Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Ökad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktyg

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Sett 2016 EduSpaces
Sett 2016 EduSpaces
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 32 Publicité

Ökad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktyg

Télécharger pour lire hors ligne

Lars Åkerblom, vice VD på Gleerups, och Marcus Anders, konceptutvecklare interaktiva böcker på Gleerups, Per-Ola Jacobsson, skolchef vid Karl-Oskarsskolorna. Presentation på DIUs BETT-resa 2013

Lars Åkerblom, vice VD på Gleerups, och Marcus Anders, konceptutvecklare interaktiva böcker på Gleerups, Per-Ola Jacobsson, skolchef vid Karl-Oskarsskolorna. Presentation på DIUs BETT-resa 2013

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Similaire à Ökad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktyg (20)

Plus par Framtidens Lärande (20)

Publicité

Ökad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktyg

 1. 1. ÖKAD KVALITET OCH ÖKAT ENGAGEMANG MED DIGITALA LÄRVERKTYG Datorn i utbildningen-seminarium vid BETT 2013 Marcus Ander & Lars Åkerblom, Gleerups Per-Ola Jacobson, Karl-Oskarskolan
 2. 2. Ökad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktyg • Hur kan en-till-en-satsningen bli en pedagogisk resa som ger ökad kvalitet och bättre resultat? • Hur går en framgångsrik implementering av digitala lärverktyg till? • Hur stöder Gleerups interaktiva böcker kvalitetsarbetet och ger den professionelle pedagogen ett nytt verktyg för lärande? • Hur kan de dagliga lärsituationerna både vara individuellt anpassade och flexibla, och samtidigt leda eleverna mot styrdokumentens mål? • Hur arbetar lärare praktiskt med kombinationen webbens frihet, egenutvecklat material och professionellt framställt material som är byggt kring en genomtänkt struktur och progression mot kursplanemål?
 3. 3. Nuets digitala utmaningar i en skola för elevers högre måluppfyllelse
 4. 4. Några bilder av svensk skola anno 2013 • De svenska kunskapsresultaten fortsätter att sjunka inom stort sett alla segment som går att mäta • I de stora internationella kunskapsjämförelserna fortsätter svenska barn att prestera sämre i förhållande till barn i andra länder • Sverige har fått internationell kritik för en alltför låg nivå gällande högskolestudier. Andelen som läser vidare på högskola har visserligen varit hög - men sedan 2006 har vi backat från 10 till 17 plats inom OECD- länderna även i andel högskoleutbildade • Andelen elever som blir behöriga till gymnasiet minskar, i Stockholm har andelen aldrig varit så låg som nu • Betygsklyftan mellan pojkar och flickor växer, liksom mellan barn med högutbildade och lågutbildade föräldrar • Andelen elever som söker praktiska gymnasieprogram har rasat från 35 till 29% på nationell nivå Källa: SvD 130108, Maria Sundén Jelmini
 5. 5. Karl-Oskarskolans systematiska digitala kvalitetsarbete En skola för högre Datorn som måluppfyllelse pedagogiskt och mötet med arbetsverktyg Internetgenerationen Trycka, lära och utveckla Pilotprojekt iPad E-läromedel Kompensatoriska hjälpmedel
 6. 6. Varför är digitala lärverktyg viktiga? • Digitalisering ger nya möjligheter • Lärverktyg viktiga för den professionella pedagogen, eleven & föräldrar • Hjälper läraren att fokusera på uppdragets kärna – varje elevs lärprocess. Lärarens roll alltmer komplex – således behövs bättre verktyg för att hantera nya krav och förväntningar
 7. 7. Styrdokumentens krav ”Den individuella utvecklingsplanen ska dels innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling, dels en planering av hur skolan ska arbeta för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt i riktning mot de nationella målen.” (Ur Skolverkets Allmänna råd om Individuella utvecklingsplaner)
 8. 8. Betyder tydligare mål också att vägen dit är tydlig?
 9. 9. En väg till en bättre skola? ”Det är som om drömmen om den pedagogiska frälsningen aldrig överger människorna.” (Ur Inlärning och omvärldsuppfattning av Marton, Dahlgren, Svensson, Säljö)
 10. 10. ”Det finns ingen inlärning utan innehåll och inte heller finns det några genvägar till kunskap.” ”Vi är av den åsikten att även om man ansluter sig till en viss pedagogisk rörelse, befrias varken student eller lärare från skyldigheten att sträva efter så djup förståelse av studiernas innehåll som möjligt. Vad vi menar är helt enkelt att man borde besinna att alla förbättringar av den pedagogiska verkligheten med logisk nödvändighet måste få sin konkreta form just i den pedagogiska verkligheten. Det finns ingen inlärning utan innehåll och inte heller finns det några genvägar till kunskap.” (Ur Inlärning och omvärldsuppfattnng av Marton, Dahlgren, Svensson, Säljö)
 11. 11. Bra lärverktyg ger lärare och elever många vägar till kunskap • Alla professioner behöver verktyg • Lärare behöver professionella lärverktyg – för att skapa optimala lärsituationer för varje elev och varje grupp • Läraren behöver en bred repertoar – det finns inte en väg till kunskap för alla elever och alla situationer • Variation och individanpassning som nyckelord
 12. 12. John Hattie: Synligt lärande ”Om vi har två elever med ungefär samma studieförutsättningar spelar det inte så stor roll i vilken skola de går, men det spelar roll vilken lärare de har”. ”Det viktigaste budskapet är, enligt Hattie, inte att lärare har stor betydelse för elevernas resultat. Det väsentliga är att vissa lärare betyder mer än andra.” (Ur Jan Håkanssons SKL-presentation av John Hatties forskning - ”Synligt lärande”)
 13. 13. Vad gör läraren bättre i sin roll?
 14. 14. Vad gör vissa lärare bättre än andra? Viktigaste påverkansfaktorer relaterade till läraren • Videoanalys av undervisningen (som fortbildningsmodell): teori-demonstration- övning-återkoppling-stöd (jfr Learning studies / Lesson studies) • Lärares tydlighet i undervisningen: förmåga att klargöra mål och kriterier för måluppfyllelse samt tydlighet i själva undervisningen med förklaringar, exempel och övningar • Förtroendefulla relationer lärare-elev
 15. 15. Bättre rektorer = bättre måluppfyllelse för elever? • Instructional leadership istället för transformational • Fokus på elevprestationer och undervisningsstrategier • Delaktighet i lärares lärande och utveckling
 16. 16. Lärverktyg synliggör lärandet • Hatties betonande av undervisningssituationen: Den lärarledda/lärar- organiserade lärsituationen. Tid för mötet med eleven • Att välja och anpassa lärverktyg, inte att skapa dem
 17. 17. Professionellt framställda lärverktyg är... • Målstyrda - framtagna utifrån läroplaners och ämnesplaners syften, mål och centrala innehåll • Anpassade - språk och innehåll anpassat efter målgruppen (ålder, förkunskaper mm) samt progression • Stödjande - ger sammanhang och struktur • Kvalitetssäkrade - noga utvalda författare, förankrat hos många och granskat av många i daglig användning
 18. 18. Professionellt framställda lärverktyg är... • Granskade – t ex Delegationen för jämställdhet, genus och etnicitet. Driver ständiga förbättringar • Oberoende - inte partsinlagor • Samspelar - ett strukturerat material som samspelar med eget material istället för antingen eller • Smarta - sparar lärartid till det bara läraren kan göra - det pedagogiska mötet med eleven
 19. 19. STÖD I LÄRPROCESSEN
 20. 20. Våra utgångspunkter • Stöd • Erbjuda Sveriges skolor de bästa digitala lärverktygen • Ge verktyg och stöd för en pedagogisk användning av IKT • Ge stöd i flera delar av lärprocessen • Kvalitet • Förena webbens frihet med styrdokumentens struktur och krav • Tillgänglighet • Alla elevers/lärarens verktyg på ett ställe • Plattformsoberoende och tillgängliga 24/7 • Samarbetspartners och single sign-on • Öppenhet & samarbete • Arbeta tillsammans med våra kunder – öppna Lab och tätt samarbete med pilotskolor
 21. 21. Vad är en interaktiv bok?
 22. 22. Interaktiv bok oändligt mycket mer än bara en bok LAB Allmänna funktioner, kommunikation Film, tester, extra övningar, prov Text och bild
 23. 23. Utveckla tillsammans och påverka i Gleerups lab • Vi vill skapa framtidens lärverktyg tillsammans med dig • Det finns ett generellt lab för interaktiv bok såväl som specifika per bok • Följ gärna våra pilotskolor
 24. 24. Erfarenheter från användare av Gleerups interaktiva böcker • Möjlighet att lyssna till boken uppskattat av alla elever • Sparar lärartid • Nya verktyg måste hitta sin plats i undervisningen, kompetensutveckling och pedagogiska samtal • Förankringen är viktig! Skolledning, lärare, elever, föräldrar • Nätverk och hårdvara – det måste fungera!
 25. 25. Interaktiv bok och elever med funktionshinder • Ger viktigt stöd och stora möjligheter för elever med funktionshinder • Psykologiskt viktigt att alla elever utgår från samma lärverktyg – inga särskiljande lösningar • SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) har varit delaktig under hela utvecklingsprojektet från starten av pilotstudien till lansering, och Gleerups och SPSM har fortlöpande kontakter angående utveckling. se ”Den interaktiva boken” på SPSM:s hemsida http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Laromedelsutveckling/Stod-till-producenter/Vilka-som-beviljats-produktionsstod-2012/
 26. 26. Prova någon av våra interaktiva böcker gratis i tio dagar på gleerups.se
 27. 27. Ska vi prata vidare? gleerups.se info@gleerups.se 040-20 98 00 Lars Åkerblom, lars.akerblom@gleerups.se Marcus Ander marcus.ander@gleerups.se Per-Ola Jacobson, Karl-Oskar Utbildning per-ola.jacobson@klr.karl-oskarskolan.se
 28. 28. - i samarbete med dig

×