Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
หน่ว ย     1.   ที่ 2      ทดลองการหักเหของแสง       แสงและการหักเห     และเขียนภาพแสดงจุด ประสงค์กา...
ผลการ      เรีย นรู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการหักเหของแสง ดรรชนีหักเหของตัวกลาง มุมวิกฤตการสะท้อนของแสง  การเ...
แสงและการหัก เห
เป็น เส้น ที่แ สดงทิศข องแสง อ นที่ข อง        รัง สี ทางการเคลื่แสง เขีย นแทนด้ว ยเส้น ตรงมีห ัว ลูก ศรรัง สีแ สง...
การหัก เหของแสง (Refractionเมื่อแสงเดินทางผ่าน    of Light)วัตถุหรือตัวกลางโปร่งใส เช่น อากาศแก้ว นำ้า พลาสติกใสแสงจะสา...
ตาราง แสดงค่า ดัช นีห ก เหของสารต่า ง ๆ สำา หรับ           ั   แสงความยาวคลื่น 589.3 นาโนเมตร     สาร  ...
สดงค่า ดัช นีท ี่ห ัก เหและความเร็ว ของแสงในตัว กลา      ตัว กลาง  ดัช นีห ก เห ความเร็ว              ...
1. การหัก เหของแสงการเดิน ทางของแสงบางครั้ง ผ่า นตัว กลาง2 ชนิด ที่ม ีค วามหนาแน่น ต่า งกัน เช่นแสงเดิน ทางผ่า นอากาศแล้ว ...
เกิด จากการเดินให้แ สง สาเหตุท ี่ท ำา ทางของแสงจากตัว กลางหนึ่ง ไปยัง เกิว กลางหนึ่งเห มีค วามอีก ตั    ด การหัก ซึ่ง...
ดรรชนีห ก เหของตัว กลาง กลางต่างชนิดกันจะมี การเคลื่อนทีของแสงในตัว (Index of Refraction)     ั  ่ อัตราเร็วต่างก...
ผลที่เกิดจากการหักเหของแสง     คืออัตราเร็วของแสงเปลี่ยนไป และทิศทางของแสงเปลี่ยนไป
จากรูป 1. แสงเดินทางผ่านอากาศเข้าสูแท่ง                ่     แก้ว ผลที่ได้มุมหักเห     จะมีขนาดเล็...
การเดิน ทางของแสงผ่า น               รูป ที่ 2 แสงเดินทางจาก       ตัว กลาง     ตัวกลางที่ 1 ที่ม...
เส้นปกติ                  รูป ที่ 4 แสงเดินทาง                  ตกกระทบผิวรอยต่อใน   ...
กฎการหัก เหของแสง (The Law of Refraction)เมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งด้วยมุม ๆ วกลางที่มีความมุมฉ...
การหัก เหของแสงทำา ให้เ รามองเห็น ภาพของวัต ถุอ ัน หนึ่ง ที่จ มอยู่ใ นก้น สระว่า ยนำ้า อยู่ต ื้นกว่า ความเป็น จริง ที่เ ป็...
สิง ที่ค วรทราบเกี่ย วกับ ่การหัก เหของแสง     - ความถี่ข องแสงยัง คง เท่า เดิม ส่ว นความยาวคลื่น และความเร็ว ของแส...
ตัว อย่า ง การใช้ประโยชน์ของการหักเหของแสงเช่นแผ่นปิดหน้าโคมไฟ ซึ่งเป็นกระจกหรือพลาสติก เพือ               ...
การเขียนทางเดินของแสงผ่านตัวกลางที่หนา แน่นต่าง ๆ กันทำาได้ ดังนี้ตัวการเดิน ทาง  อย่า ง  ของแสง  ผ่า นอากาศ  จากรูป ...
ผลที่เ กิด ขึ้น จากการหัก เหของแสงเมือมองทีอยู่ในนำ้าโดยนัยน์ตา  ่   ่ของเราอยู่ในอากาศ จะทำาให้มองเห็นวัตถุตื้นกว่าเด...
กรณีท แ สงเดิน ทางจากตัว กลางทีห นาแน่น      ี่             ่มากกว่า (ทึบ กว่า ) ไปยัง ตัว กลางทีห นาแน่น...
ถ้า รัง สีต กกระทบทำา มุม ตกกระทบ   แล้ว ทำา ให้ร ัง สีหัก เหทำา มุม หัก เหเท่า กับ 900 รัง สีห ก เหจะมีท ศ      ...
ความลึก            ปรากฏn2                   s n1                     =...
การ สะท้อ น(Reflection   )
การสะท้อ นของแสงเป็นปรากฏการณ์ทแสงเดินทางจากตัวกลางทีมี          ี่       (reflection of light)     ...
กฎการสะท้อ นของแสง       (The Laws of Reflection) มี 2 ข้อ ดังนี้         1. รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน    ...
การสะท้อ นแสงบนกระจกเงาระนาบสามารถเขีย นรูป ได้ด ัง นี้
สัญ ลัก ษณ์  รัง สีต กกระทบ (Incident Ray)คือรังสีของแสงทีพุงเข้าหาพืนผิวของ        ่     ้ของลำา แสงวัตถุ ...
เห็นการสะท้อนปกติมาแล้ว       ลัก ษณะการ           จากกระจกเงาและวัตถุผิว1. การสะท้อนปกติ อ นของแสง    ...
ประโยชน์ก ารสะท้อ นของ     แสงบนกระจกเงา  1. ใช้ส่องดูตัวเอง ภาพที่มองเห็นจะเป็นภาพเสมือนมี     2. ใช้ทำาขนาดและร...
มุม วิก ฤต (critical angle)เป็นมุมตกกระทบที่ทำาให้เกิดมุมหักเหมีค่า 90 องศา
การสะท้อ นกลับ หมด (total reflection)เป็นปรากฏการณ์ทแสงเดินทางผ่านจากตัวกลางทีมความ        ี่           ...
ถ้า มุม ตกกระทบในตัว กลางทีห นาแน่น มากกว่า               ่ใหญ่ก ว่า มุม วิก ฤต แสงจะเกิด การสะท้อ นกลับหมด...
การสะท้อ นกลับ หมด (Total Internal Reflection)  •มุมหักเหไม่สามารถมีค่าเกิน 90 องศา    มีค่ามากที่สุดเท่ากับ 2 = 90...
Reflection and refraction   เมือแสงเดินทางเปลี่ยนตัวกลางแสงส่วนหนึ่ง     ่  จะเกิดการการสะท้อนn คือค่าดัชนีนหนึงจะ...
31°       48°                       อากาศ                  42°  20°   ...
ถ้า มุม ตกกระทบใหญ่ก ว่า มุม วิก ฤต จะเกิด การสะท้อ นกลับ หมดของแสง ทำา ให้เ กิด ปรากฏการณ์ธรรมชาติห ลายอย่า ง เช่น รุ้ง ก...
ตัว อการทดลองการสะท้อนย่าบหมดและมุมวิกฤตกลั งนำาแก้วใสทีมนำ้าบรรจุ       ่ ีอยูประมาณ ¾ ของ  ่แก้ว ยกให้สง ๆ เหนือ...
ผลจากการหัก เหและสะท้อ นกลับหมดของแสงทำา ให้เ กิด ปรากฎการณ์ท างธรรมชาติหลายอย่า งเช่น    การเกิดรุ้ง กิน นำ้า และการเ...
2. การเกิด เงาเงาเกิดจากแสงตกกระทบวัตถุทเป็นตัวกลางทึบ              ี่แสง วัตถุนไม่ยอมให้แสงผ่านจึงทำาให้เกิ...
คือ   แถบสีสเปตรัมของรุ้ง กิน นำ้าาวของแสงอาทิตย์  แสงสีข (Rainabow)  เกิดจากแสงอาทิตย์ส่องผ่าน  เข้าไปในละอองนำ้าในอ...
การเกิด รุ้ง กิน นำ้าในบรรยากาศ
องรุ1. กิ้ง ปฐมภูแบ่ง เป็น 2 ชนิด คือ  ้ง รุ น นำ้า ม ิ  (Primary rainbow)  เป็นรุ้งที่มการหักเหของ        ี...
2. รุ้ง ทุต ิย ภูม ิ (Secondary rainbow) เป็นรุ้งที่มการ                           ีหักเหของแสง ...
อากาศที่อยู่สูงจากผิว          มิร าจ (Mirage) ้นไป ความ                 ถนนขึ         ...
การเกิด ภาพลวงตาหรือ มิร าจ (mirage)เป็นปรากฎการณ์ทเกิดขึ้นเนืองจากการหักเห        ี่     ่และการสะท้อนกลับหมดข...
รูป แสดงการเกิด  ภาพลวงตา
จ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ   1.   มิราจทีเห็นอยูด้านล่างของวัตถุจริง          ่   ่   เนืองจากอากาศบริเวณใก...
2. มิราจทีเห็นอยูด้านบนของ      ่   ่วัตถุจริง เนื่องจากอากาศบริเวณใกล้ ๆ วัตถุมอุณหภูมตำ่า          ี ...
นำา หลัก การสะท้อ นแสงของกระจกเว้า ไปใช้ประโยชน์ใ นชีว ิต ประจำา วัน
พระอาทิต ย์ท รงกลด (halos) หรือพระจันทร์ทรงกลด   เป็นปรากฏการณ์ที่แสงขาวของ   ดวงอาทิตย์ตกกระทบกับผลึกของ   นำ้าแ...
ปแสดงการเกิด พระอาทิต ย์ท รงกลดและพระจัน ทร์ท รงกลด
การกระเจิง ของแสง(Scattering)     เป็นปรากฏการณ์ที่แสงอาทิตย์แผ่ไปชนกับอนุภาคที่มีขนาดต่าง ๆ ที่กระจายอยู่แล้วทำาให้แ...
ใดจึง เห็น ดวงอาทิต ย์เ ป็น สีแ ดงในยามสายัณ ห      เป็นเพราะในขณะนันแสงโดยตรง               ้    จ...
ก้อ นเมฆในยามปกติจ ะเห็น เป็นย์ ข าวเสมอ    เพราะว่าแสงขาวจากดวงอาทิต สี   ตกกระทบกับไอนำ้าที่มีขนาดใหญ่   ทำาให้...
แสงโพลาไรซ์ (Polarized light)  เป็นแสงทีมการ       ่ ี             โดยปกติแสงจาก  สันของอนุภาค   ่...
รูป แสดงแสงทีไ ด้ร ับ การโพลาไรซ์แ ล้ว       ่
แผ่นโพลารอยด์ (Polaroid)เป็นแผ่นกรองแสงพิเศษชนิดหนึ่งซึ่งผลิตจากพลาสติกเหลวกับสารไอโอโดควินินซัลเฟต โดยทำาให้โมเลกุลของสาร...
ให้แ สงเป็น แสงโพลาไรซ์ส ามารถนำา มาใช้ป ร    1. ใช้เป็นส่วนประกอบทีสำาคัญของเครื่อง               ่  ...
การทะลุผ ่า น (Transmission)       การทะลุผ่าน หมาย   ถึงการทีแสงพุงชน        ่  ่   ตัวกลางแล้วทะลุผ่า...
การดูด กลืน (Absorbtion)    การดูดกลืน หมายถึงการที่แสงถูกดูดกลืนหายเข้าไปในตัวกลางโดยทัวไป่เมือมีพลังงานแสงถูกดูดกลืน ...
การแทรกสอด (Interference)การแทรกสอด หมายถึง การที่แนวแสงจำา นวน 2 เส้น รวมตัว กันในทิศ ทางเดีย วกัน หรือ หัก ล้า งกันหากเป...
โธมัส ยัง (Thomas Young) ได้ท ำา การทดลองปรากฏการณ์แ ทรกสอดของแสง โดยใช้อ ุป กรณ์ด ังแสดงในรูป ที่ 44 เมือ ให้แ สงเดีย วผ่...
ทึบ แสงไว้                 ระหว่า งฉากกับารเลี้ย วเบนของแสง (Diffraction  จุด กำา เนิด แสงที่      ...
เกรตติ้ง (Grating)   เกรตติ้ง คือ อุป กรณ์ท ใ ช้ใ นการตรวจสอบส               ี่   เปรคของแสงโดยอาศัย คุ...
สรุปคุณ สมบัต ิต ่า ง ๆ ของแสงแต่ล ะคุณ สมบัต ิน น                       ั้เราสามารถนำา หลัก การมาใช...
แสงและการหักเห2
แสงและการหักเห2
แสงและการหักเห2
แสงและการหักเห2
แสงและการหักเห2
แสงและการหักเห2
แสงและการหักเห2
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

แสงและการหักเห2

18 650 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

แสงและการหักเห2

 1. 1. หน่ว ย 1. ที่ 2 ทดลองการหักเหของแสง แสงและการหักเห และเขียนภาพแสดงจุด ประสงค์การเรีย นรู้ การหักเหของแสงที่ผ่าน ตัวกลางต่างกันได้ 2. อธิบายความหมายของคำาต่อ ไปนี้นี้ได้ การหักเหของแสง ดรรชนีหักเหของตัวกลาง มุมวิกฤต การสะท้อนกลับ หมด 3. ทดลองหามุมวิกฤตของแก้ว หรือพลาสติกได้
 2. 2. ผลการ เรีย นรู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการหักเหของแสง ดรรชนีหักเหของตัวกลาง มุมวิกฤตการสะท้อนของแสง การเกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นผลจากการหักเหและการสะท้อนกลับหมดของแสงและการใช้ประโยชน์ของการสะท้อนกลับหมด
 3. 3. แสงและการหัก เห
 4. 4. เป็น เส้น ที่แ สดงทิศข องแสง อ นที่ข อง รัง สี ทางการเคลื่แสง เขีย นแทนด้ว ยเส้น ตรงมีห ัว ลูก ศรรัง สีแ สงแบ่ง เป็น 3 แบบ คือ รัง สีข นานรัง สีล เ ข้า และรัง สีล ู่อ อก ู่ รังสี รังสีลู่ รังสีลู่ ขนาน เข้า ออก
 5. 5. การหัก เหของแสง (Refractionเมื่อแสงเดินทางผ่าน of Light)วัตถุหรือตัวกลางโปร่งใส เช่น อากาศแก้ว นำ้า พลาสติกใสแสงจะสามารถเดินทางผ่านได้เกือบหมด เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางชนิดเดียวกันแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงเสมอ แต่ถ้าแสงเดินทางผ่านตัวกลางหลายตัวกลาง แสงจะหักเห
 6. 6. ตาราง แสดงค่า ดัช นีห ก เหของสารต่า ง ๆ สำา หรับ ั แสงความยาวคลื่น 589.3 นาโนเมตร สาร ค่า ดัช นีห ัก เห เพชร 2.417 คาร์บอนไดซัลไฟด์ที่ 1.625 200C 1.517 แก้ว 1.360 เอทิลแอลกอฮอล์ที่ 1.333 200C 1.310 นำ้าที่ 200C 1.000293 นำ้าแข็ง
 7. 7. สดงค่า ดัช นีท ี่ห ัก เหและความเร็ว ของแสงในตัว กลา ตัว กลาง ดัช นีห ก เห ความเร็ว ั แสง (เมตร/ วิน าที) อากาศ 1.00 3.00 x นำ้า 1.33 108 แอลกอฮอล์ 1.36 2.23x 108 แก้ว 1.50 2.21x 108 เมื่อลำาแสงตกกระทบทำามุม 90 2.00x 108ผิวรอยต่อของ องศา กับ เพชร 2.42 ตัวกลางที่ต่างชนิดกัน ทิศทางของลำาแสงตกกระทบ ลำาแสงหักเห ลำาแสงสะท้อนอยู่ในเส้นตรงเดียว แต่ล1.24x 108 ทิศทางตรง ำาแสงสะท้อนจะมี ข้ามกับลำาแสงทั้งสอง **** การหัก เหของแสงจะทำา ให้เ รามองเห็น ระยะ ต่า ง ๆ ผิด ไปจากที่ค วรจะเป็น ****
 8. 8. 1. การหัก เหของแสงการเดิน ทางของแสงบางครั้ง ผ่า นตัว กลาง2 ชนิด ที่ม ีค วามหนาแน่น ต่า งกัน เช่นแสงเดิน ทางผ่า นอากาศแล้ว เดิน ทางผ่า นไปในนำ้า การเดิน ทางของแสงในตัว กลางทั้ง สองจะเป็น เส้น ตรงในแนวต่า งกัน ซึ่ง เรา
 9. 9. เกิด จากการเดินให้แ สง สาเหตุท ี่ท ำา ทางของแสงจากตัว กลางหนึ่ง ไปยัง เกิว กลางหนึ่งเห มีค วามอีก ตั ด การหัก ซึ่งหนาแน่น แตกต่า งกัน จะมีความเร็ว ไม่เ ท่า กัน ด้ว ยโดยแสงจะเคลื่อ นที่ใ นตัว กลางโปร่ง กว่า ได้เ ร็วกว่า ตัว กลางที่ท ึบ กว่า เช่นความเร็ว ของแสงในอากาศมากกว่า ความเร็วของแสงในนำ้า และความเร็ว ของแสงในนำ้า
 10. 10. ดรรชนีห ก เหของตัว กลาง กลางต่างชนิดกันจะมี การเคลื่อนทีของแสงในตัว (Index of Refraction) ั ่ อัตราเร็วต่างกัน เช่น ถ้าแสงเคลื่อนทีในอากาศจะมี ่ อัตราเร็วเท่ากับ 300,000,000 เมตรต่อวินาที แต่ ถ้าแสงเคลื่อนทีในแก้วหรือพลาสติกจะมีอัตราเร็ว ่ ประมาณ 200,000,000 เมตรต่อวินาที การ เปลี่ยนความเร็วของแสงเมือผ่านตัวกลางต่างชนิด ่ กัน ทำาให้เกิดการหักเห อัตราเร็วของแสงใน สุญญากาศต่ออัตราเร็วของแสงในตัวกลางใดๆ เรียกว่า ดรรชนีหกเหของตัวกลาง นัน ั ้ (อัตราเร็วของแสงในสุญญากาศ = 3 x 108 เมตร/วินาที)
 11. 11. ผลที่เกิดจากการหักเหของแสง คืออัตราเร็วของแสงเปลี่ยนไป และทิศทางของแสงเปลี่ยนไป
 12. 12. จากรูป 1. แสงเดินทางผ่านอากาศเข้าสูแท่ง ่ แก้ว ผลที่ได้มุมหักเห จะมีขนาดเล็กกว่ามุมกระทบ 2. แสงเดินทางผ่านแท่งแก้วออกสู่ อากาศ ผลที่ได้มุมหักเหหรื 1.จะมีลำาแสงตกกระทบอยู่ในตัวกลางที่ ถ้า ขนาดใหญ่กว่ามุมตกระทบอ มีคาดัชนีหักเห ่ น้อยกว่า มุมหักเหที่ได้จะมีขนาด เล็กกว่ามุมตกกระทบ 2. ถ้าลำาแสงตกกระทบอยู่ในตักลาง ที่ มีคาดรรชนีหักเห ่ มากกว่า มุมหักเหที่ได้จะโตกว่ามุม
 13. 13. การเดิน ทางของแสงผ่า น รูป ที่ 2 แสงเดินทางจาก ตัว กลาง ตัวกลางที่ 1 ที่มีความหนา แน่นน้อยไปยังตัวกลางที่ 2 เส้นปกติ ที่มีความหนาแน่นมาก เช่น ตัวกลางชนิดที่ 1 จากอากาศไปนำ้า รังสีหักเห จะเบนเข้าหาเส้นปกติ ทำาให้มุมตกกระทบโตกว่า ตัวกลางชนิดที่ 2 มุมหักปกติ เส้น เห ตัวกลางชนิดที่ 1 รูปที่ 1 ตัวกลางชนิดที่ 2รูป ที่ 1 ตัว กลางที่ 1 และ2 เป็น ตัว กลางชนิดเดีย วกัน แสงไม่ม ีก าร รูปที่ 2หัก เห
 14. 14. เส้นปกติ รูป ที่ 4 แสงเดินทาง ตกกระทบผิวรอยต่อใน ตัวกลางชนิดที่ 1 แนวตั้งฉากจะเดินทางเป็น เส้นตรงทำาให้มองไม่เห็น การหักเหของแสง ตัวกลางชนิดที่ 2 รูปที่ 3 เส้นปกติ ตัวกลางชนิดที่ 1รูป ที่ 3 แสงเดินทางจากตัวกลางที่ 1 ทีมความ ่ ี ตัวกลางชนิดที่ 2หนาแน่นมากไปยังตัวกลางที่ 2 ทีมความ ่ ี รูปที่ 4หนาแน่นน้อยกว่า เช่นจากแท่งแก้วไปยังอากาศ รังสีหกเหจะเบน ั
 15. 15. กฎการหัก เหของแสง (The Law of Refraction)เมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งด้วยมุม ๆ วกลางที่มีความมุมฉาก 1.แสงเคลื่อนที่จากตั หนึ่งซึงไม่ใช่ ่แล้ว แสงจะเกิดการหัา เหขึ้นกว่า) ไปสู่ หนาแน่นน้อยกว่ก (โปร่งโดย ตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากกว่า (ทึบกว่า) แสงจะหักเหออกจากเส้น ปกติ 2.แสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีความ หนาแน่นมากกว่า (ทึบกว่า) ไปสู่ ตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า (โปร่งกว่า) แสงจะหักเหเข้าหาเส้น
 16. 16. การหัก เหของแสงทำา ให้เ รามองเห็น ภาพของวัต ถุอ ัน หนึ่ง ที่จ มอยู่ใ นก้น สระว่า ยนำ้า อยู่ต ื้นกว่า ความเป็น จริง ที่เ ป็น เช่น นีก ็เ พราะว่า แสง ้จากก้น สระว่า ยนำ้า จะหัก เหเมือ เดิน ทางจาก ่นำ้า สูอ ากาศ ทั้ง นีเ พราะความเร็ว ของแสงที่ ่ ้เดิน ทางในอากาศเร็ว กว่า เดิน ทางในนำ้า จึง
 17. 17. สิง ที่ค วรทราบเกี่ย วกับ ่การหัก เหของแสง - ความถี่ข องแสงยัง คง เท่า เดิม ส่ว นความยาวคลื่น และความเร็ว ของแสงจะไม่เ ท่า เดิม             - ทิศ ทางการ เคลื่อ นทีข องแสงจะอยูใ นแนว ่ ่ เดิม ถ้า แสงตำา ตั้ง ฉากกับ ผิว รอย ต่อ ของตัว กลางจะไม่อ ยูใ น ่ แนวเดิม ถ้า แสงไม่ต กตั้ง ฉาก กับ ผิว รอยต่อ ของตัว กลาง
 18. 18. ตัว อย่า ง การใช้ประโยชน์ของการหักเหของแสงเช่นแผ่นปิดหน้าโคมไฟ ซึ่งเป็นกระจกหรือพลาสติก เพือ ่บังคับทิศทางของแสงไฟทีออกจากโคมไปในทิศทางที่ ่ต้องการ จะเห็นว่าแสงจากหลอดไฟจะกระจายไปยังทุกทิศทางรอบหลอดไฟแต่เมื่อผ่านแผ่นปิดหน้าโคมไฟแล้ว แสงจะมีทศทางเดียวกัน เช่นไฟหน้ารถยนต์ ิรถมอเตอร์ไซด์ ดังรูปที่
 19. 19. การเขียนทางเดินของแสงผ่านตัวกลางที่หนา แน่นต่าง ๆ กันทำาได้ ดังนี้ตัวการเดิน ทาง อย่า ง ของแสง ผ่า นอากาศ จากรูป AB เป็น รัง สีต กกระ และนำ้าิว รอยต่อ ระหว่า งอากาศ ทบทีผ ่ กับ นำ้า NM เป็น เส้น ปกติ มุม I เป็น มุม ทีร ัง สีต กกระทบกระทำา ่ กับ เส้น ปกติเ รีย กว่า มุม ตกกระ ทบ BC เป็น รัง สีห ก เห มุม r ั เป็น มุม ทีร ัง สีห ก เหกระทำา กับ ่ ั เนื่อ งจากแสงเดิน ทางจากอากาศ เส้น ปกติเ รีย กว่า มุม หัก เห (ดัช นีห ัก เห = 1) ไปสู่น ำ้า (ดัช นีห ัก เห = 1.33) ดัง นั้น รัง สีห ัก เหจึง เบนเข้า หา เส้น ปกติ ทำา ให้ม ุม หัก เห (มุม r) มีค ่า น้อ ยกว่า มุม ตกระทบ (มุม I)
 20. 20. ผลที่เ กิด ขึ้น จากการหัก เหของแสงเมือมองทีอยู่ในนำ้าโดยนัยน์ตา ่ ่ของเราอยู่ในอากาศ จะทำาให้มองเห็นวัตถุตื้นกว่าเดิมนอกจากนี้นกเรียนอาจจะเคย ัสังเกตุว่าสระว่ายนำ้าหรือถังใส่นำ้าจะมองดูตื้นกว่าความเป็นจริง เพราะแสงต้องเดินทางผ่านนำ้าและอากาศแล้วจึงหักเหเข้าสู่นยน์ตา ั
 21. 21. กรณีท แ สงเดิน ทางจากตัว กลางทีห นาแน่น ี่ ่มากกว่า (ทึบ กว่า ) ไปยัง ตัว กลางทีห นาแน่น น้อ ยกว่า ่(โปร่ง กว่า ) รัง สีห ก เหจะเบนออกจากเส้น ปกติ ซึ่ง ัทำา ให้ม ม หัก เหใหญ่ก ว่า มุม ตกกระทบ ุ รูป แสดงการหัก เหของแสงจาก นำ้า สู่อ ากาศ
 22. 22. ถ้า รัง สีต กกระทบทำา มุม ตกกระทบ แล้ว ทำา ให้ร ัง สีหัก เหทำา มุม หัก เหเท่า กับ 900 รัง สีห ก เหจะมีท ศ ั ิขนานกับ ผิว รอยต่อ ตัว กลาง มุม ตกกระทบนี้เ รีย กว่ามุม วิก ฤต รูป แสดงการเกิด มุม วิก ฤต
 23. 23. ความลึก ปรากฏn2 s n1 = s′ n2 คือ ลึก จริง s s′ n1 s คือ ลึก ปรากฎ s′ถ้าผู้มองอยู่ในตัวกลางที่มี nน้อยกว่า จะเห็นวัตถุใกล้เข้ามาถ้าผู้มองอยู่ในตัวกลางที่มี nมากกว่า จะเห็นวัตถุไกลออกไป
 24. 24. การ สะท้อ น(Reflection )
 25. 25. การสะท้อ นของแสงเป็นปรากฏการณ์ทแสงเดินทางจากตัวกลางทีมี ี่ (reflection of light) ่ความหนาแน่นค่าหนึ่งมายังตัวกลางทีมค่าความ ่ ีหนาแน่นอีกตัวหนึ่ง ทำาให้แสงตกกระทบกับตัวกลางใหม่ แล้วสะท้อนกลับสู่ตัวเดิม เช่น การสะท้อนของแสงจากอากาศกับผิวหน้าของกระจกเงาจะเกิดการสะท้อนแสงทีผิวหน้าของ ่กระจกเงาราบแล้วกลับสู่อากาศดังเดิม เมือแสง ่ตกกระทบกับผิวหน้าของตัวกลางใดๆ ปริมาณและทิศทางของการสะท้อนของแสง จะมากหรือน้อย ขึ้นอยูกับธรรมชาติของพืนผิวหน้าของ ่ ้ตัวกลางทีตกกระทบ จากรูป เมือลำาแสงขนาน ่ ่ตกกระทบพืนผิวหน้าวัตถุที่เรียบ แสงจะสะท้อน ้เป็นลำาแสงขนานเหมือนกับลำาแสงทีตกกระทบ ่การสะท้อนบนพืนผิวหน้าที่เรียบ โดยเรียกว่า ้
 26. 26. กฎการสะท้อ นของแสง (The Laws of Reflection) มี 2 ข้อ ดังนี้ 1. รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นปกติจะอยูในระนาบ ่ เดียวกัน 2. มุมตกกระทบเท่ากับมุม สะท้อน ดังภาพรสะท้อนแสงจะเกิดขึ้นได้ดี เมือวัตถุเป็นผิวเรียบ และวัตถุมความมัน ่ ี
 27. 27. การสะท้อ นแสงบนกระจกเงาระนาบสามารถเขีย นรูป ได้ด ัง นี้
 28. 28. สัญ ลัก ษณ์ รัง สีต กกระทบ (Incident Ray)คือรังสีของแสงทีพุงเข้าหาพืนผิวของ ่ ้ของลำา แสงวัตถุ รัง สีส ะท้อ น (Reflected Ray) การเขียนคือ รังสีของแสงที่พงออกจากพืนผิว ุ่ ้ แนวลำาแสงของวัตถุ หรือรังสีให้ เส้น ปกติ (Normal) คือ เส้นที่ เขียนเป็นเส้นลากตั้งฉากกับพืนผิวของวัตถุตรงจุดที่ ้ ตรงทีมหัวลูก ่ ีแสงตกกระทบ ศรกำากับแกน มุม ตกกระทบ (Angle of แนวลำาแสงIncident) คือ มุมที่รังสีตกกระทบทำา และเรียกกับเส้นปกติ สัญลักษณ์นี้ มุม สะท้อ น (Angle of ว่า รังสีแสงReflection) คือ มุมที่รังสีสะท้อนทำา รังสีแสงมีกับเส้นปกติ ว ่า ผิว สะท้อ นจะมีล ัก ษณะอย่า งไร *** ไม่ มุม หลายอย่าง ตกกระทบจะเท่า กับ มุม สะท้อ นเสมอ เช่นรังสี
 29. 29. เห็นการสะท้อนปกติมาแล้ว ลัก ษณะการ จากกระจกเงาและวัตถุผิว1. การสะท้อนปกติ อ นของแสง สะท้ เรียบมันอื่น ๆ เช่นผิวโลหะวัตถุทมผิวราบหรือ ี่ ีผิวโค้ง การสะท้อน ต่าง ๆ แต่วัตถุทมผิวขรุขระ ี่ ีของแสงจะให้ผล เช่น กระดาษ ไม้ และวัตถุเช่นเดียวกัน คือ ทึบแสงอื่น ๆ ก็มการสะท้อน ีรังสีตกกระทบ รัง แสงเช่นเดียวกัน แต่สะท้อน และเส้น เนื่องจากผิวของวัตถุหยาบปกติ (เส้นแนวฉาก) แสงจึงสะท้อนออกไปในจะอยูในระนาบ ่ หลายทิศทาง เรียกว่า การเดียวกัน นอกจากนี้ สะท้อนกระจาย เมือ ่มุมตกกระทบและมุม พิจารณาบริเวณเล็ก ๆ ของสะท้อนจะมีค่าเท่า ผิวขรุขระ จะเห็นว่าประกอบกันเสมอ ด้วยผิวเรียบจำานวนมาก โดยทีมมระหว่างผิวเหล่านั้น ่ ุ จะมีค่าต่าง ๆ กัน และมุม
 30. 30. ประโยชน์ก ารสะท้อ นของ แสงบนกระจกเงา 1. ใช้ส่องดูตัวเอง ภาพที่มองเห็นจะเป็นภาพเสมือนมี 2. ใช้ทำาขนาดและระยะเท่ากับวัตถุ กล้องสลับลายแต่กลับซ้ายเป็นขวากับวัตถุ หรือกล้องคาไลซึ่งเรียกว่า “ปรัศวภาวิโลม” โดสโคป ซึ่งทำา ด้วยกระจกเงา ราบยาว 3 แผ่น นำามาประกบทำา มุมกัน 60 องศา ดังรูป เมือปิด ่ ทางด้านหนึ่ง แล้วนำากระดาษ สีใส่ลงไป แล้ว มองเข้าไปดูจะ
 31. 31. มุม วิก ฤต (critical angle)เป็นมุมตกกระทบที่ทำาให้เกิดมุมหักเหมีค่า 90 องศา
 32. 32. การสะท้อ นกลับ หมด (total reflection)เป็นปรากฏการณ์ทแสงเดินทางผ่านจากตัวกลางทีมความ ี่ ่ ีหนาแน่นมากไปยังตัวกลางทีมความหนาแน่นน้อย โดย ่ ีทำาให้มมตกกระทบโตมาก ๆ จึงเกิดการสะท้การ ุ อนกลบหมด(มุมตกกระทบโตกว่ามุมวิกฤตนั่นเอง) เจียระไน เพชรและ พลอยมี ความ แวววาว สวยงาม การเกิด ภาพมิราจ จะเกิดจาก ปรากฏการ ณ์สะท้อน กลับหมด
 33. 33. ถ้า มุม ตกกระทบในตัว กลางทีห นาแน่น มากกว่า ่ใหญ่ก ว่า มุม วิก ฤต แสงจะเกิด การสะท้อ นกลับหมดคือ ไม่ม ร ัง สีห ก เหออกในตัว กลางทีห นาแน่น ี ั ่น้อ ยกว่า ดัง รูป รูป การสะท้อ นกลับ หมดของแสง
 34. 34. การสะท้อ นกลับ หมด (Total Internal Reflection) •มุมหักเหไม่สามารถมีค่าเกิน 90 องศา มีค่ามากที่สุดเท่ากับ 2 = 90º •n1 sin θ 1(max) = n2 sin 90º •มุม1(max)เรียกว่ามุมวิกฤต(Critical angle) •สำาหรับมุมตกกระทบที่มค่ามากกว่า 1(max) ี ไม่มการหักเห ี มีแต่การสะท้อน**เกิด ขึ้น ในกรณีท แ สงเดิน ทางจาก nมาก ไปยัง nน้อ ย เท่า นั้น ี่
 35. 35. Reflection and refraction เมือแสงเดินทางเปลี่ยนตัวกลางแสงส่วนหนึ่ง ่ จะเกิดการการสะท้อนn คือค่าดัชนีนหนึงจะเกิดการหักเห(ทะลุผ่าน) และอีกส่ว หักเหของ ่ตัวกลางในสุญญากาศ, n=1ในอากาศ , n~1ในตัวกลางอื่นๆ , n>1กฎการหักSnell’s law. เห : n2 sin θ 2 = n1 sin θ 1 กฎการสะท้อ น: มุมตกกระทบ เท่ากับมุม สะท้อน
 36. 36. 31° 48° อากาศ 42° 20° 30° แท่งพลาสติก ครึ่งวงกลมจากรูป เมื่อ แสงเดิน ทางจากแท่ง พลาสติกครึ่ง วงกลมไปยัง อากาศ เมื่อ มุม ตกกระทบกาง 42 องศา จะทำา ให้ม ุม หัก เหเท่า กับ 90องศา ดัง นัน มุม วิก ฤตของแท่ง พลาสติก จึง ้
 37. 37. ถ้า มุม ตกกระทบใหญ่ก ว่า มุม วิก ฤต จะเกิด การสะท้อ นกลับ หมดของแสง ทำา ให้เ กิด ปรากฏการณ์ธรรมชาติห ลายอย่า ง เช่น รุ้ง กิน นำ้า หรือ การเห็นภาพลวงตา เรีย กว่า มิร าจ 50° 50° รูป แสดงการสะท้อนกลับหมดของแสง
 38. 38. ตัว อการทดลองการสะท้อนย่าบหมดและมุมวิกฤตกลั งนำาแก้วใสทีมนำ้าบรรจุ ่ ีอยูประมาณ ¾ ของ ่แก้ว ยกให้สง ๆ เหนือ ูระดับสายตา แล้วมองเฉียงขึ้นไปบนผิวนำ้า จะเห็นผิวนำ้ามีลักษณะเหมือนกระจกเงาระนาบและไม่สามารถมองทะลุผิวนำ้าออกไปสู่อากาศได้ แสดงว่าได้เกิดการสะท้อนกลับหมดในนำ้าซึงในขณะนั้นจะมีมม ่ ุตกกระทบในนำ้าโตกว่า
 39. 39. ผลจากการหัก เหและสะท้อ นกลับหมดของแสงทำา ให้เ กิด ปรากฎการณ์ท างธรรมชาติหลายอย่า งเช่น การเกิดรุ้ง กิน นำ้า และการเกิด ภาพลวงตัว หรือมิร าจ
 40. 40. 2. การเกิด เงาเงาเกิดจากแสงตกกระทบวัตถุทเป็นตัวกลางทึบ ี่แสง วัตถุนไม่ยอมให้แสงผ่านจึงทำาให้เกิดเงาด้าน ี้หลังวัตถุ คนเป็นตัวกลางทึบแสง ดังนัน เมือยืนอยู่ ้ ่กลางแสงแดดจะทำาให้เกิดเงาเพราะคนกั้นทางเดินของแสง ทำาให้แสงส่องไปด้านหลังไม่ถึงเงา หมายถึง บริเวณที่แสงส่องไปไม่ถึงเนืองจาก วัตถุทเป็นตัวกลางทึบแสง กั้นทางเดิน ่ ี่ของแสงเงาทีเกิดขึ้นมี 2 บริเวณ ่ 1. เงามืด หมายถึง บริเวณทีแสงส่องไปไม่ ่ถึงเลย 2. เงามัว หมายถึง บริเวณทีแสงส่องไปถึง ่
 41. 41. คือ แถบสีสเปตรัมของรุ้ง กิน นำ้าาวของแสงอาทิตย์ แสงสีข (Rainabow) เกิดจากแสงอาทิตย์ส่องผ่าน เข้าไปในละอองนำ้าในอากาศ แล้วเกิดการหักเหและสะท้อน กลับหมดในละอองนำ้า โดย แสงทีหักเหออกจากละออง ่ นำ้าจะกระจายออกเป็นแถบ แสงสี(แถบสีสเปตรัม)ต่าง ๆ จากละอองนำ้า ขึ้นรุ้งกินนำ้า มักเกิดขึ้นหลังฝนตก และผู้ สังเกตต้องยืนหันหลังให้ดวง สเปกตรัมของแสงอาทิตย์ อาทิตย์จึงจะมองเห็นได้ ประกอบด้วยแสงสี 7 สี รุ้งกินนำ้าจะเกิดขึ้นอยูตรง ่ คือ ม่วง คราม นำ้าเงิน ขอบฟ้าด้านตรงข้ามกับดวง เขียว เหลือง แสด แดง อาทิตย์เสมอ
 42. 42. การเกิด รุ้ง กิน นำ้าในบรรยากาศ
 43. 43. องรุ1. กิ้ง ปฐมภูแบ่ง เป็น 2 ชนิด คือ ้ง รุ น นำ้า ม ิ (Primary rainbow) เป็นรุ้งที่มการหักเหของ ี แสง 2 ครั้ง พร้อมกับ การสะท้อนกลับหมด 1 ครั้ง มีแสงสีแดงอยูด้าน ่ บน แสงสีมวงอยูด้าน ่ ่ ล่าง และอยู่สูงจากพืน ้ ดินทำามุม 40 -42 องศา รูป แสดงรุ้ง ปฐมภูม ิ จากรูป จุดที่ 1,3,5 เป็นจุดทีเกิดการหักเหของแสง จุดที่ ่ 2 และ 4 เป็นจุดทีเกิดการสะท้อนกลับหมดของลำาแสง ่
 44. 44. 2. รุ้ง ทุต ิย ภูม ิ (Secondary rainbow) เป็นรุ้งที่มการ ีหักเหของแสง 2 ครั้ง พร้อมกับการสะท้อนกลับหมด 2ครั้ง มีแสงสีมวงอยูด้านบน แสงสีแดงอยู่ด้านล่าง และอยู่ ่ ่สูงจากพื้นดินทำามุม 50-54 องศา รูป แสดงรุ้ง ทุต ิย ภูม ิ จากรูป จุดที่ 1,4, 7 เป็นจุดทีเกิดการหักเหของลำาแสง ่จุดที่ 2ม3ม5 และ 6 เป็นจุดทีเกิดการสะท้อนกลับหมดของ ่ลำาแสง
 45. 45. อากาศที่อยู่สูงจากผิว มิร าจ (Mirage) ้นไป ความ ถนนขึ หนาแน่นของอากาศ ที่แตกต่างกันจึงคือ ปรากฏการณ์ทเกิดขึ้นใน ี่ เปรียบเสมือนตัวกลางวันทีอากาศร้อนจัด เราจะเห็น ่ ที่แตกต่างกัน ดังนั้นเหมือนกับมีสระนำ้าอยูบนพื้น ่ เมื่อแสงจากท้องฟ้า เดินทางผ่านความถนน นันเป็นภาพลวงตาทีเกิด ่ ่ หนาแน่นของอากาศจากแสงจากท้องฟ้าหักเหและ ที่แตกต่างกัน แสงจึงสะท้อนกลับหมดจากชั้นของ เกิดการหักเหได้ และอากาศร้อนบนพืนดินทีเป็นเช่น ้ ่ เมื่อมุมตกกระทบโตกนี้เพราะในขณะทีแสงแดดร้อน ่ ว่ามุมวิกฤต จึงเกิดจัด อากาศที่ใกล้ผิวถนนจะมี การสะท้อนกลบหมด นอกจากนี้จากหลักอุณหภูมิสงกว่าอากาศทีอยู่สง ู ่ ู การสะท้อนกลับหมดจากผิวถนนขึ้นไป อากาศทีอยู่ ่ ของแสงได้ถกนำาไป ูใกล้ผิวถนนจึงมีความหนาแน่น ใช้อย่างกว้างขวาง
 46. 46. การเกิด ภาพลวงตาหรือ มิร าจ (mirage)เป็นปรากฎการณ์ทเกิดขึ้นเนืองจากการหักเห ี่ ่และการสะท้อนกลับหมดของลำาแสง
 47. 47. รูป แสดงการเกิด ภาพลวงตา
 48. 48. จ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. มิราจทีเห็นอยูด้านล่างของวัตถุจริง ่ ่ เนืองจากอากาศบริเวณใกล้ ๆ วัตถุมี ่ อุณหภูมสูงกว่าบริเวณที่เหนือขึ้นไป ิ
 49. 49. 2. มิราจทีเห็นอยูด้านบนของ ่ ่วัตถุจริง เนื่องจากอากาศบริเวณใกล้ ๆ วัตถุมอุณหภูมตำ่า ี ิกว่าบริเวณทีอยู่เหนือขึ้นไป ่
 50. 50. นำา หลัก การสะท้อ นแสงของกระจกเว้า ไปใช้ประโยชน์ใ นชีว ิต ประจำา วัน
 51. 51. พระอาทิต ย์ท รงกลด (halos) หรือพระจันทร์ทรงกลด เป็นปรากฏการณ์ที่แสงขาวของ ดวงอาทิตย์ตกกระทบกับผลึกของ นำ้าแข็งในบรรยากาศที่เรียงกัน ตามแนวโค้งของวงกลม แล้วมี การหักเหและสะท้อนกลับหมด ภายในผลึก แสงบางส่วนหักเห เข้าสูนัยน์ตาผู้สังเกตเห็นเป็นสี ่ ขาวนวลรอบๆดวงอาทิตย์หรือ รอบ ๆ ดวงจันทร์
 52. 52. ปแสดงการเกิด พระอาทิต ย์ท รงกลดและพระจัน ทร์ท รงกลด
 53. 53. การกระเจิง ของแสง(Scattering) เป็นปรากฏการณ์ที่แสงอาทิตย์แผ่ไปชนกับอนุภาคที่มีขนาดต่าง ๆ ที่กระจายอยู่แล้วทำาให้แสงขาวจากดวงอาทิตย์กระจายเป็นแสงสีต่างๆ ไปทุกทิศทุกทางอย่างไม่เป็นระเบียบ
 54. 54. ใดจึง เห็น ดวงอาทิต ย์เ ป็น สีแ ดงในยามสายัณ ห เป็นเพราะในขณะนันแสงโดยตรง ้ จากดวงอาทิตย์เดินทางผ่านชั้นของ บรรยากาศที่หนามากกว่าปกติแสงที่มี ความยาวคลื่นสันจะกระเจิงได้ดี (แสง ้ สีม่วง แสงสีนำ้าเงิน แสงสีเขียว) ดัง นั้น กว่าจะไปถึงผูสังเกตจึงเหลือแต่ ้ แสงที่มีความยาวคลื่นยาว (แสงสีแสด แสงสีแดง) ทำาให้มองเห็นดวง อาทิตย์เป็นสีแดงหรือสีแสดนั่นเอง
 55. 55. ก้อ นเมฆในยามปกติจ ะเห็น เป็นย์ ข าวเสมอ เพราะว่าแสงขาวจากดวงอาทิต สี ตกกระทบกับไอนำ้าที่มีขนาดใหญ่ ทำาให้ทุกสีเกิดการกระเจิงเท่ากัน หมด แสงสีต่าง ๆ จะรวมกันเข้าสู่ นัยน์ตาของผู้สังเกต จึงเห็นก้อนเมฆ เป็นสีขาว แต่ก่อนที่ฝนจะตกเห็น ก้อนเมฆเป็นสีดำา เพราะไอนำ้าที่มี มาก ๆ จะเกิดการดูดกลืนแสงไว้หมด หรือเกือบหมด ทำาให้ผสังเกตเห็น ู้ เมฆเป็นสีดำา
 56. 56. แสงโพลาไรซ์ (Polarized light) เป็นแสงทีมการ ่ ี โดยปกติแสงจาก สันของอนุภาค ่ แหล่งธรรมชาติ หรือ ตัวกลางใน แสงทีมนุษย์ประดิษฐ์ ่ ระนาบเดียว ขึ้นบางชนิดเป็นแสง ตลอดการ ที่มระนาบการ ี เคลื่อนที่ เคลื่อนทีได้หลาย ่ ระนาบ กล่าวคือ เป็น แสงทียงไม่ได้รับการ ่ ั โพลาไรซ์ เช่น แสง อาทิตย์ แสงจาก เทียนไข แสงจาก ไฟฉาย แสงจากโคม
 57. 57. รูป แสดงแสงทีไ ด้ร ับ การโพลาไรซ์แ ล้ว ่
 58. 58. แผ่นโพลารอยด์ (Polaroid)เป็นแผ่นกรองแสงพิเศษชนิดหนึ่งซึ่งผลิตจากพลาสติกเหลวกับสารไอโอโดควินินซัลเฟต โดยทำาให้โมเลกุลของสารเคมีเรียงตัวเป็นแถวขนานในทิศทางเดียวกันตลอด แผ่นโพลารอยด์ มีหน้าที่กรองแสงด้วยการลดความเข้มของแสงให้เหลือครึ่งหนึ่งของ ๆเดิม และทำาให้แสงที่ยงไม่โพรา ัไรซ์เป็นแสงที่โพลาไรซ์ได้
 59. 59. ให้แ สงเป็น แสงโพลาไรซ์ส ามารถนำา มาใช้ป ร 1. ใช้เป็นส่วนประกอบทีสำาคัญของเครื่อง ่ โพลาริมเตอร์ทใช้ตรวจความหวานของนำ้า ิ ี่ อ้อย องุน ่ 2. ใช้ตรวจแร่ธาตุบางอย่าง 3. ใช้ศึกษาแบบจำาลองโครงสร้างของสิ่ง ก่อสร้าง 4. ใช้ในการหักเหสองแนวของสาร โปร่งใสชนิดต่าง ๆ 5. ใช้ในการประดิษฐ์แว่นตากันแดด เช่น แว่นตาของนักบิน 6 ใช้ในการกำาจัดแสงสะท้อนทีสว่างมาก ่ เกินไปในการถ่ายภาพนิ่งหรือภาพยนตร์ แสงเมื่อผ่านเลนส์
 60. 60. การทะลุผ ่า น (Transmission) การทะลุผ่าน หมาย ถึงการทีแสงพุงชน ่ ่ ตัวกลางแล้วทะลุผ่านมัน ออกไปอีกด้านหนึง โดยที่ ่ ความถี่ไม่เปลี่ยนแปลง วัตถุทมคุณสมบัติการทะลุ ี่ ี ผ่านได้ เช่น กระจก ผลึก คริสตัล พลาสติกใส นำ้า และของเหลวต่าง ๆ
 61. 61. การดูด กลืน (Absorbtion) การดูดกลืน หมายถึงการที่แสงถูกดูดกลืนหายเข้าไปในตัวกลางโดยทัวไป่เมือมีพลังงานแสงถูกดูดกลืน ่หายเข้าไปในวัตถุใด ๆเช่นเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์เครื่องต้มนำ้าพลังงานแสง และยังนำาคุณสมบัติของการดูดกลืนแสงมาใช้ในชีวิตประจำาวัน เช่น การเลือกสวมใส่
 62. 62. การแทรกสอด (Interference)การแทรกสอด หมายถึง การที่แนวแสงจำา นวน 2 เส้น รวมตัว กันในทิศ ทางเดีย วกัน หรือ หัก ล้า งกันหากเป็น การรวมกัน ของแสงทีม ี ่ทิศ ทางเดีย วกัน ก็จ ะทำา ให้แ สงมีความสว่า งมากขึ้น แต่ใ นทางตรงกัน ข้า มถ้า หัก ล้า งกัน แสงก็จ ะสว่า งน้อ ยลด การใช้ป ระโยชน์จากการสอดแทรกของแสง เช่นกล้อ งถ่า ยรูป เครื่อ งฉายภาพต่า ง
 63. 63. โธมัส ยัง (Thomas Young) ได้ท ำา การทดลองปรากฏการณ์แ ทรกสอดของแสง โดยใช้อ ุป กรณ์ด ังแสดงในรูป ที่ 44 เมือ ให้แ สงเดีย วผ่า นช่อ งแคบ S0 ่แล้ว เลี้ย วเบนตกลงบนช่อ งแคบ S1 และ S2 ช่อ งแคบS1 และ S2 จะทำา หน้า ที่เ สมือ นแหล่ง กำา เนิด คลื่น อาพัน ธ์ เมือ คลื่น แสงทัง สองเดิน ทางไปพบกัน จะทำา ให้ ่ ้เกิด การแทรกสอดกัน ในลัก ษณะทัง เสริม ทัง หัก ล้า ง ้ ้กัน บนฉาก ทำา ให้แ ลเห็น เป็น แถบมืด และแถบสว่า งปรากฏบนฉาก
 64. 64. ทึบ แสงไว้ ระหว่า งฉากกับารเลี้ย วเบนของแสง (Diffraction จุด กำา เนิด แสงที่ สว่า งมากเราจ หะเห็น ขอบของ เงาวัต ถุน ั้น บน ฉากพร่า มัว เป็น แถบมืด แถบ สว่า ง สลับ กัน ดัง รูป ที่ 46 ทีเ ป็น เช่น นี้ ่ เพราะแสงเกิด การเลี้ย วเบน ทำา ให้เ กิด การ เลี้ย วเบนทำา ให้ เกิด การแทรก สอดเป็น แถบมืด
 65. 65. เกรตติ้ง (Grating) เกรตติ้ง คือ อุป กรณ์ท ใ ช้ใ นการตรวจสอบส ี่ เปรคของแสงโดยอาศัย คุณ สมบัต ิก ารแทรก สอดของคลื่น ลัก ษณะของเกรตติ้ง จะเป็น แผ่น วัส ดุบ างทีถ ูก แบ่ง ออกเป็น ช่อ งขนานซึ่ง อยูช ิด ่ ่ กัน มาก โดยทัว ไปใน 1 เซนติเ มตร แบ่ง ออก ่ เป็น 10,000 ช่อ ง ในการทดลอง ถ้า เราให้แ สง จากดวงอาทิต ย์ห รือ แสงขาวจากหลอดไฟ ส่อ งผ่า นเกรตติ้ง เราจะเห็น สเปรคตรัม ของ แสงอาทิต ยหรือ แสงขาว์อ อกเป็น 7 สี
 66. 66. สรุปคุณ สมบัต ิต ่า ง ๆ ของแสงแต่ล ะคุณ สมบัต ิน น ั้เราสามารถนำา หลัก การมาใช้ป ระโยชน์ไ ด้หลายอย่า ง เช่น คุณ สมบัต ข องการสะท้อ นแสง ิของวัต ถุ เรานำา มาใช้ใ นการออกแบบแผ่นสะท้อ นแสงของโคมไฟ การหัก เหของแสง นำามาออกแบบแผ่น ปิด หน้า โคมไฟ ซึง เป็น กระจก ่หรือ พลาสติก เพื่อ บัง คับ ทิศ ทางของแสงไฟ ที่ออกจากโคมไปในทิศ ทีต ้อ งการ การกระจาย ่ตัว ของลำา แสงเมือ กระทบตัว กลางเรานำา มาใช้ ่ประโยชน์ เช่น ใช้แ ผ่น พลาสติก ใสปิด ดวงโคมเพือ ลดความจ้า จากหลอดไฟ ต่า ง ๆ การดูด ่กลืน แสง เรานำา มาทำา เตาอบพลัง งานแสงอา

×