Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Onderzoek Woningcorporaties in het Toekomstig Woonlandschap

695 vues

Publié le

Gemeenten beschikken over onvoldoende kennis en kunde om samen te werken met corporaties. Dit is een van de belangrijke conclusies uit de enquête van CorporatieNL in samenwerking met Twynstra Gudde, waarin corporaties gevraagd zijn naar hun kijk op de positie van woningcorporaties in het toekomstig woonlandschap. Vragen of meer informatie? Neem contact op met Ilta van der Mast (ima@tg.nl), Hans Pars (yjp@tg.nl) of Tino Meijn (info@corporatienl.nl)

Publié dans : Immobilier
 • Soyez le premier à commenter

Onderzoek Woningcorporaties in het Toekomstig Woonlandschap

 1. 1. Enquête 2014 Woningcorporaties in het toekomstig Woonlandschap
 2. 2. - 2 - 1. MET HET OOG OP DE DOOR DE MINISTER GEWENSTE TOENEMENDE ROL VAN DE GEMEENTEN BLIJKT DAT 80% VAN DE WONINGCORPORATIES VAN MENING IS DAT GEMEENTEN OVER ONVOLDOENDE KENNIS EN KUNDE BESCHIKKEN OM DEZE ROL TE VERVULLEN. 2. CORPORATIES VINDEN DAT ZE STRAKKER MOETEN STUREN OP MAATSCHAPPELIJKE EN FINANCIËLE PRESTATIES. 3. MEER DAN DE HELFT GEEFT AAN NIET IN STAAT TE ZIJN OM DIE MAATSCHAPPELIJKE PRESTATIES IN KAART TE BRENGEN. 4. MEER DAN DE HELFT (54%) VAN DE WONINGCORPORATIES VOORZIET REORGANISATIES OF ONTSLAG-RONDES MET REDUCTIE VAN PERSONEEL. 5. DIE REORGANISATIE MOET GEPAARD GAAN MET EEN CULTUUROMSLAG VINDT 50% VAN DE WONINGCOR-PORATIES. 6. WAT BETREFT DE KWALITEIT VAN TOEZICHT ZIJN DE CORPORATIES VAN MENING DAT HUN RVC’S GOED/ ZEER GOED FUNCTIONEREN (75%); DAT GELDT OOK VOOR DE ACCOUNTANTS. ZWAK TOT ZEER ZWAK WORDEN CFV ( 55%), BZK (86%) EN GEMEENTEN (84%) BEOORDEELD. 7. MEER DAN 90% VAN DE WONINGCORPORATIES VINDT DAT DE HUIDIGE REGELGEVING TE COMPLEX IS. Management Summary
 3. 3. - 1 - Algemeen Werkt u bij een woningcorporatie? * Hoeveel medewerkers telt de organisatie waar u werkt? Wat is uw functie? * In totaal vulden 372 deelnemers de enquête in, we gebruiken hier alleen de antwoorden van degenen die bij een corporatie werken (in totaal 267) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 - 49 50 - 99 100 - 199 200 - 299 300 - 399 400 - 499 500 of meer 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Directeur-bestuurder Directielid Commissaris of toezichthouder Manager Teamleider Adviseur of consultant Overige ‘DE BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN ZIJN TE ZORGEN VOOR BETAALBAAR WONEN, STRAKKER STUREN OP MAATSCHAPPELIJKE EN FINANCIEEL RENDEMENT EN EEN SLANKE BEDRIJFSVOERING.’
 4. 4. - 2 - Wat ziet u als de belangrijkste uitdagingen voor de corporatie in de komende 5 jaar? Algemeen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Maatschappelijke prestaties inzichtelijk maken Slanke bedrijfsvoering Meer doelgericht werken Compliance Klantgericht werken Systemen en processen op orde Continuïteit van de organisatie Zorgen voor betaalbaar wonen Ontwikkeling van medewerkers Duurzaamheidsdoelstellingen halen Strakker sturen op maatschappelijke en financiële prestaties Leefbaarheid vergroten Overige
 5. 5. - 3 - Wet- en regelgeving Hoe beoordeelt u in het algemeen de relatie tussen de wetgever en de corporatiesector? Kent u de inhoud van de novelle inclusief de AMVB van minister Blok? In de novelle wordt gesproken over de scheiding tussen commerciële projecten en projecten waarvoor u staatsteun ontvangt. Hoe staat u tegenover deze scheiding? Bent u van plan een administratieve of ook een juridische scheiding aan te brengen? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer slecht Slecht Goed Zeer goed 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Weet niet/ wil niet zeggen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negatief Neutraal Positief Uitsluitend administratief Ook juridisch Weet niet/ wil niet zeggen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 6. 6. - 4 - Wat ziet u als de belangrijkste taak van de corporatie? In hoeverre bent u het eens met deze stellingen? Wet- en regelgeving Het ontwikkelen van nieuwe woningen Het beheren en verhuren van woningen voor mensen met een laag inkomen De maatschappelijke taak (leefbaarheid, scholen, werk) Het zorgen voor doorstroming op de woningmarkt Het hulp bieden aan mensen die financieel of geestelijk niet helemaal zelfredzaam zijn Financieel op orde zijn 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Scheiding DAEB/ niet-DAEB is volkomen terecht De regels waar een corporatie aan moet voldoen zijn te complex Corporaties kunnen ook goed bestaan zonder commerciële projecten Minister Blok heeft meer goed dan fout gedaan voor de corporatiesector Het CFV moet een grotere rol krijgen in het volkshuis- vestelijk toezicht op de corporatie De corporatiesector is te groot geworden 80% 60% 40% 20% 0% Geheel oneens Oneens Eens Helemaal mee eens
 7. 7. - 5 - Omgeving Hoe beoordeelt u de kennis van de gemeente waar u mee te maken heeft op het gebied van wonen? Een sterkere rol van de gemeente kan ertoe leiden dat zij uiteindelijk ook beslist over de aanwending van het maatschap-pelijk budget van de corporatie. In hoe-verre acht u het waarschijnlijk dat dit gaat gebeuren? Veel te laag Laag Hoog Zeer hoog 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer onwaarschijnlijk Onwaarschijnlijk Waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ‘SLIM SAMENWERKEN TUSSEN GEMEENTEN EN CORPORATIES VERGT WEDERZIJDS RESPECT EN VOLDOENDE KENNIS EN KUNDE OVER ELKAARS OPGAVEN’ Als de marktwerking haar intrede doet dan heeft dat consequenties voor de corporatie. Wat acht u de meeste waar-schijnlijke gevolgen in de komende 5 jaar? Meer differentiatie in woonmilieus en wijken Gettovorming of verpaupering in het werkgebied Sterkere scheiding tussen arm en rijk Nieuwe ontwikkelkansen voor de corporatie Minder inkomsten en daarmee een lastiger partner voor de gemeente Extra ontslagen, minder medewerkers Toetreding nieuwe, commerciële verhuurders tot de markt Anders namelijk 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 8. 8. - 6 - Omgeving De klant van de corporatie verandert. Wat ziet u als de allerbelangrijkste verandering bij de klant in de komende 5 jaar? Minder inkomen, meer armoede Mondiger, directer Veeleisender worden naar corporatie Creatiever Zelfstandiger Meer kleine huishoudens (1 of 2-persoonshuishoudens) Grotere zorgbehoefte Overige, namelijk 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Van wie is de corporatie? Klanten Maatschappij Gemeente Politiek Medewerkers Overige 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 9. 9. - 7 - Bedrijfsvoering In hoeverre staat het bereiken van een efficiëntere, rankere bedrijfsvoering binnen uw organisatie centraal in de plannen voor de komende 5 jaar? Voorziet u verdere reorganisaties of ontslagrondes in uw organisatie in de komende 2 jaar? Centraal, want letterlijk opgenomen in de plannen Nog niet op die manier over nagedacht Niet opgenomen, want andere belangrijkere prioriteiten 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Weet niet/ wil niet zeggen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ‘DOOR ZAKELIJK TE HANDELEN, KAN EEN CORPORATIE MAATSCHAPPELIJK BETER PRESTEREN’ Er wordt wel gezegd dat corporaties in plaats van taakgericht voortaan doelgericht moeten gaan opereren, dus gericht op het optimaliseren van maatschappelijke en financiële prestaties. Hoe ver bent u gevorderd met het doelgericht werken? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Niet mee begonnen Nog niet zover Enigszins op weg Al heel ver Niet van toepassing
 10. 10. - 8 - Bedrijfsvoering Om zakelijker te worden is een cultuur-omslag nodig. Bent u er volledig van overtuigd dat uw eigen management over alle benodigde capaciteiten beschikt om deze cultuuromslag geheel zelfstandig te realiseren? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Weet niet/ wil niet zeggen Verwacht u externe hulp in te zetten bij het realiseren van een cultuuromslag? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Weet niet/ wil niet zeggen In hoeverre bent u het eens met de vol-gende stelling: “Door zakelijk te handelen kan een corporatie op sociaal terrein meer doen”. Geheel me oneens Mee oneens Mee eens Geheel mee eens 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 11. 11. - 9 - Asset Management Asset Management wordt als sturings-instrument belangrijker in de komende jaren. Hoe ver is uw organisatie met de invoering van Asset Management? Waar is het Asset Management in uw organisatie belegd? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Niet, we doen daar niet aan We hebben concrete plannen We zijn onlangs begonnen Asset Management maakt integraal deel uit van onze bedrijfsvoering Weet niet/ wil niet zeggen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bij een coördinator Asset Management Bij een projectteam Bij een staffunctionaris Bij een lijnfunctionaris Weet niet/ wil niet zeggen Welke rendement haalt u op uw vastgoed? 0-1% 1-2% 2-3% 3-4% 4-5% 5% of meer Weet niet/ wil niet zeggen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ‘ASSET MANAGEMENT HELPT OM OPTIMALE AFWEGINGEN TE MAKEN TUSSEN MAATSCHAPPELIJKE EN FINANCIËLE PRESTATIES.’
 12. 12. - 10 - Vindt u dat uw rendement op hetzelfde niveau moet liggen als dat van commerciële beleggers? Asset Management Kunt u het maatschappelijke rendement van uw inspanningen inzichtelijk maken? Verschaft uw organisatie maandelijkse rapportages over de resultaten van haar Asset Management beleid? De praktische en theoretische kennis over Asset Management voor corporaties ont-wikkelt zich snel. Hoe goed acht u zichzelf op de hoogte van de laatste inzichten? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Weet niet/ wil niet zeggen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Weet niet/ wil niet zeggen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Weet niet/ wil niet zeggen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Heel erg goed Er goed Goed Niet zo goed Helemaal niet goed
 13. 13. - 11 - Toezicht Wat vindt u van de kwaliteit van het toezicht op uw corporatie? Koepelorganisatie Aedes pleitte voor een hogere beloning van toezichthouders. Verwacht u een beter toezicht op de corporatie als de externe toezichthouders een hogere beloning ontvangen? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Weet niet/ wil niet zeggen Dan nu een laatste vraag over de toekomst. Verwacht u dat de corporatie over 20 jaar als instituut nog bestaat? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Weet niet/ wil niet zeggen ‘DICHTER BIJ HUIS IS VOORWAARDE VOOR VERBETERD TOEZICHT’ 100% Raad van Commissarissen Centraal Fonds Volkshuisvesting Ministerie Binnenlandse Zaken Accountant Gemeente 80% 60% 40% 20% 0% Erg zwak Zwak Middelmatig Goed Zeer goed
 14. 14. - 12 - Periode: 9 - 30 oktober 2014 Methode: a-selecte online steekproef onder corporatiemanagement via Linkedin-groepen, website, e-mail, Facebook, Twitter van CorporatieNL en Twynstra Gudde Instrument: SurveyMonkey Respons: 327 deelnemers, waarvan 267 corporatievertegenwoordigers Onderzoeksverantwoording
 15. 15. - 13 - Ilta van der Mast ima@tg.nl Hans Pars yjp@tg.nl Tino Meijn tmeijn@corporatienl.nl Stationsplein 1, 3800 AX Amersfoort E info@tg.nl Burg. Pabstlaan 10, 2131 XE Hoofddorp E info@corporatienl.nl Vragen, aanvullende analyses of contact?

×