Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Pp giaitoan hh

345 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Pp giaitoan hh

 1. 1. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c Copyright © 2007 Lê Ph m Thành E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496 Trang 1/14 CHƯƠNG I. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÚP GI I NHANH BÀI TOÁN HÓA H C “Phương pháp là Thầy của các Thầy” (Talley RandTalley RandTalley RandTalley Rand) §§§§1111.... PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐPHƯƠNG PHÁP SƠ ĐPHƯƠNG PHÁP SƠ ĐPHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒỒỒỒ ĐƯĐƯĐƯĐƯỜỜỜỜNG CHÉONG CHÉONG CHÉONG CHÉO V i hình th c thi tr c nghi m khách quan, trong m t kho ng th i gian tương ñ i ng n h c sinh ph i gi i quy t m t s lư ng câu h i và bài t p khá l n (trong ñó bài t p toán chi m m t t l không nh ). Do ñó vi c tìm ra các phương pháp giúp gi i nhanh bài toán hóa h c có m t ý nghĩa quan tr ng. Bài toán tr n l n các ch t v i nhau là m t d ng bài hay g p trong chương trình hóa h c ph thông. Ta có th gi i bài t p d ng này theo nhi u cách khác nhau, song cách gi i nhanh nh t là “phương pháp sơ ñ ñư ng chéo”. Nguyên t c: Tr n l n 2 dung d ch: Dung d ch 1: có kh i lư ng m1, th tích V1, n ng ñ C1 (C% ho c CM), kh i lư ng riêng d1. Dung d ch 2: có kh i lư ng m2, th tích V2, n ng ñ C2 (C2 > C1), kh i lư ng riêng d2. Dung d ch thu ñư c có m = m1 + m2, V = V1 + V2, n ng ñ C (C1 < C < C2), kh i lư ng riêng d. Sơ ñ ñư ng chéo và công th c tương ng v i m i trư ng h p là: a) ð i v i n ng ñ % v kh i lư ng: m1 C1 |C2 - C| C m2 C2 |C1 - C| → (1) |CC| |CC| m m 1 2 2 1 − − = b) ð i v i n ng ñ mol/lít: V1 C1 |C2 - C| C V2 C2 |C1 - C| → (2) |CC| |CC| V V 1 2 2 1 − − = c) ð i v i kh i lư ng riêng: V1 d1 |d2 - d| d V2 d2 |d1 - d| → (3) |dd| |dd| V V 1 2 2 1 − − = Khi s d ng sơ ñ ñư ng chéo ta c n chú ý: *) Ch t r n coi như dung d ch có C = 100% *) Dung môi coi như dung d ch có C = 0% *) Kh i lư ng riêng c a H2O là d = 1 g/ml Sau ñây là m t s ví d s d ng phương pháp ñư ng chéo trong tính toán pha ch dung d ch. D ng 1: Tính toán pha ch dung d ch Ví d 1. ð thu ñư c dung d ch HCl 25% c n l y m1 gam dung d ch HCl 45% pha v i m2 gam dung d ch HCl 15%. T l m1/m2 là: A. 1:2 B. 1:3 C. 2:1 D. 3:1 Hư ng d n gi i: Áp d ng công th c (1): 1 2 10 20 |5215| |5245| m m 2 1 == − − = ⇒ ðáp án C. Ví d 2. ð pha ñư c 500 ml dung d ch nư c mu i sinh lí (C = 0,9%) c n l y V ml dung d ch NaCl 3%. Giá tr c a V là: A. 150 B. 214,3 C. 285,7 D. 350
 2. 2. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c Copyright © 2007 Lê Ph m Thành E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496 Trang 2/14 Hư ng d n gi i: Ta có sơ ñ : V1(NaCl) 3 |0 - 0,9| 0,9 V2(H2O) 0 |3 - 0,9| ⇒ (ml)150500 0,92,1 0,9 V1 =⋅ + = ⇒ ðáp án A. Phương pháp này không nh ng h u ích trong vi c pha ch các dung d ch mà còn có th áp d ng cho các trư ng h p ñ c bi t hơn, như pha m t ch t r n vào dung d ch. Khi ñó ph i chuy n n ng ñ c a ch t r n nguyên ch t thành n ng ñ tương ng v i lư ng ch t tan trong dung d ch. Ví d 3. Hòa tan 200 gam SO3 vào m gam dung d ch H2SO4 49% ta ñư c dung d ch H2SO4 78,4%. Giá tr c a m là: A. 133,3 B. 146,9 C. 272,2 D. 300,0 Hư ng d n gi i: Phương trình ph n ng: SO3 + H2O → H2SO4 100 gam SO3 → 5,122 80 10098 = × gam H2SO4 N ng ñ dung d ch H2SO4 tương ng: 122,5% G i m1, m2 l n lư t là kh i lư ng SO3 và dung d ch H2SO4 49% c n l y. Theo (1) ta có: 44,1 29,4 |4,87122,5| |4,7849| m m 2 1 = − − = ⇒ (gam)300200 29,4 44,1 m2 =×= ⇒ ðáp án D. ði m lí thú c a sơ ñ ñư ng chéo là ch phương pháp này còn có th dùng ñ tính nhanh k t qu c a nhi u d ng bài t p hóa h c khác. Sau ñây ta l n lư t xét các d ng bài t p này. D ng 2: Bài toán h n h p 2 ñ ng v ðây là d ng bài t p cơ b n trong ph n c u t o nguyên t . Ví d 4. Nguyên t kh i trung bình c a brom là 79,319. Brom có hai ñ ng v b n: Br79 35 và Br.81 35 Thành ph n % s nguyên t c a Br81 35 là: A. 84,05 B. 81,02 C. 18,98 D. 15,95 Hư ng d n gi i: Ta có sơ ñ ñư ng chéo: Br (M=81)35 81 Br (M=79)35 79 A=79,319 79,319 - 79 = 0,319 81 - 79,319 = 1,681 ⇒ %100 319,0681,1 319,0 Br% 681,1 319,0 Br% Br% 81 3579 35 81 35 ⋅ + =⇒= ⇒ %95,15Br%81 35 = ⇒ ðáp án D. D ng 3: Tính t l th tích h n h p 2 khí Ví d 5. M t h n h p g m O2, O3 ñi u ki n tiêu chu n có t kh i ñ i v i hiñro là 18. Thành ph n % v th tích c a O3 trong h n h p là: A. 15% B. 25% C. 35% D. 45% Hư ng d n gi i: Áp d ng sơ ñ ñư ng chéo: V M1= 48 |32 - 36| M = 18.2 =36 V M2= 32 |48 - 36|O2 O3
 3. 3. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c Copyright © 2007 Lê Ph m Thành E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496 Trang 3/14 ⇒ %25%100 13 1 %V 3 1 12 4 V V 3 2 3 O O O =⋅ + =⇒== ⇒ ðáp án B. Ví d 6. C n tr n 2 th tích metan v i m t th tích ñ ng ñ ng X c a metan ñ thu ñư c h n h p khí có t kh i hơi so v i hiñro b ng 15. X là: A. C3H8 B. C4H10 C. C5H12 D. C6H14 Hư ng d n gi i: Ta có sơ ñ ñư ng chéo: V M1= 16 |M2 - 30| M = 15.2 =30 V M2 = M2 |16 - 30|M2 CH4 ⇒ 28|30-M| 1 2 14 |30-M| V V 2 2 M CH 2 4 =⇒== ⇒ M2 = 58 ⇒ 14n + 2 = 58 ⇒ n = 4 V y X là: C4H10 ⇒ ðáp án B. D ng 4: Tính thành ph n h n h p mu i trong ph n ng gi a ñơn bazơ và ña axit D ng bài t p này có th gi i d dàng b ng phương pháp thông thư ng (vi t phương trình ph n ng, ñ t n). Tuy nhiên cũng có th nhanh chóng tìm ra k t qu b ng cách s d ng sơ ñ ñư ng chéo. Ví d 7. Thêm 250 ml dung d ch NaOH 2M vào 200 ml dung d ch H3PO4 1,5M. Mu i t o thành và kh i lư ng tương ng là: A. 14,2 gam Na2HPO4; 32,8 gam Na3PO4 B. 28,4 gam Na2HPO4; 16,4 gam Na3PO4 C. 12,0 gam NaH2PO4; 28,4 gam Na2HPO4 D. 24,0 gam NaH2PO4; 14,2 gam Na2HPO4 Hư ng d n gi i: Có: 2 3 5 0,2.1,5 0,25.2 n n 1 43POH NaOH <==< ⇒ T o ra h n h p 2 mu i: NaH2PO4, Na2HPO4 Sơ ñ ñư ng chéo: Na2HPO4 (n1 = 2) |1 - 5/3| n NaH2PO4 (n2 = 1) |2 - 5/3| 5 3= 2 3 1 3= = ⇒ 1 2 n n 42 42 PONaH HPONa = ⇒ .2nn 4242 PONaHHPONa = Mà 3,0nnn 434242 POHPONaHHPONa ==+ (mol) ⇒     = = (mol)0,1n (mol)0,2n 42 42 PONaH HPONa ⇒     == == (g)12,00,1.120m (g)28,40,2.142m 42 42 PONaH HPONa ⇒ ðáp án C. D ng 5: Bài toán h n h p 2 ch t vô cơ c a 2 kim lo i có cùng tính ch t hóa h c Ví d 8. Hòa tan 3,164 gam h n h p 2 mu i CaCO3 và BaCO3 b ng dung d ch HCl dư, thu ñư c 448 ml khí CO2 (ñktc). Thành ph n % s mol c a BaCO3 trong h n h p là: A. 50% B. 55% C. 60% D. 65% Hư ng d n gi i: (mol)0,02 22,4 0,448 n 2CO == ⇒ 2,158 0,02 3,164 M == Áp d ng sơ ñ ñư ng chéo: BaCO3(M1= 197) |100 - 158,2| = 58,2 M=158,2 CaCO3(M2 = 100) |197 - 158,2| = 38,8
 4. 4. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c Copyright © 2007 Lê Ph m Thành E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496 Trang 4/14 ⇒ 60%100% 38,858,2 58,2 %n 3BaCO =⋅ + = ⇒ ðáp án C. D ng 6: Bài toán tr n 2 qu ng c a cùng m t kim lo i ðây là m t d ng bài mà n u gi i theo cách thông thư ng là khá dài dòng, ph c t p. Tuy nhiên n u s d ng sơ ñ ñư ng chéo thì vi c tìm ra k t qu tr nên ñơn gi n và nhanh chóng hơn nhi u. ð có th áp d ng ñư c sơ ñ ñư ng chéo, ta coi các qu ng như m t “dung d ch” mà “ch t tan” là kim lo i ñang xét, và “n ng ñ ” c a “ch t tan” chính là hàm lư ng % v kh i lư ng c a kim lo i trong qu ng. Ví d 9. A là qu ng hematit ch a 60% Fe2O3. B là qu ng manhetit ch a 69,6% Fe3O4. Tr n m1 t n qu ng A v i m2 t n qu ng B thu ñư c qu ng C, mà t 1 t n qu ng C có th ñi u ch ñư c 0,5 t n gang ch a 4% cacbon. T l m1/m2 là: A. 5/2 B. 4/3 C. 3/4 D. 2/5 Hư ng d n gi i: S kg Fe có trong 1 t n c a m i qu ng là: +) Qu ng A ch a: (kg)420 160 112 1000 100 60 =⋅⋅ +) Qu ng B ch a: (kg)504 232 168 1000 100 6,69 =⋅⋅ +) Qu ng C ch a: (kg)480 100 4 1500 =      −× Sơ ñ ñư ng chéo: mA 420 |504 - 480| = 24 480 mB 504 |420 - 480| = 60 ⇒ 5 2 60 24 m m B A == ⇒ ðáp án D. *** *** *** *** *** *** *** *** ************************ §2.§2.§2.§2. PHƯƠNG PHÁP BPHƯƠNG PHÁP BPHƯƠNG PHÁP BPHƯƠNG PHÁP BẢẢẢẢO TOÀN KHO TOÀN KHO TOÀN KHO TOÀN KHỐỐỐỐI LƯI LƯI LƯI LƯỢỢỢỢNGNGNGNG Áp d ng ñ nh lu t b o toàn kh i lư ng (ðLBTKL): “T ng kh i lư ng các ch t tham gia ph n ng b ng t ng kh i lư ng các s n ph m” giúp ta gi i bài toán hóa h c m t cách ñơn gi n, nhanh chóng. Ví d 10. H n h p A g m 0,1 mol etylenglicol và 0,2 mol ch t X. ð ñ t cháy hoàn toàn h n h p A c n 21,28 lít O2 (ñktc) và thu ñư c 35,2 gam CO2 và 19,8 gam H2O. Tính kh i lư ng phân t X (bi t X ch ch a C, H, O). Hư ng d n gi i: Ta có các phương trình ph n ng cháy: 2C2H6O2 + 5O2 → 4CO2 + 6H2O X + O2 → CO2 + H2O Áp d ng ðLBTKL: ( )226222222262 OOHCOHCOXOHCOOOHCX mmmmmmmmmm +−+=⇒+=++ ⇒ (gam)18,432 22,4 21,28 620,119,835,2mX =      ⋅+×−+= Kh i lư ng phân t c a X: (g/mol).92 0,2 18,4 MX ==
 5. 5. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c Copyright © 2007 Lê Ph m Thành E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496 Trang 5/14 Ví d 11. Hòa tan hoàn toàn 3,34 gam h n h p hai mu i cacbonat kim lo i hóa tr II và hóa tr III b ng dung d ch HCl dư ta thu ñư c dung d ch A và 0,896 lít khí bay ra (ñktc). Tính kh i lư ng mu i có trong dung d ch A. Hư ng d n gi i: G i 2 mu i cacbonat là: XCO3 và Y2(CO3)3. Các phương trình ph n ng x y ra: XCO3 + 2HCl → XCl2 + H2O + CO2 ↑ Y2(CO3)3 + 6HCl → 2YCl3 + 3H2O + 3CO2 ↑ (1) (2) S mol khí CO2 bay ra: (mol)0,0804,022nn(mol)04,0 22,4 0,896 n 22 COHClCO =×==⇒== Áp d ng ðLBTKL: muèimmmm)m(m OHCOHCl)(COYXCO 223323 ++=++ ⇒ )mm(m)m(mm OHCOHCl)(COYXCO 223323 +−++=muèi ⇒ (gam).3,78)4404,01804,0(5,3608,034,3m =×+×−×+=muèi Ví d 12. Kh m gam h n h p A g m các oxit CuO, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 b ng khí CO nhi t ñ cao, ngư i ta thu ñư c 40 gam h n h p ch t r n X và 13,2 gam khí CO2. Tìm giá tr c a m. Hư ng d n gi i: Phân tích: v i bài toán này, n u gi i theo cách thông thư ng, t c ñ t s mol c a các oxit l n lư t là x, y, z, t thì có m t khó khăn là ta không th thi t l p ñ 4 phương trình ñ gi i ra ñư c các n. M t khác, chúng ta cũng không bi t lư ng CO ñã cho có ñ ñ kh h t các oxit v kim lo i hay không? ðó là chưa k ñ n hi u su t c a ph n ng cũng là m t v n ñ gây ra nh ng khó khăn! Nhưng n u chúng ta dùng phương pháp b o toàn kh i lư ng s giúp lo i b ñư c nh ng khó khăn trên và vi c tìm ra giá tr c a m tr nên h t s c ñơn gi n. Các phương trình ph n ng có th x y ra: 3Fe2O3 + CO → 2Fe3O4 + CO2 Fe3O4 + CO → 3FeO + CO2 FeO + CO → Fe + CO2 CuO + CO → Cu + CO2 (1) (2) (3) (4) Ta có: (gam)8,43,0.28m(mol)3,0 44 13,2 nn COCO2 ==⇒=== (p−)p−)(CO Kh i lư ng ch t r n: mr = 40 (gam) Áp d ng ðLBTKL: (p−)p−) COCOrABrA mmmmmmmm 2 −+=⇒+=+ (CO ⇒ (gam).8,444,82,3104mm A =−+== Ví d 13. Thu phân hoàn toàn 14,8 gam h n h p 2 este ñơn ch c là ñ ng phân c a nhau th y c n v a ñ 200 ml dung d ch NaOH 1M, thu ñư c m gam h n h p 2 mu i và 7,8 gam h n h p 2 rư u. Tìm m. Hư ng d n gi i: G i công th c chung c a 2 este là: R'COOR Phương trình ph n ng x y ra: OHR'COONaRNaOHR'COOR +→+ Theo bài ra ta có: (gam)8.0,204m(mol)2,01.2,0n NaOHNaOH ==⇒== Áp d ng ðLBTKL: OHR'NaOHR'COORCOONaROHR'COONaRNaOHR'COOR mmmmmmmm −+=⇒+=+ ⇒ (gam).157,8814,8mm COONaR =−+== *** *** *** *** *** *** *** *** ************************
 6. 6. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c Copyright © 2007 Lê Ph m Thành E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496 Trang 6/14 §3.§3.§3.§3. PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIPHƯƠNG PHÁP TĂNG GIPHƯƠNG PHÁP TĂNG GIPHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢẢẢẢM KHM KHM KHM KHỐỐỐỐI LƯI LƯI LƯI LƯỢỢỢỢNGNGNGNG Nguyên t c c a phương pháp: D a vào s tăng gi m kh i lư ng (TGKL) khi chuy n t 1 mol ch t A thành 1 ho c nhi u mol ch t B (có th qua các giai ño n trung gian) ta d dàng tính ñư c s mol c a các ch t ho c ngư c l i. Ch ng h n: a) Xét ph n ng: MCO3 + 2HCl → MCl2 + CO2 ↑ + H2O Theo ph n ng này thì khi chuy n t 1 mol MCO3 → 1 mol MCl2, kh i lư ng h n h p tăng thêm 71 – 60 = 11 gam và có 1 mol CO2 ñư c gi i phóng. Như v y, khi bi t lư ng mu i tăng ta có th tính ñư c s mol CO2 sinh ra ho c ngư c l i. b) Xét ph n ng: RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH C 1 mol este RCOOR’ chuy n thành 1 mol mu i RCOONa, kh i lư ng tăng (ho c gi m) |23 – R’| gam và tiêu t n h t 1 mol NaOH, sinh ra 1 mol R’OH. Như v y, n u bi t kh i lư ng c a este ph n ng và kh i lư ng mu i t o thành, ta d dàng tính ñư c s mol c a NaOH và R’OH ho c ngư c l i. Có th nói hai phương pháp “b o toàn kh i lư ng” và “tăng gi m kh i lư ng” là 2 “anh em sinh ñôi”, vì m t bài toán n u gi i ñư c b ng phương pháp này thì cũng có th gi i ñư c b ng phương pháp kia. Tuy nhiên, tùy t ng bài t p mà phương pháp này hay phương pháp kia là ưu vi t hơn. Ví d 14. Gi i l i ví d 12 b ng phương pháp tăng gi m kh i lư ng. Hư ng d n gi i: Các phương trình ph n ng x y ra: XCO3 + 2HCl → XCl2 + H2O + CO2 ↑ Y2(CO3)3 + 6HCl → 2YCl3 + 3H2O + 3CO2 ↑ (1) (2) S mol khí CO2 bay ra: (mol)04,0 22,4 0,896 n 2CO == Theo (1), (2): khi chuy n t mu i cacbonat → mu i clorua, c 1 mol CO2 sinh ra, kh i lư ng h n h p mu i tăng thêm 71 – 60 = 11 gam. V y kh i lư ng h n h p mu i tăng lên là: ∆m = 0,04.11 = 0,44 gam. Kh i lư ng c a mu i trong dung d ch: =muèim 3,34 + 0,44 = 3,78 (gam). Ví d 15. Gi i l i ví d 13 b ng phương pháp tăng gi m kh i lư ng. Hư ng d n gi i: Các phương trình ph n ng có th x y ra: 3Fe2O3 + CO → 2Fe3O4 + CO2 Fe3O4 + CO → 3FeO + CO2 FeO + CO → Fe + CO2 CuO + CO → Cu + CO2 (1) (2) (3) (4) Ta có: (gam)8,43,0.28m(mol)3,0 44 13,2 nn COCO2 ==⇒=== (p−)p−)(CO Kh i lư ng ch t r n: mr = 40 (gam) Theo (1), (2), (3), (4): c 1 mol CO ph n ng → 1 mol CO2, kh i lư ng h n h p A gi m là: ∆m = 1 × (44 – 28) = 16 gam. V y kh i lư ng h n h p A ñã b gi m là: 16 × 0,3 = 4,8 (gam) Kh i lư ng c a h n h p A ban ñ u là: m = 40 + 4,8 = 44,8 (gam). Ví d 16. Nhúng m t lá nhôm vào 200 ml dung d ch CuSO4, ñ n khi dung d ch m t màu xanh l y lá nhôm ra cân th y n ng hơn so v i ban ñ u là 1,38 gam. Xác ñ nh n ng ñ c a dung d ch CuSO4 ñã dùng. Hư ng d n gi i: Phương trình ph n ng x y ra: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu ↓ (*)
 7. 7. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c Copyright © 2007 Lê Ph m Thành E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496 Trang 7/14 Theo (*): c 2 mol Al ph n ng h t v i 3 mol CuSO4, sinh ra 3 mol Cu, kh i lư ng thanh nhôm tăng lên: ∆m = 3.64 – 2.27 = 138 (gam). V y s mol CuSO4 ñã tham gia ph n ng là: (mol)0,033 138 1,38 n 4CuSO =⋅= N ng ñ c a dung d ch CuSO4: (M).0,15 0,2 0,03 CM == Chú ý: Khi nhúng thanh kim lo i A vào dung d ch mu i c a kim lo i B (kém ho t ñ ng hơn A). Sau khi l y thanh kim lo i A ra, kh i lư ng thanh kim lo i A ban ñ u s thay ñ i do: 1) M t lư ng A b tan vào dung d ch 2) M t lư ng B t dung d ch ñư c gi i phóng, bám vào thanh kim lo i A 3) Tính kh i lư ng tăng (hay gi m) c a thanh A ph i d a vào phương trình ph n ng c th . Ví d 17. Cho 11 gam h n h p 3 axit ñơn ch c thu c cùng dãy ñ ng ñ ng tác d ng hoàn toàn v i kim lo i Na dư, thu ñư c 2,24 lít khí H2 (ñktc). Tính kh i lư ng mu i h u cơ t o thành. Hư ng d n gi i: S mol khí H2 t o thành: (mol)0,1 22,4 2,24 n 2H == G i công th c chung c a 3 axit ñơn ch c là: COOH.R Phương trình ph n ng x y ra: 2HCOONaR2Na2COOHR2 +→+ (*) Theo (*): c 2 mol COOHR ph n ng → 2 mol COONaR và 1 mol H2, kh i lư ng mu i tăng lên so v i kh i lư ng c a axit là: ∆m = (gam)4445)]R(23)44R2.[( =+−++ Kh i lư ng mu i h u cơ l n hơn axit là: m = 44.0,1 = 4,4 (gam) V y, kh i lư ng mu i h u cơ t o thành là: 11 + 4,4 = 15,4 (gam). *** *** *** *** *** *** *** *** ************************ §4.§4.§4.§4. PHƯƠNG PHÁP BPHƯƠNG PHÁP BPHƯƠNG PHÁP BPHƯƠNG PHÁP BẢẢẢẢO TOÀN NGUYÊN TO TOÀN NGUYÊN TO TOÀN NGUYÊN TO TOÀN NGUYÊN TỐỐỐỐ Nguyên t c chung c a phương pháp này là d a vào ñ nh lu t b o toàn nguyên t (BTNT): “Trong các ph n ng hóa h c thông thư ng, các nguyên t luôn ñư c b o toàn”. ði u này có nghĩa là: T ng s mol nguyên t c a m t nguyên t X b t kì trư c và sau ph n ng là luôn b ng nhau. Ví d 18. H n h p ch t r n A g m 0,1 mol Fe2O3 và 0,1 mol Fe3O4. Hòa tan hoàn toàn A b ng dung d ch HCl dư, thu ñư c dung d ch B. Cho NaOH dư vào B, thu ñư c k t t a C. L c l y k t t a, r a s ch r i ñem nung trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c m gam ch t r n D. Tính m. Hư ng d n gi i: Các ph n ng hóa h c x y ra: Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O NaOH + HCl → NaCl + H2O 2NaOH + FeCl2 → 2NaCl + Fe(OH)2 ↓ 3NaOH + FeCl3 → 3NaCl + Fe(OH)3 ↓ 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 → 0 t 4Fe(OH)3 2Fe(OH)3 → 0 t Fe2O3 + 3H2O (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Theo các phương trình ph n ng ta có sơ ñ : 32 43 32 OFe mol0,1:OFe mol0,1:OFe ⇒    (r n D)
 8. 8. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c Copyright © 2007 Lê Ph m Thành E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496 Trang 8/14 Áp d ng ñ nh lu t b o toàn nguyên t ñ i v i Fe: (mol)0,50,1.30,1.2n D)(trongFe =+=∑ ⇒ (gam).400,25.160m(mol)0,25 2 0,5 n DD ==⇒== Ví d 19. Ti n hành crackinh nhi t ñ cao 5,8 gam butan. Sau m t th i gian thu ñư c h n h p khí X g m CH4, C2H6, C2H4, C3H6 và C4H10. ð t cháy hoàn toàn X trong khí oxi dư, r i d n toàn b s n ph m sinh ra qua bình ñ ng H2SO4 ñ c. Tính ñ tăng kh i lư ng c a bình H2SO4 ñ c. Hư ng d n gi i: Các sơ ñ ph n ng x y ra: C4H10  →crackinh CH4 + C3H6 (1) C4H10  →crackinh C2H6 + C2H6 (2) CH4 → 0 t CO2 + 2H2O (3) C2H4 → 0 t 2CO2 + 2H2O (4) C2H6 → 0 t 2CO2 + 3H2O (5) C3H6 → 0 t 3CO2 + 3H2O (6) C4H10 → 0 t 4CO2 + 5H2O (7) ð tăng kh i lư ng c a bình H2SO4 ñ c chính là t ng kh i lư ng H2O sinh ra trong ph n ng ñ t cháy h n h p X. Theo bài ra ta có: (mol)0,1 58 5,8 nbutan == T phương trình ph n ng, có: H (butan ban ñ u) → H (nư c) và C4H10 → 10H → 5H2O Áp d ng ñ nh lu t BTNT ñ i v i hiñro: == ∑∑ O)(HH(butan)H 2 nn 10 × 0,1 = 1 (mol) ⇒ (gam).918.0,5mm(mol)0,5 2 1 n OHOH 22 ===∆⇒== Ví d 20. H n h p khí A g m m t ankan, m t anken, m t ankin và hiñro. Chia A thành 2 ph n có th tích b ng nhau r i ti n hành 2 thí nghi m sau: Ph n 1: ñem ñ t cháy hoàn toàn r i d n s n ph m cháy l n lư t qua bình 1 ñ ng H2SO4 ñ c, bình 2 ñ ng nư c vôi trong dư. Sau ph n ng cân th y kh i lư ng bình 1 tăng 9,9 gam, bình 2 tăng 13,2 gam. Ph n 2: d n t t qua ng ñ ng b t Ni nung nóng thu ñư c h n h p khí B. S c khí B qua bình ñ ng nư c vôi trong dư, th y kh i lư ng bình nư c vôi trong tăng m gam. Tìm giá tr c a m. Hư ng d n gi i: Phân tích: Vì 2 ph n có th tích b ng nhau nên thành ph n c a chúng là như nhau. Và s n ph m ñ t cháy c a 2 ph n là hoàn toàn gi ng nhau! ñây, vi c d n ph n 2 qua b t Ni, nung nóng → h n h p B, sau ñó m i ñem ñ t cháy B ch là m t bư c gây nhi u, khi n chúng ta b r i mà thôi, vì thành ph n các nguyên t c a B và ph n 2 là hoàn toàn gi ng nhau. Chính vì v y, kh i lư ng bình nư c vôi trong tăng thí nghi m 2 chính b ng t ng kh i lư ng c a nư c và CO2 sinh ra trong thí nghi m 1! V y: m = ∆mbình 1 + ∆mbình 2 = 9,9 + 13,2 = 23,1 (gam). *** *** *** *** *** *** *** *** ************************ §5.§5.§5.§5. PHƯƠNG PHÁP BPHƯƠNG PHÁP BPHƯƠNG PHÁP BPHƯƠNG PHÁP BẢẢẢẢO TOÀN ELECTRONO TOÀN ELECTRONO TOÀN ELECTRONO TOÀN ELECTRON Nguyên t c c a phương pháp: “Khi có nhi u ch t oxi hóa ho c ch t kh trong h n h p ph n ng (nhi u ph n ng ho c ph n ng qua nhi u giai ño n) thì t ng s mol electron mà các phân t ch t kh cho ph i b ng t ng s mol electron mà các ch t oxi hóa nh n”. ðây chính là n i dung c a ñ nh lu t b o toàn electron trong ph n ng oxi hóa – kh .
 9. 9. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c Copyright © 2007 Lê Ph m Thành E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496 Trang 9/14 ði u quan tr ng nh t khi áp d ng phương pháp này ñó là vi c ph i nh n ñ nh ñúng tr ng thái ñ u và tr ng thái cu i c a các ch t oxi hóa và các ch t kh , nhi u khi không c n quan tâm ñ n vi c cân b ng ph n ng hóa h c x y ra. Phương pháp này ñ c bi t lí thú ñ i v i các bài toán ph i bi n lu n nhi u trư ng h p x y ra. Ví d 21. Hoà tan hoàn toàn 19,2 gam kim lo i M trong dung d ch HNO3 dư thu ñư c 8,96 lít (ñktc) h n h p khí g m NO2 và NO có t l th tích 3:1. Xác ñ nh kim lo i M. Hư ng d n gi i: S mol c a h n h p khí: (mol)0,4 22,4 8,96 nkhí == Vì (mol)0,10,4 4 1 n(mol);0,30,4 4 3 n1:3n:n1:3V:V NONONONONONO 222 =⋅==⋅=⇒=⇒= G i n là hóa tr c a M. Quá trình như ng electron: n0 MneM + →− (1) S mol electron như ng là: (*)(mol)n M 19,2 n ⋅=∑ nh−ênge Quá trình nh n electron: 245 NN36eN4 +++ +→+ (2) T ng s mol electron nh n là: (**)(mol)6,01,06n =×=∑ nhËne Áp d ng ñ nh lu t b o toàn electron, ta có: 32nM0,6n M 19,2 nn =⇒=⋅⇒= ∑∑ nhËnenh−ênge ⇒ n = 2; M = 64. V y kim lo i M là ñ ng (MCu = 64). Ví d 22. Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam Fe vào HNO3 dư, thu ñư c dung d ch A và 6,72 lít h n h p khí B g m NO và m t khí X, v i t l th tích là 1:1. Xác ñ nh khí X. Hư ng d n gi i: S mol c a h n h p khí B: (mol)0,15nn(mol)0,3 22,4 6,72 n XNOB ==⇒== Quá trình như ng electron: 3eFeFe 30 +→ + (1) S mol electron như ng là: (*)(mol)0,63 56 11,2 n =⋅=∑ nh−ênge Quá trình nh n electron c a NO: 25 N3eN ++ →+ (2) S mol electron do NO nh n là: (**)(mol)45,015,03n =×=nhËn)(NOe Áp d ng ñ nh lu t b o toàn electron, ta có: nhËn)(XenhËn)(NOenh−êngenhËnenh−ênge nnnnn +=⇒= ∑∑∑ ⇒ (mol)0,150,450,6nnn =−=−= ∑ nhËn)(NOenh−êngenhËn)(Xe G i n là s electron mà X nh n. Ta có: n)(55 NneN −++ →+ (3) ⇒ n = .1 15,0 15,0 = T ñó suy ra X là NO2. Ví d 23. ð m gam phoi bào s t A ngoài không khí sau m t th i gian bi n thành h n h p B có kh i lư ng 12 gam g m Fe và các oxit FeO, Fe3O4, Fe2O3. Cho B tác d ng hoàn toàn v i axit nitric dư th y gi i phóng ra 2,24 lít khí duy nh t NO. Tính kh i lư ng m c a A? Hư ng d n gi i: Sơ ñ các bi n ñ i x y ra: Fe B NO Fe FeO Fe3O4 Fe2O3 dd HNO3 mA gam 12 gam 2,24 lÝt (®ktc)
 10. 10. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c Copyright © 2007 Lê Ph m Thành E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496 Trang 10/14 Quá trình như ng electron: 3eFeFe 30 +→ + (1) S mol electron như ng là: (*)(mol)3 56 m n ⋅=∑ nh−ênge Các quá trình nh n electron: +) T s t → oxit: O2 + 4e → 2O-2 (2) S electron do O2 nh n là: (mol) 8 m12 4 32 m12 n − =⋅ − =nhËn)(Oe 2 +) T oxit → mu i Fe3+ : 25 N3eN ++ →+ (3) S electron do N nh n là: (mol)3,01,03n =×=nhËn)(Ne ⇒ T ng s electron nh n là: (**)(mol)0,3 8 m12 n + − =∑ nhËne Áp d ng ñ nh lu t b o toàn electron ta có 0,3 8 m12 56 m 3nn + − =×⇒= ∑∑ nhËnenh−ênge ⇒ m = 10,08 (gam). *** *** *** *** *** *** *** *** ************************ §§§§6666. P. P. P. PHƯƠNG PHÁP BHƯƠNG PHÁP BHƯƠNG PHÁP BHƯƠNG PHÁP BẢẢẢẢO TOÀN ĐIO TOÀN ĐIO TOÀN ĐIO TOÀN ĐIỆỆỆỆN TÍCHN TÍCHN TÍCHN TÍCH Nguyên t c c a phương pháp: “Trong m t dung d ch n u t n t i ñ ng th i các ion dương và âm thì theo ñ nh lu t b o toàn ñi n tích: t ng s ñi n tích dương b ng t ng s ñi n tích âm”. ðây chính là cơ s ñ thi t l p phương trình bi u di n m i liên h gi a các ion trong dung d ch. Ví d 24. K t qu xác ñ nh n ng ñ mol/lít c a các ion trong m t dung d ch như sau: Ion: + Na +2 Ca − 3NO − Cl − 3HCO S mol: 0,05 0,01 0,01 0,04 0,025 H i k t qu ñó ñúng hay sai? T i sao? Hư ng d n gi i: T ng s ñi n tích dương: 0,05 + 2.0,01 = 0,07 (mol) T ng s ñi n tích âm: 0,01 + 0,04 + 0,025 = 0,075 (mol) Ta th y t ng s ñi n tích dương ≠ t ng s ñi n tích âm ⇒ k t qu xác ñ nh trên là sai! Ví d 25. L p bi u th c liên h gi a a, b, c, d trong dung d ch ch a a mol Na+ , b mol Ca2+ , c mol − 3HCO và d mol Cl¯ . Hư ng d n gi i: Áp d ng ñ nh lu t b o toàn ñi n tích, ta có: a + 2b = c + d. *** *** *** *** *** *** *** *** ************************ §7.§7.§7.§7. PHƯƠNG PHÁPPHƯƠNG PHÁPPHƯƠNG PHÁPPHƯƠNG PHÁP KHKHKHKHỐỐỐỐIIII LƯLƯLƯLƯỢỢỢỢNGNGNGNG MOLMOLMOLMOL TRUNG BÌNHTRUNG BÌNHTRUNG BÌNHTRUNG BÌNH Kh i lư ng mol trung bình (KLMTB) c a m t h n h p là kh i lư ng c a m t 1 mol h n h p ñó: ∑ ∑ = = == n 1i i n 1i ii hh hh n .nM n m M Trong ñó: +) mhh là t ng s gam c a h n h p +) nhh là t ng s mol c a h n h p +) Mi là kh i lư ng mol c a ch t th i trong h n h p +) ni là s mol c a ch t th i trong h n h p
 11. 11. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c Copyright © 2007 Lê Ph m Thành E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496 Trang 11/14 Chú ý: +) maxmin MMM << +) N u h n h p g m 2 ch t có s mol c a hai ch t b ng nhau thì kh i lư ng mol trung bình c a h n h p cũng chính b ng trung bình c ng kh i lư ng phân t c a 2 ch t và ngư c l i. Phương pháp này ñư c áp d ng trong vi c gi i nhi u bài toán khác nhau c vô cơ và h u cơ, ñ c bi t là ñ i v i vi c chuy n bài toán h n h p thành bài toán m t ch t r t ñơn gi n và ta có th gi i m t cách d dàng. Sau ñây chúng ta cùng xét m t s ví d . Ví d 26. Hòa tan 2,97 gam h n h p 2 mu i CaCO3 và BaCO3 b ng dung d ch HCl dư, thu ñư c 448 ml khí CO2 (ñktc). Tính thành ph n % s mol c a m i mu i trong h n h p. Hư ng d n gi i: Các ph n ng x y ra: CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2 ↑ (1) BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + H2O + CO2 ↑ (2) T (1), (2) ⇒ (mol)0,02 22,4 0,448 nn 2COhh === G i x là thành ph n % v s mol c a CaCO3 trong h n h p (1 – x) là thành ph n % v s mol c a BaCO3 Ta có: 5,0x 0,02 2,97 x)197.(100x1M2 =⇒=−+=muèi ⇒ %.50n%%n 33 CaCOBaCO == Ví d 27. Hòa tan 16,8 gam h n h p g m 2 mu i cacbonat và sunfit c a cùng m t kim lo i ki m vào dung d ch HCl dư, thu ñư c 3,36 lít h n h p khí (ñktc). Xác ñ nh tên kim lo i ki m. Hư ng d n gi i: G i kim lo i ki m c n tìm là M Các ph n ng x y ra: MCO3 + 2HCl → MCl2 + H2O + CO2 ↑ (1) MSO3 + 2HCl → MCl2 + H2O + SO2 ↑ (2) T (1), (2) ⇒ nmu i = nkhí = 112 15,0 16,8 M(mol)0,15 22,4 3,36 ==⇒= muèi Ta có: 26.M16802MM602M <<⇒+<<+ Vì M là kim lo i ki m nên M = 23 (Na). Ví d 28. Trong t nhiên Brom có hai ñ ng v b n là: Br79 35 và Br.81 35 Nguyên t kh i trung bình c a Brom là 79,319. Tính thành ph n % s nguyên t c a m i ñ ng v . Hư ng d n gi i: G i x là thành ph n % v s nguyên t c a ñ ng v Br79 35 ⇒ (100 – x) là thành ph n % v s nguyên t c a ñ ng v Br81 35 Ta có: 15,95x10084,05;x79,319 100 x)81(10079x ABr =−=⇒= −+ = V y trong t nhiên, ñ ng v Br79 35 chi m 84,05% và ñ ng v Br81 35 chi m 15,95% s nguyên t . Ví d 29. Cho 6,4 gam h n h p 2 kim lo i k ti p thu c nhóm IIA c a b ng tu n hoàn tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng, dư thu ñư c 4,48 lít H2 (ñktc). Xác ñ nh tên 2 kim lo i. Hư ng d n gi i: G i công th c chung c a 2 kim lo i nhóm IIA là M . Ta có phương trình ph n ng: (*)HM2HM 2 2 ↑+→+ ++ Theo (*): 32 2,0 4,6 M(mol)0,2 22,4 4,48 nn 2HM ==⇒=== ⇒ Hai kim lo i là Mg (24) và Ca (40).
 12. 12. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c Copyright © 2007 Lê Ph m Thành E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496 Trang 12/14 §§§§8888.... BÀI TBÀI TBÀI TBÀI TẬẬẬẬP VP VP VP VẬẬẬẬN DN DN DN DỤỤỤỤNGNGNGNG I.1. ð thu ñư c dung d ch CuSO4 16% c n l y m1 gam tinh th CuSO4.5H2O cho vào m2 gam dung d ch CuSO4 8%. T l m1/m2 là: A. 1/3 B. 1/4 C. 1/5 D. 1/6 I.2. Hòa tan hoàn toàn m gam Na2O nguyên ch t vào 40 gam dung d ch NaOH 12% thu ñư c dung d ch NaOH 51%. Giá tr c a m (gam) là: A. 11,3 B. 20,0 C. 31,8 D. 40,0 I.3. S lít nư c nguyên ch t c n thêm vào 1 lít dung d ch H2SO4 98% (d = 1,84 g/ml) ñ ñư c dung d ch m i có n ng ñ 10% là: A. 14,192 B. 15,192 C. 16,192 D. 17,192 I.4. Nguyên t kh i trung bình c a ñ ng là 63,54. ð ng có hai ñ ng v b n: Cu63 29 và Cu65 29 . Thành ph n % s nguyên t c a Cu65 29 là: A. 73,0% B. 34,2% C. 32,3% D. 27,0% I.5. C n l y V1 lít CO2 và V2 lít CO ñ ñi u ch 24 lít h n h p H2 và CO có t kh i hơi ñ i v i metan b ng 2. Giá tr c a V1 (lít) là: A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 I.6. Thêm 150 ml dung d ch KOH 2M vào 120 ml dung d ch H3PO4 0,1M. Kh i lư ng các mu i thu ñư c trong dung d ch là: A. 10,44 gam KH2PO4; 8,5 gam K3PO4 B. 10,44 gam K2HPO4; 12,72 gam K3PO4 C. 10,24 gam K2HPO4; 13,5 gam KH2PO4 D. 13,5 gam KH2PO4; 14,2 gam K3PO4 I.7. Hòa tan 2,84 gam h n h p 2 mu i CaCO3 và MgCO3 b ng dung d ch HCl dư, thu ñư c 0,672 lít khí ñi u ki n tiêu chu n. Thành ph n % s mol c a MgCO3 trong h n h p là: A. 33,33% B. 45,55% C. 54,45% D. 66,67% I.8. A là khoáng v t cuprit ch a 45% Cu2O. B là khoáng v t tenorit ch a 70% CuO. C n tr n A và B theo t l kh i lư ng T = mA/mB như th nào ñ ñư c qu ng C, mà t 1 t n qu ng C có th ñi u ch ñư c t i ña 0,5 t n ñ ng nguyên ch t. T b ng: A. 5/3 B. 5/4 C. 4/5 D. 3/5 I.9. ð t cháy hoàn toàn m gam m t h n h p g m C2H4, C3H6, C4H8 thu ñư c 4,4 gam CO2 và 2,52 gam H2O. Giá tr c a m là: A. 1,34 gam B. 1,48 gam C. 2,08 gam D. 2,16 gam I.10. Dung d ch X có ch a a mol Na+ , b mol Mg2+ , c mol Cl¯ và d mol −2 4SO . Bi u th c nào dư i ñây là ñúng? A. a + 2b = c + 2d B. a + 2b = c + d C. a + b = c + d D. 2a + b = 2c + d I.11. Crackinh 5,8 gam C4H10 thu ñư c h n h p khí X. Kh i lư ng H2O thu ñư c khi ñ t cháy hoàn toàn X là: A. 4,5 gam B. 9 gam C. 18 gam D. 36 gam I.12. ð t cháy hoàn toàn m gam h n h p X g m CH4, C3H6 và C4H10 thu ñư c 4,4 gam CO2 và 2,52 gam H2O, m có giá tr là: A. 1,48 gam B. 2,48 gam C. 14,8 gam D. 24,8 gam I.13. Cho 11,2 lít (ñktc) axetilen h p H2O (HgSO4, 80o C). Kh i lư ng CH3CHO t o thành là: A. 4,4 gam B. 12 gam C. 22 gam D. 44 gam I.14. Oxi hóa 12 gam rư u ñơn ch c X thu ñư c 11,6 gam anñehit Y. V y X là: A. CH3CH2CH2OH B. CH3CH2OH C. CH3CH(OH)CH3 D. K t qu khác
 13. 13. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c Copyright © 2007 Lê Ph m Thành E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496 Trang 13/14 I.15. Cho 0,896 lít h n h p hai anken là ñ ng ñ ng liên ti p (ñktc) l i qua dung d ch brom dư. Kh i lư ng bình brom tăng thêm 2,0 gam. Công th c phân t c a hai anken là: A. C2H4 và C3H6 B. C3H6 và C4H8 C. C4H8 và C5H10 D. Không ph i A, B, C. I.16. L y m gam b t s t cho tác d ng v i clo thu ñư c 16,25 gam mu i s t clorua. Hòa tan hoàn toàn cũng lư ng s t ñó trong axit HCl dư thu ñư c a gam mu i khan. Giá tr c a a (gam) là: A. 12,7 gam B. 16,25 gam C. 25,4 gam D. 32,5 gam I.17. Hòa tan h n h p g m 0,2 mol Fe và 0,1 mol Fe2O3 vào dung d ch HCl dư ñư c dung d ch A. Cho dung d ch A tác d ng v i NaOH dư thu ñư c k t t a. L c k t t a, r a s ch, s y khô, nung trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c m gam ch t r n. Giá tr c a m là bao nhiêu? A. 16 gam B. 30,4 gam C. 32 gam D. 48 gam I.18. Th i t t V lít h n h p khí A g m CO và H2 ñi qua h n h p b t CuO, Fe3O4, Al2O3 trong ng s ñun nóng. Sau ph n ng thu ñư c h n h p B g m khí và hơi, n ng hơn h n h p A ban ñ u là 0,32 gam. Giá tr c a V (ñktc) là bao nhiêu? A. 0,112 lít B. 0,224 lít C. 0,336 lít D. 0,448 lít I.19. Hòa tan hoàn toàn 13,92 gam Fe3O4 b ng dung d ch HNO3 thu ñư c 448 ml khí NxOy (ñktc). Xác ñ nh NxOy? A. NO B. N2O C. NO2 D. N2O5 I.20. Cho 1,24 gam h n h p hai rư u ñơn ch c tác d ng v a ñ v i Na th y thoát ra 336 ml H2 (ñktc) và m gam mu i. Kh i lư ng mu i thu ñư c là: A. 1,57 gam B. 1,585 gam C. 1,90 gam D. 1,93 gam I.21. Khi cho 0,1 mol C3H5(OH)3 và 0,1 mol CH3COOH nguyên ch t, riêng bi t. Khi cho 2 ch t trên tác d ng v i Na dư, t ng th tích khí H2 thu ñư c (ñktc) là: A. 3,66 lít B. 4,48 lít C. 5,6 lít D. 6,72 lít I.22. Cho 3,38 gam h n h p Y g m CH3OH, CH3COOH, C6H5OH tác d ng v a ñ v i Na thoát ra 672 ml khí (ñktc). Cô c n dung d ch thì thu ñư c h n h p r n Y. Kh i lư ng Y là: A. 3,61 gam B. 4,04 gam C. 4,70 gam D. 4,76 gam I.23. ð kh hoàn toàn 17,6 gam h n h p Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 c n v a ñ 2,24 lít CO (ñktc). Kh i lư ng Fe thu ñư c là: A. 14,4 gam B. 16 gam C. 19,2 gam D. 20,8 gam I.24. Cho 4,4 gam m t este no, ñơn ch c tác d ng h t v i dung d ch NaOH thu ñư c 4,8 gam mu i natri. Công th c c u t o c a este là: A. CH3CH2COOCH3 B. CH3COOCH2CH3 C. HCOOCH2CH2CH3 D. Không có este nào phù h p I.25. ð t cháy h n h p hai este no, ñơn ch c ta thu ñư c 1,8 gam H2O. Th y phân hoàn toàn h n h p 2 este trên ta thu ñư c h n h p X g m rư u và axit. N u ñ t cháy 1/2 h n h p X thì th tích CO2 thu ñư c là bao nhiêu? A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít I.26. Cho 2,46 gam h n h p g m HCOOH, CH3COOH, C6H5OH tác d ng v a ñ v i 40 ml dung d ch NaOH 1M. T ng kh i lư ng mu i khan thu ñư c sau khi ph n ng là: A. 3,52 gam B. 6,45 gam C. 8,42 gam D. k t qu khác I.27. L y 2,98 gam h n h p X g m Zn và Fe cho vào 200 ml dung d ch HCl 1M, sau khi ph n ng hoàn toàn ta cô c n (trong ñi u ki n không có oxi) thì ñư c 6,53 gam ch t r n. Th tích khí H2 bay ra (ñktc) là: A. 0,56 lít B. 1,12 lít C. 2,24 lít D. 4,48 lít I.28. Cho 29 gam rư u ñơn ch c Y tác d ng h t v i natri t o ra 5,6 lít khí H2 (ñktc). V y X là: A. C2H5OH B. C3H7OH C. C3H5OH D. CH3OH
 14. 14. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c Copyright © 2007 Lê Ph m Thành E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496 Trang 14/14 I.29. ð t cháy m t este no, ñơn ch c, m ch h thu ñư c 1,8 gam H2O. Th tích khí CO2 thu ñư c là: A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít I.30. Cho 18,8 gam h n h p hai ancol no, ñơn ch c, m ch h , k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng tác d ng v i Na dư, t o ra 5,6 lít khí H2 (ñktc). Công th c phân t c a hai ancol là: A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH C. C3H7OH và C4H9OH D. C4H9OH và C5H11OH I.31. Cho m gam m t h n h p Na2CO3 và Na2SO3 tác d ng h t v i dung d ch H2SO4 2M dư thì thu ñư c 2,24 lít h n h p khí (ñktc) có t kh i so v i hiñro là 27. Giá tr c a m là: A. 11,6 gam B. 10,0 gam C. 1,16 gam D. 1,0 gam I.32. M t h n h p g m O2, O3 ñi u ki n tiêu chu n có t kh i ñ i v i hiñro là 20. Thành ph n % v th tích c a O3 trong h n h p s là: A. 40% B. 50% C. 60% D. 75% I.33. ðem nung m t kh i lư ng Cu(NO3)2 sau m t th i gian d ng l i, làm ngu i r i ñem cân th y kh i lư ng gi m 0,54 gam. V y kh i lư ng mu i Cu(NO3)2 ñã b nhi t phân là: A. 0,5 gam B. 0,49 gam C. 9,4 gam D. 0,94 gam

×