Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014

ASIAKASKOKEMUS 
KILPAILUTEKIJÄNÄ 
Jos et tiedä missä olet, 
mikään kartta ei ole avuksi 
© Tuukka Heinonen
Chief Customer Experience Officer 
KTM (yrityksen hallinto) 
MBA (relationship marketing) 
ITIL Manager 
Lean Six Sigma Green Belt 
Certified Process Manager 
Huippuvalmentajatutkinto (HVT) 
Tuukka Heinonen 
DOOR Nordic 
Pitkä kokemus liiketoiminnan kehitystoiminnoista, yritysmyynnin 
johtamisesta sekä BPMS:n käyttöönoton johtamisesta (Gartner 
Case Study, ID#: G00168574) 
Kokonaisvaltainen liiketoiminnan johtamisen näkemys, puhujana 
mm: 
Gartner 
BPM 
–summit 
London 
Business 
Performance 
Summit 
(keynote 
speaker) 
BPM 
Conference 
Europe 
2010 
2013 
-­‐ 
2014 
useita 
esiintymisiä 
2 
h"p://www.linkedin.com/in/ 
tuukkaheinonen
Kilpailuympäristön muutoksen seuraus 
Globaali trendi 
3
Mistä trendi kertoo? 
Sama ilmiö näkyy Suomessa - myös pk-sektorilla 
4 
Trendi
Adaptoidu tai kuole 
5 
Muutoksen nopeus ja kitkatekijät 
Markkinamuutosten 
nopeus 
Asiakkaiden 
9edot 
Asiakas-­‐ 
käy"äytyminen 
Muutosmenetelmien 
hitaus 
Jäykät 
rakenteet 
Kilpailijat 
ja 
kilpailun 
muodot 
Ohjausmenetelmät, 
mi"arit 
Kul"uuri 
ja 
arjen 
toimintatava
Kilpailun muodot eri aikoina 
Forrester Research 
6 
Elämme kokemustaloudessa, asiakkaan tunne on aina totta! 
Logistiikan aikakausi 
1960 
luvulle 
1960 
-­‐ 
1990 
1990 
-­‐ 
2010 
2010 eteenpäin 
Valmistamisen aikakausi 
Informaation aikakausi 
Asiakkaan aikakausi 
Menestyneitä yrityksiä: 
§ Walmart 
§ Toyota 
§ UPS 
§ Nokia 
Menestyneitä yrityksiä: 
§ GE 
§ Boeing 
§ Sony 
§ Ford 
Menestyneitä yrityksiä: 
§ Google 
§ Microsoft 
§ Capital One 
§ Dell 
Menestyneitä yrityksiä: 
§ Ebay 
§ South West Airlines 
§ Amazon 
§ USAA 
§ Apple 
§ Google 
Source 
book: 
hLp://www.amazon.co.uk/Outside-­‐PuRng-­‐Customers-­‐Business-­‐ebook/dp/ 
B008CRWKRY/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1346337801&sr=1-­‐1
Perinteiset muutoksen kulmakivet 
Inside Out vai Outside In? 
7 
Suunta 
(tuloskortti) 
”Tarina” 
Rakenne 
(organisaatio) 
Toiminta-tavat
NPS mittaa suositteluastetta 
Asiakaskokemus linkittyy suoraan liikevaihtoon ja kustannustasoon 
8 
• Net Promoter Score on keino 
ymmärtää mikä on asiakkaalle 
tärkeää. Oikein käytettynä se 
auttaa suuntaamaan 
organisaation toimintaa 
kannattavalla tavalla. 
• NPS on kansainvälisesti 
tunnettu ja paljon käytetty 
metodologia. 
• NPS perustuu asiakkaan 
käsitykseen palvelu-kokonaisuudesta 
ja se pohjautuu 
asiakasuskollisuuteen. 
”Suosittelen!” 
Asioinnin helppous 
Lupausten pitäminen 
Palvelukyky 
Tarpeitteni ymmärtäminen
Kasvu- tai suorituskykyhaasteita? 
Asiakaskokemus on yritysten tärkein strateginen kilpailutekijä jatkossa 
9 
Lähde: Satmetrix & Bain&co 
4x Bain & Co:n mukaan positiivinen asiakaskokemus voi 
jopa nelinkertaistaa asiakkaan elinkaariarvon (2013)
Kasvu- tai suorituskykyhaasteita? 
Asiakaskokemus on yritysten tärkein strateginen kilpailutekijä jatkossa 
10 
Jos asiakkaat saisivat parempaa palvelua… 
ü 88 % olisi valmiita lisäämään ostojaan jopa 30% 
ü 84 % promotoisi yritystä lähiympäristössään pienentäen 
asiakashankintakustannuksia 
Asiakkaat jakavat huonon palvelukokemuksen ja lähipiiri kuuntelee: 
ü 73 % valittanut saamastaan palvelusta sosiaalisessa mediassa 
ü 50 % on valmis vaihtamaan lähipiirinsä huonon kokemuksen perusteella 
Lähde: Amdocs 6/2013 
4x Bain & Co:n mukaan positiivinen asiakaskokemus voi 
jopa nelinkertaistaa asiakkaan elinkaariarvon (2013)
Asiakaskokemuksen taso 
Yritysten ja asiakkaiden näkemysero erinomaisesta asiakaskokemuksesta 
11 
Asiakkaan näkemys 
Yrityksen 
oma näkemys 
100% 
80% 
60% 
40% 
20% 
0% 
Asiakaskeskeisen 
kulttuurin puute 
Lähde: Bain Customer-Led Growth diagnostics questionnaire, n=362 ja Satmetrix NPS database, n=375
Gallup tutki: Muutoksen tekevät ihmiset 
Teot arjessa ratkaisevat 
12 
10:1 vs 2:1 
3.9x 
Osakekohtainen tuottoero 
Sitoutuneiden ja ei-sitoutuneiden suhdeluku
13 Kulttuuri on aina vahvempi kuin prosessi.
Organisaation kehitysvaihe 
Asiakaskokemus on organisaation tärkein johdettava prosessi 
14 
Inside-out 
Outside-in 
• Katse sisällä 
• Siilo-organisaatio 
• Laatu- ja 
asiakastyytyväisyys-haasteet 
• Kisa resursseista 
• Asiakkaan tavoitteet 
ohjaavat 
• Verkostot tuottajana 
• Nopeitakin muutoksia 
tarvittaessa 
• Arvopohja lähtee 
asiakkaasta 
• Adaptiiviset järjestelmät 
• Tyypillisesti tuotannon 
tai jakelun tehokkuuteen 
ja informaation 
hallintaan liittyviä 
kehityshankkeita 
• Asiakasratkaisut 
perustuen organisaation 
omaan kyvykkyyteen 
1 
Organisaatio- ja 
tuotekeskeinen 
2 
Prosessi-lähtöinen 
3 
Asiakas-lähtöinen 
4 
Asiakastuotos-keskeinen
Organisaatio asiakkaan silmin 
Yritys on asiakkaan silmin ”musta laatikko” 
15 
Asiakkaan oma matka 
Mitkä ovat asiakkaan todelliset tarpeet? 
Arvonluomisen ketju 
Johtamis- ja ohjausmekanismit 
Mahdollistajat 
Miten me voisimme auttaa asiakasta 
onnistumaan omalla matkallaan? 
Kohtaamispisteet 
SEURAUS SYY
Asiakaskokemus on organisaation 16 
tärkein johdettava prosessi.
Asiakaskeskeinen muutos 
Viisi onnistuneen asiakaskeskeisen muutoksen vaihetta 
17 
1 
Tunnista 
asiakas-kokemuksen 
nykytila, laske 
bisnescase 
2 
Ymmärrä 
yrityksen 
kehitysvaihe 
ja tee tiekartta 
3 
Osallista 
ihmiset 
muutoksen 
innovointiin 
4 
Projektoi 
käytäntöjen 
muutos 
asiakas-keskeiseksi 
5 
Mittaa ja 
ohjaa reaali-aikaisesti 
Ulkoinen 
diagnoosit 
• SuosiLeluaste 
• CSAT, 
WOM 
• Asioinnin 
helppous 
ja 
miellyLävyys 
CLV-­‐ja 
asiakkuusanalyysi 
Sidosryhmäanalyysi 
Asiakkaan 
odotustutkimus 
Sisäinen 
diagnoosi 
• Sisäinen 
eNPS 
• Reach 
Out 
– 
glanneanalyysi 
• Asiakaskeskeisyyden 
maturiteeR 
Johdon 
Awareness-­‐ 
työpaja 
Työpajat 
• Prosessikohtaiset 
CEI-­‐ 
ja 
SCO-­‐ 
työpajat 
• Priorisoing 
ja 
toimintasuunnitelma 
Muutoksen 
läpivieng 
• Accountability 
• Work-­‐of-­‐Leaders 
• Muutoksen 
seuranta 
• Projekgn 
hallinta 
Seuranta 
• EIM 
/ 
BI/ 
BPMS 
• CE-­‐measurement 
-­‐työpajat 
• KRI/ 
KPI 
-­‐määriLely 
• Transakgonaalinen 
NPS, 
CSAT, 
VOC
Case Palvelutoimiala, syyskuu 2014 
”Kuinka todennäköisesti suosittelisit XX:n palveluita lähipiirillesi?” 
18 
NPS = -2,70 
Asiakkaan eri roolit 
Rooli 1 = 3 
Rooli 2 = -64 
Rooli 3 = 32 
Rooli 4 = -27 
Rooli 5 = -2 
NPS mittaa suositteluastetta. Skaala: -100 -> +100. 
Tavoite: 
Suomen paras 
palveluorganisaatio
Diagnoosin sisältö 
Ulkoinen ja sisäinen näkemys asiakaskokemuksen tuottamisesta 
19 
Ulkoinen diagnoosi (10 min/ asiakas) Sisäinen diagnoosi (15 min/ työntekijä) 
• Suositteluaste (NPS) 
• Avoin palaute 
• Asiakastyytyväisyys (CSAT) 
• Asiakastarpeen täyttyminen 
• Todennäköisyys 
palveluiden uusimiselle 
• ”Word-of-mouth” 
• Asioinnin helppous 
• Asioinnin miellyttävyys 
• Sisäinen eNPS 
• Reach Out –tilanneanalyysi 
• Johtaminen ja ohjaus 
• Arvonluomisen ketju 
• Mahdollistajat 
• CXMA 
• Asiakaskeskeisyyden 
kypsyys 
• Avoin palaute
Vaiheet 
DIAGNOOSI – ANALYYSI –TYÖPAJA – SUOSITUKSET 
20 
1. VALMISTAUDU 2. DIAGNOSOI JA 
ANALYSOI 
3. TULKITSE JA 
PÄÄTÄ 
ESITIEDOT 
• Asiakasprofiilit ja 
määrittelyt 
• Ulkoiset osallistujat 
• Sisäiset osallistujat 
• Aikataulu 
SÄHKÖPOSTIKUT-SUJEN 
LAADINTA 
KERUU 
• Muistutukset 
YHTEENVETO JA 
ANALYYSI 
• Asiakkaan 
kokemus 
• Organisaation 
toiminta 
TYÖPAJA 1PV 
• Mitä löytyi? 
SUOSITUKSET 
JATKOTOIMEN-PITEIKSI 
2-5 PV n. 1-2 VIIKKOA 1 PV
Mitä hyötyä? 
”Monimutkainen hidastaa, siis yksinkertaista” –John Naisbitt 
21 
Tuotokset Tulokset 
• Asiakaskokemus asiakkaan 
kertomana; 
• Toimintakulttuurin tila suhteessa 
asiakaslähtöisen toiminnan 
tavoitteeseen; 
• Tunnistat halutun asiakas-kokemuksen 
ja nykytoiminnan 
välisen kuilun - Kuinka arjen 
toiminta ja asiakkaan 
kokemukset eroavat tahtotilasta. 
• Saat uusimmat näkemykset 
johtamisen tueksi ja voit 
terävöittää toimenpiteitä; 
• Saat selkeät mittarit toiminnan 
kehittämiseen; 
• Saat suoran ja kohdennetun 
palautteen; 
• Pystyt määrittämään seuraavat 
askeleet oikein. 
ü Oikein kohdennetut toimenpiteet; 
parempi asiakaskokemus; 
alentuneet toiminnan 
kustannukset; parempi liiketulos.
Asiakaskeskeisyyden muutospolku 
Forrester: Liikevaihto seuraa asiakaskokemusta 
22 
POLKU 
CEM 
1. Tunnista asiakaskokemuksen nykytila 
2. Ymmärrä yrityksen kehitysvaihe ja tee tiekartta 
3. Osallista organisaatio muutoksen innovointiin 
4. Muuta organisaation käytännöt 
asiakaskeskeisiksi 
5. Mittaa ja ohjaa reaaliaikaisesti KEHITYS
Kiitos! 
“The impossible is often the untried” 
- Jim Goodwin 
DOOR Nordic 
www.doortraining.com 
Tuukka Heinonen 
044 345 4855 
tuukka.heinonen@doornordic.com 
DOOR Nordic
1 sur 23

Contenu connexe

En vedette(20)

Motivoitunut työntekijä tarjoaa parasta asiakaspalvelua - Ville Melkko Nespre...Motivoitunut työntekijä tarjoaa parasta asiakaspalvelua - Ville Melkko Nespre...
Motivoitunut työntekijä tarjoaa parasta asiakaspalvelua - Ville Melkko Nespre...
Customer Experience Professionals Association1.3K vues
Sentraali asiakaspalvelu erikoistilanteissaSentraali asiakaspalvelu erikoistilanteissa
Sentraali asiakaspalvelu erikoistilanteissa
Sentraali (Oy Eniro Finland Ab)1.1K vues
Kongressi2015Kongressi2015
Kongressi2015
Ville Tolvanen2.3K vues
Asiakaspalvelun nykytila ja tulevaisuus SuomessaAsiakaspalvelun nykytila ja tulevaisuus Suomessa
Asiakaspalvelun nykytila ja tulevaisuus Suomessa
Sentraali (Oy Eniro Finland Ab)3K vues
Asiakaskokemuksen uusimmat kehitysaskeleetAsiakaskokemuksen uusimmat kehitysaskeleet
Asiakaskokemuksen uusimmat kehitysaskeleet
Kari Korkiakoski2.5K vues
Älä tapa asiakaskokemusta prosessillaÄlä tapa asiakaskokemusta prosessilla
Älä tapa asiakaskokemusta prosessilla
asiakaspalvelukokemus.fi1.3K vues
Minkälaista asiakaspalvelua suomalaiset kuluttajat haluavatMinkälaista asiakaspalvelua suomalaiset kuluttajat haluavat
Minkälaista asiakaspalvelua suomalaiset kuluttajat haluavat
Sentraali (Oy Eniro Finland Ab)6.1K vues
Asiakaskokemuksen johtaminenAsiakaskokemuksen johtaminen
Asiakaskokemuksen johtaminen
Digital Illustrated3.1K vues
Mitä on asiakaskokemus?Mitä on asiakaskokemus?
Mitä on asiakaskokemus?
Katleena Kortesuo4.5K vues
Käyttökokemuksesta kilpailuetuKäyttökokemuksesta kilpailuetu
Käyttökokemuksesta kilpailuetu
Nordic Morning4.3K vues
Transforming Customer Experience: From Moments to JourneysTransforming Customer Experience: From Moments to Journeys
Transforming Customer Experience: From Moments to Journeys
McKinsey on Marketing & Sales275.3K vues
Creating Powerful Customer ExperiencesCreating Powerful Customer Experiences
Creating Powerful Customer Experiences
Digital Surgeons 1.8M vues

Similaire à Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014(20)

Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014

 • 1. ASIAKASKOKEMUS KILPAILUTEKIJÄNÄ Jos et tiedä missä olet, mikään kartta ei ole avuksi © Tuukka Heinonen
 • 2. Chief Customer Experience Officer KTM (yrityksen hallinto) MBA (relationship marketing) ITIL Manager Lean Six Sigma Green Belt Certified Process Manager Huippuvalmentajatutkinto (HVT) Tuukka Heinonen DOOR Nordic Pitkä kokemus liiketoiminnan kehitystoiminnoista, yritysmyynnin johtamisesta sekä BPMS:n käyttöönoton johtamisesta (Gartner Case Study, ID#: G00168574) Kokonaisvaltainen liiketoiminnan johtamisen näkemys, puhujana mm: Gartner BPM –summit London Business Performance Summit (keynote speaker) BPM Conference Europe 2010 2013 -­‐ 2014 useita esiintymisiä 2 h"p://www.linkedin.com/in/ tuukkaheinonen
 • 4. Mistä trendi kertoo? Sama ilmiö näkyy Suomessa - myös pk-sektorilla 4 Trendi
 • 5. Adaptoidu tai kuole 5 Muutoksen nopeus ja kitkatekijät Markkinamuutosten nopeus Asiakkaiden 9edot Asiakas-­‐ käy"äytyminen Muutosmenetelmien hitaus Jäykät rakenteet Kilpailijat ja kilpailun muodot Ohjausmenetelmät, mi"arit Kul"uuri ja arjen toimintatava
 • 6. Kilpailun muodot eri aikoina Forrester Research 6 Elämme kokemustaloudessa, asiakkaan tunne on aina totta! Logistiikan aikakausi 1960 luvulle 1960 -­‐ 1990 1990 -­‐ 2010 2010 eteenpäin Valmistamisen aikakausi Informaation aikakausi Asiakkaan aikakausi Menestyneitä yrityksiä: § Walmart § Toyota § UPS § Nokia Menestyneitä yrityksiä: § GE § Boeing § Sony § Ford Menestyneitä yrityksiä: § Google § Microsoft § Capital One § Dell Menestyneitä yrityksiä: § Ebay § South West Airlines § Amazon § USAA § Apple § Google Source book: hLp://www.amazon.co.uk/Outside-­‐PuRng-­‐Customers-­‐Business-­‐ebook/dp/ B008CRWKRY/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1346337801&sr=1-­‐1
 • 7. Perinteiset muutoksen kulmakivet Inside Out vai Outside In? 7 Suunta (tuloskortti) ”Tarina” Rakenne (organisaatio) Toiminta-tavat
 • 8. NPS mittaa suositteluastetta Asiakaskokemus linkittyy suoraan liikevaihtoon ja kustannustasoon 8 • Net Promoter Score on keino ymmärtää mikä on asiakkaalle tärkeää. Oikein käytettynä se auttaa suuntaamaan organisaation toimintaa kannattavalla tavalla. • NPS on kansainvälisesti tunnettu ja paljon käytetty metodologia. • NPS perustuu asiakkaan käsitykseen palvelu-kokonaisuudesta ja se pohjautuu asiakasuskollisuuteen. ”Suosittelen!” Asioinnin helppous Lupausten pitäminen Palvelukyky Tarpeitteni ymmärtäminen
 • 9. Kasvu- tai suorituskykyhaasteita? Asiakaskokemus on yritysten tärkein strateginen kilpailutekijä jatkossa 9 Lähde: Satmetrix & Bain&co 4x Bain & Co:n mukaan positiivinen asiakaskokemus voi jopa nelinkertaistaa asiakkaan elinkaariarvon (2013)
 • 10. Kasvu- tai suorituskykyhaasteita? Asiakaskokemus on yritysten tärkein strateginen kilpailutekijä jatkossa 10 Jos asiakkaat saisivat parempaa palvelua… ü 88 % olisi valmiita lisäämään ostojaan jopa 30% ü 84 % promotoisi yritystä lähiympäristössään pienentäen asiakashankintakustannuksia Asiakkaat jakavat huonon palvelukokemuksen ja lähipiiri kuuntelee: ü 73 % valittanut saamastaan palvelusta sosiaalisessa mediassa ü 50 % on valmis vaihtamaan lähipiirinsä huonon kokemuksen perusteella Lähde: Amdocs 6/2013 4x Bain & Co:n mukaan positiivinen asiakaskokemus voi jopa nelinkertaistaa asiakkaan elinkaariarvon (2013)
 • 11. Asiakaskokemuksen taso Yritysten ja asiakkaiden näkemysero erinomaisesta asiakaskokemuksesta 11 Asiakkaan näkemys Yrityksen oma näkemys 100% 80% 60% 40% 20% 0% Asiakaskeskeisen kulttuurin puute Lähde: Bain Customer-Led Growth diagnostics questionnaire, n=362 ja Satmetrix NPS database, n=375
 • 12. Gallup tutki: Muutoksen tekevät ihmiset Teot arjessa ratkaisevat 12 10:1 vs 2:1 3.9x Osakekohtainen tuottoero Sitoutuneiden ja ei-sitoutuneiden suhdeluku
 • 13. 13 Kulttuuri on aina vahvempi kuin prosessi.
 • 14. Organisaation kehitysvaihe Asiakaskokemus on organisaation tärkein johdettava prosessi 14 Inside-out Outside-in • Katse sisällä • Siilo-organisaatio • Laatu- ja asiakastyytyväisyys-haasteet • Kisa resursseista • Asiakkaan tavoitteet ohjaavat • Verkostot tuottajana • Nopeitakin muutoksia tarvittaessa • Arvopohja lähtee asiakkaasta • Adaptiiviset järjestelmät • Tyypillisesti tuotannon tai jakelun tehokkuuteen ja informaation hallintaan liittyviä kehityshankkeita • Asiakasratkaisut perustuen organisaation omaan kyvykkyyteen 1 Organisaatio- ja tuotekeskeinen 2 Prosessi-lähtöinen 3 Asiakas-lähtöinen 4 Asiakastuotos-keskeinen
 • 15. Organisaatio asiakkaan silmin Yritys on asiakkaan silmin ”musta laatikko” 15 Asiakkaan oma matka Mitkä ovat asiakkaan todelliset tarpeet? Arvonluomisen ketju Johtamis- ja ohjausmekanismit Mahdollistajat Miten me voisimme auttaa asiakasta onnistumaan omalla matkallaan? Kohtaamispisteet SEURAUS SYY
 • 16. Asiakaskokemus on organisaation 16 tärkein johdettava prosessi.
 • 17. Asiakaskeskeinen muutos Viisi onnistuneen asiakaskeskeisen muutoksen vaihetta 17 1 Tunnista asiakas-kokemuksen nykytila, laske bisnescase 2 Ymmärrä yrityksen kehitysvaihe ja tee tiekartta 3 Osallista ihmiset muutoksen innovointiin 4 Projektoi käytäntöjen muutos asiakas-keskeiseksi 5 Mittaa ja ohjaa reaali-aikaisesti Ulkoinen diagnoosit • SuosiLeluaste • CSAT, WOM • Asioinnin helppous ja miellyLävyys CLV-­‐ja asiakkuusanalyysi Sidosryhmäanalyysi Asiakkaan odotustutkimus Sisäinen diagnoosi • Sisäinen eNPS • Reach Out – glanneanalyysi • Asiakaskeskeisyyden maturiteeR Johdon Awareness-­‐ työpaja Työpajat • Prosessikohtaiset CEI-­‐ ja SCO-­‐ työpajat • Priorisoing ja toimintasuunnitelma Muutoksen läpivieng • Accountability • Work-­‐of-­‐Leaders • Muutoksen seuranta • Projekgn hallinta Seuranta • EIM / BI/ BPMS • CE-­‐measurement -­‐työpajat • KRI/ KPI -­‐määriLely • Transakgonaalinen NPS, CSAT, VOC
 • 18. Case Palvelutoimiala, syyskuu 2014 ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit XX:n palveluita lähipiirillesi?” 18 NPS = -2,70 Asiakkaan eri roolit Rooli 1 = 3 Rooli 2 = -64 Rooli 3 = 32 Rooli 4 = -27 Rooli 5 = -2 NPS mittaa suositteluastetta. Skaala: -100 -> +100. Tavoite: Suomen paras palveluorganisaatio
 • 19. Diagnoosin sisältö Ulkoinen ja sisäinen näkemys asiakaskokemuksen tuottamisesta 19 Ulkoinen diagnoosi (10 min/ asiakas) Sisäinen diagnoosi (15 min/ työntekijä) • Suositteluaste (NPS) • Avoin palaute • Asiakastyytyväisyys (CSAT) • Asiakastarpeen täyttyminen • Todennäköisyys palveluiden uusimiselle • ”Word-of-mouth” • Asioinnin helppous • Asioinnin miellyttävyys • Sisäinen eNPS • Reach Out –tilanneanalyysi • Johtaminen ja ohjaus • Arvonluomisen ketju • Mahdollistajat • CXMA • Asiakaskeskeisyyden kypsyys • Avoin palaute
 • 20. Vaiheet DIAGNOOSI – ANALYYSI –TYÖPAJA – SUOSITUKSET 20 1. VALMISTAUDU 2. DIAGNOSOI JA ANALYSOI 3. TULKITSE JA PÄÄTÄ ESITIEDOT • Asiakasprofiilit ja määrittelyt • Ulkoiset osallistujat • Sisäiset osallistujat • Aikataulu SÄHKÖPOSTIKUT-SUJEN LAADINTA KERUU • Muistutukset YHTEENVETO JA ANALYYSI • Asiakkaan kokemus • Organisaation toiminta TYÖPAJA 1PV • Mitä löytyi? SUOSITUKSET JATKOTOIMEN-PITEIKSI 2-5 PV n. 1-2 VIIKKOA 1 PV
 • 21. Mitä hyötyä? ”Monimutkainen hidastaa, siis yksinkertaista” –John Naisbitt 21 Tuotokset Tulokset • Asiakaskokemus asiakkaan kertomana; • Toimintakulttuurin tila suhteessa asiakaslähtöisen toiminnan tavoitteeseen; • Tunnistat halutun asiakas-kokemuksen ja nykytoiminnan välisen kuilun - Kuinka arjen toiminta ja asiakkaan kokemukset eroavat tahtotilasta. • Saat uusimmat näkemykset johtamisen tueksi ja voit terävöittää toimenpiteitä; • Saat selkeät mittarit toiminnan kehittämiseen; • Saat suoran ja kohdennetun palautteen; • Pystyt määrittämään seuraavat askeleet oikein. ü Oikein kohdennetut toimenpiteet; parempi asiakaskokemus; alentuneet toiminnan kustannukset; parempi liiketulos.
 • 22. Asiakaskeskeisyyden muutospolku Forrester: Liikevaihto seuraa asiakaskokemusta 22 POLKU CEM 1. Tunnista asiakaskokemuksen nykytila 2. Ymmärrä yrityksen kehitysvaihe ja tee tiekartta 3. Osallista organisaatio muutoksen innovointiin 4. Muuta organisaation käytännöt asiakaskeskeisiksi 5. Mittaa ja ohjaa reaaliaikaisesti KEHITYS
 • 23. Kiitos! “The impossible is often the untried” - Jim Goodwin DOOR Nordic www.doortraining.com Tuukka Heinonen 044 345 4855 tuukka.heinonen@doornordic.com DOOR Nordic