Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
กรอบ สถาปัตยกรรม 
บริหารข้อมูลธุรกิจเกษตรแห่งชาติ 
ในยุค Digital Economy 
Framework OpenData , OpenAPI 
for Agriculture of...
ปัญหา ด้าน ข้อมูลเกษตรกร และ การปรับตัว เข้า Digital Economy 
• คุณภาพข้อมูล เช่น ตัวเลขทางการเกษตรไม่ตรงกัน 
• ทันสมัยข้อ...
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมเกษตรแห่งชาติ 
1. นักวิชาการ 
2. เกษตรกร 
3. ผู้บริโภค (ในประเทศ) 
4. รัฐบาล 
5. อุตสาหกรรมแ...
Google + บริการ[แก้] 
บริการต่าง ๆ ที่กูเกิลนาเสนอมีดังนี[้5] 
"Circle" สาหรับการแบง่เพื่อนออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เหมือน Frien...
Gmail 
Google 
+ 
Google 
Document 
Google 
Search 
Goole My 
Business 
Hang 
out 
GMail[สน.ส่งเสริมเกษตร ] 
•Google Polic...
ตลาดดอตคอม อะโกด้า ธนาคารแห่งประเทศ 
Big Data 
Agriculture 
Thai Industry 
Management 
Data 
ไทย 
warehouse/Business 
Inte...
OpenData API 
REST (Representational State Transfer) 
เป็น Web Service แบบเรียบง่าย โดยเรียกใช้ผ่านทาง HTTP Method GET/POS...
Business Standard Document Management ( Register in Th-egif ) 
"กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ" หรือ "...
Business Standard Document Management ( Register in Th-egif )
Big Data and Processing ( Map/Reduce Process ) 
SourceData ( แหล่งข้อมูลภายใน องค์กร / ภายนอกองค์กร ) 
Database , WebSite ...
Data Warehouse / Business Intelligence ( OLAP , OLAM )
Knowledge Warehouse Management ( Report , Mining Pattern , 
CourseWare , Elearning , Expert Domain , Dashboard )
WorkSpace Management ( OfficeSpace[] , Exchange Data , 
Content Management ) 
WorkSpace 
OfficeSpace OfficeSpace 
WorkPlac...
WorkSpace Management ( OfficeSpace[] , Exchange Data , 
Content Management ) 
WorkSpace 
Officespace Officespace 
Doc 
Ser...
Authentication / Security ( Single Sign On , 2 Factor Authen , 
Acessment Policy , Access Control List , Role Management ,...
Images from: http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Compute_http://www.opencompute.org/ 
18 
● By releasing Open Compute Projec...
เอกสารเสนอ คณะอนุกรรมการ นโยบายและผลกระทบเกี่ยวกับ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Framework Open data openapi
เอกสารเสนอ คณะอนุกรรมการ นโยบายและผลกระทบเกี่ยวกับ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Framework Open data openapi
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

เอกสารเสนอ คณะอนุกรรมการ นโยบายและผลกระทบเกี่ยวกับ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Framework Open data openapi

669 vues

Publié le

เอกสาร Draft แรกที่นำเสนอในวันที่ 16 ตุลาคม 2557

โดยเป็นการประชุมที่มี คณะประชุม มีส่วนร่วม รวมกันทำงาน

Publié dans : Design
 • Soyez le premier à commenter

เอกสารเสนอ คณะอนุกรรมการ นโยบายและผลกระทบเกี่ยวกับ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Framework Open data openapi

 1. 1. กรอบ สถาปัตยกรรม บริหารข้อมูลธุรกิจเกษตรแห่งชาติ ในยุค Digital Economy Framework OpenData , OpenAPI for Agriculture of Thailand ฉัตรชัย หลิมประเสริฐศิริ ThaiXML
 2. 2. ปัญหา ด้าน ข้อมูลเกษตรกร และ การปรับตัว เข้า Digital Economy • คุณภาพข้อมูล เช่น ตัวเลขทางการเกษตรไม่ตรงกัน • ทันสมัยข้อมูล เช่น ข้อมูลรายวัน หรือ ข้อมูล ทันเวลาใช้งาน • บรูณาการข้อมูลทุกด้านของเกษตรกร • การนาไปใช้งานในธุรกิจต่อเนื่อง เช่นการท่องเท่ยีว การแปร รูปสินค้าเกษตร • ขาดเครือข่าย ตลาดขายสินค้าเกษตร E-Commerce • ขาดระบบบริหารจัดการ ERP ด้านธุรกิจเกษตร
 3. 3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมเกษตรแห่งชาติ 1. นักวิชาการ 2. เกษตรกร 3. ผู้บริโภค (ในประเทศ) 4. รัฐบาล 5. อุตสาหกรรมแปรรูป 6. ตลาดกลางซอื้ขายสินค้าเกษตร 7. ต่างประเทศ 8. องค์กร ไม่แสวงหากาไร (NGO) 9. สถาบันการเงิน ด้านการเกษตร 10. ศูนย์ปฎิบัติการ ด้านการเกษตร
 4. 4. Google + บริการ[แก้] บริการต่าง ๆ ที่กูเกิลนาเสนอมีดังนี[้5] "Circle" สาหรับการแบง่เพื่อนออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เหมือน Friend list บน Facebook[ต้องการอ้างอิง] "Huddle" สาหรับการแชทเป็นกลุ่ม และส่งข้อความสัน้ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น "Messenger" "Hangout" สาหรับการวิดีโอแชทเป็นกลุ่ม (มากที่สุดได้ 10 คน) "Instant upload" จะอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอที่ถ่ายขึน้อัลบัม้อัตโนมัติ แต่จะให้ผู้ใช้ตัดสินใจภายหลังว่าจะแบ่งปันให้กับผู้ใด ให้บริการเฉพาะบนระบบแอนดรอยด์เท่านัน้ "Sparks" ให้ผู้ใช้ติดตามหัวข้อและประเด็นต่าง ๆ ที่ตนชอบ "Streams" ให้ผู้ใช้ดูอัปเดตต่าง ๆ จากเพื่อนได้ คล้ายกับ News feed บน Facebook[ต้องการอ้างอิง] คือ เว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Social Networking Website) สาหรับติดต่อแลกข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิก เปิดให้ใช้งานเมื่อ 4 เฟซบ๊กุ(องักฤษ:Facebook) กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 โดย มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ในช่วงแรกนัน้เฟซบุ๊กเปิดให้ใช้งานเฉพาะในกลุ่มนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ซงึ่ต่อมาได้ขยายออกไปยังมหาวิทยาลัยทวั่สหรัฐอเมริกา และเปิดให้ขยายไปถึงผู้ใช้ทวั่ไปตัง้แต่ 11 กันยายน พ.ศ. 2549 สาหรับชื่อเฟซบุ๊กนัน้มาจากชื่อเรียก "เฟซบุ๊ก" ที่จะเป็นหนังสือแจกสาหรับนักศึกษาในช่วงเริ่มเรียนปีแรก ซงึ่มีภาพและชื่อของเพื่อนที่เรียนด้วยกัน มี ไว้สาหรับจดจาชื่อคนอื่น จึงเป็นที่มีของชื่อโดเมน facebook.com วันที่ 28 มกราคม 2555 พบข้อมูลจาก socialbakers.com ว่าประเทศไทยมีผู้ใช้ Facebook จานวนประมาณ 13,686,960 คน เป็น ประเทศอันดับที่ 16 ของทวั่โลก ช่วงอายุ 18 - 24 มีมากที่สุดคือ 34% และ ช่วงอายุ 25 - 34 มีรองลงมาคือ 29% ซงึ่สองกลุ่มนีร้วมกันได้ถึง 63% ของทัง้หมด และข้อมูลจาก 213 ประเทศพบว่า อเมริกาเป็นอันดับหนงึ่มี 155,701,780 คน จากทัง้หมดประมาณ 800 ล้านคน + fb application : comments + fb plug-in : like button
 5. 5. Gmail Google + Google Document Google Search Goole My Business Hang out GMail[สน.ส่งเสริมเกษตร ] •Google Policy •Google API •Google Data GMail[ X ] •Google Policy •Google API •Google Data GMail[ เกษตรกร] •Google Policy •Google API •Google Data Gmail [tarad.com] •Google Policy •Google API •Google Data Gmail [argoda] •Google Policy •Google API •Google Data Gmail [หน่วยงานอื่นๆ] •Google Policy •Google API •Google Data กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร เกษตรกร Owner Data Gmail[xx] Gmail[n] Owner Data Google App Google App Google App Google App Google App Google App
 6. 6. ตลาดดอตคอม อะโกด้า ธนาคารแห่งประเทศ Big Data Agriculture Thai Industry Management Data ไทย warehouse/Business Intelligence Knowledge Warehouse Standard Doc Sucurity Management WS[สน.ส่งเสริมเกษตร ] •Policy •OpenData API ( Data Exchange ) WS[ X ] •Policy •OpenData API WS[ เกษตรกร] •ProfileData •App •CMS WS[tarad.com] • Policy • OpenData API WS[argoda] • Policy • OpenData API WS[หน่วยงานอื่นๆ] • Policy • OpenData API Using Data WorkSpace[1] WorkSpace[n] Owner Data
 7. 7. OpenData API REST (Representational State Transfer) เป็น Web Service แบบเรียบง่าย โดยเรียกใช้ผ่านทาง HTTP Method GET/POST/PUT/DELETE และส่งข้อมูล ออกมาในรูปของ XML ทาให้ปริมาณข้อมูลที่รับส่ง น้อยกว่าการใช้ Protocol SOAP อยู่มาก ข้อดีข้อนีข้อง REST ทาให้ Developer หลาย ๆ คนหันมาสนใจการเขียนโปรแกรมแบบใช้ RESTfulWeb Service กันมากขึน้ เพราะมีผลกับเรื่อง Performance ของการใช้งานโปรแกรมด้วย แต่เนื่องจากเรื่อง REST นีเ้พิ่งเกิดขึน้มาเมื่อปี 2000 ทาให้ยังไมมี่มาตรฐานที่กาหนดให้บังคับใช้งานเหมือน Protocol SOAP เดิม ถ้าหากอยากใช้ RESTful ก็ต้องกาหนดเงื่อนไขจากภาษาที่เขียนเอาเอง โดยภาษาในยุคปัจจุบันนีมี้การรองรับ RESTfulWeb Service หรือ อีกชื่อหนึ่งคือ RESTfulWeb API กันเป็นส่วนใหญ่แล้ว RESTfulWeb Service HTTP Method Method ลักษณะการทางาน รูปแบบ URL GET เรียกข้อมูลมาแสดงแบบหลายรายการ http://example.com/products/ เรียกข้อมูลมาแสดงแบบทีละรายการ http://example.com/products/12 POST ส่งข้อมูลจากฟอร์มหรือโปรแกรม เพื่อเพิ่มข้อมูล http://example.com/products/ PUT ส่งข้อมูลจากฟอร์มหรือโปรแกรม เพื่อแก้ไขข้อมูล http://example.com/products/12 DELETE ส่งข้อมูลจากโปรแกรม เพื่อลบข้อมูล http://example.com/products/12
 8. 8. Business Standard Document Management ( Register in Th-egif ) "กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ" หรือ "Thailand e-Government Interoperability Framework (TH e-GIF)" คือ การเชื่อมโยงกระบวนการทางานและ ข้อมูลของระบบงานคอมพิวเตอร์หรือระบบงาน อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับกอง สานัก ฝ่าย ศูนย์ กรม กระทรวงหรืออื่นๆ และอาจจะเชื่อมโยงกันภายในหน่วยงาน หรือข้ามหน่วยงานกัน ก็ได้ ซึ่งกระบวนการทางานและข้อมูลต่างๆ มีความสัมพันธ์ในเชิงธุรกรรมเดียวกันผ่านระบบธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ให้ บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือมีหลายบริการร่วมกันในระบบหน้าต่างบริการเดียวกันได้ โดยมี เป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ Business Standard Document Management คือ XML , JSON ออกแบบให้สามารถใช้จัดเก็บข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร (Document ) ที่มีโครงสร้างมาตรฐาน(Schema) ที่มีอยู่และเป็นสากล โดยมี คุณสมบตัิต่อไปนี้ มีโครงสร้าง , มีกฏการตรวจสอบความถูกต้อง (Validation /Derivation) , กาหนด วงจร กระแสเอกสาร (State/WorkFlow), มีกระบวนการ นาเข้า และ ส่งออกข้อมูล (Transform ) , Control version , Sign Signature ( PKI ) , Document Processing , Render View ( pdf , html , excel ), entry form ( App Data entry)
 9. 9. Business Standard Document Management ( Register in Th-egif )
 10. 10. Big Data and Processing ( Map/Reduce Process ) SourceData ( แหล่งข้อมูลภายใน องค์กร / ภายนอกองค์กร ) Database , WebSite / Page /Content , WebService/Web API Document ( Excel , Doc , Text , PPT , PDF ) SizeData ( ขนาดข้อมูลใหญ่ และ สะสมต่อเนื่อง ) ขนาดข้อมูล ที่มีขนาดใหญ่ > 1 GB StructureData ( Structure/Unstructure , Analog/Digital ) Network ( Cloud Storage ) Swift Object , NoSQL Hirachy Storage , SQL Cluster Process ( Cloud Computing , Map/Reduce Process ) Hadoop , Grid Computing , Command line Task management
 11. 11. Data Warehouse / Business Intelligence ( OLAP , OLAM )
 12. 12. Knowledge Warehouse Management ( Report , Mining Pattern , CourseWare , Elearning , Expert Domain , Dashboard )
 13. 13. WorkSpace Management ( OfficeSpace[] , Exchange Data , Content Management ) WorkSpace OfficeSpace OfficeSpace WorkPlace Management OfficePlace SaleRole OfficePlace Employee OfficePlace CustomerRole App App
 14. 14. WorkSpace Management ( OfficeSpace[] , Exchange Data , Content Management ) WorkSpace Officespace Officespace Doc Service WorkPlace OfficePlace OfficePlace DocApp DocApp Doc Service WorkPlace OfficePlace OfficePlace DocApp DocApp
 15. 15. Authentication / Security ( Single Sign On , 2 Factor Authen , Acessment Policy , Access Control List , Role Management , Https , Firewall , DDOS )
 16. 16. Images from: http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Compute_http://www.opencompute.org/ 18 ● By releasing Open Compute Project technologies as open hardware, our goal is to develop servers and data centers following the model traditionally associated with open source software projects. That’s where you come in

×