Publicité

Zmiany w obszarze relacji, jakie zachodzą pomiędzy mediami a public relations z uwzględnieniem uwarunkowań pandemii COVID-19

24 Nov 2022
Publicité

Contenu connexe

Plus de Dariusz Tworzydło(20)

Dernier(20)

Publicité

Zmiany w obszarze relacji, jakie zachodzą pomiędzy mediami a public relations z uwzględnieniem uwarunkowań pandemii COVID-19

 1. 1 Zmiany w obszarze relacji, jakie zachodzą pomiędzy mediami a public relations z uwzględnieniem uwarunkowań pandemii COVID-19 dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW Rzeszów, kwiecień 2021
 2. 2 Poziom stresu PR-owców z powodu Covid-19 Zespół badawczy Exacto przeprowadził badanie, którego celem było poznanie wpływu pandemii koronawirusa na branżę PR oraz zebranie opinii w zakresie przyszłości branży PR po opanowaniu sytuacji związanej z COVID-19. Do udziału zaproszono specjalistów zajmujących się public relations, zarówno freelancerów, pracowników agencji PR, jak i specjalistów zajmujących się public relations w przedsiębiorstwach prywatnych, państwowych czy NGO. Badanie było prowadzone z użyciem techniki CAWI. Dobór próby miał charakter celowy i był prowadzony w oparciu o metodę kuli śniegowej. Dane były zbierane w okresie przełomu kwietnia i maja 2020 roku. W badaniu udział wzięło 242 specjalistów branży PR.
 3. 3 PR w czasach zarazy
 4. 4 Poziom stresu PR-owców z powodu Covid-19 (N=242) Badani mieli za zadanie określić na skali od 0 do 100 swój poziom stresu spowodowany sytuacją, jaka panuje w branży w czasie pandemii koronawirusa. Jako przykład pomagający w odniesieniu się, na skali umieszczono wydarzenia życiowe, takie jak śmierć współmałżonka, rozwód, ślub czy urlop, wraz z poziomem stresu, jaki generują według opracowania psychiatrów T. Holmesa i R. Rahe’a. Średnie wskazania respondentów plasowały się na poziomie 42 punktów. 15% stanowili respondenci, których można określić jako „Spacerowiczów”, to deklarujący poziom stresu do 13 punktów, które zgodnie z przyjętym odniesieniem stanowił stres towarzyszący urlopowi. Kolejną kategorię noszącą miano „Opanowani” stanowiło 38% respondentów. Są to osoby, dla których obecna sytuacja generuje stres na poziomie większym niż urlop, ale mniejszym niż średnia dla ogółu badanych. Grupa określana jako osoby „z podwyższonym tętnem” to badani deklarujący poziom stresu wyższy niż średnia, ale niższy lub równy poziomowi towarzyszącemu takiemu wydarzeniu jak ślub (wartość dla ślubu to 50 punkty). Grupa osób „Rozgorączkowanych” to specjaliści deklarujący stres na poziomie wyższym niż ślub, jednak nieprzewyższającym napięcia generowanego przez rozwód (73 punkty). Segmentację zamyka grupa „spanikowanych” stanowiąca 11% ogółu badanych, dla których obecna sytuacja generuje stres większy niż rozwód.
 5. 5 Poziom stresu PR-owców z powodu Covid-19 (N=242)
 6. 6 Postawy PR owców (N=242) Pesymiści (pandemia stanowi zagrożenie dla ich kariery zawodowej, kreślą przeważnie czarne scenariusze dotyczące diagnozy kondycji branży PR, np. podkreślają szczególnie mocno, iż popyt na usługi firm z branży PR diametralnie spadnie, a także zdecydowanie biorą pod uwagę konieczność szukania pracy w innym zawodzie) – 23% Umiarkowani (zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, ale nie popadają w skrajności (tak jak dwie pozostałe grupy PR-owców), ich opinie są zbalansowane, aczkolwiek są świadomi, że nastąpi znaczna redukcja zatrudnienia w branży PR) – 64% Optymiści (uważają, że pandemia nie zagraża ich sytuacji zawodowej, widzą przyszłość w kolorowych barwach bez konieczności przebranżowienia, a sam wpływ kryzysu na kondycję branży nie jest ich zdaniem destabilizujący w kontekście ewentualnego spadku popytu czy redukcji zatrudnienia) – 13%
 7. 7 Szansa czy zagrożenie dla Agencji PR (N=242) 43% uznaje pandemię koronawirusa bardziej za szansę biznesową dla agencji PR niż zagrożenie dla nich. „Światełko w tunelu” dostrzegają nawet pesymiści - 12% jest skłonnych zgodzić się z tezą, że obecna sytuacja jest bardziej szansą biznesową dla agencji PR niż zagrożeniem dla nich.
 8. 8 Przyszłość branży PR (N=242)
 9. 9 Przyszłość branży PR (N=242) 69% respondentów stwierdziło, iż zmieni się tryb pracy specjalistów zajmujących się komunikacją. To wynik konieczności dostosowania się do nowych realiów, szczególnie w zakresie metod i technik komunikowania z uwzględnieniem braku kontaktu bezpośredniego. Tryb pracy może się zmienić również dlatego, że konieczne będzie zwiększenie intensywności zaangażowania personalnego zespołów w obsługę projektów. 58% badanych reprezentantów branży public relations uważa, że wkrótce nastąpi istotna redukcja zatrudnienia, a 37% twierdzi iż spadnie popyt na usługi PR.
 10. 10 Krajobraz po Covid-19 -prognozy
 11. 11 Na ile sytuacja z Covid-19 trwale zmieni funkcjonowanie branży (N=242) Większość badanych specjalistów PR (51%) jest zdania, że sytuacja związana z pandemią koronawirusa trwale zmieni funkcjonowanie branży PR. Przeciwnego zdania jest 23% badanych. Co czwarty badany nie zajął stanowiska w tej kwestii (24%).
 12. 12 Co się zmieni po opanowaniu pandemii (N=242)
 13. 13 Co się zmieni po opanowaniu pandemii (N=242) Pod koniec grudnia 2019 roku w rejestrze REGON funkcjonowało w Polsce 4470 firm, które do głównej działalności zaliczyły stosunki międzyludzkie, public relations i komunikację (PKD 70.21). W oparciu o powyższą wartość (stan wyjściowy), badani PR-owcy mieli za zadanie oszacować jak zmieni się ta liczba w czasie i po pandemii koronawirusa. Prognozy wskazują, że liczba firm będzie dynamicznie spadać. Na koniec 2020 roku specjaliści przewidują, że firm z głównym PKD 70.21 będzie o 17% mniej względem stanu sprzed kryzysu wywołanego koronawirusem (średnia wyliczona dla całej próby wynosi 3703).
 14. 14 Co się zmieni po opanowaniu pandemii (N=242) Zarządzanie kryzysowe oraz digital PR to działania, na które przede wszystkim będą stawiać firmy po ustaniu pandemii COVID-19 – tak deklaruje odpowiednio 77% oraz 72% respondentów badania. Prognozują oni jednocześnie wysoki wzrost zapotrzebowania na usługi w obszarze komunikacji wewnętrznej (51%) oraz CSR (43%). Najwięcej kontrowersji wzbudza zapotrzebowanie na influencer relations, którego wzrost zapotrzebowania wskazuje 33% respondentów przy jednoczesnym 41% odsetku osób będących zdania, że popyt na tego typu usługi ulegnie zmniejszeniu. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku media relations gdzie wzrost za[potrzebowania prognozuje 31% badanych a spadek 25%. Pandemia odciska zdaniem badanych największe piętno na sferach związanych z badaniami rynkowymi, sponsoringiem oraz organizacją eventów, gdzie spadek zapotrzebowania prognozuje odpowiednio 42%, 62% i 78% respondentów.
 15. 15 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Publicité