Resum informe L'Observatori covid- 19

Creu Roja a Catalunya
Creu Roja a CatalunyaN.o.g. à Creu Roja a Catalunya
INFORME d’ACTUACIÓ COVID-
19
CREU ROJA A CATALUNYA
7 d’octubre de 2020
Sumari
1. Resum Pla Creu Roja RESPON març-
setembre 2020
2. Resum informe de L’Observatori:
“L’impacte de la COVID-19 en col·lectius
vulnerables”
3. Valoracions i reptes immediats
1
Resum Pla
Creu Roja
RESPON
març-
setembre
2020
1- Resum Pla Creu Roja RESPON
Una emergència sostinguda en el temps, de
recorregut incert i que afecta la globalitat de la
societat.
Una resposta integral i coordinada a Catalunya.
L’acció humanitària de major envergadura de la
història de la Creu Roja en època contemporània.
És una crisi transversal a tots els col·lectius que
inclou accions en els àmbits de les emergències,
salut, inclusió social, educació i ocupació.
1- Resum Pla Creu Roja RESPON
Persones en situació de
vulnerabilitat ateses: 241.810
Dones: 51,5%
Homes: 48,5%
7.353
Voluntariat
mobilitzat
Sol·licituds: 6.383
Incorporacions noves: 4.681
Hores d’acció voluntària: 191.551
1.1 Resum executiu
1,167.052
Total persones a
les quals hem
arribat directament
Població general: 925.242
Sensibilització a joves, distribució de
mascaretes i formació a la població general
1.2 Activitat per àrees d’intervenció
1- Resum Pla Creu Roja RESPON
56,20%30,10%
9,90%
1,20%
1,60% 1,00%
Salut Inclusió Social Socors Ocupació Educació Medi Ambient
1.3 Principals dades: Atenció Humanitària
1- Resum Pla Creu Roja RESPON
138.818 famílies ateses amb ajut
humanitari > 485.863 persones
1.4 Principals dades: Intervenció Social
Distribució d'ajudes de primera necessitat
• Kgs. d'aliments distribuïts: 2.478.265
• Centres de distribució d'aliments: 52
• Targetes precarregades de 100€: 18.641
• Kits d'higiene (dona, home, llar, bolquers,...): 47.261
• Kits d'alimentació (familiar, gent gran, nadons): 14.369
1- Resum Pla Creu Roja RESPON
1.5 Principals dades: Salut
• Trucades de seguiment, prevenció i promoció de la salut: 159.055
• Centres de contacte territori: 57
• Mascaretes distribuïdes entre la població: 806.295
• Seguiments en salut: 25.296
• Assistències en salut: 4.955
• Orientació psicosocial: 2.108
• Campanya joves informadors
• Joves sensibilitzats 77.356
• Mascaretes distribuïdes 70.282
1- Resum Pla Creu Roja RESPON
1.6 Principals dades: Socors i emergències i Intervenció Social
Albergs, un confinament segur
• 587 places
• 9 albergs
• 5 albergs amb
suport logístic
• Barcelona (2)
• Sabadell
• Granollers
• Tarragona
• Terrassa (2)
• Mataró
• Masnou
• 196 places disponibles
• 6 albergs
• Lleida
• Barcelona
• Girona (3)
• Tarragona
Albergs, campanya de temporers
• Noves altes (març- agost 2020): 35.857
2019: 14.763
1- Resum Pla Creu Roja RESPON
1.7 Altes de persones ateses 2019/2020
1.7 Altes de persones ateses 2019/2020
1- Resum Pla Creu Roja RESPON
 De mitjana, hi ha hagut un increment del 143% de persones ateses, sobretot
concentrades entre abril, maig i juny. El repunt més important és al maig, amb
un augment del 279%.
 S’han acostat a demanar ajut per primer cop a la Creu Roja gairebé 3 vegades
més persones (7.637 persones) respecte del mateix període de l’any passat.
 És un increment molt important, en poc temps, al qual s’ha hagut de donar
una resposta ràpida, especialment d’ajuda humanitària.
març abril maig juny juliol agost
2019 2.751 2.454 2.741 2.278 2.665 1.874
2020 3.871 8.555 10.378 6.573 4.569 1.911
Variació + 1.120 + 6.101 + 7.637 + 4.295 + 1.904 +37
% 41% 249% 279% 189% 71% 2%
Comparativa interanual en el període de març-agost
• A partir de l’emergència, s’han incorporat majoritàriament noves persones entre
els 30-44 anys, població activa que, fruit del confinament, han vist reduïts els
ingressos o han perdut els llocs de treball.
• Això pot fer preveure que en els propers mesos aquesta tendència pot
augmentar a causa de la situació d’incertesa pels rebrots de la COVID-19, la
finalització dels ERTOs, o dels acomiadaments efectius.
1- Resum Pla Creu Roja RESPON
Comparativa per franges d’edat
1.7 Altes de persones ateses 2019/2020
1.8 Cost Global Operació CR RESPON a l'emergència Covid-19
Import total des de març fins 30 de setembre: 10.267.142€
1- Resum Pla Creu Roja RESPON
1- Resum Pla Creu Roja RESPON
1.8 Cost Global Operació CR RESPON a l'emergència Covid-19
2
Informe de
L’Observatori
“Impacte de la
COVID-19 en
col·lectius
vulnerables”
Univers mostral:
Persones ateses al Pla
Creu Roja RESPON,
de 18 a 65 anys
Enquestes realitzades
del 17 de juliol a
l’1 setembre
Enquestes
realitzades:
1.314
2.1
Es continuaran realitzant enquestes telefòniques per anar veient l’evolució
del col·lectiu i fer recollida de dades de manera sistemàtica
2- Resum de dades principals
2.2
Més del 58% del total de les llars té fills menors d’edat a càrrec
Predomina la parella amb descendència (50,2%),
seguit de les famílies monoparentals amb mare al
capdavant (19%)
50,2%
19%
2- Resum de dades principals
14%
Predominen els nuclis familiars de 2, 3 i 4 persones. Els nuclis majoritaris són
de 4 persones (21%).
2.3
2- Resum de dades principals
1 2 3 5 64 7 8 9 10 +10
21%
El 27% de les famílies
ha tingut dificultats de
conciliació familiar
43%
57%
27%
73%
El 43% de les persones que conviuen
amb menors en edat escolar manifesten
que els infants han tingut dificultats per
seguir el curs escolar durant el confinament
2.4
2.5
2- Resum de dades principals
En el 54,3% de les llars, un o més membres adults de la família
han reduït els ingressos estables a causa de la pandèmia
2.6
31%
10,7%
22%
32,3%
1% 2%
2- Resum de dades principals
54,3%
Els ingresos majoritaris de les llars provenen dels salaris (40%), dels quals ara
el 15,6% es troben en situació d’ERTO. Un 21,4% cobren algun tipus de
prestació.
2.7
6,2%
11,6%
9,4%
12%
8%
4,5%
1,5%
13%
33,7%
% calculats sobre els que tenen algun tipus d’ingrés o ajuda estable
El 13% depén
només de
l’ajuda de la
Creu Roja
2- Resum de dades principals
% calculats sobre població activa (N=1.093)
El 55,4% de les persones estan desocupades.
D’aquestes, el 39% ha perdut la feina a
conseqüència de la pandèmia
2.8 Situació laboral de la persona enquestada
A causa
de la
pandèmia
un 39%
TOTAL PERSONES
DESOCUPADES
55,4%
TOTAL PERSONES
OCUPADES
44,6%
2- Resum de dades principals
Desocupat amb ERTO
Desocupat sense ERTO
La por a la malaltia i la situació de
confinament ha afectat
emocionalment el 56,2% de les
persones enquestades
2.9
2.10
2- Resum de dades principals
Sí
5%
No
92%
Ns
3%
Un 5% de les persones afirmen
haver patit la malaltia dins el nucli
familiar
El 44,3% de les persones
enquestades afirma que no
coneix què és l’IMV
2.11
2.12
82%
18%
El 82% té nacionalitat espanyola o residència legal
al país des de fa més d’un any, per la qual cosa
podrien percebre l’IMV
2- Resum de dades principals
3
Valoracions i
reptes
immediats
1
3- Valoracions i reptes immediats
La dada
• Increment 279% persones ateses respecte mateix període 2019.
• Més del 50% tenien ingressos estables abans de la pandèmia.
Què hem fet
• Distribució d’ajut humanitari a 485.863 persones.
• Gestió de 597 places en 9 espais de confinament en 7 municipis.
Acció immediata
• Intensificar els ajuts bàsics arreu del territori per garantir l’accés
a persones en zones amb restriccions de mobilitat.
• Gestió de 6 albergs arreu del territori per garantir la igualtat de
les condicions davant les mesures de prevenció de contagis.
L’Ajuda Humanitària de la Creu Roja a ple rendiment
La dada
• El 14% de les persones menors de 65 anys viuen soles.
Què hem fet
• Lliurament domiciliari d’ajut bàsic i de medicació a 50.407 persones.
• Acompanyament gestions a 3.604 (visites mèdiques, gestions bancàries)
• Agendes seguiment especifiques a persones grans i a dones víctimes de violència de
gènere (Projecte Atempro).
Acció immediata
• Potenciar els serveis tecnològics per seguiment i detecció de
necessitats.
• Garantir l’ajuda bàsica i el suport en situacions de confinament
comunitari i/o familiar.
3- Valoracions i reptes immediats
La solitud i la manca de xarxa2
3- Valoracions i reptes immediats
La dada
• Al 43% de les llars, els menors tenen dificultats per seguir el curs escolar
• El 58% de les famílies que reben ajut humanitària tenen menors a càrrec.
Què hem fet
• Distribució de 712 tauletes i altes de línia als infants atesos per CRJ.
• Pont entre escola i alumne per superar bretxa digital.
• 8.523 activitats de seguiment en línia i 5.259 sessions de reforç educatiu durant el
confinament.
• 24 esplais d’estiu per a infants vulnerables.
• Distribució de 18.641 targes prepagament per garantir alimentació a la infància.
Acció immediata
• Garantir l’accés a l’alimentació a la infància en entorns
extraescolars i de confinament escolar.
• Increment d’ajuts escolars, mitjans telemàtics, vestuari infantil.
• Sessions de seguiment i reforç educatiu a infants en risc en
quarantena escolar.
• Ampliar aliances en la campanya de la Joguina Educativa per
arribar als nous perfils d’infància afectada per la pandèmia.
3 Infants i joves, un col·lectiu d’especial fragilitat
La dada
• El 39% de les persones que tenien una feina l’han perduda a causa de la pandèmia.
• Un 15,6 dels salaris s’han convertit en ERTO
Què hem fet
• 5.910 sessions d’informació i 3.954 d’orientació que han arribat a 8.330 persones.
Acció immediata
• Ampliació territorial dels projectes d’Ocupació a 11 punts més de
la xarxa territorial de Catalunya amb un total de 45 punts.
3- Valoracions i reptes immediats
4 La pèrdua de feina, un efecte devastador de la
pandèmia
3- Valoracions i reptes immediats
La dada
• 82% té els requisits per rebre l’IMV
• 44% desconeix que és l’IMV
Què hem fet
• Creació d’un espai web per consultes i assessorament.
• Píndola formativa sobre l’IMV per les persones de la organització i població en
general.
Acció immediata
• Realització de 107.692 trucades a persones usuàries
susceptibles de rebre l’IMV per informar-les, assessorar-les i
acompanyar-les en els tràmits.
5 Acompanyament als drets fonamentals de la persona
6
3- Valoracions i reptes immediats
La dada
• El 5% afectats per la COVID-19.
• El 56% pateixen afectació emocional.
Què hem fet
• 47.886 persones han realitzat la píndola formativa sobre la COVID-19
• 159.055 trucades de seguiment, prevenció i promoció de la salut
• Gestió de línia telefònica per a suport emocional.
• Més de 800.00 mascaretes distribuïdes.
• Sensibilització al carrer a 77.356 joves.
Acció immediata
• Nova agenda de trucades per la COVID-19 i campanya de
vacunació de la grip.
• Implantació del projecte de voluntariat de Promotors Comunitaris
de Salut per arribar a 100.000 persones i distribuir 90.000
mascaretes.
Sensibilització, prevenció i intervenció en salut.
7
3- Valoracions i reptes immediats
Resum
1. Ajuda Humanitària: intensificar-la arreu i nous
albergs
2. La solitud i la manca de xarxa: serveis tecnològics,
ajuts bàsics en el confinament
3. Infants i joves: accés a l’alimentació
4. La pèrdua de feina: 11 punts d’Ocupació més al
territori
5. Acompanyament als drets fonamentals: trucades
de seguiment per l’IMV
6. Sensibilització, prevenció i intervenció en salut:
noves agendes i campanyes
www.creuroja.org 900 22 11 22
1 sur 33

Recommandé

2n informe de l'Observatori: "L'impacte de la Covid19 en col·lectius vulnerab... par
2n informe de l'Observatori: "L'impacte de la Covid19 en col·lectius vulnerab...2n informe de l'Observatori: "L'impacte de la Covid19 en col·lectius vulnerab...
2n informe de l'Observatori: "L'impacte de la Covid19 en col·lectius vulnerab...Creu Roja a Catalunya
551 vues39 diapositives
Presentació 3er informe de l'Observatori: “L’impacte de la Covid 19 en l’alim... par
Presentació 3er informe de l'Observatori: “L’impacte de la Covid 19 en l’alim...Presentació 3er informe de l'Observatori: “L’impacte de la Covid 19 en l’alim...
Presentació 3er informe de l'Observatori: “L’impacte de la Covid 19 en l’alim...Creu Roja a Catalunya
175 vues25 diapositives
Marató Tv3 par
Marató Tv3Marató Tv3
Marató Tv3Cultural
198 vues7 diapositives
Memòria de la Fundació - 2011/2012 par
Memòria de la Fundació - 2011/2012Memòria de la Fundació - 2011/2012
Memòria de la Fundació - 2011/2012Fundacio Joan Salvador Gavina
866 vues16 diapositives
20150429 Ara - Societat Salut mental infantil par
20150429 Ara - Societat Salut mental infantil20150429 Ara - Societat Salut mental infantil
20150429 Ara - Societat Salut mental infantilBlanca Santos
40 vues2 diapositives
Presentació de la memòria 2012 par
Presentació de la memòria 2012 Presentació de la memòria 2012
Presentació de la memòria 2012 Consorci d'Acció Social de la Garrotxa
385 vues43 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Resum informe L'Observatori covid- 19

Memòria Creu Roja Catalunya 2019 par
Memòria Creu Roja Catalunya 2019Memòria Creu Roja Catalunya 2019
Memòria Creu Roja Catalunya 2019Creu Roja a Catalunya
74 vues32 diapositives
Dossier premsa memòria d'activitats 2015 par
 Dossier premsa memòria d'activitats 2015 Dossier premsa memòria d'activitats 2015
Dossier premsa memòria d'activitats 2015 Creu Roja Girona
169 vues30 diapositives
Memòria servei compatriota 2012 par
Memòria servei compatriota 2012Memòria servei compatriota 2012
Memòria servei compatriota 2012Elvira Méndez Méndez
214 vues14 diapositives
Memoria 2016 par
Memoria 2016Memoria 2016
Memoria 2016Fundacio Joan Salvador Gavina
1.1K vues28 diapositives
Resum_memòria_2012-girona par
Resum_memòria_2012-gironaResum_memòria_2012-girona
Resum_memòria_2012-gironaCreu Roja Girona
399 vues26 diapositives
Informe final exploració d'activitats econòmiques en l'entorn de l'economia d... par
Informe final exploració d'activitats econòmiques en l'entorn de l'economia d...Informe final exploració d'activitats econòmiques en l'entorn de l'economia d...
Informe final exploració d'activitats econòmiques en l'entorn de l'economia d...Barcelona Activa amb l’ESS
150 vues40 diapositives

Similaire à Resum informe L'Observatori covid- 19(20)

Dossier premsa memòria d'activitats 2015 par Creu Roja Girona
 Dossier premsa memòria d'activitats 2015 Dossier premsa memòria d'activitats 2015
Dossier premsa memòria d'activitats 2015
Creu Roja Girona169 vues
Dincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna Vert par DincatComunicacio
Dincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna VertDincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna Vert
Dincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna Vert
DincatComunicacio1.1K vues
6è Estudi Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja. Presentació par Creu Roja a Catalunya
6è Estudi Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja. Presentació6è Estudi Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja. Presentació
6è Estudi Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja. Presentació
L'Observatori - Les persones immigrades en situació vulnerable par Creu Roja a Catalunya
L'Observatori - Les persones immigrades en situació vulnerableL'Observatori - Les persones immigrades en situació vulnerable
L'Observatori - Les persones immigrades en situació vulnerable
Presentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a Girona par Creu Roja Girona
Presentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a GironaPresentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a Girona
Presentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a Girona
Creu Roja Girona436 vues
Presentació 9e estudi Observatori a Girona par Creu Roja Girona
Presentació 9e estudi Observatori a GironaPresentació 9e estudi Observatori a Girona
Presentació 9e estudi Observatori a Girona
Creu Roja Girona237 vues
Presentació 7è Estudi. L’impacte de la crisi en la salut de les persones par Creu Roja a Catalunya
Presentació 7è Estudi. L’impacte de la crisi en la salut de les personesPresentació 7è Estudi. L’impacte de la crisi en la salut de les persones
Presentació 7è Estudi. L’impacte de la crisi en la salut de les persones

Plus de Creu Roja a Catalunya

1er informe sobre la Soledat no volguda par
1er informe sobre la Soledat no volguda1er informe sobre la Soledat no volguda
1er informe sobre la Soledat no volgudaCreu Roja a Catalunya
278 vues56 diapositives
SITUACIÓ DE PERSONES D’AFGANISTAN: PRESENTACIÓ AL PARLAMENT DE CATALUNYA par
SITUACIÓ DE PERSONES D’AFGANISTAN: PRESENTACIÓ AL PARLAMENT DE CATALUNYASITUACIÓ DE PERSONES D’AFGANISTAN: PRESENTACIÓ AL PARLAMENT DE CATALUNYA
SITUACIÓ DE PERSONES D’AFGANISTAN: PRESENTACIÓ AL PARLAMENT DE CATALUNYACreu Roja a Catalunya
11 vues17 diapositives
Balanç Programa ONA par
Balanç Programa ONABalanç Programa ONA
Balanç Programa ONACreu Roja a Catalunya
155 vues4 diapositives
Manual Analytics Creu Roja (Gener 2020) par
Manual Analytics Creu Roja (Gener 2020)Manual Analytics Creu Roja (Gener 2020)
Manual Analytics Creu Roja (Gener 2020)Creu Roja a Catalunya
212 vues41 diapositives
Nou desfibril·lador extern automàtic (DEA) par
Nou desfibril·lador extern automàtic (DEA)Nou desfibril·lador extern automàtic (DEA)
Nou desfibril·lador extern automàtic (DEA)Creu Roja a Catalunya
494 vues28 diapositives
Presentació memòria 2016 Creu Roja a Catalunya par
Presentació memòria 2016 Creu Roja a CatalunyaPresentació memòria 2016 Creu Roja a Catalunya
Presentació memòria 2016 Creu Roja a CatalunyaCreu Roja a Catalunya
643 vues17 diapositives

Plus de Creu Roja a Catalunya(20)

SITUACIÓ DE PERSONES D’AFGANISTAN: PRESENTACIÓ AL PARLAMENT DE CATALUNYA par Creu Roja a Catalunya
SITUACIÓ DE PERSONES D’AFGANISTAN: PRESENTACIÓ AL PARLAMENT DE CATALUNYASITUACIÓ DE PERSONES D’AFGANISTAN: PRESENTACIÓ AL PARLAMENT DE CATALUNYA
SITUACIÓ DE PERSONES D’AFGANISTAN: PRESENTACIÓ AL PARLAMENT DE CATALUNYA
Presentació del 10è Estudi de L'Observatori #PobresaCrònica par Creu Roja a Catalunya
Presentació del 10è Estudi de L'Observatori #PobresaCrònicaPresentació del 10è Estudi de L'Observatori #PobresaCrònica
Presentació del 10è Estudi de L'Observatori #PobresaCrònica
Com afrontar la pobresa energètica i actuar més enllà de serveis socials par Creu Roja a Catalunya
Com afrontar la pobresa energètica i actuar més enllà de serveis socialsCom afrontar la pobresa energètica i actuar més enllà de serveis socials
Com afrontar la pobresa energètica i actuar més enllà de serveis socials
Oferta laboral i procés de selecció socorristes aquàtics barcelona provincia 3 par Creu Roja a Catalunya
Oferta laboral i procés de selecció socorristes aquàtics barcelona provincia 3Oferta laboral i procés de selecció socorristes aquàtics barcelona provincia 3
Oferta laboral i procés de selecció socorristes aquàtics barcelona provincia 3
T'acompanyem, projecte social de la Creu Roja i el F.C.Barcelona par Creu Roja a Catalunya
T'acompanyem, projecte social de la Creu Roja i el F.C.Barcelona T'acompanyem, projecte social de la Creu Roja i el F.C.Barcelona
T'acompanyem, projecte social de la Creu Roja i el F.C.Barcelona
Convocatòria premsa i mitjans comunicació a la firma del conveni Tusgsal/ Cre... par Creu Roja a Catalunya
Convocatòria premsa i mitjans comunicació a la firma del conveni Tusgsal/ Cre...Convocatòria premsa i mitjans comunicació a la firma del conveni Tusgsal/ Cre...
Convocatòria premsa i mitjans comunicació a la firma del conveni Tusgsal/ Cre...
L’accés de la infància a l’alimentació saludable - 8è estudi - Presentació par Creu Roja a Catalunya
L’accés de la infància a l’alimentació saludable - 8è estudi - PresentacióL’accés de la infància a l’alimentació saludable - 8è estudi - Presentació
L’accés de la infància a l’alimentació saludable - 8è estudi - Presentació

Resum informe L'Observatori covid- 19

 • 1. INFORME d’ACTUACIÓ COVID- 19 CREU ROJA A CATALUNYA 7 d’octubre de 2020
 • 2. Sumari 1. Resum Pla Creu Roja RESPON març- setembre 2020 2. Resum informe de L’Observatori: “L’impacte de la COVID-19 en col·lectius vulnerables” 3. Valoracions i reptes immediats
 • 4. 1- Resum Pla Creu Roja RESPON Una emergència sostinguda en el temps, de recorregut incert i que afecta la globalitat de la societat. Una resposta integral i coordinada a Catalunya. L’acció humanitària de major envergadura de la història de la Creu Roja en època contemporània. És una crisi transversal a tots els col·lectius que inclou accions en els àmbits de les emergències, salut, inclusió social, educació i ocupació.
 • 5. 1- Resum Pla Creu Roja RESPON Persones en situació de vulnerabilitat ateses: 241.810 Dones: 51,5% Homes: 48,5% 7.353 Voluntariat mobilitzat Sol·licituds: 6.383 Incorporacions noves: 4.681 Hores d’acció voluntària: 191.551 1.1 Resum executiu 1,167.052 Total persones a les quals hem arribat directament Població general: 925.242 Sensibilització a joves, distribució de mascaretes i formació a la població general
 • 6. 1.2 Activitat per àrees d’intervenció 1- Resum Pla Creu Roja RESPON 56,20%30,10% 9,90% 1,20% 1,60% 1,00% Salut Inclusió Social Socors Ocupació Educació Medi Ambient
 • 7. 1.3 Principals dades: Atenció Humanitària 1- Resum Pla Creu Roja RESPON 138.818 famílies ateses amb ajut humanitari > 485.863 persones 1.4 Principals dades: Intervenció Social Distribució d'ajudes de primera necessitat • Kgs. d'aliments distribuïts: 2.478.265 • Centres de distribució d'aliments: 52 • Targetes precarregades de 100€: 18.641 • Kits d'higiene (dona, home, llar, bolquers,...): 47.261 • Kits d'alimentació (familiar, gent gran, nadons): 14.369
 • 8. 1- Resum Pla Creu Roja RESPON 1.5 Principals dades: Salut • Trucades de seguiment, prevenció i promoció de la salut: 159.055 • Centres de contacte territori: 57 • Mascaretes distribuïdes entre la població: 806.295 • Seguiments en salut: 25.296 • Assistències en salut: 4.955 • Orientació psicosocial: 2.108 • Campanya joves informadors • Joves sensibilitzats 77.356 • Mascaretes distribuïdes 70.282
 • 9. 1- Resum Pla Creu Roja RESPON 1.6 Principals dades: Socors i emergències i Intervenció Social Albergs, un confinament segur • 587 places • 9 albergs • 5 albergs amb suport logístic • Barcelona (2) • Sabadell • Granollers • Tarragona • Terrassa (2) • Mataró • Masnou • 196 places disponibles • 6 albergs • Lleida • Barcelona • Girona (3) • Tarragona Albergs, campanya de temporers
 • 10. • Noves altes (març- agost 2020): 35.857 2019: 14.763 1- Resum Pla Creu Roja RESPON 1.7 Altes de persones ateses 2019/2020
 • 11. 1.7 Altes de persones ateses 2019/2020 1- Resum Pla Creu Roja RESPON  De mitjana, hi ha hagut un increment del 143% de persones ateses, sobretot concentrades entre abril, maig i juny. El repunt més important és al maig, amb un augment del 279%.  S’han acostat a demanar ajut per primer cop a la Creu Roja gairebé 3 vegades més persones (7.637 persones) respecte del mateix període de l’any passat.  És un increment molt important, en poc temps, al qual s’ha hagut de donar una resposta ràpida, especialment d’ajuda humanitària. març abril maig juny juliol agost 2019 2.751 2.454 2.741 2.278 2.665 1.874 2020 3.871 8.555 10.378 6.573 4.569 1.911 Variació + 1.120 + 6.101 + 7.637 + 4.295 + 1.904 +37 % 41% 249% 279% 189% 71% 2% Comparativa interanual en el període de març-agost
 • 12. • A partir de l’emergència, s’han incorporat majoritàriament noves persones entre els 30-44 anys, població activa que, fruit del confinament, han vist reduïts els ingressos o han perdut els llocs de treball. • Això pot fer preveure que en els propers mesos aquesta tendència pot augmentar a causa de la situació d’incertesa pels rebrots de la COVID-19, la finalització dels ERTOs, o dels acomiadaments efectius. 1- Resum Pla Creu Roja RESPON Comparativa per franges d’edat 1.7 Altes de persones ateses 2019/2020
 • 13. 1.8 Cost Global Operació CR RESPON a l'emergència Covid-19 Import total des de març fins 30 de setembre: 10.267.142€ 1- Resum Pla Creu Roja RESPON
 • 14. 1- Resum Pla Creu Roja RESPON 1.8 Cost Global Operació CR RESPON a l'emergència Covid-19
 • 15. 2 Informe de L’Observatori “Impacte de la COVID-19 en col·lectius vulnerables”
 • 16. Univers mostral: Persones ateses al Pla Creu Roja RESPON, de 18 a 65 anys Enquestes realitzades del 17 de juliol a l’1 setembre Enquestes realitzades: 1.314 2.1 Es continuaran realitzant enquestes telefòniques per anar veient l’evolució del col·lectiu i fer recollida de dades de manera sistemàtica 2- Resum de dades principals
 • 17. 2.2 Més del 58% del total de les llars té fills menors d’edat a càrrec Predomina la parella amb descendència (50,2%), seguit de les famílies monoparentals amb mare al capdavant (19%) 50,2% 19% 2- Resum de dades principals 14%
 • 18. Predominen els nuclis familiars de 2, 3 i 4 persones. Els nuclis majoritaris són de 4 persones (21%). 2.3 2- Resum de dades principals 1 2 3 5 64 7 8 9 10 +10 21%
 • 19. El 27% de les famílies ha tingut dificultats de conciliació familiar 43% 57% 27% 73% El 43% de les persones que conviuen amb menors en edat escolar manifesten que els infants han tingut dificultats per seguir el curs escolar durant el confinament 2.4 2.5 2- Resum de dades principals
 • 20. En el 54,3% de les llars, un o més membres adults de la família han reduït els ingressos estables a causa de la pandèmia 2.6 31% 10,7% 22% 32,3% 1% 2% 2- Resum de dades principals 54,3%
 • 21. Els ingresos majoritaris de les llars provenen dels salaris (40%), dels quals ara el 15,6% es troben en situació d’ERTO. Un 21,4% cobren algun tipus de prestació. 2.7 6,2% 11,6% 9,4% 12% 8% 4,5% 1,5% 13% 33,7% % calculats sobre els que tenen algun tipus d’ingrés o ajuda estable El 13% depén només de l’ajuda de la Creu Roja 2- Resum de dades principals
 • 22. % calculats sobre població activa (N=1.093) El 55,4% de les persones estan desocupades. D’aquestes, el 39% ha perdut la feina a conseqüència de la pandèmia 2.8 Situació laboral de la persona enquestada A causa de la pandèmia un 39% TOTAL PERSONES DESOCUPADES 55,4% TOTAL PERSONES OCUPADES 44,6% 2- Resum de dades principals Desocupat amb ERTO Desocupat sense ERTO
 • 23. La por a la malaltia i la situació de confinament ha afectat emocionalment el 56,2% de les persones enquestades 2.9 2.10 2- Resum de dades principals Sí 5% No 92% Ns 3% Un 5% de les persones afirmen haver patit la malaltia dins el nucli familiar
 • 24. El 44,3% de les persones enquestades afirma que no coneix què és l’IMV 2.11 2.12 82% 18% El 82% té nacionalitat espanyola o residència legal al país des de fa més d’un any, per la qual cosa podrien percebre l’IMV 2- Resum de dades principals
 • 26. 1 3- Valoracions i reptes immediats La dada • Increment 279% persones ateses respecte mateix període 2019. • Més del 50% tenien ingressos estables abans de la pandèmia. Què hem fet • Distribució d’ajut humanitari a 485.863 persones. • Gestió de 597 places en 9 espais de confinament en 7 municipis. Acció immediata • Intensificar els ajuts bàsics arreu del territori per garantir l’accés a persones en zones amb restriccions de mobilitat. • Gestió de 6 albergs arreu del territori per garantir la igualtat de les condicions davant les mesures de prevenció de contagis. L’Ajuda Humanitària de la Creu Roja a ple rendiment
 • 27. La dada • El 14% de les persones menors de 65 anys viuen soles. Què hem fet • Lliurament domiciliari d’ajut bàsic i de medicació a 50.407 persones. • Acompanyament gestions a 3.604 (visites mèdiques, gestions bancàries) • Agendes seguiment especifiques a persones grans i a dones víctimes de violència de gènere (Projecte Atempro). Acció immediata • Potenciar els serveis tecnològics per seguiment i detecció de necessitats. • Garantir l’ajuda bàsica i el suport en situacions de confinament comunitari i/o familiar. 3- Valoracions i reptes immediats La solitud i la manca de xarxa2
 • 28. 3- Valoracions i reptes immediats La dada • Al 43% de les llars, els menors tenen dificultats per seguir el curs escolar • El 58% de les famílies que reben ajut humanitària tenen menors a càrrec. Què hem fet • Distribució de 712 tauletes i altes de línia als infants atesos per CRJ. • Pont entre escola i alumne per superar bretxa digital. • 8.523 activitats de seguiment en línia i 5.259 sessions de reforç educatiu durant el confinament. • 24 esplais d’estiu per a infants vulnerables. • Distribució de 18.641 targes prepagament per garantir alimentació a la infància. Acció immediata • Garantir l’accés a l’alimentació a la infància en entorns extraescolars i de confinament escolar. • Increment d’ajuts escolars, mitjans telemàtics, vestuari infantil. • Sessions de seguiment i reforç educatiu a infants en risc en quarantena escolar. • Ampliar aliances en la campanya de la Joguina Educativa per arribar als nous perfils d’infància afectada per la pandèmia. 3 Infants i joves, un col·lectiu d’especial fragilitat
 • 29. La dada • El 39% de les persones que tenien una feina l’han perduda a causa de la pandèmia. • Un 15,6 dels salaris s’han convertit en ERTO Què hem fet • 5.910 sessions d’informació i 3.954 d’orientació que han arribat a 8.330 persones. Acció immediata • Ampliació territorial dels projectes d’Ocupació a 11 punts més de la xarxa territorial de Catalunya amb un total de 45 punts. 3- Valoracions i reptes immediats 4 La pèrdua de feina, un efecte devastador de la pandèmia
 • 30. 3- Valoracions i reptes immediats La dada • 82% té els requisits per rebre l’IMV • 44% desconeix que és l’IMV Què hem fet • Creació d’un espai web per consultes i assessorament. • Píndola formativa sobre l’IMV per les persones de la organització i població en general. Acció immediata • Realització de 107.692 trucades a persones usuàries susceptibles de rebre l’IMV per informar-les, assessorar-les i acompanyar-les en els tràmits. 5 Acompanyament als drets fonamentals de la persona
 • 31. 6 3- Valoracions i reptes immediats La dada • El 5% afectats per la COVID-19. • El 56% pateixen afectació emocional. Què hem fet • 47.886 persones han realitzat la píndola formativa sobre la COVID-19 • 159.055 trucades de seguiment, prevenció i promoció de la salut • Gestió de línia telefònica per a suport emocional. • Més de 800.00 mascaretes distribuïdes. • Sensibilització al carrer a 77.356 joves. Acció immediata • Nova agenda de trucades per la COVID-19 i campanya de vacunació de la grip. • Implantació del projecte de voluntariat de Promotors Comunitaris de Salut per arribar a 100.000 persones i distribuir 90.000 mascaretes. Sensibilització, prevenció i intervenció en salut.
 • 32. 7 3- Valoracions i reptes immediats Resum 1. Ajuda Humanitària: intensificar-la arreu i nous albergs 2. La solitud i la manca de xarxa: serveis tecnològics, ajuts bàsics en el confinament 3. Infants i joves: accés a l’alimentació 4. La pèrdua de feina: 11 punts d’Ocupació més al territori 5. Acompanyament als drets fonamentals: trucades de seguiment per l’IMV 6. Sensibilització, prevenció i intervenció en salut: noves agendes i campanyes