A la carretera, estima't molt

Creu Roja a Catalunya
Creu Roja a CatalunyaN.o.g. à Creu Roja a Catalunya
A la carretera
    esti
      ma’t molt
       Maneres d’evitar
     els accidents de circulació
   i què hem de fer si succeeixen
Prevenir és viure
       Cada cop més a prop de les persones
a Accidents de circulació
   Els podem evitar?
   Els accidents de trànsit s’han convertit en
   l’autèntica “epidèmia” del segle XXI. La
   Federació Internacional de Societats de la
   Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja preveu
   que l’any 2020 seran la 3a causa de mort a
   nivell mundial.

      Algunes dades com a mostra:

      Prop de 1.900 persones han mort a Es-
 1.900
      panya i al voltant de 130.000 van resultar
persones
 mortes  ferides l’any passat en els més de 90.000
      accidents de circulació amb víctimes que es
      produeixen.

  1a
      Els accidents de circulació són la 1a causa
 causa
de mort  de mort a Espanya entre els 15 i els 29
      anys d’edat.
  5
primers  El 57% de les morts es produeixen en els
minuts   5 primers minuts després de l’accident, al
      mateix lloc dels fets, a causa, principalment,
      de l’obstrucció de les vies respiratòries i les
      hemorràgies.  La no utilització del cinturó de seguretat, especial-
  ment als seients del darrere, l’excés de velocitat,
  les distraccions, el consum d’alcohol i l’incompli-
  ment de les normes de circulació són els principals
  factors desencadenants dels accidents de circula-
  ció al nostre país.

  És a les carreteres convencionals o secundàries i
  durant els caps de setmana que es concentren la
  majoria dels accidents de trànsit.
Prevenir és viure
Aconseguir-ho és


c
a les nostres mans
Persones conductores, vianants, usuà-
ries de les vies de circulació, adminis-
tracions, associacions, institucions,
etc. És a les nostres mans adoptar les
mesures necessàries per aconseguir
de reduir l’inacceptable nombre d’acci-
dents i de víctimes que es produeixen a
les nostres carreteres.

Segons les persones expertes, la imprudèn-
cia està present en més d’un 80% dels
accidents de circulació. Dit d’una altra
manera, si poguéssim modificar el nostre
comportament a l’hora de conduir, 8 de
cada 10 accidents es podrien evitar.

A més, tots i totes hem d’aprendre a pres-
tar primers auxilis. Si es produeix un acci-
dent, reaccionar a temps i sense perdre els
nervis fins que arriben els serveis de
socors pot ser vital en moltes ocasions.
Creu Roja
presenta
Perquè realme
que prevenir é
Què trobaràs en
aquesta guia?
 1  Manual de la persona bona conductora
   (Consells per a la prevenció dels
   accidents de circulació)
    La persona conductora
    Les persones ocupants
    El vehicle


 2  La conducta AVA
   (Què hem de fer per prevenir els accidents
   de circulació)
    Advertir el risc
    Valorar els possibles perills
    Adoptar una actitud segura
Espanyola
 aquesta senzilla guia pràctica amb con-
 sells per a la prevenció dels accidents
 de circulació i una sèrie de pautes d’ac-
 tuació que tota la ciutadania ha de
 conèixer en cas d’accident.


ent creiem
és viure.


   3  La conducta PAS
     (Què hem de fer en cas d’accident de
     circulació)
      Protegir
      Avisar
      Socórrer


   4  Si en vols saber més...
     a Creu Roja ho pots fer...
     Cursos presencials
     Cursos interactius
1
   Manual de la persona bona
   conductora
   Consells per a la prevenció dels accidents
   de circulació.
El fet de conduir de manera “més segura” significa
adoptar una sèrie de mesures, que afecten tant la
c
pròpia persona conductora com les persones ocu-
pants i el vehicle.

La persona conductora
No consumeixis alcohol ni drogues.
El risc de patir un accident es multiplica
per 100 només amb la taxa màxima d’al-
coholèmia permesa: 0,5 g/litre per a la
persona conductora normal, i 0,3 g/litre
per a les persones professionals i principiants. I, a
més, ja ho saps: l’alcohol i la conducció són totalment
incompatibles. Posa-ho en pràctica.

Atura’t cada 2 hores o 200 km.
La fatiga i el cansament disminueixen
els reflexos i condueixen al son pràcti-
cament sense que ens n’adonem. Si
notes signes de fatiga has de parar i
descansar. No ho dubtis!

Mantingues la distància de seguretat.
I si plou augmenta-la fins el doble.
Per calcular la distància de seguretat
adequada cal que divideixis la veloci-
tat que portes entre dos: el resultat és
el nombre de metres que has de mantenir aproxi-
madament amb el vehicle del davant. Per la teva
seguretat mantingues les distàncies.

No utilitzis mai el telèfon mòbil.
A més d’estar prohibit multiplica per 10
el risc de tenir un accident. Recorda: el
mòbil pot ser molt útil per salvar vides
Prevenir és viure


en cas d’un accident, però en cap cas l’utilitzis
mentre condueixes. Les distraccions al volant
poden acabar en un accident.

Si vas amb moto posa’t el casc.
Quan vas amb moto tu ets la part
més fràgil de la carrosseria i en cas
d’accident no hi ha recanvis per a tu.
Recorda: posa’t el casc, és la teva
millor assegurança de vida, posa-t’ho
al cap!
Atenció a les persones vianants.
Para una atenció especial a les perso-
nes vianants, especialment si són
nens i nenes petits i petites o perso-
nes grans, tant a la carretera com a la
ciutat.

No abaixis la guàrdia en els trajectes curts.
1   Manual de la persona bona conductora
  o
  Les persones ocupants

  Mai no portis un nen o una nena en braços
  dins del vehicle.

  En cas d’accident podries aixafar-lo o aixafar-la tu
  mateix/a. Una col·lisió a una velocitat de 50 km/hora
  equivaldria a deixar caure sobre el nen o la nena un
  pes de més de 3.000 kg.


  Totes les persones ocupants han de posar-se
  obligatòriament el cinturó de seguretat.
        Així, en cas d’accident es redueix el
          risc de mort i lesions greus en més
           d’un 40%.
           Les persones ocupants dels
           seients del darrere sortirien pro-
          jectades cap endavant amb una
         força enorme en cas d’una detenció
      brusca del vehicle.

  Recorda-ho: el cinturó de seguretat és vital
  també als seients del darrere.


  Els nens i les nenes han de viatjar
  sempre als seients del darrere.

  I, a més, convenientment subjectats i subjectades
  en un dispositiu de retenció infantil adaptat al seu
  pes i a la seva edat. Informa-te’n a les botigues
  especialitzades.
Prevenir és viure
  v
El vehicle
Abans de sortir de viatge revisa el vehicle.
Assegura’t que tot funciona bé: pneumàtics, nivells,
llums, bateria, frens...

Que l’equipatge no dificulti la visibilitat.
Comprova que hi veus bé a través del mirall retro-
visor interior i que a més no molesta les persones
passatgeres.
Col·loca els objectes pesats al maleter.
En cas de col·lisió es poden convertir en veritables
“projectils”. Si surten projectats cap endavant provo-
carien lesions addicionals a les persones ocupants.
2
   La conducta AVA
   Advertir  Valorar  Adoptar una actitud


La nostra actitud davant dels accidents és fona-
mental. A més de les recomanacions que aca-
bem de veure per a la prevenció dels accidents
de circulació, a Creu Roja estem convençuts que
és necessari adoptar una actitud PROACTIVA,
d’observació constant, que ens permeti estar
alerta i vigilants durant la conducció, i reaccionar
de manera correcta en cas que es presenti un
Prevenir és viure
 imprevist, de manera que no desemboqui en un
 accident.

 Per això hem desenvolupat el concepte AVA, que
 resumeix les tres conductes clau que ens poden
 ajudar a mantenir aquesta actitud proactiva: pas-
 sos lògics per mantenir la teva seguretat viària i
 la de tothom:


          Advertir el risc
    3
passos lògics per  Valorar els possibles perills
 mantenir la teva
seguretat viària
 i la de tothom
          Adoptar una actitud segura
3
  La conducta PAS
   Protegir  Avisar  Socórrer


Quan es produeix un accident no podem permetre
que els nervis o el desconeixement ens impedeixin
d’actuar correctament. Com que els minuts que
transcorren fins que arriben els serveis de socors
són vitals, posa en marxa la “cadena de la super-
vivència”.

A Creu Roja comptem amb un esquema clar i sen-
zill d’actuació en cas d’accident. És el que anome-
nem la conducta PAS. Una conducta basada en
tres actuacions clau: Protegir, Avisar i Socórrer.
PROTEGIR  el lloc de l’accident.
      Abans de res i per evitar que es pro-
      dueixi un nou accident és primordial
      fer segura la zona de l’accident. La teva
      seguretat i la de les persones acciden-
      tades és el primer.
Prevenir és viure AVISAR  els serveis d’emergència.
      Depenent de la gravetat de l’acci-
      dent hauràs de demanar ajuda ràpi-
      dament als serveis de socors: truca
      al telèfon d’emergències “112”.
SOCÓRRER  les víctimes.
      Una vegada hagis assegurat la zona
      i hagis avisat, ajuda les persones
      accidentades. A més d’una obligació
      moral, és una exigència que es recull
      tant al Codi Penal com al Reglament
      General de Circulació. Fes només allò
      de què estiguis segur/a. A vegades
      només unes paraules de suport seran
      suficients fins que arribi el personal
      preparat per actuar en aquest tipus de
      situacions. Aprèn primers auxilis.
3    La conducta PAS
a
    p
  Protegir
  Manera d’actuar al lloc de l’accident

    Estaciona el teu vehicle fora de la calçada.
    Procura deixar lliure una via d’accés que perme-
    ti l’arribada dels serveis de socors. A vegades tri-
    guen a arribar al lloc de l’accident perquè les
    vies d’accés estan col·lapsades per d’altres
    vehicles.

    Posa’t l’armilla reflectora. Fes-te visible quan
b    et moguis a la carretera i evitaràs possibles atro-
    pellaments, especialment durant la nit.


c    Senyalitza la zona afectada. Posa els intermi-
    tents del teu vehicle i col·loca els triangles de
    perill davant i darrere del lloc de l’accident. En
    carreteres de doble sentit de circulació, a 50
    metres com a mínim.

    Immobilitza els vehicles accidentats. Posa el
d    fre de mà i treu el contacte.


e    Impedeix que es fumi. Si hi ha pèrdues de
    combustible a la zona es pot produir un incendi
    o una explosió.

    Intenta recollir informació. Parla amb les per-
  f  sones implicades i esbrina què ha passat, quan-
    tes persones anaven al vehicle...

g    Centra’t, fes-te a la idea del que passa. Hi pot
    haver víctimes atrapades o que hagin sortit pro-
    jectades de l’interior dels vehicles i estiguin
    inconscients a uns metres de distància.
Prevenir és viure

  Encén els llums
  d’emergència          Posa’t l’armilla
                   reflectora
  Col·loca els triangles
  de perill


                   Impedeix
                   que es fumi
a
  a
Avisar
Manera de fer una trucada d’emergència.

  Demana ajuda. Truca als serveis de socors pel
  mitjà més ràpid: telèfon mòbil, pal SOS, etc.
  Truca al telèfon únic d’emergències (112).


b  Indica el lloc exacte de l’accident: carretera,
  punt quilomètric, sentit de l’accident (si ets en
  una autovia o en una autopista) i d’altres dades
  que ajudin a localitzar l’accident amb la major
  rapidesa possible.

c  Descriu la situació. Has de destacar els perills
  que hi ha: vehicles que envaeixen la calçada,
  víctimes atrapades, incendi, etc.


d  Digues quantes persones ferides hi ha i el
  seu estat aparent. Si n’ets capaç, és important
  informar del tipus de lesions que presenten les
  víctimes.


e  Identifica’t. Digues el teu nom i no pengis fins
  que t’ho indiquin.
3   La conducta PAS
a
   s
  Socórrer
  Manera d’auxiliar les víctimes

   Mai no treguis una víctima de l’interior d’un
   vehicle. Fes-ho només en cas que la seva vida
   estigui en perill (parada cardiorespiratòria, vehi-
   cle en flames...). Espera l’arribada del personal
   especialitzat.


b   Mai no treguis el casc a una persona moto-
   rista accidentada. Només ho has de fer si no
   respira o si ho fa amb dificultat, i si vomita o ha
   vomitat. El fet de retirar el casc implica un risc
                    per a la víctima.
                    Aquesta delica-
                    da maniobra s’ha
                    de portar a ter-
                    me per, almenys,
                    dues persones
                    entrenades per
                    a fer-ho.
c   Mai no portis una persona accidentada a
   l’hospital en un vehicle particular. Espera que
   arribin els serveis de socors, tenen els mitjans
   adequats per fer el trasllat en les degudes con-
   dicions.
Prevenir és viure
  I si finalment has de recórrer a la mobilització
d  d’urgència, si la persona accidentada està cons-
  cient, explica-li el que faràs. Treu-li el cinturó de
  seguretat i comprova que els peus no estan
  atrapats entre els pedals del vehicle.

  Amb cura passa els braços per sota de les
  seves aixelles. Amb una mà agafa el seu avant-
  braç i amb l’altra subjecta amb força el mentó,
  tal com es mostra a la figura.

  Extreu la víctima, lentament, mantenint l’eix cap-
  coll-tronc com si fos un bloc rígid. Després posa-
  la en un lloc segur.
3    La conducta PAS
  a
    s
  Socórrer
  Manera d’actuar amb les persones ferides

     Davant del risc que s’hagi produït una lesió
     a la columna vertebral i/o a la medul·la espi-
     nal, evita moviments bruscos a la persona acci-
     dentada.


  b  Comprova les funcions vitals de la víctima.
     El primer és valorar els “signes vitals” per saber
     la manera com estan funcionant: el cervell
     (consciència), els pulmons (respiració) i el cor
     (pols).


  c  Assegura’t que està conscient. Si la persona
     ferida no reacciona quan se li parla, se la toca o
     se l’estimula suaument, per exemple amb un
     pessic, vol dir que està inconscient.


  d  Comprova que respira. Si està inconscient
     comprova que respira de manera espontània.
     Per saber si una persona respira espontània-
     ment has de veure, escoltar i sen-
     tir la seva respiració, tal com es
     mostra a la figura: mira, escolta i
     sent a la galta el pas de l’aire als
     pulmons de la víctima durant no
     més de 10 segons.
Prevenir és viure
 Si la víctima
 respira     Si la víctima respira per ella ma-
         teixa, col·loca-la en posició late-
         ral de seguretat (PLS) i demana
         ajuda: truca al 112.Si la víctima
no respira    Si la víctima no respira per ella
         mateixa, truca al 112 i inicia com
         més aviat millor les maniobres de
         reanimació cardiopulmonar (RCP),
         tal com s’explica a la pàgina se-
         güent.

e  Comprova si té hemorràgies. Busca la pre-
  sència d’hemorràgies i/o punts sagnants.
3  La conducta PAS
   s
  Socórrer
  Manera de realitzar la reanimació cardiopulmo-
  nar (RCP)

  Quan la persona accidentada està inconscient i
  no respira espontàniament, has d’iniciar ràpida-
  ment la reanimació cardiopulmonar.

  Assegura el lloc dels fets. Elimina els perills que

1  amenacen la teva seguretat, la de la persona pacient
  o la de les persones que es troben en el lloc de l’ac-
  cident.

  Comprova l’estat de consciència de la víctima.2  Agenolla’t a l’altura de les espatlles de la víctima i
  sacseja-la amb suavitat. Apropa’t a la cara i pregun-
  ta-li en veu alta si es troba bé:


    Si respon, deixa la víctima en la posició en
    què es troba i realitza una valoració secundària,
    solucionant els problemes que vagis detectant.

    Si no respon,3  Demana ajuda sense abandonar la víctima dema-
  na ajuda sense abandonar la víctima i col·loca-la en
  posició de reanimació: boca per amunt amb els
  braços i les cames alineats sobre una superfície rígi-
  da i amb el tòrax al descobert.

  Obre la via aèria. Col·loca
  una mà sobre el front i amb
4  l’altra inclina el mentó cap
  amunt per evitar que la llen-
  gua impedeixi el pas de l’aire
  als pulmons.
Prevenir és viure

Comprova si la víctima respira normalment man-
5
tenint la via aèria oberta (veure, escoltar i sentir
durant no més de 10 s).


  Si la víctima respira normalment:
  · Col·loca-la en posició lateral de seguretat (PLS).
  · Truca al 112 o busca ajuda.
  · Comprova periòdicament que
   segueix respirant.


  Si la víctima no respira normalment:
Demana ajuda, truca al 112 o6
demana a algú que ho faci i ini-
cia 30 compressions toràci-
ques al centre del pit.
Realitza 2 insuflacions amb la via aèria oberta
7
(front-mentó) i el nas
tapat.
Si l’aire no passa a
la primera insuflació,
assegura’t que estàs
fent bé la maniobra
front-mentó i realitza
la segona insuflació,
tant si entra aire com si no.
                          30
Alterna compressions i insuflacions compressions


8
en una seqüència 30:2 (30 compres-       i2
sions i 2 insuflacions) a un ritme de 100 insuflacions
compressions per minut.

No t’aturis fins que la víctima iniciï respiració espontà-


9
nia, t’esgotis o arribi ajuda especialitzada. 30 com-
pressions cada 2 respiracions.
3  La conducta PAS


  Socórrer


    s
  Manera d’actuar davant d’una hemorràgia

  Recorda que la sang és molt aparatosa i “ho
  taca tot”, per la qual cosa davant d’una
  hemorràgia és especialment necessari mante-
  nir la calma i actuar amb serenitat.

   Asseu o estira la víctima a terra si està fora
   del vehicle. Tingues en compte que, si la pèr-
1   dua de sang és important, pot patir un desmai.
   Una caiguda a terra podria causar noves
   lesions.
   Si és possible, si tens una farmaciola a mà, per
   exemple, posa’t uns guants.
2   Pressiona la ferida amb força durant 10
   minuts. Has de pressionar amb fermesa la zona
   que sagna amb un apòsit o alguna cosa similar.
3   Utilitza un embenat compressiu si és possible.
   La pressió sobre la ferida serà més eficaç i uni-
   forme.
Prevenir és viure

  Recorda: mantingues la pressió sobre la zona
  afectada, almenys durant 10 minuts. Si l’he-
  morràgia no s’atura, col·loca nous apòsits a
  sobre del primer i continua prement amb fer-
  mesa.
  Mai no treguis un apòsit d’una ferida que
  sagna, col·loca’n de nous a sobre.

  Evita la pèrdua de calor (hipotèrmia). Abriga
  la persona accidentada. Cobreix-la amb una manta


4  o alguna cosa similar.
4
    Si en vols saber més...f
    a Creu Roja et preparem...

Formació   en primers auxilis i preven-
ció d’accidents.

  Tots i totes podem col·laborar en la preven-
  ció d’accidents i adquirir les habilitats per
  posar en pràctica els primers auxilis.

  Formació presencial

  Formació a distància a Internet
  •Taller multimèdia de prevenció d’accidents.
  •Cursos de primers auxilis.

      Al nostre canal de formació
       de Creu Roja a Internet
      www.cruzroja.es/formacion
   trobaràs tota la informació dels cursos
   tant presencials com a distància que
       t’ofereix la Creu Roja.
A la carretera
          respectar les normes
             i saber prestar
             primers auxilis
                 és vital.
             Estima’t molt!
                 Finançat per:
      www.cruzroja.es          902 22 22 92

Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independència Voluntariat Unitat Universalitat

Recommandé

A la carretera estima' t molt par
A la carretera estima' t moltA la carretera estima' t molt
A la carretera estima' t moltCreu Roja a Catalunya
1.3K vues24 diapositives
Cas caminar par
Cas caminarCas caminar
Cas caminarjosepfarreny
202 vues17 diapositives
Motors 1º part par
Motors 1º partMotors 1º part
Motors 1º partkokodecato
297 vues18 diapositives
Decàleg de consells i indicacions de la Creu Roja par
Decàleg de consells i indicacions de la Creu RojaDecàleg de consells i indicacions de la Creu Roja
Decàleg de consells i indicacions de la Creu RojaCreu Roja a Catalunya
3.6K vues4 diapositives
Sam seguretat vial par
Sam seguretat vialSam seguretat vial
Sam seguretat vialSole Mulero Alzina
324 vues17 diapositives
Autoprotecció d’una emergéncia par
Autoprotecció d’una emergénciaAutoprotecció d’una emergéncia
Autoprotecció d’una emergénciaGrupInnova
149 vues9 diapositives

Contenu connexe

Similaire à A la carretera, estima't molt

Anem amb bicicleta pel poble i per la ciutat par
Anem amb bicicleta pel poble i per la ciutatAnem amb bicicleta pel poble i per la ciutat
Anem amb bicicleta pel poble i per la ciutatdsatorre
3.4K vues17 diapositives
Un moment d'Stop par
Un moment d'StopUn moment d'Stop
Un moment d'Stopnatghent
109 vues18 diapositives
Apunts par
ApuntsApunts
ApuntsFerreres
414 vues40 diapositives
Apunts Primers Auxilis par
Apunts Primers AuxilisApunts Primers Auxilis
Apunts Primers AuxilisFerreres
6.9K vues40 diapositives
Apunts par
ApuntsApunts
ApuntsFerreres
371 vues40 diapositives
Educació viària par
Educació viàriaEducació viària
Educació viàriarpujol1
225 vues2 diapositives

Similaire à A la carretera, estima't molt(14)

Anem amb bicicleta pel poble i per la ciutat par dsatorre
Anem amb bicicleta pel poble i per la ciutatAnem amb bicicleta pel poble i per la ciutat
Anem amb bicicleta pel poble i per la ciutat
dsatorre3.4K vues
Un moment d'Stop par natghent
Un moment d'StopUn moment d'Stop
Un moment d'Stop
natghent109 vues
Apunts Primers Auxilis par Ferreres
Apunts Primers AuxilisApunts Primers Auxilis
Apunts Primers Auxilis
Ferreres6.9K vues
Educació viària par rpujol1
Educació viàriaEducació viària
Educació viària
rpujol1225 vues
Seguretat vial par jcrbiar
Seguretat vialSeguretat vial
Seguretat vial
jcrbiar200 vues
Treball mascareta - Sílvia Isach par vila84
Treball mascareta - Sílvia IsachTreball mascareta - Sílvia Isach
Treball mascareta - Sílvia Isach
vila8489 vues
Blogger moto par p_arenas
Blogger motoBlogger moto
Blogger moto
p_arenas241 vues
Treball mascareta corregit par vila84
Treball mascareta corregitTreball mascareta corregit
Treball mascareta corregit
vila844K vues
L'equip de Dipsalut - Alex Morales par Dipsalut
L'equip de Dipsalut - Alex MoralesL'equip de Dipsalut - Alex Morales
L'equip de Dipsalut - Alex Morales
Dipsalut359 vues

Plus de Creu Roja a Catalunya

1er informe sobre la Soledat no volguda par
1er informe sobre la Soledat no volguda1er informe sobre la Soledat no volguda
1er informe sobre la Soledat no volgudaCreu Roja a Catalunya
278 vues56 diapositives
SITUACIÓ DE PERSONES D’AFGANISTAN: PRESENTACIÓ AL PARLAMENT DE CATALUNYA par
SITUACIÓ DE PERSONES D’AFGANISTAN: PRESENTACIÓ AL PARLAMENT DE CATALUNYASITUACIÓ DE PERSONES D’AFGANISTAN: PRESENTACIÓ AL PARLAMENT DE CATALUNYA
SITUACIÓ DE PERSONES D’AFGANISTAN: PRESENTACIÓ AL PARLAMENT DE CATALUNYACreu Roja a Catalunya
11 vues17 diapositives
Memòria Creu Roja Catalunya 2019 par
Memòria Creu Roja Catalunya 2019Memòria Creu Roja Catalunya 2019
Memòria Creu Roja Catalunya 2019Creu Roja a Catalunya
74 vues32 diapositives
Memòria Creu Roja Catalunya 2020 par
Memòria Creu Roja Catalunya 2020Memòria Creu Roja Catalunya 2020
Memòria Creu Roja Catalunya 2020Creu Roja a Catalunya
121 vues19 diapositives
Balanç Programa ONA par
Balanç Programa ONABalanç Programa ONA
Balanç Programa ONACreu Roja a Catalunya
155 vues4 diapositives
Presentació 3er informe de l'Observatori: “L’impacte de la Covid 19 en l’alim... par
Presentació 3er informe de l'Observatori: “L’impacte de la Covid 19 en l’alim...Presentació 3er informe de l'Observatori: “L’impacte de la Covid 19 en l’alim...
Presentació 3er informe de l'Observatori: “L’impacte de la Covid 19 en l’alim...Creu Roja a Catalunya
175 vues25 diapositives

Plus de Creu Roja a Catalunya(20)

SITUACIÓ DE PERSONES D’AFGANISTAN: PRESENTACIÓ AL PARLAMENT DE CATALUNYA par Creu Roja a Catalunya
SITUACIÓ DE PERSONES D’AFGANISTAN: PRESENTACIÓ AL PARLAMENT DE CATALUNYASITUACIÓ DE PERSONES D’AFGANISTAN: PRESENTACIÓ AL PARLAMENT DE CATALUNYA
SITUACIÓ DE PERSONES D’AFGANISTAN: PRESENTACIÓ AL PARLAMENT DE CATALUNYA
Presentació 3er informe de l'Observatori: “L’impacte de la Covid 19 en l’alim... par Creu Roja a Catalunya
Presentació 3er informe de l'Observatori: “L’impacte de la Covid 19 en l’alim...Presentació 3er informe de l'Observatori: “L’impacte de la Covid 19 en l’alim...
Presentació 3er informe de l'Observatori: “L’impacte de la Covid 19 en l’alim...
2n informe de l'Observatori: "L'impacte de la Covid19 en col·lectius vulnerab... par Creu Roja a Catalunya
2n informe de l'Observatori: "L'impacte de la Covid19 en col·lectius vulnerab...2n informe de l'Observatori: "L'impacte de la Covid19 en col·lectius vulnerab...
2n informe de l'Observatori: "L'impacte de la Covid19 en col·lectius vulnerab...
Presentació del 10è Estudi de L'Observatori #PobresaCrònica par Creu Roja a Catalunya
Presentació del 10è Estudi de L'Observatori #PobresaCrònicaPresentació del 10è Estudi de L'Observatori #PobresaCrònica
Presentació del 10è Estudi de L'Observatori #PobresaCrònica
Com afrontar la pobresa energètica i actuar més enllà de serveis socials par Creu Roja a Catalunya
Com afrontar la pobresa energètica i actuar més enllà de serveis socialsCom afrontar la pobresa energètica i actuar més enllà de serveis socials
Com afrontar la pobresa energètica i actuar més enllà de serveis socials

A la carretera, estima't molt

 • 1. A la carretera esti ma’t molt Maneres d’evitar els accidents de circulació i què hem de fer si succeeixen Prevenir és viure Cada cop més a prop de les persones
 • 2. a Accidents de circulació Els podem evitar? Els accidents de trànsit s’han convertit en l’autèntica “epidèmia” del segle XXI. La Federació Internacional de Societats de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja preveu que l’any 2020 seran la 3a causa de mort a nivell mundial. Algunes dades com a mostra: Prop de 1.900 persones han mort a Es- 1.900 panya i al voltant de 130.000 van resultar persones mortes ferides l’any passat en els més de 90.000 accidents de circulació amb víctimes que es produeixen. 1a Els accidents de circulació són la 1a causa causa de mort de mort a Espanya entre els 15 i els 29 anys d’edat. 5 primers El 57% de les morts es produeixen en els minuts 5 primers minuts després de l’accident, al mateix lloc dels fets, a causa, principalment, de l’obstrucció de les vies respiratòries i les hemorràgies. La no utilització del cinturó de seguretat, especial- ment als seients del darrere, l’excés de velocitat, les distraccions, el consum d’alcohol i l’incompli- ment de les normes de circulació són els principals factors desencadenants dels accidents de circula- ció al nostre país. És a les carreteres convencionals o secundàries i durant els caps de setmana que es concentren la majoria dels accidents de trànsit.
 • 3. Prevenir és viure Aconseguir-ho és c a les nostres mans Persones conductores, vianants, usuà- ries de les vies de circulació, adminis- tracions, associacions, institucions, etc. És a les nostres mans adoptar les mesures necessàries per aconseguir de reduir l’inacceptable nombre d’acci- dents i de víctimes que es produeixen a les nostres carreteres. Segons les persones expertes, la imprudèn- cia està present en més d’un 80% dels accidents de circulació. Dit d’una altra manera, si poguéssim modificar el nostre comportament a l’hora de conduir, 8 de cada 10 accidents es podrien evitar. A més, tots i totes hem d’aprendre a pres- tar primers auxilis. Si es produeix un acci- dent, reaccionar a temps i sense perdre els nervis fins que arriben els serveis de socors pot ser vital en moltes ocasions.
 • 4. Creu Roja presenta Perquè realme que prevenir é Què trobaràs en aquesta guia? 1 Manual de la persona bona conductora (Consells per a la prevenció dels accidents de circulació) La persona conductora Les persones ocupants El vehicle 2 La conducta AVA (Què hem de fer per prevenir els accidents de circulació) Advertir el risc Valorar els possibles perills Adoptar una actitud segura
 • 5. Espanyola aquesta senzilla guia pràctica amb con- sells per a la prevenció dels accidents de circulació i una sèrie de pautes d’ac- tuació que tota la ciutadania ha de conèixer en cas d’accident. ent creiem és viure. 3 La conducta PAS (Què hem de fer en cas d’accident de circulació) Protegir Avisar Socórrer 4 Si en vols saber més... a Creu Roja ho pots fer... Cursos presencials Cursos interactius
 • 6. 1 Manual de la persona bona conductora Consells per a la prevenció dels accidents de circulació. El fet de conduir de manera “més segura” significa adoptar una sèrie de mesures, que afecten tant la c pròpia persona conductora com les persones ocu- pants i el vehicle. La persona conductora No consumeixis alcohol ni drogues. El risc de patir un accident es multiplica per 100 només amb la taxa màxima d’al- coholèmia permesa: 0,5 g/litre per a la persona conductora normal, i 0,3 g/litre per a les persones professionals i principiants. I, a més, ja ho saps: l’alcohol i la conducció són totalment incompatibles. Posa-ho en pràctica. Atura’t cada 2 hores o 200 km. La fatiga i el cansament disminueixen els reflexos i condueixen al son pràcti- cament sense que ens n’adonem. Si notes signes de fatiga has de parar i descansar. No ho dubtis! Mantingues la distància de seguretat. I si plou augmenta-la fins el doble. Per calcular la distància de seguretat adequada cal que divideixis la veloci- tat que portes entre dos: el resultat és el nombre de metres que has de mantenir aproxi- madament amb el vehicle del davant. Per la teva seguretat mantingues les distàncies. No utilitzis mai el telèfon mòbil. A més d’estar prohibit multiplica per 10 el risc de tenir un accident. Recorda: el mòbil pot ser molt útil per salvar vides
 • 7. Prevenir és viure en cas d’un accident, però en cap cas l’utilitzis mentre condueixes. Les distraccions al volant poden acabar en un accident. Si vas amb moto posa’t el casc. Quan vas amb moto tu ets la part més fràgil de la carrosseria i en cas d’accident no hi ha recanvis per a tu. Recorda: posa’t el casc, és la teva millor assegurança de vida, posa-t’ho al cap! Atenció a les persones vianants. Para una atenció especial a les perso- nes vianants, especialment si són nens i nenes petits i petites o perso- nes grans, tant a la carretera com a la ciutat. No abaixis la guàrdia en els trajectes curts.
 • 8. 1 Manual de la persona bona conductora o Les persones ocupants Mai no portis un nen o una nena en braços dins del vehicle. En cas d’accident podries aixafar-lo o aixafar-la tu mateix/a. Una col·lisió a una velocitat de 50 km/hora equivaldria a deixar caure sobre el nen o la nena un pes de més de 3.000 kg. Totes les persones ocupants han de posar-se obligatòriament el cinturó de seguretat. Així, en cas d’accident es redueix el risc de mort i lesions greus en més d’un 40%. Les persones ocupants dels seients del darrere sortirien pro- jectades cap endavant amb una força enorme en cas d’una detenció brusca del vehicle. Recorda-ho: el cinturó de seguretat és vital també als seients del darrere. Els nens i les nenes han de viatjar sempre als seients del darrere. I, a més, convenientment subjectats i subjectades en un dispositiu de retenció infantil adaptat al seu pes i a la seva edat. Informa-te’n a les botigues especialitzades.
 • 9. Prevenir és viure v El vehicle Abans de sortir de viatge revisa el vehicle. Assegura’t que tot funciona bé: pneumàtics, nivells, llums, bateria, frens... Que l’equipatge no dificulti la visibilitat. Comprova que hi veus bé a través del mirall retro- visor interior i que a més no molesta les persones passatgeres. Col·loca els objectes pesats al maleter. En cas de col·lisió es poden convertir en veritables “projectils”. Si surten projectats cap endavant provo- carien lesions addicionals a les persones ocupants.
 • 10. 2 La conducta AVA Advertir Valorar Adoptar una actitud La nostra actitud davant dels accidents és fona- mental. A més de les recomanacions que aca- bem de veure per a la prevenció dels accidents de circulació, a Creu Roja estem convençuts que és necessari adoptar una actitud PROACTIVA, d’observació constant, que ens permeti estar alerta i vigilants durant la conducció, i reaccionar de manera correcta en cas que es presenti un
 • 11. Prevenir és viure imprevist, de manera que no desemboqui en un accident. Per això hem desenvolupat el concepte AVA, que resumeix les tres conductes clau que ens poden ajudar a mantenir aquesta actitud proactiva: pas- sos lògics per mantenir la teva seguretat viària i la de tothom: Advertir el risc 3 passos lògics per Valorar els possibles perills mantenir la teva seguretat viària i la de tothom Adoptar una actitud segura
 • 12. 3 La conducta PAS Protegir Avisar Socórrer Quan es produeix un accident no podem permetre que els nervis o el desconeixement ens impedeixin d’actuar correctament. Com que els minuts que transcorren fins que arriben els serveis de socors són vitals, posa en marxa la “cadena de la super- vivència”. A Creu Roja comptem amb un esquema clar i sen- zill d’actuació en cas d’accident. És el que anome- nem la conducta PAS. Una conducta basada en tres actuacions clau: Protegir, Avisar i Socórrer. PROTEGIR el lloc de l’accident. Abans de res i per evitar que es pro- dueixi un nou accident és primordial fer segura la zona de l’accident. La teva seguretat i la de les persones acciden- tades és el primer.
 • 13. Prevenir és viure AVISAR els serveis d’emergència. Depenent de la gravetat de l’acci- dent hauràs de demanar ajuda ràpi- dament als serveis de socors: truca al telèfon d’emergències “112”. SOCÓRRER les víctimes. Una vegada hagis assegurat la zona i hagis avisat, ajuda les persones accidentades. A més d’una obligació moral, és una exigència que es recull tant al Codi Penal com al Reglament General de Circulació. Fes només allò de què estiguis segur/a. A vegades només unes paraules de suport seran suficients fins que arribi el personal preparat per actuar en aquest tipus de situacions. Aprèn primers auxilis.
 • 14. 3 La conducta PAS a p Protegir Manera d’actuar al lloc de l’accident Estaciona el teu vehicle fora de la calçada. Procura deixar lliure una via d’accés que perme- ti l’arribada dels serveis de socors. A vegades tri- guen a arribar al lloc de l’accident perquè les vies d’accés estan col·lapsades per d’altres vehicles. Posa’t l’armilla reflectora. Fes-te visible quan b et moguis a la carretera i evitaràs possibles atro- pellaments, especialment durant la nit. c Senyalitza la zona afectada. Posa els intermi- tents del teu vehicle i col·loca els triangles de perill davant i darrere del lloc de l’accident. En carreteres de doble sentit de circulació, a 50 metres com a mínim. Immobilitza els vehicles accidentats. Posa el d fre de mà i treu el contacte. e Impedeix que es fumi. Si hi ha pèrdues de combustible a la zona es pot produir un incendi o una explosió. Intenta recollir informació. Parla amb les per- f sones implicades i esbrina què ha passat, quan- tes persones anaven al vehicle... g Centra’t, fes-te a la idea del que passa. Hi pot haver víctimes atrapades o que hagin sortit pro- jectades de l’interior dels vehicles i estiguin inconscients a uns metres de distància.
 • 15. Prevenir és viure Encén els llums d’emergència Posa’t l’armilla reflectora Col·loca els triangles de perill Impedeix que es fumi a a Avisar Manera de fer una trucada d’emergència. Demana ajuda. Truca als serveis de socors pel mitjà més ràpid: telèfon mòbil, pal SOS, etc. Truca al telèfon únic d’emergències (112). b Indica el lloc exacte de l’accident: carretera, punt quilomètric, sentit de l’accident (si ets en una autovia o en una autopista) i d’altres dades que ajudin a localitzar l’accident amb la major rapidesa possible. c Descriu la situació. Has de destacar els perills que hi ha: vehicles que envaeixen la calçada, víctimes atrapades, incendi, etc. d Digues quantes persones ferides hi ha i el seu estat aparent. Si n’ets capaç, és important informar del tipus de lesions que presenten les víctimes. e Identifica’t. Digues el teu nom i no pengis fins que t’ho indiquin.
 • 16. 3 La conducta PAS a s Socórrer Manera d’auxiliar les víctimes Mai no treguis una víctima de l’interior d’un vehicle. Fes-ho només en cas que la seva vida estigui en perill (parada cardiorespiratòria, vehi- cle en flames...). Espera l’arribada del personal especialitzat. b Mai no treguis el casc a una persona moto- rista accidentada. Només ho has de fer si no respira o si ho fa amb dificultat, i si vomita o ha vomitat. El fet de retirar el casc implica un risc per a la víctima. Aquesta delica- da maniobra s’ha de portar a ter- me per, almenys, dues persones entrenades per a fer-ho. c Mai no portis una persona accidentada a l’hospital en un vehicle particular. Espera que arribin els serveis de socors, tenen els mitjans adequats per fer el trasllat en les degudes con- dicions.
 • 17. Prevenir és viure I si finalment has de recórrer a la mobilització d d’urgència, si la persona accidentada està cons- cient, explica-li el que faràs. Treu-li el cinturó de seguretat i comprova que els peus no estan atrapats entre els pedals del vehicle. Amb cura passa els braços per sota de les seves aixelles. Amb una mà agafa el seu avant- braç i amb l’altra subjecta amb força el mentó, tal com es mostra a la figura. Extreu la víctima, lentament, mantenint l’eix cap- coll-tronc com si fos un bloc rígid. Després posa- la en un lloc segur.
 • 18. 3 La conducta PAS a s Socórrer Manera d’actuar amb les persones ferides Davant del risc que s’hagi produït una lesió a la columna vertebral i/o a la medul·la espi- nal, evita moviments bruscos a la persona acci- dentada. b Comprova les funcions vitals de la víctima. El primer és valorar els “signes vitals” per saber la manera com estan funcionant: el cervell (consciència), els pulmons (respiració) i el cor (pols). c Assegura’t que està conscient. Si la persona ferida no reacciona quan se li parla, se la toca o se l’estimula suaument, per exemple amb un pessic, vol dir que està inconscient. d Comprova que respira. Si està inconscient comprova que respira de manera espontània. Per saber si una persona respira espontània- ment has de veure, escoltar i sen- tir la seva respiració, tal com es mostra a la figura: mira, escolta i sent a la galta el pas de l’aire als pulmons de la víctima durant no més de 10 segons.
 • 19. Prevenir és viure Si la víctima respira Si la víctima respira per ella ma- teixa, col·loca-la en posició late- ral de seguretat (PLS) i demana ajuda: truca al 112. Si la víctima no respira Si la víctima no respira per ella mateixa, truca al 112 i inicia com més aviat millor les maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP), tal com s’explica a la pàgina se- güent. e Comprova si té hemorràgies. Busca la pre- sència d’hemorràgies i/o punts sagnants.
 • 20. 3 La conducta PAS s Socórrer Manera de realitzar la reanimació cardiopulmo- nar (RCP) Quan la persona accidentada està inconscient i no respira espontàniament, has d’iniciar ràpida- ment la reanimació cardiopulmonar. Assegura el lloc dels fets. Elimina els perills que 1 amenacen la teva seguretat, la de la persona pacient o la de les persones que es troben en el lloc de l’ac- cident. Comprova l’estat de consciència de la víctima. 2 Agenolla’t a l’altura de les espatlles de la víctima i sacseja-la amb suavitat. Apropa’t a la cara i pregun- ta-li en veu alta si es troba bé: Si respon, deixa la víctima en la posició en què es troba i realitza una valoració secundària, solucionant els problemes que vagis detectant. Si no respon, 3 Demana ajuda sense abandonar la víctima dema- na ajuda sense abandonar la víctima i col·loca-la en posició de reanimació: boca per amunt amb els braços i les cames alineats sobre una superfície rígi- da i amb el tòrax al descobert. Obre la via aèria. Col·loca una mà sobre el front i amb 4 l’altra inclina el mentó cap amunt per evitar que la llen- gua impedeixi el pas de l’aire als pulmons.
 • 21. Prevenir és viure Comprova si la víctima respira normalment man- 5 tenint la via aèria oberta (veure, escoltar i sentir durant no més de 10 s). Si la víctima respira normalment: · Col·loca-la en posició lateral de seguretat (PLS). · Truca al 112 o busca ajuda. · Comprova periòdicament que segueix respirant. Si la víctima no respira normalment: Demana ajuda, truca al 112 o 6 demana a algú que ho faci i ini- cia 30 compressions toràci- ques al centre del pit. Realitza 2 insuflacions amb la via aèria oberta 7 (front-mentó) i el nas tapat. Si l’aire no passa a la primera insuflació, assegura’t que estàs fent bé la maniobra front-mentó i realitza la segona insuflació, tant si entra aire com si no. 30 Alterna compressions i insuflacions compressions 8 en una seqüència 30:2 (30 compres- i2 sions i 2 insuflacions) a un ritme de 100 insuflacions compressions per minut. No t’aturis fins que la víctima iniciï respiració espontà- 9 nia, t’esgotis o arribi ajuda especialitzada. 30 com- pressions cada 2 respiracions.
 • 22. 3 La conducta PAS Socórrer s Manera d’actuar davant d’una hemorràgia Recorda que la sang és molt aparatosa i “ho taca tot”, per la qual cosa davant d’una hemorràgia és especialment necessari mante- nir la calma i actuar amb serenitat. Asseu o estira la víctima a terra si està fora del vehicle. Tingues en compte que, si la pèr- 1 dua de sang és important, pot patir un desmai. Una caiguda a terra podria causar noves lesions. Si és possible, si tens una farmaciola a mà, per exemple, posa’t uns guants. 2 Pressiona la ferida amb força durant 10 minuts. Has de pressionar amb fermesa la zona que sagna amb un apòsit o alguna cosa similar. 3 Utilitza un embenat compressiu si és possible. La pressió sobre la ferida serà més eficaç i uni- forme.
 • 23. Prevenir és viure Recorda: mantingues la pressió sobre la zona afectada, almenys durant 10 minuts. Si l’he- morràgia no s’atura, col·loca nous apòsits a sobre del primer i continua prement amb fer- mesa. Mai no treguis un apòsit d’una ferida que sagna, col·loca’n de nous a sobre. Evita la pèrdua de calor (hipotèrmia). Abriga la persona accidentada. Cobreix-la amb una manta 4 o alguna cosa similar. 4 Si en vols saber més... f a Creu Roja et preparem... Formació en primers auxilis i preven- ció d’accidents. Tots i totes podem col·laborar en la preven- ció d’accidents i adquirir les habilitats per posar en pràctica els primers auxilis. Formació presencial Formació a distància a Internet •Taller multimèdia de prevenció d’accidents. •Cursos de primers auxilis. Al nostre canal de formació de Creu Roja a Internet www.cruzroja.es/formacion trobaràs tota la informació dels cursos tant presencials com a distància que t’ofereix la Creu Roja.
 • 24. A la carretera respectar les normes i saber prestar primers auxilis és vital. Estima’t molt! Finançat per: www.cruzroja.es 902 22 22 92 Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independència Voluntariat Unitat Universalitat