Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ҚОҒАМНЫҢ ҚАЗІРГІ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ СҰРАНЫСЫНА
СӘЙКЕСТЕНДІРУ
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ІЗГІЛЕНДІРУДІ, О...
О уды бастау жасы – 6 жасқ
О у мерзімі – 4 жылқ
Негізгі міндеті – баланы жеке басыны ар ындың ң қ қ
алыптасуын амтамасыз е...
- 6Оқу мерзімі ж ыл
Негізгі міндет і – адамдарарасындағыжәне
,эт носаралық қат ынаст ар мәдениет ін т ұлғаның
, -бірт ұт а...
– 2Оқыт у ұзақт ығы ж ыл
–Негізгі міндет бейінді оқыт у
–Бейінді оқыт у ж алпы орт а білім берудің соңғы
,кезеңі болып т а...
НЖБ
(обучен.ориен.резуль
)
ТҮРЛІ ДЕҢГЕЙЛІ
ЖӘНЕ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
ҮЙЛЕСІМДІ
ҚАБЫСҚАН
ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ЖАС
ЖӘНЕ
ПСИХО...
ҚҰЗЫРЕТТІЛІК
ТӘСІЛ
БІЛІМ БЕРУ
ҮРДІСІН
ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ
ЛАУ
ДЕНСАУЛЫҚ
САҚТАУ КЕҢІСТІК
ОРТАСЫ
АҚПАРАТТАНДЫРУ
12 ЖЫЛДЫҚ
МЕКТЕПТ...
ҚҰНДЫЛЫҚТЫ-
БАҒДАРЛЫ
КОММУНИКАТИВТІ
ӘЛЕУМЕТТІК
ЕҢБЕК
МӘДЕНИ-ТАНЫМДЫҚ
АҚПАРАТТЫҚ-
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ОҚУ-ТАНЫМДЫҚ
12 жылдық
мект...
ОҚУШЫНЫҢ ӨЗІНДІК ТАНЫМДЫҚ
ҚЫЗМЕТІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫСЫ
ОҚУШЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
БЕЛСЕНДІЛІГІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫСЫ
БІЛІМ БЕРУ ПРОЦ...
КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕ
Қазақстан патриоты Азаматтық белсенділігі
Саяси жүйені түсіну Болып жатқан әлеуметтік
жағдайларға баға бе...
Б Е Й І Н Д Е У
,
1-2-сыныптардағы кәсіптік
бағдар
9-10-сыныптардағы
бейіналды дайындық
11-12-сыныптардағы бейіндік
оқыту
11-12-сыныптардағы бейіналды оқыту
Инварианттық бөлімі Вариативтік бөлімі
Базистік компонент Бейіндік компонент
Математика...
МІНДЕТТІ БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР
4-ТАҢДАУ БОЙЫНША ТЕН КЕМ ЕМЕС БЕЙІНДІК
ПӘНДЕР
3-ТАҢДАУ БОЙЫНША ТЕН КЕМ ЕМЕС ЭЛЕКТИВТІК
КУРСТАР
« »...
Бейіндік оқытуды ұйымдастыру
формалары
Мектепшілік
бейіндендіру
Аймақтық
ресурстық
орталық
Кешкі және
сырттай оқитын
мекте...
Ауылдық жерлер-
дегі жағдайларда
бейіндік оқытуды
ұйымдастырудың
формалары
Ауылдық мектеп-
тегі бейіндік
сынып
Аудан ортал...
Бейіналды
даярлықтың
мақсаты
түрлі бейіндік
оқуды таңдаудағы
өзінің қабілеттілігін
объективті түрде
бағалай алуының
қалыпт...
БЕЙІНАЛДЫ
ДАЯРЛЫҚ
ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ
ҚҰРАМЫ
КӘСІБИ
АҒАРТУШЫЛЫҚ
КӘСІБИ НАСИХАТ
КӘСІБИ
ДИАГНОСТИКА
КӘСІБИ КЕҢЕС
ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ
ПӘНДІК КУРСТАР
ПӘНАРАЛЫҚ
КУРСТАР
Мамандарға қазіргі жағдайдағы
талапты еңбек нарығын
қалыптастыру
 Проблеманы өз бетімен шеше білуПроблеманы өз бетімен ше...
Қазақстан мектептерінде
бейіндік оқытудың жаңа
кезеңі
 2008 жылдан бастап 12 жылдық оқытуға көшу2008 жылдан бастап 12 жыл...
11-12 сыныптардағы білім беру
процесін ұйымдастыру
принциптері
 Білім беру процесінде тұлғалық – бағдарлы, әрекеттік, құз...
Оқыту процесін ұйымдастыру менОқыту процесін ұйымдастыру мен
нәтижелерін бағалаудың құралынәтижелерін бағалаудың құралы
ме...
Жаңа базистік оқу жоспары
(БОЖ)
 Оқытуды белгіленген бағыттары шеңберндеОқытуды белгіленген бағыттары шеңбернде
бейіндер ...
Портфолио - белгілі бір уақыт арасындағы
оқушылардың жетістіктерін бағалау, жинақтау,
белгілеу тәсілі
 Портфолио бұл оқуш...
Портфолио мақсаты:
 Оқушының дамуы жолын оқу қызметінің
нәтижесімен дәлелдеу
 Портфолио миссиясы:
 Оқушы бойындағы барл...
Портфолио нені көздейді?
 Оқушының қандай да бір пән немесе
тақырып бойынша білмегенін емес, оның
біліктілігін, дағдысын ...
Портфолио құрамы
 Портфолио иесінің өзіндік мақсаты
 Портфолио мазмұны
 Болашаққа болжамы
Портфолио - бағалаудың жаңа тиімді
формасы ретінде
 Оқушылардың оқуға деген
қызығушылығын тұрақты түрде сақтау;
 Оқушыла...
12 жылдық білім беру слайд
12 жылдық білім беру слайд
12 жылдық білім беру слайд
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

12 жылдық білім беру слайд

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

12 жылдық білім беру слайд

 1. 1. БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ҚОҒАМНЫҢ ҚАЗІРГІ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ СҰРАНЫСЫНА СӘЙКЕСТЕНДІРУ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ІЗГІЛЕНДІРУДІ, ОНЫҢ ВАРИАТИВТІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ӨЗ БЕТІМЕН БІЛІМ АЛУҒА, ОНЫ ПРАКТИКАДА ҚОЛДАНА БІЛУГЕ ЖӘНЕ ҚАЖЕТТІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУГЕ БАҒЫТТАЛҒАН, НЕГІЗГІ ҚҰЗЫРЛЫЛЫҚ ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА ЫҚПАЛ ЕТЕТІН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ТАНЫМДЫҚ УӘЖДЕМЕЛЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ІРІКТЕУ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ОҚУШЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ ТӘСІЛМЕН ТАНУЫНА, ӨЗ БЕТІМЕН ІЗДЕНУІНЕ МАҚСАТТЫ ЖӘНЕ ЖҮЙЕЛІ ТАРТУҒА БАҒДАРЛАУ БІЛІМ МАЗМҰНЫН ҰЛТТЫҚ МӘДЕНИЕТТІ ҚҰРМЕТТЕУГЕ, ӨЗГЕ МӘДЕНИ БАСТАМАЛАРҒА АШЫҚ БОЛУҒА ТӘРБИЕЛЕУГЕ БАҒДАРЛАУ
 2. 2. О уды бастау жасы – 6 жасқ О у мерзімі – 4 жылқ Негізгі міндеті – баланы жеке басыны ар ындың ң қ қ алыптасуын амтамасыз етіп, оны з бетіншеқ қ ң ө білім алуы ж не оларды танымды есептердіә қ шы аруда пайдалану абілеттері, коммуникативтікғ қ іскерліктері дамытылады, о у а штарлы , о уқ ғ құ қ қ іскерліктері мен ма амдары алыптастырылады.қ қ
 3. 3. - 6Оқу мерзімі ж ыл Негізгі міндет і – адамдарарасындағыжәне ,эт носаралық қат ынаст ар мәдениет ін т ұлғаның , -бірт ұт ас көзқарасын өзін өзі анықт ауын ,қалыпт аст ыру т еориялық ойлау т әсілдері мен ғылыми т аным әдіст ерін игеруінеықпал ет ет ін оқу . .әрекет ін ұйымдаст ыру Бейіналды оқыт у енгізіледі
 4. 4. – 2Оқыт у ұзақт ығы ж ыл –Негізгі міндет бейінді оқыт у –Бейінді оқыт у ж алпы орт а білім берудің соңғы ,кезеңі болып т абылат ын оқыт удың саралануы мен ,даралануына оқушылардың білімін ж алғаст ыруға -қат ыст ы ж екеж әнеөмірлік өзін өзі т аныт уына ,ықпал ет ет ін т алабымен қызығушылық ниет імен сәйкес әлеумет т ендіругебағдарланған бейіндік .оқыт уды іскеасыруға ж ағдай ж асау
 5. 5. НЖБ (обучен.ориен.резуль ) ТҮРЛІ ДЕҢГЕЙЛІ ЖӘНЕ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ ҮЙЛЕСІМДІ ҚАБЫСҚАН ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ЖАС ЖӘНЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯЛЫ Қ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІГІНІҢ ЕСКЕРІЛУІ ТҮРЛІ ДЕҢГЕЙЛІ ВАТИАТИВТІ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ ПСИХОДИАГНОСТИКАЛЫ Қ ҚЫЗМЕТІНІҢ КӨБЕЮ РӨЛІ (оқушыны оқыту кезеңдерінде тұлғалық ішкі ресурстарын дамытуды )қадағалау
 6. 6. ҚҰЗЫРЕТТІЛІК ТӘСІЛ БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІН ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ЛАУ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ КЕҢІСТІК ОРТАСЫ АҚПАРАТТАНДЫРУ 12 ЖЫЛДЫҚ МЕКТЕПТЕГІ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕ НЕГІЗДЕРІ ӘРЕКЕТТІК ТӘСІЛ ТҰЛҒАЛЫҚ- БАҒДАРЛЫҚ ТӘСІЛ
 7. 7. ҚҰНДЫЛЫҚТЫ- БАҒДАРЛЫ КОММУНИКАТИВТІ ӘЛЕУМЕТТІК ЕҢБЕК МӘДЕНИ-ТАНЫМДЫҚ АҚПАРАТТЫҚ- ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ОҚУ-ТАНЫМДЫҚ 12 жылдық мектеп түлегінің негізгі құзырлылығы
 8. 8. ОҚУШЫНЫҢ ӨЗІНДІК ТАНЫМДЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫСЫ ОҚУШЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫСЫ БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНДЕ КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕГЕ СӘЙКЕС БАҚЫЛАУ ЖАСАУҒА ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ ЕНГІЗУГЕ МҮМКІНДІГІ
 9. 9. КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕ Қазақстан патриоты Азаматтық белсенділігі Саяси жүйені түсіну Болып жатқан әлеуметтік жағдайларға баға беру
 10. 10. Б Е Й І Н Д Е У , 1-2-сыныптардағы кәсіптік бағдар 9-10-сыныптардағы бейіналды дайындық 11-12-сыныптардағы бейіндік оқыту
 11. 11. 11-12-сыныптардағы бейіналды оқыту Инварианттық бөлімі Вариативтік бөлімі Базистік компонент Бейіндік компонент Математика, тарих, қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілі мен әдебиеті, шетел тілдері, дене шынықтыру, өзін-өзі тану, информатика, қоғамтану, жаратылыстану. Әлеуметтік- гуманитарлық бағыт Жаратылыста ну-математи- калық бағыт Технология- лық бағыт Элективтік курс. Қолданбалы арнаулы курс «Шығармашыл ық және зерттеу қызметінің негізі»
 12. 12. МІНДЕТТІ БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР 4-ТАҢДАУ БОЙЫНША ТЕН КЕМ ЕМЕС БЕЙІНДІК ПӘНДЕР 3-ТАҢДАУ БОЙЫНША ТЕН КЕМ ЕМЕС ЭЛЕКТИВТІК КУРСТАР « »ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ӘРЕКЕТ НЕГІЗДЕРІ АРНАУЛЫ КУРСЫНЫҢ МОДУЛІ 11-12-сынып оқушыларының аудиториялық оқу жүктемесінің жиыны рұқсат етілетін жүктеменің 36 сағатынан аспауы тиісті.
 13. 13. Бейіндік оқытуды ұйымдастыру формалары Мектепшілік бейіндендіру Аймақтық ресурстық орталық Кешкі және сырттай оқитын мектептер Серверлік орталықтар монобейінді мектеп,, полибейінді мектеп,, бейіндік сыныптар жалпы білім беретін мектептерде, гимназияларда, дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектептерде бұл форманы жүзеге асырудажалпы орта білім беретін бірнеше ұйымдар, материалдық- техникалық және кадрлық әлеуеті жеткілікті сол аймақтың қуатты бір білім беру ұйымының айналасына біріктіріледі бейіндік мектептерде, ресурстық орталықтар базасында, ЖОО, ОблБАИ, бұл форманы ұйымдастыруға құқығы бар ұйымдар жанынан ашылады. ақпараттық және қашықтықтан оқыту теориялары элементтері арқылы бейіндік оқытуды жүзегеасыруға мүмкіндік туғызады.
 14. 14. Ауылдық жерлер- дегі жағдайларда бейіндік оқытуды ұйымдастырудың формалары Ауылдық мектеп- тегі бейіндік сынып Аудан орталығы базасындағы мектеп-интернат Интернат типіндегі пансионат
 15. 15. Бейіналды даярлықтың мақсаты түрлі бейіндік оқуды таңдаудағы өзінің қабілеттілігін объективті түрде бағалай алуының қалыптасуы қызығушылығы мен қабілеттілігіне сәйкес бейіндік оқуды таңдай алуы Тандаған бейін бойынша оқу мотива- циясының жоғарғы деңгейінің қалыптасуы
 16. 16. БЕЙІНАЛДЫ ДАЯРЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ҚҰРАМЫ КӘСІБИ АҒАРТУШЫЛЫҚ КӘСІБИ НАСИХАТ КӘСІБИ ДИАГНОСТИКА КӘСІБИ КЕҢЕС
 17. 17. ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ПӘНДІК КУРСТАР ПӘНАРАЛЫҚ КУРСТАР
 18. 18. Мамандарға қазіргі жағдайдағы талапты еңбек нарығын қалыптастыру  Проблеманы өз бетімен шеше білуПроблеманы өз бетімен шеше білу  Командада бірге әрекет ете білуКомандада бірге әрекет ете білу  Дұрыс мақсат қоя білуДұрыс мақсат қоя білу  Тиімді жолмен жете білу (инициативность)Тиімді жолмен жете білу (инициативность)  Білім деңгейін арттыруға талпыну қабілетіБілім деңгейін арттыруға талпыну қабілеті  Жеке жауапкершілікЖеке жауапкершілік  МіндеттілікМіндеттілік  КоммуникабельдікКоммуникабельдік
 19. 19. Қазақстан мектептерінде бейіндік оқытудың жаңа кезеңі  2008 жылдан бастап 12 жылдық оқытуға көшу2008 жылдан бастап 12 жылдық оқытуға көшу  Оқушының өзін - өзі азаматтық және кәсібиОқушының өзін - өзі азаматтық және кәсіби саналы анықтауын жүзеге асырусаналы анықтауын жүзеге асыру  Жалпы білім беру мектебінің жоғарғыЖалпы білім беру мектебінің жоғарғы сатысындағы бейіндік оқыту мына бойыншасатысындағы бейіндік оқыту мына бойынша ұйымдастырылады:ұйымдастырылады:  -- әлеуметтік-гуманитарлық;әлеуметтік-гуманитарлық;  - жаратылыстану-математика;- жаратылыстану-математика;  - технология бағыттары- технология бағыттары
 20. 20. 11-12 сыныптардағы білім беру процесін ұйымдастыру принциптері  Білім беру процесінде тұлғалық – бағдарлы, әрекеттік, құзыреттік және денсаулық сақтау тәсілдерін жүзеге асыру;  Мұғалім мен оқушы арасындағы ынтымақтастық пен өзара байланысты мақсатты ұйымдастыру;  Оқушының өзіндік әрекетінің бейіндік бағытына қатысты өзін - өзі анықтауы;  Оқу әрекеті формаларын дараландыру, оқушының оқытудың белсенді тәсілдерін тұрақты қолданатын өнімді және өнімсіз әрекетіне сәйкестендіру;  Оқушының зерттеушлік дағдыларын қалыптастыруға бағдарлау, оқу жобаларын негізгі құзыреттіліктерді қалыптастыру мен дамытуға жеткен нәтижелерді көрсету тәсілі ретінде міндетті түрде орындау.  Оқушының өзінің оқу әрекеті мен оның нәтижелерін тұрақты өзіндік талдау мен өзіндік бағалауға жағдай жасау;  Білім беру мазмұнының жоғарғы сынып оқушыларының өзін - өзі таныту және кәсіби өзін - өзі анықтау құралы ретінде вариативтілігі, саралануы және практикалық бағыттылығы.
 21. 21. Оқыту процесін ұйымдастыру менОқыту процесін ұйымдастыру мен нәтижелерін бағалаудың құралынәтижелерін бағалаудың құралы мен формаларымен формалары  Қазіргі таңдағы педагогикалық және ақпараттық технология  Оқу процесінің модулін оқушының жеке білім алу траекториясын қалыптастыруды қамтамасыз ететін оқу бағдарламаларының құрылымдық негізнде құру  Оқушының орта жоғары кәсіби білім алуға икемделуіне қажетті, зерттеушілік және оқу – жобалау білігін игеру мен дамыту мүмкіндігін туғызатын жобалау тәсілі  Оқушының жеке пәндер бойынша білімін диагностикалау ғана емес, оның алынған нәтижелерді өзіндік талдауы, өзіндік бағалауы, қортынды жасау, жеке білім алу траекториясының ерекшелігі байқалатын оқу жетістіктерін бағалау әдістері (портфолио, жобаның тұсау кесері)  Мектеп оқушыларының оқу жетістіктерін мұғалім мен оқушының түзету жұмыстары негізнде мониторинг жүргізу  Жасөспірімнің жасына біршама сәкес білім беру процесін ұйымдастыру формалары: лекция, семинар сабақтары, әңгімелесу, практикум, сынақ, оқу – зерттеушілік, жобалау – шеберлік, топтық және жеке оқу сабақтары, кеңес алу
 22. 22. Жаңа базистік оқу жоспары (БОЖ)  Оқытуды белгіленген бағыттары шеңберндеОқытуды белгіленген бағыттары шеңбернде бейіндер бойынша саралау инвариативтікбейіндер бойынша саралау инвариативтік бөліктің бейіндік компонентінің мазмұны, сондайбөліктің бейіндік компонентінің мазмұны, сондай – ақ вариативтік және тұлғалық – бағдарлы– ақ вариативтік және тұлғалық – бағдарлы бөліктері негізінде жүзеге асырылады БОЖбөліктері негізінде жүзеге асырылады БОЖ негізінде әрбір білім берунегізінде әрбір білім беру салаларынан үш оқусалаларынан үш оқу курстары:курстары:  - базалық блім беру;- базалық блім беру;  - бейіндік;- бейіндік;  - элективтік (арнайы курс).- элективтік (арнайы курс).
 23. 23. Портфолио - белгілі бір уақыт арасындағы оқушылардың жетістіктерін бағалау, жинақтау, белгілеу тәсілі  Портфолио бұл оқушының бар ынтасының, күш жігерінің, дамуының, жетістіктерінің, оқушы шығармашылығының, нәтижелерінің коллекциясы.  Портфолио жүйелі түрде әдейілеп ұйымдастырылған, мұғалімнің де, оқушының да біліміне, дағдысына және қарым-қатынасына мониторинг жүргізу үшін қажетті фактілер жинағы.
 24. 24. Портфолио мақсаты:  Оқушының дамуы жолын оқу қызметінің нәтижесімен дәлелдеу  Портфолио миссиясы:  Оқушы бойындағы барлық қабілетті көрсете білу
 25. 25. Портфолио нені көздейді?  Оқушының қандай да бір пән немесе тақырып бойынша білмегенін емес, оның біліктілігін, дағдысын паш ете білуді;  Сандық сапалық бағаларының кіріктірілуін;  Басымдықты бағадан өздік бағаға аударуды көздейді.
 26. 26. Портфолио құрамы  Портфолио иесінің өзіндік мақсаты  Портфолио мазмұны  Болашаққа болжамы
 27. 27. Портфолио - бағалаудың жаңа тиімді формасы ретінде  Оқушылардың оқуға деген қызығушылығын тұрақты түрде сақтау;  Оқушылардың белсенділігін, өз бетімен жұмыс жасау қабілетін, өз бетімен оқу мүмкіндіктерін арттыру;  Өз-өзін бағалау дағдысының дамыту міндеттерін шешеді.

×