Tregu i punes ne Shqiperi

Veprimtari Praktike Ekonomi 12

SHQIPËRIA
NJË VLERËSIM I TREGUT TË PUNËS
Punësimi është një nga problemet shqetësuese imediate për Shqipërinë. Ashtu si
për shumicën e ish ekonomive të planifikuara, edhe për Shqipërinë modeli i kalimit
nga një punësim totalisht i garantuar në një model punësimi mbi baza tregu është
parë si I vështirë. Krjimi i vendeve të reja të punës në sektorin privat ka qenë në
nivele të ulta. Sipas vlerësimeve të reja të parashtruara në këtë raport, në vitin 2004
ishte e punësuar vetëm 60% e popullsisë në moshë pune, shifër kjo më e ulët nga
shumë vende të tjera të rajonit. Nivelet e papunësisë për vitin 2004 ishin mbi 13%,
nga të cilat dy të tretat e këtyre personave kishin qenë të papunë gjatë së paku 12
muajve të fundit. Gjendja e tregut të punës është një faktor përcaktues i mirëqënies
ekonomike dhe të qënit i papunë ose në një “punë të keqe” lidhet ngushtësisht me
të qënit i varfër.
Shqetësimi kryesor në lidhje me situatën e tregut të punës përqëndrohet në
efektet e rritjes së punësimit informal dhe niveleve të larta të migracionit.
Këto janë çështje serioze dhe janë pjesë e problemit më të gjerë të hapjes së
vendeve të punës në tregun formal. Tre e katërta e krahut të punës është e
punësuar në sektorin informal, ndërsa punësimi informal është i rëndësishëm si për
ekonominë ashtu edhe për mirëqënien e shumë familjeve, këta të punësuar janë
veçanërisht vulnerabël dhe shpesh janë të varfër. Për më tepër, shumë shqiptarë
janë larguar nga atdheu për të gjetur një punësim fitimprurës. Remitancat që vijnë
nga punësimi janë një burim vital të ardhurash, por emigrantët përfaqësojnë
gjithashtu edhe fenomenin e “largimit të trurit” për vendin. Si informalizimi ashtu
edhe migracioni janë pasoja të problemit fondamental që punësimi në përgjithësi
nuk po vjen duke u rritur, dhe në veçanti kjo është më vërtetë për sektorin formal.
Këto të dhëna mbi punësimin janë në veçanti zhgënjyese sidomos duke patur
parasysh kontekstin e një zhvillimi ekonomik relativisht të shëndoshë. Rritja
vjetore reale e GDPsë arriti mesatarisht në pothuajse 8% gjatë periudhës nga viti
1998 në vitin 2004. Megjithatë, ky zhvillim ekonomik nuk solli në vetvete rritje të
nivelit të punësimit. Megjithëse mungesat e të dhënave, apo të dhënat jo të sakta
gjithmonë e bëjnë të vështirë një vlerësim të saktë të panoramës së tregut të punës
të përpara vitit 2001, sipas të dhënave të INSTAT-it, totalit i punësimit (formal dhe
informal) ishte vetëm 11,000 persona më shumë në vitin 2004 nga ç’kishte qënë
vetëm tre vjet më parë.
Krahu i punës ende po rritet dhe mund të përfaqësojë një burim të
rëndësishëm të zhvillimit ekonomik në të ardhmen. Por n.q.s Shqipëria nuk
arrin të përmirësojë nivelin e krijimit të vendeve të reja të punës, kjo
“dhuratë demografike” potenciale mund ta agravonte edhe më tej problemin
e papunësisë. Gjatë dekadës së ardhshme, popullsia në moshë pune do të rritet me
afërsisht 5% në vit dhe në vitin 2015 do të pëfaqësojë dy të tretat e gjithë
popullsisë. Nivelet rezultuese të ulta të dipendencës do të krijojnë një “dhuratë
potenciale demografike”. Megjithatë, realizimi i këtij potenciali do të kërkojë
përmirësime sinjifikative në kapacitetin e ekonomisë për hapjen e vendeve të reja
të punës.
Nxitja e punësimit është një sfidë komplekse për çdo qeveri sepse hapja e
vendeve të reja të punës është një fenomen multisektorial që përfshin politika
të zbatueshme në mënyrë të ndërsjellë në një numër fushash. Politikat e
shëndosha makroekonomike dhe kushtet e favorshme të biznesit janë elementë
esencialë për rritjen ekonomike që nevojitet për nxitjen e punësimit. Politikat
arsimore dhe një kuadër efikas I mbrojtjes sociale janë gjithashtu elementë kritikë
për të siguruar një krah pune të aftë profesionalisht dhe të përshtatshëm për
profesionet që nevojiten.
KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHSHME TË TREGUT TË
PUNËS NË SHQIPËRI, 2011-12
Anketa e Forcave të Punës (AFP) është një anketë që kryhet pranë familjeve me
qëllim mbledhjen e informacionit mbi situatën e tregut të punës lidhur me
punësimin dhe papunësinë.
Gjatë vitit 2012 në Shqipëri 65.5 përqind e popullsisë në moshë pune ishte aktive
në tregun e punës. Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për femrat ishte
56.7 përqind ndërsa për meshkujt 74.4përqind. Krahasur me vitin 2011,
pjesëmarrja e femrave në tregun e punës është ulur me 3.6 përqind ndërsa
pjesëmarrja e meshkujve është ulur me 1.7 përqind.
Shkalla e pjesëmarrjes së të rinjve 15-24 vjeç në tregun e e punës në vitin 2011
ishte 44.8 përqind. Në vitin 2012 shkalla e pjesëmarrjes së të rinjve në tregun e
punës u ul me 7.4 përqind. rreth 65.5 përqind e të rinjve të moshës 15-24 vjeç nuk
ishin pjesëmarrës aktivë në tregun e punës për arsye se ata ishin duke ndjekur
shkollën. Grupmosha 25- 54 vjeç për të dy gjinitë, ka shkallën më të lartë të
pjesëmarrjes në tregun e punës (81.7 përqind në vitin 2011 dhe 79.6 përqind në
vitin 2012.
Shkalla e punësimit për popullsinë e moshës 15-64 vjeç në vitin 2012 ishte 56.4
përqind. për meshkujt e kësaj grupmoshe shkalla e punësimit është më e lartë sesa
për femrat.
Sipas vlerësimet të marra nga anketa e forcave të punës, në vitin 2011 në Shqipëri
45.4 përqind e të punësuarve ishin të angazhuar në aktivitete të bujqësisë, ndërsa
në vitin 2012 ka një rritje të punësimit në këtë sektor prej 2 përqind. Krahasuar me
vitin 2011, numri i të punësuarve në sektorin e ndërtimit gjatë vitit 2012 është ulur
me 3 përqind.
Në vitin 2012, 50.8 përqind e femrave të punësuara ishin punëtore pa pagesë të
familjes, 31.3 përqind të punësuara kundrejt një page, dhe rreth 17 përqind
të vetë-punësuara pa të punësuar kundrejt një page. Ndërsa një në katër meshkuj të
punësuar ishin punëtorë pa pagesë në biznesin e familjes dhe 41.6 përqind ishin të
punësuar me pagë.
Shkalla e papunësisë për popullsinë 15-64 vjeç në Shqipëri për vitin 2012 ishte
13.9 përqind. Shkalla e papunësisë afatgjatë e cila statistikisht përcaktohet nga një
kohëzgjatje papunësie prej 12 muajsh e më shumë, në vitin 2012 ishte 10.8
përqind.
Krahasur me vitin 2011, duket sikur shkalla e papunësisë ka mbetur në të njëjtat
nivele. Vihet re një rritje e shkallës së papunësisë së meshkujve me 1.2 përqind nga
viti 2011 në 2012, ndërsa për femrat ky tregues është ulur me 1.6 përqind
Raporti i të rinjve 15-24 vjeç të papunë ndaj popullsisë së të njëjtës grupmoshë në
vitin 2012, përbënte mesatarisht 10.4 përqind.

Pagat
Gjatë vitit 2012 paga mesatare bruto për një të punësuarnë sektorin shtetëror ishte
50,092 lekë. Krahasur me vitin 2011 në terma nominalë ka një rritje të pagës
mesatare mujore prej 7.3 përqind. Rritja reale e pagës mesatare mujore për një të
punësuar në sektorin shtetëror nga viti 2011 në vitin 2012 ishte 5.2 përqind.

Rezultate kryesore nga Anketa Tremujore e Forcave të
Punës 2012-2013
PUNËSIMI
Gjatë tremujorit të parë 2013 në Shqipëri 63.2 përqind e popullsisë në moshë pune
ishte aktive në tregun e punës, pra e punësuar ose në kërkim aktiv të një pune.
Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për femrat ishte 55.3 përqind ndërsa për
meshkujt 71.8 përqind. Krahasur me tremujorin e katërt 2012, pjesëmarrja e
femrave në tregun e punës është rritur me afro 1 përqind ndërsa pjesëmarrja e
meshkujve është ulur me 1.2 përqind (shih Tabelën 1).
Në tremujorin e parë 2013 shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për të rinjtë e
moshës 15-29 vjeç ishte 41.2 përqind ndërsa për popullsinë 30-64 vjeç ky tregues
ishte 75.3 përqind.
Për popullsinë në moshë pune (15-64 vjeç) vihet re një rënie në shkallën e
punësimit nga 58.8 përqind në tremujorin e parë 2012 në 54 përqind në tremujorin
e parë 2013 (shih Tabelën 2). Kjo rënie erdhi kryesisht si rezultat i rënies në
sektorin e ndërtimit. Shkalla e punësimit për meshkujt është më e lartë sesa për
femrat duke shënuar kështu një diferencë mesatare prej 12 përqind.
Për të rinjtë e moshës 15-29 vjeç gjatë tremujorit të parë 2013 shkalla e punësimit
ishte 31 përqind ndërsa për popullsinë 30-64 vjeç ky tregues ishte 66.8 përqind.

Struktura e punësimit sipas statusit në punësim.
Në tremujorin e parë 2013 të punësuarit me pagë përbënin 38.4 përqind të të
punësuave. Krahasuar me tremujorin e parë 2012 numri i të punësuarve me pagë u
rrit me 0.5 përqind, ndërsa nga tremujori i katërt 2012 u shënua një rritje prej 1.6
përqind.
Përqindja e të punësuarve me pagë meshkuj në tremujorin e parë 2013 ishte 41.8
ndërsa të punësuarat me pagë femra përbënin 34.5 përqind të të punësuarave.
Ndërsa vihet re që meshkujt e vetëpunësuar pa të punësuar kundrejt një page
përbënin 30.8 përqind të totalit të të punësuarve meshkuj dhe punëtorët pa pagesë
të familjes 25 përqind. E kundërta ndodh në punësimin e 3 femrave, ku 47 përqind
e të punësuarave femra janë punëtore pa pagesë në biznesin e familjes dhe 17
përqind e tyre janë të vetëpunësuara pa të punësuar kundrejt një page.
Ndër të rinjtë e punësuar (15-29 vjeç) 41.7 përqind ishin të punësuar me pagë, 1.5
përqind ishin të vetëpunësuar me të punësuar kundrejt një page, 44.7 përqind
punonin në biznesin e familjes si punëtorë pa pagesë, ndërsa pjesa tjetër ishin të
vetëpunësuar pa të punësuar kundrejt një page.
Struktura sektoriale e punësimit. Sipas të dhënave të ATFP-së, në tremujorin e
parë 2013 rreth 35 përqind e personave të punësuar (të punësuar me pagë dhe të
vetëpunësuar) punuan në sektorin e shërbimeve. Punësimi në këtë sektor mbetet
pothuajse i njëjtë që nga tremujori i dytë 2012 me disa luhatshmëri të vogla.
Punësimi në sektorin e shërbimeve të tregut si tregtia, transporti, aktivitetet
financiare, etj, përbënte 19.3 përqind të punësimit total, në sektorin e shërbimeve
jo të tregut punësimi zinte afro 16 përqind të punësimit total dhe në sektorin e
bujqësisë përbënte 48.7 përqind të punësimit.

58 përqind e femrave të punësuara ishin të angazhuara në aktivitete bujqësore e blegtorale,
15.6 përqind në aktivitete të tilla si tregtia me shumicë dhe pakicë, hotele dhe restorantet
ndërmjetësimi monetar dhe financiar, etj.
Në tremujorin e parë 2013, 41 përqind e meshkujve të punësuar punonin në sektorin e
bujqësisë, pyjeve dhe peshkimit, (shih tabelën 3).
Nëse analizojmë punësimin në sektorë sipas gjinisë, në aktivitetet industriale si
ndërtimi dhe industria nxjerrrëse dominojnë të punësuarit meshkuj ndërsa
industrisa përpunuese mbetet një nga sektorët e mbizotëruar nga të punësuarit
femra. Kështu në sektorin e shërbimeve të orientuara drejt tregut 75 përqind e të
punësuarve ishin meshkuj. Në sektorin e shërbimeve jo të tregut 52 përqind e të
punësuarve ishin femra.
PAPUNËSIA
Sipas vlerësimeve të marra nga ATFP, gjatë tremujorit të parë 2013 shkalla e
papunësisë për popullsinë 15-64 vjeç në Shqipëri ishte 14.5 përqind (shih Tabelën
4). Shkalla e papunësisë afatgjatë ishte 11 përqind. Krahasur me tremujorin e parë
2012 shkalla e papunësisë është rritur me 1.1 përqind. Shkalla e papunësisë
vlerësohet të jetë më e lartë për meshkujt sesa për femrat, duke reflektuar një nivel
më të lartë të kërkimit të punës nga ana e meshkujve dhe një nivel më të lartë
inaktiviteti në lidhje me tregun e punës nga ana e femrave. Për meshkujt shkalla e
papunësisë ishte 15.8 përqind dhe për femrat 12.9 përqind.
Për të rinjtë e moshës 15-29 vjeç shkalla e papunësisë në tremujorin e parë 2013
ishte 24 përqind. Krahasuar me tremujorin e katërt 2012 shkalla e papunësisë për të
rinjtë u ul me 1 përqind. Raporti i të rinjve 15-29 vjeç të papunë ndaj popullsisë së
të njëjtës grupmoshë në tremujorin e parë 2013 ishte mesatarisht 10.3 përqind.
Për popullsinë 30-64 vjeç në tremujorin e parë 2013 shkalla e papunësisë ishte 11.3
përqind dhe shkalla e papunësisë afatgjatë ishte 9.1 përqind.
Shumica e të papunëve u drejtohen të afërmve apo miqve/shokëve për të gjetur një
punë. Kjo metodë e kërkimit për punë është e kombinuar dhe me aplikimin direkt
tek një punëdhënës si dhe me vendosjen e lajmërimeve në gazeta, studimin e
lajmërimeve për vende të lira pune në gazeta etj.

POPULLSIA EKONOMIKISHT JO-AKTIVE
Gjatë tremujorit të parë 2013, popullsia e moshës 15-64 vjeç e klasifikuar si
ekonomikisht jo-aktive përbënte 36.8 përqind të popullsisë në moshë pune. Të
rinjtë e moshës 15-29 vjeç që deklaruan që ishin se ishin nxënës/studentë ose në
trajnim përbënin 39 përqind të popullsisë ekonomikisht jo aktive. Ndërsa brenda
grupit të të rinjve ekonomikisht jo aktivë 68 përqind ishin nxënës/studentë ose në
trainim.
Në tremujorin e parë 2013, 16 përqind e popullsisë ekonomikisht jo aktive të
moshës 15-64 vjeç ishin duke përmbushur detyrat shtëpiake.
Ndër femrat e klasifikuara si ekonomikisht jo-aktive, 24.9 përqind deklaruan që
nuk ishin aktive në tregun e punës sepse po përmbushnin detyrat shtëpiake. Ndërsa
tek meshkujt, këtë status e kanë vetëm 0.9 përqind e tyre.
Në tremujorin e parë 2013, sipas vlerësimeve të ATFP-së, 14.2 përqind e
popullsisë (15-64 vjeç) ekonomikisht jo-aktive deklaruan që nuk po kërkonin punë
për arsye se besonin që nuk ka punë të disponueshme.
Ndër të rinjtë (15-29 vjeç) ekonomikisht jo aktivë 11 përqind e tyre klasifikohen si
të papunë të dekurajuar ndërsa në popullsinë më të rritur të moshës 30-64 vjeç ky
grup përbënte 18.3 përqind të popullsisë ekonomikisht jo-aktive të kësaj
grupmoshe.
11 përqind e popullsisë ekonomikisht jo-aktive të moshës 15-64 vjeç ishin në
pension ndërsa pak më shumë se 5.7 përqind ishin në paaftësi të përhershme.
Tregu i punes ne Shqiperi

Recommandé

Ngrohja globale par
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globaleKristjana Llolli
51.4K vues8 diapositives
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut par
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutroli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutmikaela basha
38.6K vues30 diapositives
Mjedisi par
MjedisiMjedisi
MjedisiMegi Collaku
171.3K vues9 diapositives
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE par
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJEPROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJESilda Silda
14.3K vues20 diapositives
Hebrenjtë në Shqipëri par
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriDonikaLici
39.1K vues13 diapositives
Gazeta e shkolles par
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkollesValeria Baçi
148.3K vues12 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne) par
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)Rexhino Kovaci
29.1K vues31 diapositives
Lojrat popullore par
Lojrat populloreLojrat popullore
Lojrat populloreKristina Doko
92K vues7 diapositives
shkrimtaret e brezit te humbur par
shkrimtaret e brezit te humburshkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humburFialdoMema
47.7K vues12 diapositives
Kimia ne mbrojtje te mjedisit par
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKlarisa Klara
16.6K vues11 diapositives
turizmi ne shqiperi par
 turizmi ne shqiperi turizmi ne shqiperi
turizmi ne shqiperi manomano46
16.1K vues8 diapositives
PROJEKT : SKENDERBEU par
PROJEKT : SKENDERBEU PROJEKT : SKENDERBEU
PROJEKT : SKENDERBEU #MesueseAurela Elezaj
73K vues35 diapositives

Tendances(20)

Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne) par Rexhino Kovaci
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)
Rexhino Kovaci29.1K vues
shkrimtaret e brezit te humbur par FialdoMema
shkrimtaret e brezit te humburshkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humbur
FialdoMema47.7K vues
Kimia ne mbrojtje te mjedisit par Klarisa Klara
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
Klarisa Klara16.6K vues
turizmi ne shqiperi par manomano46
 turizmi ne shqiperi turizmi ne shqiperi
turizmi ne shqiperi
manomano4616.1K vues
Sëmundjet gjenetike par XhuLia Muca
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetike
XhuLia Muca50.8K vues
Rajonet e Europes par Kejti Cela
Rajonet e EuropesRajonet e Europes
Rajonet e Europes
Kejti Cela51.7K vues
Projekt ne fizike par Daniela Ela
Projekt ne fizikeProjekt ne fizike
Projekt ne fizike
Daniela Ela26.4K vues
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore par Xheni Marku
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Xheni Marku110K vues
Prodhimi i energjise par roberto1723
Prodhimi i energjiseProdhimi i energjise
Prodhimi i energjise
roberto172323.1K vues
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti. par enerisaloti
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
enerisaloti59.1K vues
Kimia ne jeten e perditshme par Orven Bregu
Kimia ne jeten e perditshme Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme
Orven Bregu86.7K vues
Slideshare...Një mjedis i gjelbër...Një jetë e shëndetshme ...!!! par Michail Michail
Slideshare...Një mjedis i gjelbër...Një jetë e shëndetshme ...!!!Slideshare...Një mjedis i gjelbër...Një jetë e shëndetshme ...!!!
Slideshare...Një mjedis i gjelbër...Një jetë e shëndetshme ...!!!
Michail Michail25.9K vues
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor. par ronela hasanaj
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
ronela hasanaj24.8K vues
Pastrimi i gjuhes shqipe par olinuhi
Pastrimi i gjuhes shqipePastrimi i gjuhes shqipe
Pastrimi i gjuhes shqipe
olinuhi9K vues
iliada analize , Analize e Iliades par ssuseree34b8
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliades
ssuseree34b8106.4K vues

En vedette

Politikat e punësimit dhe tregu i punës në Shqipëri (Temë Diplome) par
Politikat e punësimit dhe tregu i punës në Shqipëri (Temë Diplome)Politikat e punësimit dhe tregu i punës në Shqipëri (Temë Diplome)
Politikat e punësimit dhe tregu i punës në Shqipëri (Temë Diplome)KetiGjipali
13.4K vues17 diapositives
Papunësia par
PapunësiaPapunësia
PapunësiaEgzon Ahmaxhekaj
26.9K vues12 diapositives
Projekt matematike papunesia ne shqiperi par
Projekt matematike papunesia ne shqiperi Projekt matematike papunesia ne shqiperi
Projekt matematike papunesia ne shqiperi Tina Shemaj
23.9K vues19 diapositives
Projekt karrier par
Projekt karrierProjekt karrier
Projekt karrierUeda Rrukaj
25.1K vues24 diapositives
Papunesia 1 par
Papunesia 1Papunesia 1
Papunesia 1Veton Sopjani
19.2K vues38 diapositives
Tregu, oferta dhe kerkesa par
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaMenaxherat
84.7K vues14 diapositives

En vedette(20)

Politikat e punësimit dhe tregu i punës në Shqipëri (Temë Diplome) par KetiGjipali
Politikat e punësimit dhe tregu i punës në Shqipëri (Temë Diplome)Politikat e punësimit dhe tregu i punës në Shqipëri (Temë Diplome)
Politikat e punësimit dhe tregu i punës në Shqipëri (Temë Diplome)
KetiGjipali13.4K vues
Projekt matematike papunesia ne shqiperi par Tina Shemaj
Projekt matematike papunesia ne shqiperi Projekt matematike papunesia ne shqiperi
Projekt matematike papunesia ne shqiperi
Tina Shemaj23.9K vues
Projekt karrier par Ueda Rrukaj
Projekt karrierProjekt karrier
Projekt karrier
Ueda Rrukaj25.1K vues
Tregu, oferta dhe kerkesa par Menaxherat
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesa
Menaxherat84.7K vues
NDIKIMET E PROFESIONIT NE ORGANIZIMIN E JETES SE PERDITSHME par proudtobealbanian1
NDIKIMET E PROFESIONIT NE ORGANIZIMIN E JETES SE PERDITSHMENDIKIMET E PROFESIONIT NE ORGANIZIMIN E JETES SE PERDITSHME
NDIKIMET E PROFESIONIT NE ORGANIZIMIN E JETES SE PERDITSHME
proudtobealbanian17.1K vues
Gillette në indi par Stiv Mello
Gillette në indiGillette në indi
Gillette në indi
Stiv Mello1.3K vues
Adaptimi i Barbie, Detyre Kursi par KetiGjipali
Adaptimi i Barbie, Detyre Kursi Adaptimi i Barbie, Detyre Kursi
Adaptimi i Barbie, Detyre Kursi
KetiGjipali2.5K vues
Ultrasound Machines India China And A Skewed Sex Ratio (Rast Studimor nga Iv... par KetiGjipali
Ultrasound Machines India China And A Skewed Sex Ratio (Rast Studimor nga Iv...Ultrasound Machines India China And A Skewed Sex Ratio (Rast Studimor nga Iv...
Ultrasound Machines India China And A Skewed Sex Ratio (Rast Studimor nga Iv...
KetiGjipali3.2K vues
Shembuj Promocionesh në Institucionet Publike nga Keti Gjipali par Keti Gjipali
Shembuj Promocionesh në Institucionet Publike nga Keti GjipaliShembuj Promocionesh në Institucionet Publike nga Keti Gjipali
Shembuj Promocionesh në Institucionet Publike nga Keti Gjipali
Keti Gjipali2.3K vues
Ceske Budejovice, Privatization, Trademarks, and Taste Tests— What Do They Ha... par Keti Gjipali
Ceske Budejovice, Privatization, Trademarks, and Taste Tests— What Do They Ha...Ceske Budejovice, Privatization, Trademarks, and Taste Tests— What Do They Ha...
Ceske Budejovice, Privatization, Trademarks, and Taste Tests— What Do They Ha...
Keti Gjipali2K vues
Market share analysis par Stiv Mello
Market share analysisMarket share analysis
Market share analysis
Stiv Mello2.8K vues
Ligji i punes 2010 212-alb par Lule Pashku
Ligji i punes 2010 212-albLigji i punes 2010 212-alb
Ligji i punes 2010 212-alb
Lule Pashku16.8K vues
Ed.karriere/ Te njohim sipermarjet e komunitetit tone. par Chriss Kocibelli
Ed.karriere/ Te njohim sipermarjet e komunitetit tone.Ed.karriere/ Te njohim sipermarjet e komunitetit tone.
Ed.karriere/ Te njohim sipermarjet e komunitetit tone.
Chriss Kocibelli9.2K vues
E Drejta E Punes par bande7
E Drejta E PunesE Drejta E Punes
E Drejta E Punes
bande754.3K vues
DALLO nga Keti, E-Marketing nga Keti Gjipali par Keti Gjipali
DALLO nga Keti, E-Marketing nga Keti GjipaliDALLO nga Keti, E-Marketing nga Keti Gjipali
DALLO nga Keti, E-Marketing nga Keti Gjipali
Keti Gjipali2K vues

Similaire à Tregu i punes ne Shqiperi

Prezantimi Dhe Roli I Gruas par
Prezantimi Dhe Roli I GruasPrezantimi Dhe Roli I Gruas
Prezantimi Dhe Roli I GruasEljona Kosta
5.9K vues15 diapositives
Puna ne Shqiperi par
Puna ne ShqiperiPuna ne Shqiperi
Puna ne ShqiperiKejti Cela
2.6K vues9 diapositives
Papunesia par
PapunesiaPapunesia
PapunesiaMaja
10.7K vues17 diapositives
papunësia par
 papunësia papunësia
papunësiaAulona Ahmetxhekaj
2.7K vues13 diapositives
Papunësia paraqet përqindjen e të papunësuarve nga tërë kapaciteti i fuqisë p... par
Papunësia paraqet përqindjen e të papunësuarve nga tërë kapaciteti i fuqisë p...Papunësia paraqet përqindjen e të papunësuarve nga tërë kapaciteti i fuqisë p...
Papunësia paraqet përqindjen e të papunësuarve nga tërë kapaciteti i fuqisë p...eslona
546 vues9 diapositives
Punësimi dhe investimet kapitale në shqipëri, 2016 par
Punësimi dhe investimet kapitale në shqipëri, 2016Punësimi dhe investimet kapitale në shqipëri, 2016
Punësimi dhe investimet kapitale në shqipëri, 2016ALTAX Consulting
401 vues17 diapositives

Similaire à Tregu i punes ne Shqiperi (11)

Prezantimi Dhe Roli I Gruas par Eljona Kosta
Prezantimi Dhe Roli I GruasPrezantimi Dhe Roli I Gruas
Prezantimi Dhe Roli I Gruas
Eljona Kosta5.9K vues
Puna ne Shqiperi par Kejti Cela
Puna ne ShqiperiPuna ne Shqiperi
Puna ne Shqiperi
Kejti Cela2.6K vues
Papunesia par Maja
PapunesiaPapunesia
Papunesia
Maja 10.7K vues
Papunësia paraqet përqindjen e të papunësuarve nga tërë kapaciteti i fuqisë p... par eslona
Papunësia paraqet përqindjen e të papunësuarve nga tërë kapaciteti i fuqisë p...Papunësia paraqet përqindjen e të papunësuarve nga tërë kapaciteti i fuqisë p...
Papunësia paraqet përqindjen e të papunësuarve nga tërë kapaciteti i fuqisë p...
eslona546 vues
Punësimi dhe investimet kapitale në shqipëri, 2016 par ALTAX Consulting
Punësimi dhe investimet kapitale në shqipëri, 2016Punësimi dhe investimet kapitale në shqipëri, 2016
Punësimi dhe investimet kapitale në shqipëri, 2016
ALTAX Consulting401 vues
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove par Menaxherat
Seminar  analiza e tregut te punes ne kosoveSeminar  analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove
Menaxherat2.7K vues
Mundet ekonomia shqiptare të krijojë punësim masiv par ALTAX Consulting
Mundet ekonomia shqiptare të krijojë punësim masivMundet ekonomia shqiptare të krijojë punësim masiv
Mundet ekonomia shqiptare të krijojë punësim masiv
ALTAX Consulting121 vues
Menaxhimi i Burimeve Njërzore - Getoara Zogu par Getoara Zogu
Menaxhimi i Burimeve Njërzore - Getoara ZoguMenaxhimi i Burimeve Njërzore - Getoara Zogu
Menaxhimi i Burimeve Njërzore - Getoara Zogu
Getoara Zogu2.9K vues
Statistika ne sherbim te komunitetit ( Matematika 10 ) par CleaInanis24
Statistika ne sherbim te komunitetit ( Matematika 10 )Statistika ne sherbim te komunitetit ( Matematika 10 )
Statistika ne sherbim te komunitetit ( Matematika 10 )
CleaInanis241.7K vues

Plus de Darla Evangjeli

Shqiperia ne Nato par
Shqiperia ne Nato Shqiperia ne Nato
Shqiperia ne Nato Darla Evangjeli
4.2K vues9 diapositives
Borxhi publik dhe deficiti buxhetor ne Shqiperi par
Borxhi publik dhe deficiti buxhetor ne ShqiperiBorxhi publik dhe deficiti buxhetor ne Shqiperi
Borxhi publik dhe deficiti buxhetor ne ShqiperiDarla Evangjeli
21.7K vues9 diapositives
Ndikimi i pH në jetën e njeriut. par
Ndikimi i pH në jetën e njeriut. Ndikimi i pH në jetën e njeriut.
Ndikimi i pH në jetën e njeriut. Darla Evangjeli
28K vues11 diapositives
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet par
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet Darla Evangjeli
105.5K vues20 diapositives
celulari im par
celulari im celulari im
celulari im Darla Evangjeli
1.2K vues2 diapositives
Kufizimet e letersise gjate diktatures par
Kufizimet e letersise gjate diktaturesKufizimet e letersise gjate diktatures
Kufizimet e letersise gjate diktaturesDarla Evangjeli
9.9K vues10 diapositives

Plus de Darla Evangjeli(17)

Borxhi publik dhe deficiti buxhetor ne Shqiperi par Darla Evangjeli
Borxhi publik dhe deficiti buxhetor ne ShqiperiBorxhi publik dhe deficiti buxhetor ne Shqiperi
Borxhi publik dhe deficiti buxhetor ne Shqiperi
Darla Evangjeli21.7K vues
Ndikimi i pH në jetën e njeriut. par Darla Evangjeli
Ndikimi i pH në jetën e njeriut. Ndikimi i pH në jetën e njeriut.
Ndikimi i pH në jetën e njeriut.
Darla Evangjeli28K vues
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet par Darla Evangjeli
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Darla Evangjeli105.5K vues
Kufizimet e letersise gjate diktatures par Darla Evangjeli
Kufizimet e letersise gjate diktaturesKufizimet e letersise gjate diktatures
Kufizimet e letersise gjate diktatures
Darla Evangjeli9.9K vues
Pasurite natyrore te trevave shqiptare par Darla Evangjeli
Pasurite natyrore te trevave shqiptarePasurite natyrore te trevave shqiptare
Pasurite natyrore te trevave shqiptare
Darla Evangjeli61.7K vues
Mekanizmi i reaksionit kimik par Darla Evangjeli
Mekanizmi i reaksionit kimik Mekanizmi i reaksionit kimik
Mekanizmi i reaksionit kimik
Darla Evangjeli19.7K vues

Tregu i punes ne Shqiperi

 • 1. SHQIPËRIA NJË VLERËSIM I TREGUT TË PUNËS Punësimi është një nga problemet shqetësuese imediate për Shqipërinë. Ashtu si për shumicën e ish ekonomive të planifikuara, edhe për Shqipërinë modeli i kalimit nga një punësim totalisht i garantuar në një model punësimi mbi baza tregu është parë si I vështirë. Krjimi i vendeve të reja të punës në sektorin privat ka qenë në nivele të ulta. Sipas vlerësimeve të reja të parashtruara në këtë raport, në vitin 2004 ishte e punësuar vetëm 60% e popullsisë në moshë pune, shifër kjo më e ulët nga shumë vende të tjera të rajonit. Nivelet e papunësisë për vitin 2004 ishin mbi 13%, nga të cilat dy të tretat e këtyre personave kishin qenë të papunë gjatë së paku 12 muajve të fundit. Gjendja e tregut të punës është një faktor përcaktues i mirëqënies ekonomike dhe të qënit i papunë ose në një “punë të keqe” lidhet ngushtësisht me të qënit i varfër. Shqetësimi kryesor në lidhje me situatën e tregut të punës përqëndrohet në efektet e rritjes së punësimit informal dhe niveleve të larta të migracionit. Këto janë çështje serioze dhe janë pjesë e problemit më të gjerë të hapjes së vendeve të punës në tregun formal. Tre e katërta e krahut të punës është e punësuar në sektorin informal, ndërsa punësimi informal është i rëndësishëm si për ekonominë ashtu edhe për mirëqënien e shumë familjeve, këta të punësuar janë veçanërisht vulnerabël dhe shpesh janë të varfër. Për më tepër, shumë shqiptarë janë larguar nga atdheu për të gjetur një punësim fitimprurës. Remitancat që vijnë nga punësimi janë një burim vital të ardhurash, por emigrantët përfaqësojnë gjithashtu edhe fenomenin e “largimit të trurit” për vendin. Si informalizimi ashtu edhe migracioni janë pasoja të problemit fondamental që punësimi në përgjithësi nuk po vjen duke u rritur, dhe në veçanti kjo është më vërtetë për sektorin formal. Këto të dhëna mbi punësimin janë në veçanti zhgënjyese sidomos duke patur parasysh kontekstin e një zhvillimi ekonomik relativisht të shëndoshë. Rritja vjetore reale e GDPsë arriti mesatarisht në pothuajse 8% gjatë periudhës nga viti 1998 në vitin 2004. Megjithatë, ky zhvillim ekonomik nuk solli në vetvete rritje të nivelit të punësimit. Megjithëse mungesat e të dhënave, apo të dhënat jo të sakta gjithmonë e bëjnë të vështirë një vlerësim të saktë të panoramës së tregut të punës të përpara vitit 2001, sipas të dhënave të INSTAT-it, totalit i punësimit (formal dhe informal) ishte vetëm 11,000 persona më shumë në vitin 2004 nga ç’kishte qënë vetëm tre vjet më parë.
 • 2. Krahu i punës ende po rritet dhe mund të përfaqësojë një burim të rëndësishëm të zhvillimit ekonomik në të ardhmen. Por n.q.s Shqipëria nuk arrin të përmirësojë nivelin e krijimit të vendeve të reja të punës, kjo “dhuratë demografike” potenciale mund ta agravonte edhe më tej problemin e papunësisë. Gjatë dekadës së ardhshme, popullsia në moshë pune do të rritet me afërsisht 5% në vit dhe në vitin 2015 do të pëfaqësojë dy të tretat e gjithë popullsisë. Nivelet rezultuese të ulta të dipendencës do të krijojnë një “dhuratë potenciale demografike”. Megjithatë, realizimi i këtij potenciali do të kërkojë përmirësime sinjifikative në kapacitetin e ekonomisë për hapjen e vendeve të reja të punës. Nxitja e punësimit është një sfidë komplekse për çdo qeveri sepse hapja e vendeve të reja të punës është një fenomen multisektorial që përfshin politika të zbatueshme në mënyrë të ndërsjellë në një numër fushash. Politikat e shëndosha makroekonomike dhe kushtet e favorshme të biznesit janë elementë esencialë për rritjen ekonomike që nevojitet për nxitjen e punësimit. Politikat arsimore dhe një kuadër efikas I mbrojtjes sociale janë gjithashtu elementë kritikë për të siguruar një krah pune të aftë profesionalisht dhe të përshtatshëm për profesionet që nevojiten.
 • 3. KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHSHME TË TREGUT TË PUNËS NË SHQIPËRI, 2011-12 Anketa e Forcave të Punës (AFP) është një anketë që kryhet pranë familjeve me qëllim mbledhjen e informacionit mbi situatën e tregut të punës lidhur me punësimin dhe papunësinë. Gjatë vitit 2012 në Shqipëri 65.5 përqind e popullsisë në moshë pune ishte aktive në tregun e punës. Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për femrat ishte 56.7 përqind ndërsa për meshkujt 74.4përqind. Krahasur me vitin 2011, pjesëmarrja e femrave në tregun e punës është ulur me 3.6 përqind ndërsa pjesëmarrja e meshkujve është ulur me 1.7 përqind. Shkalla e pjesëmarrjes së të rinjve 15-24 vjeç në tregun e e punës në vitin 2011 ishte 44.8 përqind. Në vitin 2012 shkalla e pjesëmarrjes së të rinjve në tregun e punës u ul me 7.4 përqind. rreth 65.5 përqind e të rinjve të moshës 15-24 vjeç nuk ishin pjesëmarrës aktivë në tregun e punës për arsye se ata ishin duke ndjekur shkollën. Grupmosha 25- 54 vjeç për të dy gjinitë, ka shkallën më të lartë të pjesëmarrjes në tregun e punës (81.7 përqind në vitin 2011 dhe 79.6 përqind në vitin 2012. Shkalla e punësimit për popullsinë e moshës 15-64 vjeç në vitin 2012 ishte 56.4 përqind. për meshkujt e kësaj grupmoshe shkalla e punësimit është më e lartë sesa për femrat. Sipas vlerësimet të marra nga anketa e forcave të punës, në vitin 2011 në Shqipëri 45.4 përqind e të punësuarve ishin të angazhuar në aktivitete të bujqësisë, ndërsa në vitin 2012 ka një rritje të punësimit në këtë sektor prej 2 përqind. Krahasuar me vitin 2011, numri i të punësuarve në sektorin e ndërtimit gjatë vitit 2012 është ulur me 3 përqind. Në vitin 2012, 50.8 përqind e femrave të punësuara ishin punëtore pa pagesë të familjes, 31.3 përqind të punësuara kundrejt një page, dhe rreth 17 përqind të vetë-punësuara pa të punësuar kundrejt një page. Ndërsa një në katër meshkuj të punësuar ishin punëtorë pa pagesë në biznesin e familjes dhe 41.6 përqind ishin të punësuar me pagë. Shkalla e papunësisë për popullsinë 15-64 vjeç në Shqipëri për vitin 2012 ishte 13.9 përqind. Shkalla e papunësisë afatgjatë e cila statistikisht përcaktohet nga një kohëzgjatje papunësie prej 12 muajsh e më shumë, në vitin 2012 ishte 10.8 përqind. Krahasur me vitin 2011, duket sikur shkalla e papunësisë ka mbetur në të njëjtat nivele. Vihet re një rritje e shkallës së papunësisë së meshkujve me 1.2 përqind nga viti 2011 në 2012, ndërsa për femrat ky tregues është ulur me 1.6 përqind
 • 4. Raporti i të rinjve 15-24 vjeç të papunë ndaj popullsisë së të njëjtës grupmoshë në vitin 2012, përbënte mesatarisht 10.4 përqind. Pagat Gjatë vitit 2012 paga mesatare bruto për një të punësuarnë sektorin shtetëror ishte 50,092 lekë. Krahasur me vitin 2011 në terma nominalë ka një rritje të pagës mesatare mujore prej 7.3 përqind. Rritja reale e pagës mesatare mujore për një të punësuar në sektorin shtetëror nga viti 2011 në vitin 2012 ishte 5.2 përqind. Rezultate kryesore nga Anketa Tremujore e Forcave të Punës 2012-2013 PUNËSIMI Gjatë tremujorit të parë 2013 në Shqipëri 63.2 përqind e popullsisë në moshë pune ishte aktive në tregun e punës, pra e punësuar ose në kërkim aktiv të një pune. Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për femrat ishte 55.3 përqind ndërsa për meshkujt 71.8 përqind. Krahasur me tremujorin e katërt 2012, pjesëmarrja e femrave në tregun e punës është rritur me afro 1 përqind ndërsa pjesëmarrja e meshkujve është ulur me 1.2 përqind (shih Tabelën 1). Në tremujorin e parë 2013 shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për të rinjtë e moshës 15-29 vjeç ishte 41.2 përqind ndërsa për popullsinë 30-64 vjeç ky tregues ishte 75.3 përqind.
 • 5. Për popullsinë në moshë pune (15-64 vjeç) vihet re një rënie në shkallën e punësimit nga 58.8 përqind në tremujorin e parë 2012 në 54 përqind në tremujorin e parë 2013 (shih Tabelën 2). Kjo rënie erdhi kryesisht si rezultat i rënies në sektorin e ndërtimit. Shkalla e punësimit për meshkujt është më e lartë sesa për femrat duke shënuar kështu një diferencë mesatare prej 12 përqind. Për të rinjtë e moshës 15-29 vjeç gjatë tremujorit të parë 2013 shkalla e punësimit ishte 31 përqind ndërsa për popullsinë 30-64 vjeç ky tregues ishte 66.8 përqind. Struktura e punësimit sipas statusit në punësim. Në tremujorin e parë 2013 të punësuarit me pagë përbënin 38.4 përqind të të punësuave. Krahasuar me tremujorin e parë 2012 numri i të punësuarve me pagë u rrit me 0.5 përqind, ndërsa nga tremujori i katërt 2012 u shënua një rritje prej 1.6 përqind. Përqindja e të punësuarve me pagë meshkuj në tremujorin e parë 2013 ishte 41.8 ndërsa të punësuarat me pagë femra përbënin 34.5 përqind të të punësuarave. Ndërsa vihet re që meshkujt e vetëpunësuar pa të punësuar kundrejt një page
 • 6. përbënin 30.8 përqind të totalit të të punësuarve meshkuj dhe punëtorët pa pagesë të familjes 25 përqind. E kundërta ndodh në punësimin e 3 femrave, ku 47 përqind e të punësuarave femra janë punëtore pa pagesë në biznesin e familjes dhe 17 përqind e tyre janë të vetëpunësuara pa të punësuar kundrejt një page.
 • 7. Ndër të rinjtë e punësuar (15-29 vjeç) 41.7 përqind ishin të punësuar me pagë, 1.5 përqind ishin të vetëpunësuar me të punësuar kundrejt një page, 44.7 përqind punonin në biznesin e familjes si punëtorë pa pagesë, ndërsa pjesa tjetër ishin të vetëpunësuar pa të punësuar kundrejt një page. Struktura sektoriale e punësimit. Sipas të dhënave të ATFP-së, në tremujorin e parë 2013 rreth 35 përqind e personave të punësuar (të punësuar me pagë dhe të vetëpunësuar) punuan në sektorin e shërbimeve. Punësimi në këtë sektor mbetet pothuajse i njëjtë që nga tremujori i dytë 2012 me disa luhatshmëri të vogla. Punësimi në sektorin e shërbimeve të tregut si tregtia, transporti, aktivitetet financiare, etj, përbënte 19.3 përqind të punësimit total, në sektorin e shërbimeve jo të tregut punësimi zinte afro 16 përqind të punësimit total dhe në sektorin e bujqësisë përbënte 48.7 përqind të punësimit. 58 përqind e femrave të punësuara ishin të angazhuara në aktivitete bujqësore e blegtorale, 15.6 përqind në aktivitete të tilla si tregtia me shumicë dhe pakicë, hotele dhe restorantet ndërmjetësimi monetar dhe financiar, etj. Në tremujorin e parë 2013, 41 përqind e meshkujve të punësuar punonin në sektorin e bujqësisë, pyjeve dhe peshkimit, (shih tabelën 3).
 • 8. Nëse analizojmë punësimin në sektorë sipas gjinisë, në aktivitetet industriale si ndërtimi dhe industria nxjerrrëse dominojnë të punësuarit meshkuj ndërsa industrisa përpunuese mbetet një nga sektorët e mbizotëruar nga të punësuarit femra. Kështu në sektorin e shërbimeve të orientuara drejt tregut 75 përqind e të punësuarve ishin meshkuj. Në sektorin e shërbimeve jo të tregut 52 përqind e të punësuarve ishin femra. PAPUNËSIA Sipas vlerësimeve të marra nga ATFP, gjatë tremujorit të parë 2013 shkalla e papunësisë për popullsinë 15-64 vjeç në Shqipëri ishte 14.5 përqind (shih Tabelën 4). Shkalla e papunësisë afatgjatë ishte 11 përqind. Krahasur me tremujorin e parë 2012 shkalla e papunësisë është rritur me 1.1 përqind. Shkalla e papunësisë vlerësohet të jetë më e lartë për meshkujt sesa për femrat, duke reflektuar një nivel më të lartë të kërkimit të punës nga ana e meshkujve dhe një nivel më të lartë inaktiviteti në lidhje me tregun e punës nga ana e femrave. Për meshkujt shkalla e papunësisë ishte 15.8 përqind dhe për femrat 12.9 përqind.
 • 9. Për të rinjtë e moshës 15-29 vjeç shkalla e papunësisë në tremujorin e parë 2013 ishte 24 përqind. Krahasuar me tremujorin e katërt 2012 shkalla e papunësisë për të rinjtë u ul me 1 përqind. Raporti i të rinjve 15-29 vjeç të papunë ndaj popullsisë së të njëjtës grupmoshë në tremujorin e parë 2013 ishte mesatarisht 10.3 përqind. Për popullsinë 30-64 vjeç në tremujorin e parë 2013 shkalla e papunësisë ishte 11.3 përqind dhe shkalla e papunësisë afatgjatë ishte 9.1 përqind. Shumica e të papunëve u drejtohen të afërmve apo miqve/shokëve për të gjetur një punë. Kjo metodë e kërkimit për punë është e kombinuar dhe me aplikimin direkt tek një punëdhënës si dhe me vendosjen e lajmërimeve në gazeta, studimin e lajmërimeve për vende të lira pune në gazeta etj. POPULLSIA EKONOMIKISHT JO-AKTIVE Gjatë tremujorit të parë 2013, popullsia e moshës 15-64 vjeç e klasifikuar si ekonomikisht jo-aktive përbënte 36.8 përqind të popullsisë në moshë pune. Të rinjtë e moshës 15-29 vjeç që deklaruan që ishin se ishin nxënës/studentë ose në trajnim përbënin 39 përqind të popullsisë ekonomikisht jo aktive. Ndërsa brenda grupit të të rinjve ekonomikisht jo aktivë 68 përqind ishin nxënës/studentë ose në trainim. Në tremujorin e parë 2013, 16 përqind e popullsisë ekonomikisht jo aktive të moshës 15-64 vjeç ishin duke përmbushur detyrat shtëpiake. Ndër femrat e klasifikuara si ekonomikisht jo-aktive, 24.9 përqind deklaruan që nuk ishin aktive në tregun e punës sepse po përmbushnin detyrat shtëpiake. Ndërsa tek meshkujt, këtë status e kanë vetëm 0.9 përqind e tyre. Në tremujorin e parë 2013, sipas vlerësimeve të ATFP-së, 14.2 përqind e popullsisë (15-64 vjeç) ekonomikisht jo-aktive deklaruan që nuk po kërkonin punë për arsye se besonin që nuk ka punë të disponueshme. Ndër të rinjtë (15-29 vjeç) ekonomikisht jo aktivë 11 përqind e tyre klasifikohen si të papunë të dekurajuar ndërsa në popullsinë më të rritur të moshës 30-64 vjeç ky grup përbënte 18.3 përqind të popullsisë ekonomikisht jo-aktive të kësaj grupmoshe. 11 përqind e popullsisë ekonomikisht jo-aktive të moshës 15-64 vjeç ishin në pension ndërsa pak më shumë se 5.7 përqind ishin në paaftësi të përhershme.