Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

WEEK7-dll-MTB.docx

  1. GRADE 1 to 12 DAILY LESSON LOG School Grade Level 3 Teacher Subject: MTB Date Quarter 2 – WEEK 7 OBJECTIVES Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday A. Content Standard B. Performance Standard The learner demonstrates knowledge and skills in listening and communicating about familiar topics, uses basic vocabulary, reads and writes independently in meaningful contexts, appreciates his/her culture. The learner demonstrates knowledge and skills in listening and communicating about familiar topics, uses basic vocabulary, reads and writes independently in meaningful contexts, appreciates his/her culture. The learner demonstrates knowledge and skills in listening and communicating about familiar topics, uses basic vocabulary, reads and writes independently in meaningful contexts, appreciates his/her culture. The learner demonstrates knowledge and skills in listening and communicating about familiar topics, uses basic vocabulary, reads and writes independently in meaningful contexts, appreciates his/her culture. The learner demonstrates knowledge and skills in listening and communicating about familiar topics, uses basic vocabulary, reads and writes independently in meaningful contexts, appreciates his/her culture. C. Learning Competency/ Objectives Write the LC code for each. Natutukoy ang mga tayutay na pagsasatao o personification Natutukoy ang mga tayutay na pagsasatao o personification Natutukoy ang mga tayutay na pagsasatao o personification II. CONTENT HOLIDAY HOLIDAY Pagtukoy sa Tayutay na Pagsasatao Pagtukoy sa Tayutay na Pagsasatao Pagtukoy sa Tayutay na Pagsasatao III. LEARNING RESOURCES A. References K to 12 MELC GUIDE p 373 K to 12 MELC GUIDE p 373 K to 12 MELC GUIDE p 373 1. Teacher’s Guide Pages 2. Learner’s Materials pages SLM/ADM/PIVOT 4A SLM/ADM/PIVOT 4A SLM/ADM/PIVOT 4A 3. Textbook pages 4. Additional Materials from Learning Resource (LR) portal
  2. B. Other Learning Resource Powerpoint, LAPTOP Powerpoint, LAPTOP Powerpoint, LAPTOP III. PROCEDURES A. Reviewing previous lesson or presenting the new lesson Ano ang tayutay na pagwawangis o metapora? Ang pagwawangis ay tuwirang paghahambing ng dalawang tao o bagay. Anyo ito ng paghahambing o pagtutumbas ng isang tao sa ibang bagay o ang isang bagay sa isa pang bagay. Ano ang tayutay na pagsasatao? Magbigay ng isang halimbawa. Ano ang personipikasyon o pagsasatao? B. Establishing a purpose for the lesson Pag-aralan ang tayutay na ito: Sumasayaw ang mga bulaklak. Nagwawala ang hangin. Ano ang ibig sabihin ng mga tayutay na ito? Anong uri ng tayutay ang mga ito? Pag-aralan ang tayutay na ito: 1. Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin. 2. Sumasayaw ang mga dahoon sap ag-ihio ng hangin. Ang mga halimbawang nasa taas ay anong uri ng tayutay? Bakit mo nasabi ito? Tingnan muli ang halimbawang ito: Ang hangin ay humahalik sa mga ginintuang uhay ng palay. Paano mo malalaman na ito ay isang tayutay na pagsasatao? C. Presenting examples/ instances of the new lesson Pag-aaralan natin ngayon ang pagpapasa o pagpapataglay sa mga katangian ng tao gaya ng talino, gawi, kilos, damdamin sa isang bagay na walang buhay o sa hayop. Isang uri ito ng tayutay na tinatawag na pagsasatao o personipikasyon o pagtatao. Pagpapatuloy ng aralin. Pagpapatuloy ng aralin. D. Discussing new concepts and practicing new skills #1 Ang pagsasatao ay pagpapataglay ng mga katangiang pantao sa ibang bagay sa paligid, may buhay man o wala. Ang personipikasyon ay isang tayutay na nagkakapit ng katalinuhan at mga katangian ng tao sa mga bagay na walang talino tulad ng hayop, ibon, at bagay. Tinatawag din itong pagtatao, pagsasatao, o pagbibigay-katauhan.
  3. E. Discussing new concepts and practicing new skills #2 Basahin ang mga halimbawa ng pangungusap na ginamitan ng personipikasyon mula sa kuwento. Pansinin ang may salungguhit. 1. Wala siyang angal kahit palagi siyang tinatawag ng mga hugasin na pinagkainan sa kusina. 2. Pakiramdam niya ay tila sinisigawan siya ng lakas ng tunog ng tambutso ng traysikel. 3. Katabi niya sa lamesa ang isang maliit na ilawan na tumitingin sa kaniyang ginagawa. 4. Ang kaniyang mga laruan sa higaan ang nagbabantay sa kaniya habang habang siya’y natutulog. 5. Masarap pakinggan ang pag- awit ng munting ibon sa punongkahoy. Ipaliwanag ang ibig sabihin ng mga sumusunod na tayutay na pagsasatao.  Humagulgol ang hangin.  Lumipad ang mga oras. Halimbawa ng personipikasyon Ang buwan ay nagmagandang gabi sa lahat. Paliwanag: Hindi ba ang buwan sa langit ay walang personalidad? Bagay lang ito na walang buhay. Pero diyan sa pangungusap na iyan, ang buwan daw ay nagmagandang gabi sa lahat. Ginagawang parang taong may personalidad ang buwan. Kaya iyang ganyang paggamit ng wika ay tinatawag na pagsasatao o personipikasyon. Sa wikang Ingles, ito ay personification. F. Developing mastery (leads to Formative Assessment 3) Wala namang kakayahang gawin ng pinagkainan, traysikel, ilawan, laruan at ibon ang ikinilos sa pangungusap. Inihalintulad ang mga aksiyon na nabanggit sa ginagawa o kakayahan ng tao. Ang pagtawag, pagsigaw, tumingin, magbantay at umawit ay gawain o kilos na nililikha lamang ng tao. Samakatuwid, ang pagsasatao ay ang pagpapataglay o pagpapangkin ng kilos o katangian ng tao sa bagay o hayop. HALI MB AW A NG PAG SASA TAO Ang hangin ay humahalik sa mga Iba pang halimbawa ng personipikasyon  Napangiti ang bulaklak sa aking pagdating.
  4. ginintuang uhay ng palay. Paliwanag: Hindi ba ang tao lang ang puwedeng humalik? Pero diyan sa pangungusap na iyan, ang hangin daw ay humahalik. Ginagawang parang tao ang hangin. Kaya iyang ganyang paggamit ng wika ay tinatawag na pagsasatao o personipikasyon.  Sumayaw ang mga bituin sa langit.  Inanyayahan kami ng ilog na maligo.  Nagkasakit ang kotse ko.  Kinindatan ako ng araw. G. Finding practical application of concepts and skills in daily living Tukuyin ang mga pagsasatao o personipikasyon na ginamit sa mga pangungusap sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno. Halimbawa: Umiiyak ang kandila habang ito ay umiilaw. Sagot: umiiyak ang kandila 1. Sumasayaw ang mga kawayan sa hangin. 2. Ang makulay mong buhok ay naghahanap ng pansin. 3. Galit na bumuhos ang ulan kagabi. 4. Tumatakbo ang oras habang ginagawa namin ang proyekto. Pumili ng isang halimbawa ng pagsasatao na nabanggit kanina sa ating pagtatalakay at ibigay ang kahukugan nito. Pumili ng isang halimbawa ng pagsasatao na nabanggit kanina sa ating pagtatalakay at ibigay ang kahukugan nito.
  5. 5. Ang mga bulaklak sa hardin ay nakangiti sa akin. H.Making generalizations and abstractions about the lesson Natutuhan natin sa araling ito ang kahulugan at mga halimbawa ng pagsasatao. Ang pagsasatao ay isang tayutay na nag-uugnay ng mga katangian ng tao sa mga bagay o hayop. Tinatawag din itong per__ni_ikasyon, pagtatao o pagbibigay-katauhan. Ang personipikasyon ay isang tayutay na nagkakapit ng katalinuhan at mga katangian ng tao sa mga bagay na walang talino tulad ng hayop, ibon, at bagay. Tinatawag din itong pagtatao, pagsasatao, o pagbibigay-katauhan. Ano ang mahalagang natutunan mo sa aralin ngayon? I. Evaluating learning Piliin sa loob ng kahon ang angkop na personipikasyon sa bawat pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kuwaderno. 1. Kumulog nang malakas at __________ ang kalangitan. 2. Hindi naglaba si Aling Helen kayâ ___________ sa kaniya. 3. __________ dahil nakaligtaan na siláng basahin ng mga bata, na kompyuter ang laging inaatupag. 4. Nakikiliti ako sa __________ na dumadampi sa aking pisngi. 5. Maaga pa ay masakit na ang balat ni Mon, ____________________ Tukuyin ang mga pagsasatao o personipikasyon na ginamit sa mga pangungusap sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno. 1. Lumuluha ang kalangitan sa aking pag-alis. 2. Niyakap ng dilim ang paligid dahil sa makapal na ulap. 3. Masayang bumabati ang mga bulaklak sa aming bakuran. 4. Nagsasayaw ang mga dahon dahil sa ihip ng hangin. 5. Humahalik sa aking pisngi ang hangin. Gumawa ng limang halimbawa ng tayutay na pagsasatao. Pumili ng isa at ibigay ang kahulugan nito. J. Additional activities for application or remediation IV. REMARKS V. REFLECTION A..No. of learners who earned 80% in the evaluation ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above
  6. B.No. of learners who require additional activities for remediation who scored below 80% ___ of Learners who require additional activities for remediation ___ of Learners who require additional activities for remediation ___ of Learners who require additional activities for remediation ___ of Learners who require additional activities for remediation ___ of Learners who require additional activities for remediation C. Did the remedial lessons work? No. of learners who have caught up with the lesson ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson D. No. of learners who continue to require remediation ___ of Learners who continue to require remediation ___ of Learners who continue to require remediation ___ of Learners who continue to require remediation ___ of Learners who continue to require remediation ___ of Learners who continue to require remediation E. Which of my teaching strategies worked well? Why did these work? Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks
  7. F. What difficulties did I encounter which my principal or supervisor can help me solve? __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works G. What innovation or localized materials did I use/discover which I wish to share with other teachers? Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition
Publicité