขององค์กร </li></ul><ul><li>ให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือ </li></ul><ul><li>เปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก </li></ul><ul><li>ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผล </li></ul><ul><li>ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน </li></ul><ul><li>และช่วยให้การทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น </li></ul>
 5. 5. 4. หลักความมีส่วนร่วม <ul><li>คือ การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสำคัญ ๆ ของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวน สาธารณะ การประชาพิจารณ์การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและ </li></ul><ul><li>ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน </li></ul>
 6. 6. 5. หลักความรับผิดชอบ <ul><li>ผู้บริหาร ตลอดจนคณะข้าราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ ต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที </li></ul>
 7. 7. 6. หลักความคุ้มค่า <ul><ul><ul><li>ผู้บริหาร ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจำเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมาย ไปที่ ผู้รับบริการหรือประชาชน โดยส่วนรวม </li></ul></ul></ul>
 8. 8. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . 2542 มาตรา 6 การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 9. 9. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . 2542 <ul><li>โรงเรียนเป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาและให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน พัฒนาคนไทยทุกคนให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก </li></ul>
 10. 10. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . 2542 <ul><li>ตามมาตรา 9(2) มาตรา 41 มาตรา 42 </li></ul><ul><li>ได้กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของชาติ มุ่งให้การ จัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษา ของประเทศ กระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา </li></ul><ul><li>และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน </li></ul><ul><li>มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา </li></ul>
 11. 11. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . 2542 <ul><li>มาตรา 22 กำหนดไว้ว่า </li></ul><ul><li>การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า </li></ul><ul><li>--- ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ </li></ul><ul><li>และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญมากที่สุด </li></ul><ul><li>---- กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ </li></ul>
 12. 12. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . 2542 <ul><li>มาตรา 29 กำหนดว่า </li></ul><ul><ul><li>ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน </li></ul></ul><ul><ul><li>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ </li></ul></ul><ul><ul><li>สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น </li></ul></ul><ul><ul><li>--- ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน </li></ul></ul><ul><ul><li>เพื่อให้ชุมชน มีการจัดการศึกษาอบรม และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา </li></ul></ul><ul><ul><li>และวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา </li></ul></ul><ul><ul><li>และความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน </li></ul></ul><ul><ul><li>ประสบการณ์พัฒนาระหว่าง ชุมชน </li></ul></ul>
 13. 13. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . 2542 <ul><li>การบริหารจัดการการศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>จะต้องเข้าใจในอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ </li></ul><ul><li>เพื่อให้ภารกิจของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา </li></ul><ul><li>ทุกฝ่ายจะต้อง มีส่วนร่วม ในการบริหารอย่างจริงจัง </li></ul><ul><li>โดย มีองค์กรอิสระทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน </li></ul><ul><li>คอยตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานศึกษา </li></ul><ul><li>ซึ่งหมายถึง การตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารและครูผู้สอนนั่นเอง </li></ul>
 14. 14. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . 2542 <ul><ul><li>ผู้บริหารเป็นผู้มีคุณธรรม </li></ul></ul><ul><li>จะก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>บุคลากรมีความพึงพอใจและยินดีที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ </li></ul>
 15. 15. การบริหารจัดการที่ดี <ul><li>ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ มีส่วนร่วม </li></ul><ul><li>มีความ โปร่งใส มีความ รับผิดชอบ </li></ul><ul><li>พร้อม รับการตรวจสอบได้เสมอ </li></ul><ul><li>เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล </li></ul><ul><li>ทำให้ องค์กรเจริญก้าวหน้าและมีคุณภาพ </li></ul>
 16. 16. หลักธรรมภิบาลนี้ สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง <ul><li>เน้นความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล </li></ul><ul><li>แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 </li></ul><ul><li>( พ . ศ . 2550 – 2554 ) </li></ul><ul><li>“ มุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ” </li></ul>
 17. 17. วิสัยทัศน์ประเทศไทย <ul><ul><li>มุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คนไทยมีคุณธรรม </li></ul></ul><ul><li>นำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง </li></ul><ul><li>สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน </li></ul><ul><li>อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล </li></ul><ul><li>ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี </li></ul><ul><li>( สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2549 : </li></ul>

×