Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Phương pháp điều tra chọn mẫu. Bài giảng 2: Mẫu phi xác suất

Bài giảng được thiết để cung cấp cho người học phương pháp và kỹ năng cần thiết của quá trình điều tra khảo sát. Thêm vào đó bài giảng cũng giúp người học một số phương pháp chọn mẫu cơ bản để có thể ứng dụng vào các cuộc khảo sát thông thường.
Bài giảng 2: Mẫu phi xác suất
Sau khi nắm được các khái niệm cơ bản về phương pháp điều tra khảo sát, mẫu là gì, tại sao phải chọn mẫu trong các cuộc khảo sát, người học sẽ làm quen với các phương pháp lấy mẫu không ngẫu nhiên:
Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều tra
Một số các khái niệm lấy mẫu
Mẫu phi xác suất

Tài liệu tham khảo:
Các tài liệu sau đây sẽ giúp người học hiểu, tiếp thu và bổ trợ được nhiều hơn nữa những nội dung của khóa học trên :

Sức mạnh của thiết kế điều tra, IAROSSI, WorldBank 2006
Sổ tay nghiên cứu điều tra, PETER H. ROSSI, D. ... Wright, 2003

Để biết thêm chi tiết về các hoạt động và nghiên cứu của DEPOCEN truy cập:
Website: http://depocen.org/vn/
LinkedIn: http://linkd.in/1GnHrHB
Facebook: DEPOCEN

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Phương pháp điều tra chọn mẫu. Bài giảng 2: Mẫu phi xác suất

  1. 1. Các ph ng pháp ch n m uươ ọ ẫ • Ph ng pháp ch n m u không ng u nhiên.ươ ọ ẫ ẫ
  2. 2. Ph ng pháp ch n m u không ng u nhiênươ ọ ẫ ẫ Còn g i là ch n m u thu n ti n (m u d ti pọ ọ ẫ ậ ệ ẫ ễ ế c n)ậ Xác su t đ c l a ch n c a m i đ n vấ ượ ự ọ ủ ỗ ơ ị m u là không bi t. Ph ng pháp này r h nẫ ế ươ ẻ ơ tuy nhiên không có kh năng khái quát, và dả ễ b thiên l ch.ị ệ
  3. 3. Ch n m u không ng u nhiênọ ẫ ẫ • Ch n m u thu n ti nọ ẫ ậ ệ : M t m u thu n ti n đ cộ ẫ ậ ệ ượ s d ng là khi b n d ng b t kỳ m t ai đó góc ph ,ử ụ ạ ừ ấ ộ ở ố hay khi b n đi quanh nh ng trung tâm th ng m i,ạ ữ ươ ạ nh ng c a hi u, nhà hàng và h i b t kỳ ai mà b nữ ử ệ ỏ ấ ạ g p và h s tr l i nh ng câu h i c a b n. Nói theoặ ọ ẽ ả ờ ữ ỏ ủ ạ m t cách khác, m u này là nh ng ng i mang l i sộ ẫ ữ ườ ạ ự thu n ti n cho nhà nghiên c u. Nh ng nó không cóậ ệ ứ ư tính ng u nhiên và có s sai l ch có nhi u kh năngẫ ự ệ ề ả x y ra.ả
  4. 4. Ch n m u không ng u nhiênọ ẫ ẫ • Ch n m u có ch đ nhọ ẫ ủ ị : - Ch n m u có ch đ nh là cách l a ch n d aọ ẫ ủ ị ự ọ ự trên c m c m quan c a nhà nghiên c u. Nhàả ả ủ ứ nghiên c u c g ng có đ c m u mà nó đ iứ ố ắ ượ ẫ ạ di n cho t ng th và c g ng đ m b o r ngệ ổ ể ố ắ ả ả ằ nó bao trùm đ c t t c các tr ng h p.ượ ấ ả ườ ợ
  5. 5. Ch n m u không ng u nhiênọ ẫ ẫ • M ng l i hay qu bóng tuy tạ ướ ả ế : - V i ph ng pháp này, b n c g ng liên h v iớ ươ ạ ố ắ ệ ớ ban đ u v i m t s ng i tr l i. Sau đó h iầ ớ ộ ố ườ ả ờ ỏ h b t kỳ ai mà h bi t có nh ng đ c đi mọ ấ ọ ế ữ ặ ể t ng t mà b n đang tìm ki m đ nghiênươ ự ạ ế ể c u.ứ
  6. 6. Ch n m u không ng u nhiênọ ẫ ẫ • Ch n m u t nguy nọ ẫ ự ệ : - Ng i tr l i quy t đ nh r ng h mu n và đăng kýườ ả ờ ế ị ằ ọ ố tham gia vào nghiên c u c a b n.ứ ủ ạ . Ch n m u chuyên gia:ọ ẫ - M u đ c l a ch n là nh ng ng i có kinhẫ ượ ự ọ ữ ườ nghi m hay là chuyên gia trong m t s lĩnh v c.ệ ộ ố ự Thông th ng, chúng ta m i tham d d a trên sườ ờ ự ự ự b o tr c a nhóm chuyên gia.ả ợ ủ
  7. 7. Ch n m u không ng u nhiênọ ẫ ẫ • Ch n m u t nguy nọ ẫ ự ệ : - Ng i tr l i quy t đ nh r ng h mu n và đăng kýườ ả ờ ế ị ằ ọ ố tham gia vào nghiên c u c a b n.ứ ủ ạ . Ch n m u chuyên gia:ọ ẫ - M u đ c l a ch n là nh ng ng i có kinhẫ ượ ự ọ ữ ườ nghi m hay là chuyên gia trong m t s lĩnh v c.ệ ộ ố ự Thông th ng, chúng ta m i tham d d a trên sườ ờ ự ự ự b o tr c a nhóm chuyên gia.ả ợ ủ

×