06_Гейміфікація.pdf

Гейміфікація
З А Х И С Т К У Р С О В О Ї Р О Б О Т И З А Т Е М О Ю :
Опара Карина МК-11
Мета курсової роботи
Н А О С Н О В І Д А Н О Г О Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я , З Р О Б И Т И
В И С Н О В К И П Р О В И К О Р И С Т А Н Н Я Г Е Й М І Ф І К А Ц І Ї
В М А Р К Е Т И Н Г У .
1. Дізнатися загальні характеристики
гейміфікації;
2. Дізнатися історію виникнення
гейміфікації;
3. Дізнатися які види гейміфікації
існують;
4. Виявити плюси та мінуси
гейміфікації;
5. Розглянути приклади гейміфікації в
маркетингу;
Об’єкт дослідження:
ГЕЙМІФІКАЦІЯ
Завдання курсової
роботи:
Зміст
1. Загальна характеристика гейміфікації
1.1 Принципи гейміфікації
1.2 Які елементи гейміфікації подобаються споживачам.
2. Історія виникнення гейміфікації
3. Види гейміфікації
4.Позитивні та негативні сторони гейміфікації
4.1 Позитивні сторони гейміфікації
4.2 Негативні сторони гейміфікації
5. Приклади гейміфікації в маркетингу.
1.Загальна
характеристика
гейміфікації
1 . 1 П Р И Н Ц И П И Г Е Й М І Ф І К А Ц І Ї
Мотивація
Статус
Винагорода
1.2 Які елементи
гейміфікації
подобаються
споживачам
06_Гейміфікація.pdf
2. Історія
виникнення
гейміфікації
Саме поняття «гейміфікація»
означилося у 1912 р., коли відома
компанія «Крекер» у власну продукцію
почала вкладати іграшку-сюрприз, що
в подальшому стало популярним і
серед інших компаній. Вперше ж
термін «гейміфікація» застосував
британський програміст, розробник
комп’ютерних ігор Нік Пеллінг
(NickPelling) (2002 p.).
Конкурси та розіграші
Тести
Опитування
Міні-ігри
Квести
3. Види гейміфікації
4. Позитивні та
негативні сторони
гейміфікації
4.1 Позитивні сторони
гейміфікації
Гейміфікація переводить людину з дорослого стану в дитячий,
коли ми всі навчалися, граючи. Опір матеріалу зменшується,
оскільки внутрішній цензор видалено. Психологічний опір
дорослих і обмежувальні установки зникають.
Якщо в грі учасники об’єднуються для отримання спільного
результату, це стимулює якісну командну роботу.
Якщо в гейміфікацію входить конкуруючий елемент, це додає
емоцій. Включає самоствердження і самооцінку.
Гейміфікація допомагає довести все до кінця: навчання,
збільшення клієнтської бази тощо.
4.2 Негативні сторони
гейміфікації
Іноді гейміфікація стає самоціллю. Грати заради
гри неефективно.
Необхідний додатковий бюджет. Для розробки та
реалізації ігор потрібні великі гроші.
Неправильно розрахована система призводить
до негативного результату. Наприклад, у деяких
випадках сприяння конкуренції може мати не
дуже позитивні наслідки.
5. Приклади гейміфікації в
маркетингу
Кампанія Starbucks «My Starbucks Rewards» була
націлена на збільшення продажів і посилення
прихильності клієнтів до бренду. Ідея кампанії
була проста: накопичувати зірки в мобільному
додатку за кожну покупку в Starbucks. Було 3 рівня
лояльності клієнтів, і відповідно з кожним рівнем
любителі кави могли отримувати різні нагороди:
від безкоштовної чашки напою до
індивідуального продукту в магазині Starbucks.
1. «My Starbucks Rewards»
Ще один цікавий досвід гейміфікації в маркетингу
запропонували Victoria’s Secret. Їх застосунок PINK
Nation пропонує покупцям цікаві ігри з такими
нагородами, як знижки в онлайн і офлайн магазинах,
подарунки, безкоштовна доставка, а також фірмові
стікери і шпалери для смартфонів. Наприклад, одна з
ігор, приурочених до весняних канікул, пропонувала
своїм користувачам взяти участь ось в такому
інтерактиві: знайти букви P, I, N і K в роздрібних і
інтернет-магазинах Victoria’s Secret. Ця кампанія
значно збільшила відвідуваність сайту і збільшила
кількість відвідувачів в магазинах. Компанія як і раніше
в повній мірі використовує гейміфікацію
2. PINK Nation
3. Monobank
Український інтернет-банкінг
Monobank займає лідируючі
позиції у питаннях гейміфікації.
До послуг клієнтів – достаток
квестів, ігор та інших технологій,
які роблять співпрацю з
фінансовою організацією менш
формальним. Щорічно в
мобільному додатку Monobank є
кілька нових квестів або ігор.
Висновок
З А Д О П О М О Г О Ю П Р О В Е Д Н Н О Г О Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я М О Ж Н А
З Р О Б И Т И В И С Н О В К И , Щ О В Б І З Н Е С І Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я М О Ж Е
В И К О Р И С Т О В У В А Т И С Я Д Л Я П О К Р А Щ Е Н Н Я Я К О С Т І
О Б С Л У Г О В У В А Н Н Я К Л І Є Н Т І В А Б О С П О Н У К А Н Н Я С П І В Р О Б І Т Н И К І В
Н А В Ч А Т И С Я Т А П Р А Ц Ю В А Т И Н А Д Д О С Я Г Н Е Н Н Я М П Е В Н И Х Ц І Л Е Й .
Б А Г А Т О Б Р Е Н Д І В П О С Т У П О В О П О Ч И Н А Ю Т Ь Р О З У М І Т И , Щ О
Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я М О Ж Е Б У Т И В І Д М І Н Н И М П О М І Ч Н И К О М , К О Л И
С П Р А В А Д О Х О Д И Т Ь Д О Ц И Ф Р О В О Г О М А Р К Е Т И Н Г У . Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я
П Р И В А Б Л Ю Є Н О В И Х П О Т Е Н Ц І Й Н И Х К Л І Є Н Т І В , З А Х О П Л Ю Є І
В И Н А Г О Р О Д Ж У Є Ї Х , Т А Н А В І Т Ь Д О З В О Л Я Є В І Г Р О В І Й Ф О Р М І
Б І Л Ь Ш Е Р О З П О В І С Т И П Р О Ц І Н Н О С Т І К О М П А Н І Ї А Б О Б Р Е Н Д У Ч И
З А П У С К Н О В О Ї П О С Л У Г И . Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я В М А Р К Е Т И Н Г О В І Й
С Т Р А Т Е Г І Ї Н Е М А Є Р А М О К .
Список використаних джерел
1 . В И Д И Г Е Й М І Ф І К А Ц І Ї В С О Ц І А Л Ь Н И Х М Е Р Е Ж А Х . О Б У Ч Е Н И Е В Ш К О Л Е И Н Т Е Р Н Е Т
М А Р К Е Т И Н Г А W E B P R O M O E X P E R T S | К У Р С Ы Д Л Я М А Р К Е Т О Л О Г А . U R L :
H T T P S : / / W E B P R O M O E X P E R T S . N E T / U A / B L O G / G E Y M I F I K A C I Y A - V - S O C I A L N Y H -
S E T Y A H - R A B O T A E T - I L I - N E T / # 5 ( Д А Т А З В Е Р Н Е Н Н Я : 2 0 . 0 5 . 2 0 2 2 ) .
2 . У Ч А С Н И К И П Р О Е К Т І В В І К І М Е Д І А . Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я – В І К І П Е Д І Я . В І К І П Е Д І Я . U R L :
H T T P S : / / U K . W I K I P E D I A . O R G / W I K I / Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я # І С Т О Р І Я _ Г Е Й М І Ф І К А Ц І Ї ( Д А Т А
З В Е Р Н Е Н Н Я : 2 0 . 0 5 . 2 0 2 2 ) .
3 . Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я У М А Р К Е Т И Н Г У : Н А В І Щ О І Я К ? | F I V E M E D I A . F I V E M E D I A |
F I V E M E D I A . U R L : H T T P S : / / F I V E . M E D I A / U A / B L O G / G A M I F I C A T I O N - I N - M A R K E T I N G -
A D V A N T A G E S - A N D - B E S T - P R A C T I C E S / ( Д А Т А З В Е Р Н Е Н Н Я : 2 0 . 0 5 . 2 0 2 2 ) .
4 . Г Е Й М И Ф И К А Ц И Я В М А Р К Е Т И Н Г Е : П Л Ю С Ы И М И Н У С Ы , П Р И М Е Р Ы , Э Т А П Ы
В Н Е Д Р Е Н И Я . C R E A R T I E N D A O N L I N E B A R A T A E N 1 D Í A E N I N S A L E S . U R L :
H T T P S : / / W W W . I N S A L E S . C O M / U A / B L O G S / B L O G / G E Y M I F I K A T S I Y A - V - M A R K E T I N G E ?
L A N G = U A ( Д А Т А З В Е Р Н Е Н Н Я : 2 0 . 0 5 . 2 0 2 2 ) .
5 . I N C V . S . S . B . M . P I N K N A T I O N - A P P S O N G O O G L E P L A Y . A N D R O I D A P P S O N
G O O G L E P L A Y . U R L : H T T P S : / / P L A Y . G O O G L E . C O M / S T O R E / A P P S / D E T A I L S ?
I D = C O M . V I C T O R I A S S E C R E T . P I N K N A T I O N & A M P ; G L = U S ( D A T E O F A C C E S S :
2 0 . 0 5 . 2 0 2 2 ) .
Дякую за
увагу!
1 sur 18

Recommandé

Развитие молодой веб-студии par
Развитие молодой веб-студииРазвитие молодой веб-студии
Развитие молодой веб-студииEgor Volkov
3.6K vues48 diapositives
Lab proкино gorky film par
Lab proкино gorky filmLab proкино gorky film
Lab proкино gorky filmСофия Архипова
145 vues8 diapositives
Polivko diana mrkt par
Polivko diana mrktPolivko diana mrkt
Polivko diana mrktDiana Polivko
14 vues27 diapositives
Истории о прототипах par
Истории о прототипахИстории о прототипах
Истории о прототипахПрофсоUX
447 vues25 diapositives
Как мужчине одеться 'дорого', а потратить мало? par
Как мужчине одеться 'дорого', а потратить мало?Как мужчине одеться 'дорого', а потратить мало?
Как мужчине одеться 'дорого', а потратить мало?Maxim KupilNadel
188 vues14 diapositives

Contenu connexe

Similaire à 06_Гейміфікація.pdf

Репетиторы из ВШЭ (факультатив) par
Репетиторы из ВШЭ (факультатив)Репетиторы из ВШЭ (факультатив)
Репетиторы из ВШЭ (факультатив)Business incubator HSE
675 vues14 diapositives
Як правильно сприймати новини з екологіїї par
Як правильно сприймати новини з екологіїїЯк правильно сприймати новини з екологіїї
Як правильно сприймати новини з екологіїїЗелена Школа
46 vues12 diapositives
7 незвичайних музеїв світу par
7 незвичайних музеїв світу7 незвичайних музеїв світу
7 незвичайних музеїв світуlibifua19
517 vues9 diapositives
Лев толстой par
Лев толстойЛев толстой
Лев толстойՍամվել Մանասյան
326 vues7 diapositives
вред par
вредвред
вредGrafinja2004
327 vues8 diapositives
Экологическая Обстановка в РФ Яблоко par
Экологическая Обстановка в РФ ЯблокоЭкологическая Обстановка в РФ Яблоко
Экологическая Обстановка в РФ ЯблокоVebinarYabloko
108 vues42 diapositives

Similaire à 06_Гейміфікація.pdf(20)

Як правильно сприймати новини з екологіїї par Зелена Школа
Як правильно сприймати новини з екологіїїЯк правильно сприймати новини з екологіїї
Як правильно сприймати новини з екологіїї
7 незвичайних музеїв світу par libifua19
7 незвичайних музеїв світу7 незвичайних музеїв світу
7 незвичайних музеїв світу
libifua19517 vues
Экологическая Обстановка в РФ Яблоко par VebinarYabloko
Экологическая Обстановка в РФ ЯблокоЭкологическая Обстановка в РФ Яблоко
Экологическая Обстановка в РФ Яблоко
VebinarYabloko108 vues
презентация Microsoft power point (2) par Andrey Fomenko
презентация Microsoft power point (2)презентация Microsoft power point (2)
презентация Microsoft power point (2)
Andrey Fomenko1.9K vues
Монитор. На чем стоит Медуза. (Илья Красильщик, Медуза) par PCampRussia
Монитор. На чем стоит Медуза. (Илья Красильщик, Медуза)Монитор. На чем стоит Медуза. (Илья Красильщик, Медуза)
Монитор. На чем стоит Медуза. (Илья Красильщик, Медуза)
PCampRussia868 vues
архітектурні особливості сокальської гімназії par OlgaVladychko
архітектурні особливості сокальської гімназіїархітектурні особливості сокальської гімназії
архітектурні особливості сокальської гімназії
OlgaVladychko957 vues
Принципи здійснення адаптації та модифікації освітнього процесу.pptx par Solomiya9
Принципи здійснення адаптації та модифікації освітнього процесу.pptxПринципи здійснення адаптації та модифікації освітнього процесу.pptx
Принципи здійснення адаптації та модифікації освітнього процесу.pptx
Solomiya95 vues
Стратегия-2016: презентация для партнеров par Fedor Ovchinnikov
Стратегия-2016: презентация для партнеровСтратегия-2016: презентация для партнеров
Стратегия-2016: презентация для партнеров
Fedor Ovchinnikov3.6K vues
Sustainability shevelyuk csr-breakfast_21-02-2018 par Maryna Saprykina
Sustainability shevelyuk csr-breakfast_21-02-2018Sustainability shevelyuk csr-breakfast_21-02-2018
Sustainability shevelyuk csr-breakfast_21-02-2018
МОЛОТ, НАКОВАЛЬНЯ, КНУТ, ПРЯНИК, ДИЗАЙНЕР, КЛИЕНТ par SHISHKI
МОЛОТ, НАКОВАЛЬНЯ, КНУТ, ПРЯНИК, ДИЗАЙНЕР, КЛИЕНТМОЛОТ, НАКОВАЛЬНЯ, КНУТ, ПРЯНИК, ДИЗАЙНЕР, КЛИЕНТ
МОЛОТ, НАКОВАЛЬНЯ, КНУТ, ПРЯНИК, ДИЗАЙНЕР, КЛИЕНТ
SHISHKI1.1K vues
áîäëîãî ¹66 par Amaraa0317
áîäëîãî ¹66áîäëîãî ¹66
áîäëîãî ¹66
Amaraa0317149 vues
когнитивная слепота & этнопсихология par Anatoly Yasinsky
когнитивная слепота & этнопсихологиякогнитивная слепота & этнопсихология
когнитивная слепота & этнопсихология
Anatoly Yasinsky278 vues

Plus de DOMDepartmentofMarke

11_Матриця_Імовірність_Посилення_Фактора_–_Вплив_Фактора_на_Підприємство.pdf par
11_Матриця_Імовірність_Посилення_Фактора_–_Вплив_Фактора_на_Підприємство.pdf11_Матриця_Імовірність_Посилення_Фактора_–_Вплив_Фактора_на_Підприємство.pdf
11_Матриця_Імовірність_Посилення_Фактора_–_Вплив_Фактора_на_Підприємство.pdfDOMDepartmentofMarke
3 vues8 diapositives
11_XYZ аналіз.pptx par
11_XYZ аналіз.pptx11_XYZ аналіз.pptx
11_XYZ аналіз.pptxDOMDepartmentofMarke
3 vues11 diapositives
11_TEMPLES аналіз.pdf par
11_TEMPLES аналіз.pdf11_TEMPLES аналіз.pdf
11_TEMPLES аналіз.pdfDOMDepartmentofMarke
10 vues7 diapositives
09_SWOT-аналіз із прикладами.pdf par
09_SWOT-аналіз із прикладами.pdf09_SWOT-аналіз із прикладами.pdf
09_SWOT-аналіз із прикладами.pdfDOMDepartmentofMarke
15 vues13 diapositives
09_SNW-аналіз.pdf par
09_SNW-аналіз.pdf09_SNW-аналіз.pdf
09_SNW-аналіз.pdfDOMDepartmentofMarke
2 vues9 diapositives
pestle-аналіз.pdf par
pestle-аналіз.pdfpestle-аналіз.pdf
pestle-аналіз.pdfDOMDepartmentofMarke
4 vues17 diapositives

Plus de DOMDepartmentofMarke(20)

11_Матриця_Імовірність_Посилення_Фактора_–_Вплив_Фактора_на_Підприємство.pdf par DOMDepartmentofMarke
11_Матриця_Імовірність_Посилення_Фактора_–_Вплив_Фактора_на_Підприємство.pdf11_Матриця_Імовірність_Посилення_Фактора_–_Вплив_Фактора_на_Підприємство.pdf
11_Матриця_Імовірність_Посилення_Фактора_–_Вплив_Фактора_на_Підприємство.pdf
08_Курсова робота з дисципліни «Social Media Marketing» на матеріалах акаунту... par DOMDepartmentofMarke
08_Курсова робота з дисципліни «Social Media Marketing» на матеріалах акаунту...08_Курсова робота з дисципліни «Social Media Marketing» на матеріалах акаунту...
08_Курсова робота з дисципліни «Social Media Marketing» на матеріалах акаунту...
07_Аналіз просування TikTok ресторанного бізнесу.pdf par DOMDepartmentofMarke
07_Аналіз просування TikTok ресторанного бізнесу.pdf07_Аналіз просування TikTok ресторанного бізнесу.pdf
07_Аналіз просування TikTok ресторанного бізнесу.pdf
06_Бренди і їх спвпраця з блогерами.pdf par DOMDepartmentofMarke
06_Бренди і їх спвпраця з блогерами.pdf06_Бренди і їх спвпраця з блогерами.pdf
06_Бренди і їх спвпраця з блогерами.pdf
Інформаційні технології в маркетингу_CRM.pptx par DOMDepartmentofMarke
Інформаційні технології в маркетингу_CRM.pptxІнформаційні технології в маркетингу_CRM.pptx
Інформаційні технології в маркетингу_CRM.pptx

06_Гейміфікація.pdf

 • 1. Гейміфікація З А Х И С Т К У Р С О В О Ї Р О Б О Т И З А Т Е М О Ю : Опара Карина МК-11
 • 2. Мета курсової роботи Н А О С Н О В І Д А Н О Г О Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я , З Р О Б И Т И В И С Н О В К И П Р О В И К О Р И С Т А Н Н Я Г Е Й М І Ф І К А Ц І Ї В М А Р К Е Т И Н Г У . 1. Дізнатися загальні характеристики гейміфікації; 2. Дізнатися історію виникнення гейміфікації; 3. Дізнатися які види гейміфікації існують; 4. Виявити плюси та мінуси гейміфікації; 5. Розглянути приклади гейміфікації в маркетингу; Об’єкт дослідження: ГЕЙМІФІКАЦІЯ Завдання курсової роботи:
 • 3. Зміст 1. Загальна характеристика гейміфікації 1.1 Принципи гейміфікації 1.2 Які елементи гейміфікації подобаються споживачам. 2. Історія виникнення гейміфікації 3. Види гейміфікації 4.Позитивні та негативні сторони гейміфікації 4.1 Позитивні сторони гейміфікації 4.2 Негативні сторони гейміфікації 5. Приклади гейміфікації в маркетингу.
 • 4. 1.Загальна характеристика гейміфікації 1 . 1 П Р И Н Ц И П И Г Е Й М І Ф І К А Ц І Ї Мотивація Статус Винагорода
 • 7. 2. Історія виникнення гейміфікації Саме поняття «гейміфікація» означилося у 1912 р., коли відома компанія «Крекер» у власну продукцію почала вкладати іграшку-сюрприз, що в подальшому стало популярним і серед інших компаній. Вперше ж термін «гейміфікація» застосував британський програміст, розробник комп’ютерних ігор Нік Пеллінг (NickPelling) (2002 p.).
 • 9. 4. Позитивні та негативні сторони гейміфікації
 • 10. 4.1 Позитивні сторони гейміфікації Гейміфікація переводить людину з дорослого стану в дитячий, коли ми всі навчалися, граючи. Опір матеріалу зменшується, оскільки внутрішній цензор видалено. Психологічний опір дорослих і обмежувальні установки зникають. Якщо в грі учасники об’єднуються для отримання спільного результату, це стимулює якісну командну роботу. Якщо в гейміфікацію входить конкуруючий елемент, це додає емоцій. Включає самоствердження і самооцінку. Гейміфікація допомагає довести все до кінця: навчання, збільшення клієнтської бази тощо.
 • 11. 4.2 Негативні сторони гейміфікації Іноді гейміфікація стає самоціллю. Грати заради гри неефективно. Необхідний додатковий бюджет. Для розробки та реалізації ігор потрібні великі гроші. Неправильно розрахована система призводить до негативного результату. Наприклад, у деяких випадках сприяння конкуренції може мати не дуже позитивні наслідки.
 • 13. Кампанія Starbucks «My Starbucks Rewards» була націлена на збільшення продажів і посилення прихильності клієнтів до бренду. Ідея кампанії була проста: накопичувати зірки в мобільному додатку за кожну покупку в Starbucks. Було 3 рівня лояльності клієнтів, і відповідно з кожним рівнем любителі кави могли отримувати різні нагороди: від безкоштовної чашки напою до індивідуального продукту в магазині Starbucks. 1. «My Starbucks Rewards»
 • 14. Ще один цікавий досвід гейміфікації в маркетингу запропонували Victoria’s Secret. Їх застосунок PINK Nation пропонує покупцям цікаві ігри з такими нагородами, як знижки в онлайн і офлайн магазинах, подарунки, безкоштовна доставка, а також фірмові стікери і шпалери для смартфонів. Наприклад, одна з ігор, приурочених до весняних канікул, пропонувала своїм користувачам взяти участь ось в такому інтерактиві: знайти букви P, I, N і K в роздрібних і інтернет-магазинах Victoria’s Secret. Ця кампанія значно збільшила відвідуваність сайту і збільшила кількість відвідувачів в магазинах. Компанія як і раніше в повній мірі використовує гейміфікацію 2. PINK Nation
 • 15. 3. Monobank Український інтернет-банкінг Monobank займає лідируючі позиції у питаннях гейміфікації. До послуг клієнтів – достаток квестів, ігор та інших технологій, які роблять співпрацю з фінансовою організацією менш формальним. Щорічно в мобільному додатку Monobank є кілька нових квестів або ігор.
 • 16. Висновок З А Д О П О М О Г О Ю П Р О В Е Д Н Н О Г О Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я М О Ж Н А З Р О Б И Т И В И С Н О В К И , Щ О В Б І З Н Е С І Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я М О Ж Е В И К О Р И С Т О В У В А Т И С Я Д Л Я П О К Р А Щ Е Н Н Я Я К О С Т І О Б С Л У Г О В У В А Н Н Я К Л І Є Н Т І В А Б О С П О Н У К А Н Н Я С П І В Р О Б І Т Н И К І В Н А В Ч А Т И С Я Т А П Р А Ц Ю В А Т И Н А Д Д О С Я Г Н Е Н Н Я М П Е В Н И Х Ц І Л Е Й . Б А Г А Т О Б Р Е Н Д І В П О С Т У П О В О П О Ч И Н А Ю Т Ь Р О З У М І Т И , Щ О Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я М О Ж Е Б У Т И В І Д М І Н Н И М П О М І Ч Н И К О М , К О Л И С П Р А В А Д О Х О Д И Т Ь Д О Ц И Ф Р О В О Г О М А Р К Е Т И Н Г У . Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я П Р И В А Б Л Ю Є Н О В И Х П О Т Е Н Ц І Й Н И Х К Л І Є Н Т І В , З А Х О П Л Ю Є І В И Н А Г О Р О Д Ж У Є Ї Х , Т А Н А В І Т Ь Д О З В О Л Я Є В І Г Р О В І Й Ф О Р М І Б І Л Ь Ш Е Р О З П О В І С Т И П Р О Ц І Н Н О С Т І К О М П А Н І Ї А Б О Б Р Е Н Д У Ч И З А П У С К Н О В О Ї П О С Л У Г И . Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я В М А Р К Е Т И Н Г О В І Й С Т Р А Т Е Г І Ї Н Е М А Є Р А М О К .
 • 17. Список використаних джерел 1 . В И Д И Г Е Й М І Ф І К А Ц І Ї В С О Ц І А Л Ь Н И Х М Е Р Е Ж А Х . О Б У Ч Е Н И Е В Ш К О Л Е И Н Т Е Р Н Е Т М А Р К Е Т И Н Г А W E B P R O M O E X P E R T S | К У Р С Ы Д Л Я М А Р К Е Т О Л О Г А . U R L : H T T P S : / / W E B P R O M O E X P E R T S . N E T / U A / B L O G / G E Y M I F I K A C I Y A - V - S O C I A L N Y H - S E T Y A H - R A B O T A E T - I L I - N E T / # 5 ( Д А Т А З В Е Р Н Е Н Н Я : 2 0 . 0 5 . 2 0 2 2 ) . 2 . У Ч А С Н И К И П Р О Е К Т І В В І К І М Е Д І А . Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я – В І К І П Е Д І Я . В І К І П Е Д І Я . U R L : H T T P S : / / U K . W I K I P E D I A . O R G / W I K I / Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я # І С Т О Р І Я _ Г Е Й М І Ф І К А Ц І Ї ( Д А Т А З В Е Р Н Е Н Н Я : 2 0 . 0 5 . 2 0 2 2 ) . 3 . Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я У М А Р К Е Т И Н Г У : Н А В І Щ О І Я К ? | F I V E M E D I A . F I V E M E D I A | F I V E M E D I A . U R L : H T T P S : / / F I V E . M E D I A / U A / B L O G / G A M I F I C A T I O N - I N - M A R K E T I N G - A D V A N T A G E S - A N D - B E S T - P R A C T I C E S / ( Д А Т А З В Е Р Н Е Н Н Я : 2 0 . 0 5 . 2 0 2 2 ) . 4 . Г Е Й М И Ф И К А Ц И Я В М А Р К Е Т И Н Г Е : П Л Ю С Ы И М И Н У С Ы , П Р И М Е Р Ы , Э Т А П Ы В Н Е Д Р Е Н И Я . C R E A R T I E N D A O N L I N E B A R A T A E N 1 D Í A E N I N S A L E S . U R L : H T T P S : / / W W W . I N S A L E S . C O M / U A / B L O G S / B L O G / G E Y M I F I K A T S I Y A - V - M A R K E T I N G E ? L A N G = U A ( Д А Т А З В Е Р Н Е Н Н Я : 2 0 . 0 5 . 2 0 2 2 ) . 5 . I N C V . S . S . B . M . P I N K N A T I O N - A P P S O N G O O G L E P L A Y . A N D R O I D A P P S O N G O O G L E P L A Y . U R L : H T T P S : / / P L A Y . G O O G L E . C O M / S T O R E / A P P S / D E T A I L S ? I D = C O M . V I C T O R I A S S E C R E T . P I N K N A T I O N & A M P ; G L = U S ( D A T E O F A C C E S S : 2 0 . 0 5 . 2 0 2 2 ) .