Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

InVio - InnovationX

761 vues

Publié le

Oplæg om innovationsnetværket InVio - Innovationsnetværk for Vidensbaseret Oplevelsesøkonomi. Præsenteret til arrangementet InnovationX d. 26. maj 2011

Publié dans : Business, Formation, Technologie
 • Login to see the comments

InVio - InnovationX

 1. 1.   Innovaon  X   26.  maj  2011                        Claus  Østergaard,  Projektkoordinator  &  konsulent  ApEx  –  Center  for  Anvendt  Oplevelsesøkonomi  claus@apex-­‐center.dk  tlf.  9940  3134  
 2. 2. Kan  oplevelser  bruges  l  at  skabe  nye  forretningsmodeller  og  vækst?    Ø   Hvad  er  innovaonsnetværk?    Ø   Hvad  er  Invio?  Ø   iPad-­‐projekt  
 3. 3. Innovaonsnetværk  
 4. 4. Hvad  er  innovaonsnetværk?  Et  af  Forsknings-­‐  og  Innovaonsstyrelsens  ltag  for  at  fremme  vækst  i  Danmark    Et  mødested,  hvor  virksomheder  og  videninstuoner  i  fællesskab  kan  dele  erfaringer  og  udvikle  nye  ideer  samt  igangsæVe  konkrete  projekter.    22  innovaonsnetværk  i  Danmark  
 5. 5. Hvad  laver  innovaonsnetværk?   Ø  UnderstøVer  matchmaking,  der  lfører  værdi  l  virksomhedens  innovaon   Ø  Rådgiver  og  sparrer  omkring,  samt  tester,  nye  ideer   Ø  SæVer  konkrete  udviklingsprojekter  i  gang  inden  for  netværkets  emne   Ø  Arrangerer  konferencer,  seminarer,  workshops  om  emner,  der  interesserer   netværkets  medlemmer   Ø  Arrangerer  studieture  mv.  for  danske  virksomheder   Ø  Udgiver  nyhedsbreve  og  andre  typer  informaoner  samt  henter  inspiraon   om  nye  trends,  teknologier  og  forskningsresultater   Ø  Hjælper  l  med  fundraising  og  med  at  skrive  ansøgninger  
 6. 6. Hvad  kan  din  virksomhed  bruge  innovaonsnetværkene  l?  Ø  Hjælp  l  at  omsæVe  idéer  l  konkurrencedygge  produkter  eller   serviceydelser.  Ø  Sparringspartnere  og  rådgivere  i  forhold  l  udvikling  af  de  problemer,   virksomheder  står  med.  Ø  Adgang  l  et  omfaVende  netværk  af  forskere  på  universiteter,  i  GTS-­‐ instuVer  og  i  andre  virksomheder.  Ø  Overblik  over  og  skabe  kontakt  l  det  offentlige  system,  som  leverer   rådgivning  og  økonomisk  støVe  l  forskning  og  udvikling.  Ø  Tilførsel  af  specifikke  faglige  ressourcer  uden  at  de  selv  behøver  at   investere  i  manpower  eller  nyeste  viden  om  teknologi.  Ø  Springbræt  l  internaonalisering.  
 7. 7. Invio   Inn ovaonsnetværk  for    Videnbaseret  Oplevelsesøkonomi  
 8. 8. Invio  Oplevelsesøkonomi:  ”Når  man  bruger  oplevelser  eller  oplevelsesdimensionen  l  at  skabe  økonomisk,  social  eller  kulturel  værdi,  innovaon  eller  forretningsudvikling  i  virksomheder”    Oplevelser  ses  som  et  generelt  element  i  mange  forskellige  virksomhedstypers  produktudvikling  og  markedsføring    
 9. 9. Invio’s  primære  fokusområder  Ø  Oplevelsesbaseret  innovaon  Ø  Oplevelsesbaseret  forretningsudvikling  Ø  Styrkelse  af  virksomhedernes  evne  l  at   innovere  via  oplevelser,  således  at  der  skabes   videns-­‐  og  oplevelsesbaseret  vækst  i   erhvervslivet  
 10. 10. Invio  Ø  Naonalt  innovaonsnetværk  Ø  Løber  i  perioden  1.7.2010  –  1.7.2014  Ø  Invio  fokuserer  på  seks  faglige  områder,  hvor   oplevelsesøkonomi,  innovaon  og  udvikling   er  fællesnævner  
 11. 11. Partnere   RUC   Aalborg   Center  for  Universitet   oplevelses-­‐ forskning   InViO   CKO     Center  for  Teknologisk   Kultur-­‐  og   Instut   Oplevelses-­‐ økonomi  
 12. 12. Formål  At  understøVe  videndeling,  videnudvikling  og  samspil  mellem  virksomheder  og  videninstuoner  i  forbindelse  med  innovaon,  forskning  og  forretningsudvikling  inden  for  oplevelsesøkonomi.      På  denne  måde  skal  virksomhedernes  evne  l  at  innovere  styrkes,  således  at  der  kan  skabes  videns-­‐  og  oplevelsesbaseret  vækst  i  erhvervslivet.      
 13. 13. Vision  Ø  at  være  drivkrahen  i  oplevelsesøkonomisk   udvikling  Ø  at  netværket  bliver  et  foregangsbillede  i   Danmark  og  i  udlandet   Ø  når  det  gælder  anvendelsesorienteret  udvikling   af  oplevelsesøkonomi   Ø  og  videnoverførsel  mellem  forskning  og  erhverv  
 14. 14. Innovaonsnetværkets  opgaver  Ø  Mødested  mellem  virksomhed,  videninstuoner  og  teknologiske   vidensformidlere  Ø  Organisering  og  koordinering  af  oplevelsesbaseret  innovaon  i   virksomheder  Ø  Organisering  og  koordinering  af  oplevelsesøkonomisk  forskningsformidling  Ø  Organisering  og  koordinering  af  oplevelsesbaseret  forretningsudvikling  Ø  Videnspredning  om  forskning  og  innovaon  /  kommunikaon  /  formidling  
 15. 15. Innovaonsnetværkets  opgaver   Ø  Matchmaking  mellem  virksomheder  og  videninstuoner   Ø  Vejledning  og  sparring   Ø  Brande  værdien  og    effekten  af  oplevelsesøkonomi   Ø  Indgå  i  innovaonsprojekter,  der  udnyVer  vækstpotenalet  i   oplevelsesøkonomien   Ø  Deltagelse  i  internaonale  vidennetværk   Ø  Import  og  eksport  af  viden  ih  udlandet   Ø  Igangsætning  af  nye  udviklingsprojekter  indenfor  oplevelsesøkonomi  
 16. 16. Udfordringen  At  idenficere  og  realisere  de  store  uudnyVede  potenaler,  der  ligger  i  oplevelsesinnovaon  og  oplevelsesbaseret  forretningsudvikling  i  danske  virksomheder  
 17. 17. Videns-­‐  og  oplevelsesbaseret  vækst   Videndeling  og  videnudvikling   Samspil  mellem  virksomheder  og  videninstuoner       Inno#1  IT:-­‐baserede  oplevelser   Oplevelsesbaserede  fødevarer    i  social-­‐  og  sundhedsområdet   Inno#2:  Mobile  oplevelser   Inno#6:  ’Fra-­‐bord-­‐l-­‐jord’  –   Inno#3:  Brugeroplevelser   Inno#5:  Erhvervs-­‐turisme   Sekretariats-­‐funkoner   oplevelseslandskaber     Inno#4:  By-­‐  og     Formidling                           Kreavitets-­‐  og  kultur-­‐dreven  innovaon   IKT-­‐baserede  oplevelser   Værdibaserede  oplevelser   Oplevelsesbaseret  forretningsudvikling   Oplevelsesbaseret  innovaon   Videnbaseret  oplevelsesøkonomi  
 18. 18. #1  IT-­‐baserede  oplevelser  Ø Etablere  partnerskaber  og  igangsæVe   innovaonsprojekter  om  IT-­‐støVede  oplevelser  mellem   teknologisk  orienterede  oplevelsesvirksomheder  og   videninstuoner  Ø Generelt  at  skabe  innovaon  og  vækst  via  videndeling   og  samspil  mellem  virksomheder  inden  for  IT-­‐støVede   oplevelser,  teknologisk  service  og  videninstuoner.  Ø Igangsætning  og  facilitering  af  innovaonsprocesser   inden  for  IT-­‐støVede  oplevelser.  Ø Projektet  ledes  fra  Aalborg  Universitet  
 19. 19. #2  Mobile  oplevelser  Ø Etablere  konkrete  innovaonsprojekter  mellem   virksomheder  og  videninstuoner  Ø Udvikle  innovave  oplevelsesprodukter  og  tjenester  Ø Udvikle  koncepter  og  forretningsmodeller  inden  for   mobile  medier  Ø Skabe  innovaon,  udvikling  og  videnbaseret  vækst   inden  for  det  mobile  medieområde  via  videndeling  og   samspil  mellem  virksomheder  inden  for  mobilbranchen   og  videninstuoner.  Ø Projektet  ledes  fra  Aalborg  Universitet  
 20. 20. #3  Brugeroplevelser  i  social-­‐  og   sundhedsområdet  Ø  Arbejde  med  oplevelsesbaseret  og  brugerdreven  innovaon  via   samarbejdsmuligheder  mellem  personalegrupper  og  brugere,  samt   integrere  helt  ny  teknologi  i  den  danske  sundheds-­‐  og   velfærdssektor.  Elementer  heri,  er  bl.a.:  Ø  oplevelsesrelaoner  mellem  paenter  og  personale  Ø  oplevelsesrelaoner  mellem  personalet  og  pårørende  Ø  oplevelsesrelaoner  l  andre  lbud  på  hospitalet,  som  f.eks.  kost  Ø  hospitalets  arbejdskulturelle  værdier    Ø  de  fysiske  rammer,  rum,  indretning,  farve,  miljø  Ø  teknologisk  udvikling,  via  bl.a.  roboVeknologi  og  helt  ny  informak  Ø  Projektet  ledes  af  Teknologisk  Instut  
 21. 21. #4  By-­‐  og  oplevelseslandskaber  Ø  Projektets  hovedsigte  er  at  genoplive  by-­‐  og  landskabsrum  i  områder  uden   for  Hovedstaden  Ø  Oplevelsesprodukon  og  design  af  steder,  som  øger  aVrakonen  af  by-­‐  og   landskabsrum  med  det  mål  at  øge  strømmene  af  ’oplevere’.    Ø  Oplevere  får  områderne  l  at  ’leve  op’  alene  gennem  deres   lstedeværelse,  samt  gennem  den  økonomiske  omsætning  på  aVrakoner   og  i  detailhandel.    Ø  (1)  forbedre,  synliggøre,  nytænke  eksisterende  aVrakoner  og  udvikle  nye   aVrakoner.    Ø  (2)  skabe  bedre  by-­‐  og  oplevelseslandskaber  som  rammebengelser  og   spinn-­‐off  maker  i  forhold  l  detailhandel  og  aVrakoner.    Ø  Projektet  ledes  fra  Roskilde  Universitet  
 22. 22. #5  Erhvervsturisme  Ø  Gennemføre  konkrete  udviklingsakviteter  med  aktørerne  Ø  Øge  antallet  af  oplevelser  Ø  Forretningsudvikle  turistdesnaonerne  Ø  Forstærke  forretningsforbindelser  Ø  Udvide  naonale  og  internaonale  samarbejder,   Tilvejebringe  muligheder  for  at  benyVe  ny  teknologi,   udveksle  viden  og  etablere  forretningsakviteter,    Ø  Supplere  feriesæsonen  med  henblik  på  helårsturisme    Ø  Øge  antallet  af  overnatninger  Ø  Projektet  ledes  af  Teknologisk  Instut  
 23. 23. #6  Oplevelsesbaserede  fødevarer  Ø  Målet  er  innovaon,  at  adskille  sig  tydeligt  fra  konkurrenter  og  –   ikke  mindst  –  at  skabe  udvikling  og  større  omsætning.  Ø  IgangsæVe  en  innovav  og  oplevelsesbaseret  forretningsudvikling   af  fødevareerhvervet  med  udgangspunkt  i  oplevelsesøkonomi  som   strategisk  ”mindset”  og  arbejdsredskab.  Ø  Den  tradionelle  ”jord  l  bord  værdikæde”  vendes  om,  så   udgangspunktet  er  slutbrugeren  (dennes  behov,  værdier,  følelser,   identet  etc.)  Ø  Resultater:  en  række  nye  innovaons  ”drivere”  samdig  med,  at   projektet  vil  generere  en  række  innovave  løsninger  indenfor   produktudvikling,  service  –  oplevelser  og  konceptudvikling.  Ø  Projektet  ledes  fra  Roskilde  Universitet  
 24. 24. Hvorfor  disse  6  innovaonsprojekter?  Ø De  udgør  væsentlige  dele  af   oplevelsesøkonomien  Ø Der  er  et  potenale  for  vækst  og  innovav   udvikling  inden  for  området  Ø Der  findes  generel  viden  om  området  Ø Netværkets  instuoner  har   forskningsmæssig,  uddannelsesmæssig  og   praksk  erfaring  med  områderne  
 25. 25. iPad-­‐projekt                                          Tablets  som  nyheds-­‐,  oplevelses-­‐       og  læringsmedie  
 26. 26. Partnere  Ø NORDJYSKE  Medier  Ø 3.dk  Ø Apple  Danmark  (associeret  partner)  Ø Aalborg  Universitet,  herunder  AUB  Ø Aalborg  Universitetsforlag  Ø InViO  
 27. 27. Formål  Ø Nordjyske  Medier  Ø Problem   Ø Avissalget  går  konstant  lbage   Ø Aldersprofilen  på  læserne  sger  Ø Udfordring   Ø Kan  der  skabes  nyheds-­‐  og  magasinindhold,  der  giver   værdi  for  unge  brugere  på  nye  medier?   Ø Kan  der  skabes  forretningsmodeller  for  distribuon  af   digitalt  indhold  på  nye  tablets-­‐medier?  
 28. 28. Fokus  3  indholdsområder    Ø Nyheder  /  magasin  Ø Oplevelser  og  underholdning    Ø Læring    Oplevelsesdimensionen  er  en  del  af  alle  tre  områder  
 29. 29. Formål  Følgeforskningsdel  Ø at  opnå  viden  om,  hvordan  en  avanceret   brugergruppe  bruger  disse  nye  medie-­‐,   indholds-­‐  og  læringsformer    Innovaonsdel  Ø via  systemask  innovaon  at  udvikle  nye   medie-­‐,  indholds-­‐  og  læringsformer  for   tablets/iPads  
 30. 30. Metode  Living  lab  -­‐  storskalatest  Ø knap  400  iPads  er  uddelt  l  studerende  og   undervisere/forskere  på  AAU  Ø der  udvikles  løbende  eksperimentelt  indhold  og   medieformer  l  plarormen  Ø brugeradfærd,  brugsmønstre  følges  tæt  og  medie-­‐  og   indholdsformer  testes  løbende  Ø såvel  brugerinnovaoner  som  brugerundersøgelser   indgår  i  den  fortløbende  iterave  design-­‐proces  Ø varer  1  ½  år  
 31. 31. Hvor  langt  er  vi  henne?  Ø 1.  uddelingsrunde,  11.  nov.,  2010  Ø Igangsætning  af  surveys  og  mediedagbøger  Ø AnsæVelse  af  ph.d.,  feb.  2011  Ø 2.  uddelingsrunde,  marts  2011  Ø 1.  survey  af  2.  uddelingsrunde  +  mediedagbøger  Ø Igangsætning  af  delprojekter  Ø Publicering  om  projektet  i  Invio’s  marts-­‐nyhedsbrev  Ø Begyndende  afrapportering  af  delresultater  …  
 32. 32. Nordjyske  inside  Demo  
 33. 33. Delprojekter  Ø Ph.d.-­‐  projekt  om  projektets  kerneproblemslling  Ø Læringsdimensionen;  hvordan  bruges  teknologier   som  iPads  i  gruppearbejde  Ø Læringsdimensionen;  udvikling  af  en  app  l  iPad’en   som  understøVer  problemorienteret  projektarbejde  Ø Animaon  i  brugergrænsefladen    Ø Speciale:  Magasiner  på  iPads  Ø Flere  på  vej…  
 34. 34. Afrunding  
 35. 35. Mere  informaon?  Ø  Invio  kan  hjælpe  din  virksomhed  med  sparring,  netværk  og  viden  etc.  Ø  Nyhedsbrev  på  invio-­‐net.dk  Ø  Arrangement  om  Oplevelsesbaseret  forretningsudvikling  d.  15.  juni  Kontakt  sekretariat  for  generelle  henvendelser  om  Invio    Invio  -­‐  Innovaonsnetværk  for  Videnbaseret  Oplevelsesøkonomi  Aalborg  Universitet  Niels  Jernes  Vej  14,  9220  Aalborg  Øst    Netværksleder:  Jens  F.  Jensen,  jensf@hum.aau.dk    Netværkskoordinator:  Søren  Smed,  smed@apex-­‐center.dk        Telefon  +45  9940  9086  Mobil:  +45  2184  7952    info@invio-­‐net.dk    

×