Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

0_Sisteme_Informatice_Pentru_Management_de_Proiect.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 90 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à 0_Sisteme_Informatice_Pentru_Management_de_Proiect.pdf (20)

Publicité

0_Sisteme_Informatice_Pentru_Management_de_Proiect.pdf

 1. 1. Sisteme informatice pentru Sisteme informatice pentru managementul de proiect managementul de proiect
 2. 2. 2 SUMAR Cap.1 Software pentru managementul de Cap.1 Software pentru managementul de proiect. Concepte. Generalitati proiect. Concepte. Generalitati Cap.2 Sisteme informatice utilizate pentru Cap.2 Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect managementul de proiect Cap.3 Microsoft Office Project Cap.3 Microsoft Office Project
 3. 3. 3 Capitolul 1 Capitolul 1 Software pentru managementul de proiect. Software pentru managementul de proiect. Concepte. Generalitati Concepte. Generalitati
 4. 4. 4 Conceptul de sistem Conceptul de sistem M Mul ulţ ţimea de componenete imea de componenete ş şi legături identificabile i legături identificabile ş şi i interdependente evoluând conform unor legi interdependente evoluând conform unor legi ş şi/sau planuri i/sau planuri ş şi/sau i/sau scopuri date scopuri date” ”sau ca sau ca „ „ansamblu compus din păr ansamblu compus din părţ ţi având fiecare i având fiecare independen independenţ ţa sa par a sa parţ ţială ială ş şi legi proprii i legi proprii sau sau S Sistemul reprezintă un complex de elemente structrurate istemul reprezintă un complex de elemente structrurate, , interdependente interdependente ş şi interconectate, constituind un ansamblu unitar i interconectate, constituind un ansamblu unitar care func care funcţ ţionează ionează î într ntr- -un mediu dat, un mediu dat, î în vederea n vederea î îndeplinirii unui ndeplinirii unui scop (obiectiv) determinat scop (obiectiv) determinat. . Software pentru managementul de proiect. Concepte. Software pentru managementul de proiect. Concepte. Generalitati Generalitati
 5. 5. 5 S Sistemul poate fi definit prin trei aspecte esen istemul poate fi definit prin trei aspecte esenţ ţiale, iale, ş şi i anume: anume: ¾ ¾ structură structură, , ¾ ¾ func funcţ ţionare ionare ¾ ¾ scop (func scop (funcţ ţie). ie). Software pentru managementul de proiect. Concepte. Software pentru managementul de proiect. Concepte. Generalitati Generalitati
 6. 6. 6 Structura Structura - - este dată de mul este dată de mulţ ţimea elementelor imea elementelor î în interac n interacţ ţiune iune ş şi i func funcţ ţiunile reprezentate de ansamblul de componente iunile reprezentate de ansamblul de componente determinate de influen determinate de influenţ ţele exterioare. ele exterioare. Func Funcţ ţionarea ionarea - - este definită de regulile care determină rela este definită de regulile care determină relaţ ţiile dintre iile dintre elementele sistemului elementele sistemului ş şi pentru care s i pentru care s- -a constituit a constituit ş şi func i funcţ ţionează ionează acesta, cu men acesta, cu menţ ţiunea că iunea că î între structură ntre structură ş şi func i funcţ ţionare există o ionare există o strânsă legătură strânsă legătură ş şi i î în aceste condi n aceste condiţ ţii sistemul mai poate fi definit ii sistemul mai poate fi definit ca ansamblul elementelor componente ca ansamblul elementelor componente ş şi a rela i a relaţ ţiilor ce se iilor ce se stabilesc stabilesc î între respectivele elemente. ntre respectivele elemente. Software pentru managementul de proiect. Concepte. Software pentru managementul de proiect. Concepte. Generalitati Generalitati
 7. 7. 7 Scopul Scopul - - reprezintă un concept care are o importan reprezintă un concept care are o importanţ ţă specifică ă specifică î în n teoria generală a sistemelor teoria generală a sistemelor ş şi care a fost relevată mai ales i care a fost relevată mai ales î în n legătură cu modelul de sistem organic legătură cu modelul de sistem organic, care presupune o , care presupune o mul mulţ ţimea relativ numeroasă de elemente aflate imea relativ numeroasă de elemente aflate î în rela n relaţ ţii ii determinate, formând o determinate, formând o totalitate organizată totalitate organizată, o , orientată spre rientată spre realizarea anumitor finalită realizarea anumitor finalităţ ţi i Software pentru managementul de proiect. Concepte. Software pentru managementul de proiect. Concepte. Generalitati Generalitati
 8. 8. 8 Sistemul Informational Sistemul Informational - - este definit ca ansamblul datelor, este definit ca ansamblul datelor, informatiilor, circuitelor si fluxurilor informationale, procedu informatiilor, circuitelor si fluxurilor informationale, procedurilor si rilor si mijloacelor de tratare a informatiilor menit sa contribuie la mijloacelor de tratare a informatiilor menit sa contribuie la realizarea obiectivelor strategice ale organizatiei. realizarea obiectivelor strategice ale organizatiei. Sistemul informatic Sistemul informatic – – este compus din: baza informa este compus din: baza informaţ ţională ională, b , baza aza tehnică tehnică, sistemul de programe, baza , sistemul de programe, baza ş ştiin tiinţ ţifică ifică ş şi metodologică i metodologică, , factorul uman factorul uman ş şi cadrul organizatoric i cadrul organizatoric ş şi are ca obiect de activitate, i are ca obiect de activitate, î în general, procesul de culegerea, verificare, transmitere, stoca n general, procesul de culegerea, verificare, transmitere, stocare re ş şi prelucrare automată a datelor i prelucrare automată a datelor. . Software pentru managementul de proiect. Concepte. Software pentru managementul de proiect. Concepte. Generalitati Generalitati
 9. 9. 9 Software pentru managementul de proiect. Concepte. Software pentru managementul de proiect. Concepte. Generalitati Generalitati Ieşiri informaţionale Intrări informaţionale Schema bloc a unui sistem informatic Resurse oameni Proceduri echipamente Reguli
 10. 10. 10 Sistemul Informational = Sistem Informatic ? Sistemul Informational = Sistem Informatic ? Sistemul Informational este delimitat de Sistemul Informatic, Sistemul Informational este delimitat de Sistemul Informatic, acesta din urma fiind parte componenta a primului. Sistemul acesta din urma fiind parte componenta a primului. Sistemul informatic este mai redus ca volum de informatii, insa este informatic este mai redus ca volum de informatii, insa este superior din punct de vedere tehnic sistemului informational pri superior din punct de vedere tehnic sistemului informational prin n procedurile automate de prelucrare a datelor si cuprinde doar procedurile automate de prelucrare a datelor si cuprinde doar partial informatiile generale ale desfasurarii activitatii curen partial informatiile generale ale desfasurarii activitatii curente a te a organizatiei. organizatiei. Software pentru managementul de proiect. Concepte. Software pentru managementul de proiect. Concepte. Generalitati Generalitati
 11. 11. 11 Baza tehnică a sistemului informatic Baza tehnică a sistemului informatic este constituită din este constituită din totalitatea mijloacelor tehnice de culegerea, transmitere, stoca totalitatea mijloacelor tehnice de culegerea, transmitere, stocare re ş şi prelucrare a datelor, i prelucrare a datelor, î în care locul central revine desigur, n care locul central revine desigur, calculatoarelor electronice. calculatoarelor electronice. Pentru functionarea unui sistem informatic sunt necesare diferit Pentru functionarea unui sistem informatic sunt necesare diferite e programe: programe: programele de bază programele de bază (software (software- -ul de bază ul de bază) ) ş şi i programele aplicative (software programele aplicative (software- -ul aplicativ). ul aplicativ). Software pentru managementul de proiect. Concepte. Software pentru managementul de proiect. Concepte. Generalitati Generalitati
 12. 12. 12 Software pentru managementul de proiect. Concepte. Software pentru managementul de proiect. Concepte. Generalitati Generalitati Elementele bazei tehnice a sistemului de calcul Elementele bazei tehnice a sistemului de calcul Echipamente de culegere Echipament de transmitere Calculatoare electronice Echipamente de stocare Echipamente de vizualizare şi readare a informaţiilor Suporturi de date Baza tehnică a sistemului de calcul
 13. 13. 13 Capitolul 2 Capitolul 2 Sisteme informatice utilizate pentru Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect managementul de proiect
 14. 14. 14 Activitatea de management de proiect este o activitate complexă Activitatea de management de proiect este o activitate complexă ce presupune printre altele: ce presupune printre altele: ¾ ¾ rela relaţ ţionarea de informa ionarea de informaţ ţii referitoare la proiect, informa ii referitoare la proiect, informaţ ţii care din ii care din ce ce î în ce mai des sunt n ce mai des sunt î în cantităti mari n cantităti mari; ; ¾ ¾ aplicarea de diverse modele de calcul specifice managementului aplicarea de diverse modele de calcul specifice managementului de proiect care de multe ori sunt complexe. de proiect care de multe ori sunt complexe. Toate aceste argumente justifică apari Toate aceste argumente justifică apariţ ţia instrumentelor software ia instrumentelor software specializate care să asiste activitatea de management de proiect specializate care să asiste activitatea de management de proiect. . Implicarea acestor software are drept scop u Implicarea acestor software are drept scop uş şurarea urarea managementului de proiect. managementului de proiect. Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
 15. 15. 15 Printre Printre facilită facilităţ ţile/avantajele ile/avantajele software software- -ilor pentru management ilor pentru management de proiect se pot enumera: de proiect se pot enumera: precizie, permisivitate, u precizie, permisivitate, uş şor de folosit, or de folosit, permite modificări permite modificări, v , viteză iteză, , calculează bugete calculează bugete ş şi controlează costuri i controlează costuri, permit definirea de , permit definirea de calendare de lucru, comunic calendare de lucru, comunicare prin E are prin E- -mail, gra mail, grafice, sto fice, stochează chează, , importă importă/expor /exportă date tă date, s , sorteză orteză ş şi filtrează date i filtrează date, l , lucrează cu ucrează cu proiecte multiple proiecte multiple ş şi subproiecte, i subproiecte, generează rapoarte generează rapoarte, , management de resurse, planific management de resurse, planificare, mo are, monitorizează nitorizează ş şi i controlează proiecte controlează proiecte, securitate, analize , securitate, analize „ „What What- -if if” ”. . Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
 16. 16. 16 Dezavantaje Dezavantaje cu privire la folosirea de Software pentru cu privire la folosirea de Software pentru Management de Proiect: Management de Proiect: ¾ ¾ deconcentrare cauzată de software deconcentrare cauzată de software ¾ ¾ supra supra- -î încărcare cu informa ncărcare cu informaţ ţii ii ¾ ¾ supra supra- -î încredere ncredere î în software n software ¾ ¾ senza senzaţ ţie falsă de securitate ie falsă de securitate. . Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
 17. 17. 17 Există astăzi un mare număr de pachete de software pentru Există astăzi un mare număr de pachete de software pentru managementul de proiect, care repre managementul de proiect, care reprezintă instrumente eficiente zintă instrumente eficiente pentru planificarea, controlul, pentru planificarea, controlul, ş şi ajustarea proiectelor. i ajustarea proiectelor. Î În general, n general, ele permit gestionarea grupurilor de proiecte, a proiectelor ele permit gestionarea grupurilor de proiecte, a proiectelor ş şi a i a subproiectelor, la diferite niveluri de complexitate. subproiectelor, la diferite niveluri de complexitate. Folosirea de software Folosirea de software este esen este esenţ ţială pentru proiectele de mare ială pentru proiectele de mare anvergură anvergură, deoarece permite gestionarea tuturor opera , deoarece permite gestionarea tuturor operaţ ţiunilor iunilor î în n func funcţ ţie de parametrii stabili ie de parametrii stabiliţ ţi, oferind i, oferind î în acela n acelaş şi timp variate i timp variate posibilită posibilităţ ţi de vizualizare a informa i de vizualizare a informaţ ţiilor. iilor. Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
 18. 18. 18 Printre cele mai importante aplicatii pentru managementul de Printre cele mai importante aplicatii pentru managementul de proiecte: proiecte: ¾ ¾ Microsoft Office Project Microsoft Office Project ¾ ¾ Spider Project Professional Spider Project Professional ¾ ¾ Primavera Project Planner for Enterprise Primavera Project Planner for Enterprise ¾ ¾ Charisma Enterprise Charisma Enterprise Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
 19. 19. 19 Microsoft Office Project Microsoft Office Project Este Este folosit folosit î în proiectarea, planificarea n proiectarea, planificarea ş şi urmărirea proiectelor i urmărirea proiectelor, , punând la dispozi punând la dispoziţ ţie o gamă largă de posibilită ie o gamă largă de posibilităţ ţi de reprezentare i de reprezentare grafică a informa grafică a informaţ ţiilor. iilor. Avantajele utilizarii Microsoft Project Avantajele utilizarii Microsoft Project ¾ ¾ ofera ofera posibilitatea planificării costurilor posibilitatea planificării costurilor ş şi resurselor (oameni i resurselor (oameni ş şi i echipamente). echipamente). Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
 20. 20. 20 ¾ ¾ I In afara planificării activită n afara planificării activităţ ţilor, se poate realiza ilor, se poate realiza ş şi un proiect de i un proiect de control a acestora, prin care se poate compara planificarea control a acestora, prin care se poate compara planificarea ini iniţ ţială cu cea actualizată ială cu cea actualizată ş şi se pot elabora rapoarte de stare i se pot elabora rapoarte de stare comparative comparative î între situa ntre situaţ ţia reală existentă ia reală existentă ş şi cea corespunzătoare i cea corespunzătoare planificării ini planificării iniţ ţiale. iale. ¾ ¾ Se pot defini mai multe variante de planificare a proiectului in Se pot defini mai multe variante de planificare a proiectului in vederea alegerii variantei optime vederea alegerii variantei optime ¾ ¾ Desfasurarea proiectului poate fi reprezentata cu ajutorul acest Desfasurarea proiectului poate fi reprezentata cu ajutorul acestui ui soft in mai multe modalitati (Grafice, Tabelare, Structuri detal soft in mai multe modalitati (Grafice, Tabelare, Structuri detaliate) iate) ¾ ¾ Pe tot parcursul utilizării lui Pe tot parcursul utilizării lui, M , Microsoft Project monitorizează toate icrosoft Project monitorizează toate ac acţ ţiunile oferind sugestii iunile oferind sugestii ş şi alternative i alternative î în elaborarea planificării n elaborarea planificării ş şi i urmăririi proiectelor urmăririi proiectelor. . Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
 21. 21. 21 Spider Project Professional Spider Project Professional Folosit pentru managementul de proiect in diferite domenii Folosit pentru managementul de proiect in diferite domenii precum Banci, Constructii, Consultanta, Dezvoltare de soft, precum Banci, Constructii, Consultanta, Dezvoltare de soft, Telecomunicatii Telecomunicatii Se customizeaza in functii de specificul activitatii/proiectului Se customizeaza in functii de specificul activitatii/proiectului pentru care se achizitioneaza. pentru care se achizitioneaza. Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
 22. 22. 22 Avantajele folosirii Spider Project Avantajele folosirii Spider Project ¾ ¾ Are functionalitate mai larga si solutii mai bune pentru aceleas Are functionalitate mai larga si solutii mai bune pentru aceleasi i activitati decat celelalte programe similare activitati decat celelalte programe similare ¾ ¾ Ofera posibilitatea de a crea modele de simulare a proceselor de Ofera posibilitatea de a crea modele de simulare a proceselor de management si operationale ale unui proiect management si operationale ale unui proiect ¾ ¾ Nu este necesara ajustarea proceselor dupa capabilitatile Nu este necesara ajustarea proceselor dupa capabilitatile software software- -ului ului Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
 23. 23. 23 Avantajele folosirii Spider Project Avantajele folosirii Spider Project ¾ ¾ Simuleaza procese reale si ofera managerilor de proiect solutii Simuleaza procese reale si ofera managerilor de proiect solutii optime pentru diferite probleme optime pentru diferite probleme ¾ ¾ Poate functiona pe centre de cost (centre de venituri si cheltui Poate functiona pe centre de cost (centre de venituri si cheltuieli) eli) ¾ ¾ Se poate folosi si pentru raportare financiara in plus fata de Se poate folosi si pentru raportare financiara in plus fata de raportarea de status raportarea de status Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
 24. 24. 24 Primavera Project Planner for Enterprise Primavera Project Planner for Enterprise E Es ste te unul din cele mai puternice sisteme de project management unul din cele mai puternice sisteme de project management fiind un sistem multi fiind un sistem multi- -user, multi user, multi- -program program ş şi multi i multi- -project project, , p proiectat roiectat să lucreze pe baze de date de tip Oracle să lucreze pe baze de date de tip Oracle ş şi MS SQL i MS SQL. . Permite Permite planificarea planificarea ş şi controlul tuturor proiectelor pe care le i controlul tuturor proiectelor pe care le derulează o companie atât din punct de vedere a timpului cât derulează o companie atât din punct de vedere a timpului cât ş şi i din punct de vedere al resurselor/costurilor din punct de vedere al resurselor/costurilor. . Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
 25. 25. 25 Sistemul Primavera Project Planner for Enterprise Sistemul Primavera Project Planner for Enterprise - - este alcătuit este alcătuit dintr dintr- -o suită de programe care dau completă satisfac o suită de programe care dau completă satisfacţ ţie ie î în n managementul proiectelor din orice companie: managementul proiectelor din orice companie: ¾ ¾ Primavera Project Planner for Enterprise Primavera Project Planner for Enterprise este destinat este destinat managerilor de proiect; el include managementul de proiect managerilor de proiect; el include managementul de proiect general, planificarea, raportarea, controlul resurselor general, planificarea, raportarea, controlul resurselor ş şi i managementul riscului; managementul riscului; ¾ ¾ Primavera Portfolio Analyst Primavera Portfolio Analyst este un instrument de analiză a este un instrument de analiză a managementului proiectelor, punând la dispozi managementului proiectelor, punând la dispoziţ ţia ia managementului superior informa managementului superior informaţ ţii critice despre proiecte; ii critice despre proiecte; Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
 26. 26. 26 ¾ ¾ Primavera Progress Reporter Primavera Progress Reporter este un sistem de tip web care este un sistem de tip web care permite colectarea datelor privind participarea resurselor permite colectarea datelor privind participarea resurselor umane la desfă umane la desfăş şurarea activită urarea activităţ ţilor ilor ş şi actualizarea automată a i actualizarea automată a activită activităţ ţilor, comportându ilor, comportându- -se ca un program de pontaj se ca un program de pontaj ş şi ordine i ordine de lucrări de lucrări; ; ¾ ¾ Primavision Primavision reprezintă o interfa reprezintă o interfaţ ţă de tip web pentru ă de tip web pentru managementul superior managementul superior ş şi pentru managerii de proiect, i pentru managerii de proiect, permi permiţ ţând participarea acestora la luarea de decizii cu un ând participarea acestora la luarea de decizii cu un minim de efort. minim de efort. Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
 27. 27. 27 Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Managementul proceselor folosind Primavera Project Website Analize/ Rapoarte Managementul proiectului Managementul costurilor Controlul proiectului Resurse/ Materiale Management PRIMAVERA Planificare & Programare Resurse Bugetare de vârf Iniţiere Acces limitat Managementul riscurilor Integrarea contractorilor Rezultate Colaborări Valori câştigate
 28. 28. 28 Charisma Enterprise Charisma Enterprise E Este un sistem informatic integrat de management al resurselor ste un sistem informatic integrat de management al resurselor companiei destinat organiza companiei destinat organizaţ ţiilor din toate sectoarele de iilor din toate sectoarele de activitate. Pornind d activitate. Pornind de la necesită e la necesităţ ţile specifice fiecărei companii ile specifice fiecărei companii, , sistemul Charisma sistemul Charisma permite culegerea permite culegerea ş şi interpretarea i interpretarea informa informaţ ţiilor iilor î în scopul ob n scopul obţ ţinerii deciziilor optime necesare inerii deciziilor optime necesare eficientizării activită eficientizării activităţ ţii. ii. Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
 29. 29. 29 Principalele avantaje oferite de Charisma Enterprise sunt: Principalele avantaje oferite de Charisma Enterprise sunt: ¾ ¾ Integrabilitate Integrabilitate – – solu soluţ ţia integrează ia integrează î întreaga activitate a unei ntreaga activitate a unei companii companii î într ntr- -un sistem unitar cu o bază de date unică un sistem unitar cu o bază de date unică; ; ¾ ¾ Scalabilitate Scalabilitate – – se poate porni de la o configura se poate porni de la o configuraţ ţie minimă ie minimă, , module suplimentare putând fi adăugate ulterior module suplimentare putând fi adăugate ulterior. . Î În plus, n plus, pachetul software nu necesită transformări pachetul software nu necesită transformări î în cazul unor n cazul unor modificări esen modificări esenţ ţiale ale dimensiunii iale ale dimensiunii ş şi complexită i complexităţ ţii companiei; ii companiei; ¾ ¾ Modularitate Modularitate - - structura pachetului este modulară structura pachetului este modulară, f , fiecare iecare aspect al activită aspect al activităţ ţii unei companii fiind tratat ii unei companii fiind tratat î într ntr- -un mod un mod specific specific ş şi adecvat; i adecvat; ¾ ¾ Securitate Securitate – – sistemul asigură un nivel avansat de securitate sistemul asigură un nivel avansat de securitate, , drepturile sau restric drepturile sau restricţ ţiile utilizatorilor ajungând până la nivelul iile utilizatorilor ajungând până la nivelul câmpurilor din baza de date; câmpurilor din baza de date; Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
 30. 30. 30 ¾ ¾ Flexibilitate Flexibilitate - - sistemul se mulează pe activitatea companiilor sistemul se mulează pe activitatea companiilor din toate domeniile de activitate, d din toate domeniile de activitate, datorită extensiilor specifice atorită extensiilor specifice, , flexibile flexibile ş şi rapid configurabile de care dispune (retail, leasing, i rapid configurabile de care dispune (retail, leasing, contracte, rate, cr contracte, rate, credite, asig edite, asigurări urări, produc , producţ ţie, service, parc ie, service, parc- -auto, auto, managementul flotelor, resurse umane managementul flotelor, resurse umane ş şi salarizare, etc.); i salarizare, etc.); ¾ ¾ Raportare Raportare – – sistemul asigură proiec sistemul asigură proiecţ ţia ia î întregii activită ntregii activităţ ţi i î în setul n setul de documente tip de documente tip - - raportările impuse de legisla raportările impuse de legislaţ ţie, r ie, raportări aportări specifice, document specifice, documentele prevăzute de procedurile interne ele prevăzute de procedurile interne - - eliminând astfel inconsisten eliminând astfel inconsistenţ ţele ele ş şi redundan i redundanţ ţele; ele; ¾ ¾ Aliniere la obiectivele organiza Aliniere la obiectivele organizaţ ţionale ionale - - control control î în timp real, n timp real, optimizarea activită optimizarea activităţ ţii ii ş şi cre i creş şterea eficien terea eficienţ ţei, suport decizional; ei, suport decizional; ¾ ¾ Orientare pe procese, fluxuri de documente Orientare pe procese, fluxuri de documente ş şi evenimente i evenimente Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
 31. 31. 31 Capitolul 3 Capitolul 3 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project
 32. 32. 32 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project 1 Introducere 1 Introducere 2 Managementul activitatilor proiectului 2 Managementul activitatilor proiectului 3 3 Administrarea duratei proiectului Administrarea duratei proiectului 4 Managementul costului proiectului 4 Managementul costului proiectului 5 Gestiunea resurselor umane din cadrul proiectului 5 Gestiunea resurselor umane din cadrul proiectului
 33. 33. 33 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project 1. Introducere 1. Introducere ¾ ¾ Lansarea in executie a MS Project si fereastra help Lansarea in executie a MS Project si fereastra help ¾ ¾ Elementele ferestrei principale Elementele ferestrei principale ¾ ¾ View View- -urile Project urile Project ¾ ¾ Filtrele Project Filtrele Project
 34. 34. 34 Introducere Introducere 1.1. Lansarea in executie Project si fereastra 1.1. Lansarea in executie Project si fereastra Help Help ¾ ¾ Lansarea MS Project: Lansarea MS Project: Start Start - -> Programs > Programs - -> Microsoft Office > Microsoft Office - -> Microsoft Office > Microsoft Office Project Project ¾ ¾ Fereastra Help: Fereastra Help: Meniul Principal Meniul Principal - -> Help > Help - -> Microsoft Project Help > Microsoft Project Help sau F1 sau F1
 35. 35. 35 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project 1.2. Elementele ferestrei principale 1.2. Elementele ferestrei principale ¾ ¾ Bara de meniu Bara de meniu ¾ ¾ Bara de instrumente Bara de instrumente ¾ ¾ Tabel introducere date Tabel introducere date ¾ ¾ Bara de modificare a marimii de vizualizare a Bara de modificare a marimii de vizualizare a tabelului tabelului ¾ ¾ Ecranul de vizualizare a diagramei Gantt Ecranul de vizualizare a diagramei Gantt
 36. 36. 36 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project 1.3. View 1.3. View- -urile Project urile Project ¾ ¾ Graphical Graphical ¾ ¾ Task Sheet or Table Task Sheet or Table ¾ ¾ Form Form
 37. 37. 37 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ¾ ¾ Graphical Graphical ¾ ¾Gantt Chart Gantt Chart ¾ ¾Network Diagram Network Diagram ¾ ¾ Task Sheet or Table Task Sheet or Table ¾ ¾Form Entry Table Form Entry Table ¾ ¾Schedule Table Schedule Table ¾ ¾Cost Table Cost Table ¾ ¾Tracking Table Tracking Table ¾ ¾Earned Value Earned Value
 38. 38. 38 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ¾ ¾ Form Form ¾ ¾Task Details Form Task Details Form ¾ ¾Task Name Form Task Name Form
 39. 39. 39 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project 1.4. Filtrele Project 1.4. Filtrele Project Pentru a filtra informatiile se apasa pe sageata Pentru a filtra informatiile se apasa pe sageata ‘ ‘text Filter text Filter’ ’ din bara de instrumente din bara de instrumente sau sau ‘ ‘Autofilter Autofilter’ ’
 40. 40. 40 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project 2. Managementul activitatilor 2. Managementul activitatilor proiectului proiectului ¾ ¾ Crearea unui nou fisier pentru proiect Crearea unui nou fisier pentru proiect ¾ ¾ Realizarea structurii de descompunere a lucrarii Realizarea structurii de descompunere a lucrarii ¾ ¾ Salvarea fisierelor de proiect Salvarea fisierelor de proiect
 41. 41. 41 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project 2.1. Crearea unui nou fisier pentru proiect 2.1. Crearea unui nou fisier pentru proiect ¾ ¾ Crearea fisierului pentru un nou proiect: Crearea fisierului pentru un nou proiect: Iconita Iconita ‘ ‘New New’ ’ sau sau Meniul: File Meniul: File - -> New > New - -> Blank Project > Blank Project sau sau ‘ ‘Ctr + N Ctr + N’ ’
 42. 42. 42 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ¾ ¾ Introducerea caracteristicilor proiectului: Introducerea caracteristicilor proiectului: Meniul File Meniul File - -> Properties > Properties - -> Summary > Summary - - se pot introduce informatii: se pot introduce informatii: titlul, subiectul, autorul, managerul, compania, titlul, subiectul, autorul, managerul, compania, etc. etc.
 43. 43. 43 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project 2.2. Realizarea structurii de descompunere a 2.2. Realizarea structurii de descompunere a lucrarilor (Work Breakdown Structure) lucrarilor (Work Breakdown Structure) ¾ ¾ Inainte de a se folosi Project este necesara sa se realizeze Inainte de a se folosi Project este necesara sa se realizeze structura de descompunere a proiectului. structura de descompunere a proiectului. ¾ ¾ Este bine sa se stabileasca jaloanele/reperele inainte de a Este bine sa se stabileasca jaloanele/reperele inainte de a introduce activitatile in Project introduce activitatile in Project
 44. 44. 44 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project Pentru a se realiza structura de descompunere a Pentru a se realiza structura de descompunere a proiectului se urmeaza pasii: proiectului se urmeaza pasii: Introducerea numelui activitatilor Introducerea numelui activitatilor ¾ ¾ se introduc numele activitatilor in coloana Task Name se introduc numele activitatilor in coloana Task Name ¾ ¾ Pentru trecere la urmatorul rand: Enter sau Pentru trecere la urmatorul rand: Enter sau ↓ ↓ ¾ ¾ Pentru inserare de randuri se foloseste Insert Pentru inserare de randuri se foloseste Insert - -> New Task > New Task sau Click dreapta sau Click dreapta - -> New Task > New Task
 45. 45. 45 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project Ajustarea coloanei Task Name Ajustarea coloanei Task Name ¾ ¾ se plaseaza mouse se plaseaza mouse- -ul deasupra coloanei din dreapta in ul deasupra coloanei din dreapta in Task Name Task Name ¾ ¾ Se redimensioneaza cu click stanga. Se redimensioneaza cu click stanga. ¾ ¾ Se autodimensioneaza folosind dublu click Se autodimensioneaza folosind dublu click
 46. 46. 46 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project 2.2.1 Crearea activitatilor principale (Summary Tasks) 2.2.1 Crearea activitatilor principale (Summary Tasks) ¾ ¾ Selectarea nivelului inferior sau a subactivitatilor Selectarea nivelului inferior sau a subactivitatilor ¾ ¾ Indentarea activitatilor selectate Indentarea activitatilor selectate ¾ ¾ Click pe Click pe ‘ ‘Indent Indent’ ’ sau sau ‘ ‘Alt+Shift+Right Alt+Shift+Right’ ’ ¾ ¾ Activitatea principala devine Bold si e marcata cu Activitatea principala devine Bold si e marcata cu – – ¾ ¾ Click pe Click pe - -/+ pentru a grupa/degrupa activitatile /+ pentru a grupa/degrupa activitatile ¾ ¾ Se observa ca simbolul din graficul Gantt a devenit negru, Se observa ca simbolul din graficul Gantt a devenit negru, marcand inceputul si sfarsitul activitatii marcand inceputul si sfarsitul activitatii
 47. 47. 47 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ¾ ¾ Crearea de alte activitati cu subactivitati Crearea de alte activitati cu subactivitati ¾ ¾ Se selecteaza subactivitatile si se indenteaza (acceasi pasi Se selecteaza subactivitatile si se indenteaza (acceasi pasi ca la prima activitate) ca la prima activitate) Pentru a transforma o subactivitate in activitate: Pentru a transforma o subactivitate in activitate: ¾ ¾ Se selecteaza subactivitatile Se selecteaza subactivitatile ¾ ¾ Se utilizeaza Se utilizeaza ‘ ‘Outdent Outdent’ ’ sau sau ‘ ‘Alt+Shift+Left Alt+Shift+Left’ ’
 48. 48. 48 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project 2.2.2 Numerotarea activitatilor 2.2.2 Numerotarea activitatilor Activarea automata a numerotarii activitatilor: Activarea automata a numerotarii activitatilor: ¾ ¾ Meniul Tools Meniul Tools - -> Options > Options - -> View > View - -> Show Outline Number > Show Outline Number ¾ ¾ Se bifeaza sau debifeaza optiunea si apoi Se bifeaza sau debifeaza optiunea si apoi ‘ ‘OK OK’ ’
 49. 49. 49 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project 2.3 Salvarea fisierelor 2.3 Salvarea fisierelor ¾ ¾Salvarea fisierului Salvarea fisierului ¾ ¾ File File - -> Save sau iconita sau > Save sau iconita sau ‘ ‘Ctrl+S Ctrl+S’ ’ ¾ ¾Introducerea locatiei de salvare si a numelui Introducerea locatiei de salvare si a numelui ¾ ¾ Se alege locatia de salvare din fereastra Save As Se alege locatia de salvare din fereastra Save As ¾ ¾ In casuta Filename se introduce numele proiectului In casuta Filename se introduce numele proiectului
 50. 50. 50 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project 3. Administrarea duratei proiectului 3. Administrarea duratei proiectului ¾ ¾ Introducerea duratelor activitatilor Introducerea duratelor activitatilor ¾ ¾ Stabilirea dependentelor dintre activitati Stabilirea dependentelor dintre activitati ¾ ¾ Schimbarea tipurilor de dependente intre activitati Schimbarea tipurilor de dependente intre activitati ¾ ¾ Diagramele Gantt Diagramele Gantt ¾ ¾ Diagramele retea Diagramele retea ¾ ¾ Analiza drumui critic Analiza drumui critic
 51. 51. 51 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project 3.1 Introducere duratelor activitatilor 3.1 Introducere duratelor activitatilor ¾ ¾ Implicit, MS Project aloca 1 zi pentru fiecare activitate (1d) Implicit, MS Project aloca 1 zi pentru fiecare activitate (1d) ¾ ¾ Pentru a schimba durata se tasteaza durata estimata in Pentru a schimba durata se tasteaza durata estimata in coloana Duration; unitati de masura folosite: coloana Duration; unitati de masura folosite: ¾ ¾ Minut (m) Minut (m) ¾ ¾ Ora (h) Ora (h) ¾ ¾ Zi (d) Zi (d) ¾ ¾ Saptamana (w) Saptamana (w) ¾ ¾ Luna (mon) Luna (mon) ¾ ¾ Daca nu se stie exact durata activitatii se trece la sfarsit Daca nu se stie exact durata activitatii se trece la sfarsit ‘ ‘? ?’ ’
 52. 52. 52 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ¾ ¾ MS Project permite filtrarea activitatilor incerte ca si durata MS Project permite filtrarea activitatilor incerte ca si durata din filtrul Task; se selecteaza din filtrul Task; se selecteaza Task With Estimated Duration Task With Estimated Duration ¾ ¾ Duratele pentru activitatile de baza sunt calculate prin Duratele pentru activitatile de baza sunt calculate prin insumarea duratelor subactivitatilor; MsProject nu permite insumarea duratelor subactivitatilor; MsProject nu permite introducerea duratelor pentru activitatile de baza introducerea duratelor pentru activitatile de baza ¾ ¾ Pentru a marca o activitate ca jalon se introduce durata 0 Pentru a marca o activitate ca jalon se introduce durata 0 ¾ ¾ Pentru a stabili activitati periodice se foloseste Meniul Inser Pentru a stabili activitati periodice se foloseste Meniul Insert t - -> Recurring Task > Recurring Task ¾ ¾ Se introduce numele activitatii, durata, data de inceput, sfarsi Se introduce numele activitatii, durata, data de inceput, sfarsit, t, regula de repetara a activitatilor. regula de repetara a activitatilor.
 53. 53. 53 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ¾ ¾ In loc sa se introduca durata activitatii se pot introduce datal In loc sa se introduca durata activitatii se pot introduce datale e de inceput si sfarsit in coloanele Start si Finish de inceput si sfarsit in coloanele Start si Finish ¾ ¾ MsProject foloseste un calendar cu 5 zile lucratoare pe MsProject foloseste un calendar cu 5 zile lucratoare pe saptamana si 8 ore pe zi. Din aceasta cauza in saptamana si 8 ore pe zi. Din aceasta cauza in reprezentarea Gantt, pot aparea mai multe zile (inclusiv reprezentarea Gantt, pot aparea mai multe zile (inclusiv weekend). Anumite zile se pot transforma din lucratoare in weekend). Anumite zile se pot transforma din lucratoare in nelucratoare si invers din meniul: Tools nelucratoare si invers din meniul: Tools - -> Change Working > Change Working Time. Time. ¾ ¾ Pentru a modifica scara de reprezentare a graficului Gantt, Pentru a modifica scara de reprezentare a graficului Gantt, se foloseste Zoom In si Zoom Out. se foloseste Zoom In si Zoom Out.
 54. 54. 54 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project 3.2 Stabilirea dependentelor intre activitati 3.2 Stabilirea dependentelor intre activitati ¾ ¾ Iconita Iconita ‘ ‘Link Tasks Link Tasks’ ’ ¾ ¾ Se selecteaza activitatile pentru care se doreste crearea de Se selecteaza activitatile pentru care se doreste crearea de dependente dependente ¾ ¾ Se apasa iconita Se apasa iconita ‘ ‘Link Tasks Link Tasks’ ’ Implicit, legatura este de tip final la start (finish to start) Implicit, legatura este de tip final la start (finish to start)
 55. 55. 55 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ¾ ¾ Coloana Coloana ‘ ‘Predecesors Predecesors’ ’ din tabelul de introducere a datelor din tabelul de introducere a datelor ¾ ¾ Se introduce manual numarul liniei pe care se afla activitatea Se introduce manual numarul liniei pe care se afla activitatea cu care se doreste stabilirea dependentei cu care se doreste stabilirea dependentei ¾ ¾ Utilizarea barei de reprezentare a activitatii din diagrama Utilizarea barei de reprezentare a activitatii din diagrama Gantt Gantt ¾ ¾ Se selecteaza bara si se trage pana se aduce in dreptul Se selecteaza bara si se trage pana se aduce in dreptul activitatii de care se doreste a fi legata. activitatii de care se doreste a fi legata. ¾ ¾ In acel moment, putem alege daca vrem sa o legam de alta In acel moment, putem alege daca vrem sa o legam de alta activitate sau nu. activitate sau nu.
 56. 56. 56 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project 3.3 Schimbarea tipurilor de dependente intre activitati 3.3 Schimbarea tipurilor de dependente intre activitati ¾ ¾ MsProject permite 4 tipuri de dependente: MsProject permite 4 tipuri de dependente: ¾ ¾ Finish Finish- -to to- -start (FS) start (FS) – – cel mai comun cel mai comun ¾ ¾ Start Start- -to start (SS) to start (SS) ¾ ¾ Finish Finish- -to to- -finish (FF) finish (FF) ¾ ¾ Start Start- -to to- -finish (SF) finish (SF)
 57. 57. 57 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ¾ ¾ Pentru a modifica tipul de dependenta, se deschide casuta Pentru a modifica tipul de dependenta, se deschide casuta text text ‘ ‘Task Information Task Information’ ’ (dublu click pe activitate) (dublu click pe activitate) ¾ ¾ Tabul Tabul ‘ ‘Predecessors Predecessors’ ’ - -> coloana > coloana ‘ ‘Type Type’ ’ ¾ ¾ Adaugarea timpului Adaugarea timpului ‘ ‘avans avans’ ’ sau sau ‘ ‘restant restant’ ’: : ¾ ¾ Tabul Tabul ‘ ‘Predecessors Predecessors’ ’ - -> coloana > coloana ‘ ‘Lag Lag’ ’ ¾ ¾ Se poate completa in unitatile standard de masura (min, ore, Se poate completa in unitatile standard de masura (min, ore, zile, luni zile, luni … … ) sau procent. ) sau procent. ¾ ¾ Timpul avans se introduce negativ ( Timpul avans se introduce negativ (- -2d, 2d, - -50%, etc) 50%, etc) – – modalitate de a comprima un proiect modalitate de a comprima un proiect ¾ ¾ Timpul restant se introduce pozitiv (2d, 50%, etc) Timpul restant se introduce pozitiv (2d, 50%, etc)
 58. 58. 58 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ¾ ¾ Tipul de dependenta, se poate modifica si direct din coloana Tipul de dependenta, se poate modifica si direct din coloana Predecess, prin modifcarea valorilor Predecess, prin modifcarea valorilor ¾ ¾ Recomandare: Recomandare: Introducerea unui timp tampon inaintea unei Introducerea unui timp tampon inaintea unei activitati importante (ex. Implementarea unui sistem) activitati importante (ex. Implementarea unui sistem)
 59. 59. 59 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project 3.4 Diagramele Gantt 3.4 Diagramele Gantt ¾ ¾ Prezinta grafic scala timpului si duratele activitatilor Prezinta grafic scala timpului si duratele activitatilor ¾ ¾ Informatii necesare in utilizarea diagramelor Gantt: Informatii necesare in utilizarea diagramelor Gantt: ¾ ¾ Pentru a ajusta scala timpului, click Pentru a ajusta scala timpului, click ‘ ‘Zoom In Zoom In’ ’ sau sau ‘ ‘Zoom Out Zoom Out’ ’ – – poate fi vizualizata in minute, ore, zile, saptamani, luni, poate fi vizualizata in minute, ore, zile, saptamani, luni, trimestre, trimestre, … …etc. etc. ¾ ¾ Modificarea scalei timpului se poate face si din Meniul Format Modificarea scalei timpului se poate face si din Meniul Format - -> Timescale > Timescale ¾ ¾ Units Units ¾ ¾ Size Size
 60. 60. 60 Introducere Introducere ¾ ¾ Pentru modificarea formatului digramei Gantt: Meniul Format Pentru modificarea formatului digramei Gantt: Meniul Format - -> Gantt Chart Wizard > Gantt Chart Wizard ¾ ¾ Next Next ¾ ¾ Se alege tipul informatiei Se alege tipul informatiei ¾ ¾ Se alege compelzitatea informatiilor (Task Information) Se alege compelzitatea informatiilor (Task Information) ¾ ¾ Se alege optiune cu linii de legatura sau fara Se alege optiune cu linii de legatura sau fara ¾ ¾ Finish & Format It Finish & Format It ¾ ¾ Pentru modificare formatului/culorii activitatilor: Meniul Pentru modificare formatului/culorii activitatilor: Meniul Format Format - -> Text Styles > Text Styles
 61. 61. 61 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project 3.5 Diagramele de Retea 3.5 Diagramele de Retea ¾ ¾ Reda activitatile in forma rectangulara, jaloanele sub forma Reda activitatile in forma rectangulara, jaloanele sub forma de hexagon iar dependentele dintre ele prin linii de hexagon iar dependentele dintre ele prin linii ¾ ¾ Activitatile critice apar automat cu rosu Activitatile critice apar automat cu rosu ¾ ¾ Pentru a vizualiza proiectul ca si diagrama retea: Meniul Pentru a vizualiza proiectul ca si diagrama retea: Meniul View View - -> Network Diagram > Network Diagram
 62. 62. 62 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ¾ ¾ Pentru a adauga o noua activitate: Pentru a adauga o noua activitate: ¾ ¾ Meniul Insert Meniul Insert - -> New task > New task ¾ ¾ Insert Insert ¾ ¾ Pentru a edita noua activitate, dublu click pe reprezentare Pentru a edita noua activitate, dublu click pe reprezentare ¾ ¾ Pentru revenire la diagrama Gantt: Meniul View Pentru revenire la diagrama Gantt: Meniul View - -> Gantt > Gantt Chart Chart
 63. 63. 63 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project 3.6 Analiza drumului critic 3.6 Analiza drumului critic ¾ ¾ MsProject are mai multe view MsProject are mai multe view- -uri si rapoarte care ajuta la uri si rapoarte care ajuta la analiza informatiilor privind drumul critic. Exista 2 analiza informatiilor privind drumul critic. Exista 2 componente foarte utile: Schedule Table si raportul Critical componente foarte utile: Schedule Table si raportul Critical Tasks. Tasks. ¾ ¾ View View- -ul Schedule Table prezinta datele timpurii sau tarzii de ul Schedule Table prezinta datele timpurii sau tarzii de start si finish pentru fiecare activitate si duratele dintre start si finish pentru fiecare activitate si duratele dintre activitati activitati
 64. 64. 64 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ¾ ¾ Vizualizare Schedule Table: Vizualizare Schedule Table: ¾ ¾ Meniul View Meniul View - -> Table: Entry si Schedule > Table: Entry si Schedule ¾ ¾ Vizualizarea tuturor coloanelor din Schedule Table: se Vizualizarea tuturor coloanelor din Schedule Table: se deplaseaza bara de splitare pana apar toate coloanele deplaseaza bara de splitare pana apar toate coloanele ¾ ¾ Deschiderea ferestrei de dialog Reports: Deschiderea ferestrei de dialog Reports: ¾ ¾ Meniul View Meniul View - -> Reports > Reports - -> dublu click pe Overview > dublu click pe Overview ¾ ¾ Vizualizarea raportului Critical Tasks: dublu click pe Critical Vizualizarea raportului Critical Tasks: dublu click pe Critical Task Task
 65. 65. 65 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project 4. Managementul costurilor 4. Managementul costurilor proiectului proiectului ¾ ¾ Estimarea de costuri fixe si variabile Estimarea de costuri fixe si variabile ¾ ¾ Alocarea resurselor pe activitati Alocarea resurselor pe activitati ¾ ¾ Planul initial, costurile si duratele efective Planul initial, costurile si duratele efective ¾ ¾ Managementul valorii castigate Managementul valorii castigate
 66. 66. 66 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project 4.1 Estimarea de costuri fixe si variabile 4.1 Estimarea de costuri fixe si variabile ¾ ¾ Primul pas consta in introducerea informatiilor privind Primul pas consta in introducerea informatiilor privind costurile sub forma de costuri fixe sau variabile pe baza costurile sub forma de costuri fixe sau variabile pe baza costului de utilizare a unei resurse sau a tipului si cantitatii costului de utilizare a unei resurse sau a tipului si cantitatii resurselor utilizate resurselor utilizate ¾ ¾ Costurile cu personalul, de cele mai multe ori detin o pondere Costurile cu personalul, de cele mai multe ori detin o pondere substantiala in costul proiectului substantiala in costul proiectului
 67. 67. 67 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ‰ ‰ Introducerea costurilor fixe in Tabelul Costuri (Cost Introducerea costurilor fixe in Tabelul Costuri (Cost Table) Table) ¾ ¾ Meniul View Meniul View - -> Table Cost > Table Cost ‰ ‰ Introducerea costurilor cu resursele umane Introducerea costurilor cu resursele umane ¾ ¾ View View - -> Resource Sheet > Resource Sheet ¾ ¾ Se pot introduce informatiile: Nume, Initiale, Grupul de care Se pot introduce informatiile: Nume, Initiale, Grupul de care apartine, Numarul maxim de unitati, pretul standard, pretul apartine, Numarul maxim de unitati, pretul standard, pretul orelor suplimentare, cost/unitate de utilizare, caledarul de orelor suplimentare, cost/unitate de utilizare, caledarul de baza, codul baza, codul
 68. 68. 68 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ¾ ¾ Se pot face operatii de sortare si filtrare asupra resurselor Se pot face operatii de sortare si filtrare asupra resurselor ¾ ¾ Meniul Project Meniul Project - -> Sort > Sort ¾ ¾ Meniul Project Meniul Project - -> Filtered For > Filtered For - -> Autofilter > Autofilter ¾ ¾ Alocarea resurselor se face in modul initial de vizualizare Alocarea resurselor se face in modul initial de vizualizare (Entry Table) (Entry Table) ¾ ¾ Pentru fiecare activitate, pe coloana Resource Name se Pentru fiecare activitate, pe coloana Resource Name se selecteaza o resursa din cele definite selecteaza o resursa din cele definite
 69. 69. 69 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ‰ ‰ Ajustarea costurilor resurselor Ajustarea costurilor resurselor Pentru a realiza ajustara costurilor unei resurse: Pentru a realiza ajustara costurilor unei resurse: ¾ ¾ In modul de afisare Resource Sheet, coloana Resource In modul de afisare Resource Sheet, coloana Resource Name, dublu click pe numele resursei Name, dublu click pe numele resursei - -> Resource > Resource Information Information - -> Costs > Costs ¾ ¾ Pe linia imediat urmatoare se selecteaza: Pe linia imediat urmatoare se selecteaza: ¾ ¾ data din care e activ noul cost data din care e activ noul cost ¾ ¾ noul standard rate (valoare fixa sau procent de crestere fata noul standard rate (valoare fixa sau procent de crestere fata de cel initial) de cel initial) ¾ ¾ noul overtime rate noul overtime rate
 70. 70. 70 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project 4.2 Alocarea resurselor pe activitati 4.2 Alocarea resurselor pe activitati Exista 3 modalitati de alocare a resurselor: Exista 3 modalitati de alocare a resurselor: ¾ ¾ Alocarea resurselor folosind Entry Table ( prin aceasta Alocarea resurselor folosind Entry Table ( prin aceasta metoda se poate aloca o singura resursa) metoda se poate aloca o singura resursa) ¾ ¾ Se selecteaza activitatea pentru care se doreste alocarea Se selecteaza activitatea pentru care se doreste alocarea resursei resursei ¾ ¾ Afisarea coloanei Resource Names (mutarea barei de splitare) Afisarea coloanei Resource Names (mutarea barei de splitare) ¾ ¾ Selectarea unei resurse din coloana Resource Names Selectarea unei resurse din coloana Resource Names ¾ ¾ Pentru stergere : selectare, Edit Pentru stergere : selectare, Edit - -> Clear > Clear - -> Content sau > Content sau Ctrl+Delete Ctrl+Delete
 71. 71. 71 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ¾ ¾ Alocarea resurselor apeland la Toolbar: Alocarea resurselor apeland la Toolbar: ¾ ¾ Se selecteaza activitatea pentru care se doreste alocarea Se selecteaza activitatea pentru care se doreste alocarea resurselor resurselor ¾ ¾ Deschiderea ferestrei de dialog Assign Resources: click pe Deschiderea ferestrei de dialog Assign Resources: click pe iconita Asign Resources iconita Asign Resources ¾ ¾ Se selecteaza resursele si se aloca (se pot selecta mai multe Se selecteaza resursele si se aloca (se pot selecta mai multe resurse pentru o activitate) resurse pentru o activitate)
 72. 72. 72 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ¾ ¾ Alocarea resurselor folosind fereastra de splitare si view Alocarea resurselor folosind fereastra de splitare si view- -ul ul Resource Cost Resource Cost ¾ ¾ Se imparte ecranul: Meniul Window Se imparte ecranul: Meniul Window - -> Split > Split ¾ ¾ In partea inferioara apare tabela cu informatii despre In partea inferioara apare tabela cu informatii despre resurse resurse ¾ ¾ Click drepta in partea inferiora si se alege Resource Cost Click drepta in partea inferiora si se alege Resource Cost ¾ ¾ Se selecteaza resursele si se apasa OK Se selecteaza resursele si se apasa OK ¾ ¾ Pentru renuntarea la impartirea ecranului: Meniul Window Pentru renuntarea la impartirea ecranului: Meniul Window - -> > Remove Split Remove Split
 73. 73. 73 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ¾ ¾ Vizualizarea informatiilor despre costurile Vizualizarea informatiilor despre costurile proiectului proiectului ¾ ¾ Afisarea View Afisarea View- -ului Cost Table ului Cost Table ¾ ¾ Deschiderea ferestrei de dialog Cost Reports Deschiderea ferestrei de dialog Cost Reports ¾ ¾ Meniul View Meniul View - -> Reports > Reports - -> dublu click Costs > dublu click Costs ¾ ¾ Setarea unitatilor de timp pentru raport Setarea unitatilor de timp pentru raport ¾ ¾ Click Cash Flow Click Cash Flow - -> Edit > Edit - -> Se selecteaza > Se selecteaza unitatea pentru raportare (Days, Weeks, unitatea pentru raportare (Days, Weeks, Months, Years) Months, Years) ¾ ¾ Se apasa OK si apoi Select pentru listarea Se apasa OK si apoi Select pentru listarea raportului raportului
 74. 74. 74 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ¾ ¾ Vizualizarea raportului Project Summary Vizualizarea raportului Project Summary ¾ ¾ Raportul Project Summary ofera o imagine generala Raportul Project Summary ofera o imagine generala asupra proiectului asupra proiectului ¾ ¾ Datele initiale de start si finish, sinteze ale duratelor, Datele initiale de start si finish, sinteze ale duratelor, orelor de lucru, a costurilor, orelor de lucru, a costurilor, ¾ ¾ Meniul View Meniul View - -> Reports > Reports - -> Overview > Overview - -> Project > Project Summary Summary ¾ ¾ Fereastra se inchide folosind Fereastra se inchide folosind ‘ ‘Close Close’ ’
 75. 75. 75 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ¾ ¾ Vizualizarea raportului Project Summary Vizualizarea raportului Project Summary ¾ ¾ Raportul Project Summary ofera o imagine generala Raportul Project Summary ofera o imagine generala asupra proiectului asupra proiectului ¾ ¾ Datele initiale de start si finish, sinteze ale duratelor, Datele initiale de start si finish, sinteze ale duratelor, orelor de lucru, a costurilor, orelor de lucru, a costurilor, ¾ ¾ Meniul View Meniul View - -> Reports > Reports - -> Overview > Overview - -> Project > Project Summary Summary ¾ ¾ Fereastra se inchide folosind Fereastra se inchide folosind ‘ ‘Close Close’ ’
 76. 76. 76 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project 4.3 Planul initial, costurile si duratele efective 4.3 Planul initial, costurile si duratele efective ¾ ¾ Dupa ce a fost finalizat procesul initial de creare a planului Dupa ce a fost finalizat procesul initial de creare a planului proiectului proiectului – – introducerea activitatilor, stabilirea introducerea activitatilor, stabilirea dependentelor, atribuire costurilor, ..etc dependentelor, atribuire costurilor, ..etc – – se poate realiza se poate realiza planul initial (baseline project). planul initial (baseline project). ¾ ¾ Prin compararea informatiilor din planul initial cu planul Prin compararea informatiilor din planul initial cu planul actualizat pe masura derularii proiectului se pot identifica si actualizat pe masura derularii proiectului se pot identifica si rezolva probleme. rezolva probleme.
 77. 77. 77 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ¾ ¾ Stabilirea planului initial Stabilirea planului initial ¾ ¾ Se salveaza proiectul cu alta denumire (backup) Se salveaza proiectul cu alta denumire (backup) ¾ ¾ Meniul File Meniul File - -> Save As > Save As - -> > “ “Project Project … … baseline baseline” ” ¾ ¾ Se deschide fereastra pentru definirea lui ca Baseline Se deschide fereastra pentru definirea lui ca Baseline Project Project ¾ ¾ Meniul Tools Meniul Tools - -> Tracking > Tracking - -> Save Baseline > Save Baseline ¾ ¾ Verificarea optiunilor Save Baseline si salvarea Verificarea optiunilor Save Baseline si salvarea proiectului ca baseline. proiectului ca baseline.
 78. 78. 78 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ¾ ¾ Introducerea costurilor si duratelor efective Introducerea costurilor si duratelor efective ¾ ¾ Dupa ce a fost stabilit planul initial, este posibil sa se Dupa ce a fost stabilit planul initial, este posibil sa se urmareasca informatiile pe fiecare activitate pe masura urmareasca informatiile pe fiecare activitate pe masura ce proiectul se implementeaza. Pentru aceasta se ce proiectul se implementeaza. Pentru aceasta se foloseste bara de instrumente Tracking. foloseste bara de instrumente Tracking. ¾ ¾ Meniul View Meniul View - -> Toolbars > Toolbars - -> Tracking > Tracking
 79. 79. 79 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ¾ ¾ Functionalitatile Tracking: Functionalitatile Tracking: ¾ ¾ Project Statistics Project Statistics – – informatii sintetice despre planul initial al informatii sintetice despre planul initial al proiectului, datele reale de start si finish, durata proiectului proiectului, datele reale de start si finish, durata proiectului, , costurile si eforturile depuse costurile si eforturile depuse ¾ ¾ Update as Scheduled Update as Scheduled – – actualizeaza activitatile selectate actualizeaza activitatile selectate petru a indica faptul ca valorile reale ale datelor calendaristi petru a indica faptul ca valorile reale ale datelor calendaristice, ce, costurilor si muncii depuse corespund valorilor planificate. costurilor si muncii depuse corespund valorilor planificate. ¾ ¾ Replanificarea eforturilor Replanificarea eforturilor – – planifica durata ramasa pentru o planifica durata ramasa pentru o activitate care este in intarziere astfel incat sa poata continu activitate care este in intarziere astfel incat sa poata continua a de la data stabilita. de la data stabilita.
 80. 80. 80 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ¾ ¾ Add Progress Line Add Progress Line – – afiseaza o linie de evolutie a afiseaza o linie de evolutie a proiectului in diagrama Gantt ; pentru a elimina linia, dublu proiectului in diagrama Gantt ; pentru a elimina linia, dublu click pe ea si click pe ea si ‘ ‘delete delete’ ’ ¾ ¾ X% Complete X% Complete – – marcheaza activitatile selectata ca fii marcheaza activitatile selectata ca fii complete in proportie de x% complete in proportie de x% ¾ ¾ Update Tasks Update Tasks – – Afiseaza fereastra de dialog Update Tasks Afiseaza fereastra de dialog Update Tasks pentru activitatile selectate. pentru activitatile selectate. ¾ ¾ Vizualizarea statusului activitatilor se poate face si pe Vizualizarea statusului activitatilor se poate face si pe coloana Indicators. coloana Indicators. ¾ ¾ Pentru inserare: Click pe o coloana Pentru inserare: Click pe o coloana - ->Meniul Insert >Meniul Insert - -> > Column Column - -> Field Name = Indicators > Field Name = Indicators
 81. 81. 81 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ¾ ¾ Vizualizarea informatiilor privind planificarea initiala si Vizualizarea informatiilor privind planificarea initiala si valorile efective se poate obtine prin Tracking Gantt Chart valorile efective se poate obtine prin Tracking Gantt Chart ¾ ¾ Pentru vizualizarea diagramei Tracking Gantt: Meniul View Pentru vizualizarea diagramei Tracking Gantt: Meniul View - - > Tracking Gantt > Tracking Gantt ¾ ¾ Pentru modificarea unitatii de afisare (zile, saptamani, Pentru modificarea unitatii de afisare (zile, saptamani, … …etc): etc): ‘ ‘Zoom In Zoom In’ ’ si si ‘ ‘Zoom Out Zoom Out’ ’ ¾ ¾ Afisari suplimentare in diagrama Tracking Gantt: Afisari suplimentare in diagrama Tracking Gantt: ¾ ¾ Procentele de completare pentru fiecare activitate in parte Procentele de completare pentru fiecare activitate in parte
 82. 82. 82 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project 4.4 Managementul valorii castigate 4.4 Managementul valorii castigate ¾ ¾ Managementul valorii castigate reprezinta o tehnica Managementul valorii castigate reprezinta o tehnica importanta pentru evaluarea performantelor unui proiect. importanta pentru evaluarea performantelor unui proiect. ¾ ¾ Pentru vizualizarea informatiilor privind valoarea castigata se Pentru vizualizarea informatiilor privind valoarea castigata se parcurg pasii: parcurg pasii: ¾ ¾ Vizualizarea tabelei Earned Value: Meniul View Vizualizarea tabelei Earned Value: Meniul View - -> Table:Entry > Table:Entry - -> More Tables > More Tables - -> dublu click Earned Value. > dublu click Earned Value.
 83. 83. 83 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ¾ ¾ Afisarea coloanelor: Afisarea coloanelor: ¾ ¾ BCWS BCWS – – Budgeted Cost for Work Scheduled Budgeted Cost for Work Scheduled ¾ ¾ BCWP BCWP – – Budgeted Cost for Work Performed Budgeted Cost for Work Performed ¾ ¾ ACWP ACWP – – Actual Cost for Work Performed Actual Cost for Work Performed ¾ ¾ SV SV – – Schedule Variance Schedule Variance ¾ ¾ CV CV – – Cost Variance Cost Variance ¾ ¾ EAC EAC – – Estimate at Completion Estimate at Completion ¾ ¾ BAC BAC – – Budgeted at Completion Budgeted at Completion ¾ ¾ VAC VAC – – Variance at Completion Variance at Completion
 84. 84. 84 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project 5. Gestiunea resurselor umane din cadrul 5. Gestiunea resurselor umane din cadrul proiectului proiectului ¾ ¾ Calendarul resurselor Calendarul resurselor ¾ ¾ Histograma resurselor Histograma resurselor ¾ ¾ Echilibrarea resurselor Echilibrarea resurselor
 85. 85. 85 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project 5.1 Calendarul resurselor 5.1 Calendarul resurselor ¾ ¾ MsProject are un calendar standard cu perioada de lucru de MsProject are un calendar standard cu perioada de lucru de Luni pana Vineri si program de 8 ore/zi Luni pana Vineri si program de 8 ore/zi ¾ ¾ Pentru a crea un nou calendar: Pentru a crea un nou calendar: ¾ ¾ Meniul Tools Meniul Tools - -> Change Working Time > Change Working Time ¾ ¾ New New - -> Create New Base Calendar > Create New Base Calendar ¾ ¾ Se va completa: Se va completa: ¾ ¾ Numele Numele ¾ ¾ Zilele lucratoare si nelucratoare Zilele lucratoare si nelucratoare ¾ ¾ Orele de lucru Orele de lucru
 86. 86. 86 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ¾ ¾ Pentru atribuirea noului calendar la pentru intreg proiectul Pentru atribuirea noului calendar la pentru intreg proiectul ¾ ¾ Meniul Project Meniul Project - -> Project Information > Project Information - -> Selectam > Selectam calendarul dorit pentru intreg proiectul calendarul dorit pentru intreg proiectul ¾ ¾ Pentru atribuirea unui calendar pentru o resursa anume: Pentru atribuirea unui calendar pentru o resursa anume: ¾ ¾ Meniul View Meniul View - -> Resource Sheet > Resource Sheet ¾ ¾ Se selecteaza numele resursei Se selecteaza numele resursei ¾ ¾ Se alege un calendar din coloana Base Calendar Se alege un calendar din coloana Base Calendar ¾ ¾ Dublu click pe numele resursei Dublu click pe numele resursei - -> Working Time > Working Time
 87. 87. 87 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project 5.2 Histograma resurselor 5.2 Histograma resurselor ¾ ¾ Reprezinta un tip de grafic ce prezinta numarul resurselor Reprezinta un tip de grafic ce prezinta numarul resurselor alocate unui proiect de alocate unui proiect de- -a lungul timpului a lungul timpului ¾ ¾ Histograma pentru o anumita persoana prezinta daca este Histograma pentru o anumita persoana prezinta daca este supraincarcata sau neutilizata intr supraincarcata sau neutilizata intr- -o anumita perioada de o anumita perioada de timp timp
 88. 88. 88 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ¾ ¾ Pentru a vizualiza histograma resurselor: Pentru a vizualiza histograma resurselor: ¾ ¾ Meniul View Meniul View - -> Resource Graph > Resource Graph ¾ ¾ Ajustarea scalei de timp pentru histograma: Zoom In sau Ajustarea scalei de timp pentru histograma: Zoom In sau Zoom Out Zoom Out ¾ ¾ Sectiune rosie arata ca resursa este supraincarcata Sectiune rosie arata ca resursa este supraincarcata ¾ ¾ Sectiunea albastra arata procentul cu care resursa Sectiunea albastra arata procentul cu care resursa contribuie la realizarea activitatilor contribuie la realizarea activitatilor
 89. 89. 89 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project ¾ ¾ Pentru a vedea mai multe detalii despre o resursa Pentru a vedea mai multe detalii despre o resursa supraincarcata: supraincarcata: ¾ ¾ Meniul View Meniul View - -> Resource Usage > Resource Usage ¾ ¾ Ajustarea modului de afisare a informatiilor Ajustarea modului de afisare a informatiilor ¾ ¾ Pentru vizualizare toate resursele, scrol mouse sau din Pentru vizualizare toate resursele, scrol mouse sau din sageata derulanta sageata derulanta ¾ ¾ Pentru ajustarea scarii se foloseste Zoom In si Zoom Out Pentru ajustarea scarii se foloseste Zoom In si Zoom Out
 90. 90. 90 Prezentare Microsoft Office Project Prezentare Microsoft Office Project 5.3 Echilibrarea resurselor 5.3 Echilibrarea resurselor ¾ ¾ Reprezinta o tehnica prin care se rezolva conflictele dintre Reprezinta o tehnica prin care se rezolva conflictele dintre resurse prin intarzierea activitatilor resurse prin intarzierea activitatilor ¾ ¾ Pentru echilibrarea resurselor: Pentru echilibrarea resurselor: ¾ ¾ Meniul Tools Meniul Tools - -> Level Resources > Level Resources - -> Level Now > Level Now - -> OK > OK ¾ ¾ Vizualizare rezultate echilibrare: Vizualizare rezultate echilibrare: ¾ ¾ Meniul View Meniul View - -> Resource Graph > Resource Graph

×