Markkinointiviestinnan tehokkuuden mittaaminen

DIMAR project
DIMAR projectDIMAR project
Digitaalisen markkinointiviestinnän mittaaminen

             Aarne Töllinen
      Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
           KTM, projektipäällikkö
          Yrittäjä, tohtoriopiskelija
Digitalisaatio         Digitaalinen markkinointiviestintä


         Markkinointiviestinnän mittaaminen
    Mahdollisuudet              Haasteet

     Digitaalisen markkinointiviestinnän mittaaminen
Mahdollisuudet    Haasteet    Web-analytiikka     SMM


              Esimerkkejä
Markkinointiviestinnan tehokkuuden mittaaminen
Digi-investointien kasvu
              Forrester Research 2009
Kulutuksen digitalisoituminen
                eMarketer 2011
Markkinoinnin murros            Kuluttaja / käyttäjä
            Kohdennettavuus           Kiire      Sosiaalisuus
   Vuoro-
 vaikutteisuus
                        Tietoisuus
               One 2 one                     Hedonismi
   Mitattavuus                     Helppous
              Many 2 many     Generations        Vastuullisuus
                          Y&Z
          DIGITAL MARKETING

        Teknologia              Yritykset ja kilpailu
Mobiili
       HTML5      Pilvipalvelimet  ”Born global”
                                     Edelläkävijyys
Konvergenssi                          T&K
                analytiikka
            3D           Kustannus-
  Web 1.0 ->                  säästöt
  Web N      julkaisujärjestelmät              Uudet liiketoiminnat
Digitaalinen
         markkinointiviestintä
          on digitaalisten muotojen ja medioiden, kuten
          Internetin, mobiilimedian ja muiden
          interaktiivisten kanavien hyödyntämistä
          markkinointiviestinnässä:

             –  sähköinen suoramarkkinointi (mm. sähköposti ja
               tekstiviesti)

             –  internetmainonta (mm. verkkosivut,
               kampanjasivustot, bannerit, hakukonemainonta,
               hakukoneoptimointi)

             –  sosiaalinen media

             –  viraalimarkkinointi

             –  mainospelit

             –  mobiilimarkkinointi

             –  verkkoseminaarit
Karjaluoto 2010, s. 14
Digitalisaation tuomia muutoksia

• Digitalisaatio on

  1) lisännyt tiedon määrää

  2) nopeuttanut tiedon leviämistä

  3) helpottanut tiedon saatavuutta

  4) kasvattanut asiakkaan vaikutusvaltaa omiin ja toisten
   asiakkaiden päätöksiin

  5) voimistanut suosittelukulttuuria
SOME:
yksi osa digitaalista markkinointiviestintää

•  Asiakkaiden kuuntelemista ja seuraamista
   –  Jälkien vallankumous
   –  Myyjä osaksi asiakkaiden dialogia

•  Internetissä tapahtuvaa sosiaalista vuorovaikutusta

•  Monelta-monelle dialogia

•  Kuluttajista/asiakkaista sisällöntuottajia
     → käyttäjien luoma sisältö ja jakaminen

•  ”Uusi työkalu” viestintään ja markkinointiin
   – sisäinen viestintä
   – partneriviestintä
   – asiakasviestintä
eWOM
tästä SOMEssa on kyse

• = online-ympäristön WOM

• Eroja WOMiin

  – Aika- ja paikkasidonnaisuuden katoaminen

  – Vuorovaikutusjoukko suurempi
    • Rajaton dialogi

  – Osapuolten heterogenisuus korostuu
    • Suhteen vahvuus ei vaikuta luotettavuuteen
    • Yhteisön luotettavuus vaikuttaa viestin luotettavuuteen

  – Henkilökohtaisuuden puuttuminen
    • Viestijät jopa anonyymejä
    • Kuinka arvioida luotettavuutta?
Markkinointiviestinnan tehokkuuden mittaaminen
Kiinnostus mittaamiseen

       • Helpointa mitata
        – Bannerimainonta
        – Sähköpostisuora
        – Maksettu
         hakukonemainonta


       • Vaikeinta mitata
        – Sosiaalinen media
        – Sanomalehdet
        – Televisio

        N= 567 globaali
                 eMarketer 2011; eConsultancy 2010
Markkinointiviestinnän mittaaminen
• = laskennallisten ja / tai         • Ollut kiinnostava aihe pitkään.
 todistettavien tulosten keräämistä      Haasteellisuus rajoittanut
 tehdyistä markkinointitoimista        tutkimusta ja käytäntöä.

• Voidaan luokitella:               – Marketing productivity (the
                           efficiency approach)
  Financial (e.g. sales, savings)
                          – The marketing audit concept (the
  Non-financial (e.g. brand awareness,       effectiveness approach)
   customer satisfaction)
                       • Kyky mitata markkinoinnin
                        tehokkuutta vaikuttaa
  Quantitative (e.g. currency, customers,   positiivisesti yrityksen
   deals, visitors, leads)          tuloksentekokykyyn.
  Qualitative (e.g. sentiments, reviews,     – Raportointitiheys voimistaa
   brand related metrics)             vaikutuksia.


                         Morgan et al., 2002; O’Sullivan et al. 2007 and O’Sullivan et al. 2009
Markkinointiviestinnän mittaaminen

• Yksinkertaisimmillaan toimien (inputs) ja vaikutusten
 (outputs) vertailemista.

• Ambler et al. (2001) toteavat, että “metrics should be
 limited to performance measures which are high level,
 necessary, sufficient, unambiguous, and ideally,
 predictive.”


                                Marketing
 Business  Marketing  Marketing   Marketing        measurement          METRICS
 strategy  strategy  objectives   tactics
                                  strategy
                   Phillips and Halliday, 2008; Ambler and Roberts 2008; Töllinen & Karjaluoto 2011
Markkinointiviestinnän mittarit

 KPI = key performance indicators  ROI= return on investment

• ROC (return on customer)     • American Marketinc
                   Asccovciatioin mukaan ROI-
• NPV (net present value)       mittareita ovat:

                    – incremental sales revenue
• CLV (customer lifetime value)
                    – ratio of cost to revenue
                    – cost per sale generated
• CE (customer equity)         – changes of financial value of sales
                     generated,
• NPC (net promoter score)       – cost of new customer, cost of old
                     customer retention.


                    (Peppers and Rogers 2005; Reichheld 2003; Ambler and Roberts, 2008)
Mittaamisen tasot


                      LONG-TERM measurement
 Executive level     Financial     - Overall financial metrics (ROI, sales,
              Metrics     savings, efficiency, cost per something…)
                      LONGER-TERM measurement
 Manager level     Strategic Metrics  - Brand and customer related metrics (CP,
                       preferences, engagent, brand image…)
            Exposure Metrics   SHORT-TERM measurement
Employee level               - Campaign related metrics (CTR, reach,
                          awareness, mentions…)
                                            Töllinen 2011
Markkinointiviestinnän
    mittaamisen haasteita

    • Lyhyt aikaväli vs. pitkä aikaväli
         – Lyhyen aikavälin asiakasvaikutukset
         – Pitkän aikavälin taloudelliset vaikutukset


    • Kohdistettavuusongelma
         – Mikä aiheutuu mistäkin


    • Toimintaympäristön jatkuva muutos

    • Laskentafunktion ja markkinointifunktion
     yhteisen historian puute
     – Yhteisen kielen puute
     – Yhteisten käytäntöjen puute
Ambler et al. 2004; Seth and Sisodia 2002; Sidhu and Roberts 2008; Dekimpe & Hanssens 1995; McDonald 2010
Markkinointiviestinnän mittaamisen haasteita

• Esteet mittaamiseen      • 57 % päättäjistä kokee
  – ”ROI on vaikeaa mitata”    tulosten analysoinnin
  – Tavoitteet ovat epäselvät   mittaustyön
  – Ei tiedetä mistä aloittaa   pullonkaulaksi
  – Ei ole osoitettu ”oikeaa”
   mittaustapaa
  – Liika mittareita
                 • 62% mukaan tärkein
                  haaste on datan
                  muuttaminen käytännöksi
  – Ei ole aikaa
  – Ei ole osaamista
  – Ei ole budjettia      • 67 % päättäjistä käyttää
                  ainakin yhtä mittaria      (N= 263)                         eMarketer 2011; Unica an IBM Company 2011
Kehitystrendi: asiakaskohtainen mittaaminen
Markkinointifunktion
tärkeimmät tavoitteet?                     Joten mitä kannattaa mitata?
                                • CLV = customer lifetime
                                 value
                                • ROI / customer
                                • CP = customer profitability
                                • CE = customer equity
                                Joten miten kannattaa mitata?
                                • Data-aineistoiden yhdistäminen

                                  – Digitaalinen mittaaminen
N= 321 (markkinointijohtajaa, liikevaihto +250milj$ / vuosi)
                                  – Ei digitaalinen mittaaminen
                                  – Myynti- ja CRM-järjestelmät
                                             Töllinen & Karjaluoto 2011; Forbes 2011
Markkinointiviestinnan tehokkuuden mittaaminen
Digitaalisen markkinointiviestinnän
          mittaaminen

• Markkinointiviestinnän        • Digi-ajan mittaustyökaluja
 digitaalisten muotojen
 vaikutusten arvioimista         – Web-analytiikka
                       • Sähköpostianalytiikka
                       • Mobiilianalytiikka
• Mittaustavoitteet ja –prosessit
 eivät eroa ei-digitaalisen       – Sosiaalisen median
 markkinointiviestintään          monitorointi
 verrattuna
                     – sCRM-järjestelmät / 2.0 CRM-
• Viestintäkanavan ja/tai          järjestelmät
 välineen digitalisoituminen
 helpottaa mittaustyötä        • Paljon haasteita ratkaistavana
  – Toimen / kampanjan
   vaikutuksia mahdollista seurata
CASE: Suomalaisten teollisuusyritysten
       markkinointiviestinnän mittaaminen
                            100 %
                            90 %
                            80 %
                            70 %
                            60 %
                                         38,6 %
•  Harvat yritykset ovat muuttaneet          50 %
                            40 %     22,1 %
  markkinointiviestinnän tehokkuuden         30 %
                                               21,4 %
                                                      13,1 %
  mittaamistaan digitaalisen viestinnän käytön    20 %                               4,8 %
  myötä.                       10 %
                             0%
                                 Täysin eri                       Täysin
•  Suuremmissa yrityksissä digitalisaatio            mieltä                         samaa
  muuttanut enemmän tehokkuuden                                            mieltä
  mittaamista kuin mikro- tai pk-yrityksissä.   Arvioimme digitaalisen markkinointiviestinnän tuloksia asetettuihin tavoitteisiin
                          n= 146

•  Digitaalinen markkinointiviestintästrategian    100 %
  perustuminen yrityksen kokonais- tai        90 %
                            80 %
  markkinointistrategiaan jakautuu          70 %
  voimakkaasti.                    60 %           45,5 %
                            50 %     29,7 %
                            40 %
•  Enemmistö kokee, että digitaalisen         30 %                  12,4 %    8,3 %
                            20 %                                4,1 %
  markkinointiviestinnän mittaamisen avulla      10 %
  ei ole saavutettu hyötyjä.              0%
                                 Täysin eri                       Täysin
                                 mieltä                         samaa
                                                             mieltä

                          Digitaalisen markkinointiviestinnän käyttö on muuttanut markkinointiviestintämme
                          tehokkuuden mittaamista n= 146
                                                             DIMAR-hanke 2011
Markkinointiviestinnan tehokkuuden mittaaminen
Web-analytiikka
• Esim. Google Analytics, Snoobi          • Mahdollisuuksia
                            – Asiakaskohtainen tieto saatavissa
• Sähköisen asiakaskäyttäytymisen           – Helposti hyödynnettävä tieto
                             saatavissa
 (ei pelkän Webin) seuraamista ja
 analysointia                     – Lyhyen aikavälin vaikutusten
                             mittaamisen helpottuminen
   –  Tulokanavat                  – Verkkokauppa
   –  Liikkumisreitit
   –  Poistumiskanavat
                          • Haasteita
   –  Reaktiot
                            – Vain osa transaktioista tapahtuu e-
   –  Jne.                      ympäristössä
                            – Hyödyntämismahdollisuudet
                             riippuvat paljon toimialasta ja
•  Click-through-rate on paljon käytetty        yrityksestä
  mittari kampanjoissa                – Tehokas analysointi vaatii
  = kuinka paljon kävijöitä tulee sivulle esim.    perehtyneisyyttä
     bannerimainoksesta
  •  Ei riitä sellaisenaan
                            – Ns. välillisiä mittareita (pl.
                             verkkokauppa)
  •  Mitä klikkauksen jälkeen tapahtuu!?


                                        Wilson 2010; Manchanda et al. 2006;
Web-analytiikka

Mistä? Miten? Milloin? Kauanko? Mikä kiinnostaa?
                          DIMAR-hanke 2011
Web-analytiikka

     Mitä? Mikä Huonoa? Mikä hyvää?
                     DIMAR-hanke 2011
Web-analytiikka
Kuka? Mitä? Kuinka usein?
                     DIMAR-hanke 2011
Verkkokauppa & Web-analytiikka
 Mistä ostajat tulevat?
Kävijän arvo? Konversio?
 Ostot? Keskiostot?
   Ostomäärät?
                    Google 2010
Myynti ja Web-analytiikka
AWARENESS   INTEREST  CONSIDERATION  ACTION
                         Töllinen (2011)
Markkinointiviestinnan tehokkuuden mittaaminen
Sosiaalisen median monitorointi
•  SMM on verkkokeskusteluiden ja sisältöjen   •  Haasteita
  luokittelua, analysointia, kuvastamista sekä
  tiedoksi jalostamista.
                            –  Datan määrä
                            –  Semanttinen analyysi
   –  Keskustelupalstat (esim. Suomi24)
                            –  Tiedon oikeellisuus
   –  Verkostoitupalvelut (esim. Facebook)
                            –  Tiedon relevanttius
   –  Videopalvelut (esim. YouTube)
                            –  Suljetut rajapinnat (esim. LinkedIn ja valtaosa
   –  Kuvapalvelut (esim. Flickr)            Facebook-sisällöstä)
   –  Mikroblogit (esim. Twitter)          –  Tiedon käyttötarkoitukset
   –  Suosittelusivustot (esim. Delicious)
   –  Blogit
   –  Wikit
                          •  Mahdollisuuksia
•  2004–2005 ensimmäiset kaupalliset ohjelmat     –  Objektiivisen ”salaisen tiedon” kerääminen
                            –  ”Mitä meistä puhutaan?”
•  Useita ohjelmistoja                 –  Kampanjavaikutusten mittaaminen
                            –  Brändi- ja asiakaskokemusten selvittäminen
   –  IBM Coremetrics                –  Ns. tulipalojen tunnistaminen
   –  Meltwater Buzz Metrics             –  Vaikuttajien tunnistaminen
   –  Radian6                    –  Vaikutusalueiden tunnistaminen
   –  Google Adwords
   –  Hootsuite                                          Sponder 2011; Töllinen et. al.2012 forthcoming
Sosiaalisen median monitorointi
              Missä? Milloin?
              Kuinka laajalti?
               Paljonko?
                     DIMAR-hanke 2011
Sosiaalisen median monitorointi
      Mihin sävyyn?
       Paljonko?

        MIKSI?!

                 DIMAR-hanke 2011
Sosiaalisen median monitorointi

              Kuka?
              Ketkä?
                 Mistä
                teemoista?
                      DIMAR-hanke 2011
YRITYKSEN STRATEGIA


Markkinointistrategia / markkinointiviestinnän strategia


               Tavoitteet

         Taktiikat        Työkalut                                  Arviointi
         Tehokkuuden mittaaminen               ja
                                 raportointi
Tavoite A    Tavoite B     Tavoite C     Tavoite D Laadulliset      Määrälliset       Rahalliset
  mittarit        mittarit        mittarit
   Arviot         Seuraajat         ROI
  Maininnat         Klikit        Myynti
  Mielipiteet       Maininnat      Kustannukset
  Tunteet        Kommentit      CLV/CPA/CPC
    …         Pyynnöt jne.      Liidien arvo
                                     Mukaillen Töllinen & Karjaluoto (2011)
Markkinointiviestinnan tehokkuuden mittaaminen
Lisätty todellisuus (augmented reality)

                        PRINTTIKANAVA  DIGIKANAVA
                            MITTAAMINEN
Sijaintipalvelut (location based services)

  SIJAINTI  MARKKINOINTIVIESTI
      MITTAAMINEN
NETTI-TV + KOSKETUSNÄYTÖT 
VUOROVAIKUTTEINEN MAINONTA
     MITTAAMINEN
eELOKUVAT + KOSKETUSNÄYTÖT 
 VUOROVAIKUTTEINEN PRODUCT
 PLACEMENT  MITTAAMINEN
3D-MALLINNUS + DATAYHTEYS (esim.
 tabletti) + KOSKETUSNÄYTÖT 
  UUDENLAINEN MYYNTYÖ 
      MITTAAMINEN
     kts. www.movya.fi
Mahdollisuudet mittaamisen näkökulmasta

• Vuorovaikutteisuuden kasvu
  – Vuorovaikutteiset sisällöt,
   mainokset, myyntimateriaalit,
   verkkosivut, messuosastot…
                    Digitalisaation voimistuessa on
• Konvergenssin voimistuminen     aikaisempaa helpompaa arvioida
  – Näytöt, datayhteydet,
   pilvipalvelimet          asiakkaiden kokemuksia ja
                         reaktioita
• Lisätty todellisuus (augmented    markkinointitoimenpiteeseen
 reality) = lisätty informaatio =
 kasvava lisäarvo
                    Haasteita on kuitenkin paljon.
• Sijaintipalvelut (location based
 services) = personoitu
 informaatio = kasvava lisäarvo
Markkinointiviestinnan tehokkuuden mittaaminen
DELL Outlet                DELL Ideastorm

•  1,6 milj. seuraajaa          •  13 tuhatta ideaa

•  1milj. $ vuodessa           •  80 tuhatta kommenttia

•  3 milj. $ reilussa kahdessa vuodessa  •  390 toteutettua ideaa

  (Dellin liikevaihto 2008 61 milj. $)  •  80% ideoista 450 ihmiseltä


Paljon vai vähän?             Merkittävää vai merkityksetöntä?
Super Bowl 2011
  Superbowlin
TV-mainokset 2011 +
 digimittaaminen
                Lähde: Hubspot-2011.
1. päivänä noin 6 milj.     •  Twitter-seuraajien määriä +2700%
  katsojaa YouTubessa
                 •  Facebook-fanien määrä +800%


2. päivänä maailman 8.      •  Kotisivuliikenne +300%
  katsotuin online-video
                 •  YouTube –kanava katsotuin kaupallinen
                   kanava
3. päivänä yli 20 milj.
                 •  1.4 miljardia medianäyttöä (6kk)
  katsojaa YouTubessa
                 MYYNTI +27%(6kk) +55% (3kk) +107% (1kk)
1. viikon jälkeen yli 40 milj.  Suosituin miesten suihkushampoo
  katsojaa YouTubessa      Yhdysvalloissa (syyskuu 2010)
Kirjallisuutta
•  Ambler, T. & Roberts, J. 2008. Assessing marketing performance: Don’t Settle for a Silver Metric. Journal of Marketing Management 24(7), 733-750.
•  Booth, N., & Matic, J.A. (2011). Mapping and leveraging influencers in social media to shape corporate brand perceptions. Corporate
  Communications: An International Journal, 16 (3), 184-191.
•  Branthwaite, A., & Patterson, S. (2011). The power of qualitative research in the era of social media. Qualitative Market Research: International
  Journal, 14 (4), 430-440.
•  Constantinides, Efthymios., Founain Stefan J. 2008. Special Issue Papers Web 2.0: Conceptual foundations and marketing issues. Journal of Direct,
  Data and Digital Marketing Practice 9 (3), 231-244.
•  Dennis, C., Merrilees, B., Jayawardhena, C., & Wright, L. T. (2009). E-consumer behaviour. European Journal of Marketing, 43(9/10), 1121-1139
•  Hennig-Thurau, Thorsten., Mathouse, Edward, c., Friege, Christian., Gensler, Sonja., Lobschat, Lara., Rangaswamy, Arvind., Skiera, Bernd. 2010. The
  impacht of New Media on Customer Relationships. Journal of Service Research 13 (3), 311-330.
•  Hearn, G., Foth, M., Gray, G. 2009. Applications and implementations of new media in corporate communications. An action research approach.
  Corporate Communications: An International Journal 15(1), 49-61. (a)
•  Kaplan, Adreas M., Haenlain, Michael. 2009. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons 53, 68)
•  Karjaluoto, H. 2010. Digitaalinen markkinointiviestintä. Esimerkkejä parhaista käytännöistä yritys ja kuluttajamarkkinointiin. WSOYpro Oy. Saarijärvi.
•  Karjaluoto, H., Töllinen, A., Tenhunen, A., & Leppäniemi, M. (2011), ”Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä –tutkimusraportti”, Jyväskylän
  yliopiston kauppakorkeakoulun julkaisuja, Nro 183/11, s. 1-31.
•  Lehtimäki, Tuula., Salo Jari., Hiltula Heidi., Lankinen Mikko. 2009. Harnessing Web 2.0 for business to business marketing – literature review and an
  empirical perspective from Finland. Oulun yliopisto, taloustieteiden tiedekunta. Working Papers 29.
•  Lenskold Group / The Pedowitz Group Lead Generation. Marketing ROI Study.
•  Manchanda, P., Dubé, J.-P., Goh, K. Y. & Chintagunta, P. K. 2006. The Effect of Banner Advertising on Internet Purchasing. Journal of Marketing
  Research, 43(1), 98-108.
•  Riegner, Gate. 2007. Word of Mouth on the Web: The Impact of Web 2.0 on Consumer Purchase Decisions. Journal Of Advertising Research
•  Rowley, Jennifer. 2001. Remodelling marketing communications in an Internet environment. Internet Research: Electronic Applications and Policy 11
  (3), 203-212.
•  Sponder, M. 2011, Social Media Analytics. New York: McGraw-Hill
•  Sterne, Jim. 2010. Social Media Metrics.John Wiley & Sons, Inc. New Jersey.
•  Wilson, R. 2010. Using clickstream data to enhance business-to-business web site performance. Journal of Business & Industrial Marketing, 25(3),
  177-187..
•  Internet-lähteet: www.mashable.com, www.forrester.com, www.hubspot.com, www.emarketer.com, www.divia.fi, www.womma.org, www.yle.fi,
  www.dimar.fi
aarne.tollinen@jyu.fi
Twitter: aarnetollinen
Blogi: www.dimar.fi
1 sur 47

Recommandé

Web-analytiikka ja digitaalisen markkinoinnin mittarit par
Web-analytiikka ja digitaalisen markkinoinnin mittaritWeb-analytiikka ja digitaalisen markkinoinnin mittarit
Web-analytiikka ja digitaalisen markkinoinnin mittaritJoni Salminen
1.9K vues45 diapositives
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 7) par
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 7)MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 7)
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 7)Joni Salminen
945 vues61 diapositives
Digitaalinen analytiikka (MA23 Digitaalinen markkinointi) par
Digitaalinen analytiikka (MA23 Digitaalinen markkinointi)Digitaalinen analytiikka (MA23 Digitaalinen markkinointi)
Digitaalinen analytiikka (MA23 Digitaalinen markkinointi)Joni Salminen
1.3K vues65 diapositives
Digitaalinen analytiikka (31.3.2016) par
Digitaalinen analytiikka (31.3.2016)Digitaalinen analytiikka (31.3.2016)
Digitaalinen analytiikka (31.3.2016)Joni Salminen
689 vues53 diapositives
Digitaalisen markkinoinnin perusteet (4/4) - Web-analytiikka - syksy 2016 par
Digitaalisen markkinoinnin perusteet (4/4) - Web-analytiikka - syksy 2016Digitaalisen markkinoinnin perusteet (4/4) - Web-analytiikka - syksy 2016
Digitaalisen markkinoinnin perusteet (4/4) - Web-analytiikka - syksy 2016Tommi Salenius
164 vues50 diapositives
Kaupan tutkimuspäivä: Monikanavainen kauppa, alustavia tutkimustuloksia par
Kaupan tutkimuspäivä: Monikanavainen kauppa, alustavia tutkimustuloksiaKaupan tutkimuspäivä: Monikanavainen kauppa, alustavia tutkimustuloksia
Kaupan tutkimuspäivä: Monikanavainen kauppa, alustavia tutkimustuloksiaJoni Salminen
507 vues16 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Tulospohjainen Markkinointi Netissä par
Tulospohjainen Markkinointi NetissäTulospohjainen Markkinointi Netissä
Tulospohjainen Markkinointi NetissäDarwin Oy
341 vues24 diapositives
Digitaalinen markkinointi: Jotain uutta, jotain vanhaa...jotain sinistäkin par
Digitaalinen markkinointi: Jotain uutta, jotain vanhaa...jotain sinistäkinDigitaalinen markkinointi: Jotain uutta, jotain vanhaa...jotain sinistäkin
Digitaalinen markkinointi: Jotain uutta, jotain vanhaa...jotain sinistäkinJoni Salminen
851 vues50 diapositives
Kuinka rakentaa hakusanamainonnan tiimi? par
Kuinka rakentaa hakusanamainonnan tiimi? Kuinka rakentaa hakusanamainonnan tiimi?
Kuinka rakentaa hakusanamainonnan tiimi? Joni Salminen
353 vues11 diapositives
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1) par
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)Joni Salminen
1.7K vues36 diapositives
Vastinetta Rahoille - Markkinoinnin Vaikuttavuus Puntarissa par
Vastinetta Rahoille - Markkinoinnin Vaikuttavuus PuntarissaVastinetta Rahoille - Markkinoinnin Vaikuttavuus Puntarissa
Vastinetta Rahoille - Markkinoinnin Vaikuttavuus PuntarissaAnnalect Finland
723 vues32 diapositives
Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin... par
Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin...Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin...
Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin...Annalect Finland
287 vues36 diapositives

Tendances(18)

Tulospohjainen Markkinointi Netissä par Darwin Oy
Tulospohjainen Markkinointi NetissäTulospohjainen Markkinointi Netissä
Tulospohjainen Markkinointi Netissä
Darwin Oy341 vues
Digitaalinen markkinointi: Jotain uutta, jotain vanhaa...jotain sinistäkin par Joni Salminen
Digitaalinen markkinointi: Jotain uutta, jotain vanhaa...jotain sinistäkinDigitaalinen markkinointi: Jotain uutta, jotain vanhaa...jotain sinistäkin
Digitaalinen markkinointi: Jotain uutta, jotain vanhaa...jotain sinistäkin
Joni Salminen851 vues
Kuinka rakentaa hakusanamainonnan tiimi? par Joni Salminen
Kuinka rakentaa hakusanamainonnan tiimi? Kuinka rakentaa hakusanamainonnan tiimi?
Kuinka rakentaa hakusanamainonnan tiimi?
Joni Salminen353 vues
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1) par Joni Salminen
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)
Joni Salminen1.7K vues
Vastinetta Rahoille - Markkinoinnin Vaikuttavuus Puntarissa par Annalect Finland
Vastinetta Rahoille - Markkinoinnin Vaikuttavuus PuntarissaVastinetta Rahoille - Markkinoinnin Vaikuttavuus Puntarissa
Vastinetta Rahoille - Markkinoinnin Vaikuttavuus Puntarissa
Annalect Finland723 vues
Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin... par Annalect Finland
Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin...Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin...
Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin...
Annalect Finland287 vues
Markkinointi- ja asiakasstrategiat par Joni Salminen
Markkinointi- ja asiakasstrategiatMarkkinointi- ja asiakasstrategiat
Markkinointi- ja asiakasstrategiat
Joni Salminen3.3K vues
Markkinoinnin vaikuttavuuden mittaus ja optimointi par Annalect Finland
Markkinoinnin vaikuttavuuden mittaus ja optimointiMarkkinoinnin vaikuttavuuden mittaus ja optimointi
Markkinoinnin vaikuttavuuden mittaus ja optimointi
Annalect Finland1.3K vues
Onko yritykselläsi hyvä sosiaalisen median strategia? par Harri Rauhanummi
Onko yritykselläsi hyvä sosiaalisen median strategia?Onko yritykselläsi hyvä sosiaalisen median strategia?
Onko yritykselläsi hyvä sosiaalisen median strategia?
Harri Rauhanummi670 vues
MAY - Markkinoinnin perusteet - Digitaalinen markkinointi -luento 3.10.2013 par Joni Salminen
MAY - Markkinoinnin perusteet - Digitaalinen markkinointi -luento 3.10.2013MAY - Markkinoinnin perusteet - Digitaalinen markkinointi -luento 3.10.2013
MAY - Markkinoinnin perusteet - Digitaalinen markkinointi -luento 3.10.2013
Joni Salminen3.1K vues
Digitaalisen markkinoinnin perusteet par Joni Salminen
Digitaalisen markkinoinnin perusteetDigitaalisen markkinoinnin perusteet
Digitaalisen markkinoinnin perusteet
Joni Salminen3.3K vues
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1) par Joni Salminen
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1)MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1)
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1)
Joni Salminen1.7K vues
Luento4 Imc Jalkauttaminen par Henri Weijo
Luento4 Imc JalkauttaminenLuento4 Imc Jalkauttaminen
Luento4 Imc Jalkauttaminen
Henri Weijo432 vues
Facebook-mainonnan koulutus (TURUN KESÄYLIOPISTO, 21.5.2015) par Joni Salminen
Facebook-mainonnan koulutus (TURUN KESÄYLIOPISTO, 21.5.2015)Facebook-mainonnan koulutus (TURUN KESÄYLIOPISTO, 21.5.2015)
Facebook-mainonnan koulutus (TURUN KESÄYLIOPISTO, 21.5.2015)
Joni Salminen576 vues
Facebook-mainonnan koulutus (2016) par Joni Salminen
Facebook-mainonnan koulutus (2016)Facebook-mainonnan koulutus (2016)
Facebook-mainonnan koulutus (2016)
Joni Salminen1.2K vues
Affiliate-markkinointia par venture81
Affiliate-markkinointiaAffiliate-markkinointia
Affiliate-markkinointia
venture81987 vues

En vedette

Sosiaalisen median mittaaminen par
Sosiaalisen median mittaaminenSosiaalisen median mittaaminen
Sosiaalisen median mittaaminenTulos Helsinki Oy
1.5K vues17 diapositives
Mobile technology in industrial selling and CRM par
Mobile technology in industrial selling and CRMMobile technology in industrial selling and CRM
Mobile technology in industrial selling and CRMDIMAR project
869 vues55 diapositives
Uudista verkkosisällöt löydettäviksi. par
Uudista verkkosisällöt löydettäviksi.Uudista verkkosisällöt löydettäviksi.
Uudista verkkosisällöt löydettäviksi.Tulos Helsinki Oy
723 vues28 diapositives
Digivaalit 2015: See, Think, Do, Care par
Digivaalit 2015: See, Think, Do, CareDigivaalit 2015: See, Think, Do, Care
Digivaalit 2015: See, Think, Do, CareOssi Ahto
540 vues17 diapositives
Web analytics and social media monitoring par
Web analytics and social media monitoringWeb analytics and social media monitoring
Web analytics and social media monitoringDIMAR project
1.4K vues17 diapositives
Hiihtokeskusten markkinointi vuonna 2015 par
Hiihtokeskusten markkinointi vuonna 2015Hiihtokeskusten markkinointi vuonna 2015
Hiihtokeskusten markkinointi vuonna 2015Ossi Ahto
902 vues28 diapositives

En vedette(9)

Similaire à Markkinointiviestinnan tehokkuuden mittaaminen

Digital - Omnicom Media Group Helsinki par
Digital - Omnicom Media Group HelsinkiDigital - Omnicom Media Group Helsinki
Digital - Omnicom Media Group HelsinkiOmnicom Media Group Digital Finland
398 vues7 diapositives
Digitaalisen markkinoinnin perusteet - syksy 2016 par
Digitaalisen markkinoinnin perusteet - syksy 2016Digitaalisen markkinoinnin perusteet - syksy 2016
Digitaalisen markkinoinnin perusteet - syksy 2016Tommi Salenius
371 vues45 diapositives
Mark042013 presentaatio par
Mark042013 presentaatioMark042013 presentaatio
Mark042013 presentaatioVille Tolvanen
909 vues77 diapositives
Onko markkinointi kuollut? par
Onko markkinointi kuollut?Onko markkinointi kuollut?
Onko markkinointi kuollut?Ville Tolvanen
2.6K vues39 diapositives
Omnichannel – webinaarimateriaali (25.11.2014) par
Omnichannel – webinaarimateriaali (25.11.2014)Omnichannel – webinaarimateriaali (25.11.2014)
Omnichannel – webinaarimateriaali (25.11.2014)Jarno Malaprade
1.2K vues64 diapositives
Heikki Karjalainen: Onko perinteinen markkinointi tullut tiensä päähän? par
Heikki Karjalainen: Onko perinteinen markkinointi tullut tiensä päähän?Heikki Karjalainen: Onko perinteinen markkinointi tullut tiensä päähän?
Heikki Karjalainen: Onko perinteinen markkinointi tullut tiensä päähän?Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto, MTL
5.8K vues34 diapositives

Similaire à Markkinointiviestinnan tehokkuuden mittaaminen(20)

Digitaalisen markkinoinnin perusteet - syksy 2016 par Tommi Salenius
Digitaalisen markkinoinnin perusteet - syksy 2016Digitaalisen markkinoinnin perusteet - syksy 2016
Digitaalisen markkinoinnin perusteet - syksy 2016
Tommi Salenius371 vues
Omnichannel – webinaarimateriaali (25.11.2014) par Jarno Malaprade
Omnichannel – webinaarimateriaali (25.11.2014)Omnichannel – webinaarimateriaali (25.11.2014)
Omnichannel – webinaarimateriaali (25.11.2014)
Jarno Malaprade1.2K vues
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto par Fonecta
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenvetoUusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
Fonecta422 vues
Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa par Janne Stude
Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossaMittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa
Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa
Janne Stude255 vues
Kohti tulosvastuullista markkinointia par Fonecta
Kohti tulosvastuullista markkinointiaKohti tulosvastuullista markkinointia
Kohti tulosvastuullista markkinointia
Fonecta654 vues
Internetin hyödyntäminen 2012, osa 2 par Lasse Leponiemi
Internetin hyödyntäminen 2012, osa 2Internetin hyödyntäminen 2012, osa 2
Internetin hyödyntäminen 2012, osa 2
Lasse Leponiemi458 vues
Sosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS Oy par ICMI Oy
Sosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS OySosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS Oy
Sosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS Oy
ICMI Oy847 vues
Sosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS Oy par B2B-seminaari
Sosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS OySosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS Oy
Sosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS Oy
B2B-seminaari838 vues
Digitaalinen asiakkuusmarkkinointi lisää myyntiä ja markkinoinnin tehokkuutta par Searchbox
Digitaalinen asiakkuusmarkkinointi lisää myyntiä ja markkinoinnin tehokkuuttaDigitaalinen asiakkuusmarkkinointi lisää myyntiä ja markkinoinnin tehokkuutta
Digitaalinen asiakkuusmarkkinointi lisää myyntiä ja markkinoinnin tehokkuutta
Searchbox1.5K vues
Lisäarvot ja strategiat kiinteistö- ja rakennusalalla par Jussi Hirvela
Lisäarvot ja strategiat kiinteistö- ja rakennusalallaLisäarvot ja strategiat kiinteistö- ja rakennusalalla
Lisäarvot ja strategiat kiinteistö- ja rakennusalalla
Jussi Hirvela567 vues
Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013 par creuna_fi
Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013
Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013
creuna_fi1.2K vues
Globaali B2B-Markkinointi Suomessa par OMD_Finland
Globaali B2B-Markkinointi SuomessaGlobaali B2B-Markkinointi Suomessa
Globaali B2B-Markkinointi Suomessa
OMD_Finland649 vues
10 ideaa asiakkuuksien kasvattamiseen - Avaus Open par Avaus
10 ideaa asiakkuuksien kasvattamiseen - Avaus Open10 ideaa asiakkuuksien kasvattamiseen - Avaus Open
10 ideaa asiakkuuksien kasvattamiseen - Avaus Open
Avaus 2.2K vues
Magenta Advisory - Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppala... par BearingPoint Finland
Magenta Advisory - Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppala...Magenta Advisory - Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppala...
Magenta Advisory - Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppala...
Verkosta Bisnestä par Frantic
Verkosta BisnestäVerkosta Bisnestä
Verkosta Bisnestä
Frantic440 vues

Plus de DIMAR project

Mobiiliratkaisut myynnin ja CRM:n näkökulmasta par
Mobiiliratkaisut myynnin ja CRM:n näkökulmastaMobiiliratkaisut myynnin ja CRM:n näkökulmasta
Mobiiliratkaisut myynnin ja CRM:n näkökulmastaDIMAR project
466 vues22 diapositives
The future of mobile CRM par
The future of mobile CRMThe future of mobile CRM
The future of mobile CRMDIMAR project
793 vues11 diapositives
B2B markkinointiviestintä digitaalisessa ympäristössä par
B2B markkinointiviestintä digitaalisessa ympäristössäB2B markkinointiviestintä digitaalisessa ympäristössä
B2B markkinointiviestintä digitaalisessa ympäristössäDIMAR project
1.3K vues33 diapositives
Ams 2012 presentation_simula par
Ams 2012 presentation_simulaAms 2012 presentation_simula
Ams 2012 presentation_simulaDIMAR project
454 vues32 diapositives
The corporate branding networks behind b2b smes revealing the actors par
The corporate branding networks behind b2b smes revealing the actorsThe corporate branding networks behind b2b smes revealing the actors
The corporate branding networks behind b2b smes revealing the actorsDIMAR project
812 vues11 diapositives
Branding perspective to service business research par
Branding perspective to service business researchBranding perspective to service business research
Branding perspective to service business researchDIMAR project
584 vues10 diapositives

Plus de DIMAR project(10)

Mobiiliratkaisut myynnin ja CRM:n näkökulmasta par DIMAR project
Mobiiliratkaisut myynnin ja CRM:n näkökulmastaMobiiliratkaisut myynnin ja CRM:n näkökulmasta
Mobiiliratkaisut myynnin ja CRM:n näkökulmasta
DIMAR project466 vues
B2B markkinointiviestintä digitaalisessa ympäristössä par DIMAR project
B2B markkinointiviestintä digitaalisessa ympäristössäB2B markkinointiviestintä digitaalisessa ympäristössä
B2B markkinointiviestintä digitaalisessa ympäristössä
DIMAR project1.3K vues
The corporate branding networks behind b2b smes revealing the actors par DIMAR project
The corporate branding networks behind b2b smes revealing the actorsThe corporate branding networks behind b2b smes revealing the actors
The corporate branding networks behind b2b smes revealing the actors
DIMAR project812 vues
Branding perspective to service business research par DIMAR project
Branding perspective to service business researchBranding perspective to service business research
Branding perspective to service business research
DIMAR project584 vues
B2B sme branding identity and mobility par DIMAR project
B2B sme branding identity and mobilityB2B sme branding identity and mobility
B2B sme branding identity and mobility
DIMAR project1.3K vues
Marketing communications measurement par DIMAR project
Marketing communications measurementMarketing communications measurement
Marketing communications measurement
DIMAR project8.2K vues
Marketing communications 2012 / Aarne Töllinen par DIMAR project
Marketing communications 2012 / Aarne TöllinenMarketing communications 2012 / Aarne Töllinen
Marketing communications 2012 / Aarne Töllinen
DIMAR project477 vues
Content management in marketing communication of industrial companies public par DIMAR project
Content management in marketing communication of industrial companies publicContent management in marketing communication of industrial companies public
Content management in marketing communication of industrial companies public
DIMAR project702 vues

Markkinointiviestinnan tehokkuuden mittaaminen

 • 1. Digitaalisen markkinointiviestinnän mittaaminen Aarne Töllinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu KTM, projektipäällikkö Yrittäjä, tohtoriopiskelija
 • 2. Digitalisaatio Digitaalinen markkinointiviestintä Markkinointiviestinnän mittaaminen Mahdollisuudet Haasteet Digitaalisen markkinointiviestinnän mittaaminen Mahdollisuudet Haasteet Web-analytiikka SMM Esimerkkejä
 • 4. Digi-investointien kasvu Forrester Research 2009
 • 6. Markkinoinnin murros Kuluttaja / käyttäjä Kohdennettavuus Kiire Sosiaalisuus Vuoro- vaikutteisuus Tietoisuus One 2 one Hedonismi Mitattavuus Helppous Many 2 many Generations Vastuullisuus Y&Z DIGITAL MARKETING Teknologia Yritykset ja kilpailu Mobiili HTML5 Pilvipalvelimet ”Born global” Edelläkävijyys Konvergenssi T&K analytiikka 3D Kustannus- Web 1.0 -> säästöt Web N julkaisujärjestelmät Uudet liiketoiminnat
 • 7. Digitaalinen markkinointiviestintä on digitaalisten muotojen ja medioiden, kuten Internetin, mobiilimedian ja muiden interaktiivisten kanavien hyödyntämistä markkinointiviestinnässä: – sähköinen suoramarkkinointi (mm. sähköposti ja tekstiviesti) – internetmainonta (mm. verkkosivut, kampanjasivustot, bannerit, hakukonemainonta, hakukoneoptimointi) – sosiaalinen media – viraalimarkkinointi – mainospelit – mobiilimarkkinointi – verkkoseminaarit Karjaluoto 2010, s. 14
 • 8. Digitalisaation tuomia muutoksia • Digitalisaatio on 1) lisännyt tiedon määrää 2) nopeuttanut tiedon leviämistä 3) helpottanut tiedon saatavuutta 4) kasvattanut asiakkaan vaikutusvaltaa omiin ja toisten asiakkaiden päätöksiin 5) voimistanut suosittelukulttuuria
 • 9. SOME: yksi osa digitaalista markkinointiviestintää • Asiakkaiden kuuntelemista ja seuraamista – Jälkien vallankumous – Myyjä osaksi asiakkaiden dialogia • Internetissä tapahtuvaa sosiaalista vuorovaikutusta • Monelta-monelle dialogia • Kuluttajista/asiakkaista sisällöntuottajia → käyttäjien luoma sisältö ja jakaminen • ”Uusi työkalu” viestintään ja markkinointiin – sisäinen viestintä – partneriviestintä – asiakasviestintä
 • 10. eWOM tästä SOMEssa on kyse • = online-ympäristön WOM • Eroja WOMiin – Aika- ja paikkasidonnaisuuden katoaminen – Vuorovaikutusjoukko suurempi • Rajaton dialogi – Osapuolten heterogenisuus korostuu • Suhteen vahvuus ei vaikuta luotettavuuteen • Yhteisön luotettavuus vaikuttaa viestin luotettavuuteen – Henkilökohtaisuuden puuttuminen • Viestijät jopa anonyymejä • Kuinka arvioida luotettavuutta?
 • 12. Kiinnostus mittaamiseen • Helpointa mitata – Bannerimainonta – Sähköpostisuora – Maksettu hakukonemainonta • Vaikeinta mitata – Sosiaalinen media – Sanomalehdet – Televisio N= 567 globaali eMarketer 2011; eConsultancy 2010
 • 13. Markkinointiviestinnän mittaaminen • = laskennallisten ja / tai • Ollut kiinnostava aihe pitkään. todistettavien tulosten keräämistä Haasteellisuus rajoittanut tehdyistä markkinointitoimista tutkimusta ja käytäntöä. • Voidaan luokitella: – Marketing productivity (the efficiency approach) Financial (e.g. sales, savings) – The marketing audit concept (the Non-financial (e.g. brand awareness, effectiveness approach) customer satisfaction) • Kyky mitata markkinoinnin tehokkuutta vaikuttaa Quantitative (e.g. currency, customers, positiivisesti yrityksen deals, visitors, leads) tuloksentekokykyyn. Qualitative (e.g. sentiments, reviews, – Raportointitiheys voimistaa brand related metrics) vaikutuksia. Morgan et al., 2002; O’Sullivan et al. 2007 and O’Sullivan et al. 2009
 • 14. Markkinointiviestinnän mittaaminen • Yksinkertaisimmillaan toimien (inputs) ja vaikutusten (outputs) vertailemista. • Ambler et al. (2001) toteavat, että “metrics should be limited to performance measures which are high level, necessary, sufficient, unambiguous, and ideally, predictive.” Marketing Business Marketing Marketing Marketing measurement METRICS strategy strategy objectives tactics strategy Phillips and Halliday, 2008; Ambler and Roberts 2008; Töllinen & Karjaluoto 2011
 • 15. Markkinointiviestinnän mittarit KPI = key performance indicators ROI= return on investment • ROC (return on customer) • American Marketinc Asccovciatioin mukaan ROI- • NPV (net present value) mittareita ovat: – incremental sales revenue • CLV (customer lifetime value) – ratio of cost to revenue – cost per sale generated • CE (customer equity) – changes of financial value of sales generated, • NPC (net promoter score) – cost of new customer, cost of old customer retention. (Peppers and Rogers 2005; Reichheld 2003; Ambler and Roberts, 2008)
 • 16. Mittaamisen tasot LONG-TERM measurement Executive level Financial - Overall financial metrics (ROI, sales, Metrics savings, efficiency, cost per something…) LONGER-TERM measurement Manager level Strategic Metrics - Brand and customer related metrics (CP, preferences, engagent, brand image…) Exposure Metrics SHORT-TERM measurement Employee level - Campaign related metrics (CTR, reach, awareness, mentions…) Töllinen 2011
 • 17. Markkinointiviestinnän mittaamisen haasteita • Lyhyt aikaväli vs. pitkä aikaväli – Lyhyen aikavälin asiakasvaikutukset – Pitkän aikavälin taloudelliset vaikutukset • Kohdistettavuusongelma – Mikä aiheutuu mistäkin • Toimintaympäristön jatkuva muutos • Laskentafunktion ja markkinointifunktion yhteisen historian puute – Yhteisen kielen puute – Yhteisten käytäntöjen puute Ambler et al. 2004; Seth and Sisodia 2002; Sidhu and Roberts 2008; Dekimpe & Hanssens 1995; McDonald 2010
 • 18. Markkinointiviestinnän mittaamisen haasteita • Esteet mittaamiseen • 57 % päättäjistä kokee – ”ROI on vaikeaa mitata” tulosten analysoinnin – Tavoitteet ovat epäselvät mittaustyön – Ei tiedetä mistä aloittaa pullonkaulaksi – Ei ole osoitettu ”oikeaa” mittaustapaa – Liika mittareita • 62% mukaan tärkein haaste on datan muuttaminen käytännöksi – Ei ole aikaa – Ei ole osaamista – Ei ole budjettia • 67 % päättäjistä käyttää ainakin yhtä mittaria (N= 263) eMarketer 2011; Unica an IBM Company 2011
 • 19. Kehitystrendi: asiakaskohtainen mittaaminen Markkinointifunktion tärkeimmät tavoitteet? Joten mitä kannattaa mitata? • CLV = customer lifetime value • ROI / customer • CP = customer profitability • CE = customer equity Joten miten kannattaa mitata? • Data-aineistoiden yhdistäminen – Digitaalinen mittaaminen N= 321 (markkinointijohtajaa, liikevaihto +250milj$ / vuosi) – Ei digitaalinen mittaaminen – Myynti- ja CRM-järjestelmät Töllinen & Karjaluoto 2011; Forbes 2011
 • 21. Digitaalisen markkinointiviestinnän mittaaminen • Markkinointiviestinnän • Digi-ajan mittaustyökaluja digitaalisten muotojen vaikutusten arvioimista – Web-analytiikka • Sähköpostianalytiikka • Mobiilianalytiikka • Mittaustavoitteet ja –prosessit eivät eroa ei-digitaalisen – Sosiaalisen median markkinointiviestintään monitorointi verrattuna – sCRM-järjestelmät / 2.0 CRM- • Viestintäkanavan ja/tai järjestelmät välineen digitalisoituminen helpottaa mittaustyötä • Paljon haasteita ratkaistavana – Toimen / kampanjan vaikutuksia mahdollista seurata
 • 22. CASE: Suomalaisten teollisuusyritysten markkinointiviestinnän mittaaminen 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 38,6 % • Harvat yritykset ovat muuttaneet 50 % 40 % 22,1 % markkinointiviestinnän tehokkuuden 30 % 21,4 % 13,1 % mittaamistaan digitaalisen viestinnän käytön 20 % 4,8 % myötä. 10 % 0% Täysin eri Täysin • Suuremmissa yrityksissä digitalisaatio mieltä samaa muuttanut enemmän tehokkuuden mieltä mittaamista kuin mikro- tai pk-yrityksissä. Arvioimme digitaalisen markkinointiviestinnän tuloksia asetettuihin tavoitteisiin n= 146 • Digitaalinen markkinointiviestintästrategian 100 % perustuminen yrityksen kokonais- tai 90 % 80 % markkinointistrategiaan jakautuu 70 % voimakkaasti. 60 % 45,5 % 50 % 29,7 % 40 % • Enemmistö kokee, että digitaalisen 30 % 12,4 % 8,3 % 20 % 4,1 % markkinointiviestinnän mittaamisen avulla 10 % ei ole saavutettu hyötyjä. 0% Täysin eri Täysin mieltä samaa mieltä Digitaalisen markkinointiviestinnän käyttö on muuttanut markkinointiviestintämme tehokkuuden mittaamista n= 146 DIMAR-hanke 2011
 • 24. Web-analytiikka • Esim. Google Analytics, Snoobi • Mahdollisuuksia – Asiakaskohtainen tieto saatavissa • Sähköisen asiakaskäyttäytymisen – Helposti hyödynnettävä tieto saatavissa (ei pelkän Webin) seuraamista ja analysointia – Lyhyen aikavälin vaikutusten mittaamisen helpottuminen – Tulokanavat – Verkkokauppa – Liikkumisreitit – Poistumiskanavat • Haasteita – Reaktiot – Vain osa transaktioista tapahtuu e- – Jne. ympäristössä – Hyödyntämismahdollisuudet riippuvat paljon toimialasta ja • Click-through-rate on paljon käytetty yrityksestä mittari kampanjoissa – Tehokas analysointi vaatii = kuinka paljon kävijöitä tulee sivulle esim. perehtyneisyyttä bannerimainoksesta • Ei riitä sellaisenaan – Ns. välillisiä mittareita (pl. verkkokauppa) • Mitä klikkauksen jälkeen tapahtuu!? Wilson 2010; Manchanda et al. 2006;
 • 25. Web-analytiikka Mistä? Miten? Milloin? Kauanko? Mikä kiinnostaa? DIMAR-hanke 2011
 • 26. Web-analytiikka Mitä? Mikä Huonoa? Mikä hyvää? DIMAR-hanke 2011
 • 27. Web-analytiikka Kuka? Mitä? Kuinka usein? DIMAR-hanke 2011
 • 28. Verkkokauppa & Web-analytiikka Mistä ostajat tulevat? Kävijän arvo? Konversio? Ostot? Keskiostot? Ostomäärät? Google 2010
 • 29. Myynti ja Web-analytiikka AWARENESS INTEREST CONSIDERATION ACTION Töllinen (2011)
 • 31. Sosiaalisen median monitorointi • SMM on verkkokeskusteluiden ja sisältöjen • Haasteita luokittelua, analysointia, kuvastamista sekä tiedoksi jalostamista. – Datan määrä – Semanttinen analyysi – Keskustelupalstat (esim. Suomi24) – Tiedon oikeellisuus – Verkostoitupalvelut (esim. Facebook) – Tiedon relevanttius – Videopalvelut (esim. YouTube) – Suljetut rajapinnat (esim. LinkedIn ja valtaosa – Kuvapalvelut (esim. Flickr) Facebook-sisällöstä) – Mikroblogit (esim. Twitter) – Tiedon käyttötarkoitukset – Suosittelusivustot (esim. Delicious) – Blogit – Wikit • Mahdollisuuksia • 2004–2005 ensimmäiset kaupalliset ohjelmat – Objektiivisen ”salaisen tiedon” kerääminen – ”Mitä meistä puhutaan?” • Useita ohjelmistoja – Kampanjavaikutusten mittaaminen – Brändi- ja asiakaskokemusten selvittäminen – IBM Coremetrics – Ns. tulipalojen tunnistaminen – Meltwater Buzz Metrics – Vaikuttajien tunnistaminen – Radian6 – Vaikutusalueiden tunnistaminen – Google Adwords – Hootsuite Sponder 2011; Töllinen et. al.2012 forthcoming
 • 32. Sosiaalisen median monitorointi Missä? Milloin? Kuinka laajalti? Paljonko? DIMAR-hanke 2011
 • 33. Sosiaalisen median monitorointi Mihin sävyyn? Paljonko?  MIKSI?! DIMAR-hanke 2011
 • 34. Sosiaalisen median monitorointi Kuka? Ketkä? Mistä teemoista? DIMAR-hanke 2011
 • 35. YRITYKSEN STRATEGIA Markkinointistrategia / markkinointiviestinnän strategia Tavoitteet Taktiikat Työkalut Arviointi Tehokkuuden mittaaminen ja raportointi Tavoite A Tavoite B Tavoite C Tavoite D Laadulliset Määrälliset Rahalliset mittarit mittarit mittarit Arviot Seuraajat ROI Maininnat Klikit Myynti Mielipiteet Maininnat Kustannukset Tunteet Kommentit CLV/CPA/CPC … Pyynnöt jne. Liidien arvo Mukaillen Töllinen & Karjaluoto (2011)
 • 37. Lisätty todellisuus (augmented reality) PRINTTIKANAVA  DIGIKANAVA  MITTAAMINEN Sijaintipalvelut (location based services) SIJAINTI  MARKKINOINTIVIESTI  MITTAAMINEN
 • 38. NETTI-TV + KOSKETUSNÄYTÖT  VUOROVAIKUTTEINEN MAINONTA  MITTAAMINEN
 • 39. eELOKUVAT + KOSKETUSNÄYTÖT  VUOROVAIKUTTEINEN PRODUCT PLACEMENT  MITTAAMINEN
 • 40. 3D-MALLINNUS + DATAYHTEYS (esim. tabletti) + KOSKETUSNÄYTÖT  UUDENLAINEN MYYNTYÖ  MITTAAMINEN kts. www.movya.fi
 • 41. Mahdollisuudet mittaamisen näkökulmasta • Vuorovaikutteisuuden kasvu – Vuorovaikutteiset sisällöt, mainokset, myyntimateriaalit, verkkosivut, messuosastot… Digitalisaation voimistuessa on • Konvergenssin voimistuminen aikaisempaa helpompaa arvioida – Näytöt, datayhteydet, pilvipalvelimet asiakkaiden kokemuksia ja reaktioita • Lisätty todellisuus (augmented markkinointitoimenpiteeseen reality) = lisätty informaatio = kasvava lisäarvo Haasteita on kuitenkin paljon. • Sijaintipalvelut (location based services) = personoitu informaatio = kasvava lisäarvo
 • 43. DELL Outlet DELL Ideastorm • 1,6 milj. seuraajaa • 13 tuhatta ideaa • 1milj. $ vuodessa • 80 tuhatta kommenttia • 3 milj. $ reilussa kahdessa vuodessa • 390 toteutettua ideaa (Dellin liikevaihto 2008 61 milj. $) • 80% ideoista 450 ihmiseltä Paljon vai vähän? Merkittävää vai merkityksetöntä?
 • 44. Super Bowl 2011 Superbowlin TV-mainokset 2011 + digimittaaminen Lähde: Hubspot-2011.
 • 45. 1. päivänä noin 6 milj. • Twitter-seuraajien määriä +2700% katsojaa YouTubessa • Facebook-fanien määrä +800% 2. päivänä maailman 8. • Kotisivuliikenne +300% katsotuin online-video • YouTube –kanava katsotuin kaupallinen kanava 3. päivänä yli 20 milj. • 1.4 miljardia medianäyttöä (6kk) katsojaa YouTubessa MYYNTI +27%(6kk) +55% (3kk) +107% (1kk) 1. viikon jälkeen yli 40 milj. Suosituin miesten suihkushampoo katsojaa YouTubessa Yhdysvalloissa (syyskuu 2010)
 • 46. Kirjallisuutta • Ambler, T. & Roberts, J. 2008. Assessing marketing performance: Don’t Settle for a Silver Metric. Journal of Marketing Management 24(7), 733-750. • Booth, N., & Matic, J.A. (2011). Mapping and leveraging influencers in social media to shape corporate brand perceptions. Corporate Communications: An International Journal, 16 (3), 184-191. • Branthwaite, A., & Patterson, S. (2011). The power of qualitative research in the era of social media. Qualitative Market Research: International Journal, 14 (4), 430-440. • Constantinides, Efthymios., Founain Stefan J. 2008. Special Issue Papers Web 2.0: Conceptual foundations and marketing issues. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice 9 (3), 231-244. • Dennis, C., Merrilees, B., Jayawardhena, C., & Wright, L. T. (2009). E-consumer behaviour. European Journal of Marketing, 43(9/10), 1121-1139 • Hennig-Thurau, Thorsten., Mathouse, Edward, c., Friege, Christian., Gensler, Sonja., Lobschat, Lara., Rangaswamy, Arvind., Skiera, Bernd. 2010. The impacht of New Media on Customer Relationships. Journal of Service Research 13 (3), 311-330. • Hearn, G., Foth, M., Gray, G. 2009. Applications and implementations of new media in corporate communications. An action research approach. Corporate Communications: An International Journal 15(1), 49-61. (a) • Kaplan, Adreas M., Haenlain, Michael. 2009. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons 53, 68) • Karjaluoto, H. 2010. Digitaalinen markkinointiviestintä. Esimerkkejä parhaista käytännöistä yritys ja kuluttajamarkkinointiin. WSOYpro Oy. Saarijärvi. • Karjaluoto, H., Töllinen, A., Tenhunen, A., & Leppäniemi, M. (2011), ”Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä –tutkimusraportti”, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun julkaisuja, Nro 183/11, s. 1-31. • Lehtimäki, Tuula., Salo Jari., Hiltula Heidi., Lankinen Mikko. 2009. Harnessing Web 2.0 for business to business marketing – literature review and an empirical perspective from Finland. Oulun yliopisto, taloustieteiden tiedekunta. Working Papers 29. • Lenskold Group / The Pedowitz Group Lead Generation. Marketing ROI Study. • Manchanda, P., Dubé, J.-P., Goh, K. Y. & Chintagunta, P. K. 2006. The Effect of Banner Advertising on Internet Purchasing. Journal of Marketing Research, 43(1), 98-108. • Riegner, Gate. 2007. Word of Mouth on the Web: The Impact of Web 2.0 on Consumer Purchase Decisions. Journal Of Advertising Research • Rowley, Jennifer. 2001. Remodelling marketing communications in an Internet environment. Internet Research: Electronic Applications and Policy 11 (3), 203-212. • Sponder, M. 2011, Social Media Analytics. New York: McGraw-Hill • Sterne, Jim. 2010. Social Media Metrics.John Wiley & Sons, Inc. New Jersey. • Wilson, R. 2010. Using clickstream data to enhance business-to-business web site performance. Journal of Business & Industrial Marketing, 25(3), 177-187.. • Internet-lähteet: www.mashable.com, www.forrester.com, www.hubspot.com, www.emarketer.com, www.divia.fi, www.womma.org, www.yle.fi, www.dimar.fi