Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
В БЪЛГАРИЯ
Изготвил:Изготвил:
Данаил Андреев ДанчевДанаил Андреев Данчев
спец. Публична Администрация...
Социалната политика е важен компонентСоциалната политика е важен компонент
от общото развитие на обществото. Тя еот общото...
Социалното подпомагане представляваСоциалното подпомагане представлява
механизъм присъщ на „социалнатамеханизъм присъщ на ...
Такива принципи са:Такива принципи са:
** Принцип на хуманност;Принцип на хуманност;
* Принцип на социална справедливост;*...
Факторите, влияещи върху социалнотоФакторите, влияещи върху социалното
подпомагане биват:подпомагане биват: икономическиик...
Икономическите факториИкономическите фактори определятопределят
спецификата на функциониране наспецификата на функциониран...
Политически факториПолитически фактори са свързани сса свързани с
политическите особености,политическите особености,
възпр...
Социалните факториСоциалните фактори са свързани съсса свързани със
социалните процеси, протичащи всоциалните процеси, про...
При социалното подпомагане, могатПри социалното подпомагане, могат
да бъдат разграничени три видада бъдат разграничени три...
• * Стратегиите за предотвратяване на риск са* Стратегиите за предотвратяване на риск са
насочени към намаляване на вероят...
Законовата основа на социалнотоЗаконовата основа на социалното
подпомагане е облечено в закон и споредподпомагане е облече...
Институционална основа наИнституционална основа на
социалното подпомаганесоциалното подпомагане
Министерският съвет провеж...
Значение на социалното подпомаганеЗначение на социалното подпомагане
За да се анализира значението наЗа да се анализира зн...
Продължително безработниПродължително безработни
При продължителна безработица, честоПри продължителна безработица, често
...
Безработни младежиБезработни младежи
Това е групата в най-неравностойна позицияТова е групата в най-неравностойна позиция
...
ПенсионериПенсионери
Социалните дейности са насочват главно къмСоциалните дейности са насочват главно към
възрастните лица...
Многодетни семействаМногодетни семейства
Подпомагането е свързано, главно сПодпомагането е свързано, главно с
разширяване ...
Децата в рискДецата в риск
Особено уязвими са децата с умствени иОсобено уязвими са децата с умствени и
физически увреждан...
В обобщение, може да се заяви, чеВ обобщение, може да се заяви, че
социалното подпомагане се изразява всоциалното подпомаг...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

междуличностна комуникация

234 vues

Publié le

зьзьзь

 • Soyez le premier à commenter

междуличностна комуникация

 1. 1. СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ Изготвил:Изготвил: Данаил Андреев ДанчевДанаил Андреев Данчев спец. Публична Администрацияспец. Публична Администрация 3 курс, Фак. № 310494083 курс, Фак. № 31049408
 2. 2. Социалната политика е важен компонентСоциалната политика е важен компонент от общото развитие на обществото. Тя еот общото развитие на обществото. Тя е необходимост, защото при ефективнонеобходимост, защото при ефективно провеждане осигурява социалнапровеждане осигурява социална справедливост, сигурност и висок жизненсправедливост, сигурност и висок жизнен стандарт.стандарт.
 3. 3. Социалното подпомагане представляваСоциалното подпомагане представлява механизъм присъщ на „социалнатамеханизъм присъщ на „социалната държава”, чрез който държавата може дадържава”, чрез който държавата може да изпълнява защитните си функции. То сеизпълнява защитните си функции. То се гради върху известни и традиционнигради върху известни и традиционни принципи, които показват относителнапринципи, които показват относителна стабилност за по-дълъг период от време.стабилност за по-дълъг период от време.
 4. 4. Такива принципи са:Такива принципи са: ** Принцип на хуманност;Принцип на хуманност; * Принцип на социална справедливост;* Принцип на социална справедливост; * Принцип на социална солидарност;* Принцип на социална солидарност; * Принцип на приемственост на формите и* Принцип на приемственост на формите и начините за предоставяне на помощи иначините за предоставяне на помощи и услугиуслуги
 5. 5. Факторите, влияещи върху социалнотоФакторите, влияещи върху социалното подпомагане биват:подпомагане биват: икономическиикономически,, политическиполитически ии социалнисоциални..
 6. 6. Икономическите факториИкономическите фактори определятопределят спецификата на функциониране наспецификата на функциониране на социалното подпомагане, икономическитесоциалното подпомагане, икономическите последствия от дадени защитнипоследствия от дадени защитни мероприятия и влиянието на конкретнимероприятия и влиянието на конкретни мерки за подпомагане върхумерки за подпомагане върху икономическата конюнктураикономическата конюнктура..
 7. 7. Политически факториПолитически фактори са свързани сса свързани с политическите особености,политическите особености, възпроизвеждащи актуалнитевъзпроизвеждащи актуалните идеологически интереси и властовиидеологически интереси и властови ресурси, кореспондиращи сресурси, кореспондиращи с необходимостта от осигуряване нанеобходимостта от осигуряване на спокойствие и социална стабилност вспокойствие и социална стабилност в обществото.обществото.
 8. 8. Социалните факториСоциалните фактори са свързани съсса свързани със социалните процеси, протичащи всоциалните процеси, протичащи в обществото в определен историческиобществото в определен исторически момент.момент.
 9. 9. При социалното подпомагане, могатПри социалното подпомагане, могат да бъдат разграничени три видада бъдат разграничени три вида стратегии:стратегии: * за предотвратяване на рисковете;* за предотвратяване на рисковете; * за смекчаване на последствията;* за смекчаване на последствията; * за справяне с последствията* за справяне с последствията
 10. 10. • * Стратегиите за предотвратяване на риск са* Стратегиите за предотвратяване на риск са насочени към намаляване на вероятността отнасочени към намаляване на вероятността от неговото възникване.неговото възникване. • * Стратегиите за смекчаване целят намаляване* Стратегиите за смекчаване целят намаляване на потенциалния негативен ефект от риска.на потенциалния негативен ефект от риска. • * Стратегиите за справяне са насочени към* Стратегиите за справяне са насочени към постигане на поносим резултат от рискове,постигане на поносим резултат от рискове, които не са предвидени в стратегиите закоито не са предвидени в стратегиите за смекчаване, т.е. попадат извън осигурителнитесмекчаване, т.е. попадат извън осигурителните рискове.рискове.
 11. 11. Законовата основа на социалнотоЗаконовата основа на социалното подпомагане е облечено в закон и споредподпомагане е облечено в закон и според този закон се изразява в предоставяне натози закон се изразява в предоставяне на помощи и услуги. Право на социалнопомощи и услуги. Право на социално подпомагане имат българските граждани,подпомагане имат българските граждани, които поради независещи от тях причиникоито поради независещи от тях причини не могат сами чрез труда си да осигуряватне могат сами чрез труда си да осигуряват задоволяване на основните си жизненизадоволяване на основните си жизнени потребности.потребности.
 12. 12. Институционална основа наИнституционална основа на социалното подпомаганесоциалното подпомагане Министерският съвет провеждаМинистерският съвет провежда държавната политика за защита,държавната политика за защита, рехабилитация и социална интеграция нарехабилитация и социална интеграция на инвалидите, чрез осигуряване на социалнаинвалидите, чрез осигуряване на социална рехабилитация, образование,рехабилитация, образование, професионално ориентиране ,професионално ориентиране , професионална квалификация, трудовапрофесионална квалификация, трудова заетост, достъпна и подходяща битова изаетост, достъпна и подходяща битова и околна среда, социална и правна защита.околна среда, социална и правна защита.
 13. 13. Значение на социалното подпомаганеЗначение на социалното подпомагане За да се анализира значението наЗа да се анализира значението на социалното подпомагане, следва да се имасоциалното подпомагане, следва да се има предвид това подпомагане при различнитепредвид това подпомагане при различните социални групи. Това са: продължителносоциални групи. Това са: продължително безработни, безработни младежи,безработни, безработни младежи, пенсионери, многодетни семейства и деца впенсионери, многодетни семейства и деца в риск.риск.
 14. 14. Продължително безработниПродължително безработни При продължителна безработица, честоПри продължителна безработица, често настъпват икономически и психологическинастъпват икономически и психологически промени, свързани с личността. Ето защо,промени, свързани с личността. Ето защо, подпомагането в случая е насочено къмподпомагането в случая е насочено към гарантиране на някакъв доход.гарантиране на някакъв доход.
 15. 15. Безработни младежиБезработни младежи Това е групата в най-неравностойна позицияТова е групата в най-неравностойна позиция на пазара на труда. Ето защо, подпомаганетона пазара на труда. Ето защо, подпомагането се изразява предимно в психологическасе изразява предимно в психологическа подкрепа и методическо насочване къмподкрепа и методическо насочване към различни курсове.различни курсове.
 16. 16. ПенсионериПенсионери Социалните дейности са насочват главно къмСоциалните дейности са насочват главно към възрастните лица над 70 години, тъй като привъзрастните лица над 70 години, тъй като при тях възможностите за самообслужване итях възможностите за самообслужване и социални контакти са крайно ограничени.социални контакти са крайно ограничени.
 17. 17. Многодетни семействаМногодетни семейства Подпомагането е свързано, главно сПодпомагането е свързано, главно с разширяване на натуралните помощи, каторазширяване на натуралните помощи, като купони за храна, дрехи и обувки.купони за храна, дрехи и обувки.
 18. 18. Децата в рискДецата в риск Особено уязвими са децата с умствени иОсобено уязвими са децата с умствени и физически увреждания. Ето защо,физически увреждания. Ето защо, подпомагането от една страна е насоченоподпомагането от една страна е насочено към техните родители, а от друга странакъм техните родители, а от друга страна към самите деца чрез създаване на ресурсникъм самите деца чрез създаване на ресурсни центрове.центрове.
 19. 19. В обобщение, може да се заяви, чеВ обобщение, може да се заяви, че социалното подпомагане се изразява всоциалното подпомагане се изразява в предоставянето на средства запредоставянето на средства за съществуване на лица, които са изпадналисъществуване на лица, които са изпаднали в нужда и не са в състояние чрез другов нужда и не са в състояние чрез друго законно основание да придобият такива зазаконно основание да придобият такива за себе си и своите семейства. Социалнитесебе си и своите семейства. Социалните плащания, предоставени отплащания, предоставени от подпомагането под формата на помощи,подпомагането под формата на помощи, имат предназначението да гарантиратимат предназначението да гарантират съществуването им в настоящето, а не всъществуването им в настоящето, а не в бъдеще време.бъдеще време.

×